EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1239

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1239 av den 20 juni 2019 om inrättande av en europeisk kontaktpunkt för sjöfart och om upphävande av direktiv 2010/65/EU

PE/38/2019/REV/1

OJ L 198, 25.7.2019, p. 64–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1239/oj

25.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 198/64


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1239

av den 20 juni 2019

om inrättande av en europeisk kontaktpunkt för sjöfart och om upphävande av direktiv 2010/65/EU

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU (3) är medlemsstaterna skyldiga att godkänna att rapporteringsskyldigheterna för fartyg som ankommer till och avgår från hamnar i unionen fullgörs i elektroniskt format och säkerställa att de lämnas via en kontaktpunkt (single window) för att underlätta och påskynda sjötransport.

(2)

Sjötransporter utgör stommen för handel och kommunikationer både inom och utanför den inre marknaden. I syfte att underlätta sjötransport, och för att ytterligare minska rederiernas administrativa börda, bör informationsförfarandena för fullgörande av de rapporteringsskyldigheter som ålagts rederierna genom unionsrättsakter, genom internationella rättsakter och genom medlemsstaternas nationella rätt ytterligare förenklas och harmoniseras samt göras teknikneutrala, för att främja framtidsäkrade rapporteringslösningar.

(3)

Både Europaparlamentet och rådet har regelbundet efterlyst ökad driftskompatibilitet och mer komplett och användarvänlig kommunikation samt användarvänliga informationsflöden för att förbättra den inre marknadens funktion och tillgodose medborgarnas och företagens behov.

(4)

Denna förordnings huvudsyfte är att fastställa harmoniserade regler för tillhandahållande av den information som krävs för fartygsanlöp, i synnerhet genom att säkerställa att samma datauppsättning kan rapporteras på samma sätt till varje nationell kontaktpunkt för sjöfart. Denna förordning syftar även till att underlätta informationsöverföringen mellan deklaranter, berörda myndigheter och hamntjänsteleverantörer i anlöpshamnen samt andra medlemsstater. Tillämpningen av denna förordning bör inte ändra tidsramarna för eller innehållet i rapporteringsskyldigheterna och inte påverka efterföljande lagring och behandling av uppgifter på unionsnivå eller på nationell nivå.

(5)

Den befintliga nationella kontaktpunkten för sjöfart i varje medlemsstat bör behållas som bas för en teknikneutral och driftskompatibel europeisk kontaktpunkt för sjöfart (European Maritime Single Window environment, nedan kallad EMSWe). Den befintliga nationella kontaktpunkten för sjöfart bör utgöra en övergripande rapporteringsingång för sjötransportoperatörer, där hela förfarandet för datainsamling från deklaranterna och datadistribution till de berörda behöriga myndigheterna och hamntjänstleverantörerna sker.

(6)

För att effektivisera den nationella kontaktpunkten för sjöfart och förbereda för framtida utveckling, bör det vara möjligt att behålla befintliga arrangemang eller inrätta nya arrangemang i medlemsstaterna för att använda den nationella kontaktpunkten för sjöfart för rapportering av liknande uppgifter för andra transportsätt.

(7)

Användargränssnitten mellan de nationella kontaktpunkterna för sjöfart på deklaranternas sida bör harmoniseras på unionsnivå för att underlätta rapportering och ytterligare minska den administrativa bördan. Denna harmonisering bör åstadkommas genom att varje nationell kontaktpunkt för sjöfart använder ett gemensamt gränssnitt för utbyte av uppgifter mellan systemen som utvecklats på unionsnivå. Medlemsstaterna bör bära ansvaret för att integrera och hantera modulen för gränssnitt och för att regelbundet och i god tid uppdatera programvaran när kommissionen tillhandahåller nya versioner. Kommissionen bör utveckla modulen och vid behov uppdatera den, eftersom utvecklingen av digital teknik förändras snabbt och alla tekniska lösningar snabbt kan bli föråldrade på grund av den senaste utvecklingen.

(8)

Andra rapporteringskanaler som tillhandahålls av medlemsstaterna och tjänsteleverantörerna, såsom system för hamnsamverkan, kan behållas som frivilliga kontaktpunkter för rapportering och bör kunna fungera som datatjänsteleverantörer.

(9)

För att inte inlandsmedlemsstater utan kusthamnar ska åläggas en oproportionell administrativ börda bör sådana medlemsstater undantas från kravet att utveckla, inrätta, driva och tillhandahålla en nationell kontaktpunkt för sjöfart. Detta innebär att sådana medlemsstater, så länge de utnyttjar detta undantag, inte bör vara skyldiga att uppfylla de krav som hänger samman med utvecklingen, inrättandet, driften och tillhandahållandet av en nationell kontaktpunkt för sjöfart.

(10)

Ett lättanvänt grafiskt användargränssnitt med gemensamma funktionaliteter bör vara en del av den nationella kontaktpunkten för sjöfart så att deklaranterna kan rapportera manuellt. Medlemsstaterna bör erbjuda det grafiska användargränssnittet genom vilket deklaranterna kan föra in uppgifter manuellt även genom att ladda upp harmoniserade digitala kalkylblad. Kommissionen och medlemsstaterna bör, utöver att säkerställa gemensamma funktionaliteter, samordna insatser i syfte att säkerställa att användarupplevelserna av de grafiska användargränssnitten är så lika som möjligt.

(11)

Ny digital teknik medför allt större möjligheter att effektivisera sjötransportsektorn och minska den administrativa bördan. För att snarast möjligt kunna dra fördel av den nya tekniken bör kommissionen ges befogenhet att ändra de tekniska specifikationerna, standarderna och förfarandena i den harmoniserade rapporteringsmiljön genom genomförandeakter. Detta bör ge marknadsaktörerna flexibilitet att utveckla ny digital teknik, och ny teknik bör också beaktas när denna förordning ses över.

(12)

Lämpligt stöd och lämplig information om processerna och de tekniska kraven i samband med användningen av den nationella kontaktpunkten för sjöfart bör erbjudas deklaranterna via lättillgängliga och användarvänliga nationella webbplatser med snarlikt utseende.

(13)

I konventionen om förenkling av formaliteterna i internationell sjöfart (nedan kallad FAL-konventionen(4) föreskrivs att myndigheterna under inga omständigheter får kräva mer än grundläggande uppgifter vid rapporteringen och måste hålla nere antalet poster till ett minimum. Lokala förhållanden kan dock kräva särskilda uppgifter för att säkerställa sjösäkerheten.

