EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1866

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1866 av den 3 juli 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/653 för att anpassa övergångsbestämmelserna för Priip-produktutvecklare som erbjuder de fondandelar som avses i artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 som underliggande investeringsalternativ med förlängd undantagsperiod enligt samma artikel (Text av betydelse för EES)

C/2019/4912

OJ L 289, 8.11.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1866/oj

8.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/4


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/1866

av den 3 juli 2019

om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/653 för att anpassa övergångsbestämmelserna för Priip-produktutvecklare som erbjuder de fondandelar som avses i artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 som underliggande investeringsalternativ med förlängd undantagsperiod enligt samma artikel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) (1), särskilt artikel 8.5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 32.1 i förordning (EU) nr 1286/2014 ska förvaltningsbolag enligt definitionen i artikel 2.1 b Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (2), investeringsbolag som avses i artikel 27 i det direktivet och personer som ger råd om och säljer andelar i fondföretag som avses i artikel 1.2 i det direktivet undantas från skyldigheterna enligt förordningen till och med den 31 december 2019. När en medlemsstat tillämpar regler om faktablads format och innehåll i enlighet med artiklarna 78–81 i direktiv 2009/65/EG på fonder som inte är fondföretag och som erbjuds icke-professionella investerare, ska undantaget i artikel 32.1 i förordning (EU) nr 1286/2014 tillämpas på förvaltningsbolag, investeringsbolag och personer som ger råd om eller säljer andelar i sådana fonder till icke-professionella investerare. För att skapa en enhetlig övergångsordning för dessa fonder får utvecklare av paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (nedan kallade Priip-produktutvecklare) enligt artikel 18.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/653 (3) fortsätta att använda dokument som upprättats i enlighet med de artiklarna till och med den 31 december 2019 om minst ett av de underliggande investeringsalternativen är ett fondföretag eller en fond som inte är ett fondföretag.

(2)

Förordning (EU) nr 1286/2014 har ändrats för att förlänga de övergångsbestämmelser som avses i artikel 32 i förordningen till och med den 31 december 2021 (4). För att Priip-produktutvecklare säkert ska kunna fastställa sina skyldigheter bör den tidpunkt som fastställs i artikel 18 tredje stycket i delegerad förordning (EU) 2017/653 ändras i enlighet med detta.

(3)

Delegerad förordning (EU) 2017/653 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallade de europeiska tillsynsmyndigheterna) har överlämnat till kommissionen.

(5)

De europeiska tillsynsmyndigheterna har inte genomfört några öppna samråd om de förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning grundar sig på eller analyserat potentiella kostnader och fördelar, eftersom en konsekvensbedömning redan har gjorts för de tekniska tillsynsstandarder som fastställs i delegerad förordning (EU) 2017/653. Denna förordning varken ändrar innehållet i delegerad förordning (EU) 2017/653 eller skapar några nya skyldigheter för Priip-produktutvecklare eller personer som ger råd om eller säljer Priip-produkter, inbegripet de som avses i artikel 32 i förordning (EU) nr 1286/2014. De europeiska tillsynsmyndigheterna har begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (5), den intressentgrupp för försäkring och återförsäkring som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 (6) och den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 18 i delegerad förordning (EU) 2017/653 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Artikel 14.2 ska tillämpas till och med den 31 december 2021.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juli 2019.

På kommissionens vägnar’

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 352, 9.12.2014, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/653 av den 8 mars 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och ändring samt för villkoren för fullgörandet av kravet på tillhandahållande av sådana faktablad (EUT L 100, 12.4.2017, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 av den 20 juni 2019 om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar och om ändring av förordning (EU) nr 345/2013, förordning (EU) nr 346/2013 och förordning (EU) nr 1286/2014 (EUT L 188, 12.7.2019, s. 55).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


Top