EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1838

Rådets förordning (EU) 2019/1838 av den 30 oktober 2019 om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2019/124 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten

ST/13239/2019/INIT

OJ L 281, 31.10.2019, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1838/oj

31.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 281/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1838

av den 30 oktober 2019

om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2019/124 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (1) ska bevarandeåtgärder antas med beaktande av tillgänglig vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning, inbegripet i förekommande fall de rapporter som utarbetas av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen och andra rådgivande organ, råd som lämnas av de rådgivande nämnder som inrättats för de relevanta geografiska områdena eller kompetensområdena och gemensamma rekommendationer från medlemsstaterna.

(2)

Det åligger rådet att besluta om åtgärder om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter, inbegripet vissa villkor som är funktionellt knutna till dessa, i förekommande fall. Fiskemöjligheter bör tilldelas medlemsstaterna på ett sätt som tillförsäkrar relativ stabilitet i fiskeverksamheten för var och en av medlemsstaterna för vart och ett av bestånden eller fiskena samt med beaktande av målen för den gemensamma fiskeripolitiken enligt förordning (EU) nr 1380/2013.

(3)

I förordning (EU) nr 1380/2013 fastställs att målet för den gemensamma fiskeripolitiken är att nyttjandetakten för maximal hållbar avkastning, där så är möjligt, ska ha uppnåtts senast 2015 och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020 för alla bestånd.

(4)

De totala tillåtna fångstmängderna (TAC:er) bör därför fastställas, i enlighet med förordning (EU) nr 1380/2013, på grundval av tillgänglig vetenskaplig rådgivning, med beaktande av biologiska och socioekonomiska aspekter, samtidigt som de olika näringsgrenarna inom fisket säkerställs en rättvis inbördes behandling, och med hänsyn till de synpunkter som framförts under samråden med aktörerna.

(5)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 (2) upprättas en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och för det fiske som nyttjar dessa bestånd (nedan kallad planen). Planen syftar till att säkerställa att nyttjandet av levande marina biologiska resurser sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som kan ge maximal hållbar avkastning. Målet för fiskeridödligheten för de berörda bestånden, uttryckt i intervall, ska därför uppnås så snart som möjligt och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020. Fångstbegränsningarna för 2020 vad gäller bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön bör fastställas i överensstämmelse med planens mål.

(6)

Internationella havsforskningsrådet (Ices) har konstaterat att biomassan av sill/strömming i västra Östersjön i Ices-delsektionerna 20–24 fortfarande ligger under den gränsreferenspunkt för lekbiomassan under vilken reproduktionsförmågan kan vara nedsatt (Blim). I sitt årliga beståndsutlåtande från den 29 maj 2019 utfärdade Ices därför vetenskaplig rådgivning om nollfångst. I enlighet med artikel 5.2 i förordning (EU) 2016/1139 bör alla lämpliga korrigerande åtgärder därför vidtas för att säkerställa att det berörda beståndet snabbt återgår till nivåer över den nivå som kan ge maximal hållbar avkastning. Vidare föreskrivs i den bestämmelsen att ytterligare korrigerande åtgärder ska vidtas. För detta ändamål är det nödvändigt att ta hänsyn till tidsplanen för uppnåendet av målen för den gemensamma fiskeripolitiken i stort och för planen, i synnerhet med tanke på de vidtagna korrigerande åtgärdernas förväntade effekt, samtidigt som man håller fast vid de mål om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningsmässigt hänseende som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013. I enlighet med artiklarna 4.4 och 5.2 i förordning (EU) 2016/1139 är det således lämpligt att fastställa fiskemöjligheterna för sill/strömming i västra Östersjön till en nivå under intervallen för fiskeridödlighet, för att ta hänsyn till minskningen av biomassan.

