EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0491

Kommissionens beslut (EU) 2020/491 av den 3 april 2020 om befrielse från importtullar och mervärdesskatt som beviljas för import av varor som krävs för att bekämpa effekterna av covid-19-utbrottet under 2020 [delgivet med nr C(2020) 2146]

C/2020/2146

OJ L 103I , 3.4.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/491/oj

3.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 103/1


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2020/491

av den 3 april 2020

om befrielse från importtullar och mervärdesskatt som beviljas för import av varor som krävs för att bekämpa effekterna av covid-19-utbrottet under 2020

[delgivet med nr C(2020) 2146]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2009/132/EG av den 19 oktober 2009 om tillämpningsområdet för artikel 143 b och c i direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse från mervärdesskatt vid slutlig import av vissa varor (1), särskilt artikel 53 första stycket jämförd med artikel 131 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (2), särskilt artikel 76 första stycket jämförd med artikel 131 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

Den 30 januari 2020 förklarade Världshälsoorganisationen (WHO) att covid-19-utbrottet var ett internationellt hot mot människors hälsa. Den 11 mars 2020 förklarade WHO att covid-19-utbrottet var en pandemi. Covid-19 har nu orsakat infektioner i alla medlemsstater. Eftersom antalet fall ökar på ett oroväckande sätt och på grund av bristen på medel att hantera covid-19-utbrottet har ett stort antal medlemsstater utlyst nationellt undantagstillstånd.

(2)

För att bekämpa effekterna av covid-19-utbrottet inkom begäranden från Italien den 19 mars 2020, Frankrike den 21 mars 2020, Tyskland och Spanien den 23 mars 2020, Österrike, Cypern, Tjeckien, Estland, Grekland, Kroatien, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal och Slovenien den 24 mars 2020, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Ungern, Irland, Luxemburg, Lettland, Rumänien, Slovakien och Förenade kungariket den 25 mars 2020 samt Sverige och Malta den 26 mars 2020 om befrielse från importtullar och mervärdesskatt på importerade varor.

(3)

Covid-19-pandemin och de extrema utmaningar som den orsakar utgör en katastrof i den mening som avses i kapitel XVII avsnitt C i förordning (EG) nr 1186/2009 och avdelning VIII kapitel 4 i direktiv 2009/132/EG. Det är därför lämpligt att medge befrielse från importtullar för varor som importeras för de ändamål som anges i artikel 74 i förordning (EG) nr 1186/2009 och befrielse från mervärdesskatt för varor som importeras för de ändamål som beskrivs i artikel 51 i direktiv 2009/132/EG.

(4)

Medlemsstaterna bör underrätta kommissionen om vilken typ och mängd av varor som omfattas av befrielse från importtullar och mervärdeskatt i syfte att bekämpa effekterna av covid-19-utbrottet, om vilka organisationer de har godkänt för att dela ut eller göra sådana varor tillgängliga och om vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra att varorna används för andra ändamål än att bekämpa effekterna av detta utbrott.

(5)

Med tanke på de extrema utmaningar som medlemsstaterna står inför bör befrielse från importtullar och mervärdesskatt beviljas för import som sker från och med den 30 januari 2020. Befrielsen bör gälla till och med den 31 juli 2020. Före utgången av perioden kommer situationen att ses över och vid behov, i samråd med medlemsstaterna, förlängas.

(6)

Den 26 mars 2020 skedde samråd med medlemsstaterna i enlighet med artikel 76 i förordning (EG) nr 1186/2009 och artikel 53 i direktiv 2009/132/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Varor ska befrias från importtullar i den mening som avses i artikel 2.1 a i förordning (EG) nr 1186/2009 och befrias från mervärdesskatt vid import i den mening som avses i artikel 2.1 a i rådets direktiv 2009/132/EG, om följande villkor är uppfyllda:

(a)

Varorna är avsedda för något av följande ändamål:

(i)

Att kostnadsfritt delas ut av de organ och organisationer som avses i led c till personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av covid-19 eller som deltar i bekämpningen av covid-19-utbrottet.

(ii)

Att kostnadsfritt ställas till förfogande för personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av covid-19 eller som deltar i bekämpningen av covid-19-utbrottet, samtidigt som varorna förblir de organs och organisationers som avses i led c egendom.

(b)

Varorna uppfyller kraven i artiklarna 75, 78, 79 och 80 i förordning (EG) nr 1186/2009 och artiklarna 52, 55, 56 och 57 i direktiv 2009/132/EG.

(c)

Varorna importeras för övergång till fri omsättning av eller på uppdrag av statliga organisationer, inbegripet statliga organ, offentliga organ och andra offentligrättsliga organ, eller av eller på uppdrag av organisationer som godkänts av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

2.   Varor ska också befrias från importtullar i den mening som avses i artikel 2.1 a i förordning (EG) nr 1186/2009 och från mervärdesskatt på import i den mening som avses i artikel 2.1 a i direktiv 2009/132/EG, när de importeras för övergång till fri omsättning av katastrofhjälporganisationer eller på deras vägnar, för att tillgodose dessa organisationers behov under den period då de ger katastrofhjälp till personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av covid-19 eller som deltar i bekämpningen av covid-19-utbrottet.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska senast den 30 november 2020 lämna följande uppgifter till kommissionen:

(a)

En förteckning över organisationer som godkänts av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i enlighet med artikel 1.1 c.

(b)

Uppgift om den typ och mängd av varor som omfattas av befrielsen av importtullar och mervärdesskatt i enlighet med artikel 1.

(c)

Uppgift om vilka åtgärder som har vidtagits för att följa artiklarna 78, 79 och 80 i förordning (EG) nr 1186/2009 och artiklarna 55, 56 och 57 i direktiv 2009/132/EG i fråga om de varor som omfattas av detta beslut.

Artikel 3

Artikel 1 ska tillämpas på import som äger rum från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 juli 2020.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 april 2020.

På kommissionens vägnar

Paolo GENTILONI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 292, 10.11.2009, s. 5.

(2)  EUT L 324, 10.12.2009, s. 23.


Top