EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0945

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/945 av den 12 mars 2019 om obemannade luftfartygssystem och om tredjelandsoperatörer av obemannade luftfartygssystem

C/2019/1821

EUT L 152, 11.6.2019, p. 1–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/945/oj

11.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 152/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/945

av den 12 mars 2019

om obemannade luftfartygssystem och om tredjelandsoperatörer av obemannade luftfartygssystem

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (1), särskilt artiklarna 58 och 61, och

av följande skäl:

(1)

Obemannade luftfartygssystem som medför de lägsta riskerna och som tillhör den ”öppna” verksamhetskategorin bör inte omfattas av de klassiska förfarandena för kontroll av efterlevnaden av luftfartsreglerna. Den möjlighet att anta harmoniserad gemenskapslagstiftning som avses i artikel 56.6 i förordning (EU) 2018/1139 bör användas för dessa obemannade luftfartygssystem. Därför är det nödvändigt att fastställa krav för att hantera riskerna med användningen av dessa obemannade luftfartygssystem, med fullt beaktande av annan tillämplig unionslagstiftning om harmonisering.

(2)

Dessa krav bör omfatta de grundläggande kraven i artikel 55 i förordning (EU) 2018/1139, speciellt när det gäller de särskilda egenskaper och funktioner som behövs för att minska risker som rör flygningens säkerhet, integritet, skydd av personuppgifter, luftfartsskydd eller miljö som uppstår i samband med användningen av dessa obemannade luftfartygssystem.

(3)

När tillverkarna släpper ut ett obemannat luftfartygssystem på marknaden i syfte att göra det tillgängligt för verksamhet inom den ”öppna” kategorin och därmed anbringar en etikett på luftfartyget som anger dess klass, bör de säkerställa att det obemannade luftfartygssystemet uppfyller kraven för klassen i fråga.

(4)

Mot bakgrund av den goda säkerhetsnivå som uppnås av modellflygplan som redan finns tillgängliga på marknaden, är det lämpligt att skapa klass C4 av obemannade luftfartygssystem som inte bör omfattas av oproportionerliga tekniska krav, vilket skulle gynna operatörer av modellflygplan.

(5)

Denna förordning bör också tillämpas på obemannade luftfartygssystem som anses vara leksaker i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG (2). Dessa obemannade luftfartygssystem ska också uppfylla kraven i direktiv 2009/48/EG. Detta krav på överensstämmelse bör beaktas när man fastställer ytterligare säkerhetskrav enligt denna förordning.

(6)

Obemannade luftfartygssystem som inte är leksaker i den mening som avses i direktiv 2009/48/EG ska uppfylla de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG (3) i den utsträckning det direktivet är tillämplig på dem och i den utsträckning som dessa hälso- och säkerhetskrav inte är nära kopplade till de obemannade luftfartygssystemens flygsäkerhet. När dessa hälso- och säkerhetskrav är nära kopplade till flygsäkerheten är endast denna förordning tillämplig.

(7)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU (4) och 2014/53/EU (5) bör inte tillämpas på obemannade luftfartyg som omfattas av krav på certifiering enligt förordning (EU) 2018/1139, som uteslutande är avsedda för luftburen användning och som är avsedda för drift endast på frekvenser som tilldelats genom Internationella teleunionens radioreglemente för skyddad användning inom luftfart.

(8)

Direktiv 2014/53/EU bör tillämpas på obemannade luftfartyg som inte omfattas av krav på certifiering och inte är avsedda för drift endast på frekvenser som tilldelats genom Internationella teleunionens radioreglemente för skyddad användning inom luftfart, om de avsiktligen avger och/eller mottar elektromagnetiska vågor med frekvenser under 3 000 GHz för radiokommunikation och/eller radiobestämning.

(9)

Direktiv 2014/30/EU bör tillämpas på obemannade luftfartyg som inte omfattas av certifiering och inte är avsedda för drift endast på frekvenser som tilldelats genom Internationella teleunionens radioreglemente för skyddad användning inom luftfart, om de inte omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2014/53/EU.

(10)

I Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG (6) fastställs gemensamma principer och övergripande bestämmelser som är avsedda att tillämpas på saluföring av produkter som omfattas av sektorsspecifik lagstiftning. För att säkerställa förenlighet med annan sektorsspecifik produktlagstiftning bör bestämmelserna om saluföring av obemannade luftfartygssystem avsedda att användas i den ”öppna” kategorin anpassas till den ram som fastställs genom beslut 768/2008/EG.

(11)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG (7) är tillämpligt på säkerhetsrisker med obemannade luftfartygssystem i den mån det inte finns några särskilda bestämmelser med samma syfte i unionslagstiftningen om de berörda produkternas säkerhet.

(12)

Denna förordning bör tillämpas på alla former av leveranser, inklusive distansförsäljning.

(13)

Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att endast obemannade luftfartygssystem som är avsedda att användas i den ”öppna” kategorin som vid normal användning inte utgör en hälso- och säkerhetsrisk för människor, husdjur eller egendom görs tillgängliga på marknaden och tas i bruk.

(14)

För att ge medborgarna ett gott miljöskydd är det nödvändigt att begränsa buller i största möjliga utsträckning. Begränsningarna av ljudeffektnivåerna som är tillämpliga på obemannade luftfartygssystem som är avsedda att användas i den ”öppna” kategorin kan ses över i slutet av de övergångsperioder som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 (8).

(15)

Mot bakgrund av den ökande e-handeln bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att säkerställa produkternas överensstämmelse. Därför bör medlemsstaterna uppmuntras att samarbeta med de behöriga myndigheterna i tredjeländer och att utveckla samarbetet mellan marknadskontrollmyndigheterna och tullmyndigheterna. Marknadskontrollmyndigheterna bör i möjligaste mån använda förfarandena för anmälan och åtgärder och upprätta ett samarbete med de nationella myndigheter som ansvarar för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG (9). För att möjliggöra snabba insatser bör de etablera nära kontakter med viktiga mellanhänder som tillhandahåller värdtjänster för produkter som säljs på internet.

(16)

De ekonomiska aktörerna bör, i förhållande till den roll de har i leverans- och distributionskedjorna, ansvara för att obemannade luftfartygssystem avsedda att användas i den ”öppna” kategorin överensstämmer med kraven i denna förordning, så att man kan säkerställa en hög skyddsnivå i fråga om allmänna intressen såsom hälsa och säkerhet och garantera rättvisa konkurrensvillkor på unionsmarknaden. Därför måste en tydlig och proportionell fördelning av de skyldigheter som motsvarar varje ekonomisk aktörs roll i leverans- och distributionskedjan göras.

(17)

För att underlätta kommunikation mellan ekonomiska aktörer, nationella marknadskontrollmyndigheter och konsumenter bör ekonomiska aktörer som tillhandahåller eller distribuerar obemannade luftfartygssystem avsedda att användas i den ”öppna” kategorin utöver postadressen även ange en webbadress.

(18)

Tillverkaren, som besitter detaljkunskap om konstruktions- och tillverkningsprocessen, är den som bäst kan genomföra förfarandet för bedömning av överensstämmelse av obemannade luftfartygssystem avsedda att användas i den ”öppna” kategorin. Bedömning av överensstämmelse bör därför även i fortsättningen uteslutande vara tillverkarens skyldighet.

(19)

Denna förordning bör tillämpas på alla obemannade luftfartygssystem avsedda att användas i den ”öppna” kategorin som är nya på unionsmarknaden, det vill säga antingen nya obemannade luftfartygssystem som har tillverkats av en tillverkare som är etablerad i unionen eller nya eller begagnade obemannade luftfartygssystem som har importerats från ett tredje land.

(20)

Det måste säkerställas att obemannade luftfartygssystem från tredjeländer som förs in på unionsmarknaden och som är avsedda att användas i den ”öppna” kategorin uppfyller kraven i denna förordning. I synnerhet måste det säkerställas att tillverkarna låter dem genomgå lämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse. Det bör därför slås fast att importörerna ska se till att obemannade luftfartygssystem som de släpper ut på marknaden uppfyller kraven i denna förordning och att de inte får släppa ut obemannade luftfartygssystem på marknaden som inte uppfyller dessa krav eller som utgör en risk. Det bör också slås fast att importörerna ska se till att förfaranden för bedömning av överensstämmelse har genomförts och att CE-märkningen och den tekniska dokumentation som tagits fram av tillverkarna är tillgängliga för kontroll av de behöriga nationella myndigheterna.

(21)

Distributörer som släpper ut obemannade luftfartygssystem avsedda att användas i den ”öppna” kategorin på marknaden bör iaktta vederbörlig omsorg för att se till att deras hantering av produkten inte inverkar negativt på produktens överensstämmelse med de tillämpliga reglerna. Både importörer och distributörer förväntas iaktta vederbörlig omsorg för att se till att de produkter som de släpper ut eller tillhandahåller på marknaden uppfyller de tillämpliga kraven.

(22)

När en importör släpper ut ett obemannat luftfartygssystem avsett att användas i den ”öppna” kategorin på marknaden bör importören ange sitt namn, sitt registrerade firmanamn eller sitt registrerade varumärke och sin kontaktadress på det obemannade luftfartygssystemet. Undantag bör medges i de fall då det obemannade luftfartygssystemets storlek inte tillåter detta. Detta inbegriper de fall där importören skulle behöva öppna förpackningen för att sätta sitt namn och sin adress på det obemannade luftfartygssystemet.

(23)

Alla ekonomiska aktörer som släpper ut ett obemannat luftfartygssystem avsett att användas i den ”öppna” kategorin på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar ett obemannat luftfartygssystem avsett att användas i den ”öppna” kategorin på ett sådant sätt att det kan påverka överensstämmelsen med de grundläggande kraven, bör anses vara tillverkare och bör därför överta tillverkarens skyldigheter.

(24)

Distributörer och importörer befinner sig nära marknaden och bör därför vara involverade i de behöriga nationella myndigheternas marknadskontroller, och de bör vara beredda att aktivt delta genom att förse dessa myndigheter med alla nödvändiga uppgifter om det obemannade luftfartygssystemet avsett att användas i den ”öppna” kategorin.

(25)

Marknadskontrollen blir enklare och effektivare om man kan säkerställa att ett obemannat luftfartygssystem avsett att användas i den ”öppna” kategorin är spårbart genom hela leveranskedjan. Med ett effektivt spårbarhetssystem blir det lättare för marknadskontrollmyndigheterna att spåra de ekonomiska aktörer som på marknaden har tillhandahållit obemannade luftfartygssystem som inte uppfyller kraven.

(26)

Denna förordning bör begränsas till de väsentliga kraven. För att underlätta bedömningen av överensstämmelse av obemannade luftfarttygssystem avsedda att användas i den ”öppna” kategorin med dessa krav är det nödvändigt att föreskriva om en presumtion om överensstämmelse för produkter som överensstämmer med harmoniserade standarder som har antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 (10) och som innehåller detaljerade tekniska specifikationer av dessa krav.

(27)

De grundläggande kraven tillämpliga på obemannade luftfartygssystem avsedda att användas i den ”öppna” kategorin bör formuleras så tydligt att rättsligt bindande skyldigheter uppstår. De bör utformas så att det går att bedöma om kraven är uppfyllda, även om det inte finns någon harmoniserad standard eller om tillverkaren avstår från att använda standarden.

(28)

I förordning (EU) nr 1025/2012 fastställs ett förfarande för invändningar mot harmoniserade standarder som inte helt uppfyller kraven i den harmoniserade lagstiftning som är tillämplig på obemannade luftfartygssystem avsedda att användas i den ”öppna” kategorin enligt den här förordningen. Detta förfarande bör tillämpas när så är lämpligt när det gäller standarder till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, vilket ger presumtion om överensstämmelse med de krav som anges i denna förordning.

(29)

För att de ekonomiska aktörerna ska kunna visa och de behöriga myndigheterna kunna säkerställa att de obemannade luftfartygssystem som är avsedda att användas i den ”öppna” kategorin och som har tillhandahållits på marknaden uppfyller de grundläggande kraven måste det fastställas förfaranden för bedömning av överensstämmelse. I beslut nr 768/2008/EG fastställs moduler för mer eller mindre strikta förfaranden för bedömning av överensstämmelse, allt efter risknivån och den erforderliga säkerhetsnivån. För att säkerställa enhetlighet mellan olika sektorer och undvika tillfälliga bedömningsvarianter bör förfarandena för bedömning av överensstämmelse väljas bland dessa moduler.

(30)

Marknadskontrollmyndigheter och operatörer av obemannade luftfartygssystem bör ha enkel tillgång till EU-försäkran om överensstämmelse. För att uppfylla detta krav bör tillverkarna se till att alla obemannade luftfartygssystem som är avsedda att användas i den ”öppna” kategorin åtföljs av antingen en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse eller av den webbadress där EU-försäkran om överensstämmelse kan hämtas.

(31)

För att säkerställa faktisk tillgång till information för marknadskontrolländamål bör den information som krävs för att identifiera alla tillämpliga unionsakter för obemannade luftfartygssystem som är avsedda att användas i den ”öppna” kategorin finnas tillgänglig i en enda EU-försäkran om överensstämmelse. För att minska den administrativa bördan för de ekonomiska aktörerna bör denna enda EU-försäkran om överensstämmelse utgöras av dokumentation bestående av de enskilda relevanta försäkringarna om överensstämmelse.

(32)

CE-märkningen indikerar att en produkt överensstämmer med kraven och är det synliga resultatet av en hel process av bedömning av överensstämmelse i vid bemärkelse. Allmänna principer för CE-märkning fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 (11). Bestämmelser för hur CE-märkningen ska anbringas på obemannade luftfartygssystem som är avsedda att användas i den ”öppna” kategorin bör fastställas i denna förordning.

(33)

Vissa klasser av obemannade luftfartygssystem som är avsedda att användas i den ”öppna” kategorin och omfattas av den här förordningen kräver involvering av organ för bedömning av överensstämmelse. Medlemsstaterna bör anmäla dessa till kommissionen.

(34)

Det är nödvändigt att säkerställa att alla organ i hela unionen som utför bedömningar av överensstämmelse hos obemannade luftfartygssystem som är avsedda att användas i den ”öppna” kategorin håller en enhetlig hög nivå och utför sina uppgifter på samma nivå och under rättvisa konkurrensvillkor. Därför bör obligatoriska krav fastställas för de organ för bedömning av överensstämmelse som vill bli anmälda för att kunna tillhandahålla bedömningar av överensstämmelse.

(35)

Om ett organ för bedömning av överensstämmelse visar att obemannade luftfartygssystem som är avsedda att användas i den ”öppna” kategorin uppfyller kriterierna i de harmoniserade standarderna bör det förutsättas att de uppfyller motsvarande krav i denna förordning.

(36)

För att säkerställa en enhetlig kvalitetsnivå vid bedömning av överensstämmelse måste man också fastställa krav för de anmälande myndigheterna och andra organ som är involverade i bedömningen, anmälan och övervakningen av anmälda organ.

(37)

Förordning (EG) nr 765/2008 innehåller regler för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse och ger ett ramverk för marknadskontroll av produkter och för kontroll av produkter från tredjeländer samt ger allmänna principer för CE-märkning. Det system som fastställs i denna förordning bör kompletteras av ackrediteringssystemet i förordning (EG) nr 765/2008.

(38)

Öppen ackreditering enligt förordning (EG) nr 765/2008, vilken säkerställer nödvändigt förtroende för intyg om överensstämmelse, bör användas av de nationella offentliga myndigheterna inom unionen för att styrka den tekniska kompetensen hos organen för bedömningen av överensstämmelse.

(39)

Organ för bedömning av överensstämmelse lägger ofta ut verksamhet kopplad till bedömningen av överensstämmelse på underentreprenad eller anlitar ett dotterbolag. För att se till att den erforderliga skyddsnivån uppfylls för obemannade luftfartygssystem som är avsedda att användas i den ”öppna” kategorin och som ska släppas ut på unionsmarknaden är det avgörande att de underentreprenörer och dotterbolag som utför bedömningarna uppfyller samma krav som de anmälda organen i fråga om utförandet av överensstämmelse. Därför är det viktigt att bedömningen av kompetensen och förmågan hos de organ som ska anmälas och övervakningen av de redan anmälda organen omfattar även den verksamhet som bedrivs av underentreprenörer och dotterbolag.

