EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1780

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1780 av den 23 september 2019 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2015/1986 (eForms) (Text av betydelse för EES)

C/2019/6868

OJ L 272, 25.10.2019, p. 7–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1780/oj

25.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 272/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1780

av den 23 september 2019

om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2015/1986 (”eForms”)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten (1), särskilt artikel 3a,

med beaktande av rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (2), särskilt artikel 3a,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (3), särskilt artiklarna 32.1, 52.2 och 64,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (4), särskilt artikel 33.1,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (5), särskilt artiklarna 51.1, 75.3 och 79.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (6), särskilt artiklarna 71.1, 92.3 och 96.2 första stycket,

efter samråd med rådgivande kommittén för offentlig upphandling, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiven 89/665/EEG och 2014/24/EU ska vissa offentliga byggentreprenadkontrakt, offentliga varukontrakt och offentliga tjänstekontrakt offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Meddelandena bör innehålla de uppgifter som anges i de direktiven.

(2)

Enligt direktiven 92/13/EEG och 2014/25/EU ska vissa byggentreprenad-, varu- och tjänstekontrakt inom vatten-, energi-, transport- och postsektorerna offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Meddelandena bör innehålla de uppgifter som anges i de direktiven.

(3)

Enligt direktiv 2009/81/EG ska vissa byggentreprenad-, varu- och tjänstekontrakt på försvars- och säkerhetsområdet offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Meddelandena bör innehålla de uppgifter som anges i det direktivet.

(4)

Enligt direktiven 89/665/EEG, 92/13/EEG och 2014/23/EU ska vissa byggkoncessioner och tjänstekoncessioner offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Meddelandena bör innehålla de uppgifter som anges i de direktiven.

(5)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 (7) fastställs de standardformulär som föreskrivs i direktiven 89/665/EEG, 92/13/EEG, 2009/81/EG, 2014/23/EU, 2014/24/EU och 2014/25/EU.

(6)

Offentlig upphandling håller på att genomgå en digital omvandling, såsom beskrivs i kommissionens meddelande om att förbättra den inre marknaden (8) och i kommissionens meddelande om offentlig upphandling i och utanför EU (9). Standardformulären är mycket viktiga för denna omvandling.

(7)

För att säkerställa standardformulärens effektivitet i en digital miljö behöver standardformulären i genomförandeförordning (EU) 2015/1986 anpassas. Med tanke på de nödvändiga anpassningarnas antal och omfattning bör genomförandeförordning (EU) 2015/1986 ersättas.

(8)

Såsom fastställs i artikel 33.2 i direktiv 2014/23/EU, artikel 51.2 i direktiv 2014/24/EU och artikel 71.2 i direktiv 2014/25/EU, är meddelanden snarare elektroniska filer än handlingar i pappersformat. För att efterleva ”engångsprincipen” i e-förvaltning och därmed minska den administrativa bördan och öka datatillförlitligheten, och för att underlätta frivilligt offentliggörande av meddelanden vars värde ligger under EU:s tröskelvärde eller som grundar sig på ramavtal, bör sådana standardformulär fastställas som kan fyllas i automatiskt med information från tidigare meddelanden, tekniska specifikationer, anbud, kontrakt, nationella administrativa register och andra datakällor. Slutligen ska sådana formulär inte längre behöva fyllas i för hand, utan de ska genereras automatiskt av programvarusystemen.

(9)

För att undvika problem vid genomförandet bör standardformulären upprättas med beaktande av de programvarusystem som de kommer att genomföras i. Detta omfattar system för datautbyte, användargränssnitt som validerar manuell inmatning och webbplatser för offentliggörande med information om meddelanden. Informationen bör presenteras på ett sätt som drar till sig ekonomiska aktörer och andra användare.

(10)

För att genomförandet ska kunna anpassas till nationella särdrag bör medlemsstaterna och deras myndigheter ha stor flexibilitet när de inrättar sina programvarusystem. I synnerhet bör det vara möjligt att visa de fält som fastställs i denna förordning i valfri ordning och med alla slags etiketter, förutsatt att etiketternas betydelse motsvarar de beskrivningar som fastställs i denna förordning. För att tillgodose olika behov på nationell, regional eller lokal nivå behöver de fält som enligt denna förordning är frivilliga på EU-nivå inte visas alls för slutanvändarna (dvs. köparna behöver inte se dem eller fylla i dem), eller kan tvärtom vara obligatoriska på nationell, regional eller lokal nivå.

(11)

Den dag då denna förordning börjar tillämpas och datumet för upphävande av genomförandeförordning (EU) 2015/1986 bör återspegla den tid som krävs för att utarbeta de elektroniska versionerna av de standardformulär som används för det faktiska datautbytet.

(12)

För att återspegla utvecklingen av medlemsstaternas behov och teknik på området för upphandlingsdata, samtidigt som överensstämmelse med artikel 52.2 i direktiv 2014/24/EU, artikel 72.2 i direktiv 2014/25/EU och artikel 32.5 i direktiv 2009/81/EG säkerställs, bör frivilliga fält regelbundet läggas till i denna förordning. Kommissionen kommer att följa denna utveckling noggrant och samla in annan återkoppling från användarna och årligen se över behovet av att uppdatera denna förordning. Sådana uppdateringar bör inte medföra obligatoriska ändringar av medlemsstaternas programvarusystem, om de inte är oundvikliga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

1.   I denna förordning fastställs följande standardformulär:

1.

”Planering”

2.

”Konkurrensutsättning”

3.

”Frivillig förhandsinsyn”

4.

”Resultat”

5.

”Ändring av kontrakt och ramavtal”

6.

”Ändring av meddelande”

2.   De standardformulär som avses i punkt 1 ska innefatta de fält som anges i bilagan.

Artikel 2

Användning

De standardformulär som avses i artikel 1 ska användas för offentliggörande av följande meddelanden i Europeiska unionens officiella tidning:

1.

”Formulär för planering”: För de meddelanden som avses i artiklarna 27.2, 28.3 och 48.1 i direktiv 2014/24/EU, artiklarna 45.2, 67.1 i direktiv 2014/25/EU och artikel 30.1 och artikel 33.3 i direktiv 2009/81/EG.

