Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1559

Kommissionens förordning (EU) 2019/1559 av den 16 september 2019 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol och tembotrion i eller på vissa produkter (Text av betydelse för EES.)

C/2019/6528

OJ L 239, 17.9.2019, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1559/oj

17.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 239/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/1559

av den 16 september 2019

om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol och tembotrion i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 14.1 a och 49.2, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden har fastställts för cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol och tembotrion i del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005.

(2)

När det gäller cyflufenamid har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005 (2). Myndigheten föreslog en ändring av definitionen av resthalt för animaliska produkter. Myndigheten rekommenderade en sänkning av gränsvärdena när det gäller druvgurkor och råg. När det gäller övriga produkter rekommenderade den att de befintliga gränsvärdena skulle höjas eller bibehållas. Myndigheten konstaterade att det saknades vissa uppgifter om gränsvärdena när det gäller majs, hirs/vanlig hirs, ris, durra/sorgum, vete, fjäderfä (muskel, fettvävnad och lever) och fågelägg, och att det krävs närmare utredning av riskhanterare. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärdena för dessa produkter fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 på den befintliga nivån eller den nivå som myndigheten angett. Dessa gränsvärden kommer att ses över med beaktande av de uppgifter som är tillgängliga senast två år efter offentliggörandet av den här förordningen.

(3)

När det gäller fenbukonazol har myndigheten lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005 (3). Myndigheten föreslog en ändring av definitionen av resthalt. Myndigheten rekommenderade en sänkning av gränsvärdena för grapefrukter, apelsiner, mandlar, paranötter, cashewnötter, kastanjer, kokosnötter, hasselnötter, macadamianötter, pekannötter, pinjenötter, pistaschmandlar, valnötter och amerikanska blåbär. När det gäller övriga produkter rekommenderade myndigheten att de befintliga gränsvärdena skulle höjas eller bibehållas. Myndigheten konstaterade att det saknades vissa uppgifter om gränsvärdena när det gäller aprikoser, persikor, plommon, slanggurkor, druvgurkor, zucchini/squash, meloner, pumpor och vattenmeloner och att det krävs närmare utredning av riskhanterare. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärdena för dessa produkter fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 på den befintliga nivån eller den nivå som myndigheten angett. Dessa gränsvärden kommer att ses över med beaktande av de uppgifter som är tillgängliga senast två år efter offentliggörandet av den här förordningen.

(4)

När det gäller flukvinkonazol har myndigheten lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005 (4). Myndigheten konstaterade att inga användningar eller importtoleranser är för närvarande godkända för flukvinkonazol i unionen och att inga Codex-gränsvärden (CXL-värden) finns för det verksamma ämnet. Resthalter av flukvinkonazol förväntas därför inte förekomma i några vegetabiliska eller animaliska produkter. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärdet för flukvinkonazol fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 till den specifika bestämningsgränsen.

(5)

När det gäller tembotrion har myndigheten lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005 (5). Myndigheten rekommenderade en sänkning av gränsvärdena för svin (lever, njure), nötkreatur (lever, njure) och hästdjur (lever, njure). När det gäller övriga produkter rekommenderade myndigheten att de befintliga gränsvärdena skulle höjas eller bibehållas. Myndigheten konstaterade att det saknades vissa uppgifter om gränsvärdena när det gäller sockermajs och fruktkryddor och att det krävs närmare utredning av riskhanterare. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärdena för dessa produkter fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 på den befintliga nivån eller den nivå som myndigheten angett. Dessa gränsvärden kommer att ses över med beaktande av de uppgifter som är tillgängliga senast två år efter offentliggörandet av den här förordningen.

(6)

När det gäller produkter för vilka användningen av det berörda växtskyddsmedlet inte är godkänd och för vilka varken importtoleranser eller CXL-värden har fastställts bör gränsvärdena fastställas till den specifika bestämningsgränsen eller till standardgränsvärdet enligt artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005.