(40)

Anmälningsförfarandet måste bli effektivare och öppnare, och det måste framför allt anpassas till ny teknik för att möjliggöra elektronisk anmälan.

(41)

Eftersom de anmälda organen får erbjuda sina tjänster i hela unionen bör medlemsstaterna och kommissionen beredas tillfälle att göra invändningar rörande ett anmält organ. Därför är det viktigt att en period fastställs under vilken eventuella tvivel eller osäkerheter rörande kompetensen hos organen för bedömning av överensstämmelse kan redas ut innan de börjar fungera som anmälda organ.

(42)

Av konkurrensskäl är det av avgörande betydelse att de anmälda organen tillämpar förfarandena för bedömning av överensstämmelse utan att belasta de ekonomiska aktörerna med onödig administration. Av samma skäl, och även för att säkerställa likabehandling av ekonomiska aktörer, måste en enhetlig teknisk tillämpning av förfarandena för bedömning av överensstämmelse säkerställas. Detta kan bäst uppnås genom samordning och samarbete mellan de anmälda organen.

(43)

Berörda parter bör ha rätt att överklaga resultatet av en bedömning som har utförts av ett anmält organ. Det är viktigt att se till att det finns ett förfarande för överklagande av alla de anmälda organens beslut.

(44)

Tillverkarna bör vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att obemannade luftfartygssystem som är avsedda att användas i den ”öppna” kategorin endast får släppas ut på marknaden om de, när de förvaras på rätt sätt och används för sitt avsedda ändamål eller under förhållanden som rimligen kan förutses, inte medför fara för människors hälsa eller säkerhet. Obemannade luftfartygssystem som är avsedda att användas i den ”öppna” kategorin bör anses vara oförenliga med de grundläggande krav som fastställs i denna förordning endast under användningsförhållanden som rimligen kan förutses, det vill säga vid användning som skulle kunna vara resultatet av ett lagligt och lätt förutsebart mänskligt beteende.

(45)

För att skapa rättslig säkerhet är det nödvändigt att klargöra att de regler om marknadskontroll i unionen och om kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden som fastställs i förordning (EG) nr 765/2008, däribland bestämmelserna om utbyte av information via systemet för snabb varning (Rapex), ska tillämpas på obemannade luftfartygssystem avsedda att användas i den ”öppna” kategorin. Den här förordningen bör inte förhindra medlemsstaterna att välja vilka behöriga myndigheter som ska utföra dessa uppgifter. För att säkerställa en smidig övergång vid genomförandet av denna förordning bör lämpliga övergångsbestämmelser fastställas.

(46)

Obemannade luftfartyg vars drift utgör de största riskerna bör omfattas av certifiering. Denna förordning bör därför fastställa villkoren för när konstruktion, produktion och underhåll av obemannade luftfartygssystem bör omfattas av certifiering. Dessa villkor är knutna till en högre risk för skada för tredje man vid olyckor, och därför bör certifiering krävas för obemannade luftfartygssystem avsedda att transportera personer, obemannade luftfartygssystem konstruerade för transport av farligt gods och obemannade luftfartygssystem med mått som överstiger 3 m och är konstruerade för att framföras över folksamlingar. Certifiering av obemannade luftfartygssystem som används i den ”särskilda” verksamhetskategori som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2019/947 bör också krävas om, efter en riskbedömning, det i ett drifttillstånd utfärdat av den behöriga myndigheten anses att risken kopplad till driften inte på ett tillfredsställande sätt kan minskas utan certifiering av det obemannade luftfartygssystemet.

(47)

Obemannade luftfartygssystem som släpps ut på marknaden och som är avsedda att användas i den ”öppna” kategorin och som är försedda med en identifieringsetikett som anger klass bör uppfylla certifieringskraven för obemannade luftfartygssystem som används i de ”särskilda” eller ”certifierade” verksamhetskategorierna, beroende på vad som är tillämpligt, om dessa obemannade luftfartygssystem används utanför den ”öppna” driftskategorin.

(48)

Operatörer av obemannade luftfartygssystem som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe, är etablerade eller är bosatta i ett tredjeland och bedriver verksamhet med obemannade luftfartygssystem inom det gemensamma europeiska luftrummet bör omfattas av denna förordning.

(49)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är grundade på yttrande nr 01/2018 (12) från byrån för luftfartssäkerhet (Easa) i enlighet med artikel 65 i förordning (EU) 2018/1139.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Syfte

1.   I denna förordning fastställs kraven på konstruktion och tillverkning av obemannade luftfartygssystem som är avsedda att användas i enlighet med de regler och villkor som definieras i genomförandeförordning (EU) 2019/947 samt av tilläggsmoduler för fjärridentifiering. I förordningen definieras också den typ av obemannade luftfartygssystem vars konstruktion, produktion och underhåll ska omfattas av certifiering.

2.   I förordningen fastställs även regler för tillhandahållandet på marknaden av obemannade luftfartygssystem som är avsedda att användas i den ”öppna” kategorin och tilläggsmoduler för fjärridentifiering samt om fri rörlighet inom unionen för dessa produkter.

3.   Denna förordning innehåller också bestämmelser om tredjelandsoperatörer av obemannade luftfartygssystem som bedriver verksamhet med obemannade luftfartygssystem i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2019/947 inom det gemensamma europeiska luftrummet.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Kapitel II i denna förordning är tillämplig på följande produkter:

a)

Obemannade luftfartygssystem som är avsedda att användas enligt de regler och villkor som gäller för den ”öppna” kategorin av obemannade luftfartyg enligt genomförandeförordning (EU) 2019/947, med undantag för privatbyggda obemannade luftfartygssystem, och som är försedda med en etikett med märkning enligt delarna 1–5 i bilagan till denna förordning som anger vilken av de fem klasserna av obemannade luftfartygssystem som avses i genomförandeförordning (EU) 2019/947 det tillhör.

b)

Tilläggsmoduler för fjärridentifiering enligt del 6 i bilagan till denna förordning.

2.   Kapitel III i denna förordning är tillämplig på obemannade luftfartygssystem som används enligt de regler och villkor som gäller för ”certifierade” och ”särskilda” verksamhetskategorier för obemannade luftfartygssystem i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2019/947.

3.   Kapitel IV i denna förordning är också tillämplig på operatörer av obemannade luftfartygssystem som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe, är etablerade eller är bosatta i ett tredjeland om de bedriver verksamhet med obemannade luftfartygssystem inom unionen.

4.   Denna förordning är inte tillämplig på obemannade luftfartygssystem som uteslutande är avsedda att användas inomhus.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.    obemannat luftfartyg : alla luftfartyg som flygs eller har konstruerats för att fungera självständigt eller fjärrstyras utan pilot ombord.

2.    utrustning för kontroll av obemannade luftfartyg på distans : instrument, utrustning, mekanismer, apparatur, tillhörigheter, programvara eller tillbehör som är nödvändiga för säker drift av obemannade luftfartyg som inte är delar och som inte medförs ombord på det obemannade luftfartyget.

3.    obemannat luftfartygssystem : ett obemannat luftfartygssystem och utrustning för att kontrollera det på distans.

4.    operatör av obemannat luftfartygssystem : varje juridisk eller fysisk person som bedriver eller avser att bedriva trafik med ett eller flera obemannade luftfartygssystem.

5.    ”öppen” kategori : en kategori obemannade luftfartygssystem som definieras i artikel 4 i genomförandeförordning (EU) 2019/947.

6.    ”särskild” kategori : en kategori obemannade luftfartygssystem som definieras i artikel 5 i genomförandeförordning (EU) 2019/947.

7.    ”certifierad” kategori : en kategori obemannade luftfartygssystem som definieras i artikel 6 i genomförandeförordning (EU) 2019/947.

8.    harmoniserad unionslagstiftning : unionslagstiftning som harmoniserar villkoren för att släppa ut produkter på marknaden.

9.    ackreditering : ackreditering enligt definitionen i artikel 2.10 i förordning (EG) nr 765/2008.

10.    bedömning av överensstämmelse : en process där det visas huruvida specificerade krav avseende en produkt har uppfyllts.

11.    organ för bedömning av överensstämmelse : ett organ som utför bedömningar av överensstämmelse, inbegripet kalibrering, provning, certifiering och kontroll.

12.    CE-märkning : märkning genom vilken tillverkaren visar att produkten är förenlig med tillämpliga krav i unionslagstiftning om harmonisering som föreskriver att denna märkning ska anbringas.

13.    tillverkare : varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en produkt eller som låter konstruera eller tillverka en produkt och saluför produkten i eget namn eller under eget varumärke.

14.    tillverkarens representant : varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter.

15.    importör : varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som släpper ut en produkt från ett tredjeland på unionsmarknaden.

16.    distributör : varje fysisk eller juridisk person i leveranskedjan utöver tillverkaren eller importören som tillhandahåller en produkt på marknaden.

17.    ekonomisk aktör : tillverkaren, tillverkarens representant, importören och distributören av det obemannade luftfartyget.

18.    tillhandahållande på marknaden : varje leverans av en produkt för distribution, förbrukning eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis.

19.    utsläppande på marknaden : det första tillhandahållandet av en produkt på unionsmarknaden.

20.    harmoniserad standard : en harmoniserad standard enligt definitionen i led c i artikel 2.1 i förordning (EU) nr 1025/2012.

21.    teknisk specifikation : ett dokument som fastställer de tekniska krav som ska uppfyllas av en produkt, process eller tjänst.

22.    privatbyggt obemannat luftfartygssystem : ett obemannat luftfartygssystem som har satts samman eller tillverkats för konstruktörens egna bruk, dock inte obemannade luftfartygssystem som har satts samman av en uppsättning delar som har släppts ut på marknaden av en tillverkare som en monteringsfärdig byggsats.

23.    marknadskontrollmyndighet : en myndighet i en medlemsstat som ansvarar för att utöva marknadstillsyn på sitt territorium.

24.    återkallelse : varje åtgärd för att dra tillbaka en produkt som redan tillhandahållits slutanvändaren.

25.    tillbakadragande : varje åtgärd i syfte att förhindra att en produkt i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden.

26.    det gemensamma europeiska luftrummet : luftrummet ovanför det territorium som fördragen tillämpas på samt varje annat luftrum där medlemsstaterna tillämpar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 (13) i enlighet med artikel 1.3 i den förordningen.

27.    fjärrpilot : en fysisk person som ansvarar för att på ett säkert sätt genomföra flygningen av ett obemannat luftfartyg genom att använda dess styrorgan, antingen manuellt eller, när det obemannade luftfartyget flyger automatiskt, genom att följa dess kurs och när som helst kunna ingripa och ändra denna.

28.    maximal startmassa (MTOM) : den maximala massa, inbegripet nyttolast och bränsle, med vilken det obemannade luftfartyget kan drivas enligt tillverkarens eller konstruktörens definition.

29.    nyttolast : instrument, mekanism, utrustning, del, apparatur eller tillbehör, inklusive kommunikationsutrustning, som är installerade i eller fastsatta på luftfartyget, som inte används eller är avsedda att användas vid drift eller kontroll av luftfartyg under flygning, och som inte är en del av flygplansskrovet, motorn eller propellern.

30.    follow-me-läge : ett driftsläge för ett obemannat luftfartygssystem där det obemannade luftfartyget hela tiden följer fjärrpiloten inom en i förväg fastställd radie.

31.    direkt fjärridentifiering : ett system för lokal överföring av information om det obemannade luftfartyget under drift, inklusive dess märkning, så att denna information kan inhämtas utan fysisk tillgång till luftfartyget.

32.    geo-awareness : en funktion som på basis av data från medlemsstaterna upptäcker potentiella överträdelser av gränser för luftrummet och varnar fjärrpiloten så att denna omedelbart kan vidta effektiva åtgärder för att förhindra sådana överträdelser.

33.    ljudeffektnivå LWA : den A-vägda ljudeffektnivån i dB i förhållande till 1 pW enligt definitionen i EN ISO 3744:2010.

34.    uppmätt ljudeffektnivå : en ljudeffektnivå som fastställts enligt de mätningar som fastställs i del 13 i bilagan. De uppmätta värdena kan fastställas antingen för ett obemannat luftfartyg som är representativt för typen av utrustning eller som ett medelvärde för ett antal obemannade luftfartyg.

35.    garanterad ljudeffektnivå : en ljudeffektnivå som fastställts enligt kraven i del 13 i bilagan, inbegripet de osäkerhetsfaktorer som beror på variationer i produktionen samt mätförfaranden, i fråga om vilken tillverkaren eller hans i gemenskapen etablerade ombud bekräftar att den enligt de tekniska instrument som används och som det hänvisas till i den tekniska dokumentationen inte överskrids.

36.    hovra : stå stilla i samma geografiska position i luften.

37.    folksamling : sammankomster där personer är förhindrade att ta sig därifrån på grund av den tätt packade folkmassan.

KAPITEL II

Obemannade luftfartygssystem som är avsedda användas i den ”öppna” kategorin och tilläggsmoduler för fjärridentifiering

AVSNITT 1

Produktkrav

Artikel 4

Krav

1.   De produkter som avses i artikel 2.1 ska uppfylla kraven i delarna 1–6 i bilagan.

2.   Obemannade luftfartygssystem som inte är leksaker i den mening som avses i direktiv 2009/48/EG ska uppfylla de tillämpliga hälso- och säkerhetskraven i direktiv 2006/42/EG endast i förhållande till andra risker än de som sammanhänger med de obemannade luftfartygens flygsäkerhet.

3.   Uppdateringar av programvara för produkter som redan har gjorts tillgängliga på marknaden får endast göras om sådana uppdateringar inte påverkar produktens överensstämmelse med de tillämpliga reglerna.

Artikel 5

Tillhandahållande på marknaden och fri rörlighet för varor

1.   Produkter får endast tillhandahållas på marknaden om de uppfyller kraven i detta kapitel och inte medför fara för människors hälsa och säkerhet, för husdjur eller för egendom.

2.   Medlemsstaterna får inte, med hänvisning till de aspekter som omfattas av detta kapitel, förbjuda, begränsa eller hindra att produkter som överensstämmer med kraven i detta kapitel tillhandahålls på marknaden.

AVSNITT 2

De ekonomiska aktörernas skyldigheter

Artikel 6

Tillverkarnas skyldigheter

1.   Tillverkarna ska, när de släpper ut sina produkter på marknaden, se till att de har konstruerats och tillverkats i enlighet med kraven i delarna 1–6 i bilagan.

2.   Tillverkarna ska utarbeta den tekniska dokumentationen enligt artikel 17 och utföra eller låta utföra den bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 13.

Om bedömningen av överensstämmelse har visat att produkten uppfyller kraven i delarna 1–6 i bilagan ska tillverkarna upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse och anbringa CE-märkningen.

3.   Tillverkarna ska behålla den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i tio år efter det att produkten har släppts ut på marknaden.

4.   Tillverkarna ska se till att det finns rutiner som säkerställer att serietillverkningen fortsätter att överensstämma med kraven i detta kapitel. Det ska också tas hänsyn till ändringar i produktens konstruktion, egenskaper och programvara samt ändringar i de harmoniserade standarderna eller de tekniska specifikationer som det hänvisas till vid försäkran om överensstämmelse för en produkt.

När det anses lämpligt med tanke på de risker som en produkt utgör ska tillverkarna, för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet, utföra slumpvis provning av saluförda produkter, granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, produkter som inte överensstämmer med kraven och produktåterkallelser samt informera distributörerna om all sådan övervakning.

5.   Tillverkare av obemannade luftfartygssystem ska säkerställa att luftfartygen är försedda med sådana typnummer som avses i beslut 768/2008/EG och med unika serienummer genom vilka de kan identifieras, samt att de i tillämpliga fall uppfyller kraven i delarna 2–4 i bilagan. Tillverkare av tilläggsmoduler för fjärridentifiering ska säkerställa att modulerna är försedda med typnummer och med unika serienummer genom vilka de kan identifieras, samt att de uppfyller kraven i del 6 i bilagan. I båda fallen ska tillverkarna säkerställa att ett unikt serienummer också används i EU-försäkran om överensstämmelse eller den förenklade EG-försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 14.