(7)

När det gäller det östra torskbeståndet i Östersjön kunde Ices för första gången på flera år göra en analytisk bedömning. Ices beräknade att biomassan låg under Blim och att den skulle fortsätta att ligga under Blim på medellång sikt, även om det inte bedrivs något fiske alls. Ices utfärdade därför vetenskaplig rådgivning med rekommendationer om nollfångster för 2020. Ices kunde dock inte fastställa värdena för intervallen för fiskeridödlighet. På grundval av beståndsbedömningen och för att reagera så snabbt som möjligt antog kommissionen genomförandeförordning (EU) 2019/1248 (3) om åtgärder för att minska ett allvarligt hot mot bevarandet av det östra beståndet av torsk (Gadus morhua) i Östersjön. I enlighet med artikel 5.2 i förordning (EU) 2016/1139 ska fiskemöjligheterna för 2020 fastställas på ett sätt som säkerställer att det berörda beståndet snabbt återgår till nivåer över den nivå som kan ge maximal hållbar avkastning.

(8)

Om fiskemöjligheterna för den östliga torsken i Östersjön fastställs på den nivå som anges i den vetenskapliga rådgivningen, skulle skyldigheten att landa alla fångster inom blandfisken med bifångster av östlig torsk leda till fenomenet med begränsande arter (choke species). För att uppnå rätt balans mellan, å ena sidan, ett fortsatt fiske, med tanke på de potentiellt allvarliga socioekonomiska konsekvenserna, och behovet att uppnå god biologisk status för beståndet, å andra sidan, med beaktande av svårigheten att fiska samtliga bestånd i ett blandfiske på nivåer som ger maximal hållbar avkastning samtidigt för alla arter, bör det fastställas en särskild TAC för bifångster av östlig torsk. Vid fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar och helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 (4) bör riktat fiske efter torsk tillåtas. TAC:en bör fastställas på en nivå som innebär att dödligheten inte ökar och som ger incitament till förbättringar vad gäller selektivitet och fångstundvikande.

(9)

I november 2019 väntas Ices ge råd om nivån av oundvikliga bifångster av östlig torsk i Östersjön vid fiske som inte är riktat fiske efter östlig torsk i Östersjön. Om den nivå som Ices rekommenderar är en annan än den nivå som föreskrivs i denna förordning bör TAC:en för östlig torsk i Östersjön ändras för att säkerställa att den fastställs i enlighet med Ices rådgivning och endast omfattar oundvikliga bifångster av detta bestånd vid annat fiske.

(10)

Dessutom fastställs i artikel 5.2 i förordning (EU) 2016/1139 att ytterligare korrigerande åtgärder ska vidtas för att säkerställa att det berörda beståndet snabbt återgår till nivåer över den nivå som kan ge maximal hållbar avkastning. Enligt vetenskapliga rådgivning kan fredning av lekområden särskilt medföra ytterligare fördelar för ett bestånd som inte kan uppnås enbart genom TAC:er, till exempel ökad rekrytering genom ostörd lek. Med tanke på statusen för det östra torskbeståndet i Östersjön är det lämpligt att utvidga räckvidden och tidsramen för den befintliga fredningen av lekområden sommartid för den östliga torsken. Dessutom visar den vetenskapliga rådgivningen att den relativa betydelsen av fritidsfisket efter östlig torsk avgörs av TAC-nivån. Mot bakgrund av den mycket stora minskningen av TAC:en anses de kvantiteter som fångas inom fritidsfisket vara betydande. Det är därför lämpligt att förbjuda fritidsfiske efter torsk i Ices-delsektionerna 25 och 26, där den östliga torsken är vanligast.

(11)

När det gäller det västra torskbeståndet i Östersjön konstateras i den vetenskapliga rådgivningen att fritidsfisket i betydande grad bidrar till den övergripande fiskeridödligheten inom det beståndet. Med hänsyn till beståndets nuvarande status och minskningen av TAC:en är det lämpligt att minska den dagliga tillåtna fångsten per fiskare. Detta påverkar inte principen om relativ stabilitet för kommersiell fiskeverksamhet. Vetenskaplig rådgivning visar dessutom att torsk från både det västra och det östra torskbeståndet förekommer i Ices-delsektion 24. För att skydda det östra torskbeståndet och säkerställa att det råder likvärdiga förutsättningar jämfört med vad som gäller för förvaltningsområdet för östlig torsk i Östersjön är det lämpligt att begränsa användningen av TAC:en i Ices-delsektion 24 till bifångster av torsk, med undantag för fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar och helt i överensstämmelse med de villkor som föreskrivs i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241. Det bör dessutom göras undantag för småskaliga kustfiskare som fiskar med passiva redskap i områden upp till sex sjömil mätt från baslinjerna, där vattendjupet är mindre än 20 meter, eftersom den västliga torsken dominerar i de grunda kustområdena. I enlighet med detta och för att säkerställa likvärdiga förutsättningar som för Ices-delsektionerna 25 och 26 bör fritidsfiske efter torsk i Ices-delsektion 24 vara förbjudet bortom sex sjömil mätt från baslinjerna. Med tanke på beståndets sårbara status och det faktum att vetenskaplig rådgivning visar att fredning av lekområden särskilt kan medföra ytterligare fördelar för ett bestånd som inte kan uppnås enbart genom TAC:er, t.ex. ökad rekrytering genom ostörd lek, är det slutligen lämpligt att återinföra fredning av lekområden vintertid för kommersiell fiskeverksamhet.