(14)

För att EMSWe ska kunna fungera är det nödvändigt att inrätta en heltäckande EMSWe-datauppsättning, vilket bör omfatta alla uppgifter som nationella myndigheter eller hamnoperatörer kan begära i administrativa eller operativa syften när ett fartyg anlöper en hamn. När EMSWe-datauppsättningen införs bör kommissionen beakta relevant arbete som utförts på internationell nivå. Eftersom rapporteringsskyldigheterna är olika omfattande från en medlemsstat till en annan, bör en nationell kontaktpunkt för sjöfart i en viss medlemsstat utformas så att EMSWe-datauppsättningen kan godtas utan ändringar, och uppgifter som inte är relevanta för den medlemsstaten kan lämnas obeaktade.

(15)

I undantagsfall bör en medlemsstat kunna begära ytterligare dataelement från deklaranter. Sådana undantagsfall kan till exempel uppstå när det finns ett brådskande behov att upprätthålla inre ordning och säkerhet eller hantera ett allvarligt hot mot människors och djurs hälsa eller mot miljön. Begreppet undantagsfall bör tolkas restriktivt.

(16)

De relevanta rapporteringsskyldigheterna i unionens rättsakter och internationella rättsakter bör förtecknas i bilagan till denna förordning. Rapporteringsskyldigheterna bör utgöra grunden för inrättandet av en heltäckande EMSWe-datauppsättning. Bilagan bör också innehålla hänvisningar till relevanta kategorier av rapporteringsskyldigheter på nationell nivå, och medlemsstaterna bör kunna begära att kommissionen ska ändra EMSWe-datauppsättning på grundval av rapporteringsskyldigheter i deras nationella lagstiftning och nationella krav. De unionsrättsakter genom vilka EMSWe-datauppsättningen ändras till följd av en rapporteringsskyldighet i den nationella lagstiftningen och de nationella kraven bör innehålla en uttrycklig hänvisning till den nationella lagstiftningen och de nationella kraven.

(17)

När uppgifterna från den nationella kontaktpunkten för sjöfart överförs till de behöriga myndigheterna bör överföringen följa de gemensamma datakraven, formaten och koderna för de skyldigheter och formaliteter som föreskrivs i de unionsrättsakter som anges i bilagan och bör göras via de it-system som fastställs däri, exempelvis sådan elektronisk databehandlingsteknik som avses i artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (5).

(18)

Vid genomförandet av denna förordning bör hänsyn tas till de SafeSeaNet-system som inrättats på medlemsstats- och unionsnivå, vilka även fortsättningsvis bör underlätta utbytet och spridningen av de uppgifter som erhålls av medlemsstaterna genom den nationella kontaktpunkten för sjöfart i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG (6).

(19)

Hamnar är inte slutdestinationen för varor. Hela den del av logistikkedjan som avser transport av varor och personer till och från hamnarna påverkas av hur effektiva fartygsanlöpen är. För att säkerställa driftskompatibilitet, multimodalitet och en smidig integration av sjötransporter i den övergripande logistikkedjan samt för att underlätta andra transportsätt, bör de nationella kontaktpunkterna för sjöfart möjliggöra utbyte av relevanta uppgifter, till exempel ankomst- och avgångstider, med liknande ramar utvecklade för andra transportsätt.

(20)

För att öka i sjötransporternas effektivitet och begränsa den mängd uppgifter som måste tillhandahållas av operativa skäl vid fartygsanlöp, bör deklarantens uppgifter till en nationell kontaktpunkt för sjöfart även delas med vissa andra enheter, såsom hamn- eller terminaloperatörer, när detta godkänns av deklaranten och med beaktande av behovet att respektera konfidentialitet, kommersiellt känsliga aspekter och rättsliga begränsningar. Denna förordning syftar till att förbättra hanteringen av uppgifter genom att följa engångsprincipen vid fullgörandet av rapporteringsskyldigheterna.

(21)

I förordning (EU) nr 952/2013 föreskrivs att varor som förs in i unionens tullområde ska omfattas av en summarisk införseldeklaration som ska lämnas in till tullmyndigheterna på elektronisk väg. Med tanke på hur viktiga uppgifterna i den summariska införseldeklarationen är för hanteringen av säkerhetsrisker och finansiella risker, utarbetas för närvarande ett särskilt elektroniskt system för inlämnande och handläggning av summariska införseldeklarationer i unionens tullområde. Det kommer därför inte vara möjligt att lämna in summariska införseldeklarationer genom modulen för ett harmoniserat gränssnitt för rapportering. Med tanke på att vissa av de uppgifter som lämnas i den summariska införseldeklarationen också krävs för att fullgöra andra rapporteringskrav som rör tull och sjöfart när ett fartyg lägger till i en hamn i unionen, bör EMSWe kunna behandla dataelementen i den summariska införseldeklarationen. Vidare bör det övervägas att eventuellt låta den nationella kontaktpunkten för sjöfart hämta relevanta uppgifter som redan lämnats i den summariska införseldeklarationen.

(22)

För att fullständigt harmonisera rapporteringskrav bör tull- och sjöfartsmyndigheter samt andra berörda myndigheter samarbeta, både på nationell nivå och på unionsnivå. Nationella samordnare med specifika ansvarsområden bör verka för att göra detta samarbete mer effektivt och för att de nationella kontaktpunkterna för sjöfart ska fungera smidigt.

(23)

För att möjliggöra återanvändning av de uppgifter som tillhandahålls genom de nationella kontaktpunkterna för sjöfart, och underlätta för deklaranterna att lämna in uppgifter, är det nödvändigt att införa gemensamma databaser. En EMSWe-databas för fartyg bör upprättas, innehållande en referensförteckning med uppgifter om fartyget och deras undantag från rapporteringskravet, enligt vad som rapporterats till respektive nationella kontaktpunkt för sjöfart. För att underlätta för deklaranterna att lämna in uppgifter bör en gemensam lokaliseringsdatabas upprättas, innehållande en referensförteckning över lokaliseringskoder, inbegripet FN:s kod för handels- och transportrelaterade lokaliseringar (UN/Locode), de SafeSeaNet-specifika koderna samt hamnanläggningskoderna registrerade i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) globala integrerade sjöfartsinformationssystem (Gisis). Vidare bör en gemensam databas över farligt och förorenande gods ombord på fartyg upprättas, innehållande en förteckning över farligt och förorenande gods som ska anmälas till den nationella kontaktpunkten för sjöfart i enlighet med direktiv 2002/59/EG och IMO:s FAL 7, med beaktande av relevanta dataelement i IMO:s konventioner och koder.

(24)

Behöriga myndigheters behandling av personuppgifter inom ramen för den här förordningen bör vara förenlig med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (7). Kommissionens behandling av personuppgifter inom ramen för den här förordningen bör vara förenlig med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (8).

