EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0979

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/979 av den 14 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 vad gäller tekniska standarder för tillsyn i fråga om finansiell nyckelinformation i sammanfattningen av ett prospekt, offentliggörande och klassificering av prospekt, annonsering om värdepapper, tillägg till ett prospekt och anmälningsportalen samt om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 382/2014 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/301 (Text av betydelse för EES)

OJ L 166, 21.6.2019, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/979/oj

21.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 166/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/979

av den 14 mars 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 vad gäller tekniska standarder för tillsyn i fråga om finansiell nyckelinformation i sammanfattningen av ett prospekt, offentliggörande och klassificering av prospekt, annonsering om värdepapper, tillägg till ett prospekt och anmälningsportalen samt om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 382/2014 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/301

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (1), särskilt artiklarna 7.13, 21.12, 21.13, 22.9, 23.7 och 25.7,

och av följande skäl:

(1)

Den finansiella nyckelinformationen i sammanfattningen av ett prospekt bör innehålla de finansiella nyckeltal som ger investerare en kortfattad översikt över emittentens tillgångar, skulder och lönsamhet samt andra centrala finansiella uppgifter som investerare behöver för att göra en preliminär bedömning av emittentens finansiella resultat och finansiella ställning. För att säkerställa att denna information är koncis och relevant är det därför nödvändigt att identifiera ett begränsat antal upplysningar, specificera deras utformning och anpassa den finansiella informationen så att hänsyn tas till olika typer av emittenter och värdepapper.

(2)

För att undvika att investerare vilseleds bör emittenter ha rätt att inkludera särskilda kompletterande upplysningar, inbegripet alternativa resultatmått, om de anser att de obligatoriska upplysningarna inte ger en tydlig bild av deras resultat och finansiella ställning. För att säkerställa att investerarna främst inriktar sig på uppgifter från finansiella rapporter bör dock alternativa resultatmått inte ges en mer framträdande plats i prospektet än de siffror som hämtas från historisk finansiell information.

(3)

För att minska efterlevnadskostnaderna och den administrativa bördan för emittenterna bör den finansiella nyckelinformationen i sammanfattningen av ett prospekt, inbegripet ytterligare poster och alternativa resultatmått, återge den information som lämnas i huvuddelen av prospektet.

(4)

Den finansiella nyckelinformationen i sammanfattningen av ett prospekt bör anpassas till emittentens ekonomiska verksamhet, till dess bransch, till de viktigaste posterna i dess finansiella rapporter och till den typ av värdepapper som emitteras eller erbjuds. Det är dock inte möjligt att tillhandahålla särskilda mallar för alla typer av emittenter.

(5)

För att undvika att investerare vilseleds och säkerställa överensstämmelse med den information som ingår i prospektet bör den finansiella nyckelinformationen i prospektsammanfattningen, om den historiska finansiella informationen i prospektet räknas om i händelse av väsentliga fel i de finansiella rapporterna eller ändringar i redovisningsstandarderna, återspegla den omräknade historiska finansiella informationen.

(6)

Om en emittent har en komplex finansiell historik bör den i förekommande fall presentera både sin egen finansiella information och den finansiella information som avser den eller de andra enheterna i ett fristående avsnitt i sammanfattningen av prospektet.

(7)

Investerare behöver klarhet när det gäller vilken information som utgör en del av prospektet och till vem ett erbjudande av värdepapper till allmänheten riktas. Med undantag för information som införlivas genom hänvisning bör investerarna, i de fall prospektet innehåller hyperlänkar, därför informeras om att informationen på de relaterade webbplatserna inte utgör en del av prospektet och inte har granskats eller godkänts av den behöriga myndigheten. Dessutom bör åtgärder vidtas för att motverka webbplatser som används för att offentliggöra prospekt och som riktar sig till personer med hemvist i medlemsstater eller tredjeländer där värdepapperserbjudandet inte gäller, till exempel genom att på webbplatsen ta med en anmärkning där det anges till vilka erbjudandet faktiskt riktar sig.

(8)

Rapportering och offentliggörande av uppgifter i ett elektroniskt och maskinläsbart format effektiviserar användningen och utbytet av dessa uppgifter. En förteckning över de datafält som ska rapporteras till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för klassificeringen av prospekt bör därför fastställas, och det bör krävas mallar i XML-format för att säkerställa att sådana fält är maskinläsbara. Förteckningen över uppgifter bör vara tillräckligt omfattande för att säkerställa att Esma fullgör sina uppgifter enligt artikel 47 i förordning (EU) 2017/1129 att offentliggöra en årsrapport som innehåller statistik över godkända och anmälda prospekt i unionen samt en analys av trender med beaktande av olika emittent- och emissionstyper.

(9)

För att undvika att icke-professionella investerare vilseleds under marknadsföringsprocessen för ett värdepapper vid erbjudande till allmänheten eller upptagande till handel på en reglerad marknad, bör en annons inte utge sig för att vara det huvudsakliga informationsdokumentet. I detta syfte, och för att undvika sammanblandning med prospekt, bör annonser inte vara orimligt långa.

(10)

Annonser om ett erbjudande av värdepapper till allmänheten eller ett upptagande till handel på en reglerad marknad kan bli oriktiga eller vilseledande om en ny omständighet av betydelse, ett sakfel eller en väsentlig felaktighet i samband med informationen i prospektet uppstår. Krav bör fastställas för att se till att annonser ändras utan onödigt dröjsmål när de blir oriktiga eller vilseledande på grund av sådana nya omständigheter, sakfel eller felaktigheter.

(11)

För att investerare ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut bör informationen i annonserna inte presenteras på ett obalanserat sätt, till exempel genom att presentera negativa aspekter av sådan information på ett mindre framträdande sätt än de positiva aspekterna.

(12)

Alternativa resultatmått kan i oproportionerligt hög grad påverka investeringsbeslut, och därför bör information om ett erbjudande till allmänheten eller ett upptagande till handel på en reglerad marknad som sprids vid sidan av prospektet inte få innehålla sådana mått, såvida de inte ingår i själva prospektet.

(13)

De behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten granskar inte prospekt. För att säkerställa att investerare i värdmedlemsstaterna är tillräckligt skyddade bör den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten när den begär bistånd av den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten därför lämna den information som behövs för att den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska kunna bedöma om annonsen är förenlig med prospektets innehåll. Sådan information bör lämnas inom rimlig tid för att säkerställa att investerarna i värdmedlemsstater inte missgynnas av det faktum att värdlandets behöriga myndigheter inte granskar prospekt och har tillräckligt med tid för att analysera det underliggande offentliga erbjudandet. Den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten bör informeras i den utsträckning som krävs för att den ska kunna utöva kontroll över annonseringsverksamhetens regelefterlevnad inom dess jurisdiktion.