6.   Tillverkarna ska ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke samt den webbadress och postadress på vilken de kan kontaktas på produkten, eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller i ett dokument som följer med produkten. I adressen ska endast en kontaktpunkt till tillverkaren anges. Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och marknadskontrollmyndigheterna.

7.   Tillverkarna ska se till att produkten åtföljs av en bruksanvisning och information enligt punkterna 1–6 i bilagan på ett språk som lätt kan förstås av konsumenterna och andra slutanvändare och som har bestämts av den berörda medlemsstaten. Sådana bruksanvisningar och sådan information liksom alla etiketter ska vara tydliga, lättbegripliga och läsliga.

8.   Tillverkarna ska se till att alla produkter åtföljs av en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse eller av en förenklad EU-försäkran om överensstämmelse. Om en förenklad EU-försäkran om överensstämmelse finns ska den innehålla den exakta webbadress där hela texten till EU-försäkran om överensstämmelse kan erhållas.

9.   Tillverkare som anser eller har skäl att tro att produkter som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med detta kapitel ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få produkten att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller återkalla den. Om produkten utgör en risk ska tillverkarna omedelbart underrätta marknadskontrollmyndigheterna i de medlemsstater på vilkas marknad de har tillhandahållit produkten om detta, och lämna uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen, eventuella korrigerande åtgärder som har vidtagits och resultaten av dessa.

10.   Tillverkarna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet i pappersform eller i elektronisk form ge myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med detta kapitel, på ett språk som lätt kan förstås av myndigheten. De ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med den produkt som de har släppt ut på marknaden.

Artikel 7

Tillverkarens representanter

1.   En tillverkare får genom skriftlig fullmakt utse en representant.

Skyldigheterna i enlighet med artikel 6.1 och den skyldighet att upprätta teknisk dokumentation som avses i artikel 6.2 får inte delegeras till tillverkarens representant.

2.   Tillverkarens representant ska utföra de uppgifter som anges i fullmakten från tillverkaren. Fullmakten ska ge tillverkarens representant rätt att minst göra följande:

a)

inneha EU-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen för att kunna uppvisa dem för de nationella marknadskontrollmyndigheterna i tio år efter det att produkten har släppts ut på unionsmarknaden,

b)

på motiverad begäran av en marknads- eller gränskontrollmyndighet ge denna myndighet all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven och

c)

på begäran samarbeta med marknads- eller gränskontrollmyndigheterna om de åtgärder som vidtas för att åtgärda den bristande överensstämmelsen hos de produkter som omfattas av fullmakten eller undanröja riskerna med dem.

Artikel 8

Importörernas skyldigheter

1.   Importörerna ska endast släppa ut produkter som uppfyller kraven i detta kapitel på unionsmarknaden.

2.   Innan en produkt släpps ut på marknaden ska importörerna säkerställa att

a)

det lämpliga förfarande för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 13 har genomförts av tillverkaren,

b)

tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentation som avses i artikel 17,

c)

produkten är försedd med CE-märkning och, vid behov, identifieringsetikett som anger det obemannade luftfartygets klass och ljudeffektnivå,

d)

produkten åtföljs av de dokument som avses i artikel 6.7 och 6.8,

e)

tillverkaren har uppfyllt kraven i artikel 6.5 och 6.6.

Om en importör anser eller har skäl att tro att produkten inte är förenlig med kraven i delarna 1–6 i bilagan får importören inte släppa ut produkten på marknaden förrän den är förenlig med de tillämpliga kraven. Om produkten utgör en risk för konsumenternas och tredje parters hälsa och säkerhet ska importören dessutom underrätta tillverkaren och de behöriga nationella myndigheterna om detta.

3.   Importörerna ska ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke samt den webbadress och postadress på vilken de kan kontaktas på produkten, eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller i ett dokument som följer med produkten. Kontaktuppgifterna ska vara på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och marknadskontrollmyndigheterna.

4.   Importörerna ska se till att produkten åtföljs av en bruksanvisning och information enligt punkterna 1–6 i bilagan på ett språk som lätt kan förstås av konsumenterna och andra slutanvändare och som har bestämts av den berörda medlemsstaten. Sådana bruksanvisningar och sådan information liksom alla etiketter ska vara tydliga, lättbegripliga och läsliga.

5.   Importörerna ska, så länge de har ansvar för produkten, se till att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar överensstämmelsen med de väsentliga kraven i artikel 4.

6.   När det anses lämpligt med tanke på de risker som en produkt utgör ska importörerna, för att skydda slutanvändarnas och tredje parters hälsa och säkerhet, utföra slumpvis provning av produkter som tillhandahållits på marknaden, granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, produkter som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av produkter samt informera distributörerna om all sådan övervakning.

7.   Importörer som anser eller har skäl att tro att en produkt som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få produkten att överensstämma med kraven, eller om så är lämpligt dra tillbaka eller återkalla den. Om produkten utgör en risk ska importörerna dessutom omedelbart underrätta marknadskontrollmyndigheterna i de medlemsstater på vilkas marknad de har tillhandahållit produkten, och lämna uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

8.   Under tio år efter det att produkten har släppts ut på marknaden ska importörerna kunna uppvisa en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse för marknadskontrollmyndigheterna och se till att dessa myndigheter på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen.

9.   Importörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet i pappersform eller elektronisk form ge myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten. De ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med den produkt som de har släppt ut på marknaden.

Artikel 9

Distributörernas skyldigheter

1.   När distributörerna tillhandahåller en produkt på unionsmarknaden ska de iaktta vederbörlig omsorg för att se till att kraven i detta kapitel uppfylls.

2.   Innan distributörerna tillhandahåller en produkt på marknaden ska de kontrollera att produkten är försedd med CE-märkning och, i tillämpliga fall, identifieringsetiketten som anger det obemannade luftfartygets klass och ljudeffektnivå, att den åtföljs av de dokument som avses i artikel 6.7 och 6.8, samt att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i artikel 6.5 och 6.6 och artikel 8.3.

Distributörerna ska se till att produkten åtföljs av en bruksanvisning och information enligt punkterna 1–6 i bilagan på ett språk som lätt kan förstås av konsumenterna och andra slutanvändare och som har bestämts av den berörda medlemsstaten. Sådana bruksanvisningar och sådan information liksom alla etiketter ska vara tydliga, lättbegripliga och läsliga.

Om en distributör anser eller har skäl att tro att en produkt inte uppfyller de krav som anges i artikel 4 får denne inte tillhandahålla produkten på marknaden förrän den överensstämmer med de tillämpliga kraven. Om produkten utgör en risk ska distributören dessutom informera tillverkaren eller importören samt de behöriga marknadskontrollmyndigheterna om detta.

3.   Distributörerna ska, så länge de har ansvar för produkten, se till att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar överensstämmelsen med de väsentliga kraven i artikel 4.

4.   Distributörer som anser eller har skäl att tro att en produkt som de har tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen ska försäkra sig om att det vidtas nödvändiga korrigerande åtgärder för att få produkten att överensstämma med kraven, eller om så är lämpligt för att dra tillbaka eller återkalla den. Om produkten utgör en risk ska distributörerna dessutom omedelbart underrätta marknadskontrollmyndigheterna i de medlemsstater på vilkas marknad de har tillhandahållit produkten, och lämna uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

5.   Distributörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet i pappersform eller elektronisk form ge myndigheten den information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven. De ska på begäran samarbeta med denna myndighet om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med den produkt som de har tillhandahållit på marknaden.

Artikel 10

De fall när importörer och distributörer ska ha samma skyldigheter som tillverkaren

Importörer eller distributörer ska anses vara tillverkare enligt detta kapitel och ska ha samma skyldigheter som tillverkarna har enligt artikel 6 när de släpper ut en produkt på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en produkt som redan har släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med detta kapitel kan påverkas.

Artikel 11

Identifiering av ekonomiska aktörer

1.   De ekonomiska aktörerna ska på begäran lämna uppgifter om följande aktörer till myndigheterna för marknadskontroll:

a)

Ekonomiska aktörer som har levererat en produkt till dem.

b)

Ekonomiska aktörer som de har levererat en produkt till.

2.   De ekonomiska aktörerna ska kunna lämna den information som avses i punkt 1

a)

i tio år efter det att de har fått produkten levererad och

b)

i tio år efter det att de har levererat produkten.

AVSNITT 3

Produktöverensstämmelse

Artikel 12

Presumtion om överensstämmelse

En produkt som överensstämmer med de harmoniserade standarder eller delar av dem till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning ska förutsättas överensstämma med de krav som omfattas av dessa standarder eller delar av dem som fastställs i delarna 1–6 i bilagan.

Artikel 13

Förfaranden för bedömning av överensstämmelse

1.   Tillverkaren ska göra en bedömning av produktens överensstämmelse med kraven i delarna 1–6 i bilagan med hjälp av något av de följande förfarandena. Vid bedömningen av överensstämmelse ska hänsyn tas till alla avsedda och förutsebara driftsförhållanden.

2.   De tillgängliga förfarandena för bedömning av överensstämmelse är följande:

a)

Intern tillverkningskontroll enligt del 7 i bilagan, vid bedömning av en produkts överensstämmelse med de krav som anges i delarna 1, 5 eller 6 i bilagan, under förutsättning att tillverkaren har tillämpat de harmoniserade standarder till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning för alla krav för vilka sådana standarder finns.

b)

EU-typkontroll följd av överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll enligt del 8 i bilagan.

c)

Överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring enligt del 9 i bilagan, utom vid bedömning av överensstämmelsen hos en produkt som är en leksak i den mening som avses i direktiv 2009/48/EG.

Artikel 14

EU-försäkran om överensstämmelse

1.   Den EG-försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 6.8 ska utvisa att produkten har befunnits uppfylla kraven i delarna 1–6 i bilagan samt innehålla uppgift om det obemannade luftfartygssystemets klass.

2.   EU-försäkran om överensstämmelse ska utformas i enlighet med mallen i del 11 i bilagan, innehålla de uppgifter som anges i denna del och regelbundet uppdateras. Den ska översättas till det eller de språk som krävs av den medlemsstat där produkten släpps ut eller tillhandahålls på marknaden.

3.   Den förenklade EU-försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 6.8 ska innehålla de uppgifter som anges i del 12 i bilagan och ska fortlöpande uppdateras. Den ska översättas till det eller de språk som krävs av den medlemsstat där produkten släpps ut eller tillhandahålls på marknaden. Hela texten till EU-försäkran om överensstämmelse ska vara tillgänglig via den webbadress som avses i den förenklade EU-försäkran om överensstämmelse, på det eller de språk som krävs av den medlemsstat där produkten släpps ut eller tillhandahålls på marknaden.

4.   Om en produkt omfattas av mer än en unionsakt där det ställs krav på EU-försäkran om överensstämmelse ska en enda EU-försäkran om överensstämmelse upprättas med avseende på alla dessa unionsakter. I denna försäkran ska det anges vilka unionsakter som berörs, och det ska lämnas en publikationshänvisning till dem.

5.   Genom att upprätta EU-försäkran om överensstämmelse tar tillverkaren ansvar för att produkten uppfyller de krav som fastställs i detta kapitel.

Artikel 15

Allmänna principer för CE-märkning

CE-märkningen ska omfattas av de allmänna principer som fastställs i artikel 30 i förordning (EG) nr 765/2008.

Artikel 16

Regler och villkor för anbringande av CE-märkning, det anmälda organets identifikationsnummer samt den identifieringsetikett som anger luftfartygets klass och ljudeffektnivå

1.   CE-märkningen ska anbringas på produkten eller dess märkskylt så att den är synlig, lätt läsbar och varaktig. Om detta inte är möjligt eller lämpligt på grund av produktens storlek ska märkningen anbringas på förpackningen.

2.   Den identifieringsetikett som anger det obemannade luftfartygets klass ska anbringas väl synligt, läsbart och outplånligt på luftfartyget och dess förpackning och vara minst 5 mm hög. Det ska vara förbjudet att på produkter anbringa märkning, symboler och inskriptioner som kan vara vilseledande för tredje part i fråga om innebörden eller utformningen av den identifieringsetikett som anger produktens klass.

3.   Den uppgift om ljudeffektnivån som avses i del 14 i bilagan ska i tillämpliga fall anbringas väl synligt, läsbart och outplånligt på det obemannade luftfartyget, såvida detta inte är omöjligt eller olämpligt på grund av produktens storlek, och på dess förpackning.

4.   CE-märkningen och, i tillämpliga fall, uppgiften om ljudeffektnivå och identifieringsetiketten som anger det obemannade luftfartygets klass ska anbringas innan produkten släpps ut på marknaden.

5.   CE-märkningen ska åtföljas av det anmälda organets identifikationsnummer, om det förfarande för bedömning av överensstämmelse som anges i del 9 i bilagan tillämpas.

Det anmälda organets identifikationsnummer ska anbringas av det anmälda organet självt, eller, efter dess anvisningar, av tillverkaren eller dennes representant.

6.   Medlemsstaterna ska utgå från befintliga mekanismer för att se till att bestämmelserna om CE-märkning tillämpas korrekt och vidta lämpliga åtgärder i händelse av otillbörlig användning av märkningen.

Artikel 17

Teknisk dokumentation

1.   Den tekniska dokumentationen ska innehålla alla relevanta uppgifter om hur tillverkaren gått till väga för att säkerställa att produkten uppfyller de krav som anges i del 1–6 i bilagan. Den ska åtminstone innehålla de uppgifter som anges i del 10 i bilagan.

2.   Den tekniska dokumentationen ska upprättas innan produkten släpps ut på marknaden och ska regelbundet uppdateras.

3.   Den tekniska dokumentation och korrespondens som avser förfaranden för EU-typkontroll eller bedömning av tillverkarens kvalitetssystem ska avfattas på ett officiellt språk i den medlemsstat där det anmälda organet finns eller på ett språk som kan godtas av organet i fråga.

4.   Om den tekniska dokumentationen inte överensstämmer med punkterna 1, 2 eller 3 i denna artikel kan marknadskontrollmyndigheten uppmana tillverkaren eller importören att låta ett organ som myndigheten godtar utföra ett test på tillverkarens eller importörens bekostnad inom en viss föreskriven tid i syfte att kontrollera om produkten uppfyller de tillämpliga kraven i delarna 1–6 i bilagan.

AVSNITT 4

Anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse

Artikel 18

Anmälan

Medlemsstaterna ska anmäla till kommissionen och de andra medlemsstaterna vilka organ som fått i uppdrag att utföra bedömningar av överensstämmelse i enlighet med detta kapitel.

Artikel 19

Anmälande myndigheter

1.   Medlemsstaterna ska utse en anmälande myndighet med ansvar för att inrätta och genomföra de förfaranden som krävs för bedömning och anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse och för övervakning av anmälda organ, inklusive överensstämmelse med artikel 24.

2.   Medlemsstaterna får besluta att den bedömning och övervakning som avses i punkt 1 ska utföras av ett nationellt ackrediteringsorgan i den betydelse som anges i förordning (EG) nr 765/2008.

3.   Om den anmälande myndigheten delegerar eller på annat sätt överlåter den bedömning, anmälan eller övervakning som avses i punkt 1 till ett organ som inte är offentligt, ska det organet vara en juridisk person och ska i tillämpliga delar gälla för kraven i artikel 20. Dessutom ska detta organ ha vidtagit åtgärder för att kunna hantera ansvarsskyldighet som kan uppstå i samband med dess verksamhet.

4.   Den anmälande myndigheten ska ta det fulla ansvaret för de uppgifter som utförs av det organ som avses i punkt 3.

Artikel 20

Krav på de anmälande myndigheterna

1.   En anmälande myndighet ska

a)

vara inrättad på ett sådant sätt att det inte uppstår någon intressekonflikt med organen för bedömning av överensstämmelse,

b)

vara organiserad och drivas på ett sådant sätt att dess verksamhet är objektiv och opartisk,

c)

vara organiserad på ett sådant sätt att alla beslut som rör anmälan av ett organ för bedömning av överensstämmelse fattas av annan behörig personal än den som har gjort bedömningen,

d)

inte erbjuda eller utföra sådan verksamhet som utförs av organ för bedömning av överensstämmelse och får inte heller erbjuda eller utföra konsulttjänster på kommersiell eller konkurrensmässig grund,

e)

skydda erhållen konfidentiell information och

f)

ha tillräckligt många anställda med lämplig kompetens för att kunna utföra sina uppgifter.