2.

”Formulär för konkurrensutsättning”: För de meddelanden som avses i artiklarna 48.2, 49, 75.1 a, 75.1 b och 79.1 i direktiv 2014/24/EU, artiklarna 67.2, 68, 69, 92.1 a, 92.1 b, 92.1 c och 96.1 första stycket i direktiv 2014/25/EU, artikel 31.1 och artikel 31.3 i direktiv 2014/23/EU och artiklarna 30.2 och 52.1 i direktiv 2009/81/EG.

3.

”Formulär för frivillig förhandsinsyn”: För de meddelanden som avses i artikel 3a i direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG.

4.

”Formulär för resultat”: För de meddelanden som avses i artiklarna 50, 75.2 och 79.2 i direktiv 2014/24/EU, artiklarna 70, 92.2 och 96.1 tredje stycket i direktiv 2014/25/EU, artikel 32 i direktiv 2014/23/EU och artikel 30.3 i direktiv 2009/81/EG.

5.

”Formulär för ändring av kontrakt och ramavtal”: För de meddelanden som avses i artikel 72.1 i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 i direktiv 2014/25/EU och artikel 43.1 i direktiv 2014/23/EU.

6.

”Formulär för ändring av meddelande”: Avseende ändring eller upphävande av ovannämnda meddelanden.

Artikel 3

Upphävande

Genomförandeförordning (EU) 2015/1986 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 25 oktober 2023.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 november 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 september 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 33.

(2)  EGT L 76, 23.3.1992, s. 14.

(3)  EUT L 216, 20.8.2009, s. 76.

(4)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 1.

(5)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 65.

(6)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 av den 11 november 2015 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 842/2011 (EUT L 296, 12.11.2015, s. 1).

(8)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén ((COM)2015 550).

(9)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén ((COM)2017 572).


BILAGA

Standardformulären innehåller fält. Ett standardformulär med lämplig information i fälten är ett meddelande.

Standardformulär och meddelanden har obligatoriska och valfria fält.

a)

Obligatoriska fält ska ingå i standardformulär och meddelanden, och de ska innehålla information, såvida inte vissa villkor är uppfyllda (se nedan).

b)

Valfria fält får ingå i standardformulär och meddelanden, och kan innehålla information.

Format och förfaranden för att överföra meddelanden, såsom fastställs i punkt 3 i bilaga VIII till direktiv 2014/24/EU, i bilaga IX till direktiv 2014/25/EU och i bilaga VI till 2009/81/EG samt i punkt 2 i bilaga IX till 2014/23/EU, ska innehålla de förhållanden under vilka obligatoriska fält inte är tillämpliga. Dessa förhållanden ska endast beakta ett konkret meddelande eller förfarande (till exempel ska fält som rör ramavtal inte vara obligatoriska om ett förfarande inte inbegriper ett ramavtal).

Av formaten och förfarandena för att avsända meddelanden ska också framgå vilka fält som är obligatoriska och vilka som är valfria för de meddelanden som offentliggörs i enlighet med artikel 51.6 i direktiv 2014/24/EU, artikel 71.6 i direktiv 2014/25/EU och artikel 31 i direktiv 2009/81/EG.

Tabell 1 och tabell 2 nedan visar vilka fält som används i enskilda standardformulär och meddelanden.

LÄSANVISNINGAR FÖR TABELL 1

Standardformulären i kolumn 1 innehåller de fält som anges i kolumn 2 (och förtecknas i tabell 2) när de används för offentliggörande av de meddelanden som avses i kolumn 3. För att göra texten mer lättläst finns beskrivningar av kolumn 3 i kolumn 4. Dessutom kan standardformulären och meddelandena innehålla fält från det europeiska enhetliga upphandlingsdokument som upprättats genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/7 (1).

Tabell 1

formulär, meddelanden och fält

1

2

3

4

Standardformuläret

ska innehålla de fält som anges i

när det används för offentliggörande av de meddelanden som avses i

(Beskrivning av meddelande)

Planering

Tabell 2, kolumn 1

Art. 48.1 i direktiv 2014/24/EU

Meddelande om offentliggörande av ett förhandsmeddelande på en upphandlarprofil – klassiska direktivet

Tabell 2, kolumn 2

Art. 67.1 i direktiv 2014/25/EU

Meddelande om offentliggörande av ett förhandsmeddelande på en upphandlarprofil – försörjningsdirektivet

Tabell 2, kolumn 3

Artikel 30.1 tredje stycket i direktiv 2009/81/EG.

Meddelande om offentliggörande av ett förhandsmeddelande på en upphandlarprofil – försvars- och säkerhetsdirektivet

Tabell 2, kolumn 4

Art. 48.1 i direktiv 2014/24/EU

Förhandsmeddelande som endast används i informationssyfte – klassiska direktivet

Tabell 2, kolumn 5

Art. 67.1 i direktiv 2014/25/EU

Förhandsmeddelande som endast används i informationssyfte – försörjningsdirektivet

Tabell 2, kolumn 6

Art. 30.1 i direktiv 2009/81/EG

Förhandsmeddelande som endast används i informationssyfte – försvars- och säkerhetsdirektivet

Tabell 2, kolumn 7

Art. 27.2 i direktiv 2014/24/EU,

Art. 28.3 i direktiv 2014/24/EU

Förhandsmeddelande som används för att minska tidsfristerna för mottagande av anbud – klassiska direktivet

Tabell 2, kolumn 8

Art. 45.2 i direktiv 2014/25/EU

Förhandsmeddelande som används för att minska tidsfristerna för mottagande av anbud – försörjningsdirektivet

Tabell 2, kolumn 9

Art. 33.3 i direktiv 2009/81/EG

Förhandsmeddelande som används för att minska tidsfristerna för mottagande av anbud – försvars- och säkerhetsdirektivet

Konkurrensvillkor

Tabell 2, kolumn 10

Art. 48.2 i direktiv 2014/24/EU

Förhandsmeddelande som används som anbudsinfordran – klassiska direktivet, standardsystem