(14)

För att säkerställa en konsekvent tillämpning av förordning (EU) 2017/1129 och med hänsyn till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna, är det nödvändigt att ange de situationer som kräver offentliggörande av tillägg till prospektet. Det är inte möjligt att identifiera alla situationer där ett tillägg till prospektet krävs eftersom detta kan bero på emittenterna och värdepapperen i fråga. Det är därför lämpligt att ange minimikraven för ett tillägg till prospektet.

(15)

Reviderade årsredovisningar spelar en avgörande roll för investerarna när de fattar sina investeringsbeslut. För att investerarna ska kunna grunda sina investeringsbeslut på de senaste finansiella uppgifterna är det nödvändigt att kräva att det offentliggörs ett tillägg som innehåller nya reviderade årsredovisningar från emittenterna av aktierelaterade värdepapper eller av emittenterna av de underliggande aktierna i fall då depåbevis har utfärdats efter godkännandet av prospektet.

(16)

Med tanke på att resultatprognoser och förväntade resultat kan påverka ett investeringsbeslut, är det nödvändigt att offentliggöra ett tillägg som innehåller eventuella ändringar av implicita eller explicita siffror som ligger till grund för resultatprognoser och förväntade resultat eller för ett tillbakadragande av en resultatprognos eller ett förväntat resultat som redan ingår i prospektet. Av samma skäl är det när det gäller aktierelaterade värdepapper och depåbevis också nödvändigt att utarbeta ett tillägg till prospektet när nya resultatprognoser eller förväntade resultat har offentliggjorts före utgången av erbjudandeperioden eller före upptagandet till handel.

(17)

Information om vem som är emittentens största aktieägare eller kontrollerande enhet är avgörande för att kunna göra en välgrundad bedömning av emittenten. Förändringar av kontrollen över emittenten är dock särskilt betydande om erbjudandet avser aktierelaterade värdepapper, som i allmänhet är mer priskänsliga för emittentändringar. Ett tillägg bör därför offentliggöras om det sker en förändring av kontrollen över en emittent av aktierelaterade värdepapper eller en emittent av de underliggande aktierna till depåbevis.

(18)

Det är viktigt att potentiella investerare som bedömer ett pågående erbjudande om aktierelaterade värdepapper har möjlighet att jämföra villkoren för ett sådant erbjudande med pris- eller bytesvillkoren för eventuella offentliga uppköpserbjudanden som tillkännages under erbjudandeperioden. Dessutom är resultatet av ett offentligt uppköpserbjudande av betydelse för investeringsbeslutet, eftersom investerarna behöver veta om det innebär en förändring av kontrollen över emittenten. Det är därför nödvändigt att offentliggöra ett tillägg vid varje nytt offentligt uppköpserbjudande.

(19)

Om redogörelsen för rörelsekapital inte längre är giltig kan investerarna inte fatta ett välgrundat investeringsbeslut om emittentens finansiella situation. Investerarna bör kunna ompröva sina investeringsbeslut mot bakgrund av den nya informationen om emittentens möjligheter att få tillgång till kontanta medel och andra likvida resurser för att uppfylla sina förpliktelser. För att detta ska vara möjligt krävs ett tillägg.

(20)

En emittent eller erbjudare kan efter godkännandet av ett prospekt besluta att erbjuda värdepapperen i andra medlemsstater än de som anges i prospektet eller att ansöka om upptagande till handel av värdepapperen på reglerade marknader i andra medlemsstater än de som anges i prospektet. Information om sådana erbjudanden och upptaganden till handel är viktig för att investeraren ska kunna bedöma vissa aspekter av emittentens värdepapper och det är därför lämpligt att kräva ett tillägg i sådana fall.

(21)

Ett företags finansiella ställning eller affärsverksamhet påverkas sannolikt av ett betydande finansiellt åtagande. Investerarna bör därför ha rätt att få ytterligare information om följderna av ett sådant åtagande i ett tillägg till prospektet.

(22)

En ökning av det sammanlagda nominella beloppet för ett emissionsprogram säger något om emittenternas ökade behov av finansiering eller tyder på en ökad efterfrågan på emittenternas värdepapper. I sådana fall bör ett tillägg till prospektet offentliggöras.

(23)

Berörda behöriga myndigheter bör i god tid via anmälningsportalen få tillgång till prospekt och åtföljande uppgifter tillsammans med ett intyg om godkännande där det anges att prospektet har upprättats i enlighet med förordning (EU) 2017/1129. Esma bör säkerställa att säkerheten och integriteten i den information som utbyts mellan behöriga myndigheter upprätthålls i anmälningsportalen. Behöriga myndigheter förblir ansvariga för att lämna in sådana uppgifter. För att anmälningsportalen ska kunna fungera smidigt och snabbt är det nödvändigt att specificera de åtföljande uppgifter som ska laddas upp till denna anmälningsportal.

(24)

Esma har i enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2) genomfört öppna offentliga samråd om förslagen till tekniska tillsynsstandarder, analyserat potentiella därtill hörande kostnader och fördelar och begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010. Esma har dock inte samrått med intressentgruppen om förslagen till tekniska tillsynsstandarder för tekniska arrangemang för anmälningsportalen eftersom dessa arrangemang endast berör Esma och nationella behöriga myndigheter.

(25)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Esma har överlämnat till kommissionen.

(26)

Eftersom denna förordning ersätter kommissionens delegerade förordning (EU) nr 382/2014 (3) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/301 (4) blir dessa delegerade förordningar obsoleta och bör därför upphöra att gälla.

(27)

Eftersom denna förordning kompletterar bestämmelserna i förordning (EU) 2017/1129 bör dess tillämpning skjutas upp till den dag då förordning (EU) 2017/1129 börjar tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

FINANSIELL NYCKELINFORMATION I PROSPEKTSAMMANFATTNINGEN

AVSNITT 1

Innehållet i den finansiella nyckelinformationen i prospektsammanfattningen

Artikel 1

Minimiinnehållet i den finansiella nyckelinformationen i prospektsammanfattningen

1.   Den finansiella nyckelinformationen i sammanfattningen av ett prospekt ska bestå av den finansiella information som anges i bilagorna till kommissionens delegerade förordning 2019/980 (5).

2.   Om någon information som anges i de relevanta tabellerna i bilagorna I-VI till denna förordning inte finns med i emittentens finansiella rapporter ska emittenten i stället lämna upplysning om en motsvarande post från sin årsredovisning.

3.   Emittenten får inkludera ytterligare poster eller alternativa resultatmått i sammanfattningen av prospektet om dessa utgör finansiell nyckelinformation om emittenten eller om de värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Vid tillämpningen av första meningen ska alternativa resultatmått avse andra finansiella mått av historiska eller framtida finansiella resultat, finansiella ställningar eller kassaflöden än de finansiella mått som definieras i det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering.