(7)

Kommissionen har rådfrågat Europeiska unionens referenslaboratorier för bekämpningsmedelsrester om behovet av att anpassa vissa bestämningsgränser. För flera ämnen fann laboratorierna att det på grund av den tekniska utvecklingen behöver fastställas specifika bestämningsgränser när det gäller vissa produkter.

(8)

På grundval av myndighetens motiverade yttranden och med hänsyn till faktorer av relevans för ärendet i fråga konstateras att de aktuella ändringarna av gränsvärdena uppfyller kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(9)

Unionens handelspartner har inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) tillfrågats om de nya gränsvärdena, och deras synpunkter har beaktats.

(10)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

För att möjliggöra normal saluföring, bearbetning och konsumtion av produkter bör det i denna förordning föreskrivas övergångsåtgärder för produkter som framställts före ändringen av gränsvärdena och för vilka det finns uppgifter om att en hög konsumentskyddsnivå upprätthålls.

(12)

Innan de ändrade gränsvärdena blir tillämpliga bör medlemsstater, tredjeländer och livsmedelsföretagare ges en rimlig tidsperiod för att anpassa sig till de nya krav som följer av ändringen av gränsvärdena.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 396/2005 i dess lydelse före ändringarna enligt den här förordningen ska fortsätta att gälla för produkter som framställts i unionen eller importerats till unionen före den 7 april 2020.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 7 april 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 september 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ”Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for cyflufenamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, EFSA Journal, vol. 16(2018):10, artikelnr 5416.

(3)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ”Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenbuconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, EFSA Journal, vol. 16(2018):8, artikelnr 5399.

(4)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ”Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, EFSA Journal, vol. 16(2018):9, artikelnr 5409.

(5)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ”Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tembatrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, EFSA Journal, vol. 16(2018):9, artikelnr 5417.


BILAGA

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga II ska följande kolumner för cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol och tembotrion läggas till:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (1)

Cyflufenamid (summan av cyflufenamid (Z-isomer) och dess E-isomer), uttryckt som cyflufenamid) (A) (R)

Fenbukonazol (summan av ingående isomerer)

Flukvinkonazol (F)

Tembotrion (summan av modersubstans tembotrion (AE 0172747) och dess metabolit M5 (4,6-dihydroxitembotrion), uttryckt som tembotrion) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

 

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0110000

Citrusfrukter

0,01  (*1)

 

 

 

0110010

Grapefrukter

 

0,7 (+)

 

 

0110020

Apelsiner

 

0,9 (+)

 

 

0110030

Citroner

 

1 (+)

 

 

0110040

Limefrukter

 

1 (+)

 

 

0110050

Mandariner

 

0,5 (+)

 

 

0110990

Övriga (2)

 

0,5

 

 

0120000

Trädnötter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0120010

Mandlar

 

(+)

 

 

0120020

Paranötter

 

(+)

 

 

0120030

Cashewnötter

 

(+)

 

 

0120040

Kastanjer

 

(+)

 

 

0120050

Kokosnötter

 

(+)

 

 

0120060

Hasselnötter

 

(+)

 

 

0120070

Macadamianötter

 

(+)

 

 

0120080

Pekannötter

 

(+)

 

 

0120090

Pinjenötter

 

(+)

 

 

0120100

Pistaschmandlar

 

(+)

 

 

0120110

Valnötter

 

(+)

 

 

0120990

Övriga (2)

 

 

 

 

0130000

Kärnfrukter

0,06

0,5

 

 

0130010

Äpplen

 

(+)

 

 

0130020

Päron

 

(+)

 

 

0130030

Kvitten

 

(+)

 

 

0130040

Mispel

 

(+)

 

 

0130050

Japansk mispel

 

(+)

 

 

0130990

Övriga (2)

 

 

 

 

0140000

Stenfrukter

 

 

 

 

0140010

Aprikoser

0,06

0,6 (+)

 

 

0140020

Körsbär (söta)

0,1

1 (+)

 

 

0140030

Persikor

0,06

0,6 (+)

 

 

0140040

Plommon

0,07

0,6 (+)

 

 

0140990

Övriga (2)

0,06

0,6

 

 

0150000

Bär och små frukter

 

 

 

 

0151000

a)