(12)

För att garantera ett fullständigt utnyttjande av kustfiskemöjligheter är det lämpligt att införa en begränsad flexibilitet mellan områden för lax från Ices-delsektionerna 22–31 till Ices-delsektion 32 för den medlemsstat som har begärt detta.

(13)

Enligt Ices rådgivning rapporteras 32 % av fångsterna inom laxfisket felaktigt, i synnerhet som fångster av öring. Eftersom merparten av öringen i Östersjön nyttjas i kustområdena är det lämpligt att förbjuda fiske efter öring bortom fyra sjömil och att begränsa bifångsterna av öring till 3 % av den kombinerade fångsten av öring och lax för att bidra till att motverka felrapportering av laxfångster som fångster av öring.

(14)

I och med att lekbeståndets biomassa vad gäller skarpsill är högre än den maximala hållbara avkastningen Btrigger (lekbeståndets biomassa) bör TAC:en fastställas i enlighet med det övre intervallet av FMSY för att begränsa fiskemöjligheternas variationer mellan på varandra följande år i enlighet med artikel 4.5 c i förordning (EU) 2016/1139.

(15)

Utnyttjandet av de fiskemöjligheter som fastställs i denna förordning omfattas av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (5), särskilt artiklarna 33 och 34, i fråga om registrering av fångstuppgifter och fiskeansträngning, och bestämmelserna om överföring av uppgifter till kommissionen om uttömda fiskemöjligheter. I den här förordningen bör det därför fastställas koder för landningar av de bestånd som omfattas av denna förordning vilka medlemsstaterna bör använda när de översänder uppgifter till kommissionen.

(16)

Genom rådets förordning (EG) nr 847/96 (6) införs ytterligare villkor för förvaltningen av TAC:er med fördelning mellan åren, däribland flexibilitetsbestämmelserna i artiklarna 3 och 4 för bestånd som omfattas av en försiktighets-TAC eller analytisk TAC. Enligt artikel 2 i den förordningen ska rådet, när det fastställer TAC:er, bestämma för vilka bestånd artiklarna 3 och 4 inte ska gälla, framför allt på grundval av beståndens biologiska tillstånd. Mer nyligen infördes genom artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013 flexibilitet mellan åren för alla bestånd som omfattas av landningsskyldigheten. För att motverka en alltför stor flexibilitet som skulle underminera principen om ett rationellt och ansvarsfullt nyttjande av levande marina biologiska resurser, förhindra att den gemensamma fiskeripolitikens mål uppnås och försämra beståndens biologiska status, bör det därför fastställas att artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 är tillämpliga på analytiska TAC:er endast om den flexibilitet mellan åren som föreskrivs i artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013 inte utnyttjas.

(17)

Eftersom biomassan för beståndet av östlig torsk i Östersjön är lägre än Blim och endast fiske i vetenskapligt syfte och bifångster är tillåtet 2020, har medlemsstaterna dessutom åtagit sig att inte tillämpa artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013 på detta bestånd 2020, så att fångsterna 2020 inte är högre än den fastställda TAC:en.

(18)

En preliminär TAC för vitlinglyra i Ices-sektion 3a och unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområde 4 bör, på grundval av ny vetenskaplig rådgivning, fastställas för perioden 1 november 2019–31 oktober 2020.

