Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1188

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1188 av den 14 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 genom fastställande av prestandaklasser med avseende på vindlastmotstånd för utvändiga solskydd och markiser (Text av betydelse för EES.)

C/2019/2030

OJ L 187, 12.7.2019, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1188/oj

12.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 187/11


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/1188

av den 14 mars 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 genom fastställande av prestandaklasser med avseende på vindlastmotstånd för utvändiga solskydd och markiser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG (1), särskilt artikel 27.1, och

av följande skäl:

(1)

Den europeiska standarden EN 13561 om utvändiga solskydd och markiser antogs ursprungligen av Europeiska standardiseringskommittén (CEN) 2004 och ändrades 2008. Standarden innehåller fyra prestandaklasser för utvändiga solskydd och markiser, i synnerhet med avseende på produkternas vindlastmotstånd.

(2)

De klasser som fastställs i standarden EN 13561 är inte tillräckliga för alla produkter som för närvarande finns på marknaden. De nyaste produkterna har ett större vindlastmotstånd än tidigare produkter. Användningen av befintliga klasser kan i vissa fall leda till säkerhetsproblem i samband med fastsättningen av produkterna.

(3)

Det är därför nödvändigt att lägga till ytterligare tre prestandaklasser för vindlastmotstånd i den klassificering som ingår i standarden EN 13561. Det är också nödvändigt att göra åtskillnad mellan användningen av klasser i de undergrupper av produkter som omfattas av standarden, i synnerhet för vikarmsmarkiser, utvändiga solskydd med väv som löper i sidogejder och pergolamarkiser.

(4)

I enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 305/2011 får prestandaklasser med avseende på byggprodukternas väsentliga egenskaper fastställas av kommissionen eller av ett europeiskt standardiseringsorgan på grundval av ett reviderat mandat från kommissionen. Mot bakgrund av behovet av att fastställa ytterligare prestandaklasser så snart som möjligt bör kommissionen fastställa nya prestandaklasser. I enlighet med artikel 27.2 i den förordningen bör dessa klasser användas i harmoniserade standarder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Prestandaklasser ska fastställas med avseende på vindlastmotstånd för utvändiga solskydd och markiser, i enlighet med bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 88, 4.4.2011, s. 5.


BILAGA

Tabell 1

Prestandaklasser med avseende på vindlastmotstånd för utvändiga solskydd med väv som löper i sidogejder och pergolamarkiser

Klasser

0

1

2

3

Nominellt vindtryck pN (N/m2)

< 40

≥ 40–< 70

≥ 70–< 110

≥ 110–< 170

Säkerhetsvindtryck pS (N/m2)

< 48

≥ 48–< 84

≥ 84–< 132

≥ 132–< 204


Klasser

4

5

6

Nominellt vindtryck pN (N/m2)

≥ 170–< 270

≥ 270–< 400

≥ 400

Säkerhetsvindtryck pS (N/m2)

≥ 204–< 324

≥ 324–< 480

≥ 480

Tabell 2

Prestandaklasser med avseende på vindlastmotstånd för saxarmsmarkiser, fallarmsmarkiser, fallarmsmarkiser med styrskenor, vertikalmarkiser, markisoletter, fasadmarkiser, markiser för takfönster, uterumsmarkiser och insektsnät

Klasser

0

1

2

3

Nominellt vindtryck pN (N/m2)

< 40

≥ 40–< 70

≥ 70–< 110

≥ 110

Säkerhetsvindtryck pS (N/m2)

< 48

≥ 48–< 84

≥ 84–< 132

≥ 132


Tabell 3

Prestandaklasser med avseende på vindlastmotstånd för vikarmsmarkiser

Klasser

0

1

2

Nominellt vindtryck pN (N/m2)

< 40

≥ 40–< 70

≥ 70

Säkerhetsvindtryck pS (N/m2)

< 48

≥ 48–< 84

≥ 84


Top