EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2242

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2242 av den 16 december 2019 om specifikation av tekniska detaljer för datauppsättningar, fastställande av tekniska format och specifikation av närmare form och innehåll för kvalitetsrapporterna avseende anordnande av en urvalsundersökning inom området inkomster och levnadsvillkor enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 (Text av betydelse för EES)

C/2019/8836

OJ L 336, 30.12.2019, p. 133–273 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2242/oj

30.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/133


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/2242

av den 16 december 2019

om specifikation av tekniska detaljer för datauppsättningar, fastställande av tekniska format och specifikation av närmare form och innehåll för kvalitetsrapporterna avseende anordnande av en urvalsundersökning inom området inkomster och levnadsvillkor enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 av den 10 oktober 2019 om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 808/2004, (EG) nr 452/2008 och (EG) nr 1338/2008 samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 och rådets förordning (EG) nr 577/98 (1), särskilt artiklarna 7.1, 8.3 och 13.6, och

av följande skäl:

(1)

I syfte att säkerställa ett korrekt genomförande av urvalsundersökningen vad gäller området inkomster och levnadsvillkor (EU-Silc) bör kommissionen specificera de tekniska detaljerna för datauppsättningen, fastställa de tekniska formaten för överföringen av uppgifter samt specificera kvalitetsrapporternas närmare form och innehåll.

(2)

EU-Silc-undersökningen är ett viktigt instrument för tillhandahållande av den information som krävs enligt den europeiska planeringsterminen och den europeiska pelaren för sociala rättigheter, särskilt när det gäller inkomstfördelning, fattigdom och social utestängning samt delar av EU:s politik som rör levnadsvillkor och fattigdom, t.ex. avseende barnfattigdom, tillgång till hälso- och sjukvård och andra tjänster, bostäder, överskuldsättning och livskvalitet. Den är också den viktigaste uppgiftskällan för mikrosimulering och snabbstatistik över inkomstfördelning och fattigdomsnivåer.

(3)

Den internationella jämförbarheten mellan nationell och regional statistik över inkomster och levnadsvillkor kräver användning av statistiska klassifikationer av territoriella enheter, utbildning, sysselsättning och ekonomisk sektor som är förenliga med klassificeringarna enligt Nuts (2), Isced (3), Isco (4) och Nace (5). Dessutom bör FN:s rekommendationer i Canberragruppens handbok om hushållens inkomststatistik beaktas.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs de tekniska detaljerna för datauppsättningen, de tekniska formaten för överföringen av uppgifter från medlemsstaterna till kommissionen (Eurostat) samt former för överföring av och innehåll i kvalitetsrapporterna avseende området inkomster och levnadsvillkor (EU-Silc).

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

fältarbetesperiod: den tidsperiod under vilken uppgifter samlas in från uppgiftslämnare.

2.

referensperiod: den tidsperiod som en viss uppgift avser.

3.

tvärsnitt: när det handlar om uppgifter, sådana som hänför sig till en viss tidpunkt eller en viss referensperiod.

4.

longitudinell: när det handlar om uppgifter, sådana som hänför sig till vissa efterföljande referensperioder, som observerats årligen under en viss tidsperiod med avseende på samma observationsenhet.

5.

urvalsperson: en medlem i ett privathushåll i det ursprungliga urvalet som är minst 16 år vid utgången av inkomstreferensperioden.

6.

urvalshushåll: ett privathushåll med minst en urvalsperson.

7.

modell med utvald uppgiftslämnare: en urvalsmetod som bygger på individer där det hushåll som den utvalda uppgiftslämnaren tillhör är urvalshushållet och den utvalda uppgiftslämnaren är urvalspersonen.

8.

ålder: en persons ålder i fyllda år vid utgången av inkomstreferensperioden.

9.

nuvarande hushållsmedlem: en medlem i ett urvalshushåll vid tidpunkten för uppgiftsinsamling eller sammanställning.

10.

övrig hushållsmedlem: en nuvarande hushållsmedlem som inte är en urvalsperson.

11.

hushållssplittring: en situation där urvalspersonerna som vid tidpunkten för undersökningsomgång x bodde i ett urvalshushåll, vid tidpunkten för undersökningsomgång x+1 bor i mer än ett privathushåll inom det nationella territorium som ingår i målpopulationen. När en hushållssplittring sker blir resultatet endast ett ursprungligt första hushåll och därefter ett eller flera avstyckade hushåll.

12.

ursprungligt hushåll: ett urvalshushåll som har genomgått en splittring och där en urvalsperson som bodde i det hushållet vid tidpunkten för undersökningsomgång x fortfarande bor på samma adress vid tidpunkten för undersökningsomgång x+1. Om mer än en urvalsperson bodde i hushållet vid tidpunkten för undersökningsomgång x och de fortfarande bor på den adressen vid tidpunkten för undersökningsomgång x+1 men i olika hushåll, motsvaras det ursprungliga hushållet av hushållet för den urvalsperson som fortfarande bor på den ursprungliga adressen och som har det lägsta personidentifieringsnumret enligt bilaga III. Om, vid tidpunkten för undersökningsomgång x+1, ingen urvalsperson bor på adressen från undersökningsomgång x, motsvaras det ursprungliga hushållet av hushållet för den urvalsperson som hade det lägsta personidentifieringsnumret vid tidpunkten för undersökningsomgång x. Om den personen inte längre är vid liv eller inte längre bor i ett privathushåll inom det nationella territoriet för målpopulationen motsvaras det ursprungliga hushållet av hushållet för den urvalsperson som har det näst lägsta personidentifieringsnumret. För modellen med utvald uppgiftslämnare avser ursprungligt hushåll hushållet för den utvalda uppgiftslämnaren.

13.

avstyckat hushåll: ett hushåll som består av medlemmar från det hushåll som genomgått en splittring, med undantag för det ursprungliga hushållet.

14.

sammanslaget hushåll: alla urvalspersoner från olika urvalshushåll från den tidigare undersökningsomgången som tillsammans har bildat ett nytt hushåll.

15.

modellering: att generera uppgifter som saknas i datauppsättningen genom att utnyttja väsentliga kopplingar till uppgifter utanför datauppsättningen.

16.

insamlingsenhet: ett hushåll eller en person med vissa karakteristika som de insamlade uppgifterna rör.

17.

hushållets uppgiftslämnare: den person från vilken uppgifter på hushållsnivå inhämtas.

18.

roterande urval: urval baserat på ett fast antal delurval, som vart och ett representerar målpopulationen vid tidpunkten när det urvalet görs, och varje år roteras ett delurval ut och ett nytt görs som ersättning.

19.

undersökningsomgång: ett år under vilket ett delurval ingår i undersökningen.

20.

panel: ett delurval som observeras under mer än ett år.

Artikel 3

Statistiska begrepp och beskrivning av variabler

1.   Medlemsstaterna ska använda de statistiska begrepp som anges i bilaga I.

2.   Variablernas tekniska aspekter ska överensstämma med dem som anges i bilaga II och avse

a)

variabelbeteckning,

b)

variabelns namn,

c)

metodbeteckning och metodkod,

d)

insamlingsenhet,

e)

insamlingsmetod,

f)

referensperiod.

3.   De variabler för vilka det inte är tillåtet med saknade värden och för vilka uppgifter ska imputeras ska vara de som anges i bilaga II.

4.   Alla hushålls- och personuppgifter ska kunna sammankopplas under hela panelens varaktighet, både vad gäller tvärsnittsdata och longitudinella data.

Artikel 4

Karakteristika för statistiska populationer och observationsenheter samt regler för uppgiftslämnare

1.   För området inkomster och levnadsvillkor ska målpopulationen bestå av privathushåll och alla personer som utgör dessa hushåll i medlemsstatens territorium.

2.   Uppgifter på hushålls- och personnivå ska samlas in eller sammanställas för alla hushållsmedlemmar, vilket innefattar alla urvalspersoner och övriga hushållsmedlemmar enligt vad som anges i bilaga II. För modellen med utvald uppgiftslämnare ska uppgifter samlas in genom individuella intervjuer med utvalda uppgiftslämnare som är 16 år eller äldre. Från och med den andra undersökningsomgången ska uppgifter inhämtas om huruvida en urvalsperson bor på samma adress eller har flyttat till en annan adress från ett år till nästa, samt nya kontaktuppgifter om de har ändrats.

3.   Uppgifter om hushållsmedlemmar från den tidigare undersökningsomgången som inte längre är hushållsmedlemmar ska samlas in för att fastställa om de har avlidit eller om de har flyttat utomlands, till en institution eller till en annan adress i det nationella territoriet.

4.   Ett hushåll ska tas med för insamling eller sammanställning av detaljerade uppgifter om det består av minst en urvalsperson.

5.   De fullständiga uppgifterna för de nuvarande hushållsmedlemmarna och de fullständiga uppgifterna på hushållsnivå ska samlas in eller sammanställas för både det ursprungliga och det avstyckade hushållet.

6.   Minst tre försök ska göras att kontakta ett hushåll eller en person innan man bedömer att hushållet eller personen är ett bortfall, såvida det inte finns övertygande skäl till att detta inte kan göras (t.ex. en bestämd vägran att samarbeta eller omständigheter som äventyrar intervjuarens säkerhet).

7.   I de fall indirekta intervjuer är tillåtna ska andelen indirekta intervjuer hållas så begränsad som möjligt vad gäller

a)

personliga inkomstvariabler,

b)

alla variabler som krävs för minst en hushållsmedlem som är minst 16 år.

Om en indirekt intervju genomförs ska identifikation registreras för den person som har tillhandahållit uppgifterna.

8.   Detaljerade karakteristika för identifieringen av hushåll och personer ska vara de som anges i bilaga III.

Artikel 5

Referensperioder

1.   Referensperioden för inkomster ska vara en tolvmånadersperiod, t.ex. föregående kalenderår eller beskattningsår.

2.   Referensperioderna för variabler som inte avser inkomster ska vara de som anges bilaga II.

Artikel 6

Detaljerade urvalskarakteristika

1.   Endast medlemsstater som använde modellen med utvald uppgiftslämnare före den 19 januari 2020 ska ha befogenhet att fortsätta att använda metoden under de följande åren.

2.   Kontrollerad substitution av urvalshushåll eller urvalspersoner får endast vara tillåtet det första året för varje panel, om svarsfrekvensen är lägre än 60 % och en av följande situationer uppstår:

a)

Urvalshushållet eller urvalspersonen har inte kontaktats eftersom hushållet inte kan lokaliseras eller personen inte är tillgänglig.

b)

Urvalshushållet eller urvalspersonen har kontaktats, men intervjun kan inte slutföras eftersom hushållet eller personen inte vill samarbeta, hela hushållet är tillfälligt bortrest, hushållet eller personen har inte möjlighet att svara eller det finns omständigheter som äventyrar intervjuarens säkerhet.

3.   Den uppsättning med urvalshushåll eller urvalspersoner som ska bytas ut ska anges före uppgiftsinsamlingen. Det får inte ske någon substitution med hushåll eller personer som inte tillhör den uppsättningen.

4.   Förfaranden måste följas för att säkerställa att substitutionsprocessen kontrolleras i största möjliga utsträckning. Sådana förfaranden ska innefatta en design som säkerställer att de utvalda substituten i hög grad motsvarar de hushåll eller personer de ersätter vad gäller deras väsentliga karakteristika.

5.   Mindre delar av ett nationellt territorium, omfattande högst 2 % av den nationella populationen, får undantas från EU-Silc. Detta gäller även franska utomeuropeiska departement och territorier. De två undantagen får inte göras samtidigt.

6.   Om delpopulationer som omfattas av undersökningen är betydligt underrepresenterade i det uppnådda urvalet på grund av ett visst bortfall eller en viss attrition ska medlemsstaterna vidta åtgärder, t.ex. överurval, kalibrering eller genom tillämpning av en relevant metod för att korrigera för det systematiska fel som blir följden. En förklaring och bedömning av använda metoder, deras effekt och eventuella nackdelar ska ingå i kvalitetsrapporten.

Artikel 7

Perioder och metoder för insamling av uppgifter

1.   För uppgifter som lämnas direkt av uppgiftslämnare ska fältarbetesperioden ligga så nära referensperioden för inkomster som möjligt, för att minimera tidsfördröjning mellan inkomstvariabler och aktuella variabler.

2.   Perioden mellan insamling och sammanställning av uppgifter avseende ett visst hushåll eller en viss person för på varandra följande undersökningsomgångar ska vara så nära tolv månader som möjligt.

3.   Uppgifter som lämnas direkt av uppgiftslämnare ska samlas in genom datorstödda metoder, däribland datorstödd personlig intervju (Capi), datorstödd telefonintervju (Cati) och webbintervju (Cawi). Eventuella undantag ska motiveras.

Artikel 8

Regler för uppföljning

1.   Urvalspersoner, övriga hushållsmedlemmar och urvalshushåll ska i undersökningssyfte observeras under hela panelens varaktighet i enlighet med reglerna i punkterna 2–7.

2.   Urvalspersoner som flyttar till ett privathushåll inom det nationella territorium som omfattas av undersökningen ska följas till platsen för det hushållet.

3.   Urvalspersoner som tillfälligt är borta från hushållet men som fortfarande betraktas som hushållsmedlemmar ska omfattas av undersökningen avseende det hushållet.

4.   Urvalspersoner som inte längre är medlemmar i ett privathushåll, eller som har flyttat från det nationella territorium som omfattas av undersökningen eller till en institution, ska uteslutas från undersökningen.

5.   Övriga hushållsmedlemmar som bor i ett hushåll med minst en urvalsperson ska följas.

6.   Övriga hushållsmedlemmar som bor i ett hushåll där det inte bor någon urvalsperson ska uteslutas från undersökningen.

7.   Ett urvalshushåll ska uteslutas från undersökningen i följande situationer:

a)

Hushållet räknades inte under ett år på grund av antingen att

1)

det inte gick att hitta adressen,

2)

adressen inte var någon bostadsadress eller obebodd,

3)

det inte fanns någon information om vad som hade hänt med hushållet (hushållet hade försvunnit),

4)

hushållet ville inte samarbeta.

b)

Hushållet kontaktades inte under panelens första år eller i två på varandra följande år för panelen på grund av någon av följande orsaker

1)

det gick inte att få tillgång till adressen,

2)

hela hushållet var tillfälligt borta eller hade inte möjlighet att svara på grund av oförmåga, sjukdom eller av andra allvarliga skäl.

Artikel 9

Gemensamma standarder för redigering, imputering, viktning och skattning av uppgifter

1.   Imputering, modellering eller viktning ska vid behov tillämpas på uppgifterna.

2.   I de fall bortfall för inkomstvariabler på komponentnivå leder till saknade uppgifter, ska lämpliga metoder för statistisk imputering tillämpas.