(19)

Den 1 oktober 2019 gav Ices reviderade råd om tunga (Solea solea) i Ices-sektionerna 7f och 7g (Bristol-kanalen, Keltiska havet). På grundval av denna rådgivning kan TAC:en för det beståndet höjas. Höjningen bör begränsas till 20 % för att ta hänsyn till fiskekapaciteten för det beståndet till och med slutet av 2019.

(20)

I tabellen över fiskemöjligheterna för tandnoting i SPRFMO:s konventionsområde enligt rådets förordning (EU) 2019/124 (7) bör inrapporteringskoden korrigeras.

(21)

För att undvika avbrott i fiskeverksamheten och säkerställa försörjningen för unionens fiskare bör denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2020. Denna förordning bör dock tillämpas på vitlinglyra i Ices-sektion 3a och unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområde 4 från och med den 1 november 2019 till och med den 31 oktober 2020. TAC:en för tunga i Ices-sektionerna 7f och 7g och TAC:en för tandnoting i SPRFMO:s konventionsområde enligt förordning (EU) 2019/124 tillämpas från och med den 1 januari 2019. Höjningen av TAC:en för tunga och ändringen av inrapporteringskoden för tandnoting bör därför tillämpas med verkan från den dagen. En sådan retroaktiv tillämpning påverkar inte tillämpningen av rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar, eftersom fiskemöjligheterna överstiger de fiskemöjligheter som ursprungligen fastställdes i förordning (EU) 2019/124. Av brådskande skäl bör den här förordningen träda i kraft omedelbart efter det att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön för 2020 och ändras vissa fiskemöjligheter i andra vatten som fastställs i förordning (EU) 2019/124.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på unionsfiskefartyg som är verksamma i Östersjön.

2.   Denna förordning ska också tillämpas på fritidsfiske, om det uttryckligen hänvisas till sådant fiske i de relevanta bestämmelserna.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i artikel 4 i förordning (EU) nr 1380/2013 gälla.

Dessutom gäller följande definitioner:

1.

delsektion: en av Ices delsektioner i Östersjön i enlighet med definitionen i bilaga III till rådets förordning (EG) nr 218/2009 (8).

2.

total tillåten fångstmängd (TAC): den kvantitet av varje bestånd som får fångas under en ettårsperiod.

3.

kvot: en andel av den totala tillåtna fångstmängden som tilldelas unionen, en medlemsstat eller ett tredjeland.

4.

fritidsfiske: icke kommersiell fiskeverksamhet som nyttjar marina biologiska resurser exempelvis för rekreation, turism eller sport.

KAPITEL II

FISKEMÖJLIGHETER

Artikel 4

TAC:er och fördelning

TAC:erna, kvoterna och, i förekommande fall, de villkor som är funktionellt knutna till dessa fastställs i bilagan.

Artikel 5

Särskilda bestämmelser om fördelning av fiskemöjligheter

Fördelningen mellan medlemsstaterna av fiskemöjligheterna enligt denna förordning ska inte påverka

a)

utbyten i enlighet med artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013,

b)

reduceringar och omfördelningar i enlighet med artikel 37 i förordning (EG) nr 1224/2009,

c)

ytterligare landningar som tillåts inom ramen för artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 eller artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013,

d)

kvantiteter som hålls inne i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 eller överförs i enlighet med artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013,

e)

avdrag enligt artiklarna 105 och 107 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 6

Villkor för landning av fångster och bifångster

De bestånd av icke-målarter inom säkra biologiska gränser som avses i artikel 15.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som omfattas av undantaget från skyldigheten att räkna av fångster från den berörda kvoten anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 7

Åtgärder avseende fritidsfiske efter torsk i Ices-delsektionerna 22–26

1.   Vid fritidsfiske får högst fem exemplar av torsk behållas per fiskare och dag i Ices-delsektionerna 22 och 23 och i Ices-delsektion 24 inom sex sjömil mätt från baslinjerna.

2.   Genom undantag från punkt 1 får högst två exemplar av torsk behållas per fiskare och dag i Ices-delsektionerna 22 och 23 och i Ices-delsektion 24 inom sex sjömil mätt från baslinjerna under perioden 1 februari–31 mars 2020.

3.   Fritidsfiske efter torsk ska vara förbjudet i Ices-delsektion 24 bortom sex sjömil mätt från baslinjerna och i Ices-delsektionerna 25 och 26.

