Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1804

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1804 av den 28 oktober 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 vad gäller ändringar av stödansökningar eller stödanspråk, kontroller i det integrerade administrations- och kontrollsystemet och kontrollsystemet med avseende på tvärvillkor

C/2019/7625

OJ L 276, 29.10.2019, p. 12–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1804/oj

29.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 276/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1804

av den 28 oktober 2019

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 vad gäller ändringar av stödansökningar eller stödanspråk, kontroller i det integrerade administrations- och kontrollsystemet och kontrollsystemet med avseende på tvärvillkor

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (1), särskilt artiklarna 62.2 första stycket a–d och h, artikel 78 första stycket b–c och artikel 96.4, och

av följande skäl:

(1)

För stöd för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (2) får medlemsstaterna genom artikel 14.4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 (3), i vederbörligen motiverade fall, tillåta stödmottagaren att ändra uppgifterna i den samlade ansökan avseende användningen av de jordbruksskiften som deklarerats efter sista inlämningsdagen för den samlade ansökan. Stödmottagaren kan dock under odlingssäsongens gång behöva anpassa odlingsplanen för grödan och dess placering. Detta kan bero på förändrade väderförhållanden eller andra förutsättningar för jordbruket. Den stödmottagare som avses i artikel 30 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (4) kan befinna sig i en liknande situation, särskilt vad gäller fånggrödor. Därför är det också lämpligt att låta medlemsstaterna tillåta denna stödmottagare att ändra uppgifterna i den samlade ansökan eller stödanspråket avseende användningen av de jordbruksskiften som deklarerats för det stöd som avses i artikel 30 i förordning (EU) nr 1305/2013. Dessutom bör denna punkt utgå från artikel 14 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 och införas i artikel 15 i den förordningen, eftersom den avser ändringar av den samlade ansökan eller stödanspråket. Det bör också klargöras att dessa ändringar får göras efter de allmänna tidsfristerna för anmälan av ändringar och att medlemsstaterna får fastställa ett slutdatum för sin anmälan.

(2)

I artikel 15.1 b föreskrivs ändringar av den samlade ansökan eller stödanspråket, där kontroller utförs genom övervakning. Det bör klargöras att denna bestämmelse avser möjligheten att ändra den samlade ansökan eller stödanspråket med anledning av de preliminära resultaten av kontrollerna genom övervakning. Det bör också anges vad dessa ändringar får omfatta.

(3)

I artikel 15.2 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 fastställs tidsfristen för ändring av den samlade ansökan eller stödanspråket. I artikel 15.3 i den förordningen fastställs de situationer där ändring av den samlade ansökan eller stödanspråket inte längre är möjlig. Dessa regler gäller inte om stödmottagaren är föremål för kontroller genom övervakning på grund av särdragen hos dessa typer av kontroller. Det är därför lämpligt att klargöra när denna stödmottagare får göra sådana ändringar. Det är dessutom lämpligt att tillåta att de behöriga myndigheterna fastställer datumet för anmälan av sådana ändringar avseende stödsystem, stödåtgärd eller typ av insats som kontrolleras genom övervakning.

(4)

Medlemsstaterna får välja att genomföra kontroller genom övervakning för vissa stödsystem, stödåtgärder, typer av insatser eller krav och normer som är relevanta för tvärvillkoren, samtidigt som de behåller de urvalsbaserade kontrollerna på plats för andra system, åtgärder, typer av insatser eller krav och normer. Detta kan leda till situationer där kontroller genom övervakning visar resultat som är relevanta för att fastställa huruvida reglerna efterlevs för de system, åtgärder, typer av insatser eller normer och krav som är relevanta för tvärvillkoren och som är föremål för urvalsbaserade kontroller. Det är därför lämpligt att fastställa regler för hur dessa resultat ska beaktas.

(5)

Det bör klargöras att den korsanmälningsskyldighet som föreskrivs i artikel 27 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 även gäller för de krav och normer som är relevanta för tvärvillkoren. Artikel 27 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Artikel 38 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 gäller arealmätning. I punkt 1 i den artikeln hänvisas det dock till möjligheten att begränsa kontrollerna av stödberättigandet och arealmätningen till ett slumpurval på minst 50 % av de jordbruksskiften för vilka det har lämnats in en stödansökan eller ett stödanspråk. För tydlighetens skull bör reglerna om kontroll av stödvillkoren tas bort från artikel 38 och inkluderas i artikel 39.

