EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1715

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1715 av den 30 september 2019 om fastställande av bestämmelser för ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll och dess systemkomponenter (Imsoc-förordningen) (Text av betydelse för EES)

C/2019/7005

EUT L 261, 14.10.2019, p. 37–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj

14.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 261/37


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1715

av den 30 september 2019

om fastställande av bestämmelser för ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll och dess systemkomponenter (Imsoc-förordningen)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 13.1,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (2), särskilt artikel 51,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (3), särskilt artikel 23 första stycket led c,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (4), särskilt artikel 104 första stycket leden a, b och c,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (5) (förordningen om offentlig kontroll), särskilt artikel 58 första stycket led a, artikel 75.2 första stycket leden a, b och c, artikel 90 första stycket led f, artikel 102.6 första stycket leden a och b, artikel 103.6 och artikel 134 första stycket leden a till g, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2017/625 fastställs bland annat bestämmelser för medlemsstaternas genomförande av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet med avseende på djur och varor som förs in till unionen i syfte att säkerställa en korrekt tillämpning av unionslagstiftningen vad gäller den jordbruksbaserade livsmedelskedjan.

(2)

Enligt förordningen ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna inrätta och förvalta ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll (Imsoc) för att förvalta, hantera och automatiskt utbyta data, information och dokument när det gäller offentlig kontroll. Imsoc bör integrera och vid behov uppdatera vissa informationssystem som förvaltas av kommissionen och fungera som ett system för interoperabilitet mellan dem och, i vissa fall, även befintliga nationella system i medlemsstaterna och informationssystem som används av tredjeländer och internationella organisationer (nedan kallade andra system).

(3)

De informationssystem som förvaltas av kommissionen och som ska integreras i Imsoc omfattar systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF) för anmälan av direkta eller indirekta risker för människors hälsa på grund av livsmedel, material som kommer i kontakt med livsmedel eller foder, inrättat genom förordning (EG) nr 178/2002 och utvidgat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 (6), systemet för anmälan och rapportering av information om djursjukdomar (Adis), som ska inrättas i enlighet med förordning (EU) 2016/429, systemet för anmälan och rapportering av förekomst av skadegörare på växter och växtprodukter (Europhyt), som ska inrättas i enlighet med förordning (EU) 2016/2031, de tekniska verktygen för administrativt stöd och samarbete (AAC) och Traces-systemet som avses i förordning (EU) 2017/625.

(4)

De informationssystem som förvaltas av kommissionen har inrättats vid olika tidpunkter och har sedan dess ändrats av rättsliga och operativa orsaker. För att uppgradera och integrera dem i enlighet med kraven i förordning (EU) 2017/625 är det därför lämpligt att samla alla bestämmelser som rör driften av Imsoc och dess systemkomponenter i samma rättsakt, och att fastställa regler för utbyte av data, information och dokument med andra system på grundval av de befogenheter som kommissionen tilldelas genom förordningarna (EG) nr 178/2002, (EU) 2016/429, (EU) 2016/2031 och (EU) 2017/625 och upphäva de befintliga genomförandeakterna.

(5)

Enligt förordning (EU) 2017/625 bör medlemsstaterna och kommissionen behandla personuppgifter genom Imsoc och dess komponenter endast för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs för att verifiera efterlevnaden av relevanta unionsbestämmelser på de områden som avses i artikel 1.2 i den förordningen, inklusive aktörernas tidigare resultat i fråga om att efterleva dessa bestämmelser.

(6)

Aktörer ska omfattas av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet under hela den tid de är verksamma och i vissa fall, t.ex. i fråga om djurskyddskontroller eller offentlig kontroll av produkter med lång hållbarhetstid, t.ex. konserverade livsmedel eller material avsedda att komma i kontakt med livsmedel, på samma djur och på samma varor vid olika tidpunkter. För att på rätt sätt kunna spåra aktörernas tidigare resultat är det därför lämpligt att fastställa en längsta lagringstid för personuppgifter om tio år, vilket bör möjliggöra spårbarhet vid livsmedelsburna utbrott, utbrott av djursjukdomar, djurskyddskontroller och utbrott av växtsjukdomar.

(7)

För att genomföra åtgärder som följer principen om inbyggt dataskydd i Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/679 (7) och (EU) 2018/1725 (8) bör de komponenter som ingår i Imsoc få begränsad kapacitet att föra in ostrukturerad information. Denna kapacitet bör endast användas om informationen är nödvändig och inte kan tillhandahållas på ett effektivt och strukturerat sätt. Även i avsaknad av uttryckliga hänvisningar till dem ingår principerna om skydd av personuppgifter i varje bestämmelse i denna förordning, särskilt när det gäller identifiering av registeransvariga, lagringsperioder för personuppgifter, tillgång till personuppgifter, vidaresändning och överföring av personuppgifter och datasäkerhet.

(8)

En flernivåstyrning av Imsoc från kommissionens sida, i samarbete med medlemsstaterna, krävs för att se till att utvecklingen av de allmänna lösningar som är tillämpliga på Imsoc styrs på ett enhetligt sätt och att systemkomponenter utvecklas och används på ett konsekvent sätt, för att begränsa den administrativa bördan och för att undvika att olika förfaranden fastställs där detta inte är absolut nödvändigt.

(9)

Det är därför lämpligt att inrätta ett nätverk av medlemmar, där kommissionen och i förekommande fall olika EU-organ ingår, för varje systemkomponent i Imsoc, liksom för kommissionen att inrätta förvaltningsstrukturer för att få kontinuerlig återkoppling från medlemsstaterna om planerade förändringar och nya funktioner för att styra utvecklingen av Imsoc och dess komponenter.

(10)

Även om varje komponent i Imsoc har sina egna särdrag bör denna förordning fastställa allmänna principer som alla komponenter måste följa, när det gäller ägande och ansvar för data, information och dokument samt utbyten med andra system. Den bör också fastställa kommissionens skyldigheter och rättigheter när det gäller Imsoc och bestämmelserna om skydd av personuppgifter i förordning (EU) 2016/679, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 (9) och förordning (EU) 2018/1725.

(11)

Eftersom det i förordning (EU) 2017/625 föreskrivs att Imsoc ska integrera systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF), bör den här förordningen fastställa genomförandeåtgärder för att se till att systemet för snabb varning för livsmedel och foder fungerar effektivt i Imsoc på grundval av de villkor och förfaranden som gäller för vidaresändning av anmälningar, i enlighet med vad som för närvarande fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 16/2011 (10), inbegripet definitionen av olika typer av anmälningar som klassificeras enligt risker.

(12)

Eftersom både bestämmelserna om administrativt stöd och samarbete i avdelning IV i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (11) och tillämpningsföreskrifterna för kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1918 om inrättande av ett system för administrativt stöd och samarbete (AAC-systemet) (12) nu omfattas av avdelning IV i förordning (EU) 2017/625, bör den här förordningen fastställa operativa regler och ett standardformat för utbyte av information om fall av gränsöverskridande bristande efterlevnad inom Imsoc i enlighet med de befogenheter som kommissionen tilldelats genom förordning (EU) 2017/625.

(13)

Med tanke på den komplexa karaktären hos vissa fall av bristande efterlevnad där risker kanske inte kan identifieras omedelbart samt för att säkerställa snabb och lämplig samordning mellan olika behöriga myndigheter genom ett korrekt förfarande, bör denna förordning innehålla bestämmelser om tydlig åtskillnad mellan bristande efterlevnad som medför risker och andra fall av bristande efterlevnad, i syfte att rationalisera och underlätta valet mellan ett förfarande inom RASFF respektive AAC.

(14)

Vidare bör denna förordning också, så långt det är möjligt, harmonisera den typ av information som utbyts genom RASFF- och AAC-förfarandena för att möjliggöra ett snabbt byte av förfarande om konkreta belägg påvisar att en risk föreligger eller inte.

(15)

Vid ministerkonferensen den 26 september 2017 (13) enades kommissionen och medlemsstaterna, efter en incident med kontaminering av fipronil, om konkreta och samordnade åtgärder för att intensifiera kampen mot livsmedelsbedrägerier. De konstaterade att klyftan mellan RASFF och AAC-systemet kunde överbryggas med hjälp av en kombinerad plattform för att se till att informationen utbyts så effektivt som möjligt. För detta ändamål bör denna förordning inrätta ett gemensamt datoriserat verktyg (iRASFF) som ska ingå i Imsoc och som kopplar ihop RASFF och AAC-systemet, för det utbyte av information som krävs enligt förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EU) 2017/625.

(16)

För att se till att iRASFF fungerar på ett korrekt och effektivt sätt bör medlemsstaternas kontaktpunkter för RASFF- och AAC-nätverken vara företrädda i en enhet som kallas för gemensam kontaktpunkt. Den bör bestå av personer som förvaltar båda nätverken, oavsett om de är fysiskt belägna i samma administrativa enhet eller inte, som förmedlar information till behörig myndighet inom landet och som rutinmässigt utgör den första kontaktpunkten för kommissionen.

(17)

Med tanke på att brottslig verksamhet förekommer längs livsmedels- och foderkedjan och att detta slag av verksamhet samtidigt kan beröra såväl de behöriga myndigheterna, som polisen och rättsväsendet bör Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) delta i nätverket för livsmedelsbedrägerier och i förekommande fall informera europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust).

(18)

I denna förordning bör det också fastställas gemensamma regler för kontaktpunkterna för iRASFF och för kommissionens samordnande roll när det gäller att kontrollera anmälningar och bidra till att identifiera de återkommande faror och aktörer som rapporteras i dem.

(19)

Eftersom det i förordning (EG) nr 178/2002 föreskrivs att offentliga myndigheter bland annat ska informera allmänheten om risker för människors hälsa, och tredjeländer om vissa anmälningar, bör den förordningen fastställa regler för att informera allmänheten och tredjeländer, och göra en avvägning mellan behovet av att informera och att inte skada företagen.

(20)

I förordning (EU) 2016/429 fastställs bestämmelser om djursjukdomar som kan överföras till djur eller människor, med bl.a. krav på anmälan och rapportering av sjukdom. Det förutsätter att kommissionen inrättar och förvaltar ett datoriserat informationssystem för mekanismerna och verktygen som används för att hantera dessa krav (nedan kallat Adis), som bör integreras i Imsoc.

(21)

Eftersom förordning (EU) 2016/429 ska tillämpas från och med den 21 april 2021 bör den här förordningen innehålla bestämmelser om uppskov för inrättandet av ett nätverk för driften av Adis.

(22)

I förordning (EU) 2016/2031 fastställs åtgärder för att förhindra introduktion eller spridning av växtskadegörare inom EU:s territorium, inbegripet skyldigheten att anmäla förekomst av skadegörare och vilka växtskyddsåtgärder som vidtagits. Det förutsätter att kommissionen inrättar ett elektroniskt system genom vilket medlemsstaterna lämnar in anmälningar och detta system bör vara kopplat till, och kompatibelt med, Imsoc.

(23)

I detta syfte ges kommissionen genom den förordningen befogenhet att fastställa särskilda bestämmelser för anmälningar, särskilt i fråga om de uppgifter som ska ingå, en förlaga för dessa anmälningar och anvisningar för ifyllandet och tidsfrister för inlämnande av särskilda uppgifter.

(24)

Europhyt för anmälan av kvarhållande är ett webbaserat system (14) och har utvecklats av kommissionen tillsammans med medlemsstaterna för att anmäla kvarhållande av sändningar av växter och växtprodukter från andra medlemsstater eller tredjeländer som kan medföra en överhängande risk för att skadegörare introduceras eller sprids. Det förfarande och det standardformulär som ska användas för anmälan av kvarhållande av sådana sändningar från ett tredjeland fastställs i kommissionens direktiv 94/3/EG (15).

(25)

Ett parallellt webbaserat anmälningssystem, Europhyt för anmälan av utbrott, har utarbetats i syfte att hjälpa medlemsstaterna att anmäla en officiell bekräftelse av förekomst av skadegörare på deras territorium och åtgärder för att utrota eller förhindra spridning av skadegöraren, oavsett om den enligt regler på EU-nivå är skadlig eller ej. I kommissionens genomförandebeslut 2014/917/EU (16) anges vilka uppgifter som ska ingå i sådana anmälningar och tidsfristen för inlämning av dessa. Det krävs också att den anmälande medlemsstaten ska tillhandahålla uppdateringar så snart som möjligt om den får ny relevant information eller vidtar nya relevanta åtgärder.

(26)

För att göra det möjligt för medlemsstaterna att anmäla kvarhållanden och utbrott i enlighet med förordning (EU) 2016/2031 bör det i den här förordningen fastställas bestämmelser om anmälan av kvarhållanden och utbrott med liknande förfaranden som de som används för kvarhållanden enligt direktiv 94/3/EG och utbrott enligt genomförandebeslut 2014/917/EU.

(27)

Eftersom de anmälningar som inlämnas till Europhyt-systemet för anmälan av kvarhållande motsvarar de data och den information om import av och handel inom unionen med djur och produkter av animaliskt ursprung som lämnats i Traces, bör funktionerna i Europhyt-systemet för anmälan av kvarhållande när det gäller varor som hejdas vid gränsen och inom unionen tillhandahållas i Traces i stället för inom Europhyt.

(28)

I förordning (EU) 2017/625 föreskrivs också att Imsoc bör göra det möjligt att utarbeta, hantera och vidarebefordra gemensamma hälsodokument för införsel (nedan kallade CHED-dokument) och officiella intyg, och där ges också kommissionen befogenhet att fastställa bestämmelser om utformningen av CHED-dokumenten, instruktioner för dessas uppvisande och användning samt bestämmelser för utfärdande av elektroniska intyg och för användning av elektroniska underskrifter.

(29)

För att fastställa en lämplig säkerhetsnivå för elektroniska medel för identifiering och elektronisk certifiering, och för att digitalisera och harmonisera certifieringsprocessen bör utfärdandet av elektroniska officiella intyg och CHED-dokument uppfylla standarderna för elektroniska underskrifter, elektroniska stämplar och elektroniska tidsstämplar på de olika identifieringssäkerhetsnivåer som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 (17) och i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1506 (18) som antagits i enlighet med den förordningen, och som grund använda de befintliga bestämmelserna om elektronisk växtskyddscertifiering i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1553 (19).

(30)

Eftersom det i förordning (EU) 2016/2031 föreskrivs att elektroniska sundhetscertifikat för införsel till unionens territorium av växter, växtprodukter och andra föremål endast ska godtas om de tillhandahålls genom eller i elektroniskt utbyte med Imsoc, bör det i den här förordningen fastställas regler för utfärdandet av sådana intyg i enlighet med dessa bestämmelser.

(31)

För att upprätthålla kontinuiteten med nuvarande operativa praxis bör dessutom uppgifterna i den gemensamma veterinärhandling vid införsel av produkter (nedan kallad CVED) som inrättades genom kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 (20), i CVED för djur som inrättades genom kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 (21) och i den gemensamma införselhandling som upprättats genom kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 (22) tjäna som grund för att i den här förordningen fastställa uppgifterna för CHED-dokumenten för respektive kategori av djur och varor.

(32)

För sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som förs in från tredjeländer för vilka det krävs ett sundhetscertifikat bör denna förordning också fastställa en förlaga för ett CHED-dokument med uppgifter som är relevanta för växter, växtprodukter och andra föremål, i enlighet med artikel 47.1 c–f i förordning (EU) 2017/625 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/66 (23). Dessa uppgifter bör dessutom anpassas till de uppgifter som ska ingå i Europhyt-anmälningar om kvarhållande.

(33)

Eftersom CHED-dokumenten dels bör användas av aktörer för att förhandsanmäla ankomsten av sändningar till de behöriga myndigheterna, dels av dessa myndigheter för att registrera resultatet av den offentliga kontrollen och beslutet om sändningen bör CHED-dokumenten delas upp i tre delar: en del som ska fyllas i av den person som är ansvarig för sändningen, en del som ska fyllas i av den behöriga myndigheten som fattar ett beslut om sändningen och en del som ska fyllas i av den behöriga myndighet som genomför de uppföljningsåtgärder som sändningen omfattas av. Denna förordning bör innehålla instruktioner för hur varje del av CHED-dokumentet ska fyllas i, inklusive språkkrav.

(34)

Enligt Europaparlamentets och rådets beslut 70/2008/EG (24) ska kommissionen och medlemsstaterna inrätta säkra, integrerade, kompatibla (interoperabla) och tillgängliga elektroniska tullsystem för att tillhandahålla tjänster med en enda kontaktpunkt för ett kontinuerligt flöde av data mellan ekonomiska aktörer och tullförvaltningar, mellan tullmyndigheter och kommissionen, samt mellan tullförvaltningar och andra förvaltningar eller organ. Eftersom dessa mål liknar dem i förordning (EU) 2017/625 bör den här förordningen föreskriva liknande samarbetsarrangemang mellan myndigheter som hanterar djur och varor som förs in i unionen och som är verksamma i Traces.

