Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1170

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1170 av den 8 juli 2019 om ändring och rättelse av kommissionens förordning (EG) nr 29/2009 om krav på datalänktjänster för det gemensamma europeiska luftrummet (Text av betydelse för EES.)

C/2019/5009

OJ L 183, 9.7.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1170/oj

9.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1170

av den 8 juli 2019

om ändring och rättelse av kommissionens förordning (EG) nr 29/2009 om krav på datalänktjänster för det gemensamma europeiska luftrummet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT FÖLJANDE FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (1), särskilt artiklarna 43 och 44, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 29/2009 (2) fastställs krav avseende ett samordnat införande av datalänktjänster baserade på punkt-till-punkt-datakommunikation mellan mark och luftfartyg.

(2)

Med hänsyn till de pågående problemen med genomförandet av datalänken och de korrigerande åtgärder som vidtagits, och med tanke på målet att minst 75 % av flygningarna bör utrustas med datalänkkapacitet, bör kriterierna för undantag ändras. Dessa kriterier bör förbli effektiva, utan att lägga en orimlig ekonomisk börda på särskilda kategorier av aktörer som bidrar betydligt mindre till det totala antalet flygningar. Sådana kategorier bör inbegripa operatörer av luftfartyg med system av typen Future Air Navigation Systems (FANS) 1/A installerade, operatörer av äldre luftfartyg och luftfartyg som är konstruerade för att transportera högst 19 passagerare.

(3)

För att hålla denna förordning uppdaterad bör hänvisningar till Internationella civila luftfartsorganisationens (Icao) bilaga 10 ändringar i bilaga III till förordning (EG) nr 29/2009 och olika typer av administrativa korrigeringar göras.

(4)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/310 (3) ändrades artikel 3 i förordning (EG) nr 29/2009, men ändringen återspeglades inte väl i motsvarande artiklarna 6 och 8 i förordning (EG) nr 29/2009. Denna brist bör korrigeras.

(5)

Eftersom denna förordning ändrar kriterierna för undantag enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 29/2009 bör villkoren i den sistnämnda förordningen anpassas även till artikel 127.3 i förordning (EU) 2018/1139, till vilken det hänvisas i artikel 44 i den förordningen.

(6)

Förordning (EG) nr 29/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 127.3 i förordning (EU) 2018/1139.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 29/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.3 ska ersättas med följande:

”3.   Punkt 2 ska inte tillämpas på

a)

luftfartyg med ett första individuellt luftvärdighetsbevis som har utfärdats före den 1 januari 1995,

b)

luftfartyg vars första individuella luftvärdighetsbevis utfärdades före den 31 december 2003 och som kommer att tas ur drift i det luftrum som avses i artikel 1.3 före den 31 december 2022,

c)

luftfartyg vars första individuella luftvärdighetsbevis utfärdas före den 1 januari 2018 och som före den tidpunkten var utrustade med datalänkutrustning som uppfyller kraven i ett av de Eurocae-dokument som anges i punkt 10 i bilaga III,

d)

luftfartyg som har en certifierad maximal passagerarkapacitet på högst 19 passagerare och en maximal certifierad startmassa på högst 45 359 kg (100 000 engelska pund) och med ett första individuellt luftvärdighetsbevis som utfärdats före den 5 februari 2020,

e)

statsluftfartyg,

f)

luftfartyg i det luftrum som avses i artikel 1.3 för provning, leverans eller för underhåll eller med datalänkkomponenter som är tillfälligt ur funktion under de förhållanden som anges i den tillämpliga minimiutrustningslista som krävs enligt punkt 1 i bilaga III.”

2.

I artikel 6.1, 6.2 och 6.3 ska hänvisningar till artikel 3.2 och 3.3 ersättas med hänvisningar till artikel 3.2.

3.

I artikel 8.1, 8.2 och 8.3 ska hänvisningar till artikel 3.5 ersättas med hänvisningar till artikel 3.4.

4.