(25)

EMSWe och de nationella kontaktpunkterna för sjöfart bör inte föreskriva någon annan grund för behandling av personuppgifter än vad som krävs för deras verksamhet och de bör inte användas för att bevilja några nya åtkomsträttigheter till personuppgifter.

(26)

Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen med avseende på att komplettera denna förordning genom att fastställa och ändra EMSWe-datauppsättningen samt definitioner, kategorier och dataspecifikationer för dataelementen, och med avseende på att ändra bilagan så att den innehåller befintliga rapporteringsskyldigheter på nationell nivå samt för att ta hänsyn till eventuella nya rapporteringsskyldigheter som antagits genom unionsrättsakter. Kommissionen bör säkerställa att de gemensamma datakrav, format och koder som är etablerade i de av unionens och medlemsstaternas rättsakter som förtecknas i bilagan följs. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (9). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten med kommissionens expertgrupper med ansvar för förberedelserna av delegerade akter.

(27)

Kommissionen bör vid utarbetande av delegerade akter säkerställa att öppna samråd hålls med medlemsstaternas experter och näringslivet i god tid.

(28)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (10).

(29)

I synnerhet bör genomförandebefogenheter tilldelas kommissionen för att fastställa de funktionella och tekniska specifikationerna, mekanismerna för kvalitetskontroll och förfarandena för införande, underhåll och användning av modulen för ett harmoniserat gränssnitt och tillhörande harmoniserade element i de nationella kontaktpunkterna för sjöfart. Kommissionen bör även tilldelas genomförandebefogenheter för att fastställa de tekniska specifikationerna, standarderna och förfarandena för de gemensamma EMSWe-tjänsterna.

(30)

Denna förordning bör bygga på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 (11) som fastställer på vilka villkor medlemsstaterna erkänner vissa medel för elektronisk identifiering för fysiska och juridiska personer som omfattas av ett anmält system för elektronisk identifiering från en annan medlemsstat. I förordning (EU) nr 910/2014 fastställs villkoren för att användarna ska kunna använda sina medel för elektronisk identifiering och autentisering för åtkomst till offentliga tjänster på nätet i gränsöverskridande situationer.

(31)

Kommissionen bör genomföra en utvärdering av denna förordning. Uppgifter bör samlas in i syfte att underbygga den utvärderingen och möjliggöra en bedömning av hur väl denna förordning leder till att de eftersträvade målen med den uppnås. Kommissionen bör också, som ett alternativ av flera, utvärdera mervärdet av att inrätta ett centraliserat och harmoniserat europeiskt rapporteringssystem, såsom ett centralt rapporteringsgränssnitt.

(32)

Direktiv 2010/65/EU bör därför upphävas, med verkan från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas.

(33)

Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (12).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Genom denna förordning inrättas ett ramverk för en teknikneutral och driftskompatibel europeisk kontaktpunkt för sjöfart (European Maritime Single Window environment, nedan kallad EMSWe) med harmoniserade gränssnitt för att underlätta elektronisk överföring av uppgifter i samband med rapporteringsskyldigheter för fartyg som ankommer till, uppehåller sig i och avgår från en hamn i unionen.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1.   europeisk kontaktpunkt för sjöfart (EMSWe): ett rättsligt och tekniskt ramverk för elektronisk överföring av uppgifter i samband med rapporteringsskyldigheter för fartygsanlöp i unionen, vilket består av ett nätverk av nationella kontaktpunkter för sjöfart med harmoniserade rapporteringsgränssnitt och inbegriper datautbyte via SafeSeaNet och andra relevanta system samt gemensamma tjänster för användarregister och åtkomsthantering, adressering, fartygsidentifiering, lokaliseringskoder och information om farligt och förorenande gods samt för hälsa,

2.   fartyg: alla havsgående fartyg eller farkoster som färdas i den marina miljön och som omfattas av en särskild rapporteringsskyldighet som förtecknas i bilagan,

3.   nationell kontaktpunkt för sjöfart: en teknisk plattform som inrättas och drivs på nationell nivå för mottagande, utbyte och vidarebefordran av uppgifter på elektronisk väg för uppfyllande av rapporteringsskyldigheter och som inbegriper en gemensamt fastställd förvaltning av åtkomsträttigheter, en harmoniserad gränssnittsmodul för rapportering och ett grafiskt användargränssnitt för kommunikation med deklaranterna, samt länkar till de berörda myndigheternas system och databaser på nationell nivå och på unionsnivå vilket gör det möjligt att skicka meddelanden eller bekräftelser till deklaranterna om ett så stort urval som möjligt av beslut som fattats av alla de deltagande berörda myndigheterna och som även i tillämpliga fall kan tillåta anslutning till andra rapporteringssätt,

4.   harmoniserad gränssnittsmodul för rapportering: en mellanprogramvara i den nationella kontaktpunkten för sjöfart genom vilken uppgifter kan utbytas mellan det informationssystem som används av deklaranten och den relevanta nationella kontaktpunkten för sjöfart,

5.   rapporteringsskyldighet: de uppgifter som krävs enligt de unionsrättsakter och internationella rättsakter som förtecknas i bilagan, samt enligt den nationella lagstiftning och de nationella krav som avses i bilagan, vilka måste tillhandahållas i samband med ett fartygsanlöp,

6.   fartygsanlöp: när ett fartyg ankommer till, uppehåller sig i och avgår från en hamn i en medlemsstat,

7.   dataelement: den minsta informationsenhet som har en unik definition och specifika tekniska egenskaper, såsom form, längd och karaktärstyp,

8.   EMSWe-datauppsättning: den fullständiga förteckningen över dataelement som härrör från rapporteringsskyldigheterna,

9.   grafiskt användargränssnitt: ett webbgränssnitt för dubbelriktad webbaserad inlämnande av uppgifter från användare till system till de nationella kontaktpunkterna för sjöfart, som gör det möjligt för deklaranter att föra in uppgifter manuellt, bland annat genom harmoniserade digitala kalkylblad och funktioner som möjliggör att dataelement som ska rapporteras extraheras från dessa kalkylblad, samt inbegripet gemensamma funktionaliteter och möjligheter som säkerställer ett gemensamt navigationsflöde och en gemensam uppladdningsupplevelse för deklaranterna,

10.   gemensam adresseringstjänst: en extra frivillig tjänst för deklaranter för upprättande av direkta dataförbindelser mellan deklarantens system och modulen för ett harmoniserat gränssnitt för rapportering för respektive nationell kontaktpunkt för sjöfart,

11.   deklarant: en fysisk eller juridisk person som omfattas av rapporteringsskyldigheter eller någon annan vederbörligen bemyndigad fysisk eller juridisk person som agerar på den personens vägnar inom ramen för rapporteringsskyldigheten i fråga,

12.   tullmyndigheter: myndigheter enligt definitionen i artikel 5.1 i förordning (EU) nr 952/2013,

13.   datatjänsteleverantör: en fysisk eller juridisk person som åt en deklarant utför informations- och kommunikationstekniktjänster med koppling till rapporteringsskyldigheter,

14.   elektronisk överföring av uppgifter: överföring av digitalt kodad information i ett strukturerat format som kan ändras efter hand och som kan användas direkt för att lagra och bearbeta informationen i datorer,

15.   hamntjänsteleverantör: en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller en eller flera av de typer av hamntjänster som förtecknas i artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 (13).