4.   Emittenter som inte tillhör någon av de typer av emittenter som anges i artiklarna 2–8 ska lägga fram den i tabellerna angivna finansiella nyckelinformation som de anser bäst motsvarar den typ av värdepapper som emitteras.

5.   Den finansiella nyckelinformationen ska redovisas för det antal år som krävs enligt delegerad förordning 2019/980 för typ av emission och typ av värdepapper som emitteras.

Artikel 2

Finansiell nyckelinformation för icke-finansiella enheter som emitterar aktierelaterade värdepapper

Om emittenten är en icke-finansiell enhet som emitterar aktierelaterade värdepapper ska sammanfattningen av ett prospekt innehålla den finansiella nyckelinformation som anges i tabellerna i bilaga I.

Artikel 3

Finansiell nyckelinformation för icke-finansiella enheter som emitterar icke-aktierelaterade värdepapper

Om emittenten är en icke-finansiell enhet som emitterar icke-aktierelaterade värdepapper ska sammanfattningen av ett prospekt innehålla den finansiella nyckelinformation som anges i tabellerna i bilaga II.

Artikel 4

Finansiell nyckelinformation för kreditinstitut

Om emittenten är ett kreditinstitut ska sammanfattningen av ett prospekt innehålla den finansiella nyckelinformation som anges i tabellerna i bilaga III.

Artikel 5

Finansiell nyckelinformation för försäkringsföretag

Om emittenten är ett försäkringsföretag ska sammanfattningen av ett prospekt innehålla den finansiella nyckelinformation som anges i tabellerna i bilaga IV.

Artikel 6

Finansiell nyckelinformation för specialföretag som emitterar värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet

Om emittenten är ett specialföretag som emitterar värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet ska sammanfattningen av ett prospekt innehålla den finansiella nyckelinformation som anges i tabellerna i bilaga V.

Artikel 7

Finansiell nyckelinformation för slutna fonder

Om emittenten är en sluten fond ska sammanfattningen av ett prospekt innehålla den finansiella nyckelinformation som anges i tabellerna i bilaga VI.

Artikel 8

Finansiell nyckelinformation för garanter

Om en garanti är knuten till värdepapperen ska den finansiella nyckelinformationen om garanten redovisas som om garanten vore emittenten av samma typ av värdepapper som är föremål för garantin med hjälp av tabellerna i bilagorna I-VI. Om garantin ställs för värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet ska den finansiella nyckelinformationen om garanten redovisas som om garanten vore emittenten av de underliggande värdepapperen.

AVSNITT 2

Formatet för den finansiella nyckelinformationen i prospektsammanfattningen

Artikel 9

Formatet för den finansiella nyckelinformationen i sammanfattningen av ett prospekt

1.   Den finansiella nyckelinformationen ska presenteras i tabellform i enlighet med tabellerna i bilagorna I-VI till denna förordning.

2.   All historisk finansiell information i sammanfattningen av ett prospekt som inte är utdrag ur årsredovisningar ska anges som sådan.

3.   Om proformaredovisning i sammanfattningen av ett prospekt påverkar den finansiella nyckelinformation som avses i den relevanta tabellen i bilagorna I-VI till denna förordning ska denna proformainformation presenteras i ytterligare kolumner i tabellerna i bilagorna I-VI till denna förordning eller som en separat tabell. Om det är nödvändigt för förståelsen ska proformaredovisningen åtföljas av en kortfattad förklaring av de siffror som anges i de kolumner eller separata tabeller som tillkommer.

Om det i samband med en betydande bruttoförändring endast är kvalitativ information som tas med i prospektet ska en anmärkning om detta ingå i sammanfattningen av prospektet.

4.   Om emittenten har en komplex finansiell historik enligt artikel 18 i delegerad förordning 2019/980 ska den finansiella nyckelinformationen i prospektsammanfattningen presenteras på ett sätt som är förenligt med prospektet och med användning av relevanta tabeller i bilagorna I-VI till denna förordning.

KAPITEL II

OFFENTLIGGÖRANDE AV PROSPEKTET

Artikel 10

Offentliggörande av prospektet

1.   Om ett prospekt, oavsett om det rör sig om ett enda dokument eller flera separata dokument, innehåller hyperlänkar till webbplatser ska det innehålla en anmärkning om att informationen på webbplatserna inte utgör en del av prospektet och inte har granskats eller godkänts av den behöriga myndigheten. Detta krav ska inte gälla för länkar till information som införlivas genom hänvisning.

2.   När ett prospekt offentliggörs i enlighet med artikel 21.2 i förordning (EU) 2017/1129 ska åtgärder vidtas på webbplatser som används för offentliggörande av prospektet för att undvika att rikta sig till personer som är bosatta i andra medlemsstater eller tredjeländer än de där värdepapperen erbjuds till allmänheten.

KAPITEL III

MASKINLÄSBARA UPPGIFTER FÖR KLASSIFICERINGEN AV PROSPEKT

Artikel 11

Uppgifter för klassificering av prospekt

När den behöriga myndigheten förser Esma med en elektronisk kopia av ett godkänt prospekt, inbegripet eventuella tillägg till detta och slutliga villkor i förekommande fall, ska den även förse Esma med relevanta åtföljande uppgifter för klassificeringen av prospekt i enlighet med tabellerna i bilaga VII till denna förordning.

Artikel 12

Praktiska arrangemang för att säkerställa maskinläsbarhet av uppgifter

Den behöriga myndigheten ska tillhandahålla de kompletterande uppgifter som avses i artikel 11 i ett gemensamt XML-format och i enlighet med det format och de standarder som anges i tabellerna i bilaga VII.

KAPITEL IV

ANNONSERING

Artikel 13

Identifiering av prospektet

Om emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad omfattas av skyldigheten att upprätta ett prospekt ska en annons klart och tydligt identifiera detta prospekt genom att

a)

tydligt ange den webbplats där prospektet är offentliggjort eller kommer att offentliggöras, om annonsen sprids i skriftlig form och på annat sätt än på elektronisk väg,

b)

innehålla en hyperlänk till prospektet och de relevanta slutliga villkoren för ett grundprospekt om annonsen sprids i skriftlig form på elektronisk väg, eller genom att innehålla en hyperlänk till sidan på den webbplats där prospektet kommer att offentliggöras om det ännu inte har offentliggjorts,

c)

innehålla korrekt information om var prospektet kan erhållas, och korrekt information om det erbjudande av värdepapper eller det upptagande till handel på en reglerad marknad som informationen hänför sig till, om annonsen sprids i en form eller på vägar som inte faller inom tillämpningsområdet för led a eller b.