Tabell 2, kolumn 11

Art. 67.2 i direktiv 2014/25/EU

Förhandsmeddelande som används som anbudsinfordran – försörjningsdirektivet, standardsystem

Tabell 2, kolumn 12

Art. 75.1 b i direktiv 2014/24/EU

Förhandsmeddelande som används som anbudsinfordran – klassiska direktivet, enklare systemet

Tabell 2, kolumn 13

Art. 92.1 b i direktiv 2014/25/EU

Förhandsmeddelande som används som anbudsinfordran – försörjningsdirektivet, enklare systemet

Tabell 2, kolumn 14

Art. 31.3 i direktiv 2014/23/EU

Förhandsmeddelande som används som anbudsinfordran – koncessionsdirektivet, enklare systemet

Tabell 2, kolumn 15

Art. 68 i direktiv 2014/25/EU,

Art. 92.1 c i direktiv 2014/25/EU

Meddelande om att det finns ett kvalificeringssystem – försörjningsdirektivet

Tabell 2, kolumn 16

Art. 49 i direktiv 2014/24/EU

Meddelande om upphandling – klassiska direktivet, standardsystem

Tabell 2, kolumn 17

Art. 69 i direktiv 2014/25/EU

Meddelande om upphandling – försörjningsdirektivet, standardsystem

Tabell 2, kolumn 18

Art. 30.2 i direktiv 2009/81/EG

Koncessionsmeddelande – försvars- och säkerhetsdirektivet, standardsystem

Tabell 2, kolumn 19

Art. 31.1 i direktiv 2014/23/EU

Koncessionsmeddelande – koncessionsdirektivet, standardsystem

Tabell 2, kolumn 20

Art. 75.1 a i direktiv 2014/24/EU

Meddelande om upphandling – klassiska direktivet, enklare systemet

Tabell 2, kolumn 21

Art. 92.1 a i direktiv 2014/25/EU

Meddelande om upphandling – försörjningsdirektivet, enklare systemet

Tabell 2, kolumn 22

Art. 52.1 i direktiv 2009/81/EG

Meddelande om underentreprenad – försvars- och säkerhetsdirektivet

Tabell 2, kolumn 23

Art. 79.1 i direktiv 2014/24/EU

Meddelande om projekttävling – klassiska direktivet, projekttävling

Tabell 2, kolumn 24

Art. 96.1 första stycket i direktiv 2014/25/EU

Meddelande om projekttävling – försörjningsdirektivet, projekttävling

Förhandsmeddelande om direkttilldelning

Tabell 2, kolumn 25

Art. 3a i direktiv 89/665/EEG

Meddelande om frivillig förhandsinsyn – klassiska direktivet

Tabell 2, kolumn 26

Art. 3a i direktiv 92/13/EEG

Meddelande om frivillig förhandsinsyn – försörjningsdirektivet

Tabell 2, kolumn 27

Art. 64 i direktiv 2009/81/EG

Meddelande om frivillig förhandsinsyn – försvars- och säkerhetsdirektivet

Tabell 2, kolumn 28

Art. 3 a i direktiven 89/665/EEG och 92/13/EEG

Meddelande om frivillig förhandsinsyn – koncessionsdirektivet

Resultat

Tabell 2, kolumn 29

Art. 50 i direktiv 2014/24/EU

Meddelande om tilldelning av kontrakt– klassiska direktivet, standardsystem

Tabell 2, kolumn 30

Art. 70 i direktiv 2014/25/EU

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningsdirektivet, standardsystem

Tabell 2, kolumn 31

Art. 30.3 i direktiv 2009/81/EG

Meddelande om tilldelning av kontrakt– försvars- och säkerhetsdirektivet, standardsystem

Tabell 2, kolumn 32

Art. 32.2 (hänvisning till bilaga VII) i direktiv 2014/23/EU

Meddelande om tilldelning av kontrakt– koncessionsdirektivet, standardsystem

Tabell 2, kolumn 33

Art. 75.2 i direktiv 2014/24/EU

Meddelande om tilldelning av kontrakt – klassiska direktivet, enklare systemet

Tabell 2, kolumn 34

Art. 92.2 i direktiv 2014/25/EU

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningsdirektivet, enklare systemet

Tabell 2, kolumn 35

Art. 32.2 (hänvisning till bilaga VIII) i direktiv 2014/23/EU

Meddelande om tilldelning av kontrakt – koncessionsdirektivet, enklare systemet

Tabell 2, kolumn 36

Art. 79.2 i direktiv 2014/24/EU

Meddelande om resultatet av projekttävlingen – klassiska direktivet, projekttävling

Tabell 2, kolumn 37

Art. 96.1 andra stycket i direktiv 2014/25/EU

Meddelande om resultatet av projekttävlingen – försörjningsdirektivet, projekttävling

Kontraktsändring

Tabell 2, kolumn 38

Art. 72.1 i direktiv 2014/24/EU

Meddelande om ändring av kontrakt – klassiska direktivet

Tabell 2, kolumn 39

Art. 89.1 i direktiv 2014/25/EU

Meddelande om ändring av kontrakt – försörjningsdirektivet

Tabell 2, kolumn 40

Art. 43.1 i direktiv 2014/23/EU

Meddelande om ändring av kontrakt – koncessionsdirektivet

Ändring

övriga standardformulär och avsnitten om meddelanden och ändringar i tabell 2

som ändrar ovanstående meddelanden

Meddelande om ändring

LÄSANVISNINGAR FÖR TABELL 2

Den första kolumnen innehåller information om kapslingen av fältet eller avsnittet. Varje fält eller avsnitt på nivå ”++”, ”+++” och ”++++” kapslas i det närmaste ovanstående avsnitt som har ett lägre antal ”+”.

Den andra och tredje kolumnen innehåller fältens (eller avsnittens) namn och beskrivningar.

Den fjärde kolumnen innehåller en av följande datatyper:

”Indikator”: Detta fält ska innehålla antingen ”Ja” eller ”Nej”.

”Kod”: Detta fält ska innehålla värden från en på förhand fastställd förteckning.

”Datum”: Detta fält ska innehålla ett datum och mer detaljerad tidsrelaterad information (såsom tid och tidszon), när så är lämpligt.

