EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1842

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1842 av den 31 oktober 2019 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller ytterligare åtgärder i samband med justeringar av gratis tilldelning av utsläppsrätter på grund av förändringar av verksamhetsnivå

C/2019/7864

OJ L 282, 4.11.2019, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1842/oj

4.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 282/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1842

av den 31 oktober 2019

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller ytterligare åtgärder i samband med justeringar av gratis tilldelning av utsläppsrätter på grund av förändringar av verksamhetsnivå

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 10a.21, och

av följande skäl:

(1)

Genom direktiv 2003/87/EG införs ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen i syfte att på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt ändamålsenligt sätt minska utsläppen av växthusgaser. I artikel 10a föreskrivs gratis tilldelning av utsläppsrätter under en övergångsperiod.

(2)

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331 (2) fastställs de unionstäckande övergångsbestämmelserna för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i direktiv 2003/87/EG för den fjärde handelsperioden från 2021 till 2030.

(3)

I enlighet med artikel 10a.20 i direktiv 2003/87/EG ska tilldelningen av gratis utsläppsrätter till anläggningar vars verksamhet har ökat eller minskat, beräknat på grundval av ett glidande medeltal över två år, med mer än 15 % jämfört med de historiska verksamhetsnivåerna justeras på ett symmetriskt sätt. För att genomföra justeringarna av tilldelningen av utsläppsrätter på grund av förändringar i verksamheten är det, eftersom anläggningarna är indelade i delanläggningar i enlighet med artikel 10 i delegerad förordning (EU) 2019/331, lämpligt att jämföra dessa förändringar med de historiska verksamhetsnivåerna på delanläggningsnivå.

(4)

Insamling av uppgifter av hög kvalitet som verifierats på oberoende sätt är nödvändig för justeringarna av gratis tilldelning. Konsekvens i fråga om noggrannheten och kvaliteten i de uppgifter som övervakas och rapporteras för att fastställa gratis tilldelning bör säkerställas. För detta ändamål bör särskilda regler för rapportering av verksamhetsnivå på delanläggningsnivå fastställas, med beaktande av relevanta bestämmelser i delegerad förordning (EU) 2019/331. De uppgifter som samlas in från verksamhetsutövarna i enlighet med dessa regler bör återspegla den faktiska verksamheten i delanläggningar.

(5)

Verksamhetsutövarna bör årligen rapportera de begärda uppgifterna. Uppgifterna bör övervakas i enlighet med övervakningskraven i artikel 8 i delegerad förordning (EU) 2019/331.

(6)

För att säkerställa överensstämmelse mellan verifieringen av årliga utsläppsrapporter i enlighet med artikel 15 i direktiv 2003/87/EG och uppgifter om verksamhetsnivå, samt för att utnyttja synergier, är det lämpligt att använda den rättsliga ram som fastställs genom åtgärder i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2067 (3).

(7)

För att förhindra manipulation eller missbruk av systemet för justering av tilldelningar, undvika onödig administrativ börda och säkerställa att ändringar av tilldelningarna genomförs på ett effektivt, icke-diskriminerande och enhetligt sätt bör ytterligare åtgärder i samband med justeringar av gratis tilldelning till delanläggningar gälla när verksamhetsnivån har ökat eller minskat med mer än 15 %, jämfört med den historiska verksamhetsnivån. Den genomsnittliga verksamhetsnivån bör definieras som det aritmetiska medelvärdet av de två årliga verksamhetsnivåerna under två hela kalenderår. Det första året för beräkning av den genomsnittliga verksamhetsnivån bör vara det första året i varje tilldelningsperiod. Om jämförelsen av den historiska verksamhetsnivån och den genomsnittliga verksamhetsnivån uppvisar en differens på mer än 15 %, bör gratistilldelningen justeras i enlighet med den exakta procentuella förändringen av verksamhetsnivån. Om en efterföljande ändring av verksamhetsnivån äger rum inom samma 5 %-intervall, över 15 %, bör fördelningen förbli densamma. Om en efterföljande ändring överskrider det 5 %-intervall inom vilket den föregående justeringen låg (t.ex. 20–25 %, 25–30 % och så vidare), bör justeringen i det fallet också motsvara den exakta procentuella förändringen av den genomsnittliga verksamhetsnivån.

(8)

För att undvika onödig administrativ börda bör justeringar övervägas när förändringar av en delanläggnings verksamhetsnivå skulle leda till en årlig justering av delanläggningens gratistilldelning med 100 utsläppsrätter eller mer.

(9)

För att förhindra manipulation eller missbruk av systemet och för att säkerställa att ändringarna av tilldelningarna genomförs på ett effektivt, icke-diskriminerande och enhetligt sätt bör nya deltagare och nya delanläggningar behandlas på samma sätt.