Druvor

0,2

1,5

 

 

0151010

Bordsdruvor

 

(+)

 

 

0151020

Druvor för vinframställning

 

(+)

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

0,04

0,01  (*1)

 

 

0153000

c)

Rubusfrukter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0153010

Björnbär

 

 

 

 

0153020

Blåhallon

 

 

 

 

0153030

Hallon (gula och röda)

 

 

 

 

0153990

Övriga (2)

 

 

 

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

0,01  (*1)

 

 

 

0154010

Amerikanska blåbär

 

0,5 (+)

 

 

0154020

Amerikanska tranbär

 

1 (+)

 

 

0154030

Vinbär (röda, svarta och vita)

 

0,01  (*1)

 

 

0154040

Krusbär (gröna, röda och gula)

 

0,01  (*1)

 

 

0154050

Nypon

 

0,01  (*1)

 

 

0154060

Mullbär (svarta och vita)

 

0,01  (*1)

 

 

0154070

Azarolhagtorn

 

0,01  (*1)

 

 

0154080

Fläderbär

 

0,01  (*1)

 

 

0154990

Övriga (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0160000

Diverse frukter med

0,01  (*1)

 

 

 

0161000

a)

ätligt skal

 

0,01  (*1)

 

 

0161010

Dadlar

 

 

 

 

0161020

Fikon

 

 

 

 

0161030

Bordsoliver

 

 

 

 

0161040

Kumquat

 

 

 

 

0161050

Carambola/stjärnfrukter

 

 

 

 

0161060

Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

 

 

 

 

0161070

Jambolanäpplen

 

 

 

 

0161990

Övriga (2)

 

 

 

 

0162000

b)

oätligt skal, små

 

0,01  (*1)

 

 

0162010

Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

 

 

 

 

0162020

Litchi/litchiplommon

 

 

 

 

0162030

Passionsfrukter/maracuja

 

 

 

 

0162040

Kaktusfikon

 

 

 

 

0162050

Stjärnäpplen

 

 

 

 

0162060

Amerikansk persimon

 

 

 

 

0162990

Övriga (2)

 

 

 

 

0163000

c)

oätligt skal, stora

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

0,01  (*1)

 

 

0163020

Bananer

 

0,05 (+)

 

 

0163030

Mango

 

0,01  (*1)

 

 

0163040

Papaya

 

0,01  (*1)

 

 

0163050

Granatäpplen

 

0,01  (*1)

 

 

0163060

Kirimoja/cherimoya

 

0,01  (*1)

 

 

0163070

Guava

 

0,01  (*1)

 

 

0163080

Ananas

 

0,01  (*1)

 

 

0163090

Brödfrukter

 

0,01  (*1)

 

 

0163100

Durian/durio

 

0,01  (*1)

 

 

0163110

Taggannona/graviola/guanabana

 

0,01  (*1)

 

 

0163990

Övriga (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0200000

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

 

 

0210000

Rot- och knölgrönsaker

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0211000

a)

Potatis

 

 

 

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

 

 

 

0212010

Maniok/kassava

 

 

 

 

0212020

Sötpotatis

 

 

 

 

0212030

Jamsbönrot

 

 

 

 

0212040

Arrowrot

 

 

 

 

0212990

Övriga (2)

 

 

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

 

 

0213010

Rödbetor

 

 

 

 

0213020

Morötter

 

 

 

 

0213030

Rotselleri

 

 

 

 

0213040

Pepparrot

 

 

 

 

0213050

Jordärtskockor

 

 

 

 

0213060

Palsternackor

 

 

 

 

0213070

Rotpersilja/persiljerot

 

 

 

 

0213080

Rädisor

 

 

 

 

0213090

Haverrot

 

 

 

 

0213100

Kålrötter

 

 

 

 

0213110

Rovor/majrovor

 

 

 

 

0213990

Övriga (2)

 

 

 

 

0220000

Lökgrönsaker

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0220010

Vitlök

 

 

 

 

0220020

Kepalök

 

 

 

 

0220030

Schalottenlök

 

 

 

 

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

 

 