”Varaktighet”: Detta fält ska innehålla varaktighet.

”Identifierare”: Detta fält ska innehålla information som möjliggör unik identifiering.

”Nummer”: Detta fält ska innehålla ett nummer.

”Text”: Detta fält ska innehålla en text.

”URL”: Detta fält ska innehålla en elektronisk adress, normalt en URL-adress (webbadress).

”Värde”: Detta fält ska innehålla en sifferangivelse som betecknar ett penningvärde (exkl. moms) och en valutakod från en förteckning över valutakoder.

”-”: Denna rad utgör ett avsnitt. Fälten är grupperade i avsnitt.

Tillämpliga kodlistor och identifierare ska också anges i ovannämnda format och förfaranden för överföring av meddelanden.

Vissa datatyper (t.ex. datum, varaktighet, identifierare, text och värde) får bestå av flera delfält.

I de återstående kolumnerna anges för vilka standardformulär och meddelanden dessa fält är obligatoriska (”M”) och valfria (”O”). Rubrikerna för kolumnerna 1–40 motsvarar sifferangivelserna i den andra kolumnen i tabell 1 i denna bilaga.

TERMINOLOGI SOM ANVÄNDS I TABELL 2

organisation: en juridisk eller fysisk person eller ett offentligt organ.

köpare: en upphandlande myndighet, en upphandlande enhet, en uppdragstagare på försvarsområdet, en internationell organisation eller en organisation som tilldelar ett kontrakt som subventioneras av en upphandlande myndighet, om det inte rör sig om en sammanslutning av organisationer som inte är en organisation i sig, i vilket fall varje enskild organisation betraktas som köpare.

vinnare: en vinnande anbudsgivare (inklusive en vinnande anbudsgivare som är part i ett ramavtal) eller (vi projekttävling) en vinnare, om inte den vinnande anbudsgivaren eller vinnaren är en grupp av organisationer som inte är en organisation i sig, i vilket fall varje enskild organisation betraktas som vinnare.

upphandlingsförfarande: ett upphandlingsförfarande eller en projekttävling.

anbud: ett anbud eller (om det gäller en projekttävling) ett projekt.

anbudsansökan: en anbudsansökan eller (om det gäller koncessioner) en ansökan.

förhandsmeddelande ett förhandsmeddelande eller (när det gäller direktiv 2014/25/EU) ett periodiskt förhandsmeddelande.

TED (Tenders Electronic Daily): en elektronisk version av tillägget till Europeiska unionens officiella tidning.

Anmärkning: Denna tabell finns tillgänglig på kommissionens webbplats med kompletterande information i ett mer lättläst kalkylbladsformat.

Tabell 2

fält i standardformulär owch meddelanden

Nivå

ID

Namn

Beskrivning

Datatyp

Planering

Konkurrensvillkor

Förhandsmed. om direkttilldeln.

Resultat

Kon. Mod.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

+

BG-1

Meddelande

Grundläggande information om meddelandet.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-04

Identifierare: Upphandlingen

Identifieraren för upphandlingen är en unik identifierare för en upphandling. Om denna identifierare anges i alla offentliggjorda versioner av detta meddelande (t.ex. offentliggörande på TED-webbplatsen, nationella portaler, regionala portaler), kan upphandlingar i EU få unik identifiering.

Identifierare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-701

Identifierare: Meddelandet

Identifieraren för meddelandet om europeisk offentlig upphandling i detta meddelande. Om denna identifierare anges i alla offentliggjorda versioner av detta meddelande (t.ex. på TED-webbplatsen, nationella portaler, regionala portaler), kan upphandlingsmeddelanden i EU få unik identifiering.

Identifierare

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-757

Meddelandeversion

Version av meddelandet. Detta bidrar till att exempelvis undvika fel som orsakas av att flera meddelanden om ändring avsänds ungefär samtidigt.

Identifierare

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-01

Rättslig grund för förfarandet

Den rättsliga grunden (t.ex. ett EU-direktiv eller en EU-förordning, nationell lagstiftning) enligt vilken upphandlingsförfarandet äger rum.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-03

Formulärtyp

Typ av formulär i enlighet med upphandlingslagstiftningen.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-02

Meddelandetyp

Typ av meddelande i enlighet med upphandlingslagstiftningen.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-05

Avsändningsdatum för meddelandet

Datum och tidpunkt då meddelandet sändes till TED.

Datum

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-738

Önskat publiceringsdatum för meddelandet

Det önskade datumet för offentliggörande av meddelandet i TED (t.ex. för att undvika offentliggörande på en nationell helgdag).

Datum

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-702

Meddelande om officiellt språk

Officiellt eller officiella språk för meddelandet. Dessa språkversioner har samma rättsliga giltighet.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

+

BG-125

Tidigare planering

Information om ett förhandsmeddelande eller ett annat liknande meddelande som avser detta meddelande. Denna information kan skilja sig åt för varje delkontrakt. När det gäller ett förhandsmeddelande som endast används i informationssyfte kan denna information skilja sig åt för varje del av meddelandet som därefter kan bli ett delkontrakt eller ett fristående förfarande.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

++

BT-125

Identifierare: Tidigare meddelande

Identifieraren för ett förhandsmeddelande eller ett annat liknande meddelande som är relaterat till detta meddelande.

Identifierare

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

++

BT-1251

Identifierare: Del i tidigare meddelande

Identifieraren för en del av ett förhandsmeddelande eller ett annat liknande meddelande som är relaterat till detta meddelande.

Identifierare

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+

BG-703

Organisation

Information om organisationen. Denna information kan skilja sig åt för varje delkontrakt, varje kontrakt, varje anbud osv. Om det gäller ett förhandsmeddelande som endast används i informationssyfte, kan denna information skilja sig åt för varje del av meddelandet som därefter kan bli ett delkontrakt eller ett fristående förfarande.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-13720

Identifierare: Avsnitt i detta meddelande

En identifierare för ett eller flera avsnitt i detta meddelande. Informationen i avsnittet om organisationen avser detta eller dessa avsnitt.

Identifierare

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-500

Namn på organisationen

Organisationens officiella namn.

