EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1702

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1702 av den 1 augusti 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 genom upprättande av en förteckning över prioriterade skadegörare

C/2019/5637

OJ L 260, 11.10.2019, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1702/oj

11.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/8


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/1702

av den 1 augusti 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 genom upprättande av en förteckning över prioriterade skadegörare

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (1), särskilt artikel 6.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 6.2 i förordning (EU) 2016/2031 ges kommissionen befogenhet att upprätta en förteckning över prioriterade skadegörare.

(2)

Prioriterade skadegörare är EU-karantänskadegörare som uppfyller samtliga följande villkor: för det första finns det ingen känd förekomst av dem på unionens territorium eller känd förekomst endast i en begränsad del av det territoriet eller så rör det sig om sällsynta, oregelbundna, isolerade och tillfälliga förekomster, för det andra är deras potentiella ekonomiska, miljömässiga eller sociala påverkan mycket allvarlig med avseende på unionens territorium och för det tredje är de förtecknade som prioriterade skadegörare.

(3)

Kommissionen har gjort en bedömning för att avgöra vilka skadegörare som ska förtecknas som prioriterade skadegörare. Bedömningen baserades på en metod som utvecklats av kommissionens gemensamma forskningscentrum och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(4)

Metoden inbegriper sammansatta indikatorer och en analys baserad på flera kriterier. Den tar hänsyn till sannolikheten för att de bedömda skadegörarna sprider sig och etablerar sig och konsekvenserna för unionens territorium. Dessutom beaktas kriterierna i avsnitten 1.2 och 2 i bilaga I till förordning (EU) 2016/2031 som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.

(5)

Vid bedömningen togs det hänsyn till resultatet av den metod som använts av kommissionens gemensamma forskningscentrum och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet samt det offentliga samråd som ägt rum på webbplatsen för bättre lagstiftning. Det konstaterades att det finns 20 skadegörare vars potentiella ekonomiska, miljömässiga eller sociala påverkan anses vara mycket allvarlig med avseende på unionens territorium.

(6)

Vidare finns det ingen känd förekomst av dessa skadegörare på unionens territorium eller känd förekomst endast i en begränsad del av det territoriet eller så rör det sig om sällsynta, oregelbundna, isolerade och tillfälliga förekomster.

(7)

Dessa skadegörare bör därför förtecknas i bilagan till den här förordningen.

(8)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av samtliga bestämmelser avseende EU-karantänskadegörare bör den här förordningen tillämpas från och med samma datum som förordning (EU) 2016/2031, dvs. den 14 december 2019.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckning över prioriterade skadegörare

Den förteckning över prioriterade skadegörare som avses i artikel 6.2 i förordning (EU) 2016/2031 anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 december 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 317, 23.11.2016, s. 4.


BILAGA

Förteckning över prioriterade skadegörare

 

Agrilus anxius Gory

 

Agrilus planipennis Fairmaire

 

Anastrepha ludens (Loew)

 

Anoplophora chinensis (Thomson)

 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

Anthonomus eugenii Cano

 

Aromia bungii (Faldermann)

 

Bactericera cockerelli (Sulc.)

 

Bactrocera dorsalis (Hendel)

 

Bactrocera zonata (Saunders)

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

 

Candidatus Liberibacter spp., som orsakar citrussjukdomen huanglongbing (citrus greening)

 

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

 

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

 

Popillia japonica Newman

 

Rhagoletis pomonella Walsh

 

Spodoptera frugiperda (Smith)

 

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

 

Xylella fastidiosa (Wells et al.)


Top