Artikel 14

Krav på innehåll

1.   Annonser som sprids till potentiella icke-professionella investerare ska innehålla följande:

a)

Ordet ”annons” på en framträdande plats. Om en annons sprids i muntlig form ska syftet med kommunikationen tydligt anges i början av meddelandet.

b)

En anmärkning om att godkännandet av prospektet inte får uppfattas som ett godkännande av de värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel på en reglerad marknad, om annonsen innehåller en hänvisning till ett prospekt som har godkänts av en behörig myndighet.

c)

En rekommendation om att potentiella investerare ska läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen, om annonsen innehåller en hänvisning till ett prospekt som godkänts av en behörig myndighet.

d)

Den varning som krävs enligt artikel 8.3 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 (6) om

i)

annonsen avser andra komplexa värdepapper än de finansiella instrument som avses i artikel 25.4 a i, ii och vi i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (7), och

ii)

varningen ingår eller kommer att ingå i sammanfattningen av prospektet.

2.   Annonser i skriftlig form som sprids till potentiella icke-professionella investerare ska i format och längd skilja sig så pass mycket åt från prospektet att ingen förväxling med detta kan ske.

Artikel 15

Spridning av annonser

1.   Annonser som sprids till potentiella investerare ska ändras om

a)

ett tillägg till prospektet offentliggörs senare i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) 2017/1129,

b)

den nya omständighet av betydelse, det sakfel eller den väsentliga felaktighet som anges i tillägget gör att den annons som tidigare spritts i sak är felaktig eller vilseledande.

Första stycket ska inte tillämpas efter det att erbjudandeperioden till allmänheten avslutats eller efter det att handeln på en reglerad marknad påbörjats, beroende på vad som inträffar sist.

2.   De annonser som ändras i enlighet med punkt 1 ska utan onödigt dröjsmål spridas till potentiella investerare efter det att tillägget till prospektet offentliggjorts och ska innehålla samtliga följande uppgifter:

a)

En tydlig hänvisning till den felaktiga eller vilseledande versionen av annonsen.

b)

En förklaring om att annonsen har ändrats eftersom den innehåller sakfel eller vilseledande information.

c)

En tydlig beskrivning av skillnaderna mellan de två versionerna av annonsen.

3.   Med undantag för muntligt spridda annonser ska annonser som har ändrats i enlighet med punkt 1 spridas med åtminstone samma medel som den tidigare annonsen.

Artikel 16

Information om värdepapperserbjudanden

1.   Information som lämnas skriftligen eller muntligen avseende ett erbjudande av värdepapper till allmänheten eller ett upptagande till handel på en reglerad marknad, oavsett om det sker i form av annonsering eller i andra syften, får inte

a)

stå i strid med informationen i prospektet,

b)

hänvisa till information som står i strid med den information som lämnas i prospektet,

c)

presentera informationen i prospektet på ett i allt väsentligt obalanserat sätt, till exempel genom att presentera negativa aspekter av sådan information på mindre framträdande sätt än de positiva aspekterna, utelämna viss information eller presentera den på ett selektivt vis,

d)

innehålla alternativa resultatmått om de inte ingår i prospektet.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 ska informationen i prospektet avse endera all redan offentliggjord information i prospektet, eller all information som kommer att tas med i prospektet, om prospektet offentliggörs vid en senare tidpunkt.

3.   Vid tillämpningen av punkt 1 d ska alternativa resultatmått avse andra finansiella mått på historiska eller framtida finansiella resultat, finansiell ställning eller kassaflöden än de finansiella mått som definieras i det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering.

Artikel 17

Förfarande för samarbete mellan behöriga myndigheter

1.   Om den behöriga myndigheten i en medlemsstat där en annons sprids anser att innehållet i denna annons är oförenligt med informationen i prospektet, får den begära bistånd av den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten. På begäran ska den behöriga myndigheten där annonsen sprids lämna följande uppgifter till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten:

a)

Dess skäl att anse att innehållet i annonsen är oförenligt med informationen i prospektet.

b)

Den relevanta annonsen och vid behov en översättning av annonsen till språket i prospektet eller ett språk som allmänt används i internationella finanskretsar.

2.   Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska så snart som möjligt vidarebefordra resultaten av sin bedömning av huruvida annonsen är förenlig med informationen i prospektet till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den sprids.

KAPITEL V

TILLÄGG TILL PROSPEKTET

Artikel 18

Offentliggörande av ett tillägg till prospektet

1.   Ett tillägg till prospektet ska offentliggöras i följande situationer:

a)

Nya reviderade årsredovisningar offentliggörs av någon av följande:

i)

En emittent om prospektet avser aktierelaterade värdepapper.

ii)

En emittent av underliggande aktier eller andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier när det gäller sådana värdepapper som avses i artiklarna 19.2, 19.3 eller 20.2 i delegerad förordning 2019/980.

iii)

En emittent av de underliggande aktierna till sådana depåbevis som aves i artiklarna 6 och 14 i delegerad förordning 2019/980.

b)

En emittent har offentliggjort en resultatprognos eller förväntat resultat efter godkännandet av prospektet, om en resultatprognos eller förväntat resultat måste inkluderas i prospektet enligt delegerad förordning 2019/980.

c)

En ändring eller ett återkallande av en resultatprognos eller förväntat resultat inkluderas i prospektet.

d)

En förändring av kontrollen sker avseende någon av följande:

i)

En emittent, om prospektet avser aktierelaterade värdepapper.

ii)

En emittent av de underliggande aktierna eller anda överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier, om ett prospekt avser sådana värdepapper som avses i artiklarna 19.2, 19.3 eller 20.2 i delegerad förordning 2019/980.

iii)

En emittent av de underliggande aktierna till sådana depåbevis som avses i artiklarna 6 och 14 i delegerad förordning 2019/980.

e)

Tredje parter lägger ett nytt uppköpserbjudande enligt artikel 2.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG (8) eller resultatet av ett uppköpserbjudande blir tillgängligt för någon av följande typer av värdepapper:

i)

Aktierna i emittenten om ett prospekt avser aktierelaterade värdepapper.

ii)

Aktierna i en emittent av de underliggande aktierna eller andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier om ett prospekt avser sådana värdepapper som avses i artiklarna 19.2, 19.3 eller 20.2 i delegerad förordning 2019/980.

iii)

Aktierna i en emittent av de underliggande aktierna till depåbevis om ett prospekt upprättas i enlighet med artiklarna 6 och 14 i delegerad förordning 2019/980.

f)

Den redogörelse för rörelsekapital som ingår i ett prospekt blir tillräcklig eller otillräcklig för emittentens nuvarande krav i fråga om följande:

i)

Aktierelaterade värdepapper.

ii)

Värdepapper som är konvertibla eller utbytbara i enlighet med artikel 19.2 och 19.3 i delegerad förordning 2019/980.

iii)

Depåbevis som emitterats för aktier enligt artiklarna 6 och 14 i delegerad förordning 2019/980.

g)

En emittent ansöker om upptagande till handel på minst en ytterligare reglerad marknad i minst en ytterligare medlemsstat eller avser att lämna ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i minst en medlemsstat som inte nämns i prospektet.

h)

När det gäller prospekt avseende aktierelaterade värdepapper eller andra värdepapper enligt artiklarna 19.2, 19.3 eller 20.2 i delegerad förordning 2019/980, ett nytt betydande finansiellt åtagande sannolikt ger upphov till en betydande bruttoförändring i den mening som avses i artikel 1 e i den delegerade förordningen.

i)

Det sammanlagda nominella beloppet för emissionsprogrammet höjs.