4.   Punkterna 1, 2 och 3 ska inte påverka strängare nationella åtgärder.

Artikel 8

Åtgärder avseende fiske efter öring och lax i Ices-delsektionerna 22–32

1.   Fiske efter öring bortom fyra sjömil mätt från baslinjerna i Ices-delsektionerna 22–32 ska vara förbjudet för fiskefartyg under perioden 1 januari–31 december 2020. Vid fiske efter lax i dessa vatten får bifångsterna av öring inte överstiga 3 % av den totala fångsten av lax och öring vid något tillfälle ombord eller vid landningen efter varje fiskeresa.

2.   Punkt 1 påverkar inte strängare nationella åtgärder.

Artikel 9

Flexibilitet

1.   Utom där annat anges i bilagan till den här förordningen ska artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas på bestånd som omfattas av en försiktighets-TAC, och artiklarna 3.2, 3.3 och 4 i den förordningen ska tillämpas på bestånd som omfattas av en analytisk TAC.

2.   Artiklarna 3.2, 3.3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas när en medlemsstat utnyttjar den flexibilitet mellan åren som föreskrivs i artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Artikel 10

Överföring av uppgifter

När medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 33 och 34 i förordning (EG) nr 1224/2009 överför uppgifter till kommissionen om kvantiteter av bestånd som fångats eller landats ska de använda beståndskoderna i bilagan till den här förordningen.

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 11

Ändringar av förordning (EU) 2019/124

1.   Bilaga IA till förordning (EU) 2019/124 ska ändras på följande sätt:

1)

I bilaga IA ska tabellen över fiskemöjligheter för tunga i Ices-sektionerna 7f och 7g ersättas med följande:

Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

7f och 7g

(SOL/7FG.)

Belgien

630

Analytisk TAC”

Frankrike

63

Irland

32

Förenade kungariket

284

Unionen

1 009

 

 

TAC

1 009

2)

Tabellen över fiskemöjligheter för vitlinglyra och därtill hörande bifångster i Ices-sektion 3a och unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområde 4 ska ersättas med följande:

Art:

Vitlinglyra och därtill hörande bifångster

Trisopterus esmarkii

Zon:

3a; unionens vatten i 2a och 4

(NOP/2A3A4.)

År

2019

 

2020

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Danmark

54 949

 (9)  (11)

64 940

 (9)  (14)

Tyskland

11

 (9)  (10)  (11)

12

 (9)  (10)  (14)

Nederländerna

40

 (9)  (10)  (11)

48

 (9)  (10)  (14)

Unionen

55 000

 (9)  (11)

65 000

 (9)  (14)

Norge

14 500

 (12)

0

 (12)

Färöarna

5 000

 (13)

0

 (13)

TAC

Ej tillämpligt

 

Ej tillämpligt

 

2.   I bilaga IJ, ska inrapporteringskoden ”TOP/SPRFMO” i tabellen över fiskemöjligheterna för tandnoting i SPRFMO:s konventionsområde ersättas med ”TOT/SPR-AE”.

Artikel 12

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2020 med undantag för artikel 11.1.2, som ska tillämpas under perioden 1 november 2019–31 oktober 2020, och artikel 11.1.1 och 11.2, som ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2019.

På rådets vägnar

T. TUPPURAINEN

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 (EUT L 191, 15.7.2016, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1248 av den 22 juli 2019 om åtgärder för att minska ett allvarligt hot mot bevarandet av det östra beståndet av torsk (Gadus morhua) i Östersjön (EUT L 195, 23.7.2019, s. 2).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 av den 20 juni 2019 om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 2019/2006 och (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 och (EU) 2019/1022, samt om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 (EUT L 198, 25.7.2019, s. 105).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(6)  Rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (EGT L 115, 9.5.1996, s. 3).

(7)  Rådets förordning (EU) 2019/124 av den 30 januari 2019 om fastställande för år 2019 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (EUT L 29, 31.1.2019, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (EUT L 87, 31.3.2009, s. 70).

(9)  Upp till 5 % av kvoten får utgöras av bifångster av kolja och vitling (OT2/*2A3A4). Bifångster av kolja och vitling som räknas av från kvoten i enlighet med denna bestämmelse och bifångster av arter som räknas av från kvoten i enlighet med artikel 15.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 får tillsammans inte överstiga 9 % av kvoten.