(7)

Medlemsstaterna får välja att utföra kontroller genom övervakning för vissa stödsystem, stödåtgärder eller typer av insatser i enlighet med artikel 40a i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014, samtidigt som de behåller de urvalsbaserade kontroller på plats som omfattar arealmätning enligt artikel 38 i den förordningen för andra system, åtgärder eller insatser. Detta kan leda till situationer där ett jordbruksskifte som mäts i enlighet med den urvalsbaserade kontrollen på plats skiljer sig från den areal som fastställts som grund för beräkningen av stödet där kontroller genom övervakning tillämpas. I artikel 38 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 bör det därför klargöras vilken av arealerna som gäller i dessa fall.

(8)

Alla jordbruksskiften som deklareras av en stödmottagare och som väljs ut för kontroll på plats måste mätas i enlighet med artikel 38 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 och deras stödvillkor kontrolleras i enlighet med artikel 39 i samma förordning. Detta inbegriper jordbruksskiften som utgörs av stora permanenta gräsmarker eller permanenta betesmarker och som används gemensamt av flera stödmottagare, vilket kan medföra en stor arbetsbörda för de behöriga myndigheterna. För att begränsa arbetsbördan, samtidigt som man behåller en lämplig skyddsnivå för unionens fonder, bör man göra det möjligt att ersätta mätningarna och kontrollerna av stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter med kontroller som grundar sig på de ortofoton som används för de regelbundna uppdateringarna av systemet för identifiering av jordbruksskiften och fastställa på vilka villkor de behöriga myndigheterna får använda denna möjlighet.

(9)

När kontrollen av jordbruksskiftenas stödberättigande under kontrollerna på plats av landsbygdsutvecklingsåtgärder är begränsad till ett slumpurval på minst 50 % av de jordbruksskiften för vilka ett stödanspråk har lämnats in, kan det hända att vissa av stödvillkoren, åtagandena och andra skyldigheter inte kontrolleras tillräckligt. Det är därför lämpligt att i artikel 39 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 föreskriva att man väljer ytterligare ett riskbaserat urval som gör det möjligt att kontrollera sådana stödvillkor, åtaganden eller andra skyldigheter.

(10)

Ett viktigt syfte med kontroller genom övervakning är att hjälpa stödmottagaren att uppfylla stödvillkoren, åtagandena och andra skyldigheter och göra det möjligt för denne att åtgärda de konstaterade problemen. Det är därför viktigt att klargöra att de behöriga myndigheterna är skyldiga att underrätta stödmottagaren snabbt, särskilt om varningar och de preliminära resultaten av den automatiska analysen av en tidsserie av satellitdata. I artikel 40a.1 första stycket d i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 bör därför de viktigaste principerna anges för de behöriga myndigheternas rapportering om preliminära resultat av kontrollerna genom övervakning.

(11)

I artikel 40a.1 andra stycket i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 hänvisas till fysiska kontroller. Det är viktigt att klargöra att dessa fysiska kontroller inte omfattar arealmätning, om det inte är nödvändigt att fastställa huruvida det stöd som begärts är berättigat.

(12)

Om de behöriga myndigheterna utför urvalsbaserade kontroller på plats i enlighet med artikel 38 och artikel 39 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 får de begränsa kontrollerna till ett slumpurval på minst 50 % av de jordbruksskiften för vilka en stödansökan eller ett stödanspråk har lämnats in. Det är lämpligt att tillåta samma grad av flexibilitet när kontroller genom övervakning i enlighet med artikel 40a.1 första stycket c kräver en urvalsbaserad kontroll av stödmottagarens berörda jordbruksskiften som är underställda kriterier som inte kan övervakas.

(13)

Det automatiska förfarande som används inom ramen för kontroll genom övervakning kan visa resultat som är relevanta för att avgöra stödberättigandet för arealbaserade system och åtgärder eller för krav och normer som är relevanta för tvärvillkoren och som inte kontrolleras genom övervakning. För att de behöriga myndigheterna på ett smidigt sätt ska kunna anpassa sig till den ökande användningen av kontroller genom övervakning bör dessa myndigheter få viss flexibilitet vid tillämpningen av kravet på att all relevant information som står till deras förfogande ska beaktas vid fastställandet av huruvida stödvillkoren, åtagandena och andra skyldigheter samt de krav och normer som är relevanta för tvärvillkoren uppfylls. Denna flexibilitet bör vara tidsbegränsad för att säkerställa likabehandling av jordbrukarna. Artikel 40a bör därför ändras i enlighet med detta. När sådan flexibilitet används bör dessutom de behöriga myndigheterna beakta de relevanta resultaten vid valet av den riskbaserade delen av kontrollprovurvalet för systemen, åtgärderna eller typerna av insats samt tvärvillkoren under följande ansökningsår. Artikel 34.2 och 34.3 samt artikel 69.1 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