(35)

För att säkerställa en konsekvent insamling av information och undvika skräpinformation i medlemsstaternas och kommissionens databaser bör man vid utbyte av uppgifter mellan Traces och medlemsstaternas nationella system använda de referensdata som tillhandahålls av kommissionen i Traces.

(36)

För detta ändamål bör medlemsstaterna förse kommissionen med den information som behövs för driften av Traces, t.ex. förteckningarna över gränskontrollstationer och kontrollställen som utsetts i enlighet med förordning (EU) 2017/625, förteckningarna över de enheter för livsmedelskontroll som är avsedda för Traces, förteckningarna över livsmedelsanläggningar som godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (25) och förteckningarna över anläggningar och driftansvariga som hanterar animaliska biprodukter eller därav framställda produkter som godkänts eller registrerats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (26).

(37)

Bestämmelserna i direktiv 94/3/EG, förordning (EU) nr 16/2011 och genomförandebesluten 2014/917/EU, (EU) 2015/1918 och (EU) 2018/1553 har setts över och har nu införlivats i den här förordningen. För tydlighetens och enhetlighetens skull bör dessa akter upphöra att gälla med verkan från och med den dag då förordning (EU) 2017/625 börjar tillämpas.

(38)

Kommissionens beslut 92/486/EEG (27), 2003/24/EG (28), 2003/623/EG (29), 2004/292/EG (30), 2004/675/EG (31) och 2005/123/EG (32), som antagits rörande Traces-systemet i enlighet med rådets direktiv 90/425/EEG (33) och rådets direktiv 92/438/EEG (34), är inte längre aktuella. Av tydlighets- och konsekvensskäl bör dessa beslut också upphävas med verkan från och med den dag då förordning (EU) 2017/625 börjar tillämpas.

(39)

Denna förordning har diskuterats med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och Europeiska datatillsynsmannen.

(40)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kapitel 1

Syfte, tillämpningsområde och definitioner

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs följande:

a)

Särskilda villkor och förfaranden för vidarebefordran av anmälningar och kompletterande information till systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF), som ska fastställas i enlighet med förordning (EG) nr 178/2002.

b)

Förfaranden för inrättande och användning av det datoriserade system för anmälan och rapportering av sjukdomar inom unionen som ska upprättas och förvaltas av kommissionen i enlighet med artikel 22 i förordning (EU) 2016/429.

c)

Särskilda bestämmelser, inbegripet tidsfrister, för inlämning av anmälningar, vilka ska fastställas i enlighet med förordning (EU) 2016/2031.

d)

Bestämmelser för datoriserad hantering och utbyte av information, data och dokument i det informationshanteringssystem för offentlig kontroll (Imsoc) som krävs för den offentliga kontroll som föreskrivs i förordning (EU) 2017/625 vad gäller följande:

i)

utformningen av det gemensamma hälsodokument för införsel (CHED) som avses i artikel 56 i förordning (EU) 2017/625, inklusive dess elektroniska motsvarighet, och anvisningar för uppvisande och användning,

ii)

enhetliga arrangemang för samarbete mellan tullmyndigheter, behöriga myndigheter och andra myndigheter i enlighet med artikel 75 i förordning (EU) 2017/625,

iii)

utfärdande av elektroniska intyg och användning av elektroniska underskrifter för de officiella intyg som avses i artikel 87 i förordning (EU) 2017/625,

iv)

standardformaten för kommunikationen inom ramen för administrativt stöd och samarbete som avses i avdelning IV i förordning (EU) 2017/625, med avseende på följande:

begäran om stöd,

gemensamma och återkommande anmälningar och svar,

v)

specifikationer för tekniska verktyg och förfaranden för kommunikation mellan de förbindelseorgan som har utsetts i enlighet med artikel 103.1 i förordning (EU) 2017/625,

vi)

att det Imsoc som avses i avdelning VI kapitel IV i förordning (EU) 2017/625 fungerar på rätt sätt.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

komponent: ett elektroniskt system integrerat i Imsoc.

2.

nätverk: en grupp av medlemmar som har tillgång till en särskild komponent.

3.

nätverksmedlem: en medlemsstats behöriga myndighet, kommissionen, ett EU-organ, ett tredjelands behöriga myndighet eller en internationell organisation som har tillgång till minst en komponent.

4.

kontaktpunkt: den kontaktpunkt som har utsetts av nätverksmedlemmen för att representera den.

5.

medlemsstatens nationella system: ett datoriserat informationssystem som ägs och inrättas av en medlemsstat före den dag då förordning (EU) 2017/625 trädde i kraft, i syfte att förvalta, hantera och utbyta data, information och dokument om offentlig kontroll och som elektroniskt kan utbyta uppgifter med den berörda komponenten.

6.

internationell organisation: något av de internationellt erkända organ som förtecknas i artikel 121 g i förordning (EU) 2017/625 eller liknande mellanstatliga organisationer.

7.

iRASFF: det elektroniska system för genomförande av de RASFF- och AAC-förfaranden som beskrivs i artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002 respektive artiklarna 102–108 i förordning (EU) 2017/625.

8.

risk: varje direkt eller indirekt risk för människors hälsa i samband med livsmedel, material avsedda att komma i kontakt med livsmedel eller foder i enlighet med artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002 eller en allvarlig risk för djurs hälsa eller för miljön i samband med foder, inbegripet foder för icke livsmedelsproducerande djur, i enlighet med artikel 29 i förordning (EG) nr 183/2005.

9.

RASFF-nätverk: det system för snabb varning för anmälning av risker som definieras i punkt 8, inrättat som ett nätverk genom artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002.

10.

AAC-nätverk: det nätverk som består av kommissionen och de förbindelseorgan som har utsetts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 103.1 i förordning (EU) 2017/625 i syfte att underlätta kommunikationen mellan behöriga myndigheter.

11.

nätverk för livsmedelsbedrägerier: det nätverk som består av kommissionen, Europol och de förbindelseorgan som har utsetts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 103.1 i förordning (EU) 2017/625 för det särskilda syftet att underlätta utbytet av information om anmälningar om livsmedelsbedrägerier enligt definitionen i punkt 21.

12.

nätverk för varning och samarbete: nätverk som består av RASFF- och AAC-nätverken samt nätverket för livsmedelsbedrägerier.

13.

enda kontaktpunkt: en kontaktpunkt bestående av RASFF- och AAC-kontaktpunkterna i varje medlemsstat, oavsett om de fysiskt befinner sig i samma administrativa enhet eller inte.

14.

meddelande om bristande efterlevnad: en anmälan i iRASFF om bristande efterlevnad som inte utgör en risk i den mening som avses i artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002 och artikel 106.1 i förordning (EU) 2017/625, förutom icke allvarliga risker för djurhälsan och risker för växters hälsa eller djurs välbefinnande.

15.

varningsmeddelande: en anmälan i iRASFF om en allvarlig direkt eller indirekt risk till följd av livsmedel, material avsedda att komma i kontakt med livsmedel eller foder i den mening som avses i artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002 och artikel 29 i förordning (EG) nr 183/2005 som kräver eller kan kräva snabb åtgärd av en annan RASFF-nätverksmedlem.

16.

informationsmeddelande: en anmälan i iRASFF om en direkt eller indirekt risk som härrör från livsmedel, material avsedda att komma i kontakt med livsmedel eller foder enligt artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002 och artikel 29 i förordning (EG) nr 183/2005 och som inte kräver snabb åtgärd av en annan RASFF-nätverksmedlem.

17.

informationsmeddelande för uppföljning: en informativ anmälan som gäller en produkt som har släppts ut eller kan komma att släppas ut på marknaden i någon RASFF-nätverksmedlems land.

18.

informationsmeddelande för kännedom: en informativ anmälan som gäller en produkt som

i)

antingen är närvarande endast i den anmälande nätverksmedlemmens land, eller

ii)

inte har släppts ut på marknaden, eller

iii)

inte längre finns på marknaden.

19.

underrättelsemeddelande: en anmälan i iRASFF om en allvarlig direkt eller indirekt risk till följd av livsmedel, material avsedda att komma i kontakt med livsmedel eller foder i den mening som avses i artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002 och artikel 29 i förordning (EG) nr 183/2005 som har en informell informationskälla, som innehåller okontrollerade uppgifter eller som gäller en produkt som ännu är oidentifierad.

20.

meddelande om avvisande vid gränsen: en anmälan i iRASFF om avvisande på grund av en risk enligt definitionen i punkt 8 av ett parti, en behållare eller en last av livsmedel, material som kommer i kontakt med livsmedel eller foder enligt artikel 50.3 c i förordning (EG) nr 178/2002.

21.

meddelande om livsmedelsbedrägerier: en anmälan av bristande efterlevnad i samband med iRASFF avseende misstänkta avsiktliga åtgärder av företag eller individer i syfte att vilseleda köparna och vinna otillbörliga fördelar av dem, i strid med de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625.

22.

ursprungligt meddelande: ett meddelande om bristande efterlevnad, ett varningsmeddelande, ett informationsmeddelande, ett underrättelsemeddelande, ett meddelande om livsmedelsbedrägerier eller ett meddelande om avvisande vid gränsen.

23.

uppföljningsmeddelande: en anmälan i iRASFF med kompletterande information i anknytning till en ursprunglig anmälan.

24.

begäran: en begäran om administrativt stöd i iRASFF som grundar sig på ett ursprungligt meddelande eller ett uppföljningsmeddelande och som möjliggör informationsutbyte enligt artiklarna 104–108 i förordning (EU) 2017/625.

25.

svar: ett svar på en begäran om administrativt stöd i iRASFF som grundar sig på ett ursprungligt meddelande eller ett uppföljningsmeddelande och som möjliggör informationsutbyte enligt artiklarna 104–108 i förordning (EU) 2017/625.

26.

anmälande nätverksmedlem eller kontaktpunkt: den nätverksmedlem eller kontaktpunkt som gör en anmälan till en annan nätverksmedlem eller kontaktpunkt.

27.

underrättad nätverksmedlem eller kontaktpunkt: den nätverksmedlem eller kontaktpunkt som tagit emot en anmälan från en annan nätverksmedlem eller kontaktpunkt.

28.

tillfrågad nätverksmedlem eller kontaktpunkt: den nätverksmedlem eller kontaktpunkt som tagit emot en anmälan av en annan nätverksmedlem eller kontaktpunkt där syftet är att få svar.

29.

Adis: det datoriserade system för anmälan och rapportering av sjukdomar som ska upprättas och förvaltas av kommissionen i enlighet med artikel 22 i förordning (EU) 2016/429.

30.

Adis-nätverk: det nätverk som bildats av kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter för att driva Adis.

31.

Europhyt: det elektroniska anmälningssystem som ska inrättas av kommissionen och som ska kopplas till, och vara kompatibelt med, Imsoc för medlemsstaternas inlämning av Europhyt-anmälningar om utbrott i enlighet med artikel 103 i förordning (EU) 2016/2031.

32.

Europhyt-anmälan om utbrott: en anmälan som ska lämnas in i Europhyt om någon av följande situationer:

a)

Officiellt bekräftad förekomst på unionens territorium av en EU-karantänskadegörare, enligt vad som avses i artikel 11 första stycket a och b i förordning (EU) 2016/2031.

b)

Officiellt bekräftad förekomst av en skadegörare som inte ingår i förteckningen över EU-karantänsskadegörare, enligt artikel 29.1 i förordning (EU) 2016/2031.

c)

Förekomst på unionens territorium, eller nära förestående risk för införsel till eller spridning inom unionens territorium av en skadegörare som inte är upptagen i förteckningen över EU-karantänskadegörare, enligt artikel 30.1 i förordning (EU) 2016/2031.

d)

officiellt bekräftad förekomst av en karantänskadegörare för skyddad zon som avses i artikel 33.1 i förordning (EU) 2016/2031.

33.

Europhyt-anmälan om kvarhållande: en anmälan som ska lämnas i Traces i någon av de situationer som anges i artikel 11 första stycket led c, artikel 40.4, artikel 41.4, artikel 46.4, andra, tredje och fjärde styckena i artikel 49.6, artikel 53.4, artikel 54.4, artikel 77.2 och artikel 95.5 i förordning (EU) 2016/2031.

34.

Europhyt-nätverk för kvarhållande: det nätverk som bildats av kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter för att hantera Europhyt-anmälningar om kvarhållande.

35.

Europhyt-nätverk för utbrott: det nätverk som bildats av kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter för att driva Europhyt.

36.

Traces: det datoriserade system som avses i artikel 133.4 i förordning (EU) 2017/625 för utbyte av data, information och dokument.

37.

Traces-nätverk: det nätverk som består av kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter för att driva Traces.

38.

elektronisk underskrift: en elektronisk underskrift enligt definitionen i artikel 3.10 i förordning (EU) nr 910/2014.

39.

avancerad elektronisk underskrift: en elektronisk underskrift som överensstämmer med de tekniska specifikationerna i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2015/1506.

40.

kvalificerad elektronisk underskrift: en elektronisk underskrift enligt definitionen i artikel 3.12 i förordning (EU) nr 910/2014.

41.

avancerad elektronisk stämpel: en elektronisk stämpel som överensstämmer med de tekniska specifikationerna i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2015/1506.

42.

kvalificerad elektronisk stämpel: en elektronisk stämpel enligt definitionen i artikel 3.27 i förordning (EU) nr 910/2014.

43.

kvalificerad elektronisk tidsstämpling: en elektronisk tidsstämpling enligt definitionen i artikel 3.34 i förordning (EU) nr 910/2014.

44.

kontrollställe: ett kontrollställe enligt artikel 53.1 a i förordning (EU) 2017/625.

45.

kontrollenhet: en enhet som har den teknik och utrustning som krävs för en effektiv drift av den berörda komponenten och benämns på följande sätt för det syftet:

a)

”Central kontrollenhet”, för den centrala behöriga myndigheten i en medlemsstat.

b)

”Regional kontrollenhet”, för en regional behörig myndighet i en medlemsstat.

c)

”Lokal kontrollenhet”, för en lokal behörig myndighet i en medlemsstat.

Kapitel 2

Allmänna principer och dataskydd

Artikel 3

Imsocs komponenter

1.   Imsoc ska bestå av följande komponenter:

a)

iRASFF.

b)

Adis.

c)

Europhyt.

d)

Traces.

2.   De komponenter som avses i punkt 1 ska fungera i enlighet med de allmänna principerna och dataskyddsbestämmelserna i detta kapitel.

Artikel 4

Komponenter, nätverk och kontaktpunkter

1.   Varje komponent ska ha ett nätverk som kommissionen ska ingå i.

2.   Varje nätverksmedlem ska utse minst en kontaktpunkt och underrätta kommissionens kontaktpunkt om denna och om dess kontaktuppgifter. De ska omedelbart underrätta kommissionens kontaktpunkt om eventuella ändringar i detta avseende.

3.   Kommissionens kontaktpunkt ska upprätthålla och uppdatera en förteckning över kontaktpunkter och göra den tillgänglig för alla nätverksmedlemmar.

4.   Kommissionen ska inrätta en förvaltningsstruktur för att styra utvecklingen av och identifiera prioriteringar för Imsoc och övervaka att Imsoc genomförs korrekt. Förvaltningsstrukturen ska bestå av följande:

a)

En operativ styrelse, i samarbete med medlemsstaterna, för att minst en gång om året diskutera prioriteringarna för och utvecklingen av varje komponent.

b)

Undergrupper inom den operativa styrelsen som regelbundet diskuterar prioriteringarna för och utvecklingen av specifika funktioner hos varje komponent.

Artikel 5

Äganderätt till och ansvar för data, information och dokument

1.   Varje nätverksmedlem ska äga och ansvara för de data, den information och de dokument som dess kontaktpunkt, eller användare som står under dess ansvar, har infört eller utarbetat i den berörda komponenten.

2.   Varje undertecknare, behörig myndighet till vilken en undertecknare hör eller behörig myndighet som skapar en elektronisk stämpel ska äga och ansvara för den del av de dokument som den undertecknar eller stämplar i Traces.

3.   Om fler än en undertecknare undertecknar ett dokument i Traces ska varje undertecknare äga och ansvara för den del av dokumentet som den undertecknar.