(10)  Kvoten får endast fiskas i unionens vatten i Ices-zonerna 2a, 3a och 4.

(11)  Unionskvoten får endast fiskas under perioden 1 november 2018–31 oktober 2019.

(12)  En sorteringsrist ska användas.

(13)  En sorteringsrist ska användas. Inkluderar högst 15 % oundvikliga bifångster (NOP/*2A3A4), som ska räknas av från denna kvot.

(14)  Unionskvoten får fiskas under perioden 1 november 2019–31 oktober 2020.”


BILAGA

TAC:er FÖR UNIONSFISKEFARTYG I OMRÅDEN DÄR TAC:er FASTSTÄLLTS PER ART OCH PER OMRÅDE

I följande tabeller anges TAC:erna och kvoterna (i ton levande vikt, utom där annat anges) för varje bestånd och de villkor som är funktionellt knutna till dem.

Hänvisningar till fiskezoner är hänvisningar till Ices-zoner, om inte annat anges.

Fiskbestånden redovisas i alfabetisk ordning efter arternas vetenskapliga namn.

För tillämpningen av denna förordning tillhandahålls följande tabell över de vetenskapliga namnen och motsvarande svenska namn:

Vetenskapligt namn

Trebokstavskod

Svenskt namn

Clupea harengus

HER

Sill/strömming

Gadus morhua

COD

Torsk

Pleuronectes platessa

PLE

Rödspätta

Salmo salar

SAL

Lax

Sprattus sprattus

SPR

Skarpsill


Art:

Sill/strömming

Clupea harengus

Zon:

Delsektionerna 30–31

(HER/30/31.)

Finland

53 306

 

Sverige

11 712

 

 

 

 

Unionen

65 018

 

 

 

 

TAC

65 018

Försiktighets-TAC


Art:

Sill/strömming

Clupea harengus

Zon:

Delsektionerna 22–24

(HER/3BC+24)

Danmark

442

 

Tyskland

1 738

 

Finland

0

 

Polen

410

 

Sverige

560

 

 

 

 

Unionen

3 150

 

 

 

 

TAC

3 150

Analytisk TAC

Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


Art:

Sill/strömming

Clupea harengus

Zon:

Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32

(HER/3D-R30)

Danmark

3 374

 

Tyskland

895

 

Estland

17 232

 

Finland

33 637

 

Lettland

4 253

 

Litauen

4 478

 

Polen

38 215

 

Sverige

51 300

 

 

 

 

Unionen

153 384

 

 

 

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TAC

Artikel 6 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Sill/strömming

Clupea harengus

Zon:

Delsektion 28.1

(HER/03D.RG)

Estland

15 906

 

Lettland

18 539

 

 

 

 

Unionen

34 445

 

 

 

 

TAC

34 445

Analytisk TAC

Artikel 6 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Unionens vatten i delsektionerna 25–32

(COD/3DX32.)

Danmark

459

 (1)  (2)

 

Tyskland

183

 (1)  (2)

 

Estland

45

 (1)  (2)

 

Finland

35

 (1)  (2)

 

Lettland

171

 (1)  (2)

 

Litauen

113

 (1)  (2)

 

Polen

529

 (1)  (2)

 

Sverige

465

 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Unionen

2 000

 (1)  (2)

 

 

 

 

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TAC

Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Delsektionerna 22–24

(COD/3BC+24)

Danmark

1 662

 (3)  (4)

 

Tyskland

812

 (3)  (4)

 

Estland

37

 (3)  (4)

 

Finland

33

 (3)  (4)

 

Lettland

137

 (3)  (4)

 

Litauen

89

 (3)  (4)

 

Polen

444

 (3)  (4)

 

Sverige

592

 (3)  (4)

 

 

 

 

 

Unionen

3 806

 (3)  (4)

 

 

 

 

 

TAC

3 806

 (3)  (4)

Analytisk TAC

Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

Unionens vatten i delsektionerna 22–32

(PLE/3BCD-C)

Danmark

4 939

 

Tyskland

549

 

Polen

1 034

 

Sverige

372

 

 

 

 

Unionen

6 894

 

 

