Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1714

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1714 av den 30 september 2019 om ändring av förordningarna (EG) nr 136/2004 och (EG) nr 282/2004 vad gäller förlagan till den gemensamma veterinärhandlingen vid införsel av produkter och djur och om ändring av förordning (EG) nr 669/2009 vad gäller förlagan till den gemensamma handlingen vid införsel för vissa foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung (Text av betydelse för EES)

C/2019/6912

OJ L 261, 14.10.2019, p. 1–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1714/oj

14.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 261/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1714

av den 30 september 2019

om ändring av förordningarna (EG) nr 136/2004 och (EG) nr 282/2004 vad gäller förlagan till den gemensamma veterinärhandlingen vid införsel av produkter och djur och om ändring av förordning (EG) nr 669/2009 vad gäller förlagan till den gemensamma handlingen vid införsel för vissa foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller ska organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (1), särskilt artiklarna 3.2 och 7.2,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (2), särskilt artiklarna 3.5, 4.5 och 5.4,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (3), särskilt artikel 15.5,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (4), särskilt artikel 53.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 (5) fastställs förfarandena för veterinärkontroller vid gränskontrollstationer av produkter som förs in till unionen från tredjeländer i enlighet med direktiv 97/78/EG. I bilaga III till den förordningen fastställs förlagan till den gemensamma veterinärhandling vid införsel (nedan kallad CVED-dokument) som ska fyllas i och vidarebefordras av den lastansvarige för att underrätta veterinärpersonalen vid gränskontrollstationen om produkternas ankomst, och som ska fyllas i under ansvar av den officiella veterinären vid gränskontrollstationen, för att bekräfta att veterinärkontrollerna har utförts.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 (6) fastställs bestämmelser om förfaranden för deklarering av djur som förs in till unionen från tredjeländer i enlighet med direktiv 91/496/EEG och för veterinärkontroller av dessa djur vid gränskontrollstationer. I bilaga I till den förordningen fastställs förlagan till den gemensamma veterinärhandling vid införsel (CVED-djur) som ska fyllas i och vidarebefordras av den lastansvarige för att anmäla djurens ankomst till kontrollpersonalen vid gränskontrollstationen, och som ska fyllas i under den officiella veterinärens ansvar vid gränskontrollstationen, för att bekräfta att veterinärkontrollerna har utförts.

(3)

I kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 (7) fastställs bestämmelser om strängare offentlig kontroll vid de utsedda införselställena av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung från vissa tredjeländer till unionen i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004. I bilaga II till förordning (EG) nr 669/2009 fastställs förlagan till den gemensamma handling vid införsel (nedan kallad CED-dokument) som ska fyllas i och vidarebefordras av foder- och livsmedelsföretagare för att underrätta den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller det fastställda importstället om ankomst av sändningar av vissa foder och livsmedel som avses i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 884/2014 (8) och som ska fyllas i av den myndighet som bekräftar att den offentliga kontrollen har utförts.

(4)

Det webbaserade systemet Traces inrättades genom kommissionens beslut 2004/292/EG (9) för att effektivisera arbetet för aktörer och behöriga myndigheter och möjliggöra automatiskt utbyte av information mellan tullmyndigheter och veterinärmyndigheter. Enligt beslut 2004/292/EG ska medlemsstaterna också använda Traces för att fylla i och vidarebefordra CVED-dokument för produkter och djur. Sedan 2011 möjliggör Traces också att CED-dokument fylls i och överförs av aktörerna och de behöriga myndigheterna och används för detta ändamål av medlemsstaterna på frivillig basis.

(5)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (10) ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna inrätta och förvalta ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll (Imsoc) för att förvalta, hantera och automatiskt utbyta data, information och dokument när det gäller offentlig kontroll. Imsoc syftar till att integrera och vid behov uppdatera de informationssystem som förvaltas av kommissionen, bland annat Traces, och tillhandahålla lämpliga kopplingar mellan dessa system och medlemsstaternas befintliga nationella system. Genom den förordningen upphävs och ersätts direktiven 91/496/EEG och 97/78/EG samt förordning (EG) nr 882/2004 med verkan från och med den 14 december 2019.

(6)

I förordning (EU) 2017/625 föreskrivs att för varje sändning av de kategorier av djur och varor som avses i artikel 47.1 i den förordningen ska ett gemensamt hälsodokument för införsel (nedan kallat CHED-dokument) användas av de aktörer som ansvarar för sändningen, för att på förhand underrätta myndigheterna vid gränskontrollstationen om sändningens ankomst, och av myndigheterna vid gränskontrollstationen, för att resultaten av den offentliga kontrollen ska kunna registreras och beslut fattas på grundval av detta. CHED-dokumenten kommer således att ersätta CVED- och CED-dokumenten från och med den 14 december 2019.

(7)

I förordning (EU) 2017/625 föreskrivs också att Imsoc ska göra det möjligt att utarbeta, hantera och överföra CHED-dokument, och där ges också kommissionen befogenhet att fastställa bestämmelser om utformningen av CHED-dokumentet med instruktioner för dess uppvisande och användning, med beaktande av internationella standarder, samt bestämmelser för användning av elektroniska underskrifter.

(8)

För att ytterligare underlätta och påskynda de administrativa förfarandena för aktörer och behöriga myndigheter har kommissionen tagit fram en ny version av Traces-systemet som gör det möjligt att elektroniskt genomföra hela processen med att utarbeta CHED-dokument från och med den 14 december 2019. Systemet använder internationella standarder för papperslösa handelslättnader, standarder som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 (11) för kvalificerad elektronisk underskrift, stämpel och tidsstämpling samt de tekniska specifikationer som fastställs i bilagan till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1506 (12) för avancerad elektronisk underskrift och elektronisk stämpel.

(9)

Den nuvarande version av Traces-systemet som används för att fylla i och vidarebefordra CVED- och CED-dokument kommer att fasas ut från och med den 14 december 2019 och från och med den dagen måste aktörer och behöriga myndigheter fylla i och lämna in CHED-dokument via den nya versionen av Traces-systemet.

(10)

För att möjliggöra en smidig övergång till användningen av den nya versionen av Traces-systemet bör aktörer och behöriga myndigheter ges möjlighet att använda antingen den nuvarande eller den nya versionen av Traces-systemet för att fylla i och vidarebefordra CVED- och CED-dokument till och med den 13 december 2019. I detta syfte bör det i denna förordning fastställas en förlaga till CVED-dokument för djur och produkter och en förlaga till CED-dokument för visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung som är förenliga med den nya versionen av Traces-systemet.

(11)

Enligt förordningarna (EG) nr 136/2004 och (EG) nr 282/2004 får den behöriga myndigheten själv besluta om utarbetande, användning, överföring och lagring av CVED-dokument på elektronisk väg. Dessutom föreskrivs i förordning (EG) nr 882/2004 att kommissionen får anta krav avseende de principer som ska iakttas för att garantera tillförlitlig certifiering, däribland elektronisk certifiering. För att effektivisera ifyllandet och överföringen av förlagorna till CVED- och CED-dokumenten i den nya versionen av Traces-systemet bör man i denna förordning fastställa de säkerhetskrav som ska uppfyllas när det gäller användningen av elektroniska CVED- och CED-dokument i det systemet.

(12)

Det är därför lämpligt att ändra bestämmelserna om anmälan av produkters och djurs ankomst för att möjliggöra användning av två olika förlagor till CVED-dokument och fastställa krav för ifyllande av ett elektroniskt CVED-dokument i förordningarna (EG) nr 136/2004 och (EG) nr 282/2004. Vidare bör det läggas till en bilaga till dessa förordningar, där CVED-förlagan för produkter och djur fastställs för användning i den nya versionen av Traces-systemet.