Text

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-501

Identifierare: Organisation

En identifierare för organisationen, t.ex. organisationsnummer. Organisationens samtliga identifierare ska anges.

Identifierare

M

M

O

M

M

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

O

M

M

M

O

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-16

Namn på en del av organisationen

Namnet på en del av en organisation (t.ex. en stor upphandlares berörda avdelning).

Text

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-510

Organisationens postadress

Namnet på organisationens postadress

Text

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-513

Organisationens postort

Namnet på organisationens postort

Text

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-512

Organisationens postnummer

Postnumret i organisationens fysiska adress.

Text

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-507

Organisationens underavdelningar

Den plats enligt den gemensamma nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (Nuts) där organisationen har sin fysiska adress. Nuts 3-nomenklaturkoden ska användas.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-514

Organisationens landskod

Landet där organisationen har sin fysiska adress.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-502

Kontaktpunkt för organisationen

Namnet på den avdelning eller annan kontaktpunkt genom vilken man kan kommunicera med organisationen. För att undvika onödig behandling av personuppgifter är identifiering av en fysisk person med hjälp av kontaktpunkten endast tillåten om det är nödvändigt (i den mening som avses i förordning (EU) 2016/679 och förordning (EU) 2018/1725).

Text

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-506

E-postadress till organisationens kontaktpunkt

E-postadress för att kontakta organisationen. För att undvika onödig behandling av personuppgifter är identifiering av en fysisk person med hjälp av e-postadressen endast tillåten om det är nödvändigt (i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen).

Text

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-503

Telefonnummer till organisationens kontaktpunkt

Telefonnumret för att kontakta organisationen. För att undvika onödig behandling av personuppgifter är identifiering av en fysisk person med hjälp av telefonnumret endast tillåten om det är nödvändigt (i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen).

Text

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-739

Faxnummer till organisationens kontaktpunkt

Faxnumret för att kontakta organisationen. För att undvika onödig behandling av personuppgifter är identifiering av en fysisk person med hjälp av ett faxnummer endast tillåten om det är nödvändigt (i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen).

Text

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-505

Organisationens webbadress

Organisationens webbplats.

URL

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-509

Organisationens webbadress för eDelivery

Organisationens webbadress (URL) för meddelandeutväxling mellan e-tjänster och system.

URL

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-633

Organisation, fysisk person

Organisationen är en fysisk person.

Indikator

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-08

Organisationens roll

Organisationens roll i upphandlingen (t.ex. köpare, vinnare). Ett meddelande ska innehålla alla de organisationer i förfarandet som har en av följande roller: köpare, vinnare, prövningsorgan, en köpare som förvärvar varor och/eller tjänster som är avsedda för andra köpare, en köpare som tilldelar offentliga kontrakt eller ingår ramavtal om byggentreprenader, varor eller tjänster som är avsedda för andra köpare.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-770

Organisationens funktion

Organisationens funktion i upphandlingen (t.ex. gruppledare, organisation som ger kompletterande information om upphandlingen).

Kod

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BG-3

Köpare

Kompletterande information om köparen.

M

M

M

M

M

O

M

M

O

M

M

O

O

M

M

M

M

O

M

O

O

O

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

O

O

M

M

M

 

 

 

+++

BT-508

Upphandlarprofil – URL

Den webbplats där köparen offentliggör information om upphandlingar (t.ex. meddelanden, upphandlingsdokument).

URL

M

M

M

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-11

Köparens rättsliga status

Typ av köpare enligt upphandlingslagstiftningen (t.ex. statlig myndighet, offentligt styrt organ, offentligt företag).

Kod

M

O

O

M

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

M

M

O

 

 

 

+++

BT-740

Köpare – upphandlande enhet

Köparen är en upphandlande enhet.

Indikator

 

 

O

 

 

O

 

 

O

 

 

 

 

M

 

 

 

O

M

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

O

M

 

 

M

 

 

 

 

 

+++

BT-10

Upphandlande myndighetens verksamhet

Den upphandlande myndighetens huvudsakliga verksamhet.

Kod

M

M

O

M

M

O

M

M

O

M

M

O

O

M

M

M

M

O

M

O

O

 

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

O

O

M

M

M

 

 

 

+++

BT-610

Upphandlande enhetens verksamhet

Den upphandlande enhetens huvudsakliga verksamhet.

Kod

 

M

O

 

M

O

 

M

O

 

M

 

O

M

M

 

M

O

M

 

O

 

 

M

 

O

O

O

 

M

O

M

 

O

M

 

M

 

 

 

++

BG-4

Vinnare

Kompletterande information om vinnaren, anbudsgivaren eller underentreprenören.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+++

BT-165

Vinnarens storlek

Vinnarens, anbudsgivarens eller underentreprenörens storlek (t.ex. mikroföretag, litet företag, medelstort företag).

Kod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+++

BT-706

Nationalitet för vinnarens verkliga huvudman

Nationalitet(er) för vinnarens, anbudsgivarens eller underleverantörens verkliga huvudman som offentliggjorts i det eller de register som upprättats i enlighet med lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt. Om ett sådant register inte finns (t.ex. om det rör sig om uppdragstagare utanför EU), ska motsvarande information anges från andra källor.

Kod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-746

Börsnoterad vinnare

Nationaliteten (eller nationaliteterna) för vinnarens, anbudsgivarens eller underentreprenörens verkliga huvudman offentliggörs inte i det eller de register som upprättats i enlighet med lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt, eftersom vinnaren är noterad på en reglerad marknad (t.ex. en värdepappersbörs) som garanterar tillräcklig insyn i enlighet med lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt.

Indikator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+

BG-2

Föremålet för upphandlingen

Information om föremålet för upphandlingen. Denna information ska anges för hela upphandlingen och, i förekommande fall, även för varje anbudsområde. Om det gäller ett förhandsmeddelande som endast används i informationssyfte, kan denna information skilja sig åt för varje del i meddelandet, som senare kan bli ett anbudsområde eller en fristående upphandling.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-22

Identifierare: Intern referens

Den interna identifierare som används för fil eller anbudsområde innan en identifierare för hela upphandlingen har erhållits (t.ex. en identifierare från köparens dokumenthanteringssystem eller upphandlingssystem).