KAPITEL II

EMSWe-DATAUPPSÄTTNING

Artikel 3

Fastställande av EMSWe-datauppsättningen

1.   Kommissionen ska fastställa och ändra EMSWe-datauppsättningen i enlighet med punkt 3 i denna artikel.

2.   Senast den 15 februari 2020 ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om rapporteringsskyldigheter som följer av nationell lagstiftning och nationella krav, samt de dataelement som ska ingå i EMSWe-datauppsättningen. De ska exakt identifiera dessa dataelement.

3.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23 i syfte att ändra bilagan till denna förordning med avseende på att införa, stryka eller anpassa hänvisningar till nationell lagstiftning eller nationella krav, unionsrättsakter eller internationella rättsakter, samt i syfte att fastställa och ändra EMSWe-datauppsättningen.

Den första delegerade akten av detta slag ska antas senast den 15 augusti 2021.

Såsom anges i artikel 4 får en medlemsstat begära att kommissionen inför eller ändrar dataelement i EMSWe-datauppsättningen, i enlighet med de rapporteringsskyldigheter som finns i den nationella lagstiftningen och de nationella kraven. Vid bedömningen av huruvida dataelement ska ingå i EMSWe-datauppsättningen ska kommissionen beakta säkerhetsfrågor samt principerna i FAL-konventionen, nämligen principen att inte kräva mer än väsentliga rapporteringsuppgifter och hålla nere antalet poster till ett minimum.

Kommissionen ska, inom tre månader efter begäran, besluta huruvida dataelementen ska införas i EMSWe-datauppsättningen. Kommissionen ska motivera sitt beslut.

En delegerad akt genom vilken ett dataelement införs eller ändras i EMSWe-datauppsättningen ska innehålla en uttrycklig hänvisning till den nationella lagstiftning och de nationella krav som avses i tredje stycket.

Om kommissionen beslutar att inte införa det begärda dataelementet ska kommissionen ge väl underbyggda skäl för avslaget, med hänvisning till sjösäkerhet och principerna i FAL-konventionen.

Artikel 4

Ändringar i en EMSWe-datauppsättning

1.   Om en medlemsstat har för avsikt att ändra en rapporteringsskyldighet, i enlighet med sin nationella lagstiftning och sina nationella krav, som skulle omfatta tillhandahållandet av andra uppgifter än de som anges i EMSWe-datauppsättningen, ska den medlemsstaten omedelbart underrätta kommissionen. I den underrättelsen ska medlemsstaten exakt ange vilka uppgifter som inte ingår i EMSWe-datauppsättningen och ska ange den planerade tidsperioden för rapporteringsskyldigheten i fråga.

2.   En medlemsstat får inte införa nya rapporteringsskyldigheter om inte detta har godkänts av kommissionen genom förfarandet i artikel 3 och motsvarande uppgifter har införlivats i EMSWe-datauppsättningen och införts i de harmoniserade rapporteringsgränssnitten.

3.   Kommissionen ska bedöma behovet av att ändra EMSWe-datauppsättningen i enlighet med artikel 3.3. Ändringar i EMSWe-datauppsättningen får endast införas en gång per år, utom i vederbörligen motiverade fall.

4.   I undantagsfall får en medlemsstat utan kommissionens godkännande begära extra dataelement från deklaranterna under högst tre månader. Medlemsstaten ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om dessa dataelement. Kommissionen får tillåta att medlemsstaten fortsätter att begära in de extra dataelementen för ytterligare två tremånadersperioder om undantagsfallet består.

Senast en månad före slutet av den sista tremånadersperiod som avses i första stycket får medlemsstaten lämna en begäran till kommissionen om att de extradataelementen blir en del av EMSWe-datauppsättningen i enlighet med artikel 3.3. Medlemsstaten får fortsätta att begära att deklaranter ska lämna de extra dataelementen till dess att kommissionen har fattat ett beslut, och vid ett positivt beslut till dess att den ändrade EMSWe-datauppsättningen har implementerats.

KAPITEL III

TILLHANDAHÅLLANDE AV UPPGIFTER

Artikel 5

Nationell kontaktpunkt för sjöfart

1.   Varje medlemsstat ska inrätta en nationell kontaktpunkt för sjöfart genom vilken, i enlighet med denna förordning och utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 7 och 11, alla uppgifter som krävs för fullgörandet av rapporteringsskyldigheterna ska tillhandahållas vid ett tillfälle, med hjälp av och i överensstämmelse med EMSWe-datauppsättningen, med användning av modulen för ett harmoniserat gränssnitt för rapportering och det grafiska användargränssnittet i enlighet med artikel 6, och i tillämpliga fall andra rapporteringssätt i enlighet med artikel 7, i syfte att tillgängliggöra dessa uppgifter för de berörda myndigheterna i medlemsstaterna i den utsträckning som krävs för att dessa myndigheter ska kunna utföra sina respektive uppgifter.

Varje medlemsstat ska ansvara för driften av den egna nationella kontaktpunkten för sjöfart.

Medlemsstaterna får gemensamt inrätta en kontaktpunkt för sjöfart tillsammans med en eller flera andra medlemsstater. Dessa medlemsstater ska utse den kontaktpunkten till sin nationella kontaktpunkt för sjöfart och ska förbli ansvariga för dess drift i enlighet med denna förordning.

2.   Medlemsstater som inte har hamnar längs kusten ska undantas från skyldigheten att utveckla, inrätta, driva och tillhandahålla en sådan nationell kontaktpunkt för sjöfart som föreskrivs i punkt 1.