Artikel 21

Anmälande myndigheters informationsskyldighet

1.   Medlemsstaterna ska informera kommissionen om sina förfaranden för bedömning och anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse och för övervakning av anmälda organ samt om eventuella ändringar.

2.   Kommissionen ska offentliggöra denna information.

Artikel 22

Krav avseende anmälda organ

1.   När det gäller anmälan ska ett organ för bedömning av överensstämmelse uppfylla kraven i punkterna 2–11.

2.   Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska inrättas enligt medlemsstatens nationella lag och vara en juridisk person.

3.   Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska vara ett tredjepartsorgan som är oberoende av den organisation som det bedömer.

Detta organ får vara ett organ som hör till en näringslivsorganisation eller branschorganisation som företräder företag som är involverade i konstruktion, tillverkning, leverans, installation, användning eller underhåll av den produkt som det bedömer, förutsatt att det kan styrkas att organet är oberoende och att det inte finns några intressekonflikter.

4.   Ett organ för bedömning av överensstämmelse, dess högsta ledning och den personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse får inte utgöras av den som konstruerar, tillverkar, levererar, installerar, köper, äger, använder eller underhåller produkten eller av företrädare för någon av dessa parter. Detta ska inte hindra användning av den bedömda produkten som är nödvändig för verksamheten inom organet för bedömning av överensstämmelse eller användning av en sådan produkt för personligt bruk.

Ett organ för bedömning av överensstämmelse, dess högsta ledning och personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse får varken delta direkt i konstruktion, tillverkning, marknadsföring, installation, användning eller underhåll av denna produkt eller företräda parter som bedriver sådan verksamhet. De får inte delta i någon verksamhet som kan påverka deras objektivitet och integritet i samband med den bedömning av överensstämmelse för vilken de har anmälts. Detta ska framför allt gälla konsulttjänster.

Organ för bedömning av överensstämmelse ska säkerställa att deras dotterbolags eller underentreprenörers verksamhet inte påverkar konfidentialiteten, objektiviteten eller opartiskheten i deras bedömningar av överensstämmelse.

5.   Organ för bedömning av överensstämmelse och deras personal ska utföra bedömningen av överensstämmelse med största möjliga yrkesintegritet och med erforderlig teknisk kompetens på det specifika området och ska vara fria från alla påtryckningar och incitament, i synnerhet ekonomiska, som kan påverka deras omdöme eller resultaten av deras bedömning av överensstämmelse, särskilt när det gäller personer eller grupper av personer som har ett intresse av resultaten av denna verksamhet.

6.   Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska kunna utföra alla de uppgifter avseende bedömning av överensstämmelse som fastställs i delarna 8 eller 9 i bilagan för ett sådant organ och för vilka det har anmälts, oavsett om dessa uppgifter utförs av organet för bedömning av överensstämmelse eller för dess räkning och under dess ansvar.

Vid alla tidpunkter och för varje förfarande för bedömning av överensstämmelse och för varje typ eller kategori av produkter för vilka det har anmälts ska organet för bedömning av överensstämmelse ha följande till sitt förfogande:

a)

Personal med teknisk kunskap och tillräcklig och lämplig erfarenhet för att kunna utföra de uppgifter som ingår i bedömningen av överensstämmelse.

b)

Beskrivningar av förfarandena i enlighet med vilka bedömningar av överensstämmelse utförs, som säkerställer insyn och möjligheten att reproducera förfarandena. Organet ska ha lämpliga riktlinjer och förfaranden för att skilja mellan de uppgifter som det utför i sin egenskap av anmält organ och annan verksamhet.

c)

Förfaranden som gör det möjligt för organet att utöva sin verksamhet med vederbörlig hänsyn tagen till ett företags storlek, bransch och struktur, den berörda produktens komplexitet och eventuell massproduktion eller serietillverkning.

Organet för bedömning av överensstämmelse ska ha de nödvändiga medlen för att korrekt kunna utföra de tekniska och administrativa uppgifterna i samband med bedömningen av överensstämmelse och ska ha tillgång till den utrustning och de hjälpmedel som är nödvändiga.

7.   Den personal som ansvarar för att utföra bedömning av överensstämmelse ska ha

a)

fullgod teknisk och yrkesinriktad utbildning som täcker all slags bedömning av överensstämmelse för vilken organet för bedömning av överensstämmelse har anmälts,

b)

tillfredsställande kunskap om kraven för de bedömningar som den utför och fullgod befogenhet att utföra dessa bedömningar,

c)

tillräcklig kännedom och insikt om kraven, de tillämpliga harmoniserade standarderna och de relevanta bestämmelserna i den harmoniserade unionslagstiftningen och

d)

förmåga att upprätta EU-typintyg eller godkännanden av kvalitetssystem, protokoll och rapporter som visar att bedömningarna har gjorts.

8.   Det ska garanteras att organ för bedömning av överensstämmelse, deras högsta ledning och den personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse är opartiska.

Ersättningen till den högsta ledningen och den personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse vid ett organ för bedömning av överensstämmelse får inte vara beroende av antalet bedömningar som görs eller resultaten av bedömningarna.

9.   Organ för bedömning av överensstämmelse ska vara ansvarsförsäkrade, såvida inte ansvaret åligger medlemsstaten enligt nationell rätt eller medlemsstaten själv tar direkt ansvar för bedömningen av överensstämmelse.

10.   Personalen vid ett organ för bedömning av överensstämmelse ska iaktta tystnadsplikt beträffande all information som de erhåller vid utförandet av sina uppgifter enligt delarna 8 eller 9 i bilagan eller bestämmelser i nationell rätt som genomför dessa, utom gentemot de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där verksamheten bedrivs. Äganderättigheter ska skyddas.

11.   Organ för bedömning av överensstämmelse ska delta i, eller se till att deras personal som ansvarar för bedömningen av överensstämmelse känner till, det relevanta standardiseringsarbetet, tillsynsmyndigheternas arbete när det gäller obemannade luftfartygssystem och frekvensplanering samt det arbete som utförs i den samordningsgrupp för anmälda organ som inrättats i enlighet med relevant harmoniserad unionslagstiftning, och de ska som generella riktlinjer använda de administrativa beslut och dokument som är resultatet av den gruppens arbete.

Artikel 23

Presumtion om överensstämmelse för anmälda organ

Ett organ för bedömning av överensstämmelse som kan visa att det uppfyller kriterierna i de relevanta harmoniserade standarderna eller delar av dem till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska förutsättas uppfylla kraven i artikel 22, förutsatt att dessa krav omfattas av de tillämpliga harmoniserade standarderna.

Artikel 24

Dotterbolag och underentreprenörer till anmälda organ

1.   Om det anmälda organet lägger ut specifika uppgifter med anknytning till bedömningen av överensstämmelse på underentreprenad eller anlitar ett dotterbolag ska det se till att underentreprenören eller dotterbolaget uppfyller kraven i artikel 22 och informera den anmälande myndigheten om detta.

2.   De anmälda organen ska ta det fulla ansvaret för underentreprenörernas eller dotterbolagens uppgifter, oavsett var de är etablerade.

3.   Verksamhet får läggas ut på underentreprenad eller utföras av ett dotterbolag endast om kunden samtycker till det.

4.   De anmälda organen ska se till att den anmälande myndigheten har tillgång till de relevanta dokumenten om bedömningen av underentreprenörens eller dotterbolagets kvalifikationer och det arbete som har utförts av dem i enlighet med delarna 8 och 9 i bilagan.

Artikel 25

Ansökan om anmälan

1.   Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska lämna in en ansökan om anmälan till den anmälande myndigheten i den medlemsstat där det är etablerat.

2.   Ansökan om anmälan ska åtföljas av en beskrivning av de bedömningar av överensstämmelse, den eller de moduler för bedömning av överensstämmelse och den produkt som organet förklarar sig ha kompetens för samt ett ackrediteringsintyg som utfärdats av ett nationellt ackrediteringsorgan och där det intygas att organet för bedömning av överensstämmelse uppfyller kraven i artikel 22.

Artikel 26

Anmälningsförfarande

1.   De anmälande myndigheterna får endast anmäla de organ för bedömning av överensstämmelse som har uppfyllt kraven i artikel 22.

2.   De ska anmäla organ för bedömning av överensstämmelse till kommissionen och de andra medlemsstaterna med hjälp av det elektroniska anmälningsverktyg som har utvecklats och förvaltas av kommissionen.

3.   Anmälan ska innehålla detaljerade uppgifter om bedömningarna av överensstämmelse, modulerna för bedömning av överensstämmelse och den berörda produkten samt ett relevant ackrediteringsintyg.

4.   Det berörda organet får bedriva verksamhet som anmält organ endast om kommissionen eller de övriga medlemsstaterna inte har gjort invändningar inom två veckor från anmälan.

5.   Endast ett sådant organ ska anses vara ett anmält organ i enlighet med detta kapitel.

6.   Den anmälande myndigheten ska underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om alla relevanta ändringar av anmälan.

Artikel 27

Identifikationsnummer och förteckning över anmälda organ

1.   Kommissionen ska tilldela varje anmält organ ett identifikationsnummer.

2.   Organet ska tilldelas ett enda nummer även om det anmäls enligt flera unionsakter.

3.   Kommissionen ska offentliggöra förteckningen över de organ som anmälts i enlighet med denna förordning, inklusive de identifikationsnummer som de har tilldelats och den verksamhet som de har anmälts för.

Kommissionen ska se till att förteckningen hålls uppdaterad.

Artikel 28

Ändringar i anmälan

1.   Om en anmälande myndighet har konstaterat eller har informerats om att ett anmält organ inte längre uppfyller de krav som anges i artikel 22 eller att det underlåter att fullgöra sina skyldigheter, ska myndigheten om så är lämpligt, beroende på hur allvarlig underlåtenheten att uppfylla kraven eller fullgöra skyldigheterna är, begränsa eller återkalla anmälan tillfälligt eller slutligt. Myndigheten ska omedelbart informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om detta.

2.   I händelse av begränsning, tillfällig eller slutlig återkallelse av anmälan, eller om det anmälda organet har upphört med verksamheten, ska den anmälande medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att det anmälda organets dokumentation antingen behandlas av ett annat anmält organ eller hålls tillgänglig för de ansvariga anmälande myndigheterna och marknadskontrollmyndigheterna på deras begäran.

Artikel 29

Ifrågasättande av de anmälda organens kompetens

1.   Kommissionen ska undersöka alla fall där den tvivlar på att ett anmält organ har erforderlig kompetens eller att ett anmält organ fortsatt uppfyller de krav och fullgör de skyldigheter som det omfattas av, och även alla fall där den gjorts uppmärksam på att det föreligger sådana tvivel.

2.   Den anmälande medlemsstaten ska på begäran ge kommissionen all information om grunderna för anmälan eller det anmälda organets kompetens upprätthålls.

3.   Kommissionen ska se till att all känslig information som erhållits i samband med undersökningen behandlas konfidentiellt.

4.   Om kommissionen konstaterar att ett anmält organ inte uppfyller eller inte längre uppfyller kraven för anmälan ska den meddela detta till den anmälande medlemsstaten och anmoda medlemsstaten att vidta erforderliga korrigerande åtgärder, t.ex. vid behov återta anmälan.

Artikel 30

De anmälda organens operativa skyldigheter

1.   Anmälda organ ska utföra bedömningar av överensstämmelse i enlighet med förfarandena för bedömning av överensstämmelse i delarna 8 och 9 i bilagan.

2.   Bedömningarna av överensstämmelse ska utföras på ett proportionellt sätt så att de ekonomiska aktörerna inte belastas i onödan. Organen för bedömning av överensstämmelse ska när de utför sin verksamhet ta vederbörlig hänsyn till ett företags storlek, bransch, och struktur och till produktens komplexitet och eventuell massproduktion eller serietillverkning.

Samtidigt ska de dock respektera den grad av noggrannhet och skyddsnivå som krävs för att det obemannade luftfartyget eller det obemannade luftfartygssystemet ska överensstämma med detta kapitel.

3.   Om ett anmält organ konstaterar att en tillverkare inte uppfyller kraven i delarna 1–6 i bilagan eller motsvarande harmoniserade standarder eller andra tekniska specifikationer ska det begära att tillverkaren vidtar korrigerande åtgärder, och det ska inte utfärda något EU-typintyg eller något godkännande av kvalitetssystem.

4.   Om ett anmält organ vid en kontroll av överensstämmelse efter det att ett EU-typintyg eller ett godkännande av kvalitetssystem har utfärdats konstaterar att en produkt inte längre uppfyller kraven ska det begära att tillverkaren vidtar korrigerande åtgärder, och det ska vid behov tillfälligt eller slutgiltigt återkalla EU-typintyget eller godkännandet av kvalitetssystem.

5.   Om inga korrigerande åtgärder vidtas eller om de inte får önskat resultat, ska det anmälda organet i förekommande fall belägga EU-typintyget eller godkännandet av kvalitetssystem med restriktioner eller återkalla det tillfälligt eller slutgiltigt.

Artikel 31

Överklagande av de anmälda organens beslut

De anmälda organen ska se till att det finns ett öppet och tillgängligt förfarande för överklagande av deras beslut.

Artikel 32

De anmälda organens informationsskyldighet

1.   Anmälda organ ska informera den anmälande myndigheten om följande:

a)

Avslag, begränsningar och tillfällig eller slutgiltig återkallelse av ett EU-typintyg eller av godkännandet av kvalitetssystem i enlighet med kraven i delarna 8 och 9 i bilagan.

b)

Omständigheter som inverkar på omfattningen av eller villkoren för anmälan.

c)

Begäran från marknadskontrollmyndigheterna om information om bedömningar av överensstämmelse.

d)

På begäran, bedömningar av överensstämmelse som gjorts inom ramen för anmälan och all annan verksamhet, inklusive gränsöverskridande verksamhet och underentreprenad.

2.   De anmälda organen ska i enlighet med kraven i delarna 8 och 9 i bilagan ge de andra organ som anmälts i enlighet med detta kapitel och som utför liknande bedömningar av överensstämmelse som täcker samma kategorier av obemannade luftfartyg eller obemannade luftfartygssystem, relevant information om frågor som rör negativa och, på begäran, positiva resultat av bedömningar av överensstämmelse.

3.   De anmälda organen ska fullgöra de informationsskyldigheter som fastställs i delarna 8 och 9 i bilagan.

Artikel 33

Utbyte av erfarenhet

Kommissionen ska sörja för att erfarenhetsutbyte förekommer mellan de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för riktlinjerna för anmälan.

Artikel 34

Samordning av anmälda organ

1.   Kommissionen ska säkerställa att lämplig samordning och lämpligt samarbete sker mellan de organ som anmälts i enlighet med detta kapitel och att samordningen och samarbetet bedrivs på ett tillfredsställande sätt genom en sektorsspecifik grupp av anmälda organ.

2.   Anmälda organ ska delta i denna grupps arbete direkt eller genom utsedda representanter.

AVSNITT 5

Marknadskontroll i unionen, kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden och unionens skyddsförfarande

Artikel 35

Marknadskontroll och kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden

1.   Medlemsstaterna ska organisera och genomföra marknadskontroll av produkter som släpps ut på unionsmarknaden i enlighet med artikel 15.3 och artiklarna 16–26 i förordning (EG) nr 765/2008.

2.   Medlemsstaterna ska organisera och genomföra kontroll av produkter som släpps ut på unionsmarknaden i enlighet med artikel 15.5 och artiklarna 27, 28 och 29 i förordning (EG) nr 765/2008.

3.   Medlemsstaterna ska säkerställa att deras marknads- och gränskontrollmyndigheter samarbetar med de behöriga myndigheter som har utsetts enligt artikel 17 i genomförandeförordning (EU) 2019/947 om säkerhetsfrågor och ska inrätta lämpliga mekanismer för kommunikation och samordning mellan dem, där de på bästa sätt använder den information som finns i det system för rapportering av händelser som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014 (14) och de informationssystem som beskrivs i artiklarna 22 och 23 i förordning (EG) nr 765/2008.