(13)

Likaledes är det lämpligt att anpassa definitionen av CED-dokumentet i förordning (EG) nr 669/2009 så att det blir möjligt att använda två olika CED-förlagor, liksom att fastställa krav för ifyllande av ett elektroniskt CED-dokument och att lägga till en bilaga till den förordningen, i vilken det anges vilken CED-förlaga som ska användas i den nya versionen av Traces-systemet.

(14)

För att garantera enhetlighet bör den dag till och med vilken denna förordning ska tillämpas vara samma dag som den dag då direktiven 91/496/EEG och 97/78/EG samt förordning (EG) nr 882/2004 upphör att gälla.

(15)

Förordningarna (EG) nr 136/2004, (EG) nr 282/2004 och (EG) nr 669/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EG) nr 136/2004

Förordning (EG) nr 136/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Den lastansvarige ska innan sändningen fysiskt anländer till gemenskapens territorium underrätta veterinärpersonalen vid den gränskontrollstation där kontroll ska ske om produkternas ankomst med hjälp av ett dokument som har upprättats i enlighet med någondera av de förlagor till gemensam veterinärhandling vid införsel (CVED) som fastställs i bilaga III och i del 2 i bilaga VI.”.

2.

Följande artikel ska införas som artikel 10a:

”Artikel 10a

Krav för ifyllande av ett elektroniskt CVED-dokument

1.   Om ett elektroniskt CVED-dokument används ska det fyllas i via Traces-systemet och uppfylla samtliga följande krav:

a)

Det överensstämmer med förlagan i del 2 i bilaga VI.

b)

Det har undertecknats med en elektronisk underskrift av den aktör som ansvarar för lasten.

c)

Det har undertecknats med en avancerad eller kvalificerad elektronisk underskrift av den officiella veterinären vid gränskontrollstationen eller annan officiell veterinär som arbetar under hans eller hennes överinseende.

d)

Det har en avancerad eller kvalificerad elektronisk stämpel från den utfärdande behöriga myndighet som den officiella veterinären vid gränskontrollstationen, eller en annan officiell veterinär som arbetar under hans eller hennes överinseende, tillhör.

e)

Det har stämplats genom Traces-systemet med en avancerad eller kvalificerad elektronisk stämpel.

2.   Varje moment som avses i punkt 1 ska tidsstämplas med en kvalificerad elektronisk tidsstämpel.”.

3.

En ny bilaga VI, vars text finns i bilaga I till den här förordningen, ska läggas till.

Artikel 2

Ändringar av förordning (EG) nr 282/2004

Förordning (EG) nr 282/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Vid införsel till gemenskapen av något djur som avses i direktiv 91/496/EEG från ett tredje land ska den lastansvarige enligt definitionen i artikel 2.2 e i direktiv 97/78/EG anmäla denna införsel minst en arbetsdag före djurets eller djurens beräknade ankomst till gemenskapens territorium. Denna anmälan ska göras till inspektionspersonalen vid gränskontrollstationen med hjälp av ett dokument som upprättats i enlighet med någondera av de förlagor till gemensam veterinärhandling vid införsel (CVED) som fastställs i bilaga I och i del 2 i bilaga III.”

2.

Följande artikel ska införas som artikel 7a:

”Artikel 7a

Krav för ifyllande av ett elektroniskt CVED-dokument

1.   Om ett elektroniskt CVED-dokument används ska det fyllas i via Traces-systemet och uppfylla samtliga följande krav:

a)

Det överensstämmer med förlagan i del 2 i bilaga III.

b)

Det har undertecknats med en elektronisk underskrift av den aktör som ansvarar för lasten.

c)

Det har undertecknats med en avancerad eller kvalificerad elektronisk underskrift av den officiella veterinären vid gränskontrollstationen eller annan officiell veterinär som arbetar under hans eller hennes överinseende.

d)

Det har en avancerad eller kvalificerad elektronisk stämpel från den utfärdande behöriga myndighet som den officiella veterinären vid gränskontrollstationen, eller en annan officiell veterinär som arbetar under hans eller hennes överinseende, tillhör.

e)

Det har stämplats genom Traces-systemet med en avancerad eller kvalificerad elektronisk stämpel.

2.   Varje moment som avses i punkt 1 ska tidsstämplas med en kvalificerad elektronisk tidsstämpel.”.

3.

En ny bilaga III, vars text finns i bilaga II till den här förordningen, ska läggas till.

Artikel 3

Ändringar av förordning (EG) nr 669/2009

Förordning (EG) nr 669/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3 ska led a ersättas med följande:

”a)

gemensam handling vid införsel (CED-dokument): den handling som i enlighet med artikel 6 ska fyllas i av foder- eller livsmedelsföretagaren eller dennes företrädare och av den behöriga myndigheten, som bekräftar att den offentliga kontrollen har utförts, för vilken det finns förlagor i bilaga II och i del 2 i bilaga III.”

2.

Följande artikel ska införas som artikel 7a:

”Artikel 7a

Krav för ifyllande av ett elektroniskt CED-dokument

1.   Om ett elektroniskt CED-dokument används ska det fyllas i via Traces-systemet och uppfylla samtliga följande krav:

a)

Det överensstämmer med förlagan i del 2 i bilaga III.

b)

Det har undertecknats med en elektronisk underskrift av den aktör som ansvarar för sändningen.

c)

Det har försetts med en avancerad eller kvalificerad elektronisk underskrift av den officiella inspektören vid

i)

det utsedda införselstället,

ii)

det fastställda importstället eller

iii)

kontrollstationen, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1.

d)

Det har en avancerad eller kvalificerad elektronisk stämpel från den utfärdande behöriga myndighet som den officiella inspektören tillhör.

e)

Det har stämplats genom Traces-systemet med en avancerad eller kvalificerad elektronisk stämpel.

2.   Varje moment som avses i punkt 1 ska tidsstämplas med en kvalificerad elektronisk tidsstämpel.”.

3.

En ny bilaga III, vars text finns i bilaga III till den här förordningen, ska läggas till.

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas till och med den 13 december 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 september 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(3)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer (EUT L 21, 28.1.2004, s. 11).

(6)  Kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 av den 18 februari 2004 om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen (EUT L 49, 19.2.2004, s. 11).

(7)  Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG (EUT L 194, 25.7.2009, s. 11).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 884/2014 av den 13 augusti 2014 om införande av särskilda villkor för importen av vissa foder och livsmedel från vissa tredjeländer på grund av risken för kontaminering med aflatoxiner och om upphävande av förordning (EG) nr 1152/2009 (EUT L 242, 14.8.2014, s. 4).

(9)  Kommissionens beslut 2004/292/EG av den 30 mars 2004 om idrifttagande av systemet Traces och om ändring av beslut 92/486/EEG (EUT L 94, 31.3.2004, s. 63).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

(12)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1506 av den 8 september 2015 om fastställande av specifikationer rörande format för avancerade elektroniska underskrifter och avancerade elektroniska stämplar i enlighet med artiklarna 27.5 och 37.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (EUT L 235, 9.9.2015, s. 37).


BILAGA I

Bilaga VI

DEL 1

Anvisningar för den gemensamma veterinärhandlingen vid införsel av produkter – förlaga 2 (CVED-P2)

Allmänt

Del I ska fyllas i av deklaranten eller av den lastansvarige enligt definitionen i artikel 2.2 e i rådets direktiv 97/78/EG.