Enligt artikel 40b är medlemsstaterna skyldiga att anmäla sitt beslut till kommissionen om att börja utföra kontroller genom övervakning, inklusive vissa uppgifter. För att säkerställa att viktig information inkluderas i anmälan, som kan uppkomma när behöriga myndigheter i medlemsstaterna utvidgar tillämpningen av kontroller genom övervakning, bör kommissionen senast den 1 november varje år förse medlemsstaterna med en mall för anmälningar. Artikel 40b första stycket bör därför ändras i enlighet med detta. Det är också lämpligt att stryka artikel 40b andra stycket, eftersom detta endast avser ansökningsåret 2018 och därför inte längre är aktuellt.

(15)

I artikel 40a i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 fastställs den rättsliga ramen för att ersätta arealrelaterade kontroller på plats med kontroller genom övervakning på grundval av data från Sentinelsatelliter eller andra data med minst samma värde. Dessa data kan också vara relevanta för att fastställa efterlevnaden av vissa krav och normer som är relevanta för tvärvillkoren. I syfte att minska kontrollbördan och maximera de investeringar som krävs av de behöriga myndigheterna för att ersätta den nuvarande metoden för kontroller på plats med kontroller genom övervakning, bör det därför införas en rättslig ram för att fastställa de villkor enligt vilka kontroller genom övervakning kan ersätta kontroller på plats med avseende på tvärvillkoren.

(16)

En lägsta kontrollnivå bör fastställas för att säkerställa att kontrollerna av de krav och normer som är relevanta för tvärvillkoren är tillfredsställande i de fall där data från Sentinelsatelliter inte är relevanta. Fysiska kontroller på plats behövs endast om bevisning som samlas in med hjälp av ny teknik, såsom geotaggade foton och obemannade luftfarkoster eller relevanta styrkande dokument inte ger entydiga resultat eller om de behöriga myndigheterna förväntar sig att ingen av dessa typer av bevisning är effektiv vid kontroll av de krav och normer som inte kan övervakas.

(17)

Kontroller genom övervakning kan också hjälpa stödmottagaren att uppfylla de krav och normer som är relevanta för tvärvillkoren. Detta kan uppnås genom att kräva att de nationella myndigheterna inrättar lämpliga verktyg för att snabbt underrätta stödmottagaren om de preliminära resultaten av kontrollerna genom övervakning av kraven och normerna för tvärvillkoren och göra det möjligt för stödmottagaren att åtgärda eller avhjälpa situationen innan slutsatserna dras i kontrollrapporten. Denna möjlighet bör inte påverka tillämpningen av systemet för tidig varning i artikel 99.2 i förordning (EU) nr 1306/2013.

(18)

Medlemsstaterna bör vara skyldiga att göra en anmälan vad gäller övervakning av genomförandet av kontroller genom övervakning för tvärvillkor.

(19)

Genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(20)

Den flexibilitet som införs genom den nya punkt 4 i artikel 40a och genom artikel 70a.3 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 bör tillämpas från och med den 1 januari 2019 för att uppfylla sitt syfte, eftersom det är när medlemsstaterna börjar tillämpa kontroller genom övervakning och använda ny teknik som är kopplad till dessa kontroller som de kan stöta på svårigheter vad gäller att uppfylla kravet på att beakta all relevant information i syfte att fastställa huruvida stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter samt de krav och normer som är relevanta för tvärvillkoren uppfylls.

(21)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för direktstöd och landsbygdsutvecklingskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 14.4 ska utgå.

2.

Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

Ändringar av den samlade ansökan eller stödanspråket

1.   Efter sista dagen för inlämning av den samlade ansökan och stödanspråket får enskilda jordbruksskiften eller enskilda stödrättigheter läggas till eller ändras i den samlade ansökan eller i stödanspråket på villkor att de villkor som gäller för direktstödsystemet eller landsbygdsutvecklingsstödet iakttas.