Artikel 6

Kopplingar mellan komponenter

1.   Kopplingar mellan komponenter ska syfta till att

a)

komplettera data, information eller dokument i en eller flera komponenter, med hjälp av data, information eller dokument som redan finns i en annan komponent, och

b)

förse nätverksmedlemmarna med relevant och aktuell information för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med de bestämmelser som fastställts för varje komponent i denna förordning, och

c)

stödja och driva förfarandena för

i)

att fastställa och anpassa frekvenserna för identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningar av de kategorier av djur och varor som avses i artikel 47.1 a, b och c i förordning (EU) 2017/625,

ii)

att följa frekvenserna för identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningar av de kategorier av djur eller varor som avses i leden d, e och f i den artikeln,

iii)

de behöriga myndigheternas samordnade genomförande av förstärkt offentlig kontroll vid fall av misstänkt bristande efterlevnad enligt artikel 65.6 i den förordningen.

2.   De kopplingar som avses i punkt 1 ska bestå av kopplingar mellan

a)

iRASFF och Traces, som gör det möjligt att utbyta data som gäller anmälningar om avvisande vid gränser och gemensamma hälsodokument för införsel,

b)

Europhyt och Traces, som möjliggör utbyte av data om Europhyt-anmälningar om utbrott och kvarhållande,

c)

iRASFF, Europhyt och Traces, som gör det möjligt att utbyta data om aktörernas tidigare historik när det gäller efterlevnaden av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625.

Artikel 7

Utbyte av elektroniska data mellan komponenterna och andra elektroniska system

1.   Utbyte av data mellan Imsoc och andra elektroniska system, inbegripet medlemsstaternas nationella system, ska

a)

baseras på internationella standarder som är relevanta för komponenten och använda formaten XML, CMS eller PDF,

b)

använda de särskilda datakataloger och verksamhetsregler som föreskrivs i den berörda komponenten.

2.   Kommissionen ska förse medlemsstaterna med

a)

uppgifter om frekvensen för de identitetskontroller och fysiska kontroller som avses i artikel 6.1 c i,

b)

uppgifter om frekvensen för och resultatet av de behöriga myndigheternas samordnade förstärkta offentliga kontroll som avses i artikel 6.1 c iii,

c)

de datakataloger och verksamhetsregler som avses i punkt 1 b.

3.   I samarbete med medlemsstaterna ska kommissionen utarbeta ett servicenivåavtal för att upprätthålla det elektroniska datautbytet mellan den berörda komponenten och andra elektroniska system, inbegripet medlemsstaternas nationella system.

Artikel 8

Kommissionens skyldigheter och rättigheter

1.   Kommissionen ska säkerställa driften, underhållet, stödet och varje nödvändig uppdatering eller utveckling av komponenternas programvara och it-infrastruktur.

2.   Kommissionen ska ha tillgång till alla data, all information och alla dokument i varje komponent för att övervaka utbytet av data, information och dokument som införts eller tagits fram i komponenterna för att identifiera verksamheter som strider mot eller förefaller strida mot de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625, och

a)

har eller kan ha följder i fler än en medlemsstat, eller

b)

bedrivs eller förefaller bedrivas i fler än en medlemsstat.

Artikel 9

Villkor för att bevilja tredjeländer och internationella organisationer partiell tillgång till Imsoc

1.   När kommissionen mottagit en vederbörligen motiverad ansökan kan den i samarbete med medlemsstaterna bevilja den behöriga myndigheten i ett tredjeland eller en internationell organisation partiell tillgång till en eller flera funktioner i en eller flera av komponenterna och till specifika data, information och dokument som införts eller producerats i dessa, under förutsättning att sökanden visar att den uppfyller följande krav i fråga om komponenten/komponenterna:

a)

Sökanden har den rättsliga och operativa förmågan att utan onödigt dröjsmål ge den assistans som är nödvändig för att den komponent som ansökan om partiellt tillträde omfattar ska fungera väl.

b)

Den har utsett en kontaktpunkt för detta ändamål.

2.   Det partiella tillträde som avses i punkt 1 ska inte omfatta tillgång till personuppgifter som behandlas i den komponent eller de komponenter till vilken/vilka partiellt tillträde beviljas.

3.   Genom undantag från punkt 2 kan partiellt tillträde omfatta tillgång till personuppgifter, om villkoren för laglig överföring av personuppgifter enligt förordningarna (EU) 2016/679 och (EU) 2018/1725 uppfylls av det ansökande tredjelandet eller den internationella organisationen.

Artikel 10

Behandling av personuppgifter

1.   Personuppgifter ska behandlas i varje komponent i syfte att utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Personuppgifterna ska höra till någon av följande kategorier:

a)

Kontaktpunkter, aktörer, importörer, exportörer, transportörer och laboratorietekniker, när det krävs personuppgifter enligt unionsrätten.

b)

Användarna av varje komponent.

2.   Vid behandlingen av personuppgifter enligt denna förordning ska medlemsstaterna följa förordning (EU) 2016/679 och direktiv (EU) 2016/680, medan kommissionen ska följa förordning (EU) 2018/1725.

Artikel 11

Personuppgiftsansvariga och gemensamt personuppgiftsansvar

1.   Kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter ska vara gemensamt personuppgiftsansvariga för uppgiftsbehandlingen inom var och en av komponenterna.

2.   Kommissionen ska ansvara för

a)

att fastställa och genomföra de tekniska resurserna för att de registrerade ska kunna utöva sina rättigheter och se till att dessa rättigheter utövas i enlighet med förordning (EU) 2018/1725,

b)

att säkerställa säkerheten i samband med behandling inom varje komponent i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) 2018/1725,

c)

att fastställa vilka kategorier av kommissionens anställda och vilka externa leverantörer som får beviljas tillträde till komponenterna,

d)

att meddela och informera Europeiska datatillsynsmannen om eventuella personuppgiftsincidenter i enlighet med artikel 34 i förordning (EU) 2018/1725, liksom den registrerade i enlighet med artikel 35 i samma förordning,

e)

att se till att dess anställda och externa leverantörer är tillräckligt utbildade för att utföra sina uppgifter i enlighet med förordning (EU) 2018/1725.

3.   De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska ansvara för

a)

att säkerställa att den registrerades rättigheter utövas i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och denna förordning,

b)

att säkerställa att personuppgifterna är säkra och konfidentiella i enlighet med kapitel IV avsnitt 2 i förordning (EU) 2016/679,

c)

att välja ut vilka anställda som ska ha tillgång till respektive komponent,

d)

att se till att de anställda som har tillgång till respektive komponent får lämplig utbildning så att de kan utföra sina uppgifter i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och, i tillämpliga fall, direktiv (EU) 2016/680.

4.   De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna får utse olika gemensamma registeransvariga inom samma medlemsstat för att uppfylla en eller flera av de skyldigheter som avses i punkt 3.

Kapitel 3

Komponenter, nätverk och kontaktpunkter

Avsnitt 1

iRASFF

Artikel 12

Förbindelseorgan ansvariga för utbytet av vissa typer av information

Medlemsstaterna ska ange vilket av de förbindelseorgan som har utsetts i enlighet med artikel 103.1 i förordning (EU) 2017/625 som ansvarar för utbytet av uppgifter om anmälningar av livsmedelsbedrägerier.

Artikel 13

Gemensam kontaktpunkt

1.   Den gemensamma kontaktpunkten i varje medlemsstat ska ansvara för följande:

a)

Upprätta effektiva arrangemang för ett smidigt utbyte av relevant information med alla de berörda behöriga myndigheterna inom dess jurisdiktion, så att de behöriga myndigheterna omedelbart kan vidarebefordra anmälningar, begäranden och svar till de behöriga myndigheterna för lämpliga åtgärder, samt för att hålla anmälningar, begäranden och svar i god ordning.

b)

Fastställa dess roller och ansvarsområden, liksom motsvarande för de berörda behöriga myndigheterna som omfattas av dess behörighet när det gäller att förbereda och vidarebefordra anmälningar, begäranden och svar, samt bedöma och distribuera anmälningar, begäranden och svar från andra medlemmar i nätverket för varning och samarbete.

2.   Medlemsstaterna får inkludera sin kontaktpunkt för livsmedelsbedrägerier i den gemensamma kontaktpunkten.

3.   Kommunikationen inom RASFF-nätverket ska ske via den gemensamma kontaktpunkten.

Artikel 14

Skyldigheter för medlemmar i nätverket för varning och samarbete

1.   Medlemmarna i nätverket för varning och samarbete ska se till att nätverken inom deras jurisdiktion fungerar effektivt.

2.   Varje utsedd kontaktpunkt inom nätverket för varning och samarbete ska till kommissionens kontaktpunkt lämna detaljerad information om de personer som har hand om driften och deras kontaktuppgifter. För detta ändamål ska den använda den förlaga för information om kontaktpunkter som tillhandahålls av kommissionen.

3.   Kontaktpunkterna för RASFF-nätverket ska se till att det finns en tjänstgörande tjänsteman tillgänglig för nödkommunikation dygnet runt.

Artikel 15

Den information som utbyts i iRASFF

1.   Informationsutbyten mellan kontaktpunkterna för nätverket för varning och samarbete vid tillämpningen av artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002 och avdelning IV i förordning (EU) 2017/625 ska göras endast i iRASFF och i form av anmälningar, begäranden och svar.

2.   Kontaktpunkterna för varnings- och samarbetssystemet ska fylla i de relevanta fälten i en anmälan för att möjliggöra en tydlig identifiering av produkten, risken/riskerna, fall av bristande efterlevnad och misstänkta bedrägerier, och för att tillhandahålla spårbarhetsinformation där så är möjligt och identifiera kontaktpunkter som ansvarar för eventuell uppföljning av en anmälan eller för att ge svar på en begäran.

3.   Anmälningar får vidarebefordras i form av ursprungliga eller uppföljande anmälningar.

4.   Begäranden och svar ska innehålla de/n kontaktpunkt/er i nätverket för varning och samarbete som begäran eller svaret avser.

Artikel 16

Meddelanden om bristande efterlevnad

1.   Kontaktpunkterna i nätverket för varning och samarbete ska utan onödigt dröjsmål utbyta meddelanden om bristande efterlevnad, som innehåller åtminstone följande uppgifter:

a)

Namnet på den behöriga myndighet som hanterar anmälan, om denna är en annan än kontaktpunkten.

b)

Beskrivning av den eventuella bristande efterlevnaden.

c)

Identifiering, där så är möjligt, av de aktörer som är associerade till den eventuella bristande efterlevnaden.

d)

Uppgifter om de djur eller varor som berörs.

e)

All information om misstänkta risker.

f)

Uppgift om huruvida anmälan avser ett möjligt fall av bristande efterlevnad som begåtts genom bedrägligt förfarande.

2.   Kommissionens kontaktpunkt ska utan onödigt dröjsmål kontrollera varje meddelande om bristande efterlevnad sedan det har överförts.

Artikel 17

Varningsmeddelanden

1.   Medlemmarna i RASFF-nätverket ska skicka varningsmeddelanden till kommissionens kontaktpunkt utan onödigt dröjsmål, och alltid inom 48 timmar från det att risken rapporterades till dem.

2.   Varningsmeddelandena ska innehålla all tillgänglig information som krävs enligt artikel 16.1 och all information om risken och om den produkt som risken härrör från. Det faktum att inte all relevant information har samlats in får dock inte oskäligt fördröja vidarebefordran av varningsmeddelanden.

3.   Kommissionens kontaktpunkt ska kontrollera varningsmeddelandena och vidarebefordra dem till kontaktpunkterna i nätverket för varning och samarbete inom 24 timmar efter mottagandet.

4.   Utanför kommissionens kontorstid ska RASFF-nätverkets kontaktpunkter tillkännage att en varning har vidarebefordrats eller att en varning har följts upp via ett telefonsamtal till det nödnummer som går till kommissionens kontaktpunkt, och ange vilka medlemsstater i RASFF-nätverket som berörs. Kommissionens kontaktpunkt ska underrätta de berörda medlemmarna i RASFF-nätverket genom ett samtal till deras nödnummer.

Artikel 18

Informationsmeddelanden

1.   RASFF-nätverkets kontaktpunkter ska skicka informationsmeddelanden till kommissionens kontaktpunkt utan onödigt dröjsmål.

2.   Informationsmeddelandena ska innehålla all tillgänglig information som krävs enligt artikel 16.1 och all information om risken och om den produkt som risken härrör från.

3.   Kommissionens kontaktpunkt ska kontrollera informationsmeddelandena och vidarebefordra dem till kontaktpunkterna i nätverket för varning och samarbete utan onödigt dröjsmål när de tar emot dem.

Artikel 19

Underrättelsemeddelanden

1.   Varnings- och samarbetsnätverkets kontaktpunkter kan lämna in underrättelsemeddelanden till kommissionens kontaktpunkt.

2.   Underrättelsemeddelanden ska innehålla all den information som krävs enligt artikel 16.1, om informationen är tillgänglig.

3.   Kommissionens kontaktpunkt ska kontrollera underrättelsemeddelandena och vidarebefordra dem till kontaktpunkterna i nätverket för varning och samarbete utan onödigt dröjsmål när de tar emot dem.

Artikel 20

Meddelanden om avvisande vid gränsen

1.   RASFF-nätverkets kontaktpunkter ska utan onödigt dröjsmål vidarebefordra meddelanden om avvisande vid gränsen till varnings- och samarbetsnätverkets kontaktpunkter.

2.   Meddelandena om avvisande vid gränsen ska innehålla all den information som krävs enligt artikel 16.1 och all information om risken och den produkt som risken härrör från.

3.   Den information som avses i punkt 2 ska överföras via Traces till samtliga gränskontrollstationer.

4.   Kommissionens kontaktpunkt ska utan onödigt dröjsmål kontrollera varje meddelande om avvisande vid gränsen när det har vidarebefordrats.

Artikel 21

Meddelanden om livsmedelsbedrägerier

1.   Kontaktpunkterna för nätverket för livsmedelsbedrägerier ska utbyta meddelanden om livsmedelsbedrägerier som innehåller åtminstone följande information:

a)

All den information som krävs enligt artikel 16.1.

b)

En beskrivning av det misstänkta bedrägliga förfarandet.

c)

Identifiering, där så är möjligt, av de berörda aktörerna.

d)

Information om huruvida polisiära eller rättsliga utredningar av misstänkta bedrägliga förfaranden är på gång.

e)

Information från polis eller rättsliga myndigheter så snart den är tillgänglig och kan lämnas ut.

2.   Kontaktpunkterna för nätverket för livsmedelsbedrägerier ska utan onödigt dröjsmål lämna all information om hälsorisker till sin gemensamma kontaktpunkt i RASFF-nätverket.

3.   Kommissionens kontaktpunkt ska utan onödigt dröjsmål kontrollera varje anmälan om livsmedelsbedrägerier efter det att den har överförts.

Artikel 22

Uppföljningsmeddelanden

1.   Om en medlem i nätverket för varning och samarbete har ytterligare information om ett ursprungligt meddelande, ska den eller de berörda kontaktpunkterna omedelbart vidarebefordra ett uppföljningsmeddelande till det nätverket.

2.   När en kontaktpunkt enligt punkt 1 har begärt uppföljande information om ett ursprungligt meddelande, ska nätverket för varning och samarbete få sådan information i den utsträckning det är möjligt och utan onödigt dröjsmål.

3.   När en medlem av RASFF-nätverket vidtar åtgärder vid mottagandet av ett ursprungligt meddelande i enlighet med artikel 50.5 i förordning (EG) nr 178/2002, ska dess kontaktpunkt omedelbart vidarebefordra ett detaljerat uppföljningsmeddelande till nätverket för varning och samarbete.

4.   Om den åtgärd som avses i punkt 3 består i att hålla en produkt i förvar och återsända den till en avsändare i en annan RASFF-nätverksmedlems land,

a)

ska den nätverksmedlem som vidtog åtgärden genom ett uppföljningsmeddelande lämna relevant information om den återsända produkten, såvida inte informationen redan var fullständig i den ursprungliga anmälan,

b)

ska den andra nätverksmedlemmen lämna information i ett uppföljningsmeddelande om de åtgärder som vidtagits med avseende på den återsända produkten.

5.   Genom undantag från punkt 1 gäller att om ett uppföljningsmeddelande ändrar klassificeringen av ett ursprungligt meddelande till ett varnings- eller ett informationsmeddelande ska nätverksmedlemmen lämna in den till kommissionens kontaktpunkt för kontroll och vidarebefordran till varnings- och samarbetsnätverkets kontaktpunkter inom de tidsfrister som fastställs i artikel 17 eller artikel 18.

Artikel 23

Tillgång till iRASFF-anmälningar

1.   Alla medlemmar i nätverket för varning och samarbete ska ha tillgång till varnings-, informations- och underrättelsemeddelanden eller meddelanden om avvisande vid gränsen.