 

 

0220990

Övriga (2)

 

 

 

 

0230000

Fruktgrönsaker

 

 

0,01  (*1)

 

0231000

a)

Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter

 

 

 

0,02 (*1)

0231010

Tomater

0,04

0,01  (*1)

 

 

0231020

Paprikor

0,06

0,6 (+)

 

 

0231030

Auberginer/äggplantor

0,02 (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231040

Okra/gombo

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231990

Övriga (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0232010

Slanggurkor

 

(+)

 

 

0232020

Druvgurkor

 

(+)

 

 

0232030

Zucchini/squash

 

(+)

 

 

0232990

Övriga (2)

 

 

 

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0233010

Meloner

 

(+)

 

 

0233020

Pumpor

 

(+)

 

 

0233030

Vattenmeloner

 

(+)

 

 

0233990

Övriga (2)

 

 

 

 

0234000

d)

Sockermajs

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,05 (+)

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,02 (*1)

0240000

Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0241000

a)

Blommande kål

 

 

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

 

0241990

Övriga (2)

 

 

 

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

 

 

 

0242010

Brysselkål

 

 

 

 

0242020

Huvudkål

 

 

 

 

0242990

Övriga (2)

 

 

 

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

 

 

 

0243010

Salladskål/kinakål

 

 

 

 

0243020

Grönkål

 

 

 

 

0243990

Övriga (2)

 

 

 

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

 

 

 

0250000

Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

 

 

 

 

0251000

a)

Sallat och sallatväxter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

 

 

 

 

0251020

Sallat

 

 

 

 

0251030

Escarole/escarolesallat

 

 

 

 

0251040

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

 

 

 

 

0251050

Vinterkrasse/vårgyllen

 

 

 

 

0251060

Rucola/rucolasallat/senapskål

 

 

 

 

0251070

Sareptasenap/salladssenap

 

 

 

 

0251080

Späda bladgrödor/’baby leaf’ (inklusive Brassica-arter)

 

 

 

 

0251990

Övriga (2)

 

 

 

 

0252000

b)

Spenat och liknande blad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0252010

Spenat

 

 

 

 

0252020

Portlaker

 

 

 

 

0252030

Mangold/betblad

 

 

 

 

0252990

Övriga (2)

 

 

 

 

0253000

c)

Blad från vinranka och liknande arter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0254000

d)

Vattenkrasse

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0255000

e)

Endivesallat

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0256000

f)

Örter och ätliga blommor

0,02 (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,04  (*1)

0256010

Körvel

 

 

 

 

0256020

Gräslök

 

 

 

 

0256030

Bladselleri/snittselleri

 

 

 

 

0256040

Persilja

 

 

 

 

0256050

Salvia

 

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

 

0256070

Timjan

 

 

 

 

0256080

Basilika och ätliga blommor

 

 

 

 

0256090

Lagerblad

 

 

 

 

0256100

Dragon

 

 

 

 

0256990

Övriga (2)

 

 

 

 

0260000

Baljväxter, färska

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0260010

Bönor (med balja)

 

 

 

 

0260020

Bönor (utan balja)

 

 

 

 

0260030

Ärter (med balja)

 

 

 

 

0260040

Ärter (utan balja)

 

 

 

 

0260050

Linser

 

 

 

 

0260990

Övriga (2)

 

 

 

 

0270000

Stjälkgrönsaker

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0270010

Sparris

0,01  (*1)

 

 

 

0270020

Kardoner

0,01  (*1)

 

 

 

0270030

Stjälkselleri/blekselleri

0,01  (*1)

 

 

 

0270040

Fänkål

0,01  (*1)

 

 

 

0270050

Kronärtskockor

0,04

 

 

 

0270060

Purjolök

0,01  (*1)

 

 

 

0270070

Rabarber

0,01  (*1)

 

 

 

0270080

Bambuskott

0,01  (*1)

 

 

 

0270090

Palmhjärtan

0,01  (*1)

 

 

 

0270990

Övriga (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0280000

Svampar, mossor och lavar

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0280010

Odlade svampar

 

 

 

 