Delarna II och III ska fyllas i av den officiella veterinären eller av den utsedda officiella företrädaren enligt beslut 93/352/EEG.

De uppgifter som anges i denna del utgör datakataloger för den elektroniska versionen av CVED-P2.

Papperskopior av ett elektroniskt CVED-P2 måste vara försedda med en unik maskinläsbar optisk etikett som länkar till den elektroniska versionen.

I fälten I.20–I.25 respektive fälten II.9–II.16 ska en ruta väljas. I varje fält ska ett alternativ väljas.

Om flera alternativ kan väljas i ett fält visas bara de(t) alternativ som du väljer i den elektroniska versionen av CVED-P2.

När det inte är obligatoriskt att fylla i ett fält, kommer dess innehåll att synas som genomstruken text.

Fältens ordningsföljd, storlek och form i förlagan till CVED-P2 är vägledande.

När en stämpel krävs är dess elektroniska motsvarighet en elektronisk stämpel.

DEL I – BESKRIVNING AV SÄNDNINGEN

Fält

Beskrivning

I.1

Avsändare/exportör

 

Ange den handelsorganisation som står för avsändningen (i tredjelandet).

I.2

CVED-referens

 

Detta är den unika alfanumeriska kod som tilldelats av Traces (upprepas i fälten II.2 och III.2).

I.3

Lokal referens

 

Ange den unika alfanumeriska kod som tilldelats av den behöriga myndigheten.

I.4

Gränskontrollstation

 

Välj gränskontrollstationens namn.

Om det rör sig om ett efterföljande CVED-dokument för en sändning som inte uppfyller kraven, ange namnet på den Traces-enhet som ansvarar för övervakningen av den frizon, eller det frilager eller tullager dit sändningen ska levereras och där den ska lagerhållas.

I.5

Gränskontrollstationens postnummer

 

Detta är den unika alfanumeriska kod som gränskontrollstationen tilldelats av Traces.

I.6

Mottagare/importör

 

Ange adressen till den person eller handelsorganisation som anges i tredjelandets intyg. Om denna uppgift inte framgår av intyget kan mottagaren i de relevanta handelsdokumenten anges.

I.7

Bestämmelseort

 

Ange leveransadressen i unionen. Detta gäller både varor som uppfyller kraven och sådana som inte uppfyller kraven (se fält I.19).

I.8

Lastansvarig

 

Detta är den person som definieras i artikel 2.2 e i direktiv 97/78/EG (även företrädare eller deklarant), som ansvarar för sändningen när den uppvisas vid gränskontrollstationen och som lämnar de intyg som krävs till de behöriga myndigheterna på importörens vägnar: namn och adress ska anges.

I.9

Följedokument

 

Veterinärintyg/-handlingar:

Utfärdandedatum: Det datum då intyget/handlingen undertecknades av den officiella veterinären eller den behöriga myndigheten.

Nummer: ange intygets unika officiella nummer. För produkter från en godkänd eller registrerad anläggning eller från ett godkänt och registrerat fartyg ska namn och i förekommande fall godkännande- eller registreringsnummer anges. För strån med embryon, ägg eller sperma ska den godkända samlingsgruppens identitetsnummer anges.

Hänvisning till handelsdokument: flygfraktsedelns nummer, konossement- eller handelsnumret för järnvägs- eller vägtransport.

I.10

Förhandsanmälan

 

Ange datum och klockslag då sändningen beräknas anlända till gränskontrollstationen.

I.11

Ursprungsland

 

Här avses det land där slutprodukten har framställts, tillverkats eller förpackats.

I.12

Ej tillämpligt

I.13

Transportmedel

 

Ange fullständiga uppgifter om införseltransportmedel: Ange flightnummer (flygtransport), fartygets namn (fartygsfrakt), lastbilens registreringsnummer och nummer på ev. släp (vägtransport) eller tågets identitetsnummer och vagnsnummer (järnvägstransport).

I.14

Avsändningsland

 

Här avses det tredjeland där sändningen lastades på det slutliga transportmedlet för transport till unionen.

I.15

Ursprungsanläggning

 

Detta fält kan användas för att ange namn och adress (gatuadress, ort och region, provins eller stat, beroende på vad som är tillämpligt), land och ISO-landskod för ursprungsanläggningen/ursprungsanläggningarna.

Ange eventuellt registrerings- eller godkännandenummer.

I.16

Transportförhållanden

 

Välj lämplig transporttemperatur.

I.17

Containernummer/förseglingsnummer

 

Ange i förekommande fall alla förseglings- och containernummer.

För officiell försegling: ange det officiella förseglingsnummer som anges i det officiella intyget och markera ”officiell försegling” eller ange eventuell annan försegling i enlighet med vad som anges i följedokumenten.

I.18

Varorna intygas vara avsedda som/för

 

Markera den kategori som gäller för sändningen: Livsmedel, foder, läkemedelsbruk, tekniskt bruk eller annat.

I.19

Varor som uppfyller kraven

 

Markera ”uppfyller kraven” för alla produkter som ska övergå till fri omsättning på den inre marknaden, inklusive sådana produkter som kan godtas men som kommer att omfattas av kanaliseringsförfarande samt produkter som efter att ha fått veterinärgodkännande för fri omsättning får lagras under tullövervakning och får omfattas av tullklarering vid ett senare tillfälle, antingen vid det tullkontor som gränskontrollstationen geografiskt hör till, eller på en annan plats.

Markera ”uppfyller inte kraven” för produkter som inte uppfyller EU-kraven och som är avsedda för frizoner, frilager, tullager eller skeppshandlare eller fartyg, eller för transitering till ett tredjeland (se fälten 22 och 24).

I.20

För omlastning till

 

Markera detta fält om en sändning inte ska importeras vid denna gränskontrollstation utan transporteras vidare med ett annat fartyg eller flyg för import till antingen EU på en annan efterföljande gränskontrollstation inom EU/EES, eller till ett tredjeland.

Ange namn på den andra efterföljande gränskontrollstationen samt dess unika alfanumeriska kod som tilldelats av Traces eller bestämmelsetredjelandets namn och ISO-landskod.

I.21

Ej tillämpligt

I.22

För transitering till

 

Markera detta fält för sändningar som inte uppfyller EU-kraven och som är avsedda för transport till ett tredjeland via relevant EU/ EES-land med väg-, järnvägs- eller sjötransport.

Ange namnet på den gränskontrollstation där produkterna kommer att lämna EU (gränskontrollstation för utförsel) och dess unika alfanumeriska kod som tilldelats av Traces.

Ange tredjelandets namn (bestämmelseorten) och dess ISO-landskod.

I.23

För den inre marknaden

 

Markera detta fält för sändningar som är avsedda för distribution på den inre marknaden.

Detta gäller också sändningar som efter att ha fått veterinärgodkännande för fri omsättning får lagras under tullövervakning eller får omfattas av tullklarering vid ett senare tillfälle, antingen vid det tullkontor som gränskontrollstationen hör till geografiskt, eller på en annan plats.

I.24

Varor som inte uppfyller kraven

 

Ange typ av bestämmelseorter till vilka sändningen ska levereras för lagring under veterinärkontroll: en frizon, ett frilager, ett tullager eller en leverantör till fartyg (skeppshandlare).

I.25

För återinförsel

 

Detta avser sändningar med ursprung i EU som har avvisats eller inte fått föras in till ett tredjeland och som återsänds till ursprungsanläggningen i EU.