(10)

I artikel 10a.1 i direktiv 2003/87/EG föreskrivs att harmoniserade övergångsåtgärder för gratis tilldelning av utsläppsrätter ska vidtas på ett sätt som ger incitament till minskade växthusgasutsläpp och energieffektiv teknik. För att upprätthålla incitamenten att minska utsläppen i samband med utformandet av ytterligare åtgärder för justering av gratis tilldelning till delanläggningar vars verksamhet har ökat eller minskat med mer än 15 % jämfört med de historiska verksamhetsnivåerna, bör förändringar av verksamheten i delanläggningar som avser annat än förändringar av verksamhetsnivåer också beaktas. Detta bör omfatta förbättringar av energieffektiviteten, förändringar i värmeförsörjningen, utbytbarheten mellan bränsle och el, produktion av högvärdiga kemikalier, förändringar i produktionen av vinylkloridmonomer samt energiåtervinning av restgaser. För att maximera sådana incitament att minska utsläppen är det lämpligt att överväga sådana förändringar på delanläggningsnivå.

(11)

För bättre anpassning av produktionsändringar till gratis tilldelning bör utsläppsrätter inte utfärdas för delanläggningar som rapporterar om verksamhetens upphörande från och med året efter upphörandet.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för klimatförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på gratis tilldelning av utsläppsrätter i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG för handelsperioden 2021–2030.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

genomsnittlig verksamhetsnivå: för varje delanläggning det aritmetiska medelvärdet av de berörda årliga verksamhetsnivåerna under de två kalenderår som föregår inlämnandet av den rapport som avses i artikel 3.1.

2.

befintlig anläggning: befintlig anläggning enligt definitionen i artikel 2.1 i delegerad förordning (EU) 2019/331.

3.

delanläggning med värmeriktmärke: delanläggning med värmeriktmärke enligt definitionen i artikel 2.3 i delegerad förordning (EU) 2019/331.

4.

delanläggning med bränsleriktmärke: delanläggning med bränsleriktmärke enligt definitionen i artikel 2.6 i delegerad förordning (EU) 2019/331.

5.

tilldelningsperiod: tilldelningsperiod enligt definitionen i artikel 2.15 i delegerad förordning (EU) 2019/331.

6.

koncern: koncern enligt definitionen i artikel 2.11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (4).

Artikel 3

Rapporteringskrav

1.   Från och med 2021 ska verksamhetsutövare, som driver anläggningar för vilka gratis tilldelning har beviljats i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG för handelsperioden 2021–2030, årligen rapportera om varje delanläggnings verksamhetsnivå under det föregående kalenderåret. År 2021 ska denna rapport innehålla uppgifter för de två år som föregått inlämnandet.

Nya deltagare får lämna in de rapporter som avses i artikel 5.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 under det år som följer på den första verksamhetsdagen.

2.   Rapporten om verksamhetsnivån ska innehålla uppgifter om varje delanläggnings verksamhetsnivå och om var och en av de parametrar som förtecknas i avsnitten 1, utom 1.3 c, och 2.3–2.7 i bilaga IV till delegerad förordning (EU) 2019/331. Rapporten om verksamhetsnivån ska också innehålla uppgifter om strukturen i den koncern som anläggningen tillhör, om den tillhör en koncern, och uppgifter om huruvida delanläggningen har upphört att vara verksam.

Den behöriga myndigheten får kräva att verksamhetsutövare även rapporterar om alla de ytterligare parametrar som anges i bilaga IV till delegerad förordning (EU) 2019/331 i den rapport om verksamhetsnivån som avses i punkt 1.

3.   Rapporten om verksamhetsnivån ska lämnas in senast den 31 mars varje år under åren 2021–2030 till den behöriga myndighet som beviljar gratis tilldelning, såvida inte den behöriga myndigheten har fastställt en tidigare tidsfrist för denna inlämning. Den ska lämnas in tillsammans med en verifieringsrapport om verksamhetsnivån utfärdad i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2018/2067.

Medlemsstaterna får begära inlämnande av en preliminär rapport om verksamhetsnivån med alla uppgifter som är tillgängliga vid tidpunkten för inlämnandet. Medlemsstaterna får fastställa tidsfrister för inlämnande av den preliminära rapporten om verksamhetsnivån.

Den behöriga myndigheten får skjuta upp utfärdandet av gratis utsläppsrätter till en anläggning till dess att den behöriga myndigheten har fastställt att det inte finns något krav på att justera tilldelningen till anläggningen eller att kommissionen har antagit ett beslut i enlighet med artikel 23.4 i delegerad förordning (EU) 2019/331 om justering av tilldelningen till anläggningen.

I tillämpliga fall ska den behöriga myndigheten återkräva alla överskjutande utsläppsrätter som beror på övertilldelning, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 48.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1122 (5).