3.   I de fall en nettoinkomstvariabel på komponentnivå samlas in direkt, ska lämpliga metoder för statistisk imputering eller modellering, eller bådadera, tillämpas för att inhämta de målvariabler brutto som krävs och omvänt

4.   I det fall det förekommer bortfall för ett individuellt frågeformulär i ett urvalshushåll, ska tillämpliga statistiska metoder för statistisk viktning eller imputering användas för att uppskatta hushållets totala inkomst.

5.   Förfarandet som tillämpas på uppgifterna ska bevara variationen inom och korrelationen mellan variabler. Metoder som införlivar ”felkomponenter” i de imputerade värdena ska användas före sådana som endast imputerar ett förväntat värde.

6.   Metoder som beaktar korrelationsstrukturen (eller andra egenskaper hos variablernas simultana fördelning) ska användas före envariabelmetoder.

Artikel 10

Format för överföring av uppgifter

1.   Medlemsstaterna ska överföra de uppgifter som är förenliga med variablernas karakteristika enligt vad som anges i bilaga II till kommissionen (Eurostat) i elektroniskt format.

2.   Medlemsstaterna ska överföra uppgifterna till kommissionen (Eurostat) i form av mikrodatafiler (inklusive lämpliga vikter) med hjälp av standarden för utbyte av statistiska data och metadata via den centrala dataportalen så att kommissionen (Eurostat) kan hämta uppgifterna elektroniskt. Uppgifterna måste vara helt och hållet kontrollerade och redigerade.

3.   Medlemsstaterna ska varje år överföra alla delurval som ingår i det roterande urvalet för det givna året, oberoende av deras varaktighet. Alla delurval ska överföras tillsammans.

4.   Medlemsstaterna ska tillhandahålla de metadata som krävs för mikrosimulering i enlighet med ländernas särdrag och i överensstämmelse med en lämplig klassifikation av variablerna för sociala förmåner, med hjälp av den standard för utbyte som nämns i punkt 2.

Artikel 11

Kvalitetsrapportering

1.   Medlemsstaterna ska tillämpa kriterierna för kvalitetsbedömning och det detaljerade innehållet i kvalitetsrapporten enligt vad som anges i bilaga Annex IV.

2.   Medlemsstaterna ska överföra de kvalitetsrelaterade referensmetadata som krävs enligt denna förordning till kommissionen (Eurostat) med hjälp av standarden för utbyte av statistiska data och metadata. De ska skicka dessa metadata via den centrala dataportalen så att kommissionen (Eurostat) kan hämta uppgifterna elektroniskt.

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2019.

På kommissionens vägnar

Ordförande

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUT L 261 I, 14.10.2019, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).

(3)  International Standard Classification of Education 2011,http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (finns på engelska och franska).

(4)  Kommissionens rekommendation av den 29 oktober 2009 om användningen av den internationella yrkesindelningen (Isco-08) (EUT L 292, 10.11.2009, s. 31).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).


BILAGA I

Definitioner av statistiska begrepp

1.   BRUTTOINKOMSTKOMPONENTER

1.1   Löneinkomst

Löneinkomst definieras som den totala ersättning, kontant eller in natura, som arbetsgivaren ger en anställd för arbete utfört av denne under inkomstreferensperioden.

Löneinkomsten delas upp på följande:

(1)

Kontant eller därmed likställd bruttolöneinkomst (PY010G).

(2)

Bruttolöneinkomst in natura (PY020G).

(3)

Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter (PY030G).

1.1.1   Kontant eller därmed likställd bruttolöneinkomst (PY010G)

Detta avser penningkomponenten i ersättningen till den anställde som utgår kontant från arbetsgivaren. Däri ingår värdet på socialförsäkringsavgifter och inkomstskatt som från den anställde eller från arbetsgivaren på den anställdes vägnar går till socialförsäkringssystem eller skattemyndigheter.

Kontant eller därmed likställd bruttolöneinkomst omfattar följande:

Kontant lön för arbetad tid eller utfört arbete, såväl huvudsaklig förvärvsverksamhet som eventuella bisysslor eller tillfälliga arbeten.

Ersättning för icke arbetad tid (t.ex. semesterersättning).

Övertidstillägg.

Arvode till direktörer för aktiebolag.

Ackordstillägg.

Ersättning för fosterbarn.

Provision och dricks.

Lönetillägg (t.ex. en trettonde månadslön).

Vinstdelning och kontant bonus.

Extra produktivitetsbaserad ersättning.

Lönetillägg för arbete på avlägsna orter (när det betraktas som en del av arbetet).

Ersättning för resor till och från arbetsplatsen.

Extra utbetalningar från arbetsgivaren till anställda eller f.d. anställda och andra berättigade personer som komplement till förmåner vid sjukdom, funktionsnedsättning, föräldraledighet och för efterlevande från sjukförsäkringssystemen, om dessa utbetalningar inte går att särskilja tydligt från sociala förmåner.

Utbetalningar från arbetsgivaren till en anställd i stället för lön via ett socialförsäkringssystem när den anställde är arbetsoförmögen och frånvarande på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller föräldraledighet, om dessa utbetalningar inte går att särskilja tydligt från sociala förmåner.

Kontanta medel från arbetsgivaren för bostadskostnader.

Kontant eller därmed likställd bruttolöneinkomst innefattar inte följande:

Ersättning från arbetsgivaren för arbetsrelaterade kostnader (t.ex. tjänsteresor).

Avgångsvederlag som kompensation till anställda för att anställningen upphör före normal pensionsålder för detta arbete, samt ersättning vid övertalighet (detta ingår i förmåner vid arbetslöshet (PY090G)).

Tillägg för att täcka arbetsrelaterade kostnader, till exempel reseersättning eller bidrag till skyddskläder.

Engångsbelopp i samband med normal pensionering (detta ingår i förmåner vid ålderdom (PY100G)).

Facklig strejkersättning.

Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter.

1.1.2   Bruttolöneinkomst in natura (PY020G)

Detta avser den icke-penningbaserade inkomstkomponent som en arbetsgivare eventuellt kan ge gratis eller till nedsatt pris till en anställd som en del av anställningskontraktet. (Om varor eller tjänster tillhandahålls för bruk såväl privat som i tjänsten, måste den privata andelen av totalvärdet beräknas.)

Bruttolöneinkomst in natura omfattar följande:

Tjänstebil och därtill kopplade kostnader (t.ex. gratis bensin, bilförsäkring och tillämpliga skatter och tullar) oavsett om den ska användas privat eller både privat och i tjänsten (PY021G).

Gratis eller subventionerade måltider och lunchkuponger.

Ersättning för eller betalning av bostadsrelaterade kostnader (t.ex. gas, el, vatten och telefon- eller mobilräkningar).

Gratis eller subventionerad första- eller andrabostad för den anställdes hushåll.

Andra varor eller tjänster som arbetsgivarna tillhandahåller sina anställda gratis eller till nedsatt pris, om de utgör en väsentlig del av inkomsten på nationell nivå eller är en väsentlig inkomstkomponent i särskilda grupper av hushåll.

Värdet på gratis tillhandahållna varor eller tjänster ska beräknas utifrån deras marknadsvärde. Värdet på varor och tjänster som tillhandahålls till nedsatt pris ska beräknas som skillnaden mellan marknadsvärdet och det belopp den anställde betalar för dem.

Bruttolöneinkomst in natura innefattar inte följande:

Arbetsgivarens kostnader för att tillhandahålla någon av dessa varor och tjänster, om de är en förutsättning för att den anställde ska kunna utföra sitt arbete.

Bostad på en arbetsplats där den anställdes hushåll inte kan bo.

Bidrag eller tillägg för inköp av verktyg, utrustning, kläder etc. som används uteslutande eller huvudsakligen i arbetet.

Särskilda måltider eller drycker påkallade av exceptionella arbetsförhållanden.

Varor eller tjänster som arbetsgivaren tillhandahåller på arbetsplatsen eller som arbetet kräver (t.ex. en läkarundersökning).

1.1.3   Arbetsgivares obligatoriska/lagstadgade socialförsäkringsavgifter (PY030G)

Med arbetsgivares socialförsäkringsavgifter avses betalningar under inkomstreferensperioden som arbetsgivare verkställer på de anställdas vägnar till försäkringsgivare (socialförsäkringsfonder och privata försäkringsfonder). Begreppet omfattar regel-, sedvane- eller avtalsbaserade betalningar för att försäkra sig mot sociala risker. Traditionellt sett omfattas systemen för lagstadgad ålderspension, lagstadgad sjukförsäkring och arbetslöshetsförmåner. Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter betalas för de flesta som arbetar och kan dras av från deras lön, i enlighet med offentliggjorda regler.

Variabeln innefattar följande:

Arbetsgivares avgifter till offentliga trygghetssystem (inkl. arbetsgivaravgifter till socialförsäkringen)).

Arbetsgivares avgifter till privata pensionsförsäkringssystem som ingår i ett angett försäkringssystem i ett land (t.ex. en andra del av pensionsförsäkringen).

Lagstadgade arbetsgivaravgifter till andra privata pensionsförsäkringssystem.

Lagstadgade eller konventionella arbetsgivaravgifter till privata sjukförsäkringar.

Lagstadgade eller konventionella arbetsgivaravgifter till livförsäkringar.

Lagstadgade eller konventionella arbetsgivaravgifter till andra försäkringssystem (t.ex. vid funktionsnedsättning).

Variabeln innefattar inte frivilliga arbetsgivaravgifter.

1.2   Egenföretagarinkomst

Med egenföretagarinkomst avses inkomst för enskilda eller deras familjemedlemmar under inkomstreferensperioden som ett resultat av nuvarande eller tidigare verksamhet som egenföretagare. Med egenföretagande avses sysselsättning där inkomsten direkt beror på förtjänsten (eller utsikterna till förtjänst) på de varor eller tjänster som produceras (varvid egen konsumtion betraktas som en del av förtjänsten). En egenföretagare fattar beslut om sitt företags verksamhet eller delegerar besluten men bibehåller ansvaret för företagets välfärd. (I detta sammanhang omfattar företag enmansföretag.) Inkomst från en hobby betraktas som en form av egenföretagande.

Om den inkomstuppgift som samlas in eller sammanställs svarar mot en tidsperiod före referensperioden ska grundläggande justeringar göras för att anpassa uppgiften till inkomstreferensperioden.

Egenföretagarinkomsten delas upp på följande:

(1)

Kontant bruttovinst eller -förlust från egenföretagande (inklusive royalties) (PY050G).

(2)

Värde på varor som produceras för egen konsumtion (HY170G).

1.2.1   Kontant bruttovinst eller -förlust från egenföretagande (inklusive royalties) (PY050G)

Detta innefattar följande:

Negativt eller positivt nettorörelseresultat som tillfaller arbetande ägare eller partner i personbolag, minus räntor på lån som belastar verksamheten.

Royalties på verk, uppfinningar etc. som inte ingår i personbolagets rörelseresultat.

Hyresintäkter från fastigheter, fordon, utrustning och så vidare som inte ingår i personbolagets rörelseresultat, minus därtill kopplade kostnader, till exempel ränta på lån, reparationer och underhåll samt försäkringskostnader.

Det omfattar inte följande:

Direktörsarvode som tillfaller ägare i aktiebolag (detta ingår i Kontant eller därmed likställd bruttolöneinkomst (PY010G)).

Utdelning från aktiebolag (detta ingår i Ränteintäkter, utdelning i aktiebolag, kapitalintäkter från personbolag (HY090G)).

Kapitalintäkter från personbolag där personen inte arbetar (passiv delägare) (detta ingår i Ränteintäkter, utdelning i aktiebolag, kapitalintäkter från personbolag (HY090G)).

Hyresintäkter från mark eller från inneboende eller hyresgäster (detta ingår i Inkomst från uthyrning av fastighet eller mark (HY040G)).

Hyresintäkter från bostäder som inte ingår i personbolagets rörelseresultat (detta ingår i Inkomst från uthyrning av fastighet eller mark (HY040G)).

Egenföretagarinkomst ska beräknas enligt följande:

Avsatt produktion (bruttoomsättning, inklusive värdet på varor som företaget producerat men som egenföretagaren eller hans/hennes hushåll konsumerat).

Plus marknadsvärdet på varor och tjänster som köpts för personbolaget men som egenföretagaren eller hans/hennes hushåll konsumerat.

Plus avkastning på företagets egendom, finansiell eller annan.

Minus produktionskostnader (råmaterial, säljkostnader, distribution, underhåll, förvaltning etc.).

Minus ersättning till anställda (löner och socialförsäkringsavgifter).

Minus produktions- och importskatter.

Minus ränta på lån som belastar verksamheten.

Minus hyra för mark och andra icke-producerade materiella tillgångar.

Minus avskrivningar på kapitaltillgångar.

Plus stöd.

I praktiken innebär detta att när egenföretagaren sammanställer en årsredovisning för skatteändamål sammanfaller variabeln bruttovinst eller bruttoförlust med nettorörelseresultatet i årsredovisningen för de senaste tolv månaderna, före avdrag för inkomstskatt och obligatoriska socialförsäkringsavgifter.

Finns det ingen årsredovisning, varken för skatteändamål eller som redovisning av verksamheten, kan man mäta egenföretagarinkomst genom att addera pengar (och varor) som tagits ut ur företaget för personligt bruk (konsumtion eller sparande, inklusive marknadsvärdet på varor som företaget producerat eller köpt och som gått till personligt bruk).

1.2.2   Värde på varor som produceras för egen konsumtion (HY170G)

Med värde på varor för egen konsumtion menas värdet på livsmedel och drycker som produceras och konsumeras inom samma hushåll.

Värdet på varor för egen konsumtion ska beräknas som marknadsvärdet på producerade varor minus eventuella kostnader som belastar produktionen.

Värdet på livsmedel och drycker ska inkluderas om de utgör en väsentlig del av inkomsten på nationell nivå eller är en väsentlig inkomstkomponent i särskilda grupper av hushåll.

Följande ingår inte:

Värdet på hushållstjänster.

Samtlig produktion för försäljning och samtliga uttag ur ett företag av en egenföretagare (detta ingår i Kontant bruttovinst eller -förlust från egenföretagande (inklusive royalties) (PY050G)).

1.3   Avkastning på egendom

Med avkastning på egendom avses den inkomst minus omkostnader som ägaren till finansiella tillgångar eller icke-producerade materiella tillgångar (mark) uppbär under inkomstreferensperioden i ersättning för att ställa dessa finansiella tillgångar eller icke-producerade materiella tillgångar till en annan institutionell enhets förfogande.

Avkastning på egendom delas upp på följande:

(1)

Ränteintäkter, utdelning i aktiebolag, kapitalintäkter från personbolag (HY090G).

(2)

Inkomst från uthyrning av fastighet eller mark (HY040G).

(3)

Pension från enskilda privata pensionssystem (utanför det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (Esspros)) (PY080).