I.26

Ej tillämpligt

I.27

Transportmedel efter gränskontrollstation

 

Välj lämpliga transportmedel för varor som omfattas av omlastning eller återinförsel och för varor som inte uppfyller kraven för transitering (se anvisningarna i fält I.13).

I.28

Ej tillämpligt

 

Ej tillämpligt.

I.29

Ej tillämpligt

 

Ej tillämpligt.

I.30

Ej tillämpligt

I.31

Beskrivning av sändningen

 

Ange djurart, behandling som produkterna genomgått samt antal och typ av förpackningar som ingår i lasten, t.ex. 50 lådor på 2 kg eller antal containrar.

Ange minst de fyra första siffrorna i relevant KN-nummer enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 i dess senaste ändrade lydelse. Dessa KN-nummer förtecknas också i kommissionens beslut 2007/275/EG (och är identiska med HS-rubrikerna). Endast för fiskeriprodukter: Om ett intyg omfattar en sändning med mer än en varukod kan de övriga koderna i förekommande fall anges på den gemensamma veterinärhandlingen (CVED-dokumentet).

I.32

Totalt antal förpackningar

 

Ange det totala antalet förpackningar i sändningen (i förekommande fall).

I.33

Total kvantitet

 

Ange det totala antalet strån med sperma, ägg och embryon (i förekommande fall).

I.34

Total nettovikt (kg)/Total bruttovikt (kg)

 

Nettovikt: Den faktiska produktens vikt i kg utan emballage. Denna definieras som själva produkternas massa utan inre och yttre emballage.

Bruttovikt: Total vikt i kg. Denna definieras som produkternas samlade massa med inre och yttre emballage, men utan transportcontainrar eller annan transportutrustning.

I.35

Intyg

 

Intyget ska undertecknas av den fysiska person som ansvarar för sändningen:

I egenskap av person med ansvar för den ovan beskrivna lasten intygar jag att uppgifterna i intygets del I mig veterligen är sanningsenliga och fullständiga. Jag förbinder mig samtidigt att uppfylla kraven i direktiv 97/78/EG, däribland att betala kostnader för veterinärkontroller, återtagande av sändningar som avvisats efter transitering genom EU till ett tredjeland [artikel 11.1 c] eller eventuell destruktion.


DEL II – KONTROLLER

Fält

Beskrivning

II.1

Föregående CVED

 

Detta är den unika alfanumeriska kod som CVED-dokumentet tilldelats av Traces före omlastning.

II.2

CVED-referens

 

Detta är den unika alfanumeriska kod som anges i fält I.2.

II.3

Dokumentkontroll

 

Ska fyllas i för alla sändningar.

II.4

Identitetskontroll

 

Markera ”kontroll av försegling” om containrarna inte har öppnats och förseglingen endast har kontrollerats i enlighet med artikel 4.4 a i i direktiv 97/78/EG.

Markera ”nej” om varorna omlastas från en gränskontrollstation till en annan gränskontrollstation.

II.5

Fysisk kontroll

 

”Mindre omfattande kontroller” avser de regler som gäller enligt kommissionens beslut 94/360/EEG när sändningen inte har valts ut för fysisk kontroll utan anses vara tillräckligt kontrollerad genom enbart dokument- och identitetskontroll.

Med ”Annat” avses förfarande för återimport, kanaliserade varor, omlastning, transitering eller förfaranden enligt artiklarna 12 och 13. Dessa bestämmelseorter framgår av andra fält.

II.6

Laboratorietest

 

Välj kategori för ämne eller patogen som är föremål för undersökning.

Med ”Stickprov” avses provtagning om sändningen inte hålls kvar i avvaktan på resultat. Den behöriga myndigheten på bestämmelseorten ska då underrättas via Traces (se artikel 8 i direktiv 97/78/EG). ”Misstanke” omfattar fall när sändningen har hållits kvar i avvaktan på ett positivt resultat eller när sändningen undersökts på grund av ett tidigare meddelande från systemet för snabb varning när det gäller livsmedel och foder (RASFF) eller på grund av en gällande skyddsåtgärd.

II.7

Ej tillämpligt

II.8

Ej tillämpligt

II.9

Godtas för omlastning

 

Markera detta fält om en sändning inte ska importeras vid denna gränskontrollstation utan transporteras vidare med ett annat fartyg eller flyg för import till antingen EU på en annan efterföljande gränskontrollstation inom EU/EES, eller till ett tredjeland (se artikel 9 i direktiv 97/78/EG och kommissionens genomförandebeslut 2011/2015/EU (1).

II.10

Ej tillämpligt

II.11

Godtas för transitering

 

Denna ruta ska markeras när det kan godtas att sändningar som inte uppfyller EU-kraven skickas till ett tredjeland genom relevant EU/EES-stat med väg-, järnvägs- eller sjötransport. Detta ska ske under veterinärkontroll i enlighet med kraven i artikel 11 i direktiv 97/78/EG och beslut 2000/208/EG.

II.12

Godtas för inre marknaden

 

Detta fält ska användas för samtliga sändningar som får omsättas fritt på den inre marknaden.

Fältet bör även användas för sändningar som uppfyller EU-kraven men som av ekonomiska skäl inte tullklareras omedelbart vid gränskontrollstationen, utan lagras under tullövervakning i ett tullager eller som tullklareras senare och/eller på en annan geografisk bestämmelseort.

II.13

Godtas för övervakning

 

Detta fält ska fyllas i när sändningar godtas men måste kanaliseras till en särskild bestämmelseort enligt artikel 8 eller 15 i direktiv 97/78/EG.

II.14

Godtas som varor som inte uppfyller kraven

 

Detta fält ska användas för samtliga sändningar som inte uppfyller kraven och som är avsedda att flyttas till eller lagras i tullager som godkänts i enlighet med artikel 12.4 eller som är avsedda för aktörer som getts tillstånd enligt artikel 13 i direktiv 97/78/EG.

II.15

Ej tillämpligt

II.16

Ej godtagbara

 

Ange tydligt om import avvisats och vilket förfarande som följaktligen måste följas.

Ange datum för slutförande av föreslaget tillvägagångssätt.

Ange bestämmelseanläggningens adress i fält II.18.

II.17

Skäl till avvisande

 

Markera lämplig ruta.

II.18

Uppgifter om kontrollerade bestämmelseorter

 

Ange godkännandenummer och adress (eller namn på fartyg och hamn) för alla bestämmelseorter som sändningen måste genomgå ytterligare veterinärkontroller.

II.19

Återförseglad sändning

 

Fyll i detta fält om den ursprungliga förseglingen på en sändning förstörs när containern öppnas. Alla förseglingar som har använts för detta ändamål ska sammanställas i en förteckning.

II.20

Identifiering av gränskontrollstation

 

Använd gränskontrollstationens eller den behöriga myndighetens officiella stämpel när det gäller sändningar som inte uppfyller kraven.

II.21

Intygsutfärdare

 

Veterinärens underskrift, eller när det gäller hamnar där endast fisk hanteras den utsedda officiella företrädarens (enligt beslut 93/352/EEG) underskrift.

I egenskap av officiell veterinär, eller utsedd officiell företrädare, intygar jag att sändningen har genomgått veterinärkontroller som uppfyller EU-kraven.

II.22

Kontrollavgifter

 

För interna ändamål.

II.23

Tulldokumentets referensnummer

 

För tullmyndigheterna vid behov.

II.24

Efterföljande CVED

 

Ange den unika alfanumeriska kod som tilldelats av Traces för det CVED-dokument som använts för att dokumentera kontrollerna efter omlastning.