Den behöriga myndigheten får kräva att verksamhetsutövare och kontrollörer använder elektroniska mallar eller särskilda filformat för inlämnandet av rapporter om verksamhetsnivån.

4.   Den behöriga myndigheten ska bedöma den rapport om verksamhetsnivån som avses i punkterna 1–3 i denna artikel i enlighet med kraven i artiklarna 7–12 i delegerad förordning (EU) 2019/331. Den behöriga myndigheten får göra en konservativ uppskattning av värdet av en parameter i någon av följande situationer:

a)

Verksamhetsutövaren har inte lämnat in någon verifierad verksamhetsrapport inom den tidsfrist som avses i punkt 3 och utfärdandet av utsläppsrätterna har inte skjutits upp.

b)

Det verifierade värde som har lämnats in överensstämmer inte med denna förordning eller delegerad förordning (EU) 2019/331.

c)

En verksamhetsutövares rapport om verksamhetsnivån har inte verifierats i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2018/2067.

Den behöriga myndigheten får inte öka tilldelningen till en anläggning på grundval av en uppskattning som gjorts i den situation som avses i led a.

Om en kontrollör i verifieringsrapporten enligt genomförandeförordning (EU) 2018/2067 har slagit fast förekomsten av icke-väsentliga felaktigheter som inte korrigerats av verksamhetsutövaren före utfärdandet av verifieringsrapporten, ska den behöriga myndigheten bedöma dessa felaktigheter och göra en försiktig uppskattning av värdet av en parameter, där så är möjligt. Den behöriga myndigheten ska underrätta verksamhetsutövaren ifall och vilka korrigeringar av rapporten om verksamhetsnivån som krävs. Verksamhetsutövaren ska göra denna information tillgänglig för allmänheten.

Artikel 4

Genomsnittliga verksamhetsnivåer

1.   Den behöriga myndigheten ska årligen fastställa varje delanläggnings genomsnittliga verksamhetsnivå på grundval av rapporterna om verksamhetsnivån för den relevanta tvåårsperioden.

2.   Nya delanläggningars och nya deltagares genomsnittliga verksamhetsnivå ska inte beräknas för de tre första kalenderåren för verksamheten.

Artikel 5

Justeringar av gratis tilldelning på grund av förändringar av verksamhetsnivå

1.   Den behöriga myndigheten ska varje år jämföra varje delanläggnings genomsnittliga verksamhetsnivå, fastställd i enlighet med artikel 4, med den historiska verksamhetsnivå som ursprungligen användes för att fastställa gratis tilldelning. När det absoluta värdet av differensen mellan delanläggningens genomsnittliga verksamhetsnivå och den historiska verksamhetsnivån överstiger 15 %, ska tilldelningen av gratis utsläppsrätter till den anläggningen justeras. Denna justering ska tillämpas från och med det år som följer på de två kalenderår som används för att fastställa den genomsnittliga verksamhetsnivån, och under förutsättning att justeringen av den årliga preliminära mängden utsläppsrätter som delanläggningen tilldelas gratis motsvarar minst 100 utsläppsrätter. Denna justering ska göras genom en ökning eller minskning av gratistilldelningen till den berörda delanläggningen med en exakt procentuell förändring av den genomsnittliga verksamhetsnivån, jämfört med den historiska verksamhetsnivå som ursprungligen användes för att fastställa gratis tilldelning.

2.   När en justering enligt punkt 1 har gjorts under en tilldelningsperiod, kan ytterligare justeringar göras endast om det absoluta värdet av differensen mellan delanläggningens genomsnittliga verksamhetsnivå och den historiska verksamhetsnivån överstiger 5 %-intervallet närmast efter den förändring på 15 % som ledde till den tidigare justeringen av gratistilldelningen till den anläggningen, genom en ökning eller minskning av gratistilldelningen till den berörda delanläggningen med den exakta procentuella förändringen av den genomsnittliga verksamhetsnivån, jämfört med den historiska verksamhetsnivå som ursprungligen användes för att fastställa gratis tilldelning, och under förutsättning att justeringen av den årliga preliminära mängden utsläppsrätter som delanläggningen tilldelas gratis motsvarar minst 100 utsläppsrätter.

3.   Om ökningen eller minskningen av en delanläggnings genomsnittliga verksamhetsnivå inte längre överstiger 15 %, jämfört med den historiska verksamhetsnivå som ursprungligen användes för att fastställa gratis tilldelning, ska tilldelningen av gratis utsläppsrätter till delanläggningen vara lika med den ursprungliga tilldelning som fastställs i artiklarna 16 eller 18 i delegerad förordning (EU) 2019/331, från och med året efter de två kalenderår som används för att fastställa den genomsnittliga verksamhetsnivån.