1.3.1   Ränteintäkter, utdelning i aktiebolag, kapitalintäkter från personbolag (HY090G)

Ränteintäkter (som inte ingår i resultatet från ett personbolag), utdelning i aktiebolag, kapitalintäkter från personbolag hänför sig till räntor från sådana tillgångar som bankkonton, bankcertifikat, obligationer etc., utdelning och intäkter från investeringar i personbolag där personen inte arbetar som uppburits under inkomstreferensperioden minus omkostnader.

1.3.2   Inkomst från uthyrning av fastighet eller mark (HY040G)

Inkomst från uthyrning av fastighet eller mark avser intäkter under inkomstreferensperioden från uthyrning (t.ex. uthyrning av en bostad – som inte ingår i resultatet från ett personbolag – alternativt intäkter från inneboende eller hyresgäster eller markhyra) efter avdrag av sådana kostnader som räntebetalningar på lån, smärre reparationer, underhåll, försäkring och andra omkostnader.

1.3.3   Pension från enskilda privata pensionssystem (utanför Esspros) (PY080)

Med periodisk pension från privata pensionssystem (utanför Esspros) menas utbetalningar på pensionsförsäkringar eller livränteförsäkringar under inkomstreferensperioden från enskilda, privata försäkringssystem, det vill säga fullt utbyggda system som försäkringstagaren bidrar till, utan inblandning från arbetsgivaren eller offentliga instanser.

Begreppet innefattar följande:

Ålders-, efterlevande-, sjukdoms-, funktionsnedsättnings- och arbetslöshetsersättning i form av ränta och utdelning från enskilda, privata försäkringssystem.

Det omfattar inte följande:

Pensioner från obligatoriska offentliga system.

Pensioner från obligatoriska arbetsgivarbaserade system.

1.4   Löpande positiva transfereringar

1.4.1   Sociala förmåner

Sociala förmåner (1) definieras som löpande positiva transfereringar under inkomstreferensperioden (2) som går till hushållen för att dämpa vissa risker eller uppfylla vissa behov från gemensamt förvaltade system eller utanför sådana system från offentliga instanser och hushållens ideella organisationer.

I sociala förmåner ingår värdet på socialförsäkringsavgifter och inkomstskatt som förmånstagaren betalar på förmånerna till socialförsäkringssystem eller skattemyndigheter.

För att betraktas som en social förmån måste en transferering uppfylla två krav:

Obligatorisk omfattning (i kraft av en lag eller andra författningar alternativt kollektivavtal) för gruppen i fråga.

Social solidaritet som grundprincip (dvs. om det är en pensionsförsäkring ska premien och utdelningen inte sättas i relation till individuell risk för de enskilda försäkrade personerna).

Sociala förmåner delas upp i följande:

(1)

Familje- och barnbidrag (HY050G).

(2)

Bostadsbidrag (HY070G).

(3)

Förmåner vid arbetslöshet (PY090G).

(4)

Förmåner vid ålderdom (PY100G).

(5)

Förmåner för efterlevande (PY110G).

(6)

Förmåner vid sjukdom (PY120G).

(7)

Förmåner vid funktionsnedsättning (PY130G).

(8)

Utbildningsbidrag (PY140G).

(9)

Övrigt stöd vid social utestängning (HY060G).

Sociala förmåner betraktas som behovsprövade eller icke behovsprövade förmåner samt som avgiftsfinansierade eller icke avgiftsfinansierade.

Avgiftsfinansierade system är socialförsäkringssystem som innebär att avgifter måste betalas av de personer som skyddas eller av andra parter till förmån för dem, för att säkerställa deras enskilda rätt till förmåner.

Icke avgiftsfinansierade system är socialförsäkringssystem där förmånsberättigandet inte styrs av huruvida avgifter betalas av de skyddade personerna eller av andra parter till förmån för dem.

Med behovsprövade sociala förmåner avses sociala förmåner som explicit eller implicit beror på att mottagarens inkomst eller förmögenhet, eller båda dessa, ligger under en viss nivå.

Med icke behovsprövade sociala förmåner avses sociala förmåner som inte beror på att mottagarens inkomst eller förmögenhet, eller båda dessa, ligger under en viss nivå.

Sociala förmåner omfattar inte:

Utbetalningar från frivilliga system, som förmånstagaren deltar i utan inblandning från arbetsgivare eller offentliga instanser (detta ingår i Pension från enskilda privata pensionssystem (utanför Esspros) (PY080G)).

1.4.1.1.   Familje- eller barnbidrag (HY050G)

Med familje- och/eller barnbidrag avses förmåner som

ger ekonomiskt stöd till hushåll som har omsorg om barn,

ger ekonomiskt stöd till hushåll som har omsorg om andra släktingar än barn.

Det innefattar följande:

Inkomstersättning i samband med nedkomst: fasta eller inkomstrelaterade utbetalningar avsedda att kompensera föräldern för inkomstbortfall till följd av frånvaro från arbetet i samband med nedkomst före eller efter förlossningen, eller båda delar, eller i samband med adoption.

Bidrag vid barns födelse: förmån i form av engångsbelopp eller delbetalningar i samband med nedkomst eller adoption.

Föräldrapenning: förmån till antingen modern eller fadern för att kompensera frånvaro från arbetet eller nedsatt arbetstid vid omsorg om barn, normalt i låg ålder.

Familje- eller barnbidrag: periodisk utbetalning till medlem av hushåll med försörjningsplikt för barn, som hjälp med kostnader för omsorg om barn.

Statligt stöd (centralt eller lokalt) om maken/makan av något skäl inte betalar underhållsbidrag eller underhåll till barnet. Det belopp som staten betalar bör inte redovisas i variablerna HY080 och HY081.

Andra kontantförmåner: andra förmåner än familje- och barnbidrag till hushåll med särskilda omkostnader, till exempel ensamstående föräldrar eller familjer med funktionsnedsatta barn. Bidragen kan utgå periodiskt eller som engångsbelopp.

Begreppet innefattar inte följande:

Utbetalningar från arbetsgivaren till en anställd i stället för lön via ett socialförsäkringssystem när den anställde är arbetsoförmögen och frånvarande på grund av föräldraledighet, om dessa utbetalningar inte går att särskilja tydligt från sociala förmåner (detta ingår i Kontant eller därmed likställd bruttolöneinkomst (PY010G)).

Extra utbetalningar från arbetsgivaren till anställda som komplement till föräldrapenning från socialförsäkringssystemen, om dessa utbetalningar inte går att särskilja tydligt från sociala förmåner (detta ingår i Kontant eller därmed likställd bruttolöneinkomst (PY010G)).

1.4.1.2.   Bostadsbidrag (HY070G)

Med bostadsbidrag avses ingripanden från offentliga instanser för att hjälpa hushållen med boendekostnaden. För att klassificera bostadsbidrag är det viktigt att veta om de är behovsprövade eller inte.

Bostadsbidrag innefattar följande:

Hyresbidrag: en löpande behovsprövad transferering från en offentlig instans till hyresgäster under kortare eller längre tid för att hjälpa till med hyreskostnaderna.

Bostadsbidrag till ägare: en behovsprövad transferering från en offentlig instans till ägaren för att dämpa löpande boendekostnader, i praktiken ofta hjälp med att betala lån eller ränta, eller både och.

Begreppet innefattar inte följande:

Boende som subventioneras via skattesystemet (dvs. skatteförmåner).

Alla kapitaltransfereringar (särskilt investeringsstöd).

1.4.1.3.   Förmåner vid arbetslöshet (PY090G)

Arbetslöshetsersättning är förmåner som helt eller delvis ersätter förlorad inkomst till följd av arbetslöshet, ger understöd till personer som debuterar eller återinträder på arbetsmarknaden, kompenserar för inkomstbortfall vid partiell arbetslöshet, ersätter inkomstbortfall helt eller delvis när en äldre arbetstagare tvingas gå i pension i förtid från ett förvärvsarbete på grund av neddragningar av ekonomiska orsaker, används till att utbilda eller omskola arbetssökande eller underlättar för arbetslösa personer som måste resa eller flytta för att få arbete

Begreppet innefattar följande:

Fullständiga arbetslöshetsförmåner: förmåner som kompenserar för inkomstbortfall när en person som kan arbeta och som står till arbetsmarknadens förfogande inte kan hitta lämpligt arbete, inklusive personer som inte har arbetat tidigare.

Partiella arbetslöshetsförmåner: förmåner som kompenserar för inkomstbortfall till följd av att arbetsgivaren inskränker arbetstiden eller intermittenta arbeten, eller både och, oberoende av orsak (lågkonjunktur eller avmattning, driftstopp, väderförhållanden, olyckor osv.), men anställningskontraktet förblir intakt.

Tidig pensionering på grund av arbetsmarknadsorsaker: periodisk utbetalning till äldre arbetstagare som går i pension före normal pensionsålder på grund av arbetslöshet eller nedskärningar förorsakade av ekonomiska åtgärder såsom omstrukturering i en bransch eller i ett företag. Förmånen upphör normalt när förmånstagaren blir berättigad till ålderspension.

Bidrag till yrkesinriktad utbildning: utbetalningar från socialförsäkringsfonder eller från offentliga instanser till målgrupper på arbetsmarknaden som deltar i yrkesutbildningsprogram för att förbättra sina möjligheter till anställning.

Rörlighet och vidarebosättning: utbetalningar från socialförsäkringen eller från offentliga instanser till arbetslösa för att uppmuntra dem att flytta eller omskola sig för att få ett arbete.

Avgångsvederlag: förmåner som kompenserar anställda för att anställningen upphör innan de når normal pensionsålder för sysselsättningen i fråga.

Kompensation vid övertalighet: kontant ersättning till anställda som sägs upp utan egen förskyllan av ett företag som upphör med eller minskar sin verksamhet.

Andra kontantförmåner: annat ekonomiskt stöd, särskilt stöd till långtidsarbetslösa.

Det omfattar inte följande:

Familjebidrag till föräldrar med försörjningsplikt för barn (vilket ingår i Familje- eller barnbidrag (HY050G)).

1.4.1.4.   Förmåner vid ålderdom (PY100G)

Med åldersförmåner avses socialt skydd mot risker kopplade till ålderdom: inkomstbortfall, otillräcklig inkomst, inskränkt förmåga att utföra dagliga sysslor, inskränkt förmåga att delta i umgängeslivet och så vidare.

Åldersförmåner ger ersättning för inkomstbortfall när en äldre person lämnar arbetsmarknaden eller garantier för en viss inkomst när en äldre person når en föreskriven ålder.

Begreppet innefattar följande:

Ålderspension: periodisk utbetalning avsedd för att förmånstagare ska kunna bibehålla sin inkomst från ett förvärvsarbete efter pensionen vid normal pensionsålder eller stödja äldre personers inkomst.

Förtida uttag av ålderspension: periodisk utbetalning avsedd för att förmånstagare som går i pension före normal pensionsålder ska kunna bibehålla sin inkomst enligt det relevanta systemet eller referenssystemet. Detta kan medföra en sänkt normalpension.

Delpension: periodisk utbetalning av en del av full ålderspension till äldre arbetstagare som fortsätter att arbeta men går ned i arbetstid eller vars inkomst av förvärvsverksamhet ligger under ett angett tak.

Omvårdnadsbidrag: bidrag till äldre personer som behöver regelbunden eller ständig hjälp för att klara extrakostnader för vård som de behöver (ej sjukvård), när bidraget inte är en ersättning som utgår mot redovisning av utläggen.

Kontantförmåner vid funktionsnedsättning som utgår efter normal pensionsålder.

Engångsbelopp som utgår vid normal pensionsålder.

Andra kontantförmåner: annat periodiskt bidrag eller engångsbelopp som utgår vid pensionering eller på grund av ålderdom, till exempel engångsbelopp till personer som inte helt uppfyller kraven för en periodisk ålderspension eller som har deltagit i ett system med en sådan uppläggning.

Förmåner vid ålderdom innefattar inte följande:

Familje- eller barnbidrag till föräldrar med försörjningsplikt för barn (vilket ingår i Familje- eller barnbidrag (HY050G)).

Förmåner vid förtidspensionering av arbetsmarknadsskäl eller på grund av begränsad arbetsförmåga (detta ingår i Förmåner vid arbetslöshet (PY090G) respektive i Förmåner vid funktionsnedsättning (PY130G)).

Bidrag till äldre som behöver regelbunden eller ständig hjälp för att klara de extrakostnader detta medför, när bidraget är en ersättning som utgår mot redovisning av utläggen.

1.4.1.5.   Förmåner för efterlevande (PY110G)

Med förmåner för efterlevande menas utbetalningar som ger en tillfällig eller permanent inkomst till människor före pensionsåldern när make/maka, partner eller en nära anhörig avlider, vanligtvis när denna person stod för den största försörjningen.

Förmånsberättigade efterlevande omfattar make/maka eller före detta make/maka till den avlidne eller hans eller hennes barn, barnbarn, föräldrar eller andra släktingar. I vissa fall kan förmånen också gå till en person utanför familjen.

Efterlevandeförmåner är ofta härledda rättigheter, vilket innebär att rättigheten tillhör en annan person vars död är en förutsättning för att förmånen ska utgå.

Förmåner för efterlevande innefattar följande:

Efterlevandepension: periodisk utbetalning, även efter normal pensionsålder, till människor med härledda rättigheter via en avliden person som omfattas av ett försäkringssystem (änkor, änklingar, föräldralösa barn och liknande).

Dödspeng: ett engångsbelopp till människor med härledda rättigheter via en avliden person (änkor, änklingar, föräldralösa barn och liknande).

Andra kontantförmåner: annat periodiskt bidrag eller engångsbelopp i kraft av en efterlevandes härledda rättighet.

Det omfattar inte följande:

Familje- eller barnbidrag till föräldrar med försörjningsplikt för barn (detta ingår i Familje- eller barnbidrag (HY050G)).

Begravningskostnader.

Extra utbetalningar från arbetsgivaren till andra berättigade personer som komplement till efterlevandeförmåner från socialförsäkringssystemen, om dessa utbetalningar inte går att särskilja tydligt från sociala förmåner (detta ingår i Kontant eller därmed likställd bruttolöneinkomst (PY010G)).

1.4.1.6.   Förmåner vid sjukdom (PY120G)

Förmåner vid sjukdom avser kontantförmåner som helt eller delvis ersätter inkomstbortfall under tillfällig oförmåga att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall.

Sjukförmåner omfattar följande:

Betald sjukledighet: fasta eller inkomstrelaterade utbetalningar avsedda att kompensera den skyddade personen helt eller delvis för inkomstbortfall under tillfällig oförmåga att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall. Förmånerna kan betalas av fristående socialförsäkringssystem, men de kan också utgöras av bibehållen lön och tillhandahållas av arbetsgivaren under sjukdomsperioden.

Betald ledighet för föräldrar med försörjningsplikt när barn blir sjuka eller skadade.