0280020

Vilda svampar

 

 

 

 

0280990

Mossor och lavar

 

 

 

 

0290000

Alger och prokaryota organismer

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0300000

BALJVÄXTER, TORKADE

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0300010

Bönor

 

 

 

 

0300020

Linser

 

 

 

 

0300030

Ärter

 

 

 

 

0300040

Lupiner

 

 

 

 

0300990

Övriga (2)

 

 

 

 

0400000

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0401000

Oljeväxtfröer

 

 

 

 

0401010

Linfrö

 

0,01  (*1)

 

 

0401020

Jordnötter

 

0,1 (+)

 

 

0401030

Vallmofrö

 

0,01  (*1)

 

 

0401040

Sesamfrö

 

0,01  (*1)

 

 

0401050

Solrosfrö

 

0,05 (+)

 

 

0401060

Rapsfrö

 

0,05 (+)

 

 

0401070

Sojabönor

 

0,01  (*1)

 

 

0401080

Senapsfrö

 

0,01  (*1)

 

 

0401090

Bomullsfrö

 

0,01  (*1)

 

 

0401100

Pumpafrö

 

0,01  (*1)

 

 

0401110

Safflorfrö

 

0,01  (*1)

 

 

0401120

Gurkörtsfrö

 

0,01  (*1)

 

 

0401130

Oljedådrafrö

 

0,01  (*1)

 

 

0401140

Hampfrö

 

0,01  (*1)

 

 

0401150

Ricinfrö

 

0,01  (*1)

 

 

0401990

Övriga (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0402000

Oljeväxtfrukter

 

0,01  (*1)

 

 

0402010

Oliver för oljeproduktion

 

 

 

 

0402020

Oljepalmkärnor

 

 

 

 

0402030

Oljepalmfrukter

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

0402990

Övriga (2)

 

 

 

 

0500000

SPANNMÅL

 

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0500010

Korn

0,1

0,2 (+)

 

 

0500020

Bovete och andra pseudocerealier

0,1

0,01  (*1)

 

 

0500030

Majs

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500040

Hirs/vanlig hirs

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500050

Havre

0,1

0,01  (*1)

 

 

0500060

Ris

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500070

Råg

0,04

0,1 (+)

 

 

0500080

Durra/sorgum

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500090

Vete

0,04 (+)

0,1 (+)

 

 

0500990

Övriga (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0600000

TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0610000

Te

 

 

 

 

0620000

Kaffebönor

 

 

 

 

0630000

Örtteer från

 

 

 

 

0631000

a)

blommor

 

 

 

 

0631010

Kamomill

 

 

 

 

0631020

Rosellhibiskus

 

 

 

 

0631030

Ros

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

0631050

Lind

 

 

 

 

0631990

Övriga (2)

 

 

 

 

0632000

b)

blad och örter

 

 

 

 

0632010

Jordgubbe

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Mate/maté

 

 

 

 

0632990

Övriga (2)

 

 

 

 

0633000

c)

rötter

 

 

 

 

0633010

Vänderot/läkevänderot

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Övriga (2)

 

 

 

 

0639000

d)

andra delar av växten

 

 

 

 

0640000

Kakaobönor

 

 

 

 

0650000

Johannesbröd

 

 

 

 

0700000

HUMLE

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0800000

KRYDDOR

 

 

 

 

0810000

Frökryddor

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0810010

Anis/anisfrö

 

 

 

 

0810020

Svartkummin

 

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

0810050

Spiskummin

 

 

 

 

0810060

Dill

 

 

 

 

0810070

Fänkål

 

 

 

 

0810080

Bockhornsklöver

 

 

 

 

0810090

Muskot

 

 

 

 

0810990

Övriga (2)

 

 

 

 

0820000

Fruktkryddor

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0820010

Kryddpeppar

 

 

 

 

0820020

Sichuanpeppar

 

 

 

 

0820030

Kummin

 

 

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

 

 

0820050

Enbär

 

 

 

 

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

 

 

 

 

0820070

Vanilj

 

 

 

 

0820080

Tamarind

 

 

 

