EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0885

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/885 av den 5 februari 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av den information som ska tillhandahållas en behörig myndighet vid en tredje parts ansökan om tillstånd att bedöma uppfyllandet av STS-kriterierna (Text av betydelse för EES.)

C/2019/740

OJ L 142, 29.5.2019, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/885/oj

29.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 142/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/885

av den 5 februari 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av den information som ska tillhandahållas en behörig myndighet vid en tredje parts ansökan om tillstånd att bedöma uppfyllandet av STS-kriterierna

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 28.4, och

av följande skäl:

(1)

De uppgifter som en tredje part ska lämna när den ansöker om tillstånd att bedöma om värdepapperiseringar uppfyller de STS-kriterier som föreskrivs i artiklarna 19–22 eller artiklarna 23–26 i förordning (EU) 2017/2402 bör göra det möjligt för en behörig myndighet att utvärdera huruvida och i vilken utsträckning den sökande uppfyller kraven i artikel 28.1 i förordning (EU) 2017/2402.

(2)

En tredje part som beviljats tillstånd kommer att kunna tillhandahålla STS-bedömningstjänster i hela unionen. Ansökan om tillstånd bör därför på ett heltäckande sätt identifiera den tredje parten, den grupp som den eventuellt tillhör samt omfattningen av dess verksamhet. I fråga om de STS-bedömningstjänster som ska tillhandahållas bör ansökan innehålla uppgifter om det tillämpningsområde som planeras för tjänsterna som ska tillhandahållas såväl som deras geografiska tillämpningsområde.

(3)

För att underlätta ett effektivt utnyttjande av den behöriga myndighetens auktoriseringsresurser bör varje ansökan om tillstånd innehålla en tabell som tydligt identifierar varje inlämnad handling och dess relevans för de villkor som måste uppfyllas för att tillstånd ska beviljas.

(4)

För att göra det möjligt för den behöriga myndigheten att bedöma huruvida de avgifter som den tredje parten tar ut är icke-diskriminerande, tillräckliga och lämpliga för att täcka kostnaderna för tillhandahållande av STS-bedömningstjänster i enlighet med kraven i artikel 28.1 a i förordning (EU) 2017/2402 bör den tredje parten tillhandahålla heltäckande information om prissättningspolicyer, prissättningskriterier, avgiftsstruktur och avgiftsscheman.

(5)

För att göra det möjligt för den behöriga myndigheten att bedöma huruvida den tredje parten förmår säkerställa integritet och oberoende i STS-bedömningsprocessen bör den tredje parten tillhandahålla uppgifter om strukturen på sina interna kontroller. För att göra det möjligt för den behöriga myndigheten att bedöma huruvida kvaliteten på operativa skyddsåtgärderna under STS-bedömningsprocessen är tillräckligt hög för att säkerställa att resultaten inte kan påverkas på ett otillbörligt sätt samt för att bedöma huruvida ledamöterna i ledningsorganet uppfyller de krav som föreskrivs i artikel 28.1 d i förordning (EU) 2017/2402, bör den tredje parten även tillhandahålla heltäckande information om ledningsorganets sammansättning och om varje ledamots kvalifikationer och anseende.

(6)

Koncentrationen av den tredje partens intäkter är en avgörande faktor när det gäller att bedöma dess oberoende och integritet. Intäktskoncentrationer behöver inte bara komma från ett enda företag utan kan också uppstå via intäktsflöden från en grupp av företag med ekonomiska band sinsemellan. I detta avseende bör en grupp av företag med ekonomiska band förstås som en sådan grupp av närstående företag som avses i punkt 9 b i internationell redovisningsstandard 24 (Upplysningar om närstående) i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 (2), där begreppen företag och rapporterande företag (entity respektive reporting entity på engelska) bör betraktas som hänvisningar till företag (undertaking på engelska) i denna förordning.

(7)

Värdepapperiseringsinstrument, som är komplexa produkter som ständigt utvecklas, kräver specialkunskaper. För att göra det möjligt för den behöriga myndigheten att bedöma huruvida den tredje parten har tillräckliga operativa skyddsåtgärder och interna rutiner på plats för att bedöma uppfyllandet av STS-kriterierna bör den tredje parten tillhandahålla uppgifter om sina förfaranden avseende sin personals nödvändiga kvalifikationer. Den tredje parten bör även visa att dess metoder för STS-bedömning är anpassade till typen av värdepapperisering i fråga, och att separata förfaranden och skyddsåtgärder finns för ABCP-transaktioner/-program respektive värdepapperiseringar som inte är ABCP.

(8)

Användning av utkontrakteringsarrangemang och beroende av externa experter kan ha negativ påverkan på robustheten i de operativa skyddsåtgärderna och de interna rutinerna. Ansökan bör därför innehålla särskild information om arten och omfattningen av sådana eventuella utkontrakteringsarrangemang eller sådan användning av externa experter samt uppgifter om hur den tredje parten förvaltar dessa arrangemang.

(9)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har överlämnat till kommissionen.