Andra kontantförmåner: olika utbetalningar till skyddade personer i samband med sjukdom eller olycksfall.

Begreppet innefattar inte följande:

Kontantförmåner för att kompensera inkomstbortfall under tillfällig arbetsoförmåga på grund av graviditet (detta ingår i Familje- eller barnbidrag (HY050G)).

Kontantförmåner för att kompensera inkomstbortfall under tillfällig arbetsoförmåga till följd av funktionsnedsättning (detta ingår i Förmåner vid funktionsnedsättning (PY130G)).

Utbetalningar från arbetsgivaren till en anställd i stället för lön via ett socialförsäkringssystem när den anställde förhindras att arbeta på grund av sjukdom, om dessa utbetalningar inte går att särskilja tydligt från sociala förmåner (detta ingår i Kontant eller därmed likställd bruttolöneinkomst (PY010G)).

Extra utbetalningar från arbetsgivaren till anställda som komplement till sjukförmåner från sjukförsäkringssystemen, om dessa utbetalningar inte går att särskilja tydligt från sociala förmåner (detta ingår i Kontant eller därmed likställd bruttolöneinkomst (PY010G)).

1.4.1.7.   Förmåner vid funktionsnedsättning (PY130G)

Förmåner vid funktionsnedsättning är bidrag till personer under normal pensionsålder vars arbets- och inkomstförmåga begränsas av en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, utöver lagstadgad minimilön.

Med funktionsnedsättning menas fullständig eller partiell oförmåga att delta i arbetslivet eller föra ett normalt liv på grund av en fysisk eller psykisk skada som förväntas vara bestående eller sträcka sig över en minsta fastställd tid.

Förmåner vid funktionsnedsättning omfattar följande:

Pension vid funktionsnedsättning: periodisk utbetalning avsedd att ge en inkomst till en person under normal pensionsålder med begränsad möjlighet att utöva en förvärvsverksamhet som ger lagstadgad minimilön på grund av en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Förtidspension på grund av inskränkt arbetsförmåga: periodisk utbetalning till äldre arbetstagare som går i pension före normal pensionsålder till följd av inskränkt arbetsförmåga. Denna pension upphör normalt när förmånstagaren blir berättigad till ålderspension.

Omvårdnadsbidrag: bidrag till funktionshindrade under normal pensionsålder som behöver regelbunden eller ständig hjälp för att klara de extrakostnader detta medför (ej sjukvård), när bidraget inte är en ersättning som utgår mot redovisning av utläggen.

Integrering av funktionshindrade i arbetslivet: bidrag till funktionshindrade som utför anpassade arbetsuppgifter, normalt i en skyddad verkstad, eller går på yrkesinriktad utbildning.

Funktionshindersförmåner till funktionshindrade barn i kraft av en egen rättighet, utan hänsyn till försörjningsplikt.

Andra kontantförmåner: periodiskt bidrag eller engångsbelopp förutom de ovannämnda, till exempel tillfälligt inkomststöd.

Förmåner vid funktionsnedsättning omfattar inte följande:

Förmåner som helt eller delvis ersätter inkomstbortfall under tillfällig oförmåga att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall (detta ingår i Förmåner vid sjukdom (PY120G)).

Familje- eller barnbidrag som utgår till förmånstagare i kraft av funktionsnedsättning (detta ingår i Familje- eller barnbidrag (HY050G)).

Förmåner som utgår till efterlevande till funktionshindrade, till exempel pensioner (detta ingår i Förmåner för efterlevande (PY110G)).

Bidrag i form av ersättning mot redovisning av utläggen.

Kontantförmåner vid funktionsnedsättning som utgår efter normal pensionsålder (detta ingår i Förmåner vid ålderdom (PY100G)).

Utbetalningar från arbetsgivaren till en anställd eller före detta anställd i stället för lön via ett socialförsäkringssystem när den anställde eller före detta anställde är arbetsoförmögen på grund av funktionsnedsättning, om dessa utbetalningar inte går att särskilja tydligt från sociala förmåner (detta ingår i Kontant eller därmed likställd bruttolöneinkomst (PY010G)).

Extra utbetalningar från arbetsgivaren till anställda eller före detta anställda som komplement till förmåner vid funktionsnedsättning från sjukförsäkringssystemen, om dessa utbetalningar inte går att särskilja tydligt från sociala förmåner (detta ingår i Kontant eller därmed likställd bruttolöneinkomst (PY010G)).

1.4.1.8.   Utbildningsbidrag (PY140G)

Utbildningsbidrag är studiebidrag, stipendier och annat utbildningsstöd till studerande.

1.4.1.9.   Övrigt stöd vid social utestängning (HY060G)

Sociala förmåner klassificerade som övrigt stöd vid social utestängning hänför sig till socialt utestängda personer eller de som hotas av social utestängning. Den allmänna målgruppen innefattar bland annat fattiga, migranter, flyktingar, narkomaner, alkoholister och brottsoffer.

Begreppet omfattar följande:

Inkomststöd: periodisk utbetalning till människor med otillräckliga tillgångar. Kraven för att vara berättigad kan förutom personliga tillgångar också gälla sådant som nationalitet, bosättning, ålder, tillgänglighet för arbete och familjesituation. Förmånerna kan vara av en begränsad eller obegränsad varaktighet, de kan utgå till den enskilde eller till familjen och kan betalas ut av statliga eller lokala offentliga instanser.

Andra kontantförmåner: stöd till fattiga och utsatta människor för att lindra fattigdom eller hjälpa i svåra situationer. Dessa förmåner kommer eventuellt från ideella organisationer.

1.4.2   Periodiska positiva kontanttransfereringar mellan hushållen

Med periodiska positiva kontanttransfereringar mellan hushållen menas regelbundet under inkomstreferensperioden erhållna penningbelopp som kommer från andra hushåll eller personer.

Med ”periodiska” avses inte någon exakt tidpunkt och inte heller någon stark periodicitet. Det kan röra sig om en eller två olika tidsfrister:

Det kan röra sig om ett årligt belopp som mottas årligen eller under flera års tid.

Alternativt kan det röra sig om periodiska (t.ex. månadsvisa) belopp under en kort period som erhålls under inkomstreferensperioden (t.ex. sex månader).

1.4.2.1.   Periodiska positiva kontanttransfereringar mellan hushållen (HY080G)

Med periodiska positiva kontanttransfereringar mellan hushållen avses periodiska betalningar, även endast en gång om året, som ges för att finansiera (periodiska) konsumtionsutgifter.

Begreppet omfattar följande:

Obligatoriskt underhållsbidrag och underhåll till barn.

Frivilligt periodiskt underhållsbidrag och underhåll till barn.

Periodiskt kontantstöd från andra än hushållsmedlemmar.

Periodiskt kontantstöd från hushåll i andra länder.

Det omfattar inte följande:

Gratis eller subventionerad bostad genom ett annat hushålls försorg (detta ingår i begreppet Imputerad hyra).

Arv och andra kapitaltransfereringar, det vill säga transfereringar som mottas från andra hushåll vilka hushållet inte betraktar som helt tillgängliga för konsumtion under inkomstreferensperioden.

Gåvor och andra stora, oväntade kassaflöden i form av engångsbelopp, som klumpsummor för att köpa en bil, ett hus eller liknande eller för sparande till konsumtion på lång sikt (mer än ett år framåt).

Underhåll eller statligt stöd (centralt eller lokalt) om makan/maken av något skäl inte betalar underhållsbidrag och underhåll till barnet. Det statliga stödet bör redovisas i familjebidraget (variabel HY050).

1.4.2.2.   Erhållet underhåll (HY081G)

Underhåll innefattar följande:

Obligatoriskt underhållsbidrag och underhåll till barn.

Frivilligt periodiskt underhållsbidrag och underhåll till barn.

Med underhåll avses underhåll till barn och/eller före detta maka/make, som kan komma från samma land eller från ett annat land.

Underhåll innefattar inte följande:

Periodiskt kontantstöd (annat än underhåll) från andra än hushållsmedlemmar.

Periodiskt kontantstöd (annat än underhåll) från hushåll i andra länder.

Gratis eller subventionerad bostad genom ett annat hushålls försorg (detta ingår i begreppet Imputerad hyra).

Arv och andra kapitaltransfereringar, det vill säga transfereringar som mottas från andra hushåll vilka hushållet inte betraktar som helt tillgängliga för konsumtion under inkomstreferensperioden.

Gåvor och andra stora, oväntade kassaflöden i form av engångsbelopp, som klumpsummor för att köpa en bil eller ett hus eller för sparande till konsumtion på lång sikt (mer än ett år framåt).

Underhåll eller statligt stöd (centralt eller lokalt) om makan/maken av något skäl inte betalar underhållsbidrag och underhåll till barnet. Det statliga stödet bör redovisas i familjebidraget (variabel HY050).

1.5   Andra inkomster

1.5.1   Inkomst för personer under 16 år (HY110G)

Inkomst för personer under 16 år definieras som bruttoinkomsten för alla hushållsmedlemmar under 16 år under inkomstreferensperioden.

Det omfattar inte följande:

Transfereringar mellan hushållsmedlemmar.

Inkomst på hushållsnivå (dvs. variablerna HY040G, HY050G, HY060G, HY070G, HY080G och HY090G).

1.6   Räntebetalningar

1.6.1   Ränta på inteckningslån (HY100G)

Med ränta på inteckningslån avses det sammanlagda bruttoräntebeloppet under inkomstreferensperioden före avdrag för eventuell skatterabatt eller skattebidrag för hushållets huvudbostad.

Det omfattar inte följande:

Andra inbetalningar på lån, varken ränta eller amortering, vid samma tillfälle, till exempel återbetalningsskydd eller hemförsäkring.

Betalningar på nyupptagna lån till huset (t.ex. reparationer, renoveringar eller underhåll) eller till annat.

Amorteringar på lånen.

1.7   Löpande negativa transfereringar

Löpande negativa transfereringar delas upp i följande:

(1)

Inkomstskatt och socialförsäkringsavgifter (HY140G).

(2)

Periodisk egendomsskatt (HY120G).

(3)

Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter (PY030G).

(4)

Periodiska negativa kontanttransfereringar mellan hushållen (HY130G).

1.7.1   Inkomstskatt och socialförsäkringsavgifter (HY140G)

Inkomstskatt hänför sig till skatt på inkomst, vinster och kapital. Den fastställs på grundval av faktisk eller beräknad inkomst för enskilda, hushåll eller beskattningsenheter. De omfattar även skatter som läggs på innehav av förmögenhet, mark eller fastigheter, där dessa innehav används som underlag för att beräkna ägarnas inkomst. Skatter kopplade till pensioner från enskilda privata pensionssystem (utanför Esspros) bör också beaktas.

Inkomstskatter omfattar följande:

Inkomstskatt för enskilda, hushåll eller beskattningsenheter (löneinkomst, egendomsinkomst, företagarinkomst, pensioner etc.), inklusive skatt som dras av arbetsgivaren, övrig källskatt och skatt på egenföretagarinkomst från personbolag som betalats under inkomstreferensperioden.

Eventuell återbetalning på skatt som erhålls under inkomstreferensperioden och är kopplad till skatt på inkomster under inkomstreferensperioden eller tidigare år. Det sammantagna beloppet bör dras från värdet för betald skatt.

Eventuell ränta på eftersläpande betalning av skatt eller straffavgifter påförda av skattemyndigheten.

I undantagsfall får medlemsstater som använder uppgifter från register och andra medlemsstater, om detta är det lämpligaste tillvägagångssättet, rapportera skatt på inkomst under inkomstreferensåret, om jämförbarheten endast påverkas marginellt.

Inkomstskatt omfattar inte följande:

Avgifter för jakt- eller fiskerättigheter.

Med socialförsäkringsavgifter menas de avgifter arbetstagare, egenföretagare, arbetslösa, pensionärer och (om tillämpligt) andra personer betalat under inkomstreferensperioden till obligatoriska socialförsäkringssystem (pension, sjukdom etc.) som förvaltas antingen av offentliga instanser eller arbetsgivarna.

1.7.2   Periodisk egendomsskatt (HY120G)

Periodisk egendomsskatt avser skatt som ägaren betalar regelbundet för mark eller byggnader, alternativt för nyttjanderätten till fast egendom, samt löpande skatter på förmögenhet och annan egendom (smycken, andra yttre tecken på rikedom). Den periodiska egendomsskatt som ska redovisas är den skatt som är inbetald under inkomstreferensperioden.

Periodisk egendomsskatt innefattar följande:

Periodisk skatt på ägande av hushållets huvudbostad.

Periodisk skatt på ägande av andra fastigheter.

Eventuell ränta på kvarskatt eller straffavgifter påförda av skattemyndigheten.

Fastighetsskatt som betalas direkt till skattemyndigheten av hyresgäster.

Periodisk egendomsskatt innefattar inte följande:

Skatteuttag knutet till särskilda händelser, till exempel arvsskatt, dödsavgifter eller gåvoskatt.

Skatt beräknad på egendom, mark eller fastigheter, när dessa tillgångar används som beräkningsgrund för ägarens inkomst (detta ingår i Inkomstskatt och socialförsäkringsavgifter (HY140G)).

Skatt på mark, fastigheter eller andra tillgångar som företag äger eller hyr och använder för sin produktion (skatten räknas som produktionsskatt och dras från avsatt produktion i egenföretagarinkomst för att skapa variabeln Kontant bruttovinst eller -förlust från egenföretagande (inklusive royalties) (PY050G).

1.7.3   Periodisk skatt på ägande av hushållets huvudbostad (HY121G)

Detta begrepp avser skatt som ägaren betalar regelbundet för mark eller byggnader, alternativt för nyttjanderätten till fast egendom där bostaden finns. Den periodiska skatt som ska redovisas är den skatt som inbetalas under inkomstreferensperioden.

1.7.4   Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter (PY030G)

Variabeln arbetsgivares socialförsäkringsavgifter definieras under löneinkomst.

1.7.5   Periodiska negativa kontanttransfereringar mellan hushållen

Detta begrepp avser regelbundna penningbelopp som betalas till andra hushåll under inkomstreferensperioden.

Med ”periodiska” avses inte någon exakt tidpunkt och inte heller någon stark periodicitet. Det kan röra sig om två olika tidsfrister:

Det kan röra sig om ett årligt belopp som mottas årligen eller under flera års tid.

Det kan också röra sig om periodiska (t.ex. månadsvisa) belopp under en kort period som erhålls under inkomstreferensperioden (t.ex. sex månader).

1.7.5.1.   Periodiska negativa kontanttransfereringar mellan hushållen (HY130G)

Detta begrepp avser regelbundna penningbelopp som betalas till andra hushåll under inkomstreferensperioden. De bör avse regelbundna betalningar, även en gång om året, från inkomsten.

Periodiska negativa kontanttransfereringar mellan hushållen omfattar följande:

Obligatoriskt underhållsbidrag och underhåll till barn.