KAPITEL VI

TEKNISKA ARRANGEMANG FÖR ANMÄLNINGSPORTALEN

Artikel 19

Uppladdning av dokument och åtföljande uppgifter

När de dokument som avses i artikel 25.6 i förordning (EU) 2017/1129 laddas upp till anmälningsportalen ska de behöriga myndigheterna se till att dessa dokument är i ett sökbart elektroniskt format som inte kan ändras och att de åtföljs av de uppgifter som anges för dessa dokument i tabellerna i bilaga VII till denna förordning i ett gemensamt XML-format.

Artikel 20

Bearbetning och anmälan av dokument och åtföljande uppgifter

1.   Esma ska se till att anmälningsportalen automatiskt behandlar och kontrollerar alla uppladdade dokument och åtföljande uppgifter och underrättar den behöriga myndighet som gör uppladdningen om huruvida uppladdningen lyckades och huruvida den innehöll några fel.

2.   Esma ska se till att anmälningsportalen skickar anmälningar av uppladdade dokument och åtföljande uppgifter till de berörda behöriga myndigheterna.

Artikel 21

Nedladdning av dokument och åtföljande uppgifter

Esma ska se till att anmälningsportalen gör anmälningar av uppladdade dokument och åtföljande uppgifter tillgängliga för de berörda behöriga myndigheterna.

KAPITEL VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 22

Upphävande

Delegerad förordning (EU) nr 382/2014 ska upphöra att gälla.

Delegerad förordning (EU) 2016/301 ska upphöra att gälla.

Artikel 23

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 21 juli 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 168, 30.6.2017, s. 12.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 382/2014 av den 7 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG med tekniska standarder rörande tillsyn för offentliggörande av tillägg till prospektet (EUT L 111, 15.4.2014, s. 36).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/301 av den 30 november 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG med avseende på tekniska tillsynsstandarder för godkännande och offentliggörande av prospekt och spridning av annonser och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 (EUT L 58, 4.3.2016, s. 13).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 av den 14 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 vad gäller formatet på, innehållet i och granskningen och godkännandet av de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 (se sidan 26 i detta nummer av EUT).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priips) (EUT L 352, 9.12.2014, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden (EUT L 142, 30.4.2004, s. 12).


BILAGA I

ICKE-FINANSIELLA ENHETER (AKTIERELATERADE VÄRDEPAPPER)

En post som är märkt med * avser obligatorisk information eller motsvarande information om emittenten inte använder IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards). Emittenten kan använda en annan titel för att presentera i allt väsentligt samma information som anges i tabellen, om denna alternativa titel används i dess årsredovisningar.

En post som är märkt med # anger att om denna information förekommer på andra ställen i prospektet är den obligatorisk.

En post som är märkt med ~ för slutna fonder avser investeringarna värderade till verkligt värde via resultatet samma dag som dagen för nettotillgångsvärdet (NAV).

Tabell 1

Resultaträkning för icke-finansiella enheter (aktierelaterade värdepapper)

 

År

År -1

År -2

Delperiod

Jämförande delperiodsuppgift från samma period under föregående år

*Totala intäkter

 

 

 

 

 

*Rörelseresultat eller annat liknande mått på det finansiella resultatet som används av emittenten i de finansiella rapporterna

 

 

 

 

 

*Nettoresultat (för koncernredovisning nettoresultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare)

 

 

 

 

 

#Resultattillväxt 12-månadersförändring

 

 

 

 

 

#Rörelsevinstmarginal

 

 

 

 

 

#Nettovinstmarginal

 

 

 

 

 

#Resultat per aktie

 

 

 

 

 


Tabell 2

Balansräkning för icke-finansiella enheter (aktierelaterade värdepapper)

 

År

År -1

År -2

Delperiod

*Totala tillgångar

 

 

 

 

*Totalt eget kapital

 

 

 

 

#Finansiell nettoskuld (långfristiga skulder plus kortfristiga skulder minus kontanta medel)

 

 

 

 


Tabell 3

Kassaflödesanalys för icke-finansiella enheter (aktierelaterade värdepapper)

 

År

År -1

Delperiod

Jämförande delperiodsuppgift från samma period under föregående år

*Relevanta nettokassaflöden från den löpande verksamheten och/eller kassaflöden från investeringsverksamhet och/eller kontanta medel från finansieringsverksamhet

 

 

 

 


BILAGA II

ICKE-FINANSIELLA ENHETER (ICKE-AKTIERELATERADE VÄRDEPAPPER)

En post som är märkt med * avser obligatorisk information eller motsvarande information om emittenten inte använder IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards). Emittenten kan använda en annan titel för att presentera i allt väsentligt samma information som anges i tabellen, om denna alternativa titel används i dess årsredovisningar.

En post som är märkt med # anger att om denna information förekommer på andra ställen i prospektet är den obligatorisk.

En post som är märkt med ~ för slutna fonder avser investeringarna värderade till verkligt värde via resultatet samma dag som dagen för nettotillgångsvärdet (NAV).

Tabell 1

Resultaträkning för icke-aktierelaterade värdepapper

 

År

År -1

Delperiod

Jämförande delperiodsuppgift från samma period under föregående år

*Rörelseresultat eller annat liknande mått på det finansiella resultatet som används av emittenten i de finansiella rapporterna

 

 

 

 


Tabell 2

Balansräkning för icke-aktierelaterade värdepapper

 

År

År -1

Delperiod

#Finansiell nettoskuld (långfristiga skulder plus kortfristiga skulder minus kontanta medel)

 

 

 

#Balanslikviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)

 

 

 

#Skuldsättningsgrad (totala skulder/totalt aktiekapital)

 

 

 

#Räntetäckningsgrad (rörelseresultat/räntekostnader)

 

 

 


Tabell 3:

Kassaflödesanalys för icke-aktierelaterade värdepapper

 

År

År -1

Delperiod

Jämförande delperiodsuppgift från samma period under föregående år

*Nettokassaflöde från löpande verksamhet

 

 

 

 

*Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet

 

 

 

 

*Nettokassaflöde från investeringsverksamhet

 

 

 

 


BILAGA III

KREDITINSTITUT (AKTIERELATERADE OCH ICKE-AKTIERELATERADE VÄRDEPAPPER)

En post som är märkt med * avser obligatorisk information eller motsvarande information om emittenten inte använder IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards). Emittenten kan använda en annan titel för att presentera i allt väsentligt samma information som anges i tabellen, om denna alternativa titel används i dess årsredovisningar.