Ändringar som avser markanvändning, direktstödsystem eller landsbygdsutvecklingsåtgärd för enskilda jordbruksskiften eller stödrätter som redan har deklarerats i den samlade ansökan får göras på samma villkor.

Om de ändringar som avses i första och andra stycket har betydelse för de styrkande handlingar eller avtal som ska lämnas in ska dessa handlingar eller avtal också ändras i enlighet därmed.

1a.   Om en stödmottagare har underrättats om resultaten av de preliminära kontrollerna enligt artikel 11.4 får stödmottagaren ändra den samlade ansökan eller stödanspråket för att inkludera alla de ändringar som är nödvändiga avseende enskilda skiften på grundval av resultatet av de korskontroller som visade på potentiell bristande efterlevnad.

1b.   Om kontroller genom övervakning utförs i enlighet med artikel 40a, och de behöriga myndigheterna har underrättat stödmottagare om de preliminära resultat på skiftesnivå som avses i led d i artikel 40a.1, får stödmottagare ändra den samlade ansökan eller stödanspråket vad gäller anpassningen eller användningen av de enskilda jordbruksskiften som kontrolleras genom övervakning, under förutsättning att de villkor som gäller för direktstödsystemet eller landsbygdsutvecklingsstödet iakttas. Enskilda stödrättigheter får läggas till om ändringen av den samlade ansökan eller stödanspråket medför en ökning av den deklarerade arealen.

2.   Ändringar som görs i enlighet med punkt 1 första och andra stycket ska anmälas skriftligen till den behöriga myndigheten senast den 31 maj under det aktuella året, utom vad gäller Estland, Lettland, Litauen, Finland och Sverige som ska anmäla ändringar senast den 15 juni under det aktuella året.

Genom undantag från första stycket får medlemsstaterna fastställa ett tidigare sista datum för anmälan av ändringar. Detta datum får dock inte infalla tidigare än 15 kalenderdagar efter den sista dagen för inlämnande av den samlade ansökan eller stödanspråket som fastställs i enlighet med artikel 13.1.

Genom undantag från första och andra stycket får medlemsstaterna tillåta att stödmottagaren vid en senare tidpunkt, i vederbörligen motiverade fall, ändrar den samlade ansökan eller stödanspråket avseende användningen av jordbruksskiften som deklareras för stöd för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön i enlighet med i avdelning III kapitel 3 i förordning (EU) nr 1307/2013 eller stödet inom ramen för Natura 2000 och ramdirektivet för vatten i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 1305/2013, under förutsättning att detta inte innebär en mer gynnsam situation för stödmottagaren vad gäller fullgörandet av skyldigheterna på grundval av den ursprungliga ansökan. I detta fall får medlemsstaterna besluta att fastställa ett slutdatum för anmälan av dessa ändringar till den behöriga myndigheten.

Sådana anmälningar ska göras skriftligen eller via formuläret för geospatial stödansökan.

2 a.   De ändringar som görs till följd av de preliminära kontrollerna enligt punkt 1a ska anmälas till den behöriga myndigheten inom nio kalenderdagar efter sista dagen för inlämning av resultaten av de preliminära kontroller som avses i artikel 11.4 till stödmottagaren.

Sådana anmälningar ska göras skriftligen eller via formuläret för geospatial stödansökan.

2b.   Ändringar som görs efter den rapportering om preliminära resultat på skiftesnivå som avses i led d i artikel 40a.1 i enlighet med punkt 1b ska anmälas till den behöriga myndigheten senast den dag som fastställs av den behöriga myndigheten vad gäller stödsystemet, stödåtgärden eller typen av insats. Dagen ska vara minst 15 dagar före den dag då den första delbetalningen eller förskottsbetalningen ska göras i enlighet med artikel 75 i förordning (EU) nr 1306/2013.

Sådana anmälningar ska göras skriftligen eller via formuläret för geospatial stödansökan.

3.   Om den behöriga myndigheten redan har informerat stödmottagaren om bristande efterlevnad i den samlade ansökan eller i stödanspråket eller om den har informerat stödmottagaren om sin avsikt att genomföra en kontroll på plats eller om bristande efterlevnad uppdagas vid kontrollen, får inga ändringar i enlighet med punkt 1 tillåtas vad gäller de jordbruksskiften som berörs av den bristande efterlevnaden.

Vid tillämpningen av första stycket ska skyldigheten enligt led d i artikel 40a.1 inte betraktas som en anmälan till stödmottagaren om att den behöriga myndigheten avser att utföra en kontroll på plats.”.