3.   Medlemsstaterna ska säkerställa att

a)

den nationella kontaktpunkten för sjöfart är förenlig med de harmoniserade rapporteringsgränssnitten och att det grafiska användargränssnittet för deras kontaktpunkt för sjöfart iakttar de gemensamma funktionaliteterna i enlighet med artikel 6.2,

b)

de harmoniserade rapporteringsgränssnitten integreras i god tid i enlighet med de genomförandedatum som anges i den genomförandeakt som avses i artikel 6 och eventuella senare uppdateringar i enlighet med de datum som överenskommits i den fleråriga genomförandeplanen,

c)

de behöriga myndigheternas relevanta system har en förbindelse för att möjliggöra överföring av uppgifter som ska rapporteras till de behöriga myndigheterna, genom den nationella kontaktpunkten för sjöfart och till dessa system, i enlighet med unionsrättsakter och nationell lagstiftning och nationella krav, samt i överensstämmelse med de tekniska specifikationerna för dessa system,

d)

en helpdesk tillhandahålls under de första tolv månaderna från och med den 15 augusti 2025 och en stödwebbplats online för deras nationella kontaktpunkt för sjöfart med tydliga instruktioner på det eller de officiella språken i medlemsstaten i fråga och, i tillämpliga fall, på ett språk som används internationellt,

e)

adekvat och erforderlig utbildning tillhandahålls för personal som direkt deltar i driften av den nationella kontaktpunkten för sjöfart.

4.   Medlemsstaterna ska säkerställa att erforderliga uppgifter når de myndigheter som ansvarar för tillämpningen av lagstiftningen i fråga, och att den begränsas till var och en av dessa myndigheters behov. När detta sker ska medlemsstaterna säkerställa efterlevnaden av de rättsliga krav som avser informationsöverföring, vilka föreskrivs i de unionsrättsakter som förtecknas i bilagan och, i tillämpliga fall, utnyttja sådan elektronisk databehandlingsteknik som avses i artikel 6.1 i förordning (EU) nr 952/2013. Medlemsstaterna ska även säkerställa driftskompatibilitet mellan de informationssystem som används av dessa myndigheter.

5.   Den nationella kontaktpunkten för sjöfart ska ge deklaranterna teknisk möjlighet att separat för hamntjänsteleverantörerna i destinationshamnen tillgängliggöra en deluppsättning av dataelement som på förhand fastställts på nationell nivå.

6.   När en medlemsstat inte kräver in samtliga element i EMSWe-datauppsättningarna för fullgörande av rapporteringsskyldigheterna, ska den nationella kontaktpunkten för sjöfart godta inlämnande av uppgifter som är begränsat till de uppgifter som krävs av den medlemsstaten. Den nationella kontaktpunkten för sjöfart ska även godta inlämnande av uppgifter från deklaranten som inbegriper ytterligare element i EMSWe-datauppsättningen; den behöver dock inte behandla och lagra dessa ytterligare element.

7.   Medlemsstaterna ska lagra de uppgifter som lämnats till deras respektive nationella kontaktpunkt för sjöfart endast under den tidsperiod som krävs för att säkerställa att kraven i denna förordning uppfylls och för att säkerställa efterlevnad av de unionsrättsakter samt internationella och nationella rättsakter som förtecknas i bilagan. Medlemsstaterna ska därefter omedelbart radera sådana uppgifter.

8.   Medlemsstaterna ska tillgängliggöra beräknade och faktiska ankomst- och avgångstider för fartyg i det elektroniska format som harmoniserats på unionsnivå, på grundval av de uppgifter som lämnas in av deklaranterna till den nationella kontaktpunkten för sjöfart. Detta krav ska inte gälla för fartyg med känslig last, om offentliggörande av dessa uppgifter av den nationella kontaktpunkten för sjöfart skulle kunna utgöra ett säkerhetshot.

9.   Nationella kontaktpunkter för sjöfart ska ha en enhetlig internetadress.

10.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa en harmoniserad struktur för den stödwebbplats om avses i punkt 3 d, tekniska specifikationer för att tillgängliggöra ankomst- och avgångstider som avses i punkt 8 och enhetliga format för internetadresser som avses i punkt 9. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 24.2.

Den första genomförandeakten av detta slag ska antas senast den 15 augusti 2021.

Artikel 6

Harmoniserade rapporteringsgränssnitt

1.   Kommissionen ska, i nära samarbete med medlemsstaterna, anta genomförandeakter för att fastställa de funktionella och tekniska specifikationerna för modulen för ett harmoniserat gränssnitt för rapportering för de nationella kontaktpunkterna för sjöfart. De funktionella och tekniska specifikationerna ska syfta till att underlätta driftskompatibilitet med användarnas olika teknik och rapporteringssystem.

Den första genomförandeakten av detta slag ska antas senast den 15 augusti 2021.

2.   Kommissionen ska, i nära samarbete med medlemsstaterna, senast den 15 augusti 2022 utveckla och därefter och uppdatera modulen för ett harmoniserat gränssnitt för rapportering för de nationella kontaktpunkterna för sjöfart i överensstämmelse med de specifikationer som avses i punkterna 1 och 5 i denna artikel.

3.   Kommissionen ska förse medlemsstaterna med modulen för ett harmoniserat gränssnitt för rapportering och alla relevanta uppgifter så att den kan integreras i deras nationella kontaktpunkt för sjöfart.

4.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa gemensamma funktionaliteter för det grafiska användargränssnitt och de mallar för de harmoniserade digitala kalkylblad som avses i artikel 2.9.

Den första genomförandeakten av detta slag ska antas senast den 15 augusti 2021.

5.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att ändra tekniska specifikationer, standarder och förfaranden, i syfte att säkerställa att den harmoniserade gränssnittsmodulen kan fungera med framtida teknik.

6.   De genomförandeakter som avses i denna artikel ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 24.2.

Artikel 7

Andra rapporteringssätt

1.   Medlemsstaterna ska låta deklaranterna, på frivillig basis, lämna uppgifter till den nationella kontaktpunkten för sjöfart genom datatjänsteleverantörer som uppfyller kraven för modulen för ett harmoniserat gränssnitt för rapportering.

2.   Medlemsstaterna får tillåta att deklaranter tillhandahåller uppgifter genom andra rapporteringskanaler, förutsatt att dessa kanaler är frivilliga för deklaranterna. I sådana fall ska medlemsstaterna säkerställa att dessa andra kanaler tillgängliggör de relevanta uppgifterna för den nationella kontaktpunkten för sjöfart.

3.   Medlemsstaterna får använda alternativa sätt för tillhandahållande av uppgifter i händelse av ett tillfälligt fel i något av de elektroniska system som avses i artiklarna 5, 6 och 12–17.