Text

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-23

Huvudsakligt upphandlingsslag

Det huvudsakliga upphandlingsslaget (t.ex. byggentreprenader) för det som anskaffas. Vid blandad upphandling (t.ex. ett förfarande för både byggentreprenader och tjänster) kan det huvudsakliga slaget t.ex. vara det slag som har det beräknade högsta värdet. Denna information ska lämnas för hela upphandlingen.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-531

Ytterligare upphandlingsslag

Ytterligare upphandlingsslag (t.ex. tjänster) som upphandlingen omfattar, förutom det huvudsakliga upphandlingsslaget.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-21

Titel

Upphandlingens eller anbudsområdets titel.

Text

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-24

Beskrivning

Beskrivning av föremålet för upphandlingen eller anbudsområdet, inklusive volymer, och/eller det behov som ska tillgodoses. Vid meddelande om ändring ska en beskrivning ges av upphandlingen före och efter ändringen.

Text

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-27

Beräknat värde

Det uppskattade högsta värdet för upphandlingen eller anbudsområdet. Med uppskattade avses uppskattningen vid tidpunkten då anbudsinfordran skickas ut eller annars när upphandlingen påbörjas. Med högsta värde avses ett värde som täcker alla de kontrakt som ska tilldelas inom ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem under hela deras varaktighet, inklusive optioner och förlängningar.

Värde

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

++

BG-557

Uppskattat högsta värde för en grupp av ramavtal

Information om det uppskattade högsta värdet för en grupp anbudsområden som avser ramavtal. Denna information kan lämnas när det uppskattade högsta värdet för en sådan grupp är lägre än summan av de uppskattade värdena för de enskilda anbudsområdena i denna grupp (t.ex. när samma budget används för flera anbudsområden).

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

+++

BT-557

Identifierare: Grupp av ramavtal med gemensamt uppskattat högsta värde

Identifierare för grupp av anbudsområden. Dessa anbudsområden utgör en grupp vars uppskattade högsta värde är lägre än summan av de enskilda uppskattade högsta värdena för alla anbudsområden tillsammans (t.ex. när samma budget används för flera anbudsområden).

Identifierare

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

+++

BT-157

Uppskattat högsta värde för en grupp av ramavtal

Det uppskattade högsta värde för en grupp anbudsområden som avser ramavtal. Denna information kan lämnas när det uppskattade högsta värdet för en sådan grupp är lägre än summan av de uppskattade värdena för enskilda anbudsområden i denna grupp (t.ex. när samma budget används för flera anbudsområden). Med uppskattade avses uppskattningen vid tidpunkten då anbudsinfordran skickas ut eller annars när upphandlingen påbörjas. Med högsta värde avses ett värde som täcker alla de kontrakt som ska tilldelas inom ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem under hela deras löptid, inklusive optioner och förlängningar.

Värde

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

++

BG-261

Klassificering

Information om den klassificering eller de klassificeringar som beskriver köpet. Klassificeringstypen i den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling (CPV) ska användas. Dessutom får andra klassificeringar användas (t.ex. Världshälsoorganisationens anatomiska, terapeutiska och kemiska (ATC) klassificering av läkemedel; den nomenklatur för medicintekniska produkter som fastställs i förordning 2017/745 (EU) får användas, om den tillhandahålls av EU:s publikationsbyrå.)

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-26

Klassificeringstyp

Typ av klassificering som beskriver köpet (t.ex. CPV-koder).

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-262

Huvudklassificeringskod

Koden som bäst beskriver föremålet för upphandlingen enligt vald klassificering.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-263

Ytterligare klassificeringskoder

En ytterligare kod som också beskriver föremålet för upphandlingen enligt vald klassificering.

Kod

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-25

Mängd

Det antal enheter som efterfrågas.

Antal

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-625

Enhet

Den enhet som varan, tjänsten eller byggentreprenaderna levereras i, t.ex. timmar eller kilogram. Om CPV-koden anger ett varuinköp som inte behöver någon ytterligare enhet (t.ex. bilar), ska ingen enhet anges och mängden ses som ett antal, t.ex. ”antal bilar”.

Kod

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-53

Optioner

Köparen förbehåller sig rätten (som inte är en skyldighet) att utlösa optioner (under kontraktets giltighetstid).

Indikator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

O

O

O

 

M

M

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-54

Beskrivning av optioner

Beskrivningen av optionerna.

Text

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

O

O

O

 

M

M

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-94

Återkommande kontrakt

Upphandling vars föremål sannolikt också kommer att ingå i ett annat förfarande inom överskådlig framtid. (T.ex. en kommunal tjänst som regelbundet blir föremål för en ny upphandling. Detta inbegriper inte tilldelning av flera kontrakt inom ett gemensamt kvalificeringssystem, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem.)

Indikator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-95

Beskrivning av återkommande kontrakt

Eventuell kompletterande information om de återkommande kontrakten (t.ex. beräknad tidpunkt).

Text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

+

BG-708

Leveransplats

Information om var byggentreprenaderna eller tjänsterna huvudsakligen ska utföras eller vart varorna ska levereras. Om utförandestället omfattar flera Nuts 3-områden (t.ex. en motorväg, ett nationellt nätverk av arbetsförmedlingar) ska alla relevanta koder anges. Denna information kan skilja sig åt för varje anbudsområde. När det gäller ett förhandsmeddelande som endast används i informationssyfte kan denna information skilja sig åt för varje del i meddelandet som därefter kan bli ett anbudsområde eller ett fristående förfarande.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-5101

Leveransplats – adress

Namnet på den gata, väg, aveny osv. där leveransplatsen är belägen och ytterligare identifikation (t.ex. husnummer).

Text

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5131

Leveransplats – ort

Namnet på den ort (stad eller by) där leveransplatsen är belägen.

Text

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5121

Leveransplats -postnummer

Postnumret för leveransplatsen

Text

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5071

Leveransplats – del av land

Platsen i enlighet med den gemensamma nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (Nuts). Nuts 3-nomenklaturkoden ska användas.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-5141

Leveransplats – landskod

Det land som leveransplatsen är belägen i.