3.

I artikel 27 ska andra stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska se till att alla relevanta iakttagelser inom ramen för kontrollerna av stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter inom ramen för de system som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013, krav och normer som är relevanta för korsvillkoren och/eller landsbygdsutvecklingsstöd inom ramen det integrerade systemet korsanmäls till den behöriga myndighet som ansvarar för att bevilja motsvarande utbetalning. Medlemsstaterna ska också se till att offentliga och privata certifieringsmyndigheter enligt artikel 38 i delegerad förordning (EU) nr 639/2014 underrättar den behöriga myndighet som ansvarar för att bevilja stöd för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön om de kontrollresultat som är av intresse för bedömningen av huruvida de stödvillkoren uppfylls vad gäller de stödmottagare som har valt att fullgöra sina skyldigheter genom certifiering av likvärdigheten.”.

4.

Artikel 34 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska följande stycke läggas till som fjärde stycke:

”Om den behöriga myndigheten beslutar att tillämpa det alternativ som anges i artikel 40a.4 eller i artikel 70a.3, ska resultat som framkommit vid kontroller genom övervakning under det föregående ansökningsåret beaktas i den riskanalys som avses i andra stycket d.”.

b)

I punkt 3 ska första stycket ersättas med följande:

”Vid tillämpning av artiklarna 32 och 33 ska ett slumpurval göras mellan 20 % och 25 % av det lägsta antalet stödmottagare som ska bli föremål för kontroller på plats, och vid tillämpning av artikel 32.2a, 100 % av kollektiven och mellan 20 % och 25 % av de åtaganden som ska bli föremål för kontroller på plats. Återstående stödmottagare och åtaganden som ska bli föremål för kontroller på plats ska väljas ut på grundval av en riskanalys. Om den behöriga myndigheten beslutar att tillämpa det alternativ som anges i artikel 40a.4 eller i artikel 70a.3 ska de resultat som framkommit vid kontroller genom övervakning under det föregående ansökningsåret beaktas i riskanalysen.”.

5.

Artikel 38 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Kontroll avseende efterlevnaden av stödvillkoren och den faktiska mätningen av jordbruksskiften som en del av kontrollen på plats får begränsas till ett slumpurval på minst 50 % av de jordbruksskiften för vilka det har lämnats in en stödansökan eller ett stödanspråk inom ramen för arealrelaterade stödsystem eller landsbygdsutvecklingsåtgärder. Om slumpurvalet visar på bristande efterlevnad ska samtliga jordbruksskiften mätas; alternativt ska resultaten från provet extrapoleras.”.

b)

Följande punkter ska införas som punkterna 9 och 10:

”9.   Om den stödberättigande areal som mäts i enlighet med punkterna 1–8 skiljer sig från den areal som fastställts som grund för beräkningen av det stöd där kontroller genom övervakning tillämpas i enlighet med artikel 40a, ska den areal som mäts i enlighet med punkterna 1–8 i denna artikel gälla.

10.   Vad gäller jordbruksskiften som utgörs av permanent gräsmark eller permanent betesmark som används gemensamt av flera stödmottagare, får den faktiska mätningen ersättas av kontroller på grundval av de ortofoton som används för att uppdatera det identifieringssystem för jordbruksskiften som avses i artikel 70 i förordning (EU) nr 1306/2013, under förutsättning att dessa kontroller genomförs på samtliga sådana skiften inom en period av högst tre år och att den behöriga myndigheten kan uppvisa effektiva operativa förfaranden som uppfyller kraven i artikel 7 i den förordningen och verkställa återkraven på ett lämpligt sätt.”.

6.

Artikel 39 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Kontroll av stödvillkoren, åtagandena och andra skyldigheter avseende jordbruksskiften som en del av kontrollen på plats får begränsas till ett slumpurval på minst 50 % av de jordbruksskiften för vilka det har lämnats in en stödansökan eller ett stödanspråk inom ramen för arealrelaterade stödsystem eller landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Vad gäller landsbygdsutvecklingsåtgärder ska, om vissa stödvillkor, åtaganden eller andra skyldigheter avseende jordbruksskiftena inte kan kontrolleras tillräckligt när kontrollerna begränsas till ett slumpurval i enlighet med första stycket, ytterligare ett riskbaserat urval göras som gör det möjligt att kontrollera dessa villkor, åtaganden eller skyldigheter.