Artikel 8

Engångsprincipen

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11.1, och såvida inget annat krävs enligt unionsrätten, ska medlemsstaterna säkerställa att deklaranten uppmanas att tillhandahålla uppgifter enligt denna förordning endast en gång per fartygsanlöp och att relevanta dataelement i EMSWe-datauppsättningen tillgängliggörs och återanvänds i enlighet med punkt 3 i den här artikeln.

2.   Kommissionen ska säkerställa att den information för identifiering av fartyg, särskilda fartygsuppgifter och undantag som lämnas genom den nationella kontaktpunkten för sjöfart registreras i den EMSWe-databas för fartyg som avses i artikel 14 och tillgängliggörs i samband med efterföljande fartygsanlöp inom unionen.

3.   Medlemsstaterna ska säkerställa att de dataelement i EMSWe-datauppsättningen som tillhandahålls vid avgång från en hamn i unionen tillgängliggörs för deklaranten för att de ska kunna fullgöra rapporteringsskyldigheterna vid ankomsten till nästa hamn i unionen, förutsatt att fartyget inte har anlöpt en hamn utanför unionen under den resan. Denna punkt ska inte gälla uppgifter som erhållits i enlighet med förordning (EU) nr 952/2013, såvida inte möjligheten att göra denna information tillgänglig för det syftet föreskrivs i den förordningen.

4.   Alla relevanta dataelement i EMSWe-datauppsättningen som erhållits i enlighet med denna förordning ska tillgängliggöras för andra nationella kontaktpunkter för sjöfart via SafeSeaNet.

5.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa den förteckning över relevanta dataelement som avses i punkterna 3 och 4 i den här artikeln. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 24.2.

Artikel 9

Ansvar för kommunicerade uppgifter

Deklaranten ska ansvara för att säkerställa att inrapporteringen av dataelement är i överensstämmelse med gällande rättsliga och tekniska krav. Deklaranten ska fortsatt vara ansvarig för uppgifterna och för uppdateringen av alla uppgifter som har ändrats efter inrapporteringen till den nationella kontaktpunkten för sjöfart.

Artikel 10

Dataskydd och konfidentiell behandling

1.   Behöriga myndigheters behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning ska vara förenlig med förordning (EU) 2016/679.

2.   Kommissionens behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning ska vara förenlig med förordning (EU) 2018/1725.

3.   Medlemsstaterna och kommissionen ska, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att kommersiella och andra känsliga uppgifter som utbyts i enlighet med denna förordning hanteras konfidentiellt.

Artikel 11

Ytterligare bestämmelser för tullar

1.   Denna förordning ska inte utgöra hinder för utbyte av uppgifter mellan medlemsstaternas tullmyndigheter eller mellan tullmyndigheter och ekonomiska aktörer med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik som avses i artikel 6.1 i förordning (EU) nr 952/2013.

2.   De relevanta uppgifterna i den summariska införseldeklaration som avses i artikel 127 i förordning (EU) nr 952/2013 ska, när de är förenliga med unionens tullagstiftning, tillgängliggöras för den nationella kontaktpunkten för sjöfart och, i tillämpliga fall, återanvändas för andra rapporteringsskyldigheter som förtecknas i bilagan.

3.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa den förteckning över relevanta uppgifter som avses i punkt 2 i den här artikeln. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 24.2.

Den första genomförandeakten av detta slag ska antas senast den 15 augusti 2021.

KAPITEL IV

GEMENSAMMA TJÄNSTER

Artikel 12

Användarregistersystem och system för åtkomsthantering för EMSWe

1.   Kommissionen ska upprätta och säkerställa tillgången till ett gemensamt användarregister och ett system för åtkomsthantering för deklaranter och datatjänsteleverantörer som använder den nationella kontaktpunkten för sjöfart samt för nationella myndigheter som har åtkomst till den nationella kontaktpunkten för sjöfart, för fall då autentisering krävs. Det gemensamma användarregistret och systemet för åtkomsthantering ska sörja för att en användare registreras endast en gång genom ett befintligt unionsregister med erkännande på unionsnivå, central användarförvaltning och användarövervakning på unionsnivå.

2.   Varje medlemsstat ska utse en nationell myndighet som ska ansvara för att identifiera och registrera nya användare samt ändra och avsluta befintliga konton genom det system som avses i punkt 1.

3.   Vad gäller åtkomst till den nationella kontaktpunkten för sjöfart i olika medlemsstater, ska en deklarant eller datatjänsteleverantör som är registrerad i användarregistret och systemet för åtkomsthantering för EMSWe dels anses vara registrerad i den nationella kontaktpunkten för sjöfart i alla medlemsstater, dels verka inom gränserna för de åtkomsträttigheter som varje medlemsstat beviljat i enlighet med sina nationella regler.

4.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa tekniska specifikationer, standarder och förfaranden för att inrätta det gemensamma användarregister och systemet för åtkomsthantering som avses i punkt 1, inbegripet de funktionaliteter som avses i punkt 2. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 24.2.

Den första genomförandeakten av detta slag ska antas senast den 15 augusti 2021.

Artikel 13

Gemensam adresseringstjänst

1.   Kommissionen ska i nära samarbete med medlemsstaterna utveckla en extra frivillig gemensam adresseringstjänst, förutsatt att modulen för ett harmoniserat gränssnitt för rapportering har inrättats helt i enlighet med artikel 6.

2.   Kommissionen ska, i nära samarbete med medlemsstaterna, anta genomförandeakter för att fastställa de funktionella och tekniska specifikationerna, mekanismerna för kvalitetskontroll och förfarandena för införande, underhåll och användning av den gemensamma adresseringstjänsten. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 24.2.

Den första genomförandeakten av detta slag ska antas senast den 15 augusti 2024.

Artikel 14

EMSWe-fartygsdatabas

1.   I enlighet med artikel 8.2 ska kommissionen inrätta en EMSWe-fartygsdatabas som innehåller en förteckning över information för identifiering av fartyg, särskilda fartyguppgifter samt register om undantag från fartygsrapportering.

2.   Medlemsstaterna ska säkerställa tillhandahållandet av de uppgifter som avses i punkt 1 till EMSWe-fartygsdatabasen på grundval av de uppgifter som lämnats av deklaranterna till den nationella kontaktpunkten för sjöfart.

3.   Kommissionen ska säkerställa tillgängligheten till uppgifterna i fartygsdatabasen för den nationella kontaktpunkten för sjöfart för att underlätta fartygsrapportering.

4.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa tekniska specifikationer, standarder och förfaranden för inrättandet av den databas som avses i punkt 1 beträffande insamling, lagring, uppdatering och tillhandahållande av information för identifiering av fartyg, särskilda fartygsuppgifter samt register om undantag från fartygsrapportering. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 24.2.