En post som är märkt med # anger att om denna information förekommer på andra ställen i prospektet är den obligatorisk.

En post som är märkt med ~ för slutna fonder avser investeringarna värderade till verkligt värde via resultatet samma dag som dagen för nettotillgångsvärdet (NAV).

Tabell 1

Resultaträkning för kreditinstitut

 

År

År -1

År -2 (1)

Delperiod

Jämförande delperiodsuppgift från samma period under föregående år

*Nettoränteintäkter (eller motsvarande)

 

 

 

 

 

*Avgifts- och provisionsintäkter netto

 

 

 

 

 

*Nedskrivningsförluster på finansiella tillgångar

 

 

 

 

 

*Handelsintäkter netto

 

 

 

 

 

*Mått på finansiella resultat som används av emittenten i de finansiella rapporterna, t.ex. rörelseresultat

 

 

 

 

 

*Nettoresultat (för koncernredovisning nettoresultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare)

 

 

 

 

 

#Resultat per aktie (endast för aktieemittenter)

 

 

 

 

 


Tabell 2

Balansräkning för kreditinstitut

 

År

År -1

År -2 (2)

Delperiod

#Värde till följd av den senaste översyns- och utvärderingsprocessen (”ÖuP”)

*Totala tillgångar

 

 

 

 

 

*Prioriterade skulder

 

 

 

 

 

*Efterställda skulder

 

 

 

 

 

*Lån och kundfordringar (netto)

 

 

 

 

 

*Insättningar från kunder

 

 

 

 

 

*Totalt eget kapital

 

 

 

 

 

*Nödlidande lån (baserat på redovisat nettovärde / lån och fordringar)

 

 

 

 

 

#Kärnprimärkapital eller annan relevant kapitaltäckningskvot, beroende på emissionen

 

 

 

 

 

#Total kapitalrelation

 

 

 

 

 

#Skuldsättningsgrad beräknad enligt tillämpligt regelverk

 

 

 

 

 


(1)  Ange finansiell nyckelinformation för det antal år för vilka relevant informationsplikt gäller enligt delegerad förordning 980/2019.

(2)  Ange finansiell nyckelinformation för det antal år för vilka relevant informationsplikt gäller enligt delegerad förordning 980/2019.


BILAGA IV

FÖRSÄKRINGSFÖRETAG (AKTIERELATERADE OCH ICKE-AKTIERELATERADE VÄRDEPAPPER)

En post som är märkt med * avser obligatorisk information eller motsvarande information om emittenten inte använder IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards). Emittenten kan använda en annan titel för att presentera i allt väsentligt samma information som anges i tabellen, om denna alternativa titel används i dess årsredovisningar.

En post som är märkt med # anger att om denna information förekommer på andra ställen i prospektet är den obligatorisk.

En post som är märkt med ~ för slutna fonder avser investeringarna värderade till verkligt värde via resultatet samma dag som dagen för nettotillgångsvärdet (NAV).

Tabell 1

Resultaträkning för försäkringsföretag

 

År

År -1

År -2 (1)

Delperiod

Jämförande delperiodsuppgift från samma period under föregående år

*Nettopremier

 

 

 

 

 

*Förmåner och fordringar netto

 

 

 

 

 

*Resultat före skatt

 

 

 

 

 

*Rörelseresultat (med åtskillnad mellan livförsäkring och skadeförsäkring)

 

 

 

 

 

*Nettoresultat (för koncernredovisning nettoresultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare)

 

 

 

 

 

#Resultattillväxt 12-månadersförändring (nettopremier)

 

 

 

 

 

#Resultat per aktie (endast för aktieemittenter)

 

 

 

 

 


Tabell 2

Balansräkning för försäkringsföretag

 

År

År -1

År -2 (2)

Delperiod

*Investeringar, inklusive finansiella tillgångar relaterade till fondförsäkringsavtal

 

 

 

 

*Totala tillgångar

 

 

 

 

*Försäkringsavtalsskulder

 

 

 

 

*Finansiella skulder

 

 

 

 

*Totala skulder

 

 

 

 

*Totalt eget kapital

 

 

 

 

#Kapitaltäckningskvot (Solvens II-kvot) eller annan relevant kapitaltäckningskvot beroende på emissionen

 

 

 

 

#Skadeprocent

 

 

 

 

#Totalkostnadsprocent (fordringar + kostnader / premier för perioden)

 

 

 

 


(1)  Ange finansiell nyckelinformation för det antal år för vilka relevant informationsplikt gäller enligt delegerad förordning 980/2019.

(2)  Ange finansiell nyckelinformation för det antal år för vilka relevant informationsplikt gäller enligt delegerad förordning 980/2019.


BILAGA V

SPECIALFÖRETAG SOM EMITTERAR VÄRDEPAPPER MED BAKOMLIGGANDE TILLGÅNGAR SOM SÄKERHET

En post som är märkt med * avser obligatorisk information eller motsvarande information om emittenten inte använder IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards). Emittenten kan använda en annan titel för att presentera i allt väsentligt samma information som anges i tabellen, om denna alternativa titel används i dess årsredovisningar.

En post som är märkt med # anger att om denna information förekommer på andra ställen i prospektet är den obligatorisk.

En post som är märkt med ~ för slutna fonder avser investeringarna värderade till verkligt värde via resultatet samma dag som dagen för nettotillgångsvärdet (NAV).

Tabell 1

Resultaträkning för specialföretag med avseende på värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet

 

År

År -1

*Nettoresultat

 

 


Tabell 2

Balansräkning för specialföretag med avseende på värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet

 

År

År -1

*Totala tillgångar

 

 

*Totala skulder

 

 

*Finansiella tillgångar som är värderade till verkligt värde via resultatet

 

 

*Finansiella derivattillgångar

 

 

*Icke-finansiella tillgångar om de är väsentliga för företagets verksamhet

 

 

*Finansiella skulder som är värderade till verkligt värde via resultatet

 

 

*Finansiella derivatskulder

 

 


BILAGA VI

SLUTNA FONDER

En post som är märkt med * avser obligatorisk information eller motsvarande information om emittenten inte använder IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards). Emittenten kan använda en annan titel för att presentera i allt väsentligt samma information som anges i tabellen, om denna alternativa titel används i dess årsredovisningar.