2.   Utan att det påverkar kommissionens rätt till tillgång enligt artikel 8.2 ska endast de medlemmar i nätverket för varning och samarbete som lämnar och tar emot anmälningar och framställningar ha tillgång till meddelanden om bristande efterlevnad. Andra nätverksmedlemmar ska dock ha tillgång till den information som avses i artikel 16.1 a, b och e.

3.   Utan att det påverkar kommissionens rätt till tillgång enligt artikel 8.2 ska endast de kontaktpunkter i nätverket för livsmedelsbedrägerier som lämnar och tar emot anmälningar och framställningar ha tillgång till meddelanden om livsmedelsbedrägerier.

Artikel 24

Kontroll och offentliggörande av anmälningar

1.   Kontrollen av anmälningar vid kommissionens kontaktpunkt ska omfatta följande:

a)

Att meddelandet är komplett och läsbart.

b)

Att den rättsliga grunden för anmälan är korrekt. En felaktig rättslig grund ska dock inte hindra att meddelandet vidarebefordras om en risk har identifierats,

c)

Huruvida meddelandet omfattas av RASFF-nätverkets tillämpningsområde.

d)

Huruvida den väsentliga informationen i meddelandet är tillgänglig på ett språk som kommer att vara lätt att förstå för varnings- och samarbetsnätverkets kontaktpunkt.

e)

Att det överensstämmer med denna förordning.

f)

Möjligt återkommande arrangemang med samma aktör och/eller fara och/eller ursprungsland.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska kontroller av meddelanden om bristande efterlevnad, livsmedelsbedrägerier och avvisande vid gränsen omfatta leden b, c och e i den punkten.

3.   När kommissionens kontaktpunkt har kontrollerat en anmälan i enlighet med punkt 1 eller 2 får den offentliggöra en sammanfattning av varnings- och informationsmeddelandena samt meddelandena om avvisande vid gränsen och om bristande efterlevnad, med information om klassificeringen av anmälan och dess status, den produkt och de(n) risk(er) som identifierats, ursprungslandet, de länder i vilka produkten har distribuerats, den anmälande nätverksmedlemmen, grunden för anmälan och de åtgärder som vidtagits.

4.   Kommissionen ska offentliggöra en årlig rapport om de anmälningar som har vidarebefordrats i iRASFF.

Artikel 25

Tillbakadragande och ändringar av anmälningar

1.   Om den åtgärd som ska vidtas verkar utgå från ogrundad information eller om anmälan har vidarebefordrats av misstag, får varje kontaktpunkt inom nätverket för varning och samarbete begära följande:

a)

Att en anmälande kontaktpunkt drar tillbaka ett meddelande om bristande efterlevnad, ett meddelande om livsmedelsbedrägerier eller ett uppföljningsmeddelande.

b)

Att kommissionens kontaktpunkt, med samtycke från den anmälande kontaktpunkten, drar tillbaka ett varnings- eller informationsmeddelande, eller ett meddelande om avvisande vid gränsen eller ett underrättelsemeddelande.

2.   Alla kontaktpunkter inom nätverket för varning och samarbete får begära att en anmälan ändras med den anmälande kontaktpunktens samtycke.

3.   Ett uppföljningsmeddelande ska inte betraktas som en ändring av en anmälan och kan därför vidarebefordras utan godkännande av någon annan nätverksmedlem, såvida inte ett sådant uppföljningsmeddelande ändrar klassificeringen av anmälan.

Artikel 26

Avslutande av en anmälan och lagringstid för personuppgifter

1.   En anmälan avslutas automatiskt i iRASFF

a)

om inga begäranden om uppföljning är aktuella eller

b)

om alla begäranden har besvarats eller

c)

om inget svar på den sista begäran lämnas inom 6 månader från att den vidarebefordrats.

2.   Personuppgifter från avslutade anmälningar ska lagras i högst 10 år.

Artikel 27

Utbyte av information med tredjeländer

1.   Om ett varningsmeddelande, ett informationsmeddelande eller ett meddelande om avvisande vid gränsen gäller en produkt som har sitt ursprung i eller distribueras till ett tredjeland som inte har tillgång till iRASFF eller Traces, ska kommissionen informera det tredjelandet utan onödigt dröjsmål.

2.   Om ett meddelande om bristande efterlevnad eller livsmedelsbedrägerier gäller en produkt som har sitt ursprung i eller distribueras till ett tredjeland som inte har tillgång till iRASFF eller Traces, får kommissionen informera det tredjelandet.

Artikel 28

Beredskapsarrangemang för iRASFF

1.   Om iRASFF inte är tillgängligt:

a)

RASFF-nätverkets medlemmar ska tillkännage vidarebefordrandet av ett e-postmeddelande som gäller ett varningsmeddelande eller ett uppföljningsmeddelande till ett varningsmeddelande som inkommit per telefon till nödnumret till kommissionens kontaktpunkt. Kommissionens kontaktpunkt ska underrätta de kontaktpunkter i RASFF-nätverket som måste vidta uppföljning genom ett samtal till deras nödtelefonnummer.

b)

AAC-nätverkets kontaktpunkter ska utbyta information via e-post.

c)

Kontaktpunkterna för livsmedelsbedrägerier ska utbyta information om anmälda livsmedelsbedrägerier via e-post.

d)

De utbyten som avses i leden b och c ska inte utlösa begärande- och svarsmekanismen.

2.   När iRASFF åter blir tillgängligt ska kontaktpunkterna i nätverket för varning och samarbete lägga in den information som utbytts utanför systemet.

Avsnitt 2

Adis

Artikel 29

Adis-nätverket

1.   Varje medlem i nätverket får utse flera kontaktpunkter för att lämna in följande i Adis:

a)

Anmälningar av utbrott enligt artikel 19 i förordning (EU) 2016/429.

b)

Rapporter enligt artikel 20 i förordning (EU) 2016/429.

2.   Varje kontaktpunkt i Adis-nätverket ska i Adis upprätthålla och uppdatera förteckningen över anmälande och rapporterande regioner som upprättats av dess medlemsstat för den anmälan och rapportering som föreskrivs i artikel 19 och artikel 20 i förordning (EU) 2016/429.

Avsnitt 3

Europhyt

Artikel 30

Europhyt-nätverket

Varje medlem av Europhyt-nätverket ska utse följande:

a)

En kontaktpunkt med ansvar för att lämna in Europhyt-anmälningar om utbrott till Europhyt-nätverket för utbrott.

b)

En kontaktpunkt med ansvar för

i)

att övervaka inlämnandet av Europhyt-anmälningar om kvarhållande till Europhyt-nätverket för kvarhållande, i enlighet med artikel 33, för sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som förs in till unionen,

ii)

att lämna in Europhyt-anmälningar om kvarhållande till berörda tredjeländer och internationella organisationer, för sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som förs in till unionen,

iii)

att lämna in Europhyt-anmälningar om kvarhållande till Europhyt-nätverket för kvarhållande, för sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som är föremål för handel i unionen.

Artikel 31

Tillgång till Europhyt-anmälningar om utbrott och kvarhållande

Utan att det påverkar kommissionens rätt till tillgång i enlighet med artikel 8.2 ska endast det berörda Europhyt-nätverket ha tillgång till Europhyt-anmälningar om utbrott eller kvarhållande.

Artikel 32

Inlämnande av Europhyt-anmälningar om utbrott till Europhyt-nätverket för utbrott

1.   Europhyt-nätverkets kontaktpunkter ska i Europhyt lämna en anmälan om utbrott som innehåller minst den information som anges i punkterna 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 och 8 i bilaga I till denna förordning senast åtta arbetsdagar efter den officiella bekräftelse från det ansvariga officiella organet om förekomsten av en skadegörare som avses i artikel 11 första stycket a och b samt i artiklarna 29.1, 30.1 och 33.1 i förordning (EU) 2016/2031.

2.   Om förekomst av en skadegörare har bekräftats officiellt i enlighet med punkt 1 ska anmälan också innehålla den information som anges i punkt 5.6 i bilaga I.

3.   Nätverkets kontaktpunkter ska i Europhyt lämna en anmälan som innehåller den information som anges i punkterna 1.2, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3–5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 7.1–7.6, 9 och 10 i bilaga I senast 30 dagar efter den dag som avses i punkt 1.

4.   Europhyt-nätverkets kontaktpunkter ska uppdatera de anmälningar som avses i punkterna 1 och 3 så snart de har kontrollerat all relevant ny information som har gjorts tillgänglig för dem eller den behöriga myndigheten har vidtagit nya åtgärder.

Artikel 33

Användning av Traces för inlämnande av Europhyt-anmälningar om kvarhållande till Europhyt-nätverket för kvarhållande

1.   Den officiella växtskyddsinspektör som fattar beslut om sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som förs in till unionen i enlighet med artikel 55.2 b i förordning (EU) 2017/625 ska lämna in Europhyt-anmälningar om kvarhållande för sådana sändningar i Traces inom två arbetsdagar från kvarhållandet.

2.   De anmälningar som avses i punkt 1 ska innehålla följande information:

a)

Den information som ska registreras i CHED-dokumentet som avses i artikel 40.1 c.

b)

Ytterligare information om de åtgärder som vidtagits avseende sändningen.

c)

Information om den ålagda karantänen.

d)

Eventuell ytterligare information om kvarhållandet, om sådan finns tillgänglig.

3.   Europhyt-nätverkets kontaktpunkter ska lämna in Europhyt-anmälningar om kvarhållande av sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som är föremål för handel i unionen i Traces inom två arbetsdagar från kvarhållandet. Dessa anmälningar ska innehålla den information som avses i punkt 2.

Artikel 34

Lagringstid för personuppgifter från Europhyt-anmälningar om utbrott

Europhyt ska lagra personuppgifter från Europhyt-anmälningar om utbrott under högst 10 år.

Avsnitt 4

Traces

Artikel 35

Traces-nätverket

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.2 ska varje medlem i Traces-nätverket utse en eller flera kontaktpunkter för de funktioner som föreskrivs i artiklarna 132 d och 133 i förordning (EU) 2017/625 eller i annan unionslagstiftning som avser Traces.

2.   Kontaktpunkter som utses för inlämning av Europhyt-anmälningar om kvarhållande ska också anses vara kontaktpunkter för den funktionen i Traces.

Artikel 36

Tillgång till data, information och dokument i Traces

1.   Varje aktör ska ha tillgång till de data, den information eller de dokument som den behandlar, utfärdar eller vidarebefordrar i Traces.

2.   Varje behörig myndighet ska ha tillgång till de data, den information eller de dokument som behandlas, utfärdas eller vidarebefordras inom dess ansvarsområde i Traces, antingen av dess egen personal eller av de aktörer som den förvaltar i Traces.

3.   Om fler än en behörig myndighet behandlar, utfärdar eller vidarebefordrar data, information eller dokument i Traces ska de ha tillgång till alla sådana data, all sådan information och alla sådana dokument.

4.   Utan att det påverkar kommissionens rätt till tillgång enligt artikel 8.2 ska enheter som inte har bidragit till behandlingen, utfärdandet eller vidarebefordrandet av data, information eller dokument i Traces, eller som inte deltar i utsläppandet på marknaden eller den berörda förflyttningen, inte ha tillgång till sådana data, sådan information eller sådana dokument.

5.   Genom undantag från punkt 4 ska de behöriga myndigheterna ha tillgång till data, information och dokument som rör ett beslut om att neka en sändning införsel eller en order om att vidta en åtgärd, registrerad i Traces i enlighet med artikel 66.5 i förordning (EU) 2017/625.

Artikel 37

Utbyten mellan Traces och andra elektroniska system

1.   Datautbytet mellan Traces och andra elektroniska system, inklusive medlemsstaternas nationella system, ska vara synkront, ömsesidigt och baserat på UN/CEFACT-, IPPC- och OIE-standarder.

2.   Datautbytet mellan Traces och medlemsstaternas nationella system ska använda referensdata som tillhandahålls i Traces.

Artikel 38

Samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter vad gäller sändningar som förs in i unionen

1.   När det gäller det samarbete som avses i artikel 75.1 i förordning (EU) 2017/625 ska medlemsstaternas tullmyndigheter ha åtkomst till data, information och dokument som rör djur och varor som förs in i unionen från tredjeländer och till de beslut som fattas på grundval av offentlig kontroll som utförs i enlighet med kapitel V i avdelning II i den förordningen, genom

a)

Traces eller medlemsstaternas nationella system, eller

b)

den gemensamma kontaktpunkten för EU:s tullsektor som grundar sig på de elektroniska tullsystem som avses i beslut 70/2008/EG och som är kopplade till Traces.

2.   Om den åtkomst som avses i punkt 1 inte är tillgänglig ska medlemsstaterna utan onödigt dröjsmål se till att deras tullmyndigheter och behöriga myndigheter ömsesidigt och i god tid utbyter relevanta data, relevant information och relevanta dokument.

Artikel 39

Utfärdande av elektroniska officiella intyg och användning av elektroniska underskrifter

1.   Elektroniska officiella intyg för sändningar av djur och varor som förs in i unionen ska uppfylla samtliga följande krav:

a)

De ska vara utfärdade i något av följande system

i)

Traces,

ii)

en medlemsstats nationella system,

iii)

ett tredjelands eller en internationell organisations elektroniska system för intygande som kan utbyta data med Traces,

iv)

ett tredjelands eller en internationell organisations elektroniska system för intygande som kan utbyta data med en medlemsstats nationella system.

b)

De ska undertecknas av en bemyndigad tjänsteman med en avancerad eller kvalificerad elektronisk underskrift.

c)

De ska vara försedda med den utfärdande behöriga myndighetens avancerade eller kvalificerade elektroniska stämpel eller dess rättsliga företrädares avancerade eller kvalificerade elektroniska underskrift.

d)

De ska använda en kvalificerad elektronisk tidsstämpling.

2.   Om elektroniska officiella intyg utfärdas i enlighet med punkt 1 a iii eller iv, ska Traces eller medlemsstatens nationella system bekräfta utbytet av data genom den avancerade eller kvalificerade elektroniska stämpeln från den behöriga myndigheten i det utfärdande tredjelandet eller den avancerade eller kvalificerade elektroniska underskriften av dess rättsliga företrädare.

I sådana fall krävs ingen underskrift av den bemyndigade tjänsteman som avses i punkt 1 b.

3.   Kommissionen ska underrättas i förväg om utfärdande av elektroniska officiella intyg i enlighet med punkt 1 a iv.

4.   Den behöriga myndigheten ska godta elektroniska sundhetscertifikat, som krävs för införsel av växter, växtprodukter och andra föremål till unionens territorium i enlighet med avsnitt 1 i kapitel VI i förordning (EU) 2016/2031, endast om de har utfärdats i enlighet med punkt 1 a i eller iii i den här artikeln.

Artikel 40

Utformningen av CHED-dokumentet och anvisningar för dess uppvisande och användning

1.   CHED-dokumentet ska innehålla de uppgifter som anges i del 1 i bilaga II till denna förordning och användas av aktören och de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 56.3 i förordning (EU) 2017/625 i något av följande format, beroende på den kategori av försändelser som fastställs i artikel 47.1 i den förordningen:

a)

Ett CHED-A upprättat i enlighet med förlagan i del 2 avsnitt A i bilaga II till denna förordning för sändningar av djur som

i)

avses i artikel 47.1 a i förordning (EU) 2017/625 eller

ii)

vid införseln till unionen omfattas av sådana åtgärder som avses i artikel 47.1 e eller f i förordning (EU) 2017/625.

b)

Ett CHED-P upprättat i enlighet med förlagan i del 2 avsnitt B i bilaga II till denna förordning, för sändningar av produkter som

i)

avses i artikel 47.1 b i förordning (EU) 2017/625 eller

ii)

vid införseln till unionen omfattas av de åtgärder som avses i artikel 47.1 d, e eller f i förordning (EU) 2017/625.

c)

Ett CHED-PP upprättat i enlighet med förlagan i del 2 avsnitt C i bilaga II till denna förordning för sändningar av

i)

växter, växtprodukter och andra föremål enligt artikel 47.1 c i förordning (EU) 2017/625, eller

ii)

växter, växtprodukter och andra föremål som vid införseln till unionen omfattas av en av de åtgärder eller villkor som avses i artikel 47.1 d, e eller f i förordning (EU) 2017/625, eller

iii)

särskilda växter, växtprodukter och andra föremål av ett visst ursprung eller en viss härkomst för vilka en miniminivå för offentlig kontroll krävs för att hantera de erkända, enhetliga faror och risker för växtskyddet som föreskrivs i genomförandeförordning (EU) 2019/66,

d)

Ett CHED-D upprättat i enlighet med förlagan i del 2 avsnitt D i bilaga II till denna förordning för sändningar av foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som vid införseln till unionen omfattas av någon av de åtgärder eller villkor som avses i artikel 47.1 d, e eller f i förordning (EU) 2017/625.