Frivilligt periodiskt underhållsbidrag och underhåll till barn.

Periodiskt kontantstöd från andra än hushållsmedlemmar.

Periodiskt kontantstöd från hushåll i andra länder.

Begreppet innefattar inte kapitaltransfereringar och pengar från sparande.

1.7.5.2.   Erlagt underhåll (HY131G)

Med underhåll avses underhåll till barn och/eller före detta maka/make, inom samma land eller till ett annat land.

Underhåll innefattar följande:

Obligatoriskt underhållsbidrag och underhåll till barn.

Frivilligt periodiskt underhållsbidrag och underhåll till barn.

Underhåll innefattar inte följande:

Periodiskt kontantstöd (annat än underhåll) till andra än hushållsmedlemmar.

Periodiskt kontantstöd (annat än underhåll) till hushåll i andra länder.

Kapitaltransfereringar och pengar från sparande.

2.   NETTOINKOMSTKOMPONENTER

Nettoinkomstkomponenterna inhämtas från motsvarande bruttoinkomstkomponenter efter avdrag för källskatt och socialförsäkringsavgifter.

Nettokomponenterna är följande:

(1)

Före källskatt och socialförsäkringsavgifter.

(2)

Före källskatt.

(3)

Före socialförsäkringsavgifter.

3.   TOTAL BRUTTOHUSHÅLLSINKOMST OCH TOTAL DISPONIBEL HUSHÅLLSINKOMST

3.1   Total bruttohushållsinkomst (HY010) beräknas enligt följande

Summan av alla hushållsmedlemmars bruttoinkomstkomponenter (kontant eller därmed likställd bruttolöneinkomst (PY010G), tjänstebil (PY021G); kontant bruttovinst eller -förlust från egenföretagande (inklusive royalties) (PY050G), pension från enskilda privata pensionsplaner (utanför Esspros) (PY080G); förmåner vid arbetslöshet (PY090G), förmåner vid ålderdom (PY100G); förmåner för efterlevande (PY110G); förmåner vid sjukdom (PY120G); förmåner vid funktionsnedsättning (PY130G) och utbildningsbidrag (PY140G) plus bruttoinkomstkomponenter på hushållsnivå (inkomst från uthyrning av fastighet eller mark (HY040G); familje- och barnbidrag (HY050G); övrigt stöd vid social utestängning (HY060G); bostadsbidrag (HY070G), periodiska positiva kontanttransfereringar mellan hushållen (HY080G); ränteintäkter, utdelning i aktiebolag, kapitalintäkter från personbolag (HY090G) och inkomst för personer under 16 år (HY110G))

3.2   Total disponibel hushållsinkomst (HY020) beräknas enligt följande:

Summan av alla hushållsmedlemmars bruttoinkomstkomponenter (kontant eller därmed likställd bruttolöneinkomst (PY010G), tjänstebil (PY021G); kontant bruttovinst eller -förlust från egenföretagande (inklusive royalties) (PY050G); pension från enskilda privata pensionsplaner (utanför Esspros) (PY080G); förmåner vid arbetslöshet (PY090G), förmåner vid ålderdom (PY100G); förmåner för efterlevande (PY110G); förmåner vid sjukdom (PY120G); förmåner vid funktionsnedsättning (PY130G) och utbildningsbidrag (PY140G) plus bruttoinkomstkomponenter på hushållsnivå (inkomst från uthyrning av fastighet eller mark (HY040G); familje- och barnbidrag (HY050G); övrigt stöd vid social utestängning (HY060G); bostadsbidrag (HY070G), periodiska positiva kontanttransfereringar mellan hushållen (HY080G); ränteintäkter, utdelning i aktiebolag, kapitalintäkter från personbolag (HY090G) och inkomst för personer under 16 år (HY110G)) minus periodisk egendomsskatt (HY120G). periodisk negativ kontanttransferering mellan hushåll (HY130G); och inkomstskatt och socialförsäkringsavgifter (HY140G)).

Detta innebär följande: HY020 = HY010 – HY120G – HY130G – HY140G.

Variabeln HY140G inkluderar inkomstskattejusteringar (överskjutande skatt/kvarskatt), inkomstkällskatt och socialförsäkringsavgifter (om tillämpligt).

3.3   Total disponibel hushållsinkomst före sociala transfereringar exklusive ålders- och efterlevandeförmåner (HY022) definieras enligt följande:

Total disponibel inkomst (HY020) minus summan av nettotransfereringar plus förmåner vid ålderdom (PY100N) och förmåner för efterlevande (PY110N) (dvs. total disponibel inkomst (HY020) minus förmåner vid arbetslöshet (PY090N); förmåner vid sjukdom (PY120N); förmåner vid funktionsnedsättning (PY130N); utbildningsbidrag (PY140N); familje- och barnbidrag (HY050N); övrigt stöd vid social utestängning (HY060N); och bostadsbidrag (HY070N)).

3.4   Total disponibel hushållsinkomst före sociala transfereringar inklusive ålders- och efterlevandeförmåner (HY023) definieras enligt följande:

Total disponibel inkomst (HY020) minus summan av nettotransfereringar (förmåner vid arbetslöshet (PY090N); förmåner vid ålderdom (PY100N); förmåner för efterlevande (PY110N); förmåner vid sjukdom (PY120N); förmåner vid funktionsnedsättning (PY130N); utbildningsbidrag (PY140N); familje- och barnbidrag (HY050N); övrigt stöd vid social utestängning (HY060N); och bostadsbidrag (HY070N)).

3.5   Disponibel inkomst per konsumtionsenhet definieras enligt följande:

Hushållets totala disponibla inkomst delad med dess ekvivalenta storlek.

3.6   Ekvivalent storlek

Här avses OECD:s modifierade skala (enligt vilken den första vuxna får en vikt på 1,0, övriga medlemmar över 14 år i hushållet en vikt på 0,5 och varje barn under 14 år en vikt på 0,3).

4.   ANNAT SOM INTE BETRAKTAS SOM DEL AV INKOMST

4.1   Inbetalningar till enskilda privata pensionssystem (utanför Esspros) (PY035G)

Inbetalningar under inkomstreferensperioden till enskilda privata pensionssystem avser pensionsförsäkringar som enskilda hushåll har på eget initiativ och för egen vinning oberoende av arbetsgivare eller offentliga myndigheter och utanför de sociala försäkringssystemen.

Dessa inbetalningar är motsatsen till pension från enskilda privata pensionssystem (utanför Esspros) (PY080G).

Begreppet innefattar inbetalningar till enskilda privata pensionssystem som kan gälla ålderdom, sjukdom, funktionsnedsättning, arbetslöshet eller skydd för efterlevande.


(1)  Alla sociala förmåner i EU-SILC, utom bostadsbidrag, är kontantförmåner.

(2)  För att få ett så noggrant mått som möjligt på hushållets välfärd behandlas alla förmåner i form av engångsbelopp som erhålls under inkomstreferensperioden enligt Eurostats tekniska rekommendationer. På samma sätt kan engångsbelopp som mottagits före inkomstreferensperioden beaktas och imputeras enligt Eurostats rekommendationer.


BILAGA II

Tekniska aspekter av variablerna

Variabelbeteckning

Variabel

Modalitetskod

Modalitetsbeteckning

Insamlingsenhet

Insamlingssätt

Referensperiod

INFORMATION OM UPPGIFTSINSAMLINGEN

DB010

Undersökningsår

Budgetår

Undersökningsår

Hushåll

Ram

Nuvarande

DB020

Bosättningsland

SCL GEO-kod

Bosättningsland

Hushåll

Ram

Konstant

DB040

Bosättningsregion

Nuts-kod (tvåsiffrig)

Område (tvåsiffrig kod)

Hushåll

Ram, register eller intervjuare

Nuvarande

DB040_F

Bosättningsregion

(flagga)

1

Ifylld enligt Nuts

 

 

 

-1

Saknas

DB050

Stratum

1–99999

Stratumidentifikator

Hushåll

Ram, register eller urvalsdesign

Utvald

DB050_F

Stratum

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

2

Självbetecknande PSU

3

Kollapsat stratum på grund av en enda PSU (endast för hushåll som valts ut i stratumet med en enda PSU)

-2

Ej tillämpligt (ingen stratifiering)

DB060

Primär urvalsenhet (PSU)

1–99999

Identifikator för den primära urvalsenheten

Hushåll

Ram, register eller urvalsdesign

Utvald

DB060_F

Primär urvalsenhet (PSU)

(flagga)

1

Rotering görs på PSU-nivå (PSU roterar in i och ut ur urvalet)

 

 

 

2

Rotering görs på SSU- eller hushållsnivå (PSU:n bibehålls i urvalet för hela EU-Silc)

-2

Ej tillämplig (inget första eller andra urvalsskede)

DB062

Sekundär urvalsenhet (SSU)

1–99999

Identifikator för den sekundära urvalsenheten

Hushåll

Ram, register eller urvalsdesign

Utvald

DB062_F

Sekundär urvalsenhet (SSU)

(flagga)

1

Rotering görs på PSU-nivå (PSU roterar in i och ut ur urvalet)

 

 

 

2

Rotering görs på SSU- eller hushållsnivå (PSU:n bibehålls i urvalet för hela EU-Silc)

-2

Ej tillämplig (inget första eller andra urvalsskede)

DB070

Ordningsföljd för urval av primär urvalsenhet

1–99999

Ordningsföljd för urval av primär urvalsenhet

Hushåll

Ram, register eller urvalsdesign

Utvald

DB070_F

Ordningsföljd för urval av primär urvalsenhet

(flagga)

11

Ordningsföljden för urvalsramen är fast för alla undersökningsår för EU-Silc och primära urvalsenheter har lika stor urvalssannolikhet (inom explicita stratum)

 

 

 

12

Ordningsföljden för urvalsramen är fast för alla undersökningsår för EU-Silc och primära urvalsenheter har olika stor urvalssannolikhet (inom explicita stratum)

21

Ordningsföljden för urvalsramen kan förändras över tid och primära urvalsenheter har lika stor urvalssannolikhet (inom explicita stratum)

22

Ordningsföljden för urvalsramen kan förändras över tid och primära urvalsenheter har olika stor urvalssannolikhet (inom explicita stratum)

-2

Ej tillämpligt (inget systematiskt urval)

DB075

Roterande grupp

1–9

Roterande grupp

Hushåll

Härledd

Konstant

DB075_F

Roterande grupp

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-2

Ej tillämpligt (ingen rotering används)

DB076

Intervjuomgång

1–9

Intervjuomgång

Hushåll

Härledd

Nuvarande

DB076_F

Intervjuomgång

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

DB110

Hushållsstatus

1

Hushåll från tidigare undersökningsomgång: Samma adress som vid senaste intervju

Hushåll

Intervjuare

Nuvarande

2

Hushåll från tidigare undersökningsomgång: Hela hushållet har flyttat till ett privathushåll inom landet

3

Hushåll ej längre med i undersökningen: Hela hushållet har flyttat till ett kollektivt hushåll eller institution inom landet

4

Hushåll ej längre med i undersökningen: Hushåll har flyttat ut ur landet

5

Hushåll ej längre med i undersökningen: Hela hushållet har avlidit

6

Hushåll ej längre med i undersökningen: Hushållet omfattar ej någon urvalsperson

7

Adressen har ej kontaktats: Oåtkomligt hushåll (på grund av t.ex. väderförhållanden)

8

Nytt hushåll för denna undersökningsomgång: Avstyckat hushåll

9

Nytt hushåll för denna undersökningsomgång: Ny adress har lagts till urvalet för denna undersökningsomgång eller första undersökningsomgången

10

Sammanslaget hushåll

11

Adressen har ej kontaktats: Försvunnet hushåll (ingen information om vad som hänt hushållet)

DB110_F

Hushållsstatus

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

DB120

Kontaktadress

11

Adressen/telefonnumret har kontaktats

Hushåll

Intervjuare

Nuvarande

21

Adressen/telefonnumret har inte kontaktats: kan ej lokaliseras/hittas

22

Adressen/telefonnumret har inte kontaktats

23

Adressen/telefonnumret har inte kontaktats: finns inte/är ej bostadsadress eller hemnummer eller privat adress eller nummer/ej bebodd adress eller är ej huvudsaklig bostad

DB120_F

Kontaktadress

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-2

Ej tillämpligt (DB110 inte lika med 2, 8 eller 9)

DB130

Resultat från frågeformuläret till hushållet

11

Frågeformuläret till hushållet ifyllt

Hushåll

Intervjuare

Nuvarande

21

Avslag på begäran om samarbete

22

Hela hushållet tillfälligt bortrest under fältarbetets varaktighet

23

Hushåll kan ej svara (sjukdom, arbetsoförmåga osv.)