Om slumpurvalet eller det riskbaserade urvalet visar på bristande efterlevnad, ska samtliga jordbruksskiften omfattas av kontrollen av stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter; alternativt ska resultaten från provet extrapoleras.

Jordbruksskiftenas stödberättigande ska kontrolleras med lämpliga hjälpmedel, inklusive bevis som stödmottagaren lämnat på den behöriga myndighetens begäran. I den kontrollen ska, i tillämpliga fall, även ingå kontroll av grödan. För detta ändamål ska vid behov kompletterande styrkande handlingar begäras in.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Vad gäller jordbruksskiften som utgörs av permanent gräsmark eller permanent betesmark som används gemensamt av flera stödmottagare, får kontrollen av stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter ersättas av kontroller på grundval av de ortofoton som används för att uppdatera det identifieringssystem för jordbruksskiften som avses i artikel 70 i förordning (EU) nr 1306/2013, under förutsättning att dessa kontroller genomförs på samtliga sådana skiften inom en period av högst tre år och att den behöriga myndigheten kan uppvisa effektiva operativa förfaranden som uppfyller kraven i artikel 7 i den förordningen och verkställa återkraven på ett lämpligt sätt. ”.

7.

Artikel 40a ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Led d i första stycket ska ersättas med följande:

”d)

informera stödmottagarna om beslutet att utföra kontroller genom övervakning och ta i bruk lämpliga verktyg med vilka man kan underrätta stödmottagarna åtminstone om preliminära resultat på skiftesnivå för det förfarande som fastställs i enlighet med led a i detta stycke, varningar och bevis som begärs vid tillämpningen av leden b och c. De behöriga myndigheterna ska säkerställa att stödmottagaren underrättas snabbt, så att denne får hjälp att uppfylla stödvillkoren, åtagandena och andra skyldigheter och göra det möjligt för stödmottagaren att åtgärda eller avhjälpa situationen innan slutsatserna dras i den kontrollrapport som avses i artikel 41.”.

ii)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”För genomförandet av leden b och c i första stycket ska fysiska kontroller på plats utföras om relevanta bevis som stödmottagaren lämnat på den behöriga myndighetens begäran inte gör det möjligt att dra en slutsats om stödberättigandet till ett begärt stöd. Fysiska kontroller på plats får begränsas till kontroll av stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter som är av betydelse för att man ska kunna dra en slutsats om stödberättigandet till ett stöd. Dessa fysiska kontroller ska endast omfatta arealmätning om det är nödvändigt för att en slutsats ska kunna dras om efterlevnaden av dessa stödvillkor, åtaganden eller andra skyldigheter.”.

iii)

Ett tredje stycke ska läggas till enligt följande:

”För genomförandet av led c i första stycket får kontroller av stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter som inte kan övervakas med data från Sentinelsatelliter eller andra data av minst motsvarande värde begränsas till ett urval på minst 50 % av de jordbruksskiften som deklareras av en stödmottagare. Den behöriga myndigheten får göra detta urval slumpmässigt eller på grundval av andra kriterier. Om urvalet av jordbruksskiften görs slumpmässigt och kontrollerna visar på bristande efterlevnad, ska den behöriga myndigheten extrapolera slutsatserna från urvalet eller kontrollera samtliga jordbruksskiften. Om urvalet görs på grundval av andra kriterier och kontrollerna visar på bristande efterlevnad, ska den behöriga myndigheten kontrollera samtliga jordbruksskiften.”.

b)

Följande punkt ska läggas till som punkt 4:

”4.   Om det förfarande som avses i punkt 1 a visar resultat som är relevanta för system för direktstöd, landsbygdsutvecklingsåtgärder och krav och/eller normer som inte kontrollerats genom övervakning, får de behöriga myndigheterna besluta att beakta dessa resultat endast vad gäller stödmottagare som valts ut i enlighet med artiklarna 30, 31, 32 och 68 för kontroller på plats av system för direktstöd, landsbygdsutvecklingsåtgärder och/eller normer som inte kontrollerats genom övervakning. Undantaget ska vara tidsbegränsat upp till tre år efter den 1 januari det kalenderår då den behöriga myndigheten började genomföra kontroller genom övervakning.”.

8.