Den första genomförandeakten av detta slag ska antas senast den 15 augusti 2021.

Artikel 15

Gemensam lokaliseringsdatabas

1.   Kommissionen ska inrätta en gemensam lokaliseringsdatabas som innehåller en referensförteckning över lokaliseringskoder (14) och hamnanläggningskoder som finns registrerade i IMO:s databas Gisis.

2.   Kommissionen ska säkerställa tillgången till lokaliseringsdatabasen för den nationella kontaktpunkten för sjöfart för att underlätta fartygsrapportering.

3.   Medlemsstaterna ska göra uppgifterna från lokaliseringsdatabasen tillgängliga på nationell nivå genom den nationella kontaktpunkten för sjöfart.

4.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa tekniska specifikationer, standarder och förfaranden för inrättandet av den gemensamma lokaliseringsdatabas som avses i punkt 1 för insamling, lagring, uppdatering och tillhandahållande av lokaliserings- och hamnanläggningskoder. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 24.2.

Den första genomförandeakten av detta slag ska antas senast den 15 augusti 2021.

Artikel 16

Gemensam databas över farligt eller förorenande gods ombord på fartyg

1.   Kommissionen ska inrätta en gemensam databas över farligt och förorenande gods som ska anmälas i enlighet med direktiv 2002/59/EG och i IMO:s FAL 7, med beaktande av relevanta dataelement i IMO:s konventioner och koder.

2.   Kommissionen ska säkerställa tillgången till databasen över farligt och förorenande gods ombord på fartyg (common hazmat database) för den nationella kontaktpunkten för sjöfart för att underlätta fartygsrapportering.

3.   Databasen ska vara kopplad till de relevanta posterna i databasen MAR-CIS, som utvecklats av Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för uppgifter om tillhörande faror och risker med farligt och förorenande gods.

4.   Databasen ska användas både som ett referens- och ett kontrollverktyg på nationell nivå och unionsnivå under rapporteringen till den nationella e kontaktpunkten för sjöfart.

5.   Medlemsstaterna ska tillgängliggöra uppgifter från den gemensamma databasen över farligt och förorenande gods ombord på fartyg på nationell nivå genom den nationella kontaktpunkten för sjöfart.

6.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa tekniska specifikationer, standarder och förfaranden för inrättandet av den gemensamma databas som avses i punkt 1 beträffande insamling, lagring och tillhandahållande av referensinformation om sådant gods. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 24.2.

Den första genomförandeakten av detta slag ska antas senast den 15 augusti 2021.

Artikel 17

Gemensam databas för hygien på fartyg

1.   Kommissionen ska tillhandahålla en gemensam databas för hygien på fartyg som kan ta emot och lagra uppgifter relaterade till Sjöfartens hälsodeklarationer enligt artikel 37 i internationella hälsoreglementet (IHR, 2005). Personuppgifter om sjuka personer ombord på fartyg ska inte lagras i den databasen.

De behöriga hälsomyndigheterna i medlemsstaterna ska ha tillgång till databasen för att kunna ta emot och utbyta uppgifter.

2.   Medlemsstater som använder databasen för hygien på fartyg ska meddela kommissionen vilken nationell myndighet som ansvarar för användarförvaltningen med avseende på den databasen, bland annat registrering av nya användare samt ändringar och avslutande av konton.

3.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa tekniska specifikationer, standarder och förfaranden för inrättandet av den databas som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 24.2.

KAPITEL V

SAMORDNING AV EMSWe-VERKSAMHETEN

Artikel 18

Nationella samordnare

Varje medlemsstat ska utse en nationell behörig myndighet med ett tydligt rättsligt mandat som ska fungera som nationell samordnare för EMSWe. Den nationella samordnaren ska

a)

agera nationell kontaktpunkt för användare och kommissionen för alla frågor som rör genomförandet av denna förordning,

b)

samordna de behöriga nationella myndigheternas tillämpning av denna förordning inom en medlemsstat samt deras samarbete,

c)

samordna verksamhet som syftar till att säkerställa spridningen av uppgifter och förbindelsen med de behöriga myndigheternas relevanta system som avses i artikel 5.3 c.

Artikel 19

Flerårig genomförandeplan

För att underlätta genomförandet i god tid av denna förordning och tillhandahålla mekanismer för kvalitetskontroll och förfaranden för införande, underhåll och uppdatering av modulen för ett harmoniserat gränssnitt och relaterade harmoniserade element i EMSWe-datauppsättningen ska kommissionen, efter lämpliga samråd med medlemsstaternas experter, anta en flerårig genomförandeplan som ska ses över årligen och som ska omfatta följande:

a)

En plan för utvecklingen och uppdateringen av de harmoniserade rapporteringsgränssnitten och de relaterade harmoniserade elementen i EMSWe för de kommande 18 månaderna.

b)

En plan för utarbetande av den gemensamma adresseringstjänsten senast den 15 augusti 2024.

c)

Vägledande datum för samråd med berörda intressenter.

d)

Vägledande tidsfrister för medlemsstaternas efterföljande integrering av de harmoniserade rapporteringsgränssnitten i de nationella kontaktpunkterna för sjöfart.

e)

Vägledande tidsfrister för kommissionens utveckling av en gemensam adresseringstjänst efter genomförandet av modulen för ett harmoniserat gränssnitt för rapportering.

f)

Testperioder för medlemsstaterna och deklaranterna för att testa deras anslutningar till eventuella nya versioner av de harmoniserade rapporteringsgränssnitten.

g)

Testperioder för den gemensamma adresseringstjänsten.

h)

Vägledande tidsfrister för utfasning av äldre versioner av de harmoniserade rapporteringsgränssnitten för medlemsstater och deklaranter.

KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 20

Kostnader

Europeiska unionens allmänna budget ska täcka kostnaderna för

a)

kommissionens och Emsas utveckling och underhåll av de IKT-verktyg som stöder genomförandet av denna förordning på unionsnivå,

b)

främjandet av EMSWe på unionsnivå, inbegripet bland berörda intressenter, och inom berörda internationella organisationer.

Artikel 21

Samverkan med andra system eller tjänster för underlättande av handel och transport

I fall där system eller tjänster för underlättande av handel och transport har inrättats genom andra unionsrättsakter ska kommissionen samordna verksamheten med anknytning till dessa system eller tjänster i syfte att uppnå synergieffekter och undvika dubbelarbete.

Artikel 22

Översyn och rapport

Medlemsstaterna ska övervaka tillämpningen av EMSWe och rapportera sina iakttagelser till kommissionen. Rapporten ska omfatta följande indikatorer:

a)

Användning av modulen för ett harmoniserat gränssnitt för rapportering.

b)

Användning av det grafiska användargränssnittet.

c)

Användning av de andra rapporteringssätt som avses i artikel 7.

