EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0546

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/546 av den 17 april 2020 om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för att finansiera omedelbara budgetåtgärder mot bakgrund av utbrottet av covid-19

OJ L 125, 21.4.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/546/oj

21.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/3


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2020/546

av den 17 april 2020

om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för att finansiera omedelbara budgetåtgärder mot bakgrund av utbrottet av covid-19

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (1), särskilt punkt 12,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Flexibilitetsmekanismen är avsedd att göra det möjligt att finansiera klart angivna utgifter som inte kan finansieras inom taken för en eller flera andra rubriker.

(2)

Taket för det årliga belopp som är tillgängligt för flexibilitetsmekanismen är 600 000 000 EUR (i 2011 års priser) enligt artikel 11 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 (2), ett belopp som i förekommande fall ökas med förfallna belopp som görs tillgängliga i enlighet med artikel 11.1 andra stycket.

(3)

För att ta itu med utmaningarna mot bakgrund av utbrottet av covid-19 måste medel tas i anspråk för att skyndsamt finansiera lämpliga åtgärder.

(4)

Efter att ha undersökt alla möjligheter till omfördelning av anslag under utgiftstaket för rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap) är det nödvändigt att ta flexibilitetsmekanismen i anspråk för att komplettera finansieringen i unionens allmänna budget för budgetåret 2020 med 243 039 699 EUR utöver taket för rubrik 3 för att finansiera omedelbara åtgärder mot bakgrund av utbrottet av covid-19. Detta belopp kompletterar finansieringen från flexibilitetsmekanismen, som tagits i anspråk i samband med ändringsbudget nr 1 till Europeiska unionens allmänna budget för 2020.

(5)

På grundval av den förväntade betalningsprofilen bör de betalningsbemyndiganden som motsvarar ianspråktagandet av flexibilitetsmekanismen fördelas på flera budgetår.

(6)

Detta beslut har anknytning till finansiering som ingår i ändringsbudget nr 2 till unionens allmänna budget för 2020. För att säkerställa överensstämmelse med den ändringsbudgeten bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För unionens allmänna budget för budgetåret 2020 ska flexibilitetsmekanismen tas i anspråk för att tillhandahålla ett belopp på 243 039 699 EUR i åtagandebemyndiganden under rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap).

Detta belopp ska användas för att finansiera omedelbara åtgärder i syfte att hantera den pågående hälsokris i Europeiska unionen som följer av covid-19-utbrottet.

2.   På grundval av den förväntade betalningsprofilen ska de betalningsbemyndiganden som motsvarar ianspråktagandet av flexibilitetsmekanismen beräknas på följande sätt:

a)

123 950 247 EUR år 2020;

b)

71 453 672 EUR år 2021;

c)

23 817 890 EUR år 2022;

d)

23 817 890 EUR år 2023.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 17 april 2020.

Utfärdat i Bryssel den 17 april 2020.

På Europaparlamentets vägnar

Maria SASSOLI

Ordförande

På rådets vägnar

Gordan GRLIĆ RADMAN

Ordförande


(1)  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).


Top