 

0820990

Övriga (2)

 

 

 

 

0830000

Barkkryddor

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0830010

Kanel

 

 

 

 

0830990

Övriga (2)

 

 

 

 

0840000

Rot- och jordstamskryddor

 

 

 

 

0840010

Lakritsrot

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840020

Ingefära (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840030

Gurkmeja

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840040

Pepparrot (11)

 

 

 

 

0840990

Övriga (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0850000

Kryddor bestående av knoppar

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0850010

Kryddnejlika

 

 

 

 

0850020

Kapris

 

 

 

 

0850990

Övriga (2)

 

 

 

 

0860000

Kryddor bestående av pistiller

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0860010

Saffran

 

 

 

 

0860990

Övriga (2)

 

 

 

 

0870000

Kryddor bestående av frömantlar

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0870010

Muskotblomma

 

 

 

 

0870990

Övriga (2)

 

 

 

 

0900000

SOCKERVÄXTER

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0900010

Sockerbetsrötter

 

 

 

 

0900020

Sockerrör

 

 

 

 

0900030

Rotcikoria

 

 

 

 

0900990

Övriga (2)

 

 

 

 

1000000

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR

 

 

 

 

1010000

Produkter från

0,02 (*1)

 

0,01  (*1)

 

1011000

a)

svin

 

 

 

 

1011010

Muskel

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011020

Fett

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011030

Lever

 

0,1 (+)

 

0,015

1011040

Njure

 

0,1 (+)

 

0,015

1011050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

0,1 (+)

 

0,015

1011990

Övriga (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012000

b)

nötkreatur

 

 

 

 

1012010

Muskel

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012020

Fett

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012030

Lever

 

0,1 (+)

 

0,05

1012040

Njure

 

0,1 (+)

 

0,02

1012050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

0,1 (+)

 

0,05

1012990

Övriga (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1013000

c)

får

 

 

 

0,01  (*1)

1013010

Muskel

 

0,05 (*1)

 

 

1013020

Fett

 

0,05 (*1)

 

 

1013030

Lever

 

0,1 (+)

 

 

1013040

Njure

 

0,1 (+)

 

 

1013050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

0,1 (+)

 

 

1013990

Övriga (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1014000

d)

get

 

 

 

0,01  (*1)

1014010

Muskel

 

0,05 (*1)

 

 

1014020

Fett

 

0,05 (*1)

 

 

1014030

Lever

 

0,1 (+)

 

 

1014040

Njure

 

0,1 (+)

 

 

1014050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

0,1 (+)

 

 

1014990

Övriga (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1015000

e)

hästdjur

 

 

 

 

1015010

Muskel

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015020

Fett

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015030

Lever

 

0,1 (+)

 

0,05

1015040

Njure

 

0,1 (+)

 

0,02

1015050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

0,1 (+)

 

0,05

1015990

Övriga (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016000

f)

fjäderfä

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016010

Muskel

 

 

 

 

1016020

Fett

 

 

 

 

1016030

Lever

 

 

 

 

1016040

Njure

 

 

 

 

1016050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

 

 

1016990

Övriga (2)

 

 

 

 

1017000

g)

andra hägnade landlevande djur

 

 

 

0,01  (*1)

1017010

Muskel

 

0,05 (*1)

 

 

1017020

Fett

 

0,05 (*1)

 

 

1017030

Lever

 

0,1 (+)

 

 

1017040

Njure

 

0,1 (+)

 

 

1017050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

0,1 (+)

 

 

1017990

Övriga (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1020000

Mjölk

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Nötkreatur

 

 

 

 

1020020

Får

 

 

 

 

1020030

Get

 

 

 

 

1020040

Häst

 

 

 

 

1020990

Övriga (2)

 

 

 

 

1030000

Fågelägg

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1030010

Tamhöna

 

 

 

 

1030020

Anka

 

 

 

 

1030030

Gås

 

 

 

 

1030040

Vaktel

 

 

 

 

1030990

Övriga (2)

 

 

 

 

1040000

Honung och andra biodlingsprodukter (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibier och reptiler