2.   Det CHED-dokument som avses i punkt 1 ska vara

a)

utfärdat på minst ett av de officiella språken i den medlemsstat där införseln sker,

b)

vederbörligen ifyllt på minst ett av de officiella språken i den medlemsstat där införseln sker i enlighet med de anvisningar som anges i del 1 i bilaga II till denna förordning av

i)

den aktör som ansvarar för sändningen, när det gäller informationen om sändningen, enligt beskrivningen i del I av förlagorna i avsnitten A–D i del 2 i den bilagan,

ii)

den behöriga myndigheten vid en gränskontrollstation eller ett kontrollställe, när det gäller information om det beslut som fattats om sändningen, enligt del II av förlagorna i avsnitten A–D i del 2 i den bilagan.

iii)

den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen för utförsel eller slutlig destination, eller av den lokala behöriga myndigheten, när det gäller information om de uppföljningsåtgärder som vidtagits vad gäller sändningen efter det att ett beslut har fattats, enligt del III av förlagorna i avsnitten A–D i del 2 i den bilagan.

3.   Genom undantag från punkt 2 a får en medlemsstat samtycka till att ett CHED-dokument upprättas på ett annat officiellt EU-språk än det som används i den medlemsstat där införseln sker.

Artikel 41

Användningen av ett elektroniskt CHED-dokument

1.   En aktörs eller en behörig myndighets användning av ett CHED-dokument i elektroniskt format ska ske genom något av följande system:

a)

Traces, under förutsättning att CHED-dokumentet uppfyller samtliga av följande krav:

i)

Det är undertecknat av den aktör som ansvarar för sändningen med sin elektroniska underskrift.

ii)

Det är undertecknat av intygsutfärdaren vid en gränskontrollstation eller ett kontrollställe med hans eller hennes avancerade eller kvalificerade elektroniska underskrift.

iii)

Det har en avancerad eller kvalificerad elektronisk stämpel från den utfärdande behöriga myndigheten.

iv)

Det har stämplats i Traces med en avancerad eller kvalificerad elektronisk stämpel.

b)

Medlemsstatens nationella system, under förutsättning att CHED-dokumentet uppfyller samtliga av följande krav:

i)

Det är undertecknat av den aktör som ansvarar för sändningen med sin elektroniska underskrift.

ii)

Det är undertecknat av intygsutfärdaren vid en gränskontrollstation eller ett kontrollställe med hans eller hennes avancerade eller kvalificerade elektroniska underskrift.

iii)

Det har en avancerad eller kvalificerad elektronisk stämpel från den utfärdande behöriga myndigheten.

iv)

Det vidarebefordras till Traces senast vid den tidpunkt då beslutet fattas på grundval av den offentliga kontrollen och vidarebefordrandet har stämplats med den utfärdande behöriga myndighetens avancerade eller kvalificerade elektroniska stämpel,

2.   Traces ska bekräfta den vidarebefordran som avses i punkt 1 b iv med dess avancerade eller kvalificerade elektroniska stämpel.

3.   De nödvändiga åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 ska var och en tidsstämplas med en kvalificerad elektronisk tidsstämpling.

Artikel 42

Lagringstider för elektroniska intyg och CHED-dokument och personuppgifter i dessa

1.

För att upprätthålla integriteten för intyg och CHED-dokument som utfärdats i enlighet med artikel 39 respektive artikel 41 ska relevanta data om elektroniska underskrifter, elektroniska stämplar, tidsstämplingar och elektroniskt informationsutbyte lagras i Traces och medlemsstaternas nationella system i minst 3 år.

2.

Personuppgifter från de intyg och CHED-dokument som avses i punkt 1 ska lagras i Traces och medlemsstaternas nationella system i högst 10 år.

3.

Personuppgifter från Europhyt-anmälningar om kvarhållande som avses i artikel 33.2 ska lagras i Traces i högst 10 år.

Artikel 43

Förteckning över kontrollenheter

Varje kontaktpunkt för Traces-nätverket ska i Traces upprätthålla och uppdatera den förteckning över kontrollenheter som dess medlemsstat har utsett för Traces.

Artikel 44

Förteckning över gränskontrollstationer och kontrollställen

1.   Varje kontaktpunkt för Traces-nätverket ska i Traces upprätthålla och uppdatera den förteckning över gränskontrollstationer och kontrollställen som medlemsstaten har utsett i enlighet med artikel 59.1 respektive artikel 53.2 i förordning (EU) 2017/625 för att utföra offentlig kontroll av en eller flera av de kategorier av djur och varor som avses i artikel 47.1 i den förordningen.

2.   Den kontaktpunkt som avses i punkt 1 i denna artikel ska i Traces föra in information om varje gränskontrollstation och kontrollställe som utsetts, och de ska använda

a)

det format som anges i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1014 (35) för att tillhandahålla den information som avses i artikel 60.1 i förordning (EU) 2017/625,

b)

de förkortningar och specifikationer som anges i bilaga II till den genomförandeförordningen.

Artikel 45

Förteckning över anläggningar

1.   Varje kontaktpunkt för Traces-nätverket ska upprätthålla och uppdatera följande förteckningar över anläggningar i Traces:

a)

Livsmedelsanläggningar som dess medlemsstat har godkänt i enlighet med artikel 6.3 i förordning (EG) nr 852/2004.

b)

Anläggningar och driftansvariga som hanterar animaliska biprodukter eller därav framställda produkter och som har godkänts eller registrerats av medlemsstaten i enlighet med artikel 47 i förordning (EG) nr 1069/2009.

2.   Den kontaktpunkt som avses i punkt 1 ska föra in information i Traces om varje anläggning som avses i den punkten genom att använda de av kommissionen tillhandahållna tekniska specifikationerna för formatet för förteckningar över anläggningar.

3.   Kommissionen ska bistå medlemsstaterna med att göra de förteckningar som avses i punkt 1 tillgängliga för allmänheten via sin webbplats eller Traces.

Artikel 46

Beredskapsarrangemang för Traces och medlemsstaternas nationella system när någon funktion inte är tillgänglig, planerat eller oplanerat

1.   Kontaktpunkterna i Traces-nätverket ska ha ett offentligt dokumentbibliotek på internet som innehåller en ifyllbar förlaga för alla de dokument som kan utfärdas i Traces eller i medlemsstatens nationella system i enlighet med denna förordning.

2.   Om en medlemsstats nationella system, Traces eller någon av deras funktioner är otillgänglig i mer än en timme, får deras användare använda en tryckt eller elektronisk ifyllbar förlaga av det slag som avses i punkt 1 för att registrera och utbyta information.

3.   När de system eller funktioner som avses i punkt 2 åter blir tillgängliga ska deras användare använda den information som registrerats i enlighet med punkt 2 för att på elektronisk väg utarbeta de dokument som krävs enligt denna förordning.

4.   Om Traces, en medlemsstats nationella system eller någon av deras funktioner är otillgänglig, får medlemsstaterna tillfälligt utarbeta och elektroniskt utbyta alla nödvändiga dokument i det tillgängliga systemet och skyldigheter som gäller Traces-funktioner gäller inte. Kommissionen och de nationella systemens ägare ska genomföra ett separat utbyte av dessa dokument så snart tillgången har återställts.

5.   De dokument som utarbetats i enlighet med punkterna 2 och 4 ska vara märkta med texten ”utfärdad under en oförutsedd händelse”.

6.   Kommissionen ska informera användarna via Traces två veckor före en planerad otillgänglighet om hur länge den kommer att vara och anledningen till den.

Kapitel 4

Slutbestämmelser

Artikel 47

Upphävanden

1.   Direktiv 94/3/EG, besluten 92/486/EEG, 2003/24/EG, 2003/623/EG, 2004/292/EG, 2004/675/EG och 2005/123/EG, förordning (EU) nr 16/2011 samt genomförandebesluten 2014/917/EU, (EU) 2015/1918 och (EU) 2018/1553 ska upphöra att gälla från och med den 14 december 2019.

2.   Hänvisningar till de upphävda rättsakterna ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 48

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 20:e dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 december 2019, med undantag för avsnitt 2 i kapitel 3, som ska tillämpas från och med den 21 april 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 september 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(3)  EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

(4)  EUT L 317, 23.11.2016, s. 4.

(5)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien (EUT L 35, 8.2.2005, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

(9)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

(10)  Kommissionens förordning (EU) nr 16/2011 av den 10 januari 2011 om genomförandeåtgärder för systemet för snabb varning för livsmedel och foder (EUT L 6, 11.1.2011, s. 7).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1).

(12)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1918 av den 22 oktober 2015 om inrättandet av ett system för administrativt stöd och samarbete (AAC-systemet) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 280, 24.10.2015, s. 31).

(13)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3486_en.htm

(14)  Systemet inrättades ursprungligen genom rådets direktiv 77/93/EEG av den 21 december 1976 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till medlemsstaterna (EGT L 26, 31.1.1977, s. 20). Detta direktiv upphävdes genom rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1), vilket i sin tur upphävdes genom förordning (EU) 2016/2031 av den 14 december 2019.

(15)  Kommissionens direktiv 94/3/EG av den 21 januari 1994 om ett förfarande för anmälan om kvarhållande av en försändelse eller en skadegörare som har sitt ursprung i tredje land och som utgör en överhängande fara för växtskyddet (EGT L 32, 5.2.1994, s. 37).

(16)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/917/EU av den 15 december 2014 om fastställande av genomförandebestämmelser för rådets direktiv 2000/29/EG vad gäller anmälan av förekomsten av skadegörare och de åtgärder som medlemsstaterna vidtagit eller avser att vidta (EUT L 360, 17.12.2014, s. 59).

(17)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

(18)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1506 av den 8 september 2015 om fastställande av specifikationer rörande format för avancerade elektroniska underskrifter och avancerade elektroniska stämplar i enlighet med artiklarna 27.5 och 37.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (EUT L 235, 9.9.2015, s. 37).

(19)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1553 av den 15 oktober 2018 om villkor för erkännande av elektroniska sundhetscertifikat utfärdade av nationella växtskyddsmyndigheter i tredjeländer (EUT L 260, 17.10.2018, s. 22).

(20)  Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer (EUT L 21, 28.1.2004, s. 11).

(21)  Kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 av den 18 februari 2004 om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen (EUT L 49, 19.2.2004, s. 11).

(22)  Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG (EUT L 194, 25.7.2009, s. 11).

(23)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/66 av den 16 januari 2019 om regler för enhetliga praktiska arrangemang för genomförandet av offentlig kontroll av växter, växtprodukter och andra föremål för att kontrollera efterlevnaden av unionens regler om skyddsåtgärder mot skadegörare på växter som tillämpas på dessa varor (EUT L 15, 17.1.2019, s. 1).

(24)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en papperslös miljö för tullen och handeln (EUT L 23, 26.1.2008, s. 21).

(25)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1).

(26)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).

(27)  Kommissionens beslut 92/486/EEG av den 25 september 1992 om fastställande av samarbetsformer mellan Animo datacentrum och medlemsstaterna (EGT L 291, 7.10.1992, s. 20).

(28)  Kommissionens beslut 2003/24/EG av den 30 december 2002 om att utveckla ett integrerat veterinärdatasystem (EGT L 8, 14.1.2003, s. 44).

(29)  Kommissionens beslut 2003/623/EG av den 19 augusti 2003 om utveckling av ett integrerat veterinärdatasystem (Traces) (EUT L 216, 28.8.2003, s. 58).

(30)  Kommissionens beslut 2004/292/EG av den 30 mars 2004 om idrifttagande av systemet Traces och om ändring av beslut 92/486/EEG (EUT L 94, 31.3.2004, s. 63).

(31)  Kommissionens beslut 2004/675/EG av den 29 september 2004 om inrättande av logistiskt stöd för Traces-systemet (EUT L 309, 6.10.2004, s. 26).

(32)  Kommissionens beslut 2005/123/EG av den 9 februari 2005 om ändring av beslut 2004/292/EG vid idrifttagande av systemet Traces och om ändring av beslut 92/486/EEG (EUT L 39, 11.2.2005, s. 53).

(33)  Rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (EGT L 224, 18.8.1990, s. 29).

(34)  Rådets beslut 92/438/EEG av den 13 juli 1992 om datorisering av veterinära förfaranden vid import (Shift-projektet), om ändring av direktiven 90/675/EEG, 91/496/EEG, 91/628/EEG och beslut 90/424/EEG och om upphävande av beslut 88/192/EEG (EGT L 243, 25.8.1992, s. 27).

(35)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1014 av den 12 juni 2019 om fastställande av närmare bestämmelser om minimikrav för gränskontrollstationer, inklusive kontrollcentrum, och om det format, de kategorier och de förkortningar som ska användas för att förteckna gränskontrollstationer och kontrollställen (EUT L 165, 21.6.2019, s. 10).


BILAGA I

Innehåll i anmälningar som avses i artikel 32

1.   

Allmän information

1.1

Titel – ange det vetenskapliga namnet på den berörda skadegöraren, enligt vad som avses i artikel 11 första stycket led a och b samt artiklarna 29.1, 30.1 och 33.1 i förordning (EU) 2016/2031, platsen samt om det är första förekomsten eller inte. Det vetenskapliga namnet ska vara ett av följande:

1.

Skadegörarens vetenskapliga namn, inklusive eventuell patotyp, eller,

2.

om led 1 inte är tillämpligt, det vetenskapliga namn som godkänts av en internationell organisation, inklusive patotyp, och namnet på den organisationen, eller,

3.

om varken punkt 1 eller 2 är tillämplig, det vetenskapliga namnet från den mest tillförlitliga informationskällan och hänvisning till den källan.

Det är möjligt att lämna förklaringar.

1.2

Sammanfattning av informationen i punkterna 3–7.

1.3

För in ett av följande alternativ:

1.

En partiell anmälan i enlighet med artikel 32.1 och 32.2.

2.

En anmälan enligt artikel 32.3.

3.

En uppdatering av anmälan enligt artikel 32.4.

4.

En avslutande anmärkning om att åtgärder upphört att gälla och anledning till detta.

2.   

En enda myndighet och ansvariga personer

2.1

Namn på den enda myndighet som lämnar in anmälan – skriv ”Anmälan från” och sedan namnet på den enda myndigheten och medlemsstaten.

2.2

Officiell kontaktperson vid den enda myndigheten – ange namn, telefonnummer och e-postadress för den person som den enda myndigheten angett som officiell kontaktperson för anmälan. Om fler än en person anges, förklara varför.

3.   

Plats där skadegöraren förekommer

3.1

Ange så exakt som möjligt platsen där skadegöraren förekommer, och hänvisa till minst en administrativ region (t.ex. kommun, stad eller län).

3.2

Bifoga en eller flera kartor som visar platsen.

4.   

Orsak till anmälan, skadegörarstatus i det berörda området och den berörda medlemsstaten

4.1

För in ett av följande alternativ:

1.

Första bekräftade eller misstänkta förekomsten av skadegöraren på den berörda medlemsstatens territorium.

2.

Bekräftad eller misstänkt förekomst av skadegöraren på en del av den berörda medlemsstatens territorium där dess förekomst tidigare varit okänd. (I tillämpliga fall, ange att skadegöraren förekommer på en del av det territorium där den tidigare har förekommit men utrotats).

4.2

Skadegörarstatus i det område (1) där skadegöraren har påträffats, efter officiell bekräftelse – för in ett eller flera av följande alternativ, med en förklaring:

1.

Förekommer i alla delar av området.

2.

Förekommer endast i särskilda delar av området.

3.

Förekommer i särskilda delar av området där värdväxter inte odlas.

4.

Förekommer, under utrotning.

5.

Förekommer, under inneslutning.

6.

Förekommer, med låg prevalens.

7.

Förekommer inte, skadegörare har påträffats men utrotats.

8.

Förekommer inte, skadegörare har påträffats men förekommer inte längre av andra orsaker än utrotning.

9.

Tillfällig förekomst (förekomsten av skadegöraren förväntas inte leda till etablering), ingen åtgärd vidtagen.

10.

Tillfällig förekomst, åtgärd vidtagen, under övervakning.

11.

Tillfällig förekomst, åtgärd vidtagen, under utrotning.

12.

Annan.

4.3

Skadegörarstatus i den berörda medlemsstaten före den officiella bekräftelsen av förekomst eller misstänkt förekomst av skadegöraren – för in ett eller flera av följande alternativ, med en förklaring:

1.

Förekommer i alla delar av medlemsstaten.

2.

Förekommer endast i några delar av medlemsstaten.

3.

