EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0407

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/407 av den 16 mars 2020 om ändring av beslut (EU) 2019/1311 om en tredje serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (ECB/2020/13)

OJ L 80, 17.3.2020, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/407/oj

17.3.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 80/23


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2020/407

av den 16 mars 2020

om ändring av beslut (EU) 2019/1311 om en tredje serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (ECB/2020/13)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första strecksatsen, artikel 12.1, artikel 18.1 andra strecksatsen samt artikel 34.1 andra strecksatsen,

med beaktande av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (riktlinjen om den allmänna dokumentationen) (ECB/2014/60) (1), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 1.4 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) får ECB-rådet när som helst ändra de verktyg, instrument, krav, kriterier och förfaranden som används för att genomföra Eurosystemets penningpolitiska transaktioner.

(2)

Den 22 juli 2019 antog ECB-rådet, inom ramen för sitt mandat att upprätthålla prisstabilitet och för att upprätthålla fortsatt gynnsamma förutsättningar för bankernas utlåning och för att stödja den expansiva inriktningen på penningpolitiken i de medlemsstater som har euron som valuta, Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) (2). Det beslutet innehöll bestämmelser om att genomföra en tredje serie riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (targeted longer-term refinancing operations, TLTRO-III) under perioden september 2019 till mars 2021.

(3)

Den 12 mars 2020 beslutade ECB-rådet, för att stödja bankernas utlånng till dem som drabbas hårdast av coronavirusets spridning (COVID-19), särskilt små och medelstora företag, att förändra tre parametrar av TLTRO-III, nämligen att öka lånebeloppet från 30% till 50%, modifiera den högsta anbudsgränsen för individuella TLTRO-III samt, med start i september 2021, erbjuda en möjlighet till förtida återbetalning av belopp som lånats under TLTRO III 12 månader efter avvecklingen för varje transaktion, istället för 24 månader.

(4)

För att tillämpa de förändrade parametrarna omedelbart, bör detta beslut träda i kraft så snart som möjligt.

(5)

Beslut (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Beslut (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

"2.   Det maximala lånebeloppet för en deltagare ska motsvara 50 procent av dennes samlade referensvärde för utestående belopp, minus eventuella belopp som tidigare lånats av denna TLTRO III-deltagare under TLTRO II i enlighet med beslut (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) och fortfarande är utestående på avvecklingsdagen för en TLTRO III, med beaktande av alla rättsligen bindande meddelanden om förtida återbetalning som deltagaren lämnat i enlighet med artikel 6 i beslut (EU) 2016/810 (ECB/2016/10). Beräkningsmetoderna framgår av bilaga I."

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

"4.   Varje deltagares anbudsgräns för varje TLTRO-III ska motsvara dennes lånebelopp minus de belopp som lånats under tidigare TLTRO-III. Detta belopp ska utgöra den högsta anbudsgränsen för varje deltagare och de regler som gäller för anbud som överstiger denna högsta anbudsgräns, som framgår av artikel 36 till riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), ska tillämpas. Beräkningsmetoderna framgår av bilaga I."

2.

Artikel 5a.1 ska ersättas med följande:

"1.   Från och med september 2021, med början 12 månader efter avvecklingen av varje TLTRO III, har deltagarna möjlighet att kvartalsvis reducera beloppet på, eller helt avsluta, den berörda TLTRO III-transaktionen före förfallodagen."

3.

I bilaga I avsnitt 1 ska tredje stycket ersättas med följande:

"Lånebeloppet motsvarar 50 procent av referensvärdet för utestående belopp avseende en deltagare (*1) minus de belopp som deltagaren lånat inom ramen för de riktade långfristiga refinansieringstransaktioner som genomförts i enlighet med beslut (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) (TLTRO-II) och som fortfarande är utestående på avvecklingsdagen för en TLTRO III, eller noll om detta belopp är negativt, dvs:

Image 1 för k = 1,…,7.

(*1)  Hänvisningar till en "deltagare" avser både individuella deltagare och TLTRO III-grupper.""

4.

I bilaga I avsnitt 1 ska femte stycket ersättas med följande:

"Anbudsgränsen för varje deltagare i varje TLTRO-III motsvarar lånebeloppet BAk minus de belopp som lånats under tidigare TLTRO-III-transaktioner. Image 2 utgör deltagarens lån i TLTRO III k och Image 3 anbudsgränsen BLk för denna deltagare i transaktion k som definieras enligt följande:

Image 4

för k = 2,…,7."

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 17 mars 2020.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 16 mars 2020.

På ECB-rådets vägnar

Christine LAGARDE

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 91, 2.4.2015, s. 3.

(2)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/1311 av den 22 juli 2019 om en tredje serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (ECB/2019/21) (EUT L 204, 2.8.2019, s. 100).


Top