Artikel 36

Förfarande för att hantera produkter som utgör en risk på nationell nivå

1.   Om en medlemsstats marknadskontrollmyndigheter har vidtagit åtgärder i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 eller om de har tillräckliga skäl att anta att en produkt som omfattas av detta kapitel utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet eller för andra aspekter av skydd i allmänhetens intresse som omfattas av detta kapitel, ska de göra en utvärdering av produkten som omfattar alla tillämpliga krav som fastställs i detta kapitel. De berörda ekonomiska aktörerna ska när så krävs samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna i detta syfte.

Om marknadskontrollmyndigheterna vid den utvärdering som avses i första stycket konstaterar att produkten inte uppfyller kraven i detta kapitel ska de utan dröjsmål ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att produkten ska uppfylla dessa krav, dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den inom en rimlig period som de fastställer i förhållande till typen av risk.

Marknadskontrollmyndigheterna ska informera det berörda anmälda organet om detta.

Artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 ska tillämpas på de åtgärder som avses i andra stycket i denna punkt.

2.   När marknadskontrollmyndigheterna anser att den bristande överensstämmelsen inte bara gäller det nationella territoriet, ska de informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om utvärderingsresultaten och om de åtgärder som de har ålagt den ekonomiska aktören att vidta.

3.   De ekonomiska aktörerna ska se till att alla lämpliga korrigerande åtgärder vidtas i fråga om alla berörda produkter som de har tillhandahållit på unionsmarknaden.

4.   Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom den period som avses i punkt 1 andra stycket, ska marknadskontrollmyndigheterna vidta alla lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av produkten på sin nationella marknad, dra tillbaka produkten från den marknaden eller återkalla den.

Marknadskontrollmyndigheterna ska utan dröjsmål informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om dessa åtgärder.

5.   I den information som avses i punkt 4 ska alla tillgängliga uppgifter ingå, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera den produkt som inte uppfyller kraven, dess ursprung, vilken typ av bristande överensstämmelse som görs gällande och den risk produkten utgör, vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits och dess varaktighet samt den berörda ekonomiska aktörens synpunkter. Marknadskontrollmyndigheterna ska särskilt ange om den bristande överensstämmelsen beror på någon av följande omständigheter:

a)

Produkten uppfyller inte de krav som anges i artikel 4.

b)

Brister i de harmoniserade standarder som avses i artikel 12.

6.   Andra medlemsstater än den som inledde förfarandet enligt denna artikel ska utan dröjsmål informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om vidtagna åtgärder och om eventuella kompletterande uppgifter som de har tillgång till med avseende på den berörda produktens bristande överensstämmelse med kraven samt eventuella invändningar mot den vidtagna nationella åtgärden.

7.   Åtgärden ska anses vara berättigad om ingen medlemsstat eller kommissionen har rest invändningar inom tre månader efter mottagandet av den information som avses i punkt 5 mot en provisorisk åtgärd som vidtagits av en medlemsstat.

8.   Medlemsstaterna ska se till att lämpliga begränsande åtgärder, till exempel tillbakadragande av produkten från marknaden, utan dröjsmål vidtas i fråga om produkten.

Artikel 37

Unionens förfaranden i fråga om skyddsåtgärder

1.   Om det, efter det att förfarandet i artikel 36.3 och 36.4 har slutförts, har rests invändningar mot en åtgärd som en medlemsstat vidtagit eller om kommissionen anser att en nationell åtgärd strider mot unionslagstiftningen, ska kommissionen utan dröjsmål inleda samråd med medlemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna och utvärdera den nationella åtgärden. På grundval av utvärderingsresultaten ska kommissionen besluta om den nationella åtgärden är berättigad eller inte.

Kommissionen ska rikta beslutet till alla medlemsstater och omedelbart delge det till dem och den eller de berörda ekonomiska aktörerna.

2.   Om den nationella åtgärden anses vara berättigad ska alla medlemsstater vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att den produkt som inte uppfyller kraven dras tillbaka eller återkallas från deras marknader och underrätta kommissionen om detta. Om den nationella åtgärden anses oberättigad ska den berörda medlemsstaten upphäva åtgärden.

3.   Om den nationella åtgärden anses vara berättigad och produktens bristande överensstämmelse kan tillskrivas brister i de harmoniserade standarder som avses i artikel 36.5 b i denna förordning, ska kommissionen tillämpa det förfarande som föreskrivs i artikel 11 i förordning (EU) nr 1025/2012.

Artikel 38

Produkt som uppfyller kraven men utgör en risk

1.   Om en medlemsstat, efter en utvärdering i enlighet med artikel 36.1, konstaterar att produkten visserligen uppfyller kraven i detta kapitel, men utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet eller skydd av andra samhällsintressen som omfattas av detta kapitel ska den ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga åtgärder antingen för att säkerställa att den berörda produkten när den har släppts ut på marknaden inte längre utgör en sådan risk eller för att dra tillbaka eller återkalla produkten från marknaden inom en rimlig tid som medlemsstaten fastställer i förhållande till typen av risk.

2.   De ekonomiska aktörerna ska se till att det vidtas korrigerande åtgärder i fråga om alla berörda produkter som de har tillhandahållit på unionsmarknaden.

3.   Medlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna. Informationen ska innehålla alla tillgängliga uppgifter, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera den berörda produkten, produktens ursprung och leveranskedja, den risk produkten utgör, vilken typ av nationella åtgärder som vidtagits och deras varaktighet.

4.   Kommissionen ska utan dröjsmål inleda samråd med medlemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna och utvärdera de nationella åtgärderna. På grundval av utvärderingsresultaten ska kommissionen besluta om den nationella åtgärden är berättigad eller inte, och vid behov föreslå lämpliga åtgärder.

5.   Kommissionen ska rikta beslutet till alla medlemsstater och omedelbart delge det till dem och den eller de berörda ekonomiska aktörerna.

Artikel 39

Formell bristande överensstämmelse

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 36 ska en medlemsstat, om den konstaterar något av följande avseende produkter som omfattas av det här kapitlet, ålägga den berörda ekonomiska aktören att åtgärda den bristande överensstämmelsen:

a)

CE-märkningen har anbringats i strid med artikel 30 i förordning (EG) nr 765/2008 eller artikel 15 eller 16 i den här förordningen.

b)

CE- eller typmärkningen har inte anbringats.

c)

Det anmälda organets identifikationsnummer, i de fall där det förfarande för bedömning av överensstämmelse som fastställs i del 9 i bilagan används, har anbringats i strid med artikel 16 eller saknas.

d)

Identifieringsetiketten som anger det obemannade luftfartygets klass har inte anbringats.

e)

Uppgiften om ljudeffektnivån, om sådan krävs, har inte anbringats.

f)

Serienumret har inte anbringats eller har fel format.

g)

Bruksanvisningen eller informationsmeddelandet är inte tillgängligt.

h)

EU-försäkran om överensstämmelse saknas eller har inte upprättats.

i)

EU-försäkran om överensstämmelse har inte upprättats på ett korrekt sätt.

j)

Den tekniska dokumentationen är antingen inte tillgänglig eller inte komplett.

k)

Tillverkarens eller importörens namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke, webbadress eller postadress saknas.

2.   Om sådan bristande överensstämmelse som avses i punkt 1 kvarstår ska den berörda medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda tillhandahållandet av produkten på marknaden eller se till att den återkallas eller dras tillbaka från marknaden.

KAPITEL III

Obemannade luftfartygssystem som används i kategorierna ”certifierad” och ”särskild”

Artikel 40

Krav för obemannade luftfartygssystem som används i kategorierna ”certifierad” och ”särskild”

1.   Konstruktion, produktion och underhåll av obemannade luftfartygssystem ska certifieras om det obemannade luftfartygssystemet uppfyller något av följande villkor:

a)

Det har karaktäristiska mått på 3 meter eller mer och är konstruerat för att framföras över folksamlingar.

b)

Det är utformat för att transportera personer.

c)

Det är avsett för transport av farligt gods och kräver en hög nivå av tillförlitlighet för att minska riskerna för tredje part i händelse av olycka.

d)

Det används i den ”särskilda” verksamhetskategori som fastställs i artikel 5 i genomförandeförordning (EU) 2019/947 och det i drifttillstånd utfärdat av den behöriga myndigheten, efter en riskbedömning som föreskrivs i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) 2019/947 konstateras att risken inte på ett tillfredsställande sätt kan minskas utan certifiering av det obemannade luftfartygssystemet.

2.   Ett obemannat luftfartygssystem som omfattas av certifiering ska uppfylla de tillämpliga krav som fastställs i kommissionens förordningar (EU) nr 748/2012 (15), (EU) nr 640/2015 (16) och (EU) nr 1321/2014 (17).

3.   Såvida det inte behöver certifieras i enlighet med punkt 1, ska ett luftfartygssystem som används i den ”särskilda” kategorin ha den tekniska kapacitet som anges i det drifttillstånd som utfärdats av den behöriga myndigheten eller i det standardscenario som anges i tillägg 1 till bilagan till genomförandeförordning (EU) 2019/947 eller enligt definitionen i drifttillståndet för lätta obemannade luftfartygssystem (Light UAS Operator Certificate, LUC) enligt del C i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2019/947.

KAPITEL IV

Tredjelandsoperatörer av obemannade luftfartygssystem

Artikel 41

Tredjelandsoperatörer av obemannade luftfartygssystem

1.   Operatörer av obemannade luftfartygssystem som har sin huvudsakliga verksamhet, är etablerade eller bosatta i ett tredjeland, ska uppfylla kraven i förordning (EU) genomförandeförordning (EU) 2019/947 i fråga om av användning av obemannade luftfartyg inom det gemensamma europeiska luftrummet.

2.   Den behöriga myndigheten för tredjelandsoperatörer av obemannade luftfartygssystem är den behöriga myndigheten i den första medlemsstat där operatören avser att bedriva verksamhet.

3.   Genom undantag från punkt 1 kan ett intyg av fjärrpiloten behörighetsbevis eller obemannade luftfartyg i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2019/947, eller motsvarande handling, erkännas av den behöriga myndigheten för drift inom, till och från unionen under förutsättning att

a)

tredjelandet har begärt ett sådant erkännande,

b)

intyget om fjärrpilotens kompetens eller om operatören av obemannade luftfartygssystem är giltiga i den utfärdande staten och att

c)

kommissionen, efter samråd med Easa, har säkerställt att de krav som ställs för att utfärda sådana certifikat ger samma säkerhetsgrad som denna förordning.

KAPITEL V

Slutbestämmelser

Artikel 42

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet (EUT L 170, 30.6.2009, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 24).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (EUT L 96, 29.3.2014, s. 79).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (EUT L 153, 22.5.2014, s. 62).

(6)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets beslut 93/465/EEG (EUT L 218, 13.8.2008, s. 82).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (EGT L 11, 15.1.2002, s. 4).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 av den 24 maj 2019 om regler och förfaranden för drift av obemannade luftfartyg (se sidan 45 i detta nummer av EUT).

(9)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

(12)  Easas yttrande nr 01/2018 Introduction of a regulatory framework for the operation of unmanned aircraft systems in the 'open' and 'specific' categories' (RMT.0230), är tillgängligt på https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den 10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet (EUT L 96, 31.3.2004, s. 20).

(14)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014 av den 3 april 2014 om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 1321/2007 och (EG) nr 1330/2007 (EUT L 122, 24.4.2014, s. 18).

(15)  Kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 av den 3 augusti 2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (EUT L 224, 21.8.2012, s. 1).

(16)  Kommissionens förordning (EU) 2015/640 av den 23 april 2015 om ytterligare luftvärdighetsspecifikationer för en viss typ av drift och om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 (EUT L 106, 24.4.2015, s. 18).

(17)  Kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 av den 26 november 2014 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och anordningar och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter (EUT L 362, 17.12.2014, s. 1).


BILAGA

DEL 1

Krav för obemannade luftfartygssystem i klass C0

Ett obemannat luftfartyg som ingår i ett obemannat luftfartygssystem i klass C0 ska vara försett med följande märkning:

Image 1

Ett obemannat luftfartygssystem i klass C0 ska uppfylla följande krav:

1.

Ha en maximal startmassa som understiger 250 g, inbegripet nyttolast.

2.

Ha en maximal hastighet vid planflykt på 19 m/s.

3.

Kunna nå en högsta höjd över startpunkten på 120 m.

4.

Kunna styras säkert med tanke på stabilitet, manövrerbarhet och datalänkens prestanda av en fjärrpilot enligt tillverkarens instruktioner, på det sätt som erfordras under alla operativa förhållanden som kan förutses, inbegripet efter bortfall av ett eller, i förekommande fall, flera system.

5.

Vara konstruerat och utfört på ett sådant sätt att risken för personskador minimeras under drift. Vassa kanter ska undvikas, såvida de inte är tekniskt oundvikliga enligt god konstruktions- och tillverkningssed. Om det är utrustat med propellrar ska det vara utformat på ett sådant sätt att eventuella skador som kan åsamkas av propellerbladen begränsas.

6.

Drivas med elektricitet och ha en märkspänning som inte överstiger 24 volt likström eller motsvarande spänning för växelström. Ingen åtkomlig del får ha en spänning som överstiger 24 volt likström eller motsvarande spänning för växelström. Den inre spänningen får inte överstiga 24 volt likström eller motsvarande spänning för växelström, såvida det inte kan säkerställas att den kombination av spänning och ström som genereras inte ger upphov till någon risk eller skadlig elchock, också när det obemannade luftfartygssystemet är sönder.

7.

Om det är utrustat med follow-me-läge och när denna funktion är inkopplad befinna sig högst 50 m från fjärrpiloten och möjliggöra för denne att återta kontrollen över det obemannade luftfartyget.

8.

Släppas ut på marknaden med en bruksanvisning som innehåller följande:

a)

Uppgifter om det obemannade luftfartygets egenskaper som inbegriper

det obemannade luftfartygets klass,

det obemannade luftfartygets massa (med en beskrivning av referenskonfigurationen) och maximala startmassa (MTOM),

en allmän beskrivning av den tillåtna nyttolasten i termer av massadimensioner, gränssnitt mot det obemannade luftfartyget och andra eventuella begränsningar,

utrustning och programvara för kontroll av det obemannade luftfartyget på distans,

och en beskrivning av hur det obemannade luftfartyget uppför sig om datalänken bryts.

b)

En tydlig bruksanvisning.

c)

Uppgifter om driftbegränsningar (däribland meteorologiska förhållanden och drift i dagsljus/mörker).

d)

En beskrivning av alla risker som sammanhänger med drift av obemannade luftfartygssystem för användare i olika åldrar.

9.

Innehålla ett informationsmeddelande från Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) i vilket de tillämpliga begränsningar och skyldigheter som anges i genomförandeförordning (EU) 2019/947 anges.

10.

Punkterna 4, 5 och 6 ska inte tillämpas för obemannade luftfartygssystem som är leksaker i den mening som avses i direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet.

DEL 2

Krav för obemannade luftfartygssystem i klass C1

Ett obemannat luftfartyg som ingår i ett obemannat luftfartygssystem i klass C1 ska vara försett med följande märkning:

Image 2

Ett obemannat luftfartygssystem i klass C1 ska uppfylla följande krav:

1.

Vara tillverkat av sådana material och ha sådana prestanda och fysiska egenskaper att den energi som skulle överföras till ett människohuvud vid en kollision i högsta hastighet skulle vara mindre än 80 J, eller, som ett alternativ, ha en maximal startmassa som understiger 900 g, inbegripet nyttolast.

2.

Ha en maximal hastighet vid planflykt på 19 m/s.

3.

Kunna nå en högsta höjd över startpunkten på 120 m eller vara utrustade med ett system som begränsar höjden över ytan eller över startpunkten till 120 m eller till ett värde som kan väljas av fjärrpiloten. Om värdet är valbart ska tydlig information om det obemannade luftfartygets höjd över ytan eller startpunkten under flygning lämnas till fjärrpiloten.

4.

Kunna styras säkert med tanke på stabilitet, manövrerbarhet och datalänkens prestanda av en fjärrpilot enligt tillverkarens instruktioner, på det sätt som erfordras under alla operativa förhållanden som kan förutses, inbegripet efter bortfall av ett eller, i förekommande fall, flera system.

5.

Ha erforderlig mekanisk hållfasthet, inklusive en eventuell nödvändig säkerhetsfaktor, och i förekommande fall tillräcklig stabilitet för att tåla de påfrestningar som det utsätts för under användning utan att brytas sönder eller deformeras, vilket skulle kunna påverka flygsäkerheten.