24

Annan orsak

DB130_F

Resultat från frågeformuläret till hushållet

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (DB120 inte lika med 11 och DB110 inte lika med 1)

DB135

Hushållets accepterande av intervju

1

Intervju accepterad för databas

Hushåll

Härledd

Nuvarande

2

Avslag på intervju

DB135_F

Hushållets accepterande av intervju

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (DB130 inte lika med 11)

RB010

Undersökningsår

Budgetår

Undersökningsår

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar) och tidigare hushållsmedlemmar

Ram

Nuvarande

RB020

Bosättningsland

SCL GEO-kod

Bosättningsland

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar) och tidigare hushållsmedlemmar

Ram

Konstant

HB010

Undersökningsår

Budgetår

Undersökningsår

Hushåll

Ram

Nuvarande

HB020

Bosättningsland

SCL GEO-kod

Bosättningsland

Hushåll

Ram

Konstant

HB040

Dag då intervjun med hushållet genomfördes

1–31

Dag då intervjun med hushållet genomfördes

Hushåll

Intervjuare

Nuvarande

HB040_F

Dag då intervjun med hushållet genomfördes

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

HB050

Månad då intervjun med hushållet genomfördes

1–12

Månad då intervjun med hushållet genomfördes

Hushåll

Intervjuare

Nuvarande

HB050_F

Månad då intervjun med hushållet genomfördes

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

HB060

År då intervjun med hushållet genomfördes

Budgetår

År då intervjun med hushållet genomfördes

Hushåll

Intervjuare

Nuvarande

HB060_F

År då intervjun med hushållet genomfördes

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

HB100

Antal minuter för att fylla i frågeformuläret till hushållet

1–90

Antal minuter för att fylla i frågeformuläret till hushållet

Hushåll

Intervjuare

Nuvarande

HB100_F

Antal minuter för att fylla i frågeformuläret till hushållet

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

PB010

Undersökningsår

Budgetår

Undersökningsår

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Ram

Nuvarande

PB020

Bosättningsland

SCL GEO-kod

Bosättningsland

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Ram

Konstant

PB090

Dag då personlig intervju genomfördes

1–31

Dag då personlig intervju genomfördes

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Intervjuare

Nuvarande

PB090_F

Dag då personlig intervju genomfördes

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

PB100

Månad då personlig intervju genomfördes

1–12

Månad då personlig intervju genomfördes

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Intervjuare

Nuvarande

PB100_F

Månad då personlig intervju genomfördes

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

PB110

År då personlig intervju genomfördes

Budgetår

År då personlig intervju genomfördes

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Intervjuare

Nuvarande

PB110_F

År då personlig intervju genomfördes

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

PB120

Antal minuter för att fylla i det individuella frågeformuläret

1–90

Antal minuter för att fylla i det individuella frågeformuläret

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Intervjuare

Nuvarande

PB120_F

Antal minuter för att fylla i det individuella frågeformuläret

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (uppgifter hämtade endast från register)

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

IDENTIFIERING

DB030

Hushålls-ID

ID-nummer

Hushålls-ID

Hushåll

Ram eller intervjuare

Nuvarande

RB030

Personligt ID-nr

ID-nummer

Personligt ID-nr

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar) och tidigare hushållsmedlemmar

Ram eller intervjuare

Konstant

RB032

Ordningsnummer på personen i hushållet

Nummer

Ordningsnummer på personen i hushållet

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Ram eller intervjuare

Nuvarande

RB032_F

Ordningsnummer på personen i hushållet

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-2

Ej tillämpligt (ensamhushåll)

RB040

Nuvarande hushålls-ID

ID-nummer

Nuvarande hushålls-ID

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar) och tidigare hushållsmedlemmar

Ram eller intervjuare

Nuvarande

RB100

Urvalsperson eller övrig hushållsmedlem

1

Urvalsperson

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Ram eller intervjuare

Konstant

2

Övrig hushållsmedlem

RB100_F

Urvalsperson eller övrig hushållsmedlem

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

HB030

Hushålls-ID

ID-nummer

Hushålls-ID

Hushåll

Ram, register eller intervjuare

Nuvarande

HB070

Personligt ID för den person som svarar på frågeformuläret till hushållet

ID-nummer

Personligt ID för den person som svarar på frågeformuläret till hushållet

Hushåll

Intervjuare

Nuvarande

HB070_F

Personligt ID för person som svarar på frågeformuläret till hushållet

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

PB030

Personligt ID-nr

ID-nummer

Personligt ID-nr

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Ram, register eller intervjuare

Konstant

PB265

Personligt ID för den person som har fyllt i det individuella frågeformuläret

ID-nummer

Personligt ID för den person som har fyllt i det individuella frågeformuläret

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Intervjuare

Nuvarande

PB265_F

Personligt ID för den person som har fyllt i det individuella frågeformuläret

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (PB260 inte lika med 2)

VIKTNING

DB080

Hushållets designvikt

Vikt

Hushållets designvikt

Hushåll

Konstruerat

Nuvarande

DB080_F

Hushållets designvikt

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-2

Ej tillämpligt (ej första året i undersökningen eller avstyckat)

DB090

Hushållets tvärsnittsvikt

Vikt

Hushållets tvärsnittsvikt

Hushåll

Konstruerat

Nuvarande

DB090_F

Hushållets tvärsnittsvikt

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-7

Ej tillämpligt (DB010 inte lika med senaste undersökningsår)

DB095

Hushållets longitudinella vikt

Vikt

Hushållets longitudinella vikt

Hushåll

Konstruerat

Nuvarande

DB095_F

Hushållets longitudinella vikt

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-2

Ej tillämpligt (DB110 lika med 9 och DB010 lika med senaste undersökningsår)

RB050

Tvärsnittsvikt för individen

Vikt

Tvärsnittsvikt för individen

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Konstruerat

Nuvarande

RB050_F

Tvärsnittsvikt för individen

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-7

Ej tillämpligt (RB010 inte lika med senaste undersökningsår)

RB060

Personlig basvikt

Vikt

Personlig basvikt

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Konstruerat

Nuvarande

RB060_F

Personlig basvikt

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

RB062

Longitudinell vikt (tvåårig varaktighet)

Vikt

Longitudinell vikt (tvåårig varaktighet)

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Konstruerat

Nuvarande

RB062_F

Longitudinell vikt (tvåårig varaktighet)

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (endast ett år är tillämpligt för personen, dvs. en person i första undersökningsomgången)

RB063

Longitudinell vikt (treårig varaktighet)

Vikt

Longitudinell vikt (treårig varaktighet)

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Konstruerat

Nuvarande

RB063_F

Longitudinell vikt (treårig varaktighet)

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (mindre än tre år är tillämpligt för personen, dvs. en person i första eller andra undersökningsomgången)

RB064

Longitudinell vikt (fyraårig varaktighet)

Vikt

Longitudinell vikt (fyraårig varaktighet)

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Konstruerat

Nuvarande

RB064_F

Longitudinell vikt (fyraårig varaktighet)

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (mindre än fyra år är tillämpligt för personen, dvs. en person i första, andra eller tredje undersökningsomgången)

RB065

Longitudinell vikt (femårig varaktighet)

Vikt

Longitudinell vikt (femårig varaktighet)

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Konstruerat

Nuvarande

RB065_F

Longitudinell vikt (femårig varaktighet)

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (mindre än fem år är tillämpligt för personen, dvs. en person i första, andra, tredje eller fjärde undersökningsomgången)

-5

Ej tillämpligt (landet har en panelstudie som omfattar fyra år)

RB066

Longitudinell vikt (sexårig varaktighet)

Vikt

Longitudinell vikt (sexårig varaktighet)

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Konstruerat

Nuvarande

RB066_F

Longitudinell vikt (sexårig varaktighet)

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (mindre än sex år är tillämpligt för personen, dvs. en person i första, andra, tredje, fjärde eller femte undersökningsomgången)

-5

Ej tillämpligt (landet har en panelstudie som omfattar fyra år)

RL070

Barns tvärsnittsvikt för barnomsorg

Vikt

Barns tvärsnittsvikt för barnomsorg

Alla nuvarande hushållsmedlemmar som inte är över 12 år (ålder på intervjudagen)

Konstruerat

Nuvarande

RL070_F

Barns tvärsnittsvikt för barnomsorg

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-2

Ej tillämpligt (personen är över 12 år på intervjudagen)

-7

Ej tillämpligt (RB010 inte lika med senaste undersökningsår)

PB040

Personlig tvärsnittsvikt (alla hushållsmedlemmar från 16 år)

Vikt

Personlig tvärsnittsvikt (alla hushållsmedlemmar från 16 år)

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Konstruerat

Nuvarande

PB040_F

Personlig tvärsnittsvikt (alla hushållsmedlemmar från 16 år)

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-7

Ej tillämpligt (RB010 inte lika med senaste undersökningsår)

PB050

Personlig basvikt (alla hushållsmedlemmar från 16 år)

Vikt

Personlig basvikt (alla hushållsmedlemmar från 16 år)

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Konstruerat

Nuvarande

PB050_F

Personlig basvikt (alla hushållsmedlemmar från 16 år)

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

PB060

Utvald uppgiftslämnares personliga tvärsnittsvikt

Vikt

Utvald uppgiftslämnares personliga tvärsnittsvikt

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Konstruerat

Nuvarande

PB060_F

Utvald uppgiftslämnares personliga tvärsnittsvikt

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-2

Ej tillämpligt (landet tillämpar modellen med utvalda uppgiftslämnare)

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

-7

Ej tillämpligt (PB010 inte lika med senaste undersökningsår)

PB070

Utvald uppgiftslämnares personliga designvikt

Vikt

Utvald uppgiftslämnares personliga designvikt

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Konstruerat

Nuvarande

PB070_F

Utvald uppgiftslämnares personliga designvikt

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-2

Ej tillämpligt (landet tillämpar modellen med utvalda uppgiftslämnare)

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

PB080

Utvald uppgiftslämnares personliga basvikt

Vikt

Utvald uppgiftslämnares personliga basvikt

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Konstruerat

Nuvarande

PB080_F

Utvald uppgiftslämnares personliga basvikt

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-2

Ej tillämpligt (landet tillämpar modellen med utvalda uppgiftslämnare)

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

KARAKTERISTIKA FÖR INTERVJUER

RB250

Uppgifter

11

Uppgifter insamlade endast från intervjun

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Intervjuare

Nuvarande

12

Uppgifter insamlade endast från register

13

Uppgifter insamlade från både intervju och register

14

Uppgifter insamlade från fullständig imputering

21

Personen kan ej svara (sjukdom, oförmåga osv.) och indirekt intervju ej möjlig

22

Lämnade ej in egenhändigt ifyllt frågeformulär

23

Avslag på begäran om samarbete

31

Personen är tillfälligt bortrest och indirekt intervju ej möjlig

32

Har inte kontaktats på grund av andra skäl

33

Uppgifter ej insamlade, okänt skäl

RB250_F

Uppgifter

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-2

Ej tillämpligt (RB245 inte lika med 1, 2 eller 3)

HB130

Använd intervjumetod (hushåll)

1

Personlig intervju på pappersformulär (Papi)

Hushåll

Intervjuare

Nuvarande

2

Datorstödd personlig intervju (Capi)

3

Datorstödd telefonintervju (Cati)

4

Webbintervju (Cawi)

5

Annat

HB130_F

Använd intervjumetod (hushåll)

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

PB260

Sätt att delta i undersökningen

1

Direkt deltagande

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Intervjuare

Nuvarande

2

Indirekta deltagare

PB260_F

Sätt att delta i undersökningen

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

PB270

Använd intervjumetod (personer)

1

Personlig intervju på pappersformulär (Papi)

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Intervjuare

Nuvarande

2

Datorstödd personlig intervju (Capi)

3

Datorstödd telefonintervju (Cati)

4

Webbintervju (Cawi)

5

Annat

PB270_F

Använd intervjumetod (personer)

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

LOKALISERING

DB100

Urbaniseringsgrad

1

Storstäder

Hushåll

Konstruerat

Nuvarande

2

Städer och förorter

3

Landsbygdsområden

DB100_F

Urbaniseringsgrad

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas (fr.o.m. undersökningsomgång 2)

DEMOGRAFISKA UPPGIFTER

RB080

Födelseår

Budgetår

Födelseår

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Uppgiftslämnare från hushåll eller register

Konstant

RB080_F

Födelseår

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

RB081

Ålder i antal fyllda år

Ålder

Ålder

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Härledd

Nuvarande

RB081_F

Ålder i antal fyllda år

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

RB082

Ålder i antal fyllda år vid intervjutillfället

Ålder

Ålder

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Härledd

Nuvarande

RB082_F

Ålder i antal fyllda år vid intervjutillfället

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

RB083

Passerad födelsedag vid tidpunkten för intervjun

1

Ja

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Uppgiftslämnare från hushållet, register eller inhämtade uppgifter

Nuvarande

2

Nej

RB083_F

Passerad födelsedag vid tidpunkten för intervjun

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

RB090

Kön

1

Man

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Uppgiftslämnare från hushåll eller register

Nuvarande

2

Kvinna

RB090_F

Kön

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

RB110

Medlemsstatus

1

Tillhörde hushållet i tidigare undersökningsomgång eller är nuvarande hushållsmedlem

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar) och tidigare hushållsmedlemmar

Uppgiftslämnare från hushåll eller register

Nuvarande

2

Har flyttat till detta hushåll från annat urvalshushåll sedan tidigare undersökningsomgång

3

Har flyttat till detta hushåll från icke-urvalshushåll sedan tidigare undersökningsomgång

4

Nyfödda i detta hushåll sedan senaste undersökningsomgång

5

Har flyttat sedan tidigare undersökningsomgång eller sedan senaste intervju om ej kontaktad i tidigare undersökningsomgång

6

Avlidit

RB110_F

Medlemsstatus

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

RB120

Plats till vilken personen flyttat

1

Till ett privathushåll i landet

Tidigare hushållsmedlemmar

Uppgiftslämnare från hushåll eller register

Nuvarande

2

Till ett kollektivt hushåll eller en institution i landet

3

Utomlands

4

Försvunnen

RB120_F

Plats till vilken personen flyttat

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (RB110 inte lika med 5)

RB220

Faderns ID

ID-nummer

Faderns ID

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Härledd

Nuvarande

RB220_F

Faderns ID

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (fadern ej hushållsmedlem)

RB230

Moderns ID

ID-nummer

Moderns ID

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Härledd

Nuvarande

RB230_F

Moderns ID

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (modern ej hushållsmedlem)

RB240

Makes/makas/partner ID

ID-nummer

Makes/makas/partner ID

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Härledd

Nuvarande

RB240_F

Makes/makas/partner ID

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (person har ej make/maka/partner eller make/maka/partner är ej hushållsmedlem)

RB245

Uppgiftslämnarens status

1

För närvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Härledd

Nuvarande

2

Utvald uppgiftslämnare

3

Ej utvald svarande

4

Obehörig person

RB245_F

Uppgiftslämnarens status

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

PB140

Födelseår

Budgetår

Födelseår

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Konstant

PB140_F

Födelseår

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

PB150

Kön

1

Man

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Nuvarande

2

Kvinna

PB150_F

Kön

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

PB160

Faderns ID

ID-nummer

Faderns ID

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Härledd

Nuvarande

PB160_F

Faderns ID

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (fadern ej hushållsmedlem)

PB170

Moderns ID

ID-nummer

Moderns ID

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Härledd

Nuvarande

PB170_F

Moderns ID

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (modern ej hushållsmedlem)

PB180

Makes/makas/partner ID

ID-nummer

Makes/makas/partner ID

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Härledd

Nuvarande

PB180_F

Makes/makas/partner ID

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (person har ej make/maka/partner eller make/maka/partner är ej hushållsmedlem)

PB190

Civilstånd

1

Har aldrig varit gift

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Nuvarande

2

Gift

3

Separerad

4

Änkling/änka

5

Skild

PB190_F

Civilstånd

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

PB200

Samboförhållande

1

Ja, på rättslig grund

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Nuvarande

2

Ja, ej på rättslig grund

3

Nej

PB200_F

Samboförhållande

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

MEDBORGARSKAP OCH MIGRANTBAKGRUND

RB280

Födelseland

SCL GEO-kod

Födelseland

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Uppgiftslämnare från hushåll eller register

Konstant

FOR

Född i utlandet men födelseland okänt

RB280_F

Födelseland

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

RB290

Huvudsakligt medborgarskap

SCL GEO-kod

Huvudsakligt medborgarskap

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Uppgiftslämnare från hushåll eller register

Nuvarande

STLS

Statslös

FOR

Utländskt medborgarskap men land okänt

RB290_F

Huvudsakligt medborgarskap

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

 

3

Imputerat

 

4

Källa kan inte fastställas

 

-1

Saknas

 