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1060000

Landlevande ryggradslösa djur

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1070000

Vilda landlevande ryggradsdjur

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1100000

PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG -– FISK, FISKERIPRODUKTER OCH ANDRA LIVSMEDEL FRÅN HAV OCH INSJÖAR (8)

 

 

 

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELAR AV PRODUKTER SOM ANVÄNDS ENBART TILL FODERPRODUKTION (8)

 

 

 

 

1300000

BEARBETADE LIVSMEDELSPRODUKTER (9)

 

 

 

 

(F)

=

Fettlöslig

Cyflufenamid (summan av cyflufenamid (Z-isomer) och dess E-isomer), uttryckt som cyflufenamid) (A) (R)

EU:s referenslaboratorier konstaterade att referensstandarderna för E-isomer och för metaboliten 149-F1 inte är kommersiellt tillgängliga. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta om de referensstandarder som avses i första meningen är kommersiellt tillgängliga senast den 17 september 2020, eller, om referensstandarden inte är kommersiellt tillgänglig senast detta datum, avsaknaden av referensstandard.

(R)

=

En annan definition av resthalt används för följande par bekämpningsmedel-kod:

Cyflufenamid - kod 1000000 utom 1040000 : summan av cyflufenamid (Z-isomer) och dess E-isomer, uttryckt som cyflufenamid

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om utfodringsundersökningar fjäderfä saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 17 september 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0500090

Vete

Fenbukonazol (summan av ingående isomerer)

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om metaboliter av triazolderivat saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 17 september 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0110010

Grapefrukter

0110020

Apelsiner

0110030

Citroner

0110040

Limefrukter

0110050

Mandariner

0120010

Mandlar

0120020

Paranötter

0120030

Cashewnötter

0120040

Kastanjer

0120050

Kokosnötter

0120060

Hasselnötter

0120070

Macadamianötter

0120080

Pekannötter

0120090

Pinjenötter

0120100

Pistaschmandlar

0120110

Valnötter

0130010

Äpplen

0130020

Päron

0130030

Kvitten

0130040

Mispel

0130050

Japansk mispel

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök, inklusive uppgifter om metaboliter, saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 17 september 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0140010

Aprikoser

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om metaboliter av triazolderivat saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 17 september 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0140020

Körsbär (söta)

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök, inklusive uppgifter om metaboliter, saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 17 september 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0140030

Persikor

0140040

Plommon

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om metaboliter av triazolderivat saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 17 september 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0151010

Bordsdruvor

0151020

Druvor för vinframställning

0154010

Amerikanska blåbär

0154020

Amerikanska tranbär

0163020

Bananer

0231020

Paprikor

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök, inklusive uppgifter om metaboliter, saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 17 september 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0232010

Slanggurkor

0232020

Druvgurkor

0232030

Zucchini/squash

0233010

Meloner

0233020

Pumpor

0233030

Vattenmeloner

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om metaboliter av triazolderivat saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 17 september 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0401020

Jordnötter

0401050

Solrosfrö

0401060

Rapsfrö

0500010

Korn

0500070

Råg

0500090

Vete

1011030

Lever

1011040

Njure

1011050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1012030

Lever

1012040

Njure

1012050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1013030

Lever

1013040

Njure

1013050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1014030

Lever

1014040

Njure

1014050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1015030

Lever

1015040

Njure

1015050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1017030

Lever

1017040

Njure

1017050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

Tembotrion (summan av modersubstans tembotrion (AE 0172747) och dess metabolit M5 (4,6-dihydroxitembotrion), uttryckt som tembotrion) (R)

(R)

=

En annan definition av resthalt används för följande par bekämpningsmedel-kod:

Tembotrion - kod 1000000 utom 1040000 : metabolit M5 (dihydroxitembotrion)

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 17 september 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0234000

d)

Sockermajs

2.

I del A i bilaga III ska kolumnerna för cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol och tembotrion utgå.


(*1)  Analytisk bestämningsgräns.

(1)  Se bilaga I för en fullständig förteckning över produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller.


Top