En post som är märkt med # anger att om denna information förekommer på andra ställen i prospektet är den obligatorisk.

En post som är märkt med ~ för slutna fonder avser investeringarna värderade till verkligt värde via resultatet samma dag som dagen för nettotillgångsvärdet (NAV).

Tabell 1

Ytterligare information som är relevant för slutna fonder

Aktieklass

Totalt nettotillgångsvärde (NAV)

Antal andelar

~NAV-värde eller marknadspris per andel

#Fondens historiska resultat

A

XXX

XX

X

 

 

Summa totalt

Summa totalt

 

 


Tabell 2

Resultaträkning för slutna fonder

 

År

År -1

År -2

Delperiod

Jämförande delperiodsuppgift från samma period under föregående år

*Totala nettointäkter / nettoinvesteringsintäkter eller totala intäkter före rörelseutgifter

 

 

 

 

 

*Nettoresultat

 

 

 

 

 

*Resultatbaserade avgifter (upplupna / betalda)

 

 

 

 

 

*Förvaltningsavgifter (upplupna / betalda)

 

 

 

 

 

*Eventuella andra betydande avgifter (upplupna / betalda) till tjänsteleverantörer

 

 

 

 

 

#Resultat per aktie

 

 

 

 

 


Tabell 3

Balansräkning för slutna fonder

 

År

År -1

År -2

Delperiod

*Totala nettotillgångar

 

 

 

 

#Skuldsättningsgrad

 

 

 

 


BILAGA VII

MASKINLÄSBARA UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS TILL ESMA

Tabell 1

Nummer

Fält

Innehåll som ska rapporteras

Format och standarder som ska användas för rapporteringen

1.

Nationell identifieringskod

Unik identifieringskod för den uppladdade posten, tilldelad av den avsändande nationella behöriga myndigheten

{ALPHANUM-50}

2.

Tillhörande nationell identifieringskod

Unik identifieringskod för den post som den uppladdade posten avser, tilldelad av den avsändande nationella behöriga myndigheten

Rapporteras inte om den tillhörande nationella identifieringskoden inte är tillämplig.

{ALPHANUM-50}

3.

Avsändande medlemsstat

Landskod för den medlemsstat som godkänt den uppladdade posten eller hos vilken den uppladdade posten registrerats

{COUNTRYCODE_2}

4.

Mottagande medlemsstat(er)

Landskod för den eller de medlemsstater till vilka den uppladdade posten ska anmälas eller meddelas

När flera medlemsstater rapporteras ska fält 4 rapporteras så många gånger som krävs.

{COUNTRYCODE_2}

5.

Dokumenttyp

Typ av uppladdade dokument

Val från förteckning över fördefinierade fält:

”BPFT” - Grundprospekt med slutgiltiga villkor

”BPWO” - Grundprospekt utan slutgiltiga villkor

”STDA” - Fristående prospekt

”REGN” - Registreringsdokument

”URGN” - Universellt registreringsdokument

”SECN” - Värdepappersnot

”FTWS” – Slutgiltiga villkor, inklusive en sammanfattning av den enskilda emissionen som bifogats

”SMRY” - Sammanfattning

”SUPP” - Tillägg

”SUMT” - Översättning av sammanfattningen

”COAP” – Intyg om godkännande

”AMND” – Ändring

När flera dokument rapporteras ska fält [5] rapporteras så många gånger som krävs för att beskriva varje dokument som posten innehåller

6.

Typ av struktur

Det format som valts för prospektet

Val från förteckning över fördefinierade fält:

”SNGL” - Sammanhängande prospekt

”SPWS” - Prospekt som består av separata dokument med sammanfattning

”SPWO” - Prospekt som består av separata dokument med sammanfattning

7.

Datum för godkännande eller inlämnande

Det datum då den uppladdade posten godkändes eller lämnades in

{DATEFORMAT}

8.

Språk

Det EU-språk som den uppladdade posten är avfattad på

{LANGUAGE}

9.

Standardiserat namn på erbjudaren

Namn och efternamn på erbjudaren om denne är en fysisk person

När flera erbjudare rapporteras ska fält [9] rapporteras så många gånger som krävs

{ALPHANUM-280}

10.

Standardiserat namn på garanten

Namn och efternamn på garanten om denne är en fysisk person

När flera erbjudare rapporteras ska fält [10] rapporteras så många gånger som krävs

{ALPHANUM-280}

11.

Emittentens LEI-kod

Emittentens identifieringskod för juridiska personer

När flera emittenter rapporteras ska fält [11] rapporteras så många gånger som krävs

{LEI}

12.

Erbjudarens LEI-kod

Erbjudarens identifieringskod för juridiska personer

När flera erbjudare rapporteras ska fält [12] rapporteras så många gånger som krävs

{LEI}

13.

Garantens LEI-kod

Garantens identifieringskod för juridiska personer

När flera erbjudare rapporteras ska fält [13] rapporteras så många gånger som krävs

{LEI}

14.

Erbjudarens hemvist

Erbjudarens hemvist om erbjudaren är en fysisk person

När flera erbjudare rapporteras ska fält [14] rapporteras så många gånger som krävs

{COUNTRYCODE_2}

15.

Garantens hemvist

Garantens hemvist om garanten är en fysisk person

När flera erbjudare rapporteras ska fält [15] rapporteras så många gånger som krävs

{COUNTRYCODE_2}

16.

FISN-kod

Värdepapperets FISN-kod (Kortnamnet för det finansiella instrumentet)

Detta fält bör upprepas för varje ISIN-kod

{FISN}

17.

ISIN-kod

ID-nummer för internationella värdepapper

{ISIN}

18.

CFI

Kod för klassificering av det finansiella instrumentet

Detta fält bör upprepas för varje ISIN-kod

{CFI_CODE}

19.

Emissionsvaluta

Kod som anger den valuta i vilken det nominella värdet uttrycks

Detta fält bör upprepas för varje ISIN-kod

{CURRENCYCODE_3}

20.

Nominellt värde per enhet

Nominellt värde per enhet i emissionsvalutan

Detta fält bör upprepas för varje ISIN-kod

Fältet är tillämpligt för värdepapper med ett visst nominellt värde

{DECIMAL-18/5}

21.

Identifieringskod eller namn på underliggande värdepapper/index

ISIN-kod för det underliggande värdepapperet/indexet eller det underliggande värdepapperet/indexets namn om ISIN-kod saknas

En korg av värdepapper ska identifieras på motsvarande sätt

Fältet är tillämpligt på värdepapper med ett visst underliggande värdepapper/index. Detta fält bör upprepas för varje ISIN-kod för sådana värdepapper

För ett enda underliggande värdepapper/index:

För värdepapper eller index med befintlig ISIN-kod: {ISIN}

Om indexet inte har någon ISIN-kod: {INDEX}

I övriga fall: {ALPHANUM-50}

För flera underliggande värdepapper/index (mer än ett): ”BSKT”

22.

