EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2165

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2165 av den 17 december 2019 om godkännande för ändring av specifikationerna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 för det nya livsmedlet korianderfröolja från Coriandrum sativum och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (Text av betydelse för EES)

C/2019/8955

OJ L 328, 18.12.2019, p. 81–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2165/oj

18.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/81


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/2165

av den 17 december 2019

om godkännande för ändring av specifikationerna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 för det nya livsmedlet korianderfröolja från Coriandrum sativum och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (1), särskilt artikel 12, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) 2015/2283 får endast nya livsmedel som godkänts och införts i unionsförteckningen släppas ut på marknaden i unionen.

(2)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2015/2283 antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (2) genom vilken en unionsförteckning över godkända nya livsmedel upprättas.

(3)

I enlighet med artikel 12 i förordning (EU) 2015/2283 ska kommissionen besluta om godkännande och utsläppande av ett nytt livsmedel på marknaden i unionen och om uppdatering av unionsförteckningen.

(4)

Genom kommissionens genomförandebeslut 2014/155/EU (3) godkändes utsläppande på marknaden av korianderfröolja från Coriandrum sativum som ny livsmedelsingrediens för användning i kosttillskott i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (4).

(5)

Företaget Ovalie Innovation (nedan kallat sökanden) ansökte den 2 juli 2019 hos kommissionen om att få ändra specifikationerna för korianderfröolja från Coriandrum sativum, i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EU) 2015/2283. Sökanden begärde att minimihalten oljesyra skulle sänkas från nuvarande 8,0 % till 7,0 %

(6)

Sökanden motiverade sin begäran med att ändringen är nödvändig för att återspegla den naturliga variationen av oljesyrahalten i växten Coriandrum sativum.

(7)

Kommissionen anser att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) inte behöver göra någon säkerhetsutvärdering av den nuvarande ansökan i enlighet med artikel 10.3 i förordning (EU) 2015/2283. Oljesyra är den naturliga huvudbeståndsdelen i olivolja. Den förekommer också naturligt, i samma halter som de föreslagna halterna i det nya livsmedlet, i ett antal andra baslivsmedel med lång historiskt säker konsumtion.

(8)

Den föreslagna ändringen av oljesyrahalten i korianderfröolja från Coriandrum sativum påverkar inte slutsatserna i den säkerhetsbedömning som myndigheten (5) gjort och som låg till grund för godkännandet genom genomförandebeslut 2014/155/EU. Därför bör specifikationerna för det nya livsmedlet korianderfröolja från Coriandrum sativum ändras i enlighet med den föreslagna oljesyrahalten.

(9)

Uppgifterna i ansökan ger tillräckligt underlag för att man ska kunna fastställa att de föreslagna ändringarna av specifikationerna för det nya livsmedlet korianderfröolja från Coriandrum sativum är förenliga med artikel 12 i förordning (EU) 2015/2283.

(10)

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppgifterna om det nya livsmedlet korianderfröolja från Coriandrum sativum som införts i den unionsförteckning över godkända nya livsmedel enligt artikel 6 i förordning (EU) 2015/2283 som finns i genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2019.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 av den 20 december 2017 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/155/EU av den 19 mars 2014 om tillstånd för utsläppande på marknaden av korianderfröolja som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (EUT L 85, 21.3.2014, s. 13).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (EGT L 43, 14.2.1997, s. 1).

(5)  EFSA Journal, vol. 11(2013):10, artikelnr 3422.


BILAGA

I tabell 2 (Specifikationer) i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska uppgifterna om korianderfröolja från Coriandrum sativum ersättas med följande:

‘Godkänt nytt livsmedel

Specifikationer

Korianderfröolja från Coriandrum sativum

Beskrivning/definition

Korianderfröolja är en olja innehållande fettsyreglycerider som framställs ur fröna från växten koriander Coriandrum sativum L.

Svagt gul färg och mild smak

CAS-nr: 8008-52-4

Sammansättning av fettsyror:

Palmitinsyra (C16:0): 2–5 %

Stearinsyra (C18:0): < 1,5 %

Petroselinsyra (cis-C18:1(n-12)): 60–75 %

Oljesyra (cis-C18:1(n-9)): 7–15 %

Linolsyra (C18:2): 12–19 %

α-Linolensyra (C18:3): < 1,0 %

Transfettsyror: ≤ 1,0 %

Renhetsgrad

Brytningsindex (20 °C): 1,466–1,474

Syratal: ≤ 2,5 mg KOH/g

Peroxidtal: ≤ 5,0 mekv/kg

Jodtal: 88–110 enheter

Förtvålningstal: 179–200 mg KOH/g

Oförtvålbara ämnen: ≤ 15 g/kg”’.


Top