(10)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning grundas på, gjort en kostnads-nyttoanalys och begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Identifiering av tredje part

1.   En sådan ansökan om tillstånd som avses i artikel 28.4 i förordning (EU) 2017/2402 ska innehålla följande information, i den mån den är relevant:

a)

Den tredje partens företagsnamn och dess juridiska form.

b)

Den tredje partens identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) eller, om sådan saknas, annan identifierare i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning.

c)

Den tredje partens registrerade adress samt adresserna till alla dess eventuella kontor i unionen.

d)

Webbadressen (URL) till den tredje partens webbplats.

e)

Ett utdrag ur relevant bolags- eller domstolsregister, eller andra styrkande handlingar som är giltiga på tillämpningsdagen och som bekräftar den tredje partens registreringsort samt dess verksamhetsinriktning.

f)

Den tredje partens bolagsordning eller andra lagstadgade handlingar där det anges att den tredje parten ska bedöma om värdepapperiseringar uppfyller de kriterier som anges i artiklarna 19–22 eller artiklarna 23–26 i förordning (EU) 2017/2402 (STS-kriterierna).

g)

Den tredje partens senaste årsredovisning, inbegripet enskilda redovisningar och koncernredovisning, i tillämpliga fall, samt revisionsberättelsen avseende dessa redovisningar i det fall de är föremål för lagstadgad revision i enlighet med artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG (4).

h)

Namn och titel på samt adress, e-postadress och telefonnummer till kontaktpersonen för ärenden som rör ansökan.

i)

En förteckning över de medlemsstater där den tredje parten avser att tillhandahålla tjänster avseende uppfyllande av STS-kriterierna.

j)

En förteckning över de typer av värdepapperiseringar för vilka den tredje parten avser att tillhandahålla tjänster avseende uppfyllande av STS-kriterierna, varvid åtskillnad ska göras mellan värdepapperisering som inte är ABCP och ABCP-värdepapperiseringar/-program.

k)

En beskrivning av eventuella andra tjänster än tillhandahållande av tjänster avseende uppfyllande av STS-kriterierna som den tredje parten tillhandahåller eller avser att tillhandahålla.

l)

En förteckning över parter till vilka den tredje parten tillhandahåller rådgivning, revision eller motsvarande tjänster.

2.   En ansökan om tillstånd ska innehålla följande dokumentation som bilagor:

a)

En förteckning med namn och företagsadress för varje person eller företag som innehar minst 10 % av den tredje partens kapital eller minst 10 % av rösträtterna i den, eller som har ett innehav som möjliggör utövande av betydande inflytande över den tredje parten tillsammans med följande uppgifter:

i)

Procentandel av det innehavda kapitalet och rösträtterna och, i tillämpliga fall, en beskrivning av de arrangemang som gör det möjligt för personen eller företaget att utöva ett betydande inflytande över styrningen av den tredje parten.

(ii)

Typen av affärsverksamhet som bedrivs av de personer eller företag som avses i led a.

b)

En förteckning med namn och företagsadress för varje företag där en person eller företag som avses i led a innehar minst 20 % av kapitalet eller rösträtterna samt en beskrivning av det företagets verksamhet.

c)

En ifylld kopia av den tabell som återges i bilaga 1.

3.   Om den tredje parten har ett moderföretag ska det i den ansökan som avses i punkt 1 anges huruvida det omedelbara moderföretaget eller yttersta moderföretaget är auktoriserat, registrerat eller föremål för tillsyn, och om detta är fallet ska relaterade referensnummer och namn på ansvarig behörig tillsynsmyndighet anges.

4.   Om den tredje parten har dotterföretag eller filialer ska ansökan om tillstånd innehålla dessas namn och företagsadresser samt en beskrivning av varje dotterföretags eller filials verksamhetsområde.

5.   En ansökan om tillstånd ska innehålla ett schema som visar ägarförhållandena mellan den tredje parten, dess moderföretag och yttersta moderföretag, dess dotterföretag och anknutna enheter samt eventuella andra personer eller företag som är anknutna eller kopplade till ett nätverk enligt artikel 2.7 i direktiv 2006/43/EG. I schemat ska företagen identifieras med fullständigt namn, LEI-kod eller i tillämpliga fall annan identifierare i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning, juridisk form och företagsadress.

Artikel 2

Ledningsorganets sammansättning och organisationsstruktur

1.   Den ansökan som avses i artikel 1 ska innehålla den tredje partens interna styrningspolicyer och de förfaranden som styr dess ledningsorgan, dess oberoende direktörer samt kommittéerna eller undergrupperna för dess ledningsorgan, om sådana inrättats.

2.   Ansökan i artikel 1 ska innehålla identifieringsuppgifter om ledningsorganets ledamöter, inklusive de oberoende direktörerna och, i tillämpliga fall, ledamöterna av kommittéer eller andra undergrupper som inrättats inom ledningsorganet. Ansökan ska för varje ledamot i ledningsorganet, inklusive dess oberoende direktörer, innehålla en beskrivning av den befattning som innehas inom ledningsorganet, de ansvarsområden som tilldelats denna befattning samt den tid som kommer att avsättas för att fullgöra uppgifterna inom dessa ansvarsområden.

3.   Ansökan i artikel 1 ska innehålla ett schema som i detalj visar den tredje partens organisationsstruktur, med tydligt angivande av de roller som innehas av var och en av ledningsorganets ledamöter. Om den tredje parten tillhandahåller eller avser att tillhandahålla andra tjänster än tjänster avseende uppfyllande av STS-kriterierna ska organisationsschemat innehålla uppgifter om identitet och ansvarsområden för ledningsorganets ledamöter med avseende på dessa tjänster.

4.   Ansökan i artikel 1 ska innehålla följande uppgifter om varje ledamot i ledningsorganet:

a)

En kopia av varje ledamots meritförteckning, inbegripet

i)

en översikt