6.

Vara konstruerat och utfört på ett sådant sätt att risken för personskador minimeras under drift. Vassa kanter ska undvikas, såvida de inte är tekniskt oundvikliga enligt god konstruktions- och tillverkningssed. Om det är utrustat med propellrar ska det vara utformat på ett sådant sätt att eventuella skador som kan åsamkas av propellerbladen begränsas.

7.

I händelse av att datalänken bryts ha en tillförlitlig och förutsägbar metod för att dataöverföringen ska kunna återupptas eller flygningen avbrytas på ett sätt som minskar påverkan på tredje parter i luften eller på marken.

8.

Om det inte är ett luftfartyg med fasta vingar ha en garanterad A-vägd ljudeffektnivå på LWA fastställd enligt del 13 som inte överstiger de nivåer som fastställs i del 15.

9.

Om det inte är ett luftfartyg med fasta vingar vara försett med uppgifter om den garanterade A-vägda ljudeffektnivån på själva luftfartyget och/eller förpackningen enligt del 14.

10.

Drivas med elektricitet och ha en märkspänning som inte överstiger 24 volt likström eller motsvarande spänning för växelström. Ingen åtkomlig del får ha en spänning som överstiger 24 volt likström eller motsvarande spänning för växelström. Den inre spänningen får inte överstiga 24 volt likström eller motsvarande spänning för växelström, såvida det inte kan säkerställas att den kombination av spänning och ström som genereras inte ger upphov till någon risk eller skadlig elchock, också när det obemannade luftfartygssystemet är sönder.

11.

Ha ett unikt fysiskt serienummer som överensstämmer med standarden ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers.

12.

Ha en direkt fjärridentifiering som

a)

möjliggör uppladdning av operatörens registreringsnummer i enlighet med artikel 14 i genomförandeförordning (EU) 2019/947 och uteslutande genom den process som föreskrivs i registreringssystemet,

b)

i realtid under hela flygningen säkerställer direkt periodisk utsändning från luftfartyget, med hjälp av ett öppet och dokumenterat sändningsprotokoll, av följande uppgifter på ett sådant sätt att de kan tas emot direkt av befintliga mobila enheter inom utsändningsområdet:

i

operatörens registreringsnummer,

ii

luftfartygets unika fysiska serienummer som överensstämmer med standarden ANSI/CTA-2063,

iii

luftfartygets geografiska position och höjd över ytan eller startpunkten,

iv

luftfartygets flygväg mätt medsols utifrån den geografiska nordpolen och luftfartygets hastighet på marken, och

v

fjärrpilotens geografiska position eller, om denna inte är tillgänglig, startpunkten.

c)

säkerställer att användaren inte kan ändra de uppgifter som anges i punkt b ii–v.

13.

Vara utrustat med ett så kallat geo-awareness-system som tillhandahåller

a)

ett gränssnitt för att ladda upp och uppdatera data som innehåller information om de gränser för luftrummet i förhållande till luftfartygets position och höjd som sätts av de geografiska zoner som definieras i artikel 15 i genomförandeförordning (EU) 2019/947 vilket säkerställer att uppladdning och uppdatering av sådana data inte försämrar deras integritet och giltighet,

b)

en varningssignal till fjärrpiloten när en potentiell överträdelse av luftrummets gränser upptäcks och

c)

information till fjärrpiloten om luftfartygets status samt en varningssignal när dess positionsbestämnings- och navigeringssystem inte kan säkerställa ett väl fungerande geo-awareness-system.

14.

Om luftfartyget har en funktion som begränsar dess tillträde till vissa områden eller volymer i luftrummet ska denna funktion vara så utformad att den samverkar väl med luftfartygets flygstyrsystem utan att negativt påverka flygsäkerheten. Dessutom ska fjärrpiloten erhålla tydlig information när denna funktion hindrar luftfartyget att komma in i dessa områden eller volymer i luftrummet.

15.

Ge fjärrpiloten en tydlig varning när batteriet i luftfartyget eller dess kontrollstation når en låg laddningsnivå, så att fjärrpiloten har tillräckligt med tid för att landa luftfartyget på ett säkert sätt.

16.

Vara försett med belysning för att

a)

luftfartyget ska kunna manövreras och

b)

vara synligt på natten, där belysningen ska vara konstruerad så att det är möjligt för en person på marken att särskilja det från ett bemannat luftfartyg.

17.

Om det är utrustat med follow-me-läge och när denna funktion är inkopplad befinna sig högst 50 m från fjärrpiloten och möjliggöra för denne att återta kontrollen över det obemannade luftfartyget.

18.

Släppas ut på marknaden med en bruksanvisning som innehåller följande:

a)

Uppgifter om det obemannade luftfartygets egenskaper som inbegriper

luftfartygets klass,

det obemannade luftfartygets massa (med en beskrivning av referenskonfigurationen) och maximala startmassa (MTOM),

en allmän beskrivning av den tillåtna nyttolasten i termer av massadimensioner, gränssnitt mot det obemannade luftfartyget och andra eventuella begränsningar,

utrustning och programvara för kontroll av det obemannade luftfartyget på distans,

hänvisning till det sändningsprotokoll som används för den direkta fjärridentifieringen,

ljudeffektnivå,

och en beskrivning av hur det obemannade luftfartyget uppför sig om datalänken bryts.

b)

En tydlig bruksanvisning.

c)

Förfarande för att ladda upp luftrummets begränsningar.

d)

Underhållsanvisningar.

e)

Felsökningsrutiner.

f)

Uppgifter om driftbegränsningar (däribland meteorologiska förhållanden och drift i dagsljus/mörker).

g)

En beskrivning av alla risker som sammanhänger med driften av obemannade luftfartygssystem.

19.

Ett informationsmeddelande från Easa som innehåller uppgifter om tillämpliga begränsningar och skyldigheter enligt EU-rätten.

DEL 3

Krav för obemannade luftfartygssystem i klass C2

Ett obemannat luftfartyg som ingår i ett obemannat luftfartygssystem i klass C2 ska vara försett med följande märkning:

Image 3

Ett obemannat luftfartygssystem i klass C2 ska uppfylla följande krav:

1.

Ha en maximal startmassa som understiger 4 kg, inbegripet nyttolast.

2.

Kunna nå en högsta höjd över startpunkten på 120 m eller vara utrustade med ett system som begränsar höjden över ytan eller över startpunkten till 120 m eller till ett värde som kan väljas av fjärrpiloten. Om värdet är valbart ska tydlig information om det obemannade luftfartygets höjd över ytan eller startpunkten under flygning lämnas till fjärrpiloten.

3.

Kunna styras säkert med tanke på stabilitet, manövrerbarhet och datalänkens prestanda av en fjärrpilot med den kompetens som föreskrivs i genomförandeförordning (EU) 2019/947 och enligt tillverkarens instruktioner, på det sätt som erfordras under alla operativa förhållanden som kan förutses, inbegripet efter bortfall av ett eller i förekommande fall, flera system.

4.

Ha erforderlig mekanisk hållfasthet, inklusive en eventuell nödvändig säkerhetsfaktor, och i förekommande fall tillräcklig stabilitet för att tåla de påfrestningar som det utsätts för under användning utan att brytas sönder eller deformeras, vilket skulle kunna påverka flygsäkerheten.

5.

När det gäller ett förtöjt luftfartyg ha en förtöjning som är högst 50 m lång och en mekanisk hållfasthet som inte understiger

a)

aerodynens vikt med maximal massa multiplicerad med 10 för luftfartyg som är tyngre än luft och

b)

den kraft som utövas av kombinationen av maximal statisk dragkraft och aerodynamisk kraft vid den maximala tillåtna vindhastigheten under flygning multiplicerad med fyra för luftfartyg som är lättare än luft.

6.

Vara konstruerat och utfört på ett sådant sätt att risken för personskador minimeras under drift. Vassa kanter ska undvikas, såvida de inte är tekniskt oundvikliga enligt god konstruktions- och tillverkningssed. Om det är utrustat med propellrar ska det vara utformat på ett sådant sätt att eventuella skador som kan åsamkas av propellerbladen begränsas.

7.

Om det inte är förtöjt, i händelse av att datalänken bryts, ha en tillförlitlig och förutsägbar metod för att dataöverföringen ska kunna återupptas eller flygningen avbrytas på ett sätt som minskar påverkan på tredje parter i luften eller på marken.

8.

Om det inte är förtöjt, vara utrustat med en datalänk som är skyddad mot obehörigt tillträde till styr- och kontrollfunktionerna.

9.

Om det inte är ett luftfartyg med fasta vingar ha ett låghastighetsläge som fjärrpiloten kan välja och som begränsar den högsta marschhastigheten till 3 m/s.

10.

Om det inte är ett luftfartyg med fasta vingar ha en garanterad A-vägd ljudeffektnivå på LWA fastställd enligt del 13 som inte överstiger de nivåer som fastställs i del 15.

11.

Om det inte är ett luftfartyg med fasta vingar vara försett med uppgifter om den garanterade A-vägda ljudeffektnivån på själva luftfartyget och/eller förpackningen enligt del 14.

12.

Drivas med elektricitet och ha en märkspänning som inte överstiger 48 volt likström eller motsvarande spänning för växelström. Ingen åtkomlig del får ha en spänning som överstiger 48 volt likström eller motsvarande spänning för växelström. Den inre spänningen får inte överstiga 48 volt likström eller motsvarande spänning för växelström, såvida det inte kan säkerställas att den kombination av spänning och ström som genereras inte ger upphov till någon risk eller skadlig elchock, också när det obemannade luftfartygssystemet är sönder.

13.

Ha ett unikt fysiskt serienummer som överensstämmer med standarden ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers.

14.

Om det inte är förtöjt, ha en direkt fjärridentifiering som

a)

möjliggör uppladdning av operatörens registreringsnummer i enlighet med artikel 14 i genomförandeförordning (EU) 2019/947 och uteslutande genom den process som föreskrivs i registreringssystemet,

b)

i realtid under hela flygningen säkerställer direkt periodisk utsändning från luftfartyget, med hjälp av ett öppet och dokumenterat sändningsprotokoll, av följande uppgifter på ett sådant sätt att de kan tas emot direkt av befintliga mobila enheter inom utsändningsområdet:

i

operatörens registreringsnummer,

ii

luftfartygets unika fysiska serienummer som överensstämmer med standarden ANSI/CTA-2063,

iii

luftfartygets geografiska position och höjd över ytan eller startpunkten,

iv

luftfartygets flygväg mätt medsols utifrån den geografiska nordpolen och luftfartygets hastighet på marken, och

v

fjärrpilotens geografiska position.

c)

säkerställer att användaren inte kan ändra de uppgifter som anges i punkt b ii–v.

15.

Vara utrustat med en geo-awareness-funktion som tillhandahåller

a)

ett gränssnitt för att ladda upp och uppdatera data som innehåller information om de gränser för luftrummet i förhållande till luftfartygets position och höjd genomförandeförordning (EU) 2019/947, vilket säkerställer att uppladdning och uppdatering av dessa data inte försämrar deras integritet och giltighet,

b)

en varningssignal till fjärrpiloten när en potentiell överträdelse av luftrummets gränser upptäcks och

c)

information till fjärrpiloten om luftfartygets status samt en varningssignal när dess positionsbestämnings- och navigeringssystem inte kan säkerställa ett väl fungerande geo-awareness-system.

16.

Om luftfartyget har en funktion som begränsar dess tillträde till vissa områden eller volymer i luftrummet ska denna funktion vara så utformad att den samverkar väl med luftfartygets flygstyrsystem utan att negativt påverka flygsäkerheten. Dessutom ska fjärrpiloten erhålla tydlig information när denna funktion hindrar luftfartyget att komma in i dessa områden eller volymer i luftrummet.

17.

Ge fjärrpiloten en tydlig varning när batteriet i luftfartyget eller dess kontrollstation når en låg laddningsnivå, så att fjärrpiloten har tillräckligt med tid för att landa luftfartyget på ett säkert sätt.

18.

Vara försett med belysning för att

1.

luftfartyget ska kunna manövreras och

2.

vara synligt på natten, där belysningen ska vara konstruerad så att det är möjligt för en person på marken att särskilja det från ett bemannat luftfartyg.

19.

Släppas ut på marknaden med en bruksanvisning som innehåller följande:

a)

Uppgifter om det obemannade luftfartygets egenskaper som inbegriper

luftfartygets klass,

det obemannade luftfartygets massa (med en beskrivning av referenskonfigurationen) och maximala startmassa (MTOM),

en allmän beskrivning av den tillåtna nyttolasten i termer av massadimensioner, gränssnitt mot det obemannade luftfartyget och andra eventuella begränsningar,

utrustning och programvara för kontroll av det obemannade luftfartyget på distans,

hänvisning till det sändningsprotokoll som används för den direkta fjärridentifieringen,

ljudeffektnivå,

och en beskrivning av hur det obemannade luftfartyget uppför sig om datalänken bryts.

b)

En tydlig bruksanvisning.

c)

Förfarande för att ladda upp luftrummets begränsningar.

d)

Underhållsanvisningar.

e)

Felsökningsrutiner.

f)

Uppgifter om driftbegränsningar (däribland meteorologiska förhållanden och drift i dagsljus/mörker).

g)

En beskrivning av alla risker som sammanhänger med driften av obemannade luftfartygssystem.

20.

Ett informationsmeddelande från Easa som innehåller uppgifter om tillämpliga begränsningar och skyldigheter enligt EU-rätten.

DEL 4

Krav för obemannade luftfartygssystem i klass C3

Ett obemannat luftfartyg som ingår i ett obemannat luftfartygssystem i klass C3 ska vara försett med följande märkning:

Image 4

Ett obemannat luftfartygssystem i klass C3 ska uppfylla följande krav:

1.

Ha en maximal startmassa som understiger 25 kg, inbegripet nyttolast, och ett maximalt karaktäristiskt mått som understiger 3 meter.

2.

Kunna nå en högsta höjd över startpunkten på 120 m eller vara utrustade med ett system som begränsar höjden över ytan eller över startpunkten till 120 m eller till ett värde som kan väljas av fjärrpiloten. Om värdet är valbart ska tydlig information om det obemannade luftfartygets höjd över ytan eller startpunkten under flygning lämnas till fjärrpiloten.

3.

Kunna styras säkert med tanke på stabilitet, manövrerbarhet och datalänkens prestanda av en pilot med den kompetens som föreskrivs i genomförandeförordning (EU) 2019/947 och enligt tillverkarens instruktioner, på det sätt som erfordras under alla operativa förhållanden som kan förutses, inbegripet efter bortfall av ett eller i förekommande fall, flera system.

4.

När det gäller ett förtöjt luftfartyg ha en förtöjning som är högst 50 m lång och en mekanisk hållfasthet som inte understiger

a)

aerodynens vikt med maximal massa multiplicerad med 10 för luftfartyg som är tyngre än luft och

b)

den kraft som utövas av kombinationen av maximal statisk dragkraft och aerodynamisk kraft vid den maximala tillåtna vindhastigheten under flygning multiplicerad med fyra för luftfartyg som är lättare än luft.

5.

Om det inte är förtöjt, i händelse av att datalänken bryts, ha en tillförlitlig och förutsägbar metod för att dataöverföringen ska kunna återupptas eller flygningen avbrytas på ett sätt som minskar påverkan på tredje parter i luften eller på marken.

6.

Om det inte är ett luftfartyg med fasta vingar vara försett med uppgifter om den garanterade A-vägda ljudeffektnivån L WA fastställd i enlighet med del 13 på själva luftfartyget och/eller förpackningen enligt del 14.

7.

Drivas med elektricitet och ha en märkspänning som inte överstiger 48 volt likström eller motsvarande spänning för växelström. Ingen åtkomlig del får ha en spänning som överstiger 48 volt likström eller motsvarande spänning för växelström. Den inre spänningen får inte överstiga 48 volt likström eller motsvarande spänning för växelström, såvida det inte kan säkerställas att den kombination av spänning och ström som genereras inte ger upphov till någon risk eller skadlig elchock, också när det obemannade luftfartygssystemet är sönder.

8.

Ha ett unikt fysiskt serienummer som överensstämmer med standarden ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers.

9.