 

 

TAC

6 894

Analytisk TAC

Artikel 6 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Lax

Salmo salar

Zon:

Unionens vatten i delsektionerna 22–31

(SAL/3BCD-F)

Danmark

17 940

 (5)

 

Tyskland

1 996

 (5)

 

Estland

1 823

 (5)  (6)

 

Finland

22 370

 (5)

 

Lettland

11 411

 (5)

 

Litauen

1 341

 (5)

 

Polen

5 442

 (5)

 

Sverige

24 252

 (5)

 

 

 

 

 

Unionen

86 575

 (5)

 

 

 

 

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TAC

Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


Art:

Lax

Salmo salar

Zon:

Unionens vatten i delsektion 32

(SAL/3D32.)

Estland

995

 (7)

 

Finland

8 708

 (7)

 

 

 

 

 

Unionen

9 703

 (7)

 

 

 

 

 

TAC

Ej tillämpligt

Försiktighets-TAC


Art:

Skarpsill

Sprattus sprattus

Zon:

Unionens vatten i delsektionerna 22–32

(SPR/3BCD-C)

Danmark

20 730

 

Tyskland

13 133

 

Estland

24 072

 

Finland

10 851

 

Lettland

29 073

 

Litauen

10 517

 

Polen

61 697

 

Sverige

40 074

 

 

 

 

Unionen

210 147

 

 

 

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TAC

Artikel 6 i denna förordning ska tillämpas.


(1)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

Genom undantag från första stycket får fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar inriktas på torsk, förutsatt att dessa undersökningar genomförs helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241.

(2)  I delsektionerna 25 och 26 ska det vara förbjudet att fiska inom denna kvot under perioden 1 maj–31 augusti.

Genom undantag från första stycket ska fredningsperioden inte gälla för unionsfiskefartyg med en längd överallt på mindre än 12 meter som fiskar med nät/garn, insnärjningsnät eller grimgarn, med bottenlinor, långrevar (med undantag av drivlinor), handlinor och pilkmaskiner eller andra passiva redskap i områden där vattendjupet är mindre än 20 meter enligt koordinaterna i det officiella sjökort som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna. Befälhavarna på dessa fiskefartyg ska se till att deras fiskeverksamhet när som helst kan övervakas av medlemsstatens kontrollmyndigheter.

(3)  I delsektion 24 endast för bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot i delsektion 24.

Genom undantag från första stycket får fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar inriktas på torsk, förutsatt att dessa undersökningar genomförs helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241.

Genom undantag från första stycket ska fiske inom denna kvot i delsektion 24 vara tillåtet för unionsfiskefartyg med en längd överallt på mindre än 12 meter som fiskar med nät/garn, insnärjningsnät eller grimgarn, med bottenlinor, långrevar (med undantag av drivlinor), handlinor och pilkmaskiner eller andra passiva redskap i områden upp till sex sjömil mil mätt från baslinjerna där vattendjupet är mindre än 20 meter enligt koordinaterna i det officiella sjökort som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna. Befälhavarna på dessa fiskefartyg ska se till att deras fiskeverksamhet när som helst kan övervakas av medlemsstatens kontrollmyndigheter.

(4)  Det ska vara förbjudet att fiska inom denna kvot i delsektionerna 22 och 23 under perioden 1 februari– 31 mars och i delsektion 24 under perioden 1 juni–31 juli.

Genom undantag från första stycket ska fredningsperioden inte gälla för unionsfiskefartyg med en längd överallt på mindre än 12 meter som fiskar med nät/garn, insnärjningsnät eller grimgarn, med bottenlinor, långrevar (med undantag av drivlinor), handlinor och pilkmaskiner eller andra passiva redskap i områden där vattendjupet är mindre än 20 meter enligt koordinaterna i det officiella sjökort som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna. Befälhavarna på dessa fiskefartyg ska se till att deras fiskeverksamhet när som helst kan övervakas av medlemsstatens kontrollmyndigheter.

(5)  Uttryckt i antal fiskar.

(6)  Särskilt villkor: upp till 20 % och högst 400 exemplar inom denna kvot får fiskas i unionens vatten i delsektion 32 (SAL/*3D32).

(7)  Uttryckt i antal fiskar.


Top