DEL III – UPPFÖLJNING

Fält

Beskrivning

III.1

Föregående CVED

Detta är den unika alfanumeriska kod som anges i fält II.1.

III.2

CVED-referens

Detta är den unika alfanumeriska kod som anges i fält I.2.

III.3

Efterföljande CVED

Ange den alfanumeriska koden för ett eller flera CVED-dokument som anges i fält II.24.

III.4

Uppgifter om återsändning

Ange transportmedel, identifieringsuppgifter, namn på gränskontrollstation för utförsel, bestämmelseland och datum för återsändning, så snart de är kända.

III.5

Uppföljning av

Ange, i förekommande fall, vilken myndighet som ansvarar för att intyga att sändningen som omfattas av CVED-dokumentet mottagits och uppfyller kraven.

III.6

Intygsutfärdare

Underskrift av ansvarig tjänsteman vid återsändning och uppföljning av sändningarna.

DEL 2

Förlaga till CVED-P2

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


(1)  Kommissionens genomförandebeslut 2011/215/EU av den 4 april 2011 om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller omlastning vid gränskontrollstationen för införsel av sändningar av produkter avsedda för import till unionen eller för tredjeländer (EUT L 90, 6.4.2011, s. 50).


BILAGA II

BILAGA III

DEL 1

Anvisningar för den gemensamma veterinärhandlingen vid införsel av djur – förlaga 2 (CVED-A2)

Allmänt

De uppgifter som anges i del I utgör datakataloger för den elektroniska versionen av CVED-A2.

Papperskopior av ett elektroniskt CVED-A2 måste vara försedda med en unik maskinläsbar optisk etikett som länkar till den elektroniska versionen.

I fälten I.20–I.26 respektive fälten II.9–II.16 ska en ruta väljas. I varje fält ska ett alternativ väljas.

Om flera alternativ kan väljas i ett fält visas bara de(t) alternativ som du väljer i den elektroniska versionen av CVED-A2.

När det inte är obligatoriskt att fylla i ett fält, kommer dess innehåll att synas som genomstruken text.

Fältens ordningsföljd, storlek och form i förlagan till CVED-A2 är vägledande.

När en stämpel krävs är dess elektroniska motsvarighet en elektronisk stämpel.

DEL I – BESKRIVNING AV SÄNDNINGEN

Fält

Beskrivning

I.1

Avsändare/exportör

 

Ange den handelsorganisation som står för avsändningen (i tredjelandet).

I.2

CVED-referens

 

Detta är den unika alfanumeriska kod som tilldelats av Traces (upprepas i fälten II.2 och III.2).

I.3

Lokal referens

 

Ange den unika alfanumeriska kod som tilldelats av den behöriga myndigheten.

I.4

Gränskontrollstation

 

Välj gränskontrollstationens namn.

I.5

Gränskontrollstationens postnummer

 

Detta är den unika alfanumeriska kod som gränskontrollstationen tilldelats av Traces (offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning).

I.6

Mottagare/importör

 

Ange adressen till den person eller handelsorganisation som anges i tredjelandets intyg. Alla uppgifter måste anges.

I.7

Bestämmelseort

 

Den ort dit djuren tas för slutlig lossning (ej kontrollräkningsstationer) och hålls i enlighet med gällande bestämmelser.

Ange namn, adress, postnummer och land.

Bestämmelseorten får vara samma som mottagarens vistelseort.

I.8

Lastansvarig

 

Detta är den person (även företrädare eller deklarant) som ansvarar för sändningen när den uppvisas vid gränskontrollstationen och som lämnar de intyg som krävs till de behöriga myndigheterna på importörens vägnar: namn och adress ska anges.

Denna person ska underrätta gränskontrollstationen i enlighet med artikel 3.1 a i direktiv 91/496/EEG.

Den lastansvarige och mottagaren kan vara samma person.

I.9

Följedokument

 

Nummer: ange intygets unika officiella nummer.

Utfärdandedatum: det datum då intyget/handlingen undertecknades av den officiella veterinären eller den behöriga myndigheten.

Följedokument: gäller främst vissa typer av hästar (hästpass), zootekniska handlingar eller Cites-tillstånd.

Hänvisning till handelsdokument: flygfraktsedelns nummer, konossement- eller handelsnumret för järnvägs- eller vägtransport.

I.10

Förhandsanmälan

 

Ange datum och klockslag då sändningarna beräknas anlända till gränskontrollstationen.

Importörerna eller deras företrädare ska (i enlighet med artikel 3.1 a i direktiv 91/496/EEG) med en arbetsdags varsel meddela veterinärpersonalen vid den gränskontrollstation där djuren ska visas upp och lämna uppgifter om djurens antal, art och förväntade ankomsttid.

I.11

Ursprungsland

 

Avser det land där djuren vistades under den period som krävs (tre månader när det gäller nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur avsedda för slakt, hästdjur för avel och uppfödning eller registrerade hästdjur samt fjäderfä, sex månader när det gäller avel och uppfödning av nötkreatur och svin samt får och getter för avel, uppfödning eller gödning).

För hästar som återinförs avses det land från vilket de senast avsändes.

I.12

Ursprungsregion

 

Den region där djuren vistades under samma period som anges för landet: denna behöver bara anges för de länder som är uppdelade i regioner och för vilka import endast tillåts från en eller flera delar av det berörda landet. Regionkoden fastställs i de berörda bestämmelserna.

I.13

Transportmedel

 

Ange uppgifter om det transportmedel som använts vid transporten till gränskontrollstationen:

Transportsätt (flyg, båt, järnväg, väg).

Identifiering av transportmedlet: flightnummer (flygtransport), fartygets namn (sjötransport), tågets och vagnens nummer (järnvägstransport), registreringsnummer för lastbilen och eventuella släp (vägtransport).

I.14

Ej tillämpligt

I.15

Ursprungsanläggning

 

Detta fält kan användas för att ange namn och adress (gatuadress, ort och region, provins eller stat, beroende på vad som är tillämpligt), land och ISO-landskod för ursprungsanläggningen/ursprungsanläggningarna.

Ange eventuellt registrerings- eller godkännandenummer.

I.16

Ej tillämpligt

I.17

Containernummer/förseglingsnummer

 

Ange i förekommande fall alla förseglings- och containernummer.

För officiell försegling: ange det officiella förseglingsnummer som anges i det officiella intyget och markera ”officiell försegling” eller ange eventuell annan försegling i enlighet med vad som anges i följedokumenten.

I.18

Varorna intygas vara avsedda som/för

 

Lämna de uppgifter som anges i intyget i enlighet med de fastställda bestämmelserna.

”Organ som godkänts enligt direktiv 92/65/EEG”: officiellt godkänt organ, institut eller centrum. ”Karantän” hänvisar till förordning (EU) nr 139/2013 (1) för vissa fåglar och direktiv 92/65/EG för fåglar, katter och hundar. ”Återutläggning” gäller för blötdjur. ”Annat” avser ändamål som inte anges i denna klassificering.

I.19

Ej tillämpligt

I.20

För omlastning

 

Använd detta fält i enlighet med artikel 4.3 i direktiv 91/496/EEG när en sändning inte får importeras på denna gränskontrollstation och djuren fortsätter sin resa med båt eller flyg på samma fartyg eller med samma luftfartyg, till en annan gränskontrollstation för import till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ange tilldelat enhetsnummer för Traces – se fält I.5.