Om det inte är förtöjt, ha en direkt fjärridentifiering som

a)

möjliggör uppladdning av operatörens registreringsnummer i enlighet med artikel 14 i genomförandeförordning (EU) 2019/947 och uteslutande genom den process som föreskrivs i registreringssystemet,

b)

i realtid under hela flygningen säkerställer direkt periodisk utsändning från luftfartyget, med hjälp av ett öppet och dokumenterat sändningsprotokoll, av följande uppgifter på ett sådant sätt att de kan tas emot direkt av befintliga mobila enheter inom utsändningsområdet:

i

operatörens registreringsnummer,

ii

luftfartygets unika fysiska serienummer som överensstämmer med standarden ANSI/CTA-2063,

iii

luftfartygets geografiska position och höjd över ytan eller startpunkten,

iv

luftfartygets flygväg mätt medsols utifrån den geografiska nordpolen och luftfartygets hastighet på marken, och

v

fjärrpilotens geografiska position.

c)

säkerställer att användaren inte kan ändra de uppgifter som anges i punkt b ii–v.

10.

Vara utrustat med en geo-awareness-funktion som tillhandahåller

a)

ett gränssnitt för att ladda upp och uppdatera data som innehåller information om de gränser för luftrummet i förhållande till luftfartygets position och höjd som sätts av de geografiska zoner som definieras i artikel 15 i genomförandeförordning (EU) 2019/947, vilket säkerställer att uppladdning och uppdatering av dessa data inte försämrar deras integritet och giltighet,

b)

en varningssignal till fjärrpiloten när en potentiell överträdelse av luftrummets gränser upptäcks och

c)

information till fjärrpiloten om luftfartygets status samt en varningssignal när dess positionsbestämnings- och navigeringssystem inte kan säkerställa ett väl fungerande geo-awareness-system.

11.

Om luftfartyget har en funktion som begränsar dess tillträde till vissa områden eller volymer i luftrummet ska denna funktion vara så utformad att den samverkar väl med luftfartygets flygstyrsystem utan att negativt påverka flygsäkerheten. Dessutom ska fjärrpiloten erhålla tydlig information när denna funktion hindrar luftfartyget att komma in i dessa områden eller volymer i luftrummet.

12.

Om det inte är förtöjt, vara utrustat med en datalänk som är skyddad mot obehörigt tillträde till styr- och kontrollfunktionerna.

13.

Ge fjärrpiloten en tydlig varning när batteriet i luftfartyget eller dess kontrollstation når en låg laddningsnivå, så att fjärrpiloten har tillräckligt med tid för att landa luftfartyget på ett säkert sätt.

14.

Vara försett med belysning för att

(1)

luftfartyget ska kunna manövreras och

(2)

vara synligt på natten, där belysningen ska vara konstruerad så att det är möjligt för en person på marken att särskilja det från ett bemannat luftfartyg.

15.

Släppas ut på marknaden med en bruksanvisning som innehåller följande:

a)

Uppgifter om det obemannade luftfartygets egenskaper som inbegriper

luftfartygets klass,

det obemannade luftfartygets massa (med en beskrivning av referenskonfigurationen) och maximala startmassa (MTOM),

en allmän beskrivning av den tillåtna nyttolasten i termer av massadimensioner, gränssnitt mot det obemannade luftfartyget och andra eventuella begränsningar,

utrustning och programvara för kontroll av det obemannade luftfartyget på distans,

hänvisning till det sändningsprotokoll som används för den direkta fjärridentifieringen,

ljudeffektnivå,

och en beskrivning av hur det obemannade luftfartyget uppför sig om datalänken bryts.

b)

En tydlig bruksanvisning.

c)

Förfarande för att ladda upp luftrummets begränsningar.

d)

Underhållsanvisningar.

e)

Felsökningsrutiner.

f)

Uppgifter om driftbegränsningar (däribland meteorologiska förhållanden och drift i dagsljus/mörker).

g)

En beskrivning av alla risker som sammanhänger med driften av obemannade luftfartygssystem.

16.

Ett informationsmeddelande från Easa som innehåller uppgifter om tillämpliga begränsningar och skyldigheter enligt EU-rätten.

DEL 5

Krav för obemannade luftfartygssystem i klass C4

Ett obemannat luftfartyg som ingår i ett obemannat luftfartygssystem i klass C4 ska vara försett med följande tydliga märkning:

Image 5

Ett obemannat luftfartygssystem i klass C4 ska uppfylla följande krav:

1.

Ha en maximal startmassa som understiger 25 kg, inbegripet nyttolast.

2.

Kunna styras och manövreras säkert av en fjärrpilot enligt tillverkarens instruktioner, på det sätt som erfordras under alla operativa förhållanden som kan förutses, inbegripet efter bortfall av ett eller i förekommande fall, flera system.

3.

Inte kunna styras automatiskt, med undantag för assisterad flygstabilisering som inte har någon direkt påverkan på banan och assistans om datalänken bryts, förutsatt att det finns en i förväg fastställd fast position för styrorganen i händelse av att datalänken bryts.

4.

Släppas ut på marknaden med en bruksanvisning som innehåller följande:

a)

Uppgifter om det obemannade luftfartygets egenskaper som inbegriper

luftfartygets klass,

det obemannade luftfartygets massa (med en beskrivning av referenskonfigurationen) och maximala startmassa (MTOM),

en allmän beskrivning av den tillåtna nyttolasten i termer av massadimensioner, gränssnitt mot det obemannade luftfartyget och andra eventuella begränsningar,

utrustning och programvara för kontroll av det obemannade luftfartyget på distans,

och en beskrivning av hur det obemannade luftfartyget uppför sig om datalänken bryts.

b)

En tydlig bruksanvisning.

c)

Underhållsanvisningar.

d)

Felsökningsrutiner.

e)

Uppgifter om driftbegränsningar (däribland meteorologiska förhållanden och drift i dagsljus/mörker).

f)

En beskrivning av alla risker som sammanhänger med driften av obemannade luftfartygssystem.

5.

Ett informationsmeddelande från Easa som innehåller uppgifter om tillämpliga begränsningar och skyldigheter enligt EU-rätten.

DEL 6

Krav på tilläggsmodul för direkt identifiering på distans

En tilläggsmodul för direkt identifiering på distans ska vara utformat så att det

1.

möjliggör uppladdning av operatörens registreringsnummer i enlighet med artikel 14 i genomförandeförordning (EU) 2019/947 och uteslutande genom den process som föreskrivs i registreringssystemet,

2.

har ett unikt fysiskt serienummer som överensstämmer med standarden ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers och som på ett lättläst sätt är anbringat på modulen och dess förpackning eller bruksanvisning,

3.

i realtid under hela flygningen säkerställer direkt periodisk utsändning från luftfartyget, med hjälp av ett öppet och dokumenterat sändningsprotokoll, av följande uppgifter på ett sådant sätt att de kan tas emot direkt av befintliga mobila enheter inom utsändningsområdet:

i

operatörens registreringsnummer,

ii

tilläggsmodulens unika fysiska serienummer som överensstämmer med standarden ANSI/CTA-2063,

iii

luftfartygets geografiska position och höjd över ytan eller startpunkten,

iv

luftfartygets flygväg mätt medsols utifrån den geografiska nordpolen och luftfartygets hastighet på marken, och

v

fjärrpilotens geografiska position eller, om denna inte är tillgänglig, startpunkten.

4.

säkerställer att användaren inte kan ändra de uppgifter som anges i punkt 3 ii–v,

5.

släpps ut på marknaden med en bruksanvisning som innehåller hänvisning till det sändningsprotokoll som används för den direkta fjärridentifieringen och anvisningar för

a)

installation av modulen på luftfartyget och

b)

uppladdning av operatörens registreringsnummer.

DEL 7

Modul A för bedömning av överensstämmelse – Intern tillverkningskontroll

1.   Intern tillverkningskontroll är det förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilket tillverkaren fullgör de skyldigheter som fastställs i punkterna 2, 3 och 4 i denna del och säkerställer och försäkrar på eget ansvar att de berörda produkterna uppfyller de tillämpliga kraven i delarna 1, 5 eller 6.

2.   Teknisk dokumentation

Tillverkaren ska utarbeta den tekniska dokumentationen i enlighet med artikel 17 i denna förordning.

3.   Tillverkning

Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningen och övervakningen av den ska leda till att den tillverkade produkten överensstämmer med den tekniska dokumentation som avses i punkt 2 i denna del och uppfyller de tillämpliga kraven i delarna 1, 5 eller 6.

4.   CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

1.

I enlighet med artiklarna 15 och 16 i denna förordning ska tillverkaren anbringa CE-märkningen och, i tillämpliga fall, identifieringsetiketten som anger det obemannade luftfartygets klass på varje enskild produkt som uppfyller de tillämpliga krav som anges i delarna 1, 5 och 6 som tillverkaren omfattas av.

2.

Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmelse för varje produktmodell och kunna uppvisa den tillsammans med den tekniska dokumentationen för de nationella myndigheterna under en period på 10 år efter att produkten har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det tydligt anges för vilken produkt den har upprättats.

Ett exemplar av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras tillgängligt för de behöriga myndigheterna.

5.   Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkt 4 får fullgöras, för dennes räkning och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förutsatt att dessa skyldigheter specificeras i fullmakten.

DEL 8

Modulerna B och C för bedömning av överensstämmelse – EU-typkontroll och överensstämmelse med typ på grundval av intern tillverkningskontroll enligt bilaga II till beslut 768/2008/EG

I de fall då det hänvisas till denna del ska förfarandena för bedömning av överensstämmelse i modulerna B (EU-typkontroll) och C (överensstämmelse med typ på grundval av intern tillverkningskontroll) i denna del användas.

Modul B

EU-typkontroll

1.   EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker en produkts tekniska konstruktion och kontrollerar och intygar att den uppfyller de tillämpliga kraven i delarna 1–6.

2.   EU-typkontroll ska göras genom en bedömning av den tekniska konstruktionens lämplighet för produkten genom granskning av den tekniska dokumentation och de underlag som avses i punkt 3 samt undersökning av provexemplar av en eller flera kritiska delar av produkten, varvid provexemplaren ska vara representativa för produktionen (kombination av produktionstyp och konstruktionstyp).

3.   Tillverkaren ska lämna in en ansökan om EU-typkontroll till ett valfritt anmält organ.

Ansökan ska innehålla följande:

1.

Tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av tillverkarens representant, även dennes namn och adress.

2.

En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats in till något annat anmält organ.

3.

Den tekniska dokumentationen. Den tekniska dokumentationen ska göra det möjligt att bedöma om produkten uppfyller de tillämpliga kraven i denna förordning och innehålla en tillfredsställande analys och bedömning av riskerna. Den tekniska dokumentationen ska, i tillämpliga fall, innehålla de uppgifter som anges i artikel 17 i denna förordning.

4.

Provexemplar som är representativa för den planerade produktionen. Det anmälda organet kan vid behov begära in fler provexemplar för att genomföra provningsprogrammet.

5.

Underlag som visar att den lösning som valts för den tekniska konstruktionen är lämplig. I underlaget ska man ange alla dokument som har använts, särskilt när de relevanta harmoniserade standarderna och/eller de tekniska föreskrifterna inte har tillämpats eller inte har tillämpats fullt ut. Underlaget ska vid behov innehålla resultaten av provningar som utförts i enlighet med andra relevanta tekniska specifikationer i lämpligt laboratorium som tillhör tillverkaren, eller i något annat provningslaboratorium för dennes räkning och under dennes ansvar.

4.   Det anmälda organet ska göra följande:

 

I fråga om produkten:

1.

Granska den tekniska dokumentationen och underlagen i syfte att bedöma lämpligheten hos produktens tekniska konstruktion.

 

I fråga om provexemplaret/provexemplaren:

2.

Kontrollera att provexemplaren har tillverkats i enlighet med den tekniska dokumentationen och identifiera de delar som har konstruerats i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i de relevanta harmoniserade standarderna eller de tekniska föreskrifterna, liksom de delar som har konstruerats utan att de tillämpliga bestämmelserna i dessa standarder har följts.

3.

Utföra eller låta utföra undersökningar och provningar för att, i de fall där tillverkaren har valt att använda lösningarna i de relevanta harmoniserade standarderna eller de tekniska föreskrifterna, kontrollera att dessa lösningar har använts på rätt sätt.

4.

Utföra eller låta utföra undersökningar och provningar för att, i de fall där lösningarna i de relevanta harmoniserade standarderna eller de tekniska föreskrifterna inte har tillämpats, kontrollera att de lösningar som tillverkaren använt uppfyller de motsvarande grundläggande kraven i rättsakten.

5.

I samråd med tillverkaren bestämma på vilken plats undersökningarna och de nödvändiga proven ska genomföras.

5.   Det anmälda organet ska utarbeta en bedömningsrapport i vilken de aktiviteter som genomförts i enlighet med punkt 4 och resultatet av dem redovisas. Utan att det påverkar dess skyldigheter enligt punkt 8 får det anmälda organet endast med tillverkarens samtycke offentliggöra hela eller delar av innehållet i denna rapport.

6.   Om typen uppfyller kraven i denna förordning ska det anmälda organet utfärda ett EU-typintyg till tillverkaren. Intyget ska innehålla tillverkarens namn och adress, slutsatserna av undersökningen, relevanta aspekter av de krav som omfattas av undersökningen, eventuella villkor för intygets giltighet och nödvändiga uppgifter för identifiering av den godkända typen. Intyget kan ha en eller flera bilagor.

EU-intyget och bilagorna ska innehålla all information som behövs för att bedöma om de tillverkade produkterna överensstämmer med den undersökta typen och för att kontrollera produkter i bruk.

Om typen inte uppfyller de tillämpliga kraven i denna förordning ska det anmälda organet avslå ansökan om EU-typintyg och informera den sökande om detta samt utförligt motivera avslaget.

7.   Det anmälda organet ska följa med i den tekniska utvecklingen, och om denna ger vid handen att den godkända typen inte längre uppfyller de tillämpliga kraven i denna förordning ska organet fastställa om det krävs ytterligare undersökningar. Om så är fallet ska det anmälda organet informera tillverkaren om detta.

Tillverkaren ska informera det anmälda organ som innehar den tekniska dokumentationen rörande EU-typintyget om alla ändringar av den godkända typen som kan påverka produktens överensstämmelse med de grundläggande kraven i denna förordning eller villkoren för intygets giltighet. För sådana ändringar krävs ytterligare godkännande i form av ett tillägg till det ursprungliga EU-typintyget.

8.   Varje anmält organ ska underrätta sin anmälande myndighet om de EU-typintyg och tillägg till dessa som det har utfärdat eller återkallat, och det ska regelbundet eller på begäran ge den anmälande myndigheten tillgång till förteckningen över de intyg och eventuella tillägg till dessa som det har vägrat att utfärda, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de EU-typintyg och eventuella tillägg till dessa som det har vägrat utfärda, tillfälligt eller slutgiltigt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner och, på begäran, om de intyg och tillägg som det har utfärdat.

Kommissionen, medlemsstaterna och övriga anmälda organ har rätt att på begäran få en kopia av EU-typintyget och/eller tilläggen till det. Kommissionen och medlemsstaterna har rätt att på motiverad begäran få ett exemplar av den tekniska dokumentationen och av resultaten från de undersökningar som utförts av det anmälda organet.

Det anmälda organet ska förvara en kopia av EU-typintyget med bilagor och tillägg samt av det tekniska underlaget, inklusive dokumentation från tillverkaren, under 10 år efter det att produkten har bedömts eller fram till dess att intygets giltighetstid löper ut.

9.   Tillverkaren ska för de nationella myndigheterna kunna uppvisa en kopia av EU-typintyget med bilagor och tillägg tillsammans med den tekniska dokumentationen i tio år efter det att produkten har släppts ut på marknaden.

10.   Tillverkarens representant får lämna in den ansökan som avses i punkt 3 och fullgöra skyldigheterna enligt punkterna 7 och 9, förutsatt att de specificeras i fullmakten.

Modul C

Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll

1.   Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna 2 och 3 samt säkerställer och försäkrar att de berörda produkterna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i denna förordning.

2.   Tillverkning

Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningen och övervakningen av den ska leda till att den tillverkade produkten överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och med de tillämpliga kraven i delarna 1–6.