Artikel 40b ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla senast den 1 december det kalenderår som föregår det kalenderår då de börjar utföra kontroller genom övervakning om sitt beslut att inleda kontroller genom övervakning, och ange vilka ordningar eller åtgärder eller typer av insatser det gäller, och, i tillämpliga fall, de områden inom sådana ordningar eller åtgärder som kommer att kontrolleras genom övervakning samt kriterierna för urvalet. Kommissionen ska senast den 1 november varje kalenderår tillhandahålla en mall för inlämning av anmälningar med uppgifter om de delar som ska ingå i en sådan anmälan.”.

b)

Andra stycket ska utgå.

9.

I artikel 41.2 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Om kontrollen på plats sker genom fjärranalys i enlighet med artikel 40 eller genom övervakning i enlighet med artikel 40a, får medlemsstaten besluta att inte ge stödmottagaren möjlighet att underteckna kontrollrapporten om ingen bristande efterlevnad uppdagas under kontrollen genom fjärranalys eller övervakning. Om bristande efterlevnad uppdagas vid en sådan kontroll eller övervakning ska stödmottagaren ges möjlighet att underteckna rapporten innan den behöriga myndigheten fattar beslut om eventuella minskningar, avslag, indragningar eller administrativa sanktioner till följd av den bristande efterlevnaden. Om kontroller genom övervakning tillämpas ska denna skyldighet anses vara uppfylld om stödmottagaren underrättas om bristande efterlevnad genom de verktyg som fastställts för att kommunicera med stödmottagaren i enlighet med artikel 40a.1 d och stödmottagaren ges möjlighet att bestrida bristande efterlevnad innan den behöriga myndigheten drar sina slutsatser av resultaten i fråga om eventuella minskningar, avslag, indragningar eller administrativa sanktioner.”.

10.

I artikel 69.1 ska första stycket ersättas med följande:

”Provurvalet för de gårdar som ska kontrolleras enligt artikel 68 ska i tillämpliga fall baseras på en riskanalys i enlighet med tillämplig lagstiftning eller en riskanalys som bygger på de aktuella kraven eller normerna. Riskanalysen får göras på gårdsnivå eller på gårdskategorinivå eller baseras på geografiskt område. Om den behöriga myndigheten beslutar att tillämpa det alternativ som anges i artikel 40a.4 eller i artikel 70a.3 i denna förordning ska de resultat som framkommit vid kontroller genom övervakning under det föregående ansökningsåret beaktas i riskanalysen.”.

11.

I artikel 70 ska följande punkter införas som punkt 4:

”4.   Behöriga myndigheter får utföra kontroller av de krav och normer som är relevanta för tvärvillkoren med hjälp av kontroller genom övervakning i enlighet med artikel 70a i denna förordning.”.

12.

Följande artiklar ska införas som artiklarna 70a och 70b:

Artikel 70a

Kontroll genom övervakning

1.   Behöriga myndigheter får utföra kontroller genom övervakning. Om de väljer att göra så ska de

a)

införa ett förfarande för regelbunden och systematisk observation, spårning och bedömning av samtliga krav och normer som är relevanta för tvärvillkoren som kan övervakas med data från Sentinelsatelliter eller annan data av minst samma värde under en tidsperiod som gör det möjligt att dra en slutsats om efterlevnaden av kraven och normerna,

b)

vid behov, och för att kunna dra en slutsats om efterlevnaden av kraven och normerna, vidta lämpliga uppföljningsåtgärder,

c)

kontrollera 1 % av stödmottagare vars krav och normer som är relevanta för tvärvillkoren inte kan övervakas med data från Sentinelsatelliter eller annan data av minst samma värde som är av betydelse för att man ska kunna dra en slutsats om efterlevnaden av krav och normer. Mellan 20 % och 25 % av 1 % av stödmottagarna ska väljas ut slumpmässigt. Återstående stödmottagare ska väljas ut på grundval av en riskanalys,

d)

informera stödmottagarna om beslutet att utföra kontroller genom övervakning och ta i bruk lämpliga verktyg med vilka man kan underrätta stödmottagarna åtminstone om preliminära resultat på skiftesnivå för det förfarande som fastställs i enlighet med led a i denna punkt, varningar och bevis som begärs vid tillämpningen av leden b och c. De behöriga myndigheterna ska säkerställa att stödmottagarna underrättas snabbt, så att man hjälper dem att uppfylla kraven och normerna och, utan att det påverkar tillämpningen av systemet för tidig varning i artikel 99.2 i förordning (EU) nr 1306/2013, ge stödmottagaren möjlighet att åtgärda eller avhjälpa situationen innan slutsatserna dras i den kontrollrapport som avses i artikel 72, men inte senare än en månad efter det att de preliminära resultaten meddelats.