PB230

Faderns födelseland

SCL GEO-kod

Faderns födelseland

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Konstant

FOR

Fadern född i utlandet men födelseland okänt

PB230_F

Faderns födelseland

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

PB240

Moderns födelseland

SCL GEO-kod

Moderns födelseland

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Konstant

FOR

Modern född i utlandet men födelseland okänt

PB240_F

Moderns födelseland

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

HUSHÅLLETS SAMMANSÄTTNING

RB200

Boende

1

Bor för närvarande i hushållet

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Uppgiftslämnare från hushåll eller register

Nuvarande

2

Tillfälligt bortrest

RB200_F

Boende

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

RG_Z#

Hushållsmatris

10

Partner (låg nivå)

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Uppgiftslämnare från hushåll eller register

Nuvarande

11

Make/maka/registrerad partner (hög nivå)/frivillig uppgift

12

Partner/sambo (hög nivå)/frivillig uppgift

20

Son/dotter (låg nivå)

21

Biologisk/adopterad son/dotter (hög nivå)/frivillig uppgift

22

Styvson/styvdotter (hög nivå)/frivillig uppgift

30

Svärson/svärdotter (låg; hög nivå)

40

Barnbarn (låg; hög nivå)

50

Förälder (låg nivå)

51

Biologisk förälder/adoptivförälder (hög nivå)/frivillig uppgift

52

Styvförälder (hög nivå)/frivillig uppgift

60

Svärförälder (låg; hög nivå)

70

Mor– eller farförälder (låg; hög nivå)

80

Bror/syster (låg nivå)

81

Biologisk bror/syster (hög nivå)/frivillig uppgift

82

Styvbror/styvsyster (hög nivå)/frivillig uppgift

90

Annan släkting (låg; hög nivå)

95

Annan person som inte är en släkting (låg; hög nivå)

99

Uppgift saknas (låg; hög nivå)

RG_Z#_F

Hushållsmatris

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (enpersonshushåll)

HUSHÅLLETS SAMMANSÄTTNING – YTTERLIGARE SPECIFIKA UPPGIFTER

HB110

Typ av hushåll

1

Enpersonshushåll

Hushåll

Härledd

Nuvarande

2

Ensamstående förälder med minst ett barn under 25 år

3

Ensamstående förälder med barn som alla är över 25 år

4

Par utan barn

5

Par med minst ett barn under 25 år

6

Par med barn som alla är över 25 år

7

Annan typ av hushåll

HB110_F

Typ av hushåll

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

HB120

Hushållets storlek

1–99

Totalt antal medlemmar i hushållet

Hushåll

Härledd

Nuvarande

HB120_F

Hushållets storlek

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

PB205

Partner som bor i samma hushåll

1

Person som bor med make/maka eller sambo

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Härledd

Nuvarande

2

Person som inte bor med make/maka eller sambo

PB205_F

Partner som bor i samma hushåll

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

LÄNGDEN PÅ VISTELSEN I LANDET

RB285

Vistelsens längd i bosättningslandet i antal avslutade år

År

Antal år i detta land (sedan landet senast blev platsen för stadigvarande bosättning)

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Uppgiftslämnare från hushåll eller register

Nuvarande

RB285_F

Vistelsens längd i bosättningslandet i antal avslutade år

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (är född i detta land och har aldrig bott utomlands under en period på minst 1 år)

FUNKTIONSHINDER OCH DEN EUROPEISKA MINIMODULEN AVSEENDE HÄLSA

PH010

Allmänt hälsotillstånd enligt egen uppfattning

1

Mycket bra

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara)

Nuvarande

2

Bra

3

Varken bra eller dåligt

4

Dåligt

5

Mycket dåligt

PH010_F

Allmänt hälsotillstånd enligt egen uppfattning

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

PH020

Långvariga hälsoproblem

1

Ja

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara)

Nuvarande

2

Nej

PH020_F

Långvariga hälsoproblem

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

PH030

Aktivitetsbegränsning på grund av hälsoproblem

1

Mycket begränsad

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara)

Nuvarande

2

Begränsad

3

Inte alls begränsad

PH030_F

Aktivitetsbegränsning på grund av hälsoproblem

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

BARNS HÄLSA

RCH010

Allmänt hälsotillstånd (barn)

1

Mycket bra

Alla nuvarande hushållsmedlemmar som inte är över 15 år (individnivå)

Uppgiftslämnare från hushållet

Nuvarande

2

Bra

3

Varken bra eller dåligt

4

Dåligt

5

Mycket dåligt

RCH010_F

Allmänt hälsotillstånd (barn)

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-4

Ej tillämpligt (personen är över 15 år)

-7

Ej tillämpligt (variabeln insamlades inte för året)

RCH020

Aktivitetsbegränsning på grund av hälsoproblem (barn)

1

Mycket begränsad

Alla nuvarande hushållsmedlemmar som inte är över 15 år (individnivå)

Uppgiftslämnare från hushållet

Nuvarande

2

Begränsad

3

Inte alls begränsad

RCH020_F

Aktivitetsbegränsning på grund av hälsoproblem (barn)

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-4

Ej tillämpligt (personen är över 15 år)

-7

Ej tillämpligt (variabeln insamlades inte för året)

TILLGÅNG TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

PH040

Icke tillgodosedda behov av läkarundersökning eller -behandling

1

Ja, vid åtminstone ett tillfälle behövde personen verkligen en undersökning eller behandling och fick ingen

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara)

De tolv senaste månaderna

2

Nej, inte vid något tillfälle behövde personen verkligen en undersökning eller behandling och fick ingen

PH040_F

Icke tillgodosedda behov av läkarundersökning eller -behandling

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (ingen av personerna behövde verkligen någon läkarundersökning eller behandling)

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

PH050

Huvudsakligt skäl för att ett behov av läkarundersökning eller behandling inte uppfylldes

1

Hade inte råd (för dyrt)

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara)

De tolv senaste månaderna

2

Väntelista

3

Hade inte tid på grund av arbete, omsorg om barn eller andra personer

4

För långt att resa/inga transportmedel

5

Rädd för läkare/sjukhus/undersökning/behandling

6

Ville vänta och se om problemet gick över

7

Kände ej till någon bra läkare eller specialist

8

Annan orsak

PH050_F

Huvudsakligt skäl för att ett behov av läkarundersökning eller behandling inte uppfylldes

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (PH040 inte lika med 1)

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

PH060

Icke tillgodosedda behov av tandvårdsundersökning eller behandling

1

Ja, vid åtminstone ett tillfälle behövde personen verkligen en tandvårdsundersökning eller behandling och fick ingen

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara)

De tolv senaste månaderna

2

Nej, inte vid något tillfälle behövde personen verkligen en tandvårdsundersökning eller behandling och fick ingen

PH060_F

Icke tillgodosedda behov av tandvårdsundersökning eller behandling

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (personen var inte i något verkligt behov av en tandvårdsundersökning eller behandling)

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

PH070

Huvudsakligt skäl för att ett behov av tandvårdsundersökning eller behandling inte uppfylldes

1

Hade inte råd (för dyrt)

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara)

De tolv senaste månaderna

2

Väntelista

3

Hade inte tid på grund av arbete, omsorg om barn eller andra personer

4

För långt att resa/inga transportmedel

5

Rädd för läkare (tandläkare)/sjukhus/undersökning/behandling

6

Ville vänta och se om problemet gick över

7

Kände inte till någon bra tandläkare

8

Annan orsak

PH070_F

Huvudsakligt skäl för att ett behov av tandvårdsundersökning eller behandling inte uppfylldes

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (PH060 inte lika med 1)

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

TILLGÅNG TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (BARN)

HCH010

Icke tillgodosedda behov av läkarundersökning eller behandling (barn)

1

Ja. Vid minst ett tillfälle fick minst ett barn inte någon läkarundersökning eller behandling

Alla nuvarande hushållsmedlemmar som inte är över 15 år (hushållsnivå)

Uppgiftslämnare från hushållet

De tolv senaste månaderna

2

Nej. Barnet eller barnen fick en läkarundersökning eller behandling varje gång det behövdes

HCH010_F

Icke tillgodosedda behov av läkarundersökning eller behandling (barn)

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (inget av barnen behövde verkligen en läkarundersökning eller behandling)

-4

Ej tillämpligt (inga barn i hushållet i åldersgruppen 0–15 år)

-7

Ej tillämpligt (variabeln insamlades inte för året)

HCH020

Främsta orsak till att behovet av läkarundersökning eller behandling inte tillgodosågs (barn)

1

Hade inte råd (för dyrt)

Alla nuvarande hushållsmedlemmar som inte är över 15 år (hushållsnivå)

Uppgiftslämnare från hushållet

De tolv senaste månaderna

2

Väntelista

3

Hade inte tid på grund av arbete eller omsorg om andra barn eller andra personer

4

För lång resväg/inget transportmedel

5

Annan orsak

HCH020_F

Främsta orsak till att behovet av läkarundersökning eller behandling inte tillgodosågs (barn)

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (HCH010 inte lika med 1)

-4

Ej tillämpligt (inga barn i hushållet i åldersgruppen 0–15 år)

-7

Ej tillämpligt (variabeln insamlades inte för året)

HCH030

Icke tillgodosedda behov av tandvårdsundersökning eller -behandling (barn)

1

Ja. Vid minst ett tillfälle fick minst ett barn inte någon tandvårdsundersökning eller behandling

Alla nuvarande hushållsmedlemmar som inte är över 15 år (hushållsnivå)

Uppgiftslämnare från hushållet

De tolv senaste månaderna

2

Nej. Barnet eller barnen fick en tandvårdsundersökning eller behandling varje gång det behövdes

HCH030_F

Icke tillgodosedda behov av tandvårdsundersökning eller -behandling (barn)

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (inget av barnen behövde verkligen en tandvårdsundersökning eller behandling)

-4

Ej tillämpligt (inga barn i hushållet i åldersgruppen 0–15 år)

-7

Ej tillämpligt (variabeln insamlades inte för året)

HCH040

Främsta orsak till att behovet av tandläkarundersökning eller -behandling inte tillgodosågs (barn)

1

Hade inte råd (för dyrt)

Alla nuvarande hushållsmedlemmar som inte är över 15 år (hushållsnivå)

Uppgiftslämnare från hushållet

De tolv senaste månaderna

2

Väntelista

3

Hade inte tid på grund av arbete eller omsorg om andra barn eller andra personer

4

För lång resväg/inget transportmedel

5

Annan orsak

HCH040_F

Främsta orsak till att behovet av tandläkarundersökning eller -behandling inte tillgodosågs (barn)

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (HCH030 inte lika med 1)

-4

Ej tillämpligt (inga barn i hushållet i åldersgruppen 0–15 år)

-7

Ej tillämpligt (variabeln insamlades inte för året)

HUVUDSAKLIG AKTIVITETSSTATUS (EGEN UTSAGO)

RB211

Huvudsaklig verksamhet (egen utsago)

1

Anställd

Alla nuvarande hushållsmedlemmar (alla åldrar)

Uppgiftslämnare från hushåll eller register

Nuvarande

2

Arbetslös

3

Pensionär

4

Oförmögen att arbeta på grund av långvariga hälsoproblem

5

Student, elev

6

Utför arbete i hemmet

7

Obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst

8

Annat

RB211_F

Huvudsaklig verksamhet (egen utsago)

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

PL032

Nuvarande ekonomisk status enligt egen uppfattning

1

Anställd

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara)

Nuvarande

2

Arbetslös

3

Pensionär

4

Oförmögen att arbeta på grund av långvariga hälsoproblem

5

Student, elev

6

Utför arbete i hemmet

7

Obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst

8

Annat

PL032_F

Nuvarande ekonomisk status enligt egen uppfattning

(flagga)

1

Variabel ifylld

 

 

 

-1

Saknas

PL040A

Yrkesställning

1

Egenföretagare med anställda

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Nuvarande

2

Egenföretagare utan anställda

3

Anställd

4

Medhjälpande familjemedlem (obetald)

PL040A_F

Yrkesställning

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (PL032 inte lika med 1)

PL040B

Yrkesställning (senaste arbete)

1

Egenföretagare med anställda

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Senaste situation

2

Egenföretagare utan anställda

3

Anställd

4

Medhjälpande familjemedlem (obetald)

PL040B_F

Yrkesställning (senaste arbete)

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (PL016 inte lika med 3 och PL032 inte lika med 1)

GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISTIKA FÖR ARBETE

PL051A

Yrke inom huvudsysslan

ISCO-08

Isco-kod på tvåsiffrig nivå

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Nuvarande

PL051A_F

Yrke inom huvudsysslan

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (PL032 inte lika med 1)

PL051B

Yrke (senaste arbete)

ISCO-08

Isco-kod på tvåsiffrig nivå

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Senaste situation

PL051B_F

Yrke (senaste arbete)

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (PL016 inte lika med 3 och PL032 inte lika med 1)

PL111A

Arbetsställets näringsgren (i huvudsysslan)

Nace rev. 2

Nace rev. 2-kod på tvåsiffrig nivå

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Nuvarande

PL111A_F

Arbetsställets näringsgren (i huvudsysslan)

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (PL032 inte lika med 1)

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

PL111B

Arbetsställets näringsgren (senaste arbete)

Nace rev. 2

Nace rev. 2-kod på tvåsiffrig nivå

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvalda uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) i arbetsför ålder som har tidigare arbetslivserfarenhet

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Senaste situation

PL111B_F

Arbetsställets näringsgren (senaste arbete)

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (PL016 inte lika med 3 och PL032 inte lika med 1 eller uppgiftslämnare inte i arbetsför ålder)

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

PL145

Hel- eller deltidsarbete i huvudsysslan (egen utsago)

1

Heltidsarbete

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Nuvarande

2

Deltidsarbete

PL145_F

Hel- eller deltidsarbete i huvudsysslan (egen utsago)

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (PL032 inte lika med 1)

KONTRAKTETS GILTIGHETSTID

PL141

Huvudsysslans anställningsform

11

Skriftligt visstidsanställningskontrakt

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Nuvarande

12

Muntligt visstidsanställningskontrakt

21

Skriftligt tillsvidarekontrakt

22

Muntligt tillsvidarekontrakt

PL141_F

Huvudsysslans anställningsform

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (PL040A inte lika med 3)

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

NÄRMARE UPPGIFTER OM ARBETSMARKNADSSITUATIONEN

PL073

Antal månader i heltidsarbete som anställd

0–12

Antal månader

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Härledd

Inkomstreferensperiod

PL073_F

Antal månader i heltidsarbete som anställd

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

PL074

Antal månader i deltidsarbete som anställd

0–12

Antal månader

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Härledd

Inkomstreferensperiod

PL074_F

Antal månader i deltidsarbete som anställd

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

PL075

Antal månader i heltidsarbete som egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

0–12

Antal månader

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Härledd

Inkomstreferensperiod

PL075_F

Antal månader i heltidsarbete som egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

PL076

Antal månader i deltidsarbete som egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

0–12

Antal månader

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Härledd

Inkomstreferensperiod

PL076_F

Antal månader i deltidsarbete som egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