3.   CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

1.

Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen och, i förekommande fall, identifieringsetiketten som anger det obemannade luftfartygets klass i enlighet med artiklarna 15 och 16 i denna förordning på varje enskild produkt som överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i delarna 1–6.

2.

Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmelse för en produkttyp och kunna uppvisa den för de nationella myndigheterna under en period på tio år efter det att produkten har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det tydligt anges för vilken produkttyp den har upprättats.

Ett exemplar av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras tillgängligt för de behöriga myndigheterna.

4.   Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkt 3 får fullgöras, för dennes räkning och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förutsatt att detta specificeras i fullmakten.

DEL 9

Modul H för bedömning av överensstämmelse – Överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring enligt bilaga II till beslut 768/2008/EG

1.   Överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring är det förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilket tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna 2 och 5 och säkerställer och försäkrar på eget ansvar att den berörda produkten uppfyller de tillämpliga kraven i delarna 1–6.

2.   Tillverkning

Tillverkaren ska för konstruktion, tillverkning, slutlig kontroll och provning av den berörda produkten tillämpa ett godkänt kvalitetssystem i enlighet med punkt 3 och övervakas i enlighet med punkt 4.

3.   Kvalitetssystem

1.

Tillverkaren ska hos ett valfritt anmält organ ansöka om att få sitt kvalitetssystem för den berörda produkten bedömt.

Ansökan ska innehålla följande:

a)

Tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av tillverkarens representant, även dennes namn och adress.

b)

Den tekniska dokumentationen för varje typ av produkt som ska tillverkas, vilken i tillämpliga fall innehåller de uppgifter som anges i del 10.

c)

Dokumentation om kvalitetssystemet.

d)

En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats in till något annat anmält organ.

2.

Genom kvalitetssystemet ska det säkerställas att produkten överensstämmer med kraven i denna förordning.

Alla faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tagit hänsyn till ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, förfaranden och anvisningar. Dokumentationen av kvalitetssystemet ska möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetsrelaterade program, planer, bruksanvisningar och protokoll.

Dokumentationen ska särskilt omfatta en fullgod beskrivning av

a)

kvalitetsmålen och ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter med avseende på produktens konstruktion och kvalitet,

b)

tekniska specifikationer för konstruktionen, inklusive standarder, som kommer att tillämpas och, när de relevanta harmoniserade standarderna inte tillämpas fullt ut, metoder som kommer att användas för att säkerställa att kraven i denna förordning uppfylls,

c)

de metoder, processer och systematiska förfaranden för kontroll och verifikation av konstruktionen som ska användas vid konstruktion av produkter som tillhör den berörda produkttypen,

d)

de motsvarande metoder, processer och systematiska förfaranden för tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring som kommer att användas,

e)

de undersökningar och provningar som kommer att utföras före, under och efter tillverkningen, och hur ofta de kommer att utföras,

f)

kvalitetsdokument, såsom granskningsrapporter och provningsdata, kalibreringsdata, rapporter om den berörda personalens kvalifikationer eller behörighet etc. och

g)

hur övervakning sker av att den erforderliga konstruktions- och produktkvaliteten uppnås och av att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

3.

Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om kraven i punkt 3.2 är uppfyllda.

Det ska förutsätta att kraven är uppfyllda i fråga om de delar av kvalitetssystemet som överensstämmer med motsvarande specifikationer i den relevanta harmoniserade standarden.

Utöver erfarenhet av kvalitetsledningssystem ska minst en av revisionsgruppens deltagare ha erfarenhet av bedömning av det aktuella produktområdet och den berörda produkttekniken, och känna till de tillämpliga kraven i denna förordning. Revisionen ska även omfatta en inspektion hos tillverkaren. Revisionsgruppen ska granska den tekniska dokumentation som avses i punkt 3.1 b för att kontrollera att tillverkaren känner till de tillämpliga kraven i denna förordning och utför de undersökningar som krävs för att säkerställa att produkten överensstämmer med dessa krav.

Tillverkaren eller dennes representant ska meddelas beslutet.

Meddelandet ska innehålla slutsatserna från revisionen och det motiverade beslutet.

4.

Tillverkaren ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet och att vidmakthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

Tillverkaren ska informera det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

5.

Det anmälda organet ska bedöma de föreslagna ändringarna och avgöra om det ändrade kvalitetssystemet fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Det anmälda organet ska meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från undersökningen och det motiverade beslutet.

4.   Kontroll under det anmälda organets ansvar

1.

Syftet med kontrollen är att försäkra sig om att tillverkaren fullgör de skyldigheter som följer av det godkända kvalitetssystemet.

2.

För att möjliggöra en bedömning ska tillverkaren ge det anmälda organet tillträde till lokaler för konstruktion, tillverkning, kontroll, provning och lagring och tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

a)

dokumentationen av kvalitetssystemet,

b)

de dokument som anges i kvalitetssystemets konstruktionsdel, till exempel resultat från analyser, beräkningar och provningar och

c)

de dokument som anges i kvalitetssystemets tillverkningsdel, till exempel granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsdata och rapporter om den berörda personalens kvalifikationer med mera.

3.

Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner för att försäkra sig om att tillverkaren upprätthåller och tillämpar kvalitetssystemet och ska lämna en revisionsberättelse till tillverkaren.

4.

Det anmälda organet får dessutom besöka tillverkaren utan förvarning. I samband med sådana besök får det anmälda organet vid behov utföra eller låta utföra provningar av obemannade luftfartyg eller obemannade luftfartygssystem för att kontrollera att kvalitetssystemet fungerar tillfredsställande. Det anmälda organet ska lämna tillverkaren en besöksrapport och, om provningar har genomförts, en provningsrapport.

5.   CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

1.

Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen och, i förekommande fall, identifieringsetiketten som anger det obemannade luftfartygets klass i enlighet med artiklarna 15 och 16 i denna förordning och, under ansvar av det anmälda organ som avses i punkt 3.1 i denna del, organets identifikationsnummer på varje enskild produkt som uppfyller de tillämpliga kraven i denna förordning.

2.

Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmelse för en produkttyp och kunna uppvisa den för de nationella myndigheterna under en period på tio år efter det att produkten har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges för vilken produkttyp den har upprättats.

Ett exemplar av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras tillgängligt för de behöriga myndigheterna.

6.   Tillverkaren ska under tio år efter det att en produkt har släppts ut på marknaden kunna uppvisa följande för de nationella myndigheterna:

1.

Den tekniska dokumentation som avses i punkt 3.1.

2.

Den dokumentation av kvalitetssystemet som avses i punkt 3.1.

3.

Sådana godkännanden av ändringar som avses i punkt 3.5.

4.

Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkterna 3.5, 4.3 och 4.4.

7.   Varje anmält organ ska underrätta sin anmälande myndighet om de godkännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat eller återkallat och ska regelbundet eller på begäran ge den anmälande myndigheten tillgång till förteckningen över de godkännanden av kvalitetssystem som det har vägrat utfärda, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de godkännanden av kvalitetssystem som det har avslagit eller tillfälligt eller slutgiltigt dragit tillbaka och, på begäran, om de godkännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat.

8.   Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkterna 3.1, 3.5, 5 och 6 får fullgöras, för dennes räkning och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förutsatt att detta specificeras i fullmakten.

DEL 10

Innehållet i den tekniska dokumentationen

Tillverkaren ska upprätta den tekniska dokumentationen. Dokumentationen ska göra det möjligt att bedöma om produkten uppfyller de tillämpliga kraven.

Den tekniska dokumentationen ska i tillämpliga fall minst innehålla följande uppgifter:

1.

En fullständig beskrivning av produkten innefattande

a)

fotografier eller illustrationer som visar dess yttre egenskaper, märkningar och inre utformning,

b)

versioner av inbyggd och annan programvara som bidrar till att uppfylla kraven i denna förordning och

c)

bruksanvisning och installationsanvisningar,

2.

Översiktliga konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, delkomponenter, kretsar och andra liknande relevanta uppgifter.

3.

Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar och scheman och hur produkten fungerar.

4.

En förteckning över de harmoniserade standarder som helt eller delvis har tillämpats och till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning samt, i de fall där de harmoniserade standarderna inte har tillämpats, beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla de grundläggande kraven i artikel 4, inbegripet en förteckning över andra relevanta tekniska specifikationer som har tillämpats. När det gäller harmoniserade standarder som har tillämpats delvis ska det i den tekniska dokumentationen specificeras vilka delar som har tillämpats.

5.

Kopia av EU-försäkran om överensstämmelse.

6.

Kopia av ett EU-typintyg och dess bilagor som har utfärdats av det berörda anmälda organet om modulen för bedömning av överensstämmelse i del 8 har använts.

7.

Resultat av konstruktionsberäkningar, genomförda undersökningar och liknande relevanta uppgifter.

8.

Provningsrapporter.

9.

Kopior av de dokument som tillverkaren har lämnat till ett anmält organ om ett sådant deltar.

10.

Underlag som visar att den lösning som valts för den tekniska konstruktionen är lämplig. I underlaget ska man ange alla dokument som har använts, särskilt när de relevanta harmoniserade standarderna eller de tekniska föreskrifterna inte har tillämpats fullt ut. Underlaget ska vid behov innehålla resultaten av provningar som har utförts i tillverkarens laboratorium eller i något annat provningslaboratorium för dennes räkning och under dennes ansvar.

11.

Adresserna till tillverknings- och lagerlokalerna.

DEL 11

EU-försäkran om överensstämmelse

1.   Produkten (typnummer, partinummer och serienummer).

2.   Namn på och adress till tillverkaren eller dennes representant.

3.   Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

4.   Föremål för försäkran [identifiera produkten så att den kan spåras; för att produkten ska kunna identifieras kan det vara nödvändigt att bifoga en färgbild med tillräcklig upplösning]:

5.   Föremålet för försäkran ovan tillhör klass … [ange det obemannade luftfartygssystemets klassnummer enligt definitionerna i delarna 1–5 i denna bilaga].

6.   Den garanterade ljudeffektnivån för denna utrustning, som avser ett obemannat luftfartygssystem, är … dB(A) [endast för obemannade luftfartygssystem utan fasta vingar i klasserna 1–3]

7.   Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen:

[infoga en hänvisning till denna förordning och den bilaga som är relevant för produktklassen]

eller annan tillämplig harmoniserad unionslagstiftning.

8.   Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som har tillämpats eller hänvisningar till de andra tekniska specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras. Hänvisningar måste förtecknas tillsammans med identifikationsnummer och version och i förekommande fall datum för utfärdande.

9.   I tillämpliga fall: Det anmälda organet … [namn, nummer] har utfört … [beskrivning av åtgärden] … och utfärdat EU-typintyget:

10.   I tillämpliga fall en beskrivning av tillbehör och komponenter, däribland programvara, som möjliggör att obemannade luftfartyg eller obemannade luftfartygssystem fungerar som avsett och som täcks av EU-försäkran om överensstämmelse.

11.   Ytterligare information:

Undertecknat för:… …

[ort och datum]:

[namn, befattning] [namnteckning]:

DEL 12

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Den förenklade EU-försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 14.3 ska utfärdas enligt följande:

[Tillverkarens namn] förklarar härmed att det obemannade luftfartygssystemet [identifiering av det obemannade luftfartygssystemet: typ- eller serienummer] tillhör klass … … [ange produktens klassnummer enligt delarna 1–5 i denna bilaga] och har en garanterad ljudeffektnivå på …. dB(A) [endast för obemannade luftfartygssystem utan fasta vingar i klasserna 1–3]

och överensstämmer med förordningarna … [ange alla förordningar som produkten överensstämmer med].

Hela EU-försäkran om överensstämmelse är tillgänglig på följande webbplats: [webbadress]

DEL 13

Metod för bullerprovning

I denna del fastställs de metoder för mätning av luftburet buller som ska användas för att fastställa den A-vägda ljudeffektnivån för obemannade luftfartyg i klasserna 1, 2 och 3.

Här fastställs den grundläggande standarden för bulleremission och den detaljerade provningsmetoden för mätning av ljudtrycksnivån på en mätyta som omsluter ljudkällan och för beräkning av den ljudeffektnivå som källan alstrar.

1.   GRUNDLÄGGANDE STANDARD FÖR BULLEREMISSION

För att fastställa den A-vägda ljudeffektnivån LWA för obemannade luftfartyg ska den grundläggande standarden för bulleremission EN ISO 3744:2010 användas med följande komplement:

2.   INSTALLATIONS- OCH MONTERINGSKRAV

Provningszon:

Det obemannade luftfartyget ska hovra ovanför en reflekterande (akustiskt hård) yta. Det obemannade luftfartyget ska vara placerat på tillräckligt avstånd från reflekterande väggar och tak och reflekterande objekt, så att kraven i bilaga A till EN ISO 3744:2010 är uppfyllda på mätytan.

Montering av bullerkällan:

Det obemannade luftfartyget ska hovra 0,5 m över den reflekterande ytan. Det obemannade luftfartyget ska vara konfigurerat (propellrar, tillbehör, inställningar) på samma sätt som när det släpps ut på marknaden.

Mätyta och mikrofonlägen:

Det obemannade luftfartyget ska vara fullständigt innesluten i en halvsfärisk mätyta enligt punkt 7.2.3 i EN ISO 3744:2010.

Antalet mikrofoner och dessas placering fastställs i bilaga F till EN ISO 3744:2010.

Mätytan ska ha sitt ursprung i en punkt O på markplanet direkt under det obemannade luftfartyget.

3.   DRIFTSFÖRHÅLLANDEN UNDER PROVNING

Bullerprovningen ska utföras när det obemannade luftfartyget flygs i ett stabilt läge, lateralt och vertikalt, 0,5 m över utgångspunkten för den halvsfäriska mätytan (punkt O) med en maximal startmassa (MTOM) och med det obemannade luftfartygets batteri fulladdat.

Om det obemannade luftfartyget släpps ut på marknaden med tillbehör som kan monteras på det ska det provas med och utan dessa tillbehör i alla möjliga konfigurationer av luftfartyget.

4.   BERÄKNING AV DEN GENOMSNITTLIGA YTLJUDTRYCKSNIVÅN ÖVER TID

Den A-viktade genomsnittliga ytljudtrycksnivån över tid ska bestämmas minst tre gånger för varje konfiguration av det obemannade luftfartyget. Om minst två av de erhållna värdena inte skiljer sig åt med mer än 1 dB krävs ingen ytterligare mätning. I motsatt fall ska mätningarna fortsätta tills man erhållit två värden som inte skiljer sig åt med mer än 1 dB Den genomsnittliga ytljudtrycksnivå över tid som ska användas vid beräkning av ljudeffektnivån för en konfiguration av det obemannade luftfartyget är det aritmetiska medelvärdet av de två högsta värden som inte skiljer sig åt med mer än 1 dB.

5.   UPPGIFTER SOM SKA RAPPORTERAS

Rapporten ska innehålla de tekniska uppgifter som är nödvändiga för att identifiera den provade bullerkällan, liksom uppgifter om metoden för bullerprovning och akustiska data.

Den A-viktade ljudeffektnivå som ska rapporteras är det högsta värdet av de olika konfigurationer av det obemannade luftfartyget som har provats avrundat till närmaste heltal (nedåt om värdet är lägre än 0,5, uppåt om det är lika med eller högre än 0,5).

DEL 14

Uppgift om den garanterade ljudeffektnivån

Uppgiften om den garanterade ljudeffektnivån ska bestå av ett enda tal för den garanterade ljudeffektnivån i dB, tecknet LWA och ett piktogram med följande utformning:

Image 6

Om uppgiften förminskas i överensstämmelse med utrustningens storlek ska de proportioner som anges i ritningen ovan respekteras. Det vertikala måttet på uppgiften bör dock om möjligt inte vara mindre än 20 mm.

DEL 15

Maximal ljudeffektnivå för olika klasser av obemannade luftfartyg (inklusive övergångsperioder)

Luftfartygsklass

MTOM m i gram

Maximal ljudeffektnivå LWA i dB

från och med ikraftträdandet

från och med två år efter ikraftträdandet

från och med fyra år efter ikraftträdandet

C1

250 ≤ m < 900

85

83

81

C2

900 ≤ m < 4 000

Formula

Formula

Formula

Där ”lg” är logaritmen med bas 10.


Top