EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1342

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1342 av den 14 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 genom fastställande av prestandaklasser med avseende på luftgenomsläpplighet för ljusinsläpp av plast och glas samt takluckor (Text av betydelse för EES.)

C/2019/2031

OJ L 211, 12.8.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1342/oj

12.8.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 211/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/1342

av den 14 mars 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 genom fastställande av prestandaklasser med avseende på luftgenomsläpplighet för ljusinsläpp av plast och glas samt takluckor

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG (1), särskilt artikel 27.1, och

av följande skäl:

(1)

Europastandarden EN 1873 om individuella ljusinsläpp av plast antogs ursprungligen av Europeiska standardiseringskommittén (CEN) 2005, medan Europastandarden EN 14963 om grupperade ljusinsläpp antogs 2006. Dessa harmoniserade standarder innehöll inte någon klassificering av prestandan hos de produkter som standarderna omfattar med avseende på den väsentliga egenskapen luftgenomsläpplighet.

(2)

För att marknadens behov bättre ska kunna uppfyllas bör de nya versionerna av dessa standarder, EN 1873-1, EN 1873-2 och EN 1873-3, som omfattar ljusinsläpp av plast och glas samt takluckor, liksom EN 14963 innehålla en klassificering av prestandan hos de produkter som standarderna omfattar, med avseende på den väsentliga egenskapen luftgenomsläpplighet. I klassificeringen bör tre prestandaklasser föreskrivas.

(3)

I enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 305/2011 får prestandaklasser med avseende på byggprodukternas väsentliga egenskaper fastställas av kommissionen eller av ett europeiskt standardiseringsorgan på grundval av ett reviderat mandat från kommissionen. Mot bakgrund av behovet av att fastställa ytterligare prestandaklasser så snart som möjligt bör kommissionen fastställa nya prestandaklasser. I enlighet med artikel 27.2 i den förordningen bör dessa klasser användas i harmoniserade standarder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Prestandaklasser ska fastställas med avseende på luftgenomsläpplighet för ljusinsläpp av plast och glas samt takluckor, i enlighet med bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 88, 4.4.2011, s. 5.


BILAGA

Prestandaklasser med avseende på luftgenomsläpplighet för ljusinsläpp av plast och glas samt takluckor

Klass

Nedre gränsvärde för inre tryck

(4 Pa)

Högre gränsvärde för inre tryck

(100 Pa)

Luftgenomsläpplighet

(i m3/[h.m])

A (*1)

< 1,4

< 12

B

≥ 1,4

≥ 12

C

≥ 6

≥ 50

Anmärkning: Gränserna för de klasser som används i denna tabell kan härledas från följande formel:

Formula

där

Q

är läckagehastigheten i m3/h per linjär meter ljusinsläppomkrets under en provning vid inre tryck.

P

är det inre trycket under en provning (i Pa).

Q100

är läckagehastigheten i m3/h per linjär meter ljusinsläppomkrets vid ett inre tryck på 100 Pa.

Image 1


(*1)  För klass A ska förutom klassen även den minst fördelaktiga mätningen av alla trycksteg anges med hjälp av följande mall: Klass A (inre tryck [100 Pa], fastställd läckagehastighet).


Top