Förfallodag eller slutdatum

Förfallodag eller slutdatum för värdepapperet, i tillämpliga fall

Detta fält bör upprepas för varje ISIN-kod

Fältet är tillämpligt för värdepapper med en viss förfallodag

{DATEFORMAT}

För räntebärande värdepapper med obegränsad löptid bör fält 22 fyllas i med värdet 9999-12-31.

23.

Erbjuden volym

Antal värdepapper som erbjuds

Fältet endast tillämpligt på aktier

Detta fält bör upprepas för varje tillämplig ISIN-kod

{INTEGER-18}

Ett enda värde, ett värdeintervall eller ett maximivärde

24.

Erbjudet pris

Pris per erbjudet värdepapper, uttryckt i monetärt värde Valutan för priset är emissionsvalutan

Fältet endast tillämpligt på aktier

Detta fält bör upprepas för varje tillämplig ISIN-kod

{DECIMAL-18/5}

Ett enda värde, ett värdeintervall eller ett maximivärde

”PNDG” om det pris som erbjuds inte är tillgängligt utan håller på att fastställas

”NOAP” om det pris som erbjuds inte är tillämpligt

25.

Erbjuden ersättning

Det totala belopp som erbjuds i det monetära värdet av emissionsvalutan

Detta fält bör upprepas för varje ISIN-kod

{DECIMAL-18/5}

Ett enda värde, ett värdeintervall eller ett maximivärde

”PNDG” om den ersättning som erbjuds inte är tillgänglig utan håller på att fastställas

”NOAP” om den ersättning som erbjuds inte är tillämplig

26.

Typ av värdepapper

Klassificering av kategorier av aktierelaterade och icke-aktierelaterade värdepapper

Detta fält bör upprepas för varje ISIN-kod

Val från förteckning över fördefinierade fält:

Eget kapital

”SHRS”: Aktier

”UCEF”: Andel av slutna fonder

”CVTS”: Konvertibel

”DRCP”: Depåbevis

”OTHR”: Andra ägarandelar

Skuld

”DWLD”: Skuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på minst 100 000 EUR

”DWHD”: Skuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR

”DLRM”: Skuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR som handlas på en reglerad marknad till vilken endast kvalificerade investerare har tillgång

”ABSE”: Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (ABS)

”DERV”: Värdepapper som är derivat

27.

Typ av erbjudande / upptagande

Taxonomi enligt prospektförordningen och MiFID/MiFIR

Val från förteckning över fördefinierade fält:

”IOWA”: Första erbjudande utan upptagande till handel / notering

”SOWA”: Sekundärt erbjudande utan upptagande till handel / notering

”IRMT”: Första upptagande till handel på en reglerad marknad

”IPTM”: Första upptagande till handel på en reglerad marknad efter att tidigare ha handlats på en MTF-plattform

”IMTF”: Första upptagande till handel på en MTF-plattform med erbjudande till allmänheten

”SIRM”: Sekundär emission på en reglerad marknad eller en MTF-plattform

28.

Kännetecken för den handelsplats där värdepapperet först togs upp till handel

Taxonomi enligt prospektförordningen och MiFID/MiFIR

Val från förteckning över fördefinierade fält:

”RMKT”: Reglerad marknad som är öppen för alla investerare

”RMQI”: Reglerad marknad eller del av den som är begränsad till kvalificerade investerare

”MSGM”: MTF-plattform som är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag

”MLTF”: MTF-plattform som inte är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag

29.

Regler för offentliggörande

Bilagans nummer för upprättandet av prospektet enligt kommissionens delegerade förordning (EU) []

När flera bilagor rapporteras ska fält 29 rapporteras så många gånger som krävs

{INTEGER-2} från 1 till [29]

30.

Kategorin EU-tillväxtprospekt

Skäl till användningen av ett EU-tillväxtprospekt

Val från förteckning över fördefinierade fält:

”S15A”: Små och medelstora företag enligt artikel 15.1 a i prospektförordningen

”I15B”: Andra emittenter än små och medelstora företag enligt artikel 15.1 b i prospektförordningen

”I15C”: Andra emittenter än små och medelstora företag enligt artikel 15.1 c i prospektförordningen

”O15D”: Erbjudare av värdepapper enligt artikel 15.1 d i prospektförordningen


Tabell 2

Symbol

Datatyp

Definition

{ALPHANUM-n}

Högst n alfanumeriska tecken

Fritextfält

{CFI_CODE}

6 tecken

CFI-kod enligt ISO 10962

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumeriska tecken

Tvåställig alfabetisk landskod enligt ISO 3166–1 alfa-2 landskod

{DATEFORMAT}

Datum i följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD

Datum ska rapporteras i UTC-format

Datumformat enligt ISO 8601

{LANGUAGE}

Tvåställig alfabetisk kod

ISO 639–1

{LEI}

20 alfanumeriska tecken

LEI-kod enligt ISO 17442

{FISN}

35 alfanumeriska tecken med följande struktur

FISN-kod enligt ISO 18774

{ISIN}

12 alfanumeriska tecken

ISIN-kod enligt ISO 6166

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriska tecken

Treställig alfabetisk valutakod enligt ISO 4217 valutakoder

{DECIMAL-n/m}

Decimaltal på upp till n siffror totalt, av vilka upp till m siffror kan vara decimaler

Numeriskt fält

decimaltecknet är ”.” (punkt)

Värdena är avrundade och inte avkortade

{INTEGER-n}

Heltal på högst n siffror totalt

Numeriskt fält

{INDEX}

4 alfabetiska tecken

”EONA” – EONIA

”EONS” – EONIA SWAPP

”EURI” – EURIBOR

”EUUS” – EURODOLLAR

”EUCH” – EuroSwiss

”GCFR” – GCF REPO

”ISDA” – ISDAFIX

”LIBI” – LIBID

”LIBO” – LIBOR

”MAAA” – Muni AAA

”PFAN” – Pfandbriefe

”TIBO” – TIBOR

”STBO” – STIBOR

”BBSW” – BBSW

”JIBA” – JIBAR

”BUBO” – BUBOR

”CDOR” – CDOR

”CIBO” – CIBOR

”MOSP” – MOSPRIM

”NIBO” – NIBOR

”PRBO” – PRIBOR

”TLBO” – TELBOR

”WIBO” – WIBOR

”TREA” – Treasury (stats-)

”SWAP” – Swapp

”FUSW” – Terminsswapp


Top