Förekommer i särskilda delar av området där värdväxter inte odlas.

4.

Förekommer, årstidsbetingat.

5.

Förekommer, under utrotning.

6.

Förekommer, under inneslutning (om utrotning är omöjlig).

7.

Förekommer, med låg prevalens.

8.

Förekommer inte, register över skadegörare saknas.

9.

Förekommer inte, skadegöraren utrotad.

10.

Förekommer inte, skadegöraren förekommer inte längre av andra orsaker än utrotning.

11.

Förekommer inte, register över skadegörare ogiltiga.

12.

Förekommer inte, register över skadegörare opålitliga.

13.

Förekommer inte, endast i kvarhållna sändningar.

14.

Tillfällig förekomst, ingen åtgärd vidtagen.

15.

Tillfällig förekomst, åtgärd vidtagen, under övervakning.

16.

Tillfällig förekomst, åtgärd vidtagen, under utrotning.

17.

Annan.

4.4

Skadegörarstatus i den berörda medlemsstaten efter den officiella bekräftelsen av förekomst av skadegöraren – för in ett eller flera av följande alternativ, med en förklaring:

1.

Förekommer i alla delar av medlemsstaten.

2.

Förekommer endast i några delar av medlemsstaten.

3.

Förekommer i särskilda delar av medlemsstaten där värdväxter inte odlas.

4.

Förekommer, årstidsbetingat.

5.

Förekommer, under utrotning.

6.

Förekommer, under inneslutning (om utrotning är omöjlig).

7.

Förekommer, med låg prevalens.

8.

Förekommer inte, skadegöraren utrotad.

9.

Förekommer inte, skadegöraren förekommer inte längre av andra orsaker än utrotning.

10.

Förekommer inte, register över skadegörare ogiltiga.

11.

Förekommer inte, register över skadegörare opålitliga.

12.

Förekommer inte, endast i kvarhållna sändningar.

13.

Tillfällig förekomst, ingen åtgärd vidtagen.

14.

Tillfällig förekomst, åtgärd vidtagen, under övervakning.

15.

Tillfällig förekomst, åtgärd vidtagen, under utrotning.

16.

Annan.

5.   

Upptäckt, provtagning, testning och bekräftelse av skadegöraren

5.1

Hur förekomsten av skadegöraren upptäcktes eller hur misstanken om förekomst uppstod – för in ett av följande alternativ:

1.

Officiell undersökning av skadegöraren.

2.

Undersökning av ett pågående eller avslutat utbrott av en skadegörare.

3.

Någon typ av fytosanitära kontroller.

4.

Spårning bakåt och framåt för den specifika förekomsten av skadegöraren.

5.

Officiell kontroll för andra ändamål än fytosanitära.

6.

Information som lämnats av professionella aktörer, laboratorier eller andra personer.

7.

Vetenskaplig information.

8.

Annan.

Övriga kommentarer kan lämnas i form av fritext eller bifogade dokument.

För alternativ 8, specificera vad det gäller.

För kontroller, ange datum, en beskrivning av metoden (inklusive uppgifter om visuella och andra kontroller), beskriv kortfattat platsen för inspektionen och resultaten och bifoga en eller flera bilder.

För alternativ 3 och 4, ange datum för kontroll och beskriv kontrollmetoden (inklusive uppgifter om visuella eller andra kontroller). Det är möjligt att kortfattat beskriva platsen för kontroll och resultaten, samt bifoga en eller flera bilder.

5.2

Datum för upptäckten – ange det datum då det ansvariga officiella organet fastställde förekomsten av skadegöraren, började misstänka förekomst eller först informerades om att den upptäckts. Om skadegöraren påträffades av en annan person än det ansvariga officiella organet, ange det datum då den upptäcktes och då den personen informerade det ansvariga officiella organet.

5.3

Provtagning för laboratorieanalys – i tillämpliga fall, lämna information om provtagningsförfarandet för laboratorieanalys, inklusive datum, metod och provstorlek. Det är möjligt att bifoga bilder.

5.4

Laboratorium – i tillämpliga fall, ange namn och adress för det eller de laboratorier som deltagit i arbetet med att bestämma skadegöraren.

5.5

Diagnosmetod – för in ett av följande alternativ:

1.

Enligt expertgranskade protokoll – (med en tydlig hänvisning till protokollet och till eventuella avvikelser från det).

2.

Annan (ange metod).

5.6

Datum för officiell bekräftelse av identifieringen av skadegöraren.

6.   

Uppgifter om det angripna området och om utbrottets allvarlighetsgrad och ursprung

6.1

Det angripna områdets storlek och avgränsning – för in ett eller flera av följande alternativ (det går att ange ungefärliga siffror, men förklara då varför det inte är möjligt att vara mer exakt):

1.

Angripen yta (m2, ha, km2).

2.

Antal angripna växter.

3.

Mängd angripna växtprodukter (ton, m3).

4.

Huvudsakliga GPS-koordinater eller annan specifik beskrivning (t.ex. Eurostats territoriella enheter (Nuts), geografiska koder (geokoder) eller flygfoton) som avgränsar området.

6.2

Egenskaper hos det angripna området och dess närhet – för in ett eller flera av följande alternativ:

1.

Friland – produktionsområde:

1.1.

Fält (åkermark, betesmark)

1.2.

Fruktträdsodling eller vindruvsodling

1.3.

Plantskola

1.4.

Skog

2.

Friland – övrigt:

2.1.

Privat trädgård

2.2.

Offentliga platser

2.3.

Bevarandeområde

2.4

Vilda växter på andra områden än bevarandeområden

2.5.

Övriga (vänligen specificera)

3.

Fysiskt slutna förhållanden:

3.1.

Växthus

3.2.

Vinterträdgårdar och liknande

3.3.

Privat plats (annan än växthus)

3.4.

Offentlig plats (annan än växthus)

3.5.

Övriga (vänligen specificera)

Ange för varje alternativ om angreppet berör ett eller flera av följande:

Växter för plantering,

övriga växter,

växtprodukter eller

andra föremål.

6.3

Värdväxter i det angripna området och dess närhet – ange det vetenskapliga namnet på värdväxter i området, i enlighet med punkt 6.4. Det går också att lämna ytterligare uppgifter om värdväxternas planteringstäthet, med hänvisning till odlingspraxis som är utmärkande för deras livsmiljöer, eller om mottagliga växtprodukter som produceras i området.

6.4

Växt(er), växtprodukt(er) och andra föremål som angripits – ange det vetenskapliga namnet på värdväxt(er) som angripits. Det går också att ange sort och för växtprodukter typ av vara, beroende på vad som är tillämpligt.

6.5

Smittbärare i området – i tillämpliga fall, ange ett av följande alternativ:

1.

Smittbärarnas vetenskapliga namn åtminstone på släktnivå eller,

2.

om punkt 1 inte är tillämplig, det vetenskapliga namn som godkänts av en internationell organisation och namnet på den organisationen eller,

3.

om varken punkt 1 eller 2 är tillämplig, det vetenskapliga namnet från den mest tillförlitliga informationskällan och hänvisning till den källan. Det går också att lämna ytterligare uppgifter om smittbärarnas planttäthet eller om egenskaper hos växter som är viktiga för smittbärarna.

6.6

Utbrottets allvarlighetsgrad – beskriva den nuvarande omfattningen av angreppet, symtom och skador. I tillämpliga fall, ange även prognoser så snart de är tillgängliga.

6.7

Utbrottets ursprung – ange den bekräftade spridningsvägen för skadegöraren till området eller den misstänkta spridningsvägen i väntan på bekräftelse, beroende på vad som är tillämpligt. Det går också att lämna ytterligare uppgifter om skadegörarens bekräftade eller potentiella ursprung.

7.   

Officiella fytosanitära åtgärder

7.1

Antagande av officiella fytosanitära åtgärder – ange ett av följande alternativ och lämna förklaringar:

1.

Officiella fytosanitära åtgärder har vidtagits i form av kemisk, biologisk eller fysisk behandling.

2.

Officiella fytosanitära åtgärder, andra än åtgärder i form av kemisk, biologisk eller fysisk behandling, har vidtagits.

3.

Officiella fytosanitära åtgärder kommer att vidtas.

4.

Ett beslut om officiella fytosanitära åtgärder är under behandling.

5.

Inga officiella fytosanitära åtgärder (förklara varför).

Om ett avgränsat område har upprättats, ange då under alternativen 1, 2 och 3 om åtgärderna har vidtagits/kommer att vidtas i eller utanför det området.

7.2

Datum för antagande av officiella fytosanitära åtgärder (ange den förväntade varaktigheten för eventuella tillfälliga åtgärder).

7.3

Identifiering av det område som omfattas av officiella fytosanitära åtgärder – ange vilken metod som använts för att identifiera det område som omfattas av officiella fytosanitära åtgärder. Resultaten av genomförda undersökningar.

7.4

Målet för de officiella fytosanitära åtgärderna – ange ett av följande alternativ:

1.

Utrotning.

2.

Inneslutning (om utrotning är omöjlig).

7.5

Åtgärder som påverkar förflyttningen av varor – ange ett av följande alternativ:

1.

Åtgärderna påverkar importen av varor till unionen eller förflyttningen av varor inom unionen (beskriv åtgärderna).

2.

Åtgärderna påverkar inte importen av varor till unionen eller förflyttningen av varor inom unionen.

7.6

Särskilda undersökningar – om undersökningar genomförs som en del av officiella fytosanitära åtgärder, beskriv metod, varaktighet och omfattning för dem.

8.   

Riskbedömning avseende skadegörare

För in ett av följande alternativ:

1.

Riskbedömning avseende skadegörare krävs inte (för de skadegörare som avses i artikel 11 första stycket led a och b eller för de som omfattas av de åtgärder som avses i artikel 30.1 andra stycket i förordning (EU) 2016/2031).

2.

Riskbedömning avseende skadegörare, eller preliminär sådan riskbedömning, är under utveckling.

3.

Preliminär riskbedömning avseende skadegörare finns – redogör för de viktigaste resultaten och bifoga den preliminära riskbedömningen avseende skadegörare eller ange var den finns.

4.

Riskbedömning avseende skadegörare finns – redogör för de viktigaste resultaten och bifoga riskbedömningen avseende skadegörare eller ange var den finns.

9.   

Lägg till länkar till relevanta webbplatser och andra informationskällor.

10.   

Ange om vissa eller samtliga uppgifter under punkterna 1.1, 1.3, 3.1, 4.1–4.4, 5.1–5.6, 6.1–6.7, 7.1–7.6 och 8 måste överlämnas till Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavsområdet.


(1)  I linje med det koncept som fastställs i internationella standarder för fytosanitära åtgärder, ISPM 8 (1998): Determination of pest status in an area. Rom, IPPC, FAO (https://www.ippc.int/sites/default/files/documents//1323945129_ISPM_08_1998_En_2011-11-29_Refor.pdf)


BILAGA II

Gemensamma hälsodokument för införsel (CHED-dokument)

DEL 1

CHED-uppgifter och förklaringar

Allmänt

De uppgifter som anges i del 1 utgör datakataloger för den elektroniska versionen av CHED.

Om inte annat anges eller fastställs i unionsrätten gäller alla uppgifter eller fält CHED-förlagorna i del 2.

Papperskopior av ett elektroniskt CHED-dokument måste vara försedda med en unik maskinläsbar optisk bild som länkar till den elektroniska versionen.

Välj ett av fälten I.20–I.26 och II.9–II.16. I varje fält ska ett alternativ väljas.

Om det går att välja flera alternativ i ett fält kommer bara det eller de valda alternativen att visas i den elektroniska versionen av CHED-dokumentet.

När ett fält inte är obligatoriskt kommer dess innehåll att visas som genomstruken text.

Fältens ordningsföljd, storlek och form i CHED-förlagorna i del 2 är endast vägledande.

När en stämpel krävs är dess elektroniska motsvarighet en elektronisk stämpel.

Vid behandling av de personuppgifter som ingår i CHED-dokumenten ska medlemsstaterna följa förordning (EU) 2016/679 och direktiv (EU) 2016/680, och kommissionen ska följa förordning (EU) 2018/1725.

DEL I – BESKRIVNING AV SÄNDNINGEN

Fält

Beskrivning

I.1

Avsändare/exportör

 

Ange namn och adress, land och ISO-landskod (1) för den fysiska eller juridiska person som skickar sändningen. Personen ska vara etablerad i ett tredjeland, utom i vissa fall som anges i unionsrätten då de kan vara etablerade i en medlemsstat.

I.2

CHED-referens

 

Detta är den unika alfanumeriska kod som tilldelats av Imsoc (upprepas i fälten II.2 och III.2).

I.3

Lokal referens

 

Ange den unika alfanumeriska kod som tilldelats av den behöriga myndigheten.

I.4

Gränskontrollstation/kontrollställe/kontrollenhet

 

Välj namnet på gränskontrollstationen eller kontrollstället, enligt vad som är tillämpligt.

Ange platsen för kontroll, om tillämpligt.

Om det rör sig om ett efterföljande CHED-P-dokument för en sändning som inte uppfyller kraven, ange namnet på den kontrollenhet som ansvarar för övervakningen av frizonen eller det särskilt godkända frilagret.

I.5

Kod för gränskontrollstation/kontrollställe/kontrollenhet

 

Detta är den unika alfanumeriska kod som Imsoc tilldelat gränskontrollstationen, kontrollstället eller kontrollenheten.

I.6

Mottagare/importör

 

Ange namn och adress, land och ISO-landskod för den fysiska eller juridiska person som sändningen är avsedd för och som står på t.ex. officiella intyg, officiella attesteringar eller andra dokument, inklusive handelsdokument som utfärdats i tredjelandet. Om det här är samma person som i fält I.8 kommer fältet automatiskt att fyllas i av Imsoc på grundval av informationen i fält I.8.

Om det rör sig om omlastning eller transitering är det här fältet inte obligatoriskt.

I.7

Destination

 

Ange namn och adress, land och ISO-landskod för den plats där sändningen levereras för slutlig lossning. Om det här är samma adress som i fält I.6 kommer fältet automatiskt att fyllas i av Imsoc på grundval av informationen i fält I.6.

Platsen måste vara belägen i en medlemsstat, även vid transitering enligt definitionen i artikel 3.44 i förordning (EU) 2017/625 med lagring av varor. Vid transitering utan lagring av varor anges det tredjeland som är destinationsland i fält I.22.

I tillämpliga fall, ange även destinationsanläggningens registrerings- eller godkännandenummer.

För sändningar som ska delas upp vid gränskontrollstationen, ange gränskontrollstationen som destination i det första CHED-dokumentet. I efterföljande CHED-dokument, ange destinationen för varje del av den uppdelade sändningen.

För sändningar som ska överföras till ett kontrollställe, ange kontrollstället som destination. Fältet kan komma att fyllas i automatiskt av Imsoc på grundval av informationen i fält I.20.

Om sändningarna flyttas till en lagringsanläggning för varor som ska transporteras vidare behöver destinationen anges bara om den inte är samma som lagringsanläggningen.

I.8

Aktör som ansvarar för sändningen

 

Ange namn och adress, land och ISO-landskod för den fysiska eller juridiska person i medlemsstaten som ansvarar för sändningen när den uppvisas vid gränskontrollstationen och som lämnar de deklarationer som krävs till de behöriga myndigheterna, antingen som importör eller på importörens vägnar. Det kan vara samma aktör som i fält I.6 och ska vara samma som i fält I.35.

Fältet kan komma fyllas i automatiskt av Imsoc.

Om det rör sig om ett efterföljande CHED-dokument, ange namn och adress för den person som ansvarar för att uppvisa sändningen för ytterligare offentliga kontroller på följande ort.

Om det rör sig om ett efterföljande CHED-P-dokument för en sändning som inte uppfyller kraven, ange namn och adress för den person som ansvarar för förfarandena efter lagring.

I.9

Följedokument

 

Välj den typ av följedokument som krävs: t.ex. officiella intyg, officiella attesteringar, tillstånd, deklarationer eller andra dokument, inklusive handelsdokument.

Ange den unika koden för följedokumenten och utfärdande land. Utfärdandedatum är inte obligatoriskt. Om det officiella intyget har genererats i Imsoc, ange den alfanumeriska koden i fält I.2a på det officiella intyget.

Hänvisningar till handelsdokument: ange t.ex. flygfraktsedelns nummer, konossement- eller handelsnumret för tåg eller vägfordon.

I.10

Förhandsanmälan

 

Ange beräknad dag och tid för ankomst till den införselort där gränskontrollstationen är belägen.

CHED-D / CHED-PP

Ange beräknad ankomstdag och ankomsttid till kontrollstället, om det rör sig om efterföljande CHED för överföring till ett kontrollställe.