Detta fält kan också användas när djur anländer till EU/EES från ett tredjeland på väg till ett annat tredjeland ombord på samma luftfartyg eller fartyg.

I.21

Ej tillämpligt

I.22

För transitering till

 

Detta avser transitering genom EU/EES av djur från ett tredjeland som är avsedda för ett annat tredjeland i enlighet med artikel 9 i direktiv 91/496/EEG. Ange ISO-kod för det tredjeland som är bestämmelseland.

Gränskontrollstation vid utförsel: Namn på den gränskontrollstation där djuren ska lämna EU.

I.23

För den inre marknaden

 

Kryssa i denna ruta om sändningarna är avsedda att släppas ut på marknaden i unionen.

I.24

Ej tillämpligt

I.25

För återinförsel

 

Återinförsel gäller endast hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang efter tillfällig export (förordning (EU) 2018/659 (2)).

I.26

För tillfällig införsel

 

Tillfällig införsel gäller endast registrerade hästar. Ange utförselställe och utförseldatum (högst 90 dagar efter införseln).

I.27

Transportmedel efter gränskontrollstation

 

Ange det transportsätt som ska användas efter det att sändningen har passerat genom gränskontrollstationen och lämna närmare uppgifter (se anmärkning i fält I.13).

Med ”Annat” avses transportsätt som inte omfattas av förordning (EG) nr 1/2005 (3) om skydd av djur under transport.

I.28

Transportör

 

I enlighet med djurskyddsbestämmelserna, ange transportörens godkännandenummer och, om det gäller flygtransport, kontrollera att företaget är medlem av IATA.

I.29

Datum för avresa

 

Detta fält kan användas för att ange datum och klockslag för beräknad avresa från gränskontrollstationen.

I.30

Färdjournal

 

Ange om en färdplan som ska åtfölja djuren i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 1/2005 uppvisas.

I.31

Beskrivning av sändningen

 

Art: Ange djurart med trivialnamn och ras i tillämpliga fall.

För icke-domesticerade arter (t.ex. avsedda för djurparker, utställningar eller forskningsinstitut) anges det vetenskapliga namnet.

I.32

Totalt antal förpackningar

 

Ange antalet lådor, burar eller boxar i vilka djuren transporteras.

I.33

Total kvantitet

 

Ange det antal eller den vikt i kg som anges på veterinärintyget eller andra dokument.

I.34

Total nettovikt (kg)/Total bruttovikt (kg)

 

Detta fält kan användas för att ange följande:

Total nettovikt (dvs. vikten på själva djuren, utan container eller emballage).

Total bruttovikt (dvs. den sammanlagda vikten för djuren, plus container och emballage men utan transportcontainrar och annan transportutrustning).

I.35

Intyg

 

I egenskap av person med ansvar för den ovan beskrivna lasten intygar jag att uppgifterna i intygets del I mig veterligen är sanningsenliga och fullständiga. Jag förbinder mig samtidigt att uppfylla kraven i direktiv 91/496/EG, däribland att betala kostnader för veterinärkontroller, återtagande av sändningar, karantän eller isolering av djuren eller avlivning och bortskaffande vid behov.

Detta innebär att den undertecknande förbinder sig att ta tillbaka sändningar i transitering som inte får införas till ett tredjeland.


DEL II – KONTROLLER

Fält

Beskrivning

II.1

Föregående CVED

 

Detta är den unika alfanumeriska kod som tilldelas av Traces för det CVED-dokument som används när en sändning delas upp eller när den omlastas (vid offentlig kontroll), ersätts eller annulleras.

II.2

CVED-referens

 

Detta är den unika alfanumeriska kod som anges i fält I.2.

II.3

Dokumentkontroll

 

Ska fyllas i för alla sändningar. Detta omfattar även kontroll av att nationella krav uppfylls oberoende av den slutliga bestämmelseorten. Importören eller dennes företrädare ska tillhandahålla de handlingar som behövs för denna kontroll.

II.4

Identitetskontroll

 

Jämför med originalintyg och originaldokument.

Undantag: kryssa i rutan om djuren omlastas för transport från en gränskontrollstation till en annan och de inte kommer att ha genomgått identitetskontroll enligt artikel 4.3 i direktiv 91/496/EEG.

II.5

Fysisk kontroll

 

Detta inbegriper resultatet av den kliniska undersökningen och djurens dödlighet och sjuklighet.

Undantag: kryssa i rutan om djuren omlastas för transport från en gränskontrollstation till en annan och de inte kommer att ha genomgått en fysisk kontroll enligt artikel 4.3 i direktiv 91/496/EEG. Detta fält ska även användas för en djurart som inte förtecknas i bilaga A till direktiv 90/425/EEG och som importeras vid en gränskontrollstation i en medlemsstat som inte är det slutliga bestämmelselandet och för vilka de fysiska kontrollerna ska utföras på den slutliga bestämmelseorten i enlighet med artikel 8.A 1 b ii i direktiv 91/496/EEG.

II.6

Laboratorietest

 

Testad med avseende på: ange kategori av ämne eller patogen som är föremål för undersökning.

Med ”Stickprov” avses månadsvis provtagning i enlighet med beslut 97/794/EG.

Om ”misstanke” anges omfattar det även djur som misstänks vara sjuka, som uppvisar tecken på sjukdom eller som testas enligt gällande skyddsåtgärder.

Pågående: kryssa i rutan om djuren inte har avsänts i väntan på resultatet

II.7

Djurskyddskontroll

 

Beskriv transportförhållandena och djurens tillstånd vid ankomst.

Undantag: kryssa i rutan om djuren omlastas för transport från en gränskontrollstation till en annan och de inte kommer att ha genomgått djurskyddskontroll.

II.8

Transportens inverkan på djuren

 

Ange antal döda djur, antal djur som inte är i skick att transporteras samt antal honor som fött ungar eller aborterat under transporten. För djur som avsänds i stora mängder (dagsgamla kycklingar, fisk, blötdjur o.d.), ange i förekommande fall en uppskattning av antalet döda djur eller djur som inte är i skick att transporteras.

II.9

Godtas för omlastning

 

Fylls i om det är relevant för att ange att omlastning kan godtas, enligt definitionen i fält I.20

II.10

Ej tillämpligt

II.11

Godtas för transitering

 

Ange transiteringsmedlemsstater i enlighet med färdplanen i tillämpliga fall.

II.12

Godtas för inre marknaden

 

Fyll i det som är tillämpligt om djuren sänds till en kontrollerad bestämmelseort (slakteri, officiellt godkänt organ eller karantän enligt definitionen i fält I.18) som godkänts för import på särskilda villkor.

II.13

Ej tillämpligt

II.14

Ej tillämpligt

II.15

Godtas för tillfällig införsel

 

Detta fält gäller endast registrerade hästar. De får stanna inom EU/EES-området endast fram till det datum som anges i fält I.26, dock inte längre än 90 dagar.

II.16

Ej godtagbara

 

Använd detta fält för sändningar som inte uppfyller EU-kraven eller som är misstänkta.

Om import avvisas ska det klart och tydligt anges vilket förfarande som ska följas. Med ”Slakt” avses att köttet från djuren kan användas som livsmedel om det har genomgått kontroll. Med ”Avlivning” avses att djuren destrueras eller avlägsnas och att deras kött inte får användas som livsmedel.

II.17

Skäl till avvisande

 

Lägg till relevanta uppgifter vid behov. Markera lämplig ruta.

Med ”Intyg saknas/ogiltigt intyg” avses importlicenser eller transiteringsdokument som krävs av tredjeländer eller medlemsstater.