4.   Om en delanläggning har upphört med sin verksamhet, ska gratistilldelningen till delanläggningen vara noll från och med året efter det att verksamheten har upphört.

5.   För nya delanläggningar och nya deltagare ska tilldelningen av gratis utsläppsrätter under de tre första kalenderåren inte justeras. För det första och andra kalenderåret för verksamheten ska tilldelningen av gratis utsläppsrätter grunda sig på verksamhetsnivån för vart och ett av åren, för det tredje kalenderåret för verksamheten ska tilldelningen av gratis utsläppsrätter bygga på den historiska verksamhetsnivå som använts för att fastställa gratis tilldelning.

6.   Den slutliga årliga mängden utsläppsrätter som en anläggning tilldelas gratis ska vara summan av alla delanläggningars utsläppsrätter beräknad i enlighet med artiklarna 16 eller 18, beroende på vad som är tillämpligt, i delegerad förordning (EU) 2019/331.

Artikel 6

Andra förändringar i driften av anläggningen

1.   Om en verksamhetsutövare, på grundval av de uppgifter som lämnats i rapporten om verksamhetsnivån och eventuella kompletterande uppgifter som begärts av den behöriga myndigheten, visar att sänkningen av verksamhetsnivån vid en delanläggning, för vilken mängden gratis utsläppsrätter har fastställts på grundval av ett värme- eller bränsleriktmärke, inte är kopplad till en förändring av delanläggningens produktionsnivåer utan till den delanläggningens ökade energieffektivitet, i enlighet med punkt 3 i denna artikel, jämfört med den som bygger på referensdatarapporten och datarapporten för ny deltagare, med mer än 15 %, ska ingen justering av gratistilldelningen göras.

2.   Om en verksamhetsutövare inte kan visa, på begäran av den behöriga myndigheten, utifrån de uppgifter som lämnats i rapporten om verksamhetsnivån och eventuella kompletterande uppgifter som begärts av den behöriga myndigheten, att ökningen av verksamhetsnivån vid en delanläggning, för vilken mängden gratis utsläppsrätter har fastställts på grundval av ett värme- eller bränsleriktmärke, är kopplad till en förändring av delanläggningens produktionsnivåer och inte till minskningen av delanläggningens energieffektivitet i enlighet med punkt 3 i denna artikel, jämfört med den som bygger på referensdatarapporten eller datarapporten för ny deltagare, med mer än 15 %, får den behöriga myndigheten avvisa justering av gratistilldelningen.

3.   För delanläggningar med värmeriktmärke och bränsleriktmärke ska energieffektivitetsförändringen fastställas genom att kvoterna jämförs med den mängd värme eller bränsle som används vid tillverkningen av varje produkt och storleken på deras respektive produktion enligt referensdatarapporten och efter det att förändringen av delanläggningens verksamhet har ägt rum. Ett sådant fastställande av energieffektivitet ska genomföras för tillverkningen av varje produkt som omfattas av varje Prodcom-kod för delanläggningen enligt den förteckning som avses i artikel 2.2 i rådets förordning (EEG) nr 3924/91 (6).

I enlighet med första stycket i denna punkt ska de mängder värme och bränsle som används vid tillverkningen av varje produkt fastställas i enlighet med de metoder som fastslås i den övervakningsmetodplan som godkänts i enlighet med artikel 6 i delegerad förordning (EU) 2019/331.

4.   Om den rapport om verksamhetsnivån som lämnas in i enlighet med artikel 3 visar att det glidande tvååriga medeltalet av en parameter som förtecknas i artiklarna 16.5, 19, 20, 21 eller 22 i delegerad förordning (EU) 2019/331, annat än verksamhetsnivåerna, har ändrats med mer än 15 % för en delanläggning, jämfört med de värden som används till att fastställa den ursprungliga nivån för gratis tilldelning, ska tilldelningen av gratis utsläppsrätter till den anläggningen justeras från och med året efter de två år som används för att fastställa ändringen av parametrar, förutsatt att justeringen av den årliga preliminära mängd utsläppsrätter som delanläggningen tilldelas gratis motsvarar minst 100 utsläppsrätter, genom ökning eller minskning av den gratis tilldelningen till den berörda delanläggningen med användning av det nya exakta värdet för parametern.

Artikel 7

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 oktober 2019.

På kommissionens vägnar

Ordförande

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331 av den 19 december 2018 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 59, 27.2.2019, s. 8).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2067 av den 19 december 2018 om verifiering av uppgifter och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 334, 31.12.2018, s. 94).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1122 av den 12 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG med avseende på unionsregistrets funktionssätt (EUT L 177, 2.7.2019, s. 3).

(6)  Rådets förordning (EEG) nr 3924/91 av den 19 december 1991 om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen (EGT L 374, 31.12.1991, s. 1).


Top