Medlemsstaterna ska årligen översända den rapporten till kommissionen, med användning av en mall som kommissionen ska tillhandahålla.

Senast den 15 augusti 2027 ska kommissionen se över tillämpningen av denna förordning och lägga fram en utvärderingsrapport för Europaparlamentet och rådet om hur EMSWe fungerat, på grundval av de uppgifter och den statistik som samlats in. Utvärderingsrapporten ska vid behov innehålla en utvärdering av ny teknik som skulle kunna leda till ändringar i eller byte av modulen för ett harmoniserat gränssnitt för rapportering.

Artikel 23

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter tilldelas kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3 ska tilldelas kommissionen för en period på fyra år från och med den 14 augusti 2019. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fyra år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av varje period.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.   När kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.   En delegerad akt som antas enligt artikel 3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska på Europaparlamentets eller rådets initiativ förlängas med två månader.

Artikel 24

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté för digital transport och förenklade handelsförfaranden. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt, ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 25

Upphävande av direktiv 2010/65/EU

Direktiv 2010/65/EU ska upphöra att gälla den 15 augusti 2025.

Hänvisningar till direktiv 2010/65/EU ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 26

Ikraftträdande

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med den 15 augusti 2025.

3.   De funktionaliteter som avses i artikel 11.2 och de som rör de tullrapporteringsskyldigheter som anges i punkt 7 i del A i bilagan ska träda i kraft när de elektroniska system som avses i artikel 6.1 i förordning (EU) nr 952/2013, vilka är nödvändiga för tillämpningen av dessa rapporteringsskyldigheter, är i drift, i enlighet med det arbetsprogram som fastställts av kommissionen i enlighet med artiklarna 280 och 281 i förordning (EU) nr 952/2013. Kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien, offentliggöra vilken dag villkoren i denna punkt har uppfyllts.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 20 juni 2019.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

G. CIAMBA

Ordförande


(1)  EUT C 62, 15.2.2019, s. 265.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 18 april 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 13 juni 2019.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU av den 20 oktober 2010 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG (EUT L 283, 29.10.2010, s. 1).

(4)  Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) konvention om förenkling av formaliteterna i internationell sjöfart (FAL-konventionen), som antogs den 9 april 1965 och ändrades den 8 april 2016, standard 1.1.

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG (EGT L 208, 5.8.2002, s. 10).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

(9)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (EUT L 57, 3.3.2017, s. 1).

(14)  FN:s kod för handels- och transportrelaterade lokaliseringar.


BILAGA

RAPPORTERINGSSKYLDIGHETER

A.   Rapporteringsskyldigheter som följer av unionsrättsakter

Denna kategori av rapporteringsskyldigheter omfattar de uppgifter som ska tillhandahållas i enlighet med följande bestämmelser.

1.

Anmälan om fartyg som ankommer till och avgår från medlemsstaternas hamnar

Artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen (EGT L 208, 5.8.2002, s. 10).

2.

In- och utresekontroll av personer

Artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 77, 23.3.2016, s. 1).

3.

Anmälan av farligt eller förorenande gods som transporteras ombord

Artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen (EGT L 208, 5.8.2002, s. 10).

4.

Anmälan av avfall och rester

Artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester (EGT L 332, 28.12.2000, s. 81).

5.

Tillhandahållande av skyddsinformation

Artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (EUT L 129, 29.4.2004, s. 6).

Formuläret i tillägget till denna bilaga ska användas för identifiering av de dataelement som krävs enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 725/2004.

6.

Information om personer ombord

Artiklarna 4.2 och 5.2 i rådets direktiv nr 98/41/EG av den 18 juni 1998 om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater (EGT L 188, 2.7.1998, s. 35).

7.

Tullformaliteter

a)

Ankomstformaliteter:

Anmälan av ankomst (artikel 133 i förordning (EU) nr 952/2013).

Anmälan till tullen av varors ankomst (artikel 139 i förordning (EU) nr 952/2013).

Deklaration för tillfällig lagring (artikel 145 i förordning (EU) nr 952/2013).

Varors tullstatus (artiklarna 153–155 i förordning (EU) nr 952/2013).

Elektroniska transportdokument som används för transitering (artikel 233.4 e i förordning (EU) nr 952/2013).

b)

Avreseformaliteter:

Varors tullstatus (artiklarna 153–155 i förordning (EU) nr 952/2013).

Elektroniska transportdokument som används för transitering (artikel 233.4 e i förordning (EU) nr 952/2013).

Anmälan av utförsel (artikel 267 i förordning (EU) nr 952/2013).

Summarisk utförseldeklaration (artiklarna 271 och 272 i förordning (EU) nr 952/2013).

Anmälan om återexport (artiklarna 274 och 275 i förordning (EU) nr 952/2013).

8.

Säker lastning och lossning av bulkfartyg

Artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/96/EG av den 4 december 2001 om fastställande av harmoniserade krav och förfaranden för säker lastning och lossning av bulkfartyg (EGT L 13, 16.1.2002, s. 9).

9.

Hamnstatskontroll

Artiklarna 9 och 24.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll (EUT L 131, 28.5.2009, s. 57).

10.

Statistik över sjötransporter

Artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/42/EG av den 6 maj 2009 om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss (EUT L 141, 6.6.2009, s. 29).

B.   FAL-handlingar och rapporteringsskyldigheter som härrör från internationella rättsliga instrument

Denna kategori av rapporteringsskyldigheter inbegriper den information som ska lämnas i enlighet med FAL-konventionen och andra relevanta internationella rättsliga instrument.

1.

FAL 1: Allmän deklaration

2.

FAL 2: Lastdeklaration

3.

FAL 3: Deklaration om fartygsförråd

4.

FAL 4: Deklaration om besättningens tillhörigheter

5.

FAL 5: Besättningslista

6.

FAL 6: Passagerarlista

7.

FAL 7: Farligt gods

8.

Hälsodeklaration för sjöfolk

C.   Rapporteringsskyldigheter som följer av nationell lagstiftning och nationella krav

TILLÄGG

FORMULÄR FÖR SKYDDSINFORMATION OM FARTYG FÖR ALLA FARTYG INNAN DE ANLÖPER EN HAMN I EN EU-MEDLEMSSTAT

(1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (Solas), regel 9 i kapitel XI-2 och artikel 6.3 i förordning (EG) nr 725/2004)

Image 1 Text av bilden Image 2 Text av bilden Image 3 Text av bilden

Top