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-727

Leveransplats för tjänster – annat

Det finns andra begränsningar för leveransplatsen (t.ex. ”var som helst inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”, ”var som helst i ett visst land”).

Kod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-728

Leveransplats – kompletterande information

Kompletterande information om leveransplatsen.

Text

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+

BG-36

Löptid

Information om kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller kvalificeringssystemets löptid. Detta ska inbegripa alla optioner och förlängningar. Denna information kan skilja sig åt för varje anbudsområde. När det gäller ett förhandsmeddelande som endast används i informationssyfte kan denna information skilja sig åt för varje del i meddelandet som därefter kan bli ett anbudsområde eller en fristående upphandling.

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-536

Löptid – startdatum

(Beräknad) tidpunkt när kontraktet, ramavtalet, det dynamiska inköpssystemet eller kvalificeringssystemet startar.

Datum

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-36

Total möjlig löptid

(Beräknad) tidsperiod från start- till slutdatum för kontraktet, ramavtalet, det dynamiska inköpssystemet eller kvalificeringssystemet. Detta ska omfatta alla optioner och förlängningar.

Löptid

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-537

Löptid – slutdatum

(Beräknat) slutdatum för kontraktet, ramavtalet, det dynamiska inköpssystemet eller kvalificeringssystemet.

Datum

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-538

Löptid – annat

Löptiden är okänd, obegränsad osv.

Kod

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-58

Högsta antal förlängningar

Det högsta antal gånger som kontraktet kan förlängas. Köparen förbehåller sig rätten (dvs. är inte skyldig) att förlänga kontraktet (dvs. förlänga dess löptid) utan något nytt upphandlingsförfarande. Ett kontrakt kan exempelvis vara giltigt i ett år och köparen kan behålla möjligheten att förlänga det (t.ex. en gång, två gånger) i ytterligare tre månader om tjänsterna är till belåtenhet.

Antal

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

M

M

O

O

O

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-57

Beskrivning av förlängning

Eventuell kompletterande information om förlängningen eller förlängningarna.

Text

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

M

O

O

O

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

+

BG-61

EU-medel

Information om EU-medel som används för att finansiera upphandlingen. Denna information kan skilja sig åt för varje anbudsområde.

 

 

 

 

 

 

M

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

++

BT-60

EU-medel

Upphandlingen finansieras åtminstone delvis av EU-medel, såsom de europeiska struktur- och investeringsfonderna eller bidrag från Europeiska unionen.

Indikator

 

 

 

 

 

 

M

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

+

BG-6

Förfarande

Information om förfarandet.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

O

 

M

M

M

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

M

M

 

 

 

++

BT-09

Gränsöverskridande lagstiftning

Tillämplig lagstiftning när köpare från olika länder gör en gemensam upphandling.

Text

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-105

Typ av förfarande

Typ av upphandlingsförfarande (t.ex. i enlighet med de typer som anges i upphandlingsdirektiven).

Kod

 

 

 

 

 

 

O

O

O

M

M

O

O

 

 

M

M

M

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

O

O

 

M

M

 

 

 

++

BT-88

Förfarandets kännetecken

De viktigaste kännetecknen för förfarandet (t.ex. beskrivning av det enskilda steget eller de enskilda stegen) och information om var de fullständiga reglerna för förfarandet kan hittas. Denna information ska lämnas när förfarandet inte är ett av de förfaranden som anges i upphandlingsdirektiven. Detta kan vara fallet exempelvis för koncessioner, för sociala tjänster och andra särskilda tjänster och vid frivilligt offentliggörande av upphandlingar som ligger under EU:s tröskelvärden för upphandling.

Text

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

M

M

 

 

O

O

O

O

M

M

O

O

O

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-106

Påskyndat förfarande

Tidsfristen för mottagande av anbudsansökningar eller anbud i detta förfarande kan minskas i brådskande fall.

Indikator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-1351

Motivering av påskyndat förfarande

Motivering för att använda ett påskyndat förfarande.

Text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-136

Kod för motivering av direkttilldelning

En motivering för att använda ett förfarande som möjliggör direkttilldelning av kontrakt, dvs. ett förfarande som inte kräver offentliggörande av en anbudsinfordran i Europeiska unionens officiella tidning.

Kod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-1252

Identifierare: Tidigare upphandling som motiverar direkttilldelning

En identifierare av ett tidigare förfarande som motiverar användningen av ett förfarande som möjliggör direkttilldelning av kontrakt, dvs. som motiverar ett förfarande som inte kräver offentliggörande av en anbudsinfordran i Europeiska unionens officiella tidning.

Identifierare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-135

Text som motiverar direkttilldelning

Motivering för att använda ett förfarande som möjliggör direkttilldelning av kontrakt, dvs. ett förfarande som inte kräver offentliggörande av en anbudsinfordran i Europeiska unionens officiella tidning.

Text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-31

Högsta antal anbudsområden för anbudsgivning

Det högsta antal anbudsområden på vilka en anbudsgivare kan lämna anbud.

Antal

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

M

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-763

Krav på anbud på alla anbudsområden

Anbudsgivaren ska lämna in anbud för alla anbudsområden.

Indikator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-33

Högsta antal tilldelningar av anbudsområden

Det högsta antal anbudsområden för vilka kontrakt kan tilldelas en och samma anbudsgivare.

Antal

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-330

Tilldelning av grupper av anbudsområden

Anbudsgivare får lämna anbud inte bara på enskilda anbudsområden, utan även för de grupper av anbudsområden som anges här. Köparen kan sedan jämföra de anbud som lämnats in på grupper av anbudsområden med de anbud som lämnats på enskilda anbudsområden och utvärdera vilket alternativ som bäst uppfyller tilldelningskriterierna. Varje grupp av delkontrakt ska ha tydliga tilldelningskriterier.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-330

Identifierare: Grupp av anbudsområden

Identifieraren för en grupp av anbudsområden i upphandlingen.

Identifierare

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-1375

Identifierare: Anbudsområden som ingår i gruppen

En identifierare för flera anbudsområden inom ramen för upphandlingen. Dessa anbudsområden utgör en grupp av anbudsområden för vilka ett anbud kan lämnas och utvärderas.