I.11

Ursprungsland

 

Fältet kan komma att fyllas i automatiskt av Imsoc på grundval av informationen i fält I.31.

CHED-A

Ange vistelseland under den uppehållsperiod som krävs enligt åtföljande officiellt intyg.

För registrerade hästar som återinförs i unionen efter tillfällig export under en period som understiger 30, 60 eller 90 dagar för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang i vissa tredjeländer, ange från vilket de senast avsändes

CHED-P

Ange det land där produkterna framställdes, tillverkades eller förpackades (märkta med identifieringsmärke).

När det gäller produkter som återinförs i unionen enligt artikel 77.1 h i förordning (EU) 2017/625 eller som återinförs i unionen efter transitering genom tredjeländer (enligt definitionen i artikel 3.44 b i den förordningen), ange ursprungsmedlemsstat.

CHED-PP

Ange ursprungsland eller ursprungsländer där växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen har odlats, producerats, lagrats eller bearbetats, enligt sundhetscertifikatet.

CHED-D

Ange varornas ursprungsland eller det land där de odlats, skördats eller producerats.

I.12

Ursprungsregion

 

Om djur eller varor berörs av regionaliseringsåtgärder i enlighets med unionsrätten, ange koderna för godkända regioner, zoner eller delområden. Fältet kan komma att fyllas i automatiskt av Imsoc på grundval av informationen i fält I.31.

CHED-PP

Om ursprungslandet officiellt har förklarat vissa områden fria från en viss skadegörare, ange ursprungsområdet för växten, växtprodukten eller andra föremål.

I.13

Transportmedel

 

Välj ett av följande transportmedel för djur eller varor som anländer till gränskontrollstationen och ange identifiering för det:

flyg (ange flightnummer)

fartyg (ange fartygets namn och nummer)

järnväg (ange tågets identitetsnummer och numret på järnvägsvagnen)

Vägfordon (fordonets registreringsnummer samt registreringsnummer för eventuellt släp)

Vid färjetransport, markera ”fartyg” och ange registreringsnummer för fordonet eller fordonen (med registreringsnummer för eventuellt släp) samt färjans namn.

CHED-PP

Transportmedlet behöver inte identifieras.

I.14

Avsändningsland

 

CHED-P / CHED-PP / CHED-D

Ange det land där varorna lastades på det slutliga transportmedlet för transport till unionen. I vissa fall, då förflyttningen omfattar mer än ett land före införseln till unionen (triangelförflyttning), kan detta vara det tredjeland där det officiella intyget utfärdades.

Detta fält gäller inte CHED-A.

I.15

Ursprungsanläggning

 

Om så krävs enligt unionsrätten, ange namn och adress, land och ISO-landskod för ursprungsanläggningen eller ursprungsanläggningarna.

Om så krävs enligt unionslagsrätten, ange dess registrerings- eller godkännandenummer.

Fältet kan komma att fyllas i automatiskt av Imsoc på grundval av informationen i fält I.31.

I.16

Transportförhållanden

 

CHED-P / CHED-D

Ange temperaturområde som krävs vid transport (rumstemperatur, kylförvaring, frysförvaring), om tillämpligt. Bara ett alternativ kan väljas.

Detta fält gäller inte CHED-A och CHED-PP.

I.17

Containernummer/förseglingsnummer

 

I tillämpliga fall, ange containernummer och förseglingsnummer (mer än ett nummer får anges).

För officiell försegling: ange det officiella förseglingsnummer som anges i det officiella intyget och markera ”officiell försegling” eller ange eventuell annan försegling i enlighet med vad som anges i följedokumenten.

I.18

Varorna intygas vara avsedda som/för

 

Välj syftet med förflyttningen av djur, avsedd användning för varorna eller kategorin enligt vad som anges i det officiella intyget (där så krävs) eller handelsdokument.

CHED-A:

Avel/produktion, gödning, avgränsade anläggningar, hundar/katter/illrar (eller om fler än fem hundar/katter/illrar flyttas utan kommersiellt syfte), vattenlevande prydnadsdjur, slakteri, karantän, registrerade hästdjur, återutläggning (endast för vattenbruksdjur), resande cirkus/djurföreställningar, utställning, utsättning eller annat.

CHED-P:

Livsmedel, foder, läkemedelsbruk, tekniskt bruk, varuprov, vidare bearbetning eller annat.

CHED-D:

Livsmedel, livsmedel efter vidarebehandling, foder, prov eller utställningsobjekt eller annat.

Detta fält gäller inte CHED-PP.

I.19

Varor som uppfyller kraven

 

Detta fält gäller endast CHED-P.

Markera ”uppfyller kraven” om varorna uppfyller de krav som avses i artikel 1.2 a och d i förordning (EU) 2017/625.

Markera ”uppfyller inte kraven” om varorna

inte uppfyller de krav som avses i artikel 1.2 a i förordning (EU) 2017/625 och

uppfyller de krav som avses i punkt d i den artikeln och

inte är avsedda att släppas ut på marknaden.

I.20

För omlastning/överföring/vidaretransport till

 

CHED-A (vidaretransport)

Ange namn och ISO-landskod för det destinationstredjeland där djuren stannar på samma fartyg eller flygplan och är avsedda att sändas direkt till ett tredjeland utan att passera en annan hamn eller flygplats i unionen.

Ange namn på nästa gränskontrollstation i unionen dit djuren fortsätter sin resa på samma fartyg eller flygplan för ytterligare offentlig kontroll.

CHED-P (omlastning)

Ange namn och ISO-landskod för det destinationstredjeland där produkterna lastas om till ett annat fartyg eller flygplan och är avsedda att sändas direkt till ett tredjeland utan att passera en annan hamn eller flygplats i unionen.

Ange namnet på nästa gränskontrollstation i unionen där produkterna ska lastas om för ytterligare offentlig kontroll.

CHED-PP (omlastning/överföring)

Ange namnet på nästa gränskontrollstation eller på nästa kontrollställe i unionen där varorna ska omlastas respektive dit varorna ska överföras för ytterligare offentliga kontroller.

CHED-D (överföring)

Ange namnet på det kontrollställe i unionen dit varorna ska överföras för ytterligare offentliga kontroller om sändningen väljs ut för identitetskontroller och fysiska kontroller.

I.21

För vidaretransport

 

CHED-PP / CHED-D

Ange den godkända vidaretransportanläggningen dit sändningen ska transporteras efter att ha valts ut för identitetskontroller och fysiska kontroller vid gränskontrollstationen.

I.22

För transitering till

 

Ange namn och ISO-landskod för destinationstredjelandet.

Ange namn på gränskontrollstation för utförsel för sändningar som inte uppfyller kraven och som passerar unionens territorium med väg-, järnvägs- eller sjötransport (extern transitering).

Detta fält gäller inte CHED-D.

I.23

För den inre marknaden

 

Markera denna ruta om sändningarna är avsedda att släppas ut på unionsmarknaden.

I.24

För varor som inte uppfyller kraven

 

Detta fält gäller endast CHED-P.

Ange typ av destination till vilken sändningen ska levereras och ange registreringsnummer om tillämpligt: särskilt godkänt tullager, frizon eller fartyg (inklusive namn och avlämningshamn).

I.25

För återinförsel

 

CHED-A:

Markera om det gäller återinförsel till unionen av registrerade hästar efter tillfällig export under en period som understiger 30, 60 eller 90 dagar för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang i vissa tredjeländer.

Markera om det gäller återinförsel av djur med ursprung i unionen som återförs till unionen efter att ha förvägrats införsel av ett tredjeland.

CHED-P / CHED-PP

Markera om det gäller återinförsel av varor med ursprung i unionen som återförs till unionen efter att förvägrats införsel av ett tredjeland.

Detta fält gäller inte CHED-D.

I.26

För tillfällig införsel

 

Detta fält gäller endast CHED-A och endast registrerade hästar.

Utförselställe – ange gränskontrollstation för utförsel.

Utförseldatum – ange datum för utförsel (mindre än 90 dagar efter införsel).

I.27

Transportmedel efter gränskontrollstation/lagring

 

Detta fält får fyllas i efter förhandsanmälan och är obligatoriskt för

djur som omfattas av rådets förordning (EG) nr 1/2005 (2) (CHED-A),

varor som omfattas av omlastning, direkttransitering, övervakning, återinförsel eller leverans till alla kontrollerade destinationer, inklusive vidaretransportanläggning eller kontrollställe, där ytterligare offentlig kontroll krävs (CHED-P, CHED-PP, CHED-D),

varor under transitering som inte uppfyller kraven (CHED-P).

Välj ett av följande transportmedel: Flyg, fartyg, järnväg eller vägfordon (se anvisningarna i fält I.13).

CHED-PP

Om containernumret anges i fält I.17 behöver transportmedel inte anges.

I.28

Transportör

 

Detta fält är obligatoriskt endast för CHED-A när fält I.27 används.

Ange namn och adress, land och ISO-landskod för den fysiska eller juridiska person som ansvarar för transporten.

I tillämpliga fall, ange registrerings- eller godkännandenumret.

I.29

Datum för avresa

 

Detta fält är obligatoriskt endast för CHED-A när fält I.27 används.

Ange dag och tid för beräknad avresa från gränskontrollstationen.

I.30

Färdjournal

 

Detta fält gäller endast CHED-A och hänvisar till kraven i förordning (EG) nr 1/2005.

I.31

Beskrivning av sändningen

 

Fyll i på grundval av t.ex. officiella intyg, officiella attesteringar, deklarationer eller andra dokument, inklusive handelsdokument, för att ge en tillräcklig beskrivning av varorna och som gör det möjligt att identifiera dem och att beräkna avgifter, t.ex. nummer och rubrik från Kombinerade nomenklaturen (KN), Taric-nummer, Eppo-nummer, art (taxonomisk information), nettovikt (kg).

Ange antalet strån med sperma, ägg och embryon.

Ange, enligt kraven, typ och antal förpackningar, typ av emballage (enligt UN/CEFACT:s standarder), partinummer, individuellt identifieringsnummer, passnummer, produkttyp.

Vid efterföljande CHED-dokument, för in mängden varor som anges i det tidigare CHED-dokumentet.

CHED-P:

Markera ”slutkonsument” om produkterna är förpackade för slutkonsumenter.

I.32

Totalt antal förpackningar

 

Ange det totala antalet förpackningar i sändningen (i förekommande fall).

I.33

Total kvantitet

 

CHED-A:

Ange det totala antalet förpackningar i sändningen (i förekommande fall).

CHED-P:

Ange det totala antalet strån med sperma, ägg och embryon (i förekommande fall).

CHED-PP / CHED-D:

Ange antal eller volym (i förekommande fall).

I.34

Total nettovikt/total bruttovikt (kg)

 

Detta är den totala nettovikten (dvs. massan av själva djuren eller varorna, utan inre och yttre emballage) som automatiskt beräknas av Imsoc på grundval av uppgifterna i fält I.31.

Ange total bruttovikt (dvs. den sammanlagda vikten för djuren eller varorna, plus inre och yttre emballage, men utan transportcontainrar och annan transportutrustning). Denna information krävs inte för CHED-PP.

I.35

Intyg

 

Intyget ska undertecknas av den fysiska person som ansvarar för sändningen och får anpassas beroende på vilket CHED som används:

I egenskap av ansvarig för den ovan beskrivna sändningen intygar jag att uppgifterna i del I i detta dokument mig veterligen är sanningsenliga och fullständiga. Jag förbinder mig också att uppfylla kraven i förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll, däribland att betala kostnader för offentliga kontroller samt för återsändning av sändningar, karantän eller isolering av djuren, eller för avlivning och bortskaffande vid behov.

Underskrift (undertecknaren förbinder sig att ta tillbaka sändningar i transitering som förvägrats införsel av ett tredjeland.

DEL II – KONTROLLER

Fält

Beskrivning

II.1

Föregående CHED

 

Detta är den unika alfanumeriska kod som tilldelas av Imsoc för det CHED-dokument som används innan en sändning delas upp eller före omlastning (vid offentlig kontroll), påfyllning, annullering eller överföring till ett kontrollställe.

II.2

CHED-referens

 

Detta är den unika alfanumeriska kod som anges i fält I.2.

II.3

Dokumentkontroll

 

Dessa omfattar kontroll av att nationella krav är uppfyllda för djur och varor för vilka unionsrätten inte reglerar alla villkor för införsel till unionen.

II.4

Identitetskontroll

 

Markera ”Ja” eller ”Nej”.

CHED-A

Markera ”Nej” om djuren ska fortsätta sin resa med båt eller flyg på samma fartyg eller med samma flygplan för vidaretransport från en gränskontrollstation till en annan, och om de offentliga kontrollerna slutförs vid nästa gränskontrollstation.

CHED-P

Markera ”Nej” om varorna omlastas från en gränskontrollstation till en annan.

CHED-PP

Markera ”Nej” om varorna överförs till ett kontrollställe eller omlastas från en gränskontrollstation till en annan.

Markera ”Nej” om en mindre omfattande kontroll eller ingen identitetskontroll krävs.

CHED-D

Markera ”Nej” om varorna överförs till ett kontrollställe.

II.5

Fysisk kontroll

 

Markera ”Ja” eller ”Nej”.

CHED-A

Detta omfattar resultatet av den kliniska undersökningen och djurens dödlighet och sjuklighet.

Markera ”Nej” om djuren ska fortsätta sin resa med båt eller flyg på samma fartyg eller med samma flygplan för vidaretransport från en gränskontrollstation till en annan i enlighet med relevant unionsrätt, och om de offentliga kontrollerna slutförs vid nästa gränskontrollstation.

CHED-P

Markera ”mindre omfattande kontroll” om sändningen enligt de bestämmelser som ska antas i enlighet med artikel 54.3 i förordning (EU) 2017/625 inte har valts ut för fysisk kontroll utan anses vara tillräckligt kontrollerad genom enbart dokument- och identitetskontroller.

Markera ”Annat” om återinförsel, övervakning, transiteringsförfaranden avses. Detta omfattar även djur och varor som omlastas från en gränskontrollstation till en annan enligt de bestämmelser som ska antas i enlighet med artikel 51.1 b i förordning (EU) 2017/625.

CHED-PP

Markera ”mindre omfattande kontroll” om sändningen enligt de bestämmelser som ska antas i enlighet med artikel 54.3 i förordning (EU) 2017/625 inte har valts ut för identitetskontroll och fysisk kontroll utan anses vara tillräckligt kontrollerad genom enbart dokumentkontroll.

Markera ”Annat” om återinförsel, övervakning, transiteringsförfaranden avses. Detta omfattar även varor som omlastas från en gränskontrollstation till en annan enligt de bestämmelser som ska antas i enlighet med artikel 51.1 b i förordning (EU) 2017/625.

CHED-D

Markera ”Nej” om varorna överförs till ett kontrollställe.

II.6

Laboratorietester

 

Markera ”Ja” om ett test har utförts.

Test: Välj kategori av ämne eller patogen för vilken ett laboratorietest har utförts.

Markera ”Stickprov” om sändningen inte hålls kvar vid gränskontrollstationen i väntan på testresultat. Markera inte om sändningen har valts ut för laboratorietest som beskrivs i andra alternativ i detta fält.

Markera ”Misstanke” om det misstänks att djur och varor inte uppfyller kraven i unionsrätten och de kvarhålls vid gränskontrollstationen i väntan på testresultat.

Markera ”Nödåtgärder” om djur och varor omfattas av särskilda nödåtgärder och kvarhålls vid gränskontrollstationen i väntan på testresultat, om inte vidaretransport tillåts.

Testresultat:

Markera ”Under behandling” om sändningen kan lämna gränskontrollstationen utan att vänta på testresultat.

Markera ”tillfredsställande” eller ”ej tillfredsställande” när testresultatet föreligger.

CHED-P

Markera ”Krävs” om provtagning krävs enligt unionsrätten och sändningen inte kvarhålls vid gränskontrollstationen i väntan på testresultat.

Markera ”Förstärkta kontroller” om djur och varor omfattas av de bestämmelser om förfarandena för förstärkt offentlig kontroll som ska antas i enlighet med artikel 65.6 i förordning (EU) 2017/625 och som kvarhålls vid gränskontrollstationen i väntan på testresultat.

CHED-PP

Markera ”Provtagning för latenta infektioner” om provtagning krävs enligt unionsrätten och sändningen inte kvarhålls vid gränskontrollstationen i väntan på testresultat.

CHED-D

Markera ”tillfällig ökning av kontroller” om varorna omfattas av åtgärder som kräver en tillfällig ökning av kontrollerna (artikel 47.2 b i förordning (EU) 2017/625) och om de kvarhålls vid gränskontrollstationen i väntan på testresultat, om inte vidaretransport tillåts.