Vid tillämpningen av leden b och c ska fysiska kontroller på plats utföras om relevanta bevis som stödmottagaren lämnat på den behöriga myndighetens begäran inte gör det möjligt att dra en slutsats om efterlevnaden av de krav och normer som är relevanta för tvärvillkoren och som är föremål för kontroller genom övervakning. Fysiska kontroller på plats kan begränsas till kontroller av de krav och normer som är relevanta för att man ska kunna dra slutsatser om efterlevnaden av de krav och standarder som är relevanta för tvärvillkoren och som är föremål för kontroll genom övervakning.

2.   Om den behöriga myndigheten utför kontroller genom övervakning i enlighet med punkt 1, kan uppvisa effektiva operativa förfaranden som uppfyller kraven i artiklarna 7 och 29 och uppfyller kraven på kvalitet på identifieringssystemet för jordbruksskiften enligt en bedömning i enlighet med artikel 6 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014, gäller inte artiklarna 25, 68, 69 och 71 i denna förordning.

3.   Om det förfarande som avses i punkt 1 a visar resultat som är relevanta för system för direktstöd, landsbygdsutvecklingsåtgärder och krav och/eller normer som inte kontrollerats genom övervakning, får de behöriga myndigheterna besluta att beakta dessa resultat endast när det gäller stödmottagare som valts ut i enlighet med artiklarna 30, 31, 32 och 68 för kontroller på plats av system för direktstöd, landsbygdsutvecklingsåtgärder och/eller normer som inte kontrollerats genom övervakning. Undantaget ska vara tidsbegränsat upp till tre år efter den 1 januari det kalenderår då den behöriga myndigheten började genomföra kontroller genom övervakning.

Artikel 70b

Anmälningar

Medlemsstaterna ska senast den 1 december det kalenderår som föregår det kalenderår då de börjar utföra kontroller genom övervakning anmäla sitt beslut till kommissionen om att inleda kontroller genom övervakning i enlighet med artikel 70a.”.

13.

Artikel 72 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande stycke läggas till som fjärde stycke:

”Om kontroller genom övervakning utförs enligt artikel 70 a ska andra stycket a ii och iii i denna punkt inte tillämpas. I kontrollrapporten ska resultaten av kontrollerna genom övervakning anges på skiftesnivå.”.

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Punkt 1 ska tillämpas oavsett om stödmottagaren i fråga valts ut för kontroll på plats enligt artikel 69, kontrollerats på plats enligt den lagstiftning som gäller för villkoren och normerna enligt artikel 68.2, kontrollerats genom övervakning i enlighet med artikel 70a eller kontrollerats som uppföljning till en bristande efterlevnad som kommit till den behöriga myndighetens kännedom på annan väg.”.

c)

I punkt 3 ska första stycket ersättas med följande:

”Stödmottagaren ska inom tre månader efter datumet för kontrollen på plats informeras om de fall av bristande efterlevnad som upptäckts. Om kontroller genom övervakning utförs i enlighet med artikel 70a, ska stödmottagaren inom tre månader efter det att den tidsfrist som beviljats stödmottagaren för att åtgärda eller avhjälpa situationen i enlighet med artikel 70a.1 d har löpt ut informeras om varje upptäckt bristande efterlevnad.”.

d)

I punkt 4 ska första stycket ersättas med följande:

”Om inte annat följer av någon särskild bestämmelse i den lagstiftning som är tillämplig för kraven och normerna i fråga ska kontrollrapporten färdigställas inom en månad efter kontrollen på plats. Om kontroller genom övervakning utförs i enlighet med artikel 70a, ska kontrollrapporten färdigställas inom tre månader efter det att den tidsfrist som beviljats stödmottagaren för att åtgärda eller avhjälpa situationen i enlighet med artikel 70a.1 d har löpt ut. Denna period får dock förlängas till tre månader om så är motiverat, särskilt om en kemisk eller fysikalisk analys kräver detta.”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Följande punkter i artikel 1 ska tillämpas från och med den 1 januari 2019:

a)

Punkt 7 b.

b)

Punkt 12 vad gäller artikel 70a.3 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 oktober 2019.

På kommissionens vägnar

Ordförande

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor (EUT L 227, 31.7.2014, s. 69).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).


Top