Identifierare

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-709

Andra steget i tvåstegsförfarande

Information om det andra steget i ett förfarande med två steg. Denna information kan skilja sig åt för varje anbudsområde.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-50

Minsta antalet anbudssökande

Det minsta antal anbudssökande som inbjuds att delta i det andra steget i förfarandet.

Antal

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-661

Indikator för högsta antalet anbudssökande

Det finns ett högsta antal anbudssökande som inbjuds att delta i det andra steget i förfarandet.

Indikator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-51

Högsta antal anbudssökande

Det högsta antal anbudssökande som inbjuds att delta i det andra steget i förfarandet.

Antal

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-52

Stegvis minskning

Förfarandet kommer att äga rum i på varandra följande steg. I varje steg kan några deltagare komma att uteslutas.

Indikator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-120

Inga krav på förhandling

Köparen förbehåller sig rätten att tilldela kontraktet på grundval av de ursprungliga anbuden utan ytterligare förhandlingar.

Indikator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-704

Priser och jury

Information om priser och juryn i en projekttävling. Denna information kan skilja sig åt för olika deltävlingar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-44

Pris

Information om värdet och placeringen av ett pris för en vinnare i projekttävlingen (t.ex. ”10 000 EUR –1:a plats”, ”5 000 EUR – 2:a plats”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-644

Prisets värde

Värdet av ett eventuellt pris till vinnaren i projekttävlingen.

Värde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-44

Prisernas rangordning

De placeringar (t.ex. första plats, andra plats) i en projekttävling som får ett pris.

Antal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-41

Efterföljande kontrakt

Eventuella tjänstekontrakt efter projekttävlingen kommer att tilldelas en av vinnarna i projekttävlingen.

Indikator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-45

Andra priser

Kompletterande information om efterföljande kontrakt, priser och betalningar (t.ex. icke-monetära priser, utbetalningar som görs för deltagande).

Text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-42

Juryns beslut bindande

Juryns beslut är bindande för köparen.

Indikator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-46

Namn på jurymedlem

Namnet på en jurymedlem.

Text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-47

Deltagarens namn

Namnet på en redan utvald deltagare. En deltagare kan ha valts redan vid tidpunkten för offentliggörandet av meddelandet om projekttävling, t.ex. om en världsberömd arkitekt ska delta för att främja projekttävlingen bland andra potentiella deltagare.

Text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-701

Uteslutningsgrunder

En kortfattad beskrivning av de grunder som rör leverantörernas personliga situation som kan leda till att de utesluts. Detta ska inbegripa en förteckning över alla sådana grunder och erforderlig information (t.ex. egen försäkran, dokumentation). Detta kan även inbegripa särskilda nationella uteslutningsgrunder.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-67

Uteslutningsgrunder

En kortfattad beskrivning av de grunder som rör leverantörernas personliga situation som kan leda till att de utesluts. Detta ska inbegripa en förteckning över alla sådana grunder och erforderlig information (t.ex. egen försäkran, dokumentation). Detta kan även inbegripa särskilda nationella uteslutningsgrunder.

Text

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-702

Kvalificeringskrav och selekteringskriterier

Information om kvalificeringskrav och selekteringskriterier. Alla krav och kriterier ska anges. Denna information kan skilja sig åt för varje anbudsområde.

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-747

Typ av kvalificeringskrav och selekteringskriterier

Kvalificeringskraven och ev. selekteringskriterier avser t.ex. ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet.

Kod

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-748

Använda kvalificeringskrav och selekteringskriterier

De kvalificeringskrav och selekteringskriterier för en viss typ som används, inte används eller (om ett förhandsmeddelande används som ett meddelande om upphandling eller för att minska tidsfristerna) om användningen ännu inte är känd.

Kod

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-749

Namn på kvalificeringskrav och selekteringskriterier

Namn på kvalificeringskrav och ev. selekteringskriterier.

Text

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-750

Beskrivning av kvalificeringskrav och selekteringskriterier

En kortfattad beskrivning av kvalificeringskraven och ev. selekteringskriterier, erforderlig information om t.ex. egen försäkran och dokumentation och om hur selekteringskriterierna eller selekteringskriteriet kommer att användas för att välja ut de anbudssökande som ska inbjudas till det andra steget i förfarandet (om ett högsta antal anbudssökande har fastställts).

Text

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-40

Selekteringskriterier

Selekteringskriterierna (eller selekteringskriteriet) kommer (endast) att användas för att välja ut de anbudssökande som ska kallas till att delta i det andra steget i förfarandet (om ett högsta antal anbudssökande har fastställts).

Indikator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

M

M

M

 

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-72

Sifferangivelse för selekteringskriterier för andra steget i förfarandet

Information om en sifferangivelse som är kopplad till selekteringskriterierna (eller selekteringskriteriet) och som används för att välja ut de anbudssökande som ska inbjudas att delta i det andra steget i förfarandet.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-752

Sifferangivelse för selekteringskriterier för andra steget i förfarandet

En sifferangivelse som avser selekteringskriterierna (eller selekteringskriteriet).

Sifferangivelse

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7531

Viktning av selekteringskriterier

Här anges om den sifferangivelse som avser selekteringskriterierna (eller ett selekteringskriterium) är en typ av viktning (t.ex. en procentandel).

Kod

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7532

Tröskel eller tak för selektering

Här anges om den sifferangivelse som avser selekteringskriterierna (eller ett selekteringskriterium) är en typ av tröskel eller ett tak (t.ex. ett lägsta antal poäng, ett högsta antal anbud med högst poäng som väljs ut).

Kod

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-705

Övriga krav

Information om eventuella andra krav för deltagande i upphandlingen och villkoren som gäller för det framtida kontraktet. Kraven ska inbegripa en beskrivning av de metoder enligt vilka de ska kontrolleras. Denna information kan skilja sig åt för varje anbudsområde. När det gäller ett förhandsmeddelande som endast används i informationssyfte kan denna information skilja sig åt för varje del i meddelandet som därefter kan bli ett anbudsområde eller en fristående upphandling.

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M