II.18

Uppgifter om kontrollerade bestämmelseorter

 

Ange godkännandenummer och adress med postnummer för alla bestämmelseorter där ytterligare veterinärkontroller krävs. Detta gäller fälten II.9, II.11, II.12 och II.15. I fält II.15 anges endast adressen till den första anläggningen. För organ som på grund av särskild hänsyn ska vara anonyma, uppge endast det nummer som de tilldelas, men ingen adress.

II.19

Återförseglad sändning

 

Fyll i detta fält om den ursprungliga förseglingen på en sändning förstörs när containern öppnas. Alla förseglingar som har använts för detta ändamål bör sammanställas i en förteckning.

II.20

Identifiering av gränskontrollstation

 

Gränskontrollstationens eller den behöriga myndighetens officiella stämpel

II.21

Intygsutfärdare

 

Den officiella veterinärens namnteckning med namnförtydligande samt datum

II.22

Kontrollavgifter

 

För interna ändamål.

II.23

Tulldokumentets referensnummer

 

Tullmyndigheterna kan använda detta fält för att lämna ytterligare relevanta uppgifter (nummer på T1- eller T5-intyg) när sändningar under en viss tid övervakas av tullen. Uppgifterna lämnas vanligtvis efter veterinärens underskrift.

II.24

Efterföljande CVED

 

Ange den alfanumeriska koden för ett eller flera efterföljande CVED-dokument.


DEL III – UPPFÖLJNING

Fält

Beskrivning

III.1

Föregående CVED

Detta är den unika alfanumeriska kod som anges i fält II.1.

III.2

CVED-referens

Detta är den unika alfanumeriska kod som anges i fält I.2.

III.3

Efterföljande CVED

Ange den alfanumeriska koden för ett eller flera CVED-dokument som anges i fält II.24.

III.4

Uppgifter om återsändning

Ange vilket transportmedel som används och hur det identifieras, land och ISO-landskod.

Ange datum för återsändning och namnet på gränskontrollstationen för utförsel så snart denna information är känd.

III.5

Uppföljning av

Ange den myndighet som ansvarar för att intyga att sändningen som omfattas av CVED-dokumentet mottagits och uppfyller kraven: gränskontrollstationen för utförsel, gränskontrollstationen för slutlig bestämmelseort eller kontrollenheten.

Ange annan bestämmelseort och/eller skäl till att kraven inte uppfylls eller till ändring av djurens status (t.ex. ogiltig bestämmelseort, avsaknad av eller ogiltigt intyg, dokument som inte stämmer överens, avsaknad av eller ogiltig identifiering, otillfredsställande tester, misstänkt(a) djur, dött/döda djur, försvunnet/försvunna djur eller omvandling till permanent införsel).

III.6

Intygsutfärdare

Detta gäller underskrift av intygsutfärdaren vid den behöriga myndigheten vid återsändning och uppföljning av sändningarna.

DEL 2

Förlaga till CVED-A2

Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9


(1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 139/2013 av den 7 januari 2013 om djurhälsokrav för import av vissa fåglar till unionen och villkoren för karantän för denna import (EUT L 47, 20.2.2013, s. 1).

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/659 av den 12 april 2018 om villkoren för införsel till unionen av levande hästdjur och av sperma, ägg och embryon från hästdjur (EUT L 110, 30.4.2018, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1).


BILAGA III

”BILAGA III

DEL 1

Anvisningar för den gemensamma handlingen vid införsel – förlaga 2 (CED2)

ALLMÄNT

Om inget annat anges ska del I fyllas i av foder- eller livsmedelsföretagaren eller dennes företrädare.

Delarna II och III ska fyllas i av den behöriga myndigheten.

De uppgifter som anges i denna del utgör datakataloger för den elektroniska versionen av CED2.

Papperskopior av ett elektroniskt CED2 måste vara försedda med en unik maskinläsbar optisk etikett som länkar till den elektroniska versionen.

Om flera alternativ kan väljas i ett fält visas bara de(t) alternativ som du väljer i den elektroniska versionen av CED2.

När det inte är obligatoriskt att fylla i ett fält, kommer dess innehåll att synas som genomstruken text.

Fältens ordningsföljd, storlek och form i förlagan till CED2 är vägledande.

När en stämpel krävs är dess elektroniska motsvarighet en elektronisk stämpel.

DEL I – BESKRIVNING AV SÄNDNINGEN

Fält

Beskrivning

I.1

Avsändare/exportör

 

Ange namn och fullständig adress för den fysiska eller juridiska person (foder- eller livsmedelsföretagare) som skickat sändningen. Uppgift om telefon- och faxnummer eller e-postadress rekommenderas.

I.2

CED referens

 

Detta är den unika alfanumeriska kod som tilldelats av Traces (upprepas i fälten II.2 och III.2).

I.3

Lokal referens

 

Ange den unika alfanumeriska kod som tilldelats av den behöriga myndigheten.

I.4

Utsett införselställe

 

Ange namnet på det utsedda införselstället eller i förekommande fall kontrollstationen.

I.5

Det utsedda införselställets kod

 

Detta är den unika alfanumeriska kod som det utsedda införselstället eller, i förekommande fall, kontrollstationen tilldelats av Traces.

I.6

Mottagare/importör

 

Ange namn och fullständig adress. Uppgift om telefon- och faxnummer eller e-postadress rekommenderas.

I.7

Bestämmelseort

 

Ange leveransadressen i unionen. Uppgift om telefon- och faxnummer eller e-postadress rekommenderas.

I.8

Aktör som ansvarar för sändningen

 

Den person (foder- eller livsmedelsföretagare eller deras företrädare eller den person som deklarerar sändningen på deras vägnar) som ansvarar för sändningen när den uppvisas vid det utsedda införselstället och som lämnar de intyg som krävs till den behöriga myndigheten på importörens vägnar. Ange namn och fullständig adress. Uppgift om telefon- och faxnummer eller e-postadress rekommenderas.

I.9

Följedokument

 

Ange utfärdandedatum och antalet officiella handlingar som åtföljer sändningen, om tillämpligt.

Hänvisning till handelsdokument: flygfraktsedelns nummer, konossement- eller handelsnumret för järnvägs- eller vägtransport.

I.10

Förhandsanmälan

 

Ange datum och klockslag då sändningen beräknas anlända till det utsedda införselstället eller kontrollstationen.

I.11

Ursprungsland

 

Det tredjeland där varan har sitt ursprung, har odlats, skördats eller framställts.

I.12

Ej tillämpligt

I.13

Transportmedel

 

Ange fullständiga uppgifter om införseltransportmedel: Ange flightnummer (flygtransport), fartygets namn (fartygsfrakt), registreringsnummer och nummer på ev. släp (vägtransport) eller tågets identitetsnummer och vagnsnummer (järnvägstransport).

I.14

Avsändningsland

 

Här avses det tredjeland där sändningen lastades på det slutliga transportmedlet för transport till unionen.

I.15

Ej tillämpligt

I.16

Transportförhållanden

 

Välj lämplig temperatur under transporten.

I.17

Containernummer/förseglingsnummer

 

Ange i förekommande fall alla förseglings- och containernummer.

För officiell försegling: ange det officiella förseglingsnummer som anges i det officiella intyget och markera ”officiell försegling” eller ange eventuell annan försegling i enlighet med vad som anges i följedokumenten.

I.18

Varorna intygas vara avsedda som/för

 

Ange avsedd användning för varan enligt vad som anges i det officiella intyget (där så krävs) eller handelsdokument.

