EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0265

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/265 av den 27 november 2019 om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär

OJ L 58, 27.2.2020, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/265/oj

27.2.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 58/51


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2020/265

av den 27 november 2019

om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (1), särskilt punkt 12,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Flexibilitetsmekanismen ska göra det möjligt att finansiera klart angivna utgifter som inte kan finansieras inom taken för en eller flera andra rubriker.

(2)

Taket för det årligen tillgängliga beloppet för flexibilitetsmekanismen är 600 000 000 EUR (i 2011 års priser) i enlighet med artikel 11 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 (2), ett belopp som i förekommande fall får ökas med belopp som åter ställs till förfogande i enlighet med artikel 11.1 andra stycket.

(3)

För att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär är det nödvändigt att ytterligare betydande belopp brådskande tas i anspråk för att finansiera sådana åtgärder.

(4)

Efter att ha undersökt alla möjligheter till omfördelning av anslag under utgiftstaket för rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap) är det nödvändigt att ta flexibilitetsmekanismen i anspråk, för att komplettera den finansiering som är tillgänglig i unionens allmänna budget för budgetår 2020, med 778 074 489 EUR utöver taket för rubrik 3 för att finansiera åtgärder på området migration, flyktingar och säkerhet.

(5)

På grundval av den förväntade betalningsprofilen bör de betalningsbemyndiganden som motsvarar ianspråktagandet av flexibilitetsmekanismen fördelas över flera budgetår.

(6)

För att möjliggöra ett snabbt utnyttjande av medlen bör detta beslut tillämpas från och med början av budgetåret 2020.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För unionens allmänna budget för budgetåret 2020 ska flexibilitetsmekanismen tas i anspråk för att tillhandahålla ett belopp på 778 074 489 EUR i åtagandebemyndiganden under rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap).

Det belopp som avses i första stycket ska användas till att finansiera åtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär.

2.   På grundval av den förväntade betalningsprofilen ska de betalningsbemyndiganden som motsvarar ianspråktagandet av flexibilitetsmekanismen uppskattas på följande sätt:

a)

407 402 108 EUR år 2020,

b)

312 205 134 EUR år 2021,

c)

42 336 587 EUR år 2022,

d)

16 130 660 EUR år 2023.

De specifika beloppen för betalningsbemyndigandena för varje budgetår ska godkännas i enlighet med det årliga budgetförfarandet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Utfärdat i Strasbourg den 27 november 2019.

På Europaparlamentets vägnar

D. M. SASSOLI

Ordförande

På rådets vägnar

T. TUPPURAINEN

Ordförande


(1)  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).


Top