II.7

Djurskyddskontroll

 

Detta fält gäller endast CHED-A.

Markera ”Nej” om levande djur inte lastas av vid den gränskontrollstation som anges i fält I.4 och lastas om till en annan gränskontrollstation, och om de inte har genomgått en djurskyddskontroll.

Markera ”tillfredsställande” eller ”ej tillfredsställande” om resultaten av kontrollen av djuren och av transportförhållandena är tillgängliga.

II.8

Transportens inverkan på djuren

 

Detta fält gäller endast CHED-A.

Ange antal djur som dött, antal djur som inte är i skick att transporteras samt antal födslar eller aborter (dvs. antal honor som fött ungar eller aborterat under transporten).

För djur som avsänds i stora mängder (t.ex. dagsgamla kycklingar, fisk, blötdjur), ange i förekommande fall en uppskattning av antalet döda djur eller djur som inte är i skick att transporteras.

II.9

Kan godtas för omlastning/överföring/vidaretransport till

 

Markera denna ruta om sändningen kan godtas för omlastning/överföring/vidaretransport.

Omlastning gäller inte CHED-A och CHED-D.

II.10

Kan godtas för vidaretransport

 

CHED-PP / CHED-D

Markera denna ruta om sändningen kan godtas för vidaretransport.

II.11

Kan godtas för transitering

 

Markera denna ruta om sändningen kan godtas för transitering.

Detta fält gäller inte CHED-D.

II.12

Kan godtas för inre marknaden

 

Markera denna ruta om resultatet av den offentliga kontrollen är bra, oavsett om djuren eller varorna omfattas av tullförfarandet ”övergång till fri omsättning” vid gränsen eller i ett senare skede inom unionen.

CHED-A

Om utsläppande av djuren på marknaden tillåts på särskilda villkor (enligt unionsrätten eller nationell lagstiftning), ange den kontrollerade destinationen: slakteri, avgränsad anläggning, karantän eller lokal användning.

CHED-P

Markera produktens användningsområde.

För animaliska biprodukter som ska vidarebearbetas men som inte omfattas av de villkor för övervakning av transport som ska antas enligt artikel 77.2 i förordning (EU) 2017/625, fyll i fält II.18.

CHED-D

Markera produktens användningsområde: livsmedel, foder eller annat.

II.13

Kan godtas för övervakning

 

Detta fält gäller endast CHED-A och CHED-P, och avser en sändning som övervakas enligt de villkor som ska antas enligt artikel 77.2 i förordning (EU) 2017/625.

II.14

Kan godtas för varor som inte uppfyller kraven

 

Detta fält gäller endast CHED-P.

Välj den kontrollerade destinationen: särskilt godkänt tullager, frizon eller fartyg.

II.15

Kan godtas för tillfällig införsel

 

Detta fält gäller endast CHED-A och endast registrerade hästar.

Markera detta fält ruta för att tillåta införsel av djuren på unionens territorium till och med den dag som anges i fält I.26.

II.16

Kan ej godtas

 

Detta avser sändningar för vilka resultatet av den offentliga kontrollen inte dåligt och införsel till unionen vägras. Ange datum för när åtgärden ska vidtas.

CHED-A

Markera ”Avlivning” om köttet från djuren inte kan användas som livsmedel.

Markera ”Återsändning” om djuren sänds tillbaka.

Markera ”Slakt” om köttet från djuren kan användas som livsmedel efter kontroll med bra resultat.

Markera ”Destruktion” om djuren är döda vid ankomsten till gränskontrollstationen.

CHED-P / CHED-D

Markera destruktion, återsändning, särskild behandling eller användning för andra ändamål.

CHED-PP

Markera lämplig behandling, nekad inresa, karantänkrav, destruktion, återsändning, industriell bearbetning eller annat.

II.17

Skäl för avslag

 

CHED-A

Markera ”Dokumentkontroll” om ett intyg saknas, om originalintyget saknas, om det är fel modell, ett bedrägligt intyg eller ogiltiga datum, om det saknas underskrift eller stämpel, om det är en ogiltig myndighet eller om det saknas en laboratorierapport, tilläggsgarantier eller nationella krav.

Markera ”Ursprung” för icke-godkända länder, områden eller anläggningar.

Markera ”Identitet” om identifikation, dokument eller transportmedel inte stämmer, om individuell identifiering saknas eller om individuella identifieringsnummer eller art inte stämmer.

Markera ”Fysisk” om det rör sig om misstänkta djur, djur som inte är i skick att transporteras eller döda djur.

Markera ”Laboratorium” om testresultatet är otillfredsställande.

Markera ”Djurskydd” om det rör sig om olämpliga transportmedel.

Markera ”IAS” om reglerna för invasiva främmande arter av unionsbetydelse inte har följts.

Markera ”Annat” om inga av de ovannämnda skälen är tillämpliga.

CHED-P

Markera ”Dokument” om ett intyg saknas, om originalintyget saknas, om det är fel modell, ett bedrägligt intyg eller ogiltiga datum, om det saknas underskrift eller stämpel, om det är en ogiltig myndighet eller om det saknas en laboratorierapport eller tilläggsdeklaration.

Markera ”Ursprung” för icke-godkända länder, regioner eller anläggningar.

Markera ”Identitet” om etikett saknas, om identifikation eller dokument inte stämmer, om etiketten är ofullständig eller om transportmedel, officiellt förseglingsnummer, identifieringsmärke eller art inte stämmer.

Markera ”Fysisk” vid bristande hygien, bruten kylkedja, temperaturproblem, problem som upptäcks vid sensorisk kontroll eller förekomst av parasiter.

Markera ”Laboratorium” vid kemisk kontaminering, mikrobiologisk kontaminering, rester av veterinärmedicinska läkemedel, exponering för strålning, icke godkända tillsatser eller genetiskt modifierade organismer (GMO).

Markera ”IAS” om det rör sig om invasiva främmande arter av unionsbetydelse.

Markera ”Annat” om inga av de ovannämnda skälen är tillämpliga.

CHED-PP

Markera ”Dokument” om ett intyg, ett växtpass eller något annat dokument som ger garantier enligt unionsrätten saknas eller är ogiltigt.

Markera ”Ursprung” om registreringsnummer för företaget inte är känt och ett sådant krävs.

Markera ”Identitet” om sändningen inte stämmer överens med följedokumenten.

Markera ”Fysisk” vid förekomst av en skadegörare eller förbjudna växter, växtprodukter eller andra föremål.

Markera ”Annat” om mottagaren inte är upptagen i den officiella förteckningen över producenter/importörer.

Markera ”IAS” om det rör sig om invasiva främmande arter av unionsbetydelse.

CHED-D

Markera ”kontroll” om ett intyg eller något annat följedokument saknas eller är ogiltigt.

Markera ”Identitet” om sändningen inte stämmer överens med följedokumenten.

Markera ”Laboratorium” vid kemisk kontaminering eller mikrobiologisk kontaminering.

Markera ”Fysisk” om det rör sig om bristande fysisk hygien.

Markera ”Annat” om inga av de ovannämnda skälen är tillämpliga.

II.18

Uppgifter om kontrollerade destinationer

 

Ange namn, adress och registreringsnummer/godkännandenummer för alla kontrollerade destinationer som anges i fälten II.9–II.16.

CHED-A

För de anläggningar för vilka den behöriga myndigheten begär anonymitet, ange endast det tilldelade registreringsnumret/godkännandenumret.

CHED-PP / CHED-D

Vid vidaretransport, ange namn, adress och i tillämpliga fall registreringsnummer för vidaretransportanläggningen.

Vid överföring till ett kontrollställe, ange kontaktuppgifter och den unika alfanumeriska som Imsoc tilldelat kontrollstället.

II.19

Återförseglad sändning

 

Ange numret på den försegling som bifogats efter officiella kontroller vid gränskontrollstationen eller efter lagring i ett särskilt godkänt tullager och i fall då det krävs en officiell försegling enligt unionsrätten.

II.20

Identifiering av gränskontrollstation

 

Använd gränskontrollstationens eller kontrollställets officiella stämpel, enligt vad som är tillämpligt.

Om det rör sig om ett efterföljande CHED-P-dokument för en sändning som inte uppfyller kraven, ange namnet på den kontrollenhet som ansvarar för övervakningen av frizonen eller det särskilt godkända frilagret.

II.21

Intygsutfärdare

 

Detta fält avser det intyg som ska undertecknas av den intygsutfärdare som har rätt att underteckna CHED-dokumentet:

I egenskap av intygsutfärdare intygar jag att kontrollerna av sändningen har utförts i enlighet med unionskraven och i tillämpliga fall i enlighet med de nationella kraven i destinationsmedlemsstaten.

II.22

Kontrollavgifter

 

Detta fält kan användas för att uppge kontrollavgifterna.

II.23

Tulldokumentets referensnummer

 

Detta fält kan användas av tullmyndigheten eller efter meddelande från tullmyndigheten av den som är ansvarig för sändningen för att lägga till relevant information (t.ex. hänvisning till T1-dokumentet) om sändningar omfattas av tullövervakning under en viss period.

II.24

Efterföljande CHED

 

Ange den alfanumeriska koden för ett eller flera CHED-dokument som utfärdats i de fall som ska fastställas enligt artiklarna 51 och 53.1 a i förordning (EU) 2017/625 eller efter uppdelning vid gränskontrollstationen.


DEL III – UPPFÖLJNING

Fält

Beskrivning

III.1

Föregående CHED

Detta är den unika alfanumeriska kod som anges i fält II.1.

III.2

CHED-referens

Detta är den unika alfanumeriska kod som anges i fält I.2.

III.3

Efterföljande CHED

Ange den alfanumeriska koden för ett eller flera CED-dokument som anges i fält II.24.

III.4

Uppgifter om återsändning

Ange vilket transportmedel som används och hur det identifieras, land och ISO-landskod.

Ange datum för återsändning och namnet på gränskontrollstationen för utförsel så snart denna information är känd. Vid beslut om avslag måste datumet för återsändning infalla senast 60 dagar efter valideringen av CHED-dokumentet.

III.5

Uppföljning av

Ange den myndighet som ansvarar för att intyga att sändningen som omfattas av CHED-dokumentet har mottagits och att den uppfyller kraven: gränskontrollstationen för utförsel, gränskontrollstationen på den slutliga destinationen eller kontrollenheten.

CHED-A

Ange annan destination och/eller skäl till att kraven inte uppfylls eller till ändring av djurens status (t.ex. ogiltig destination, avsaknad av eller ogiltigt intyg, dokument som inte stämmer överens, avsaknad av eller ogiltig identifiering, otillfredsställande tester, misstänkt(a) djur, dött/döda djur, försvunnet/försvunna djur eller omvandling till permanent införsel).

CHED-P

Ange annan destination och/eller skäl till att kraven inte uppfylls (t.ex. ogiltig destination, avsaknad av eller ogiltigt intyg, dokument som inte stämmer överens, avsaknad av eller ogiltig identifiering, otillfredsställande kontroller, försegling som saknas, är bruten eller har nummer som inte stämmer överens).

CHED-PP

Om varorna är under vidaretransport eller överföring till ett kontrollställe, markera ”ja” eller ”nej” för att ange om sändningen har ankommit.

CHED-D

Om varorna är under vidaretransport eller överföring till ett kontrollställe, markera ”ja” eller ”nej” för att ange om sändningen har ankommit.

III.6

Intygsutfärdare

Detta gäller underskrift av intygsutfärdaren vid den behöriga myndigheten vid återsändning och uppföljning av sändningarna.

DEL 2

Förlagor för gemensamt hälsodokument för införsel (CHED)

Avsnitt A

CHED-A

(för djur som avses i artikel 47.1 a i förordning (EU) 2017/625)

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Avsnitt B

CHED-P

(för produkter som avses i artikel 47.1 b i förordning (EU) 2017/625)

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Avsnitt C

CHED-PP

(för växter, växtprodukter och andra föremål som avses i artikel 47.1 c i förordning (EU) 2017/625)

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Avsnitt D

CHED-D

(för livsmedel och foder som avses i artikel 47.1 d i förordning (EU) 2017/625)

Image 15

Image 16


(1)  Den internationella landskoden med två bokstäver enligt den internationella standarden ISO 3166 alpha-2. http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1).


BILAGA III

Jämförelsetabell som avses i artikel 47.2

1.

Direktiv 94/3/EG

Direktiv 94/3/EG

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 2.33

Artikel 2.1 och 2.2

Artikel 33.1

Artikel 3

Artikel 33.2

Artikel 4

_

Artikel 5

Artikel 2.34

Artikel 6

Punkt 10 i bilaga I

Artikel 7

_

Artikel 8

_

2.

Förordning (EU) nr 16/2011

Förordning (EU) nr 16/2011

Denna förordning

Artikel 1.1

Artikel 2.2

Artikel 1.2

Artikel 2.3

Artikel 1.3

Artikel 2.4

Artikel 1.4

Artikel 2.15

Artikel 1.5

Artikel 2.16

Artikel 1.5 a

Artikel 2.17

Artikel 1.5 b

Artikel 2.18

Artikel 1.6

Artikel 2.20

Artikel 1.7

Artikel 2.22

Artikel 1.8

Artikel 2.23

Artikel 1.9

_

Artikel 2.1

Artikel 14.1

Artikel 2.2

Artikel 4.2

Artikel 2.3

Artikel 4.3

Artikel 2.4

Artikel 14.2

Artikel 2.5

Artikel 13

Artikel 2.6

Artikel 14.3

Artikel 3.1

Artikel 17.1 och 17.2

Artikel 3.2

Artikel 17.3

Artikel 3.3

Artikel 17.4

Artikel 4.1

Artikel 18.1 och 18.2

Artikel 4.2

Artikel 18.3

Artikel 5.1

Artikel 20.1 och 20.2

Artikel 5.2

Artikel 20.3

Artikel 6.1

Artikel 22.1

Artikel 6.2

Artikel 22.2

Artikel 6.3

Artikel 22.3

Artikel 6.4

Artikel 22.4

Artikel 6.5

Artikel 22.5

Artikel 7.1

Artikel 15.1

Artikel 7.2

Artikel 15.2

Artikel 7.3

Artikel 15.3

Artikel 7.4

Artikel 15.4

Artikel 7.5

-

Artikel 8 första stycket leden a–f

Artikel 24.1 leden a–f

Artikel 8 andra stycket

-

Artikel 9.1

Artikel 25.1 b

Artikel 9.2

Artikel 25.2 och 25.3

Artikel 10.1 och 10.2

Artikel 27.1

 

 

Artikel 11 a

Artikel 24.3

Artikel 11 b

Artikel 24.4

Artikel 12

_

3.

Genomförandebeslut 2014/917/EU

Genomförandebeslut 2014/917/EU

Denna förordning

Artikel 1.1 och 1.2

_

Artikel 2.1 och 2.3

Artikel 32.1

Artikel 2.2 och 2.4

Artikel 32.3

 

 

Artikel 2.5

Artikel 32.4

Artikel 3

_

Bilaga

Bilaga I

4.

Genomförandebeslut (EU) 2015/1918

Genomförandebeslut (EU) 2015/1918

Denna förordning

Artikel 1

_

Artikel 2

_

 

 

 

 

Artikel 3.1

_

Artikel 3.2

_

Artikel 3.3

_

Artikel 3.4

_

Artikel 4

Artikel 12

Artikel 5

_

Artikel 6

Artikel 26.1

Artikel 7 a

Artikel 8.1

Artikel 7 b

Artikel 8.2

Artikel 7 c

_

Artikel 7 d

Artikel 15.1

Artikel 8.1

Artikel 15.1

Artikel 8.2 a

Artikel 16.1 a

Artikel 8.2 b

Artikel 16.1 b

Artikel 8.2 c

Artikel 16.1 c

Artikel 8.2 d

Artikel 16.1 d

Artikel 8.2 e

_

Artikel 8.2 f

_

Artikel 8.2 g

Artikel 16.1 f

Artikel 9.1

Artikel 10.1

Artikel 9.2

-

Artikel 10.1

Artikel 10.2

Artikel 10.2 och 10.3

Artikel 11.1

Artikel 10.4

Artikel 11.3

Artikel 10.5

Artikel 11.2

Artikel 11

Artikel 26.2

Artikel 12

Artikel 11.2 b och 11.3 b

Artikel 13

_

Artikel 14

_

5.

Genomförandebeslut (EU) 2018/1553

Genomförandebeslut (EU) 2018/1553

Denna förordning

Artikel 1

_

Artikel 2.1

Artikel 39.2, 39.3 och 39.4

Artikel 2.2

Artikel 39.2

Artikel 2.3

_

Artikel 3

_


Top