I artikel 14.2 ska ”artikel 5.3 i förordning (EG) nr 549/2004” ersättas med ”artikel 127.3 i förordning (EU) 2018/1139”.

5.

Artikel 14.3 ska ersättas med följande:

”3.   Kriterierna som avses i punkt 1 är följande:

a)

Luftfartyg/modellkombinationer som snart kommer att sluta tillverkas och som tillverkas i begränsat antal.

b)

Luftfartyg/modellkombinationer för vilka kostnaderna för konstruktionsändringar skulle bli orimligt höga eftersom konstruktionsmodellen är förlegad.”.

6.

Bilaga III ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juli 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 29/2009 av den 16 januari 2009 om krav på datalänktjänster för det gemensamma europeiska luftrummet (EUT L 13, 17.1.2009, s. 3).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/310 av den 26 februari 2015 om ändring av förordning (EG) nr 29/2009 om krav på datalänktjänster för det gemensamma europeiska luftrummet och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 441/2014 (EUT L 56, 27.2.2015, s. 30).


BILAGA

”BILAGA III

1.   

ORO.MLR.105 i bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift, eller Icao bilaga 6 — Operation of aircraft, Part I, (International Commercial Air Transport — Aeroplanes) (elfte upplagan, juli 2018, inklusive ändring 43) eller Icao bilaga 6 — Operation of aircraft, Part II (International General Aviation — Aeroplanes) (tionde upplagan, juli 2018, inklusive ändring 36).

2.   

Kapitel 3 — Aeronautical Telecommunication Network, avsnitt 3.5.1.1 ’Context Management’ (CM) applikationsposter a och b i Icao bilaga 10 — Aeronautical Telecommunications — volym III, del I (Digital Data Communication Systems) (andra upplagan, juli 2007, inklusive ändringarna 70–82).

3.   

Kapitel 3 — Aeronautical Telecommunication Network, avsnitt 3.5.2.2 ’Controller-Pilot Data Link Communications’ (CPDLC) applikationsposter a och b i Icao bilaga 10 — Aeronautical Telecommunications — volym III, del I (Digital Data Communication Systems) (andra upplagan, juli 2007, inklusive ändringarna 70–82).

4.   

Kapitel 3 — Aeronautical Telecommunication Network, avsnitten 3.3, 3.4 och 3.6 i Icao bilaga 10 — Aeronautical Telecommunications — volym III, del I (Digital Data Communication Systems) (andra upplagan, juli 2007, inklusive ändring 70–82).

5.   

Kapitel 6 — VHF air-ground digital link (VDL) i Icao bilaga 10 — Aeronautical Telecommunications — volym III, del I (Digital Data Communication Systems) (andra upplagan, juli 2007, inklusive ändring 90).

6.   

Kapitel 3 — General procedures for the international aeronautical telecommunication service, avsnitt 3.5.1.5 i Icao bilaga 10 — Aeronautical Telecommunications — volym II, (Communication Procedures including those with PANS status) (sjunde upplagan, juli 2016, inklusive ändringarna 40—90).

7.   

Kapitel 2 — General — avsnitt 2.26.3 i Icao bilaga 11 — Air Traffic Services (fjortonde upplagan, juli 2016, inklusive ändring 50-A).

8.   

Kapitel 6 — Air traffic services requirements for communications — avsnitt 6.1.1.2 i Icao bilaga 11 — Air Traffic Services (fjortonde upplagan, juli 2016, inklusive ändring 50-A).

9.   

Eurocae ED-111, Functional specifications for CNS/ATM ground recording, juli 2002, inklusive ändring 1 (30.7.2003).

10.   

Eurocae ED-100 (september 2000) och ED-100A (april 2005), Interoperability requirements for ATS applications using ARINC 622 Data Communications.

11.   

Eurocae ED-120 Safety and Performance Requirements Standard for Air Traffic Data Link Services in Continental Airspace, offentliggjord i maj 2004, inklusive ändring 1, offentliggjord i april 2007, och ändring 2, offentliggjord i oktober 2007.


Top