PL080

Antal månader i arbetslöshet

0–12

Antal månader

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Härledd

Inkomstreferensperiod

PL080_F

Antal månader i arbetslöshet

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

PL085

Antal månader som pensionär

0–12

Antal månader

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Härledd

Inkomstreferensperiod

PL085_F

Antal månader som pensionär

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

PL086

Antal månader utan förmåga att arbeta på grund av långvariga hälsoproblem

0–12

Antal månader

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Härledd

Inkomstreferensperiod

PL086_F

Antal månader utan förmåga att arbeta på grund av långvariga hälsoproblem

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

PL087

Antal månader som studerande

0–12

Antal månader

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Härledd

Inkomstreferensperiod

PL087_F

Antal månader som studerande

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

PL088

Antal månader i obligatorisk militärtjänst

0–12

Antal månader

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Härledd

Inkomstreferensperiod

PL088_F

Antal månader i obligatorisk militärtjänst

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-5

Ej tillämpligt (detta begrepp används inte i landet)

PL089

Antal månader i hushållsarbete i hemmet

0–12

Antal månader

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Härledd

Inkomstreferensperiod

PL089_F

Antal månader i hushållsarbete i hemmet

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

PL090

Antal månader i annan verksamhet

0–12

Antal månader

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Härledd

Inkomstreferensperiod

PL090_F

Antal månader i annan verksamhet

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

PL271

Längd på senaste perioden som arbetslös

0–60

Antal månader

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvalda uppgiftslämnare

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Senaste femårsperiod från slutet av inkomstreferensperioden

PL271_F

Längd på senaste perioden som arbetslös

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

ARBETSLEDANDE STÄLLNING

PL150

Arbetsledande ställning i huvudsysslan

1

Ja

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Nuvarande

2

Nej

PL150_F

Arbetsledande ställning i huvudsysslan

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (PL040A inte lika med 3)

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

TIDIGARE ARBETSLIVSERFARENHET

PL016

Tidigare arbetslivserfarenhet som anställd

1

Personen har aldrig varit i sysselsättning

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Nuvarande

2

Personen har endast arbetslivserfarenhet från rent tillfälligt arbete

3

Personen har annan arbetslivserfarenhet än rent tillfälligt arbete

PL016_F

Tidigare arbetslivserfarenhet som anställd

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (PL032 lika med 1)

PL200

Antal år i avlönat arbete (som anställd eller egenföretagare)

0–65

Antal år

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Arbetslivet

PL200_F

Antal år i avlönat arbete (som anställd eller egenföretagare)

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (PL016 inte lika med 3)

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

FÖRVÄRVSKALENDER

PL211A

Huvudaktivitet i januari

1

Heltidsanställd

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Inkomstreferensperiod

2

Deltidsanställd

3

Heltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

4

Deltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

5

Arbetslös

6

Student, elev

7

Pensionär

8

Oförmögen att arbeta på grund av långvariga hälsoproblem

9

Obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst

10

Utför arbete i hemmet

11

Annat

PL211A_F

Huvudaktivitet i januari

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

PL211B

Huvudsaklig förvärvsverksamhet i februari

1

Heltidsanställd

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Inkomstreferensperiod

2

Deltidsanställd

3

Heltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

4

Deltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

5

Arbetslös

6

Student, elev

7

Pensionär

8

Oförmögen att arbeta på grund av långvariga hälsoproblem

9

Obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst

10

Utför arbete i hemmet

11

Annat

PL211B_F

Huvudsaklig förvärvsverksamhet i februari

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

PL211C

Huvudaktivitet i mars

1

Heltidsanställd

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Inkomstreferensperiod

2

Deltidsanställd

3

Heltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

4

Deltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

5

Arbetslös

6

Student, elev

7

Pensionär

8

Oförmögen att arbeta på grund av långvariga hälsoproblem

9

Obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst

10

Utför arbete i hemmet

11

Annat

PL211C_F

Huvudaktivitet i mars

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

PL211D

Huvudaktivitet i april

1

Heltidsanställd

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Inkomstreferensperiod

2

Deltidsanställd

3

Heltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

4

Deltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

5

Arbetslös

6

Student, elev

7

Pensionär

8

Oförmögen att arbeta på grund av långvariga hälsoproblem

9

Obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst

10

Utför arbete i hemmet

11

Annat

PL211D_F

Huvudaktivitet i april

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

PL211E

Huvudaktivitet i maj

1

Heltidsanställd

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Inkomstreferensperiod

2

Deltidsanställd

3

Heltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

4

Deltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

5

Arbetslös

6

Student, elev

7

Pensionär

8

Oförmögen att arbeta på grund av långvariga hälsoproblem

9

Obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst

10

Utför arbete i hemmet

11

Annat

PL211E_F

Huvudaktivitet i maj

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

PL211F

Huvudaktivitet i juni

1

Heltidsanställd

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Inkomstreferensperiod

2

Deltidsanställd

3

Heltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

4

Deltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

5

Arbetslös

6

Student, elev

7

Pensionär

8

Oförmögen att arbeta på grund av långvariga hälsoproblem

9

Obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst

10

Utför arbete i hemmet

11

Annat

PL211F_F

Huvudaktivitet i juni

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

PL211G

Huvudaktivitet i juli

1

Heltidsanställd

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Inkomstreferensperiod

2

Deltidsanställd

3

Heltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

4

Deltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

5

Arbetslös

6

Student, elev

7

Pensionär

8

Oförmögen att arbeta på grund av långvariga hälsoproblem

9

Obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst

10

Utför arbete i hemmet

11

Annat

PL211G_F

Huvudaktivitet i juli

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

PL211H

Huvudaktivitet i augusti

1

Heltidsanställd

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Inkomstreferensperiod

2

Deltidsanställd

3

Heltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

4

Deltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

5

Arbetslös

6

Student, elev

7

Pensionär

8

Oförmögen att arbeta på grund av långvariga hälsoproblem

9

Obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst

10

Utför arbete i hemmet

11

Annat

PL211H_F

Huvudaktivitet i augusti

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

PL211I

Huvudaktivitet i september

1

Heltidsanställd

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Inkomstreferensperiod

2

Deltidsanställd

3

Heltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

4

Deltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

5

Arbetslös

6

Student, elev

7

Pensionär

8

Oförmögen att arbeta på grund av långvariga hälsoproblem

9

Obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst

10

Utför arbete i hemmet

11

Annat

PL211I_F

Huvudaktivitet i september

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

PL211J

Huvudaktivitet i oktober

1

Heltidsanställd

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Inkomstreferensperiod

2

Deltidsanställd

3

Heltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

4

Deltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

5

Arbetslös

6

Student, elev

7

Pensionär

8

Oförmögen att arbeta på grund av långvariga hälsoproblem

9

Obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst

10

Utför arbete i hemmet

11

Annat

PL211J_F

Huvudaktivitet i oktober

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

PL211K

Huvudaktivitet i november

1

Heltidsanställd

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Inkomstreferensperiod

2

Deltidsanställd

3

Heltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

4

Deltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

5

Arbetslös

6

Student, elev

7

Pensionär

8

Oförmögen att arbeta på grund av långvariga hälsoproblem

9

Obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst

10

Utför arbete i hemmet

11

Annat

PL211K_F

Huvudaktivitet i november

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

PL211L

Huvudaktivitet i december

1

Heltidsanställd

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall)

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Inkomstreferensperiod

2

Deltidsanställd

3

Heltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

4

Deltidsarbetande egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

5

Arbetslös

6

Student, elev

7

Pensionär

8

Oförmögen att arbeta på grund av långvariga hälsoproblem

9

Obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst

10

Utför arbete i hemmet

11

Annat

PL211L_F

Huvudaktivitet i december

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-3

Ej tillämpligt (ej utvald uppgiftslämnare (RB245 är lika med 3))

ARBETSTID

PL060

Normalt antal arbetade timmar i huvudsysslan

1–99

Antal timmar

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Nuvarande

PL060_F

Normalt antal arbetade timmar i huvudsysslan

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (PL032 inte lika med 1)

-6

Varierande timantal (omöjligt att ange ett genomsnitt på över fyra veckor)

PL100

Normalt antal arbetade timmar i första bisysslan, andra bisysslan osv.

1–99

Antal timmar

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Nuvarande

PL100_F

Normalt antal arbetade timmar i första bisysslan, andra bisysslan osv.

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (PL032 inte lika med 1)

-4

Ej tillämpligt (ej extrajobb)

-6

Varierande timantal (omöjligt att ange ett genomsnitt på över fyra veckor)

UPPNÅDD UTBILDNINGSNIVÅ

PE041

Uppnådd utbildningsnivå

0

Ingen formell utbildning eller under Isced 1

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Nuvarande

1

Isced 1 – Grundskola, årskurs 1–6

2

Isced 2 – Grundskola, årskurs 7–9

3

Isced 3 – Gymnasieskola

34

Isced 3 – Gymnasieskola – allmänt/endast för personer över 35 år

342

Isced 3 – Gymnasieskola (allmänt) – partiellt avklarande av nivå, utan direkt tillträde till högre utbildning/endast för personer 16–34 år

343

Isced 3 – Gymnasieskola (allmänt) – avklarande av nivå, utan direkt tillträde till högre utbildning/endast för personer 16–34 år

344

Isced 3 – Gymnasieskola (allmänt) – avklarande av nivå, med direkt tillträde till högre utbildning/endast för personer 16–34 år

349

Isced 3 – Gymnasieskola (allmänt) – utan eventuell åtskillnad beträffande tillträde till högre utbildning/endast för personer 16–34 år

35

Isced 3 – Gymnasieskola – yrkesutbildning/endast för personer över 35 år

352

Isced 3 – Gymnasieskola (yrkesutbildning) – partiellt avklarande av nivå, utan direkt tillträde till högre utbildning/endast för personer 16–34 år

353

Isced 3 – Gymnasieskola (yrkesutbildning) – avklarande av nivå, utan direkt tillträde till högre utbildning/endast för personer 16–34 år

354

Isced 3 – Gymnasieskola (yrkesutbildning) – avklarande av nivå, med direkt tillträde till högre utbildning/endast för personer 16–34 år

359

Isced 3 – Gymnasieskola (yrkesutbildning) – utan eventuell åtskillnad beträffande tillträde till högre utbildning/endast för personer 16–34 år

39

Isced 3 – Gymnasieskola – okänd inriktning/endast för personer över 35 år

392

Isced 3 – Gymnasieskola (okänd inriktning) – partiellt avklarande av nivå, utan direkt tillträde till högre utbildning/endast för personer 16–34 år

393

Isced 3 – Gymnasieskola (okänd inriktning) – avklarande av nivå, utan direkt tillträde till högre utbildning/endast för personer 16–34 år

394

Isced 3 – Gymnasieskola (okänd inriktning) – avklarande av nivå, med direkt tillträde till högre utbildning/endast för personer 16–34 år

399

Isced 3 – Gymnasieskola (okänd inriktning) – utan eventuell åtskillnad beträffande tillträde till högre utbildning/endast för personer 16–34 år

4

Isced 4 – Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå

44

Isced 4 – Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå – allmän

45

Isced 4 – Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå – yrkesinriktad

49

Isced 4 – Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå – okänd inriktning

5

Isced 5 – Högskoleutbildning, kort utbildning

54

Isced 5 – Högskoleutbildning, kort utbildning – allmän

55

Isced 5 – Högskoleutbildning, kort utbildning – yrkesinriktad

59

Isced 5 – Högskoleutbildning, kort utbildning – okänd inriktning

6

Isced 6 – Högskoleutbildning, kandidatnivå eller motsvarande

7

Isced 7 – Högskoleutbildning, magisternivå eller motsvarande

8

Isced 8 – Forskarutbildning

PE041_F

Uppnådd utbildningsnivå

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

DELTAGANDE I FORMELL UTBILDNING (för närvarande)

RL010

Förskoleutbildning

0–99

Antal utbildningstimmar under en normal vecka

Alla nuvarande hushållsmedlemmar som inte är över 12 år (ålder på intervjudagen)

Uppgiftslämnare från hushåll eller register

En normal vecka

RL010_F

Förskoleutbildning

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (person får ej gå i förskolan på grund av hans/hennes ålder ELLER har obligatorisk skolgång ELLER är äldre än 12 år)

RL020

Grundskoleutbildning

0–99

Antal utbildningstimmar under en normal vecka

Alla nuvarande hushållsmedlemmar som inte är över 12 år (ålder på intervjudagen)

Uppgiftslämnare från hushåll eller register

En normal vecka

RL020_F

Grundskoleutbildning

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (person får ej tillträde till obligatorisk skolgång förskolan på grund av hans/hennes ålder ELLER är äldre än 12 år)

PE010

Deltagande i formell utbildning och yrkesutbildning (student eller lärling)

1

Ja

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Nuvarande

2

Nej

PE010_F

Deltagande i formell utbildning och yrkesutbildning (student eller lärling)

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

PE021

Nivå för nuvarande/senaste formell utbildnings- eller yrkesutbildningsaktivitet

0

Förskoleverksamhet

Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år

Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register

Nuvarande

1

Isced 1 – Grundskola, årskurs 1–6

2

Isced 2 – Grundskola, årskurs 7–9

3

Isced 3 – Gymnasieskola/endast för personer över 35 år

34

Isced 3 – Gymnasieskola – allmänt/endast för personer 16–34 år

35

Isced 3 – Gymnasieskola – yrkesutbildning/endast för personer 16–34 år

39

Isced 3 – Gymnasieskola – okänd inriktning/endast för personer 16–34 år

4

Isced 4 – Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå/endast för personer över 35 år

44

Isced 4 – Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå – allmän/endast för personer 16–34 år

45

Isced 4 – Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå – yrkesinriktad/endast för personer 16–34 år

49

Isced 4 – Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå – okänd inriktning/endast för personer 16–34 år

5

Isced 5 – Högskoleutbildning, kort utbildning/endast för personer över 35 år

54

Isced 5 – Högskoleutbildning, kort utbildning – allmän/endast för personer 16–34 år

55

Isced 5 – Högskoleutbildning, kort utbildning – yrkesinriktad/endast för personer 16–34 år

59

Isced 5 – Högskoleutbildning, kort utbildning – okänd inriktning/endast för personer 16–34 år

6

Isced 6 – Högskoleutbildning, kandidatnivå eller motsvarande

7

Isced 7 – Högskoleutbildning, magisternivå eller motsvarande

8

Isced 8 – Forskarutbildning

PE021_F

Nivå för nuvarande/senaste formell utbildnings- eller yrkesutbildningsaktivitet

(flagga)

1

Insamlat från undersökning/intervju

 

 

 

2

Insamlat från administrativa uppgifter

3

Imputerat

4

Källa kan inte fastställas

-1

Saknas

-2

Ej tillämpligt (PE010 inte lika med 1)

LIVSKVALITET

PW010