Kryssa i ”Livsmedel” om varan är avsedd som livsmedel utan föregående sortering eller annan fysisk bearbetning, ”Vidare bearbetning” om varan är avsedd som livsmedel efter sådan bearbetning eller ”Foder” om den är avsedd som foder, eller annat.

I.19

Ej tillämpligt

I.20

För omlastning till

 

Under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1 ska det utsedda införselstället fylla i detta fält för att omlastning ska kunna ske till en annan kontrollstation, efter genomförd tillfredsställande dokumentkontroll vid det utsedda införselstället.

I.21

För vidaretransport

 

Ange på vilket sätt den sändning som valts ut för identitetskontroller och fysiska kontroller kommer att transporteras om det har godkänts av det utsedda införselstället i avvaktan på resultaten av de fysiska kontrollerna i enlighet med artikel 8.

I.22

Ej tillämpligt

I.23

För den inre marknaden

 

Kryssa i rutan om sändningen är avsedd för import till unionen (artikel 8).

I.24

Ej tillämpligt

I.25

Ej tillämpligt

I.26

Ej tillämpligt

I.27

Transportmedel efter det utsedda införselstället

 

Välj lämpliga transportmedel vid förflyttning till kontrollstation eller vidaretransport (se anvisningarna i fält I.13).

I.28

Ej tillämpligt

 

 

I.29

Ej tillämpligt

 

 

I.30

Ej tillämpligt

I.31

Beskrivning av sändningen

 

Lämna en detaljerad beskrivning av varorna (för foder även typ av foder).

Ange identifieringskod för varorna enligt bilaga I (inklusive Taric-undernummer i förekommande fall)

Ange typ av förpackningar.

I.32

Totalt antal förpackningar

 

Ange det totala antalet förpackningar i sändningen (i förekommande fall).

I.33

Total kvantitet

 

Ange antal eller volym (i förekommande fall).

I.34

Total nettovikt (kg)/Total bruttovikt (kg)

 

Nettovikt: Den faktiska produktens vikt i kg utan emballage. Denna definieras som själva produkternas massa utan inre och yttre emballage.

Bruttovikt: Total vikt i kg. Denna definieras som produkternas samlade massa med inre och yttre emballage, men utan transportcontainrar eller annan transportutrustning.

I.35

Intyg

 

Intyget ska undertecknas av den fysiska person som ansvarar för sändningen:

I egenskap av aktör med ansvar för den ovan beskrivna sändningen intygar jag att uppgifterna i intygets del I mig veterligen är sanna och fullständiga. Jag förbinder mig samtidigt att uppfylla kraven i förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll, däribland att betala kostnader för offentliga kontroller och för påföljande offentliga åtgärder om kraven i foder- och livsmedelslagstiftningen inte uppfylls.


DEL II – KONTROLLER

Fält

Beskrivning

II.1

Föregående CED

 

Ange i detta fält den unika alfanumeriska kod som tilldelats av Traces för CED-dokumentet som använts före överföring till en kontrollstation eller före vidaretransport.

II.2

CED referens

 

Detta är den unika alfanumeriska kod som anges i fält I.2.

II.3

Dokumentkontroll

 

Ska fyllas i för alla sändningar.

II.4

Identitetskontroll

 

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen, ska ange resultaten av identitetskontrollen.

II.5

Fysisk kontroll

 

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället ska här ange om sändningen valts ut för fysisk kontroll, som under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1 får utföras vid en annan kontrollstation.

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen, ska ange resultaten av de fysiska kontrollerna.

II.6

Laboratorietest

 

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen, ska här ange resultaten av laboratorietestet. I fältet ska anges för vilken kategori av ämne eller patogen laboratorietestet har utförts.

II.7

Ej tillämpligt

II.8

Ej tillämpligt

II.9

Godtas för överföring till

 

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället ska, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1 och efter tillfredsställande dokumentkontroll, här ange till vilken kontrollstation sändningen ska transporteras för att genomgå identitetskontroller och fysiska kontroller.

II.10

Godtas för vidaretransport till

 

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället ska ange om sändningen får vidaretransporteras i enlighet med artikel 8. Vidaretransport får bara tillåtas om det har gjorts en identitetskontroll vid det utsedda införselstället med tillfredsställande resultat. Fält II.4 ska därför fyllas i samtidigt som vidaretransport tillåts, medan fält II.5 ska fyllas i när resultaten av laboratorietesterna har blivit tillgängliga.

II.11

Ej tillämpligt

II.12

Godtas för inre marknaden

 

Detta fält ska användas för samtliga sändningar som ska övergå till fri omsättning inom unionen.

II.13

Ej tillämpligt

II.14

Ej tillämpligt

II.15

Ej tillämpligt

II.16

Ej godtagbara

 

Ange tydligt det datum då åtgärder senast ska vidtas om sändningen avvisas på grund av otillfredsställande resultat vid kontrollerna.

II.17

Skäl till avvisande

 

Markera lämplig ruta.

II.18

Uppgifter om kontrollerade bestämmelseorter (II.9, II.10 och II.16)

 

Ange godkännandenummer och adress (eller namn på fartyg och hamn) för alla bestämmelseorter i de fall det krävs ytterligare kontroller av sändningen.

II.19

Återförseglad sändning

 

Fyll i detta fält om den ursprungliga förseglingen på en sändning förstörs när containern öppnas. Alla förseglingar som har använts för detta ändamål ska sammanställas i en förteckning.

II.20

Identifiering av det utsedda införselstället eller kontrollstationen

 

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen, ska här sätta sin officiella stämpel.

II.21

Intygsutfärdare

 

Underskrift av ansvarig tjänsteman hos den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen:

I egenskap av officiell inspektör vid det utsedda införselstället/kontrollstationen intygar jag att sändningen har genomgått kontroller som uppfyller unionens krav.

II.22

Kontrollavgifter

 

Detta fält kan användas för att uppge kontrollavgifterna.

II.23

Tulldokumentets referensnummer

 

För tullmyndigheterna vid behov.

II.24

Efterföljande CED

 

Ange den unika alfanumeriska kod som tilldelats av Traces för CED-dokumentet som använts efter överföring till en kontrollstation eller efter vidaretransport.


DEL III – UPPFÖLJNING

Fält

Beskrivning

III.1

Föregående CED

Detta är den unika alfanumeriska kod som anges i fält II.1.

III.2

CED referens

Detta är den unika alfanumeriska kod som anges i fält I.2.

III.3

Efterföljande CED

Ange den alfanumeriska koden för ett eller flera CED-dokument som anges i fält II.24.

III.4

Uppgifter om återsändning

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen, ska här ange använt transportmedel med identifieringsbeteckning, bestämmelseland och datum för återsändning, så snart dessa uppgifter är kända. Gränskontrollstationens eller det utsedda införselställets namn behöver inte anges.

III.5

Uppföljning

Ange den lokala behöriga myndighetsenhet som svarar för tillsynen i samband med sändningens ”destruktion”, ”bearbetning” eller ”användning för andra ändamål”. Myndigheten ska här ange om sändningen anlänt och om den överensstämmer med uppgifterna.

III.6

Intygsutfärdare

Vid ”återsändning” avses här underskrift av ansvarig tjänsteman hos den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, ansvarig tjänsteman vid kontrollstationen.

Vid ”destruktion”, ”bearbetning” eller ”användning för andra ändamål” avses här underskrift av ansvarig tjänsteman vid den lokala behöriga myndigheten.

DEL 2

Förlaga till CED2

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13


Top