Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1756

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1756 av den 23 oktober 2019 om ändring av bilaga V till förordning (EG) nr 136/2004 vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland i förteckningen över tredjeländer från vilka sändningar av hö och halm får föras in till unionen (Text av betydelse för EES)

C/2019/7633

OJ L 270, 24.10.2019, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; tyst upphävande genom 32019R2130

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1756/oj

24.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/57


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1756

av den 23 oktober 2019

om ändring av bilaga V till förordning (EG) nr 136/2004 vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland i förteckningen över tredjeländer från vilka sändningar av hö och halm får föras in till unionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (1), särskilt artikel 19.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Den 11 april 2019 antog Europeiska rådet beslut (EU) 2019/584 (2) om förlängning av tidsfristen enligt artikel 50.3 i EU-fördraget i samförstånd med Förenade kungariket. Enligt det beslutet förlängs den tidsfrist som föreskrivs i artikel 50.3 i EU-fördraget till och med den 31 oktober 2019. Unionsrätten kommer därför att upphöra att vara tillämplig på och i Förenade kungariket den 1 november 2019 (nedan kallat utträdesdagen).

(2)

I direktiv 97/78/EG fastställs principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter som förs in i unionen från tredjeländer. Enligt artikel 19.1 i det direktivet ska kommissionen upprätta en förteckning över de växtprodukter som ska genomgå veterinärkontroller eftersom de kan medföra risk för spridning av smittsamma eller infektiösa djursjukdomar till unionen samt en förteckning över tredjeländer som kan få tillstånd att exportera dessa växtprodukter till unionen.

(3)

I bilaga IV till kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 (3) förtecknas hö och halm som växtprodukter som ska genomgå veterinärkontroller, medan det i bilaga V till den förordningen förtecknas de länder från vilka medlemsstaterna får importera hö och halm.

(4)

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland har lämnat nödvändiga garantier för att det landet uppfyller villkoren i förordning (EG) nr 136/2004 för införsel till unionen av sändningar av hö och halm från och med utträdesdagen genom att fortsätta att följa unionsrätten under en inledande period på minst nio månader.

(5)

Med beaktande av dessa särskilda garantier från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och för att undvika onödiga störningar i handeln efter utträdesdagen bör därför Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland upptas i förteckningen över länder i bilaga V till förordning (EG) nr 136/2004 från vilka sändningar av hö och halm får föras in till unionen.

(6)

Bilaga V till förordning (EG) nr 136/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Denna förordning bör tillämpas från och med den 1 november 2019, om inte unionsrätten fortsätter att vara tillämplig på och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland den dagen.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga V till förordning (EG) nr 136/2004 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 november 2019.

Den ska dock inte tillämpas om unionsrätten fortsätter att vara tillämplig på och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland den dagen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 2019.

På kommissionens vägnar

Ordförande

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  Europeiska rådets beslut (EU) 2019/584 antaget i samförstånd med Förenade kungariket av den 11 april 2019 om förlängning av tidsfristen enligt artikel 50.3 i EU-fördraget (EUT L 101, 11.4.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer (EUT L 21, 28.1.2004, s. 11).


BILAGA

Följande rad ska införas efter posten för Chile i bilaga V till förordning (EG) nr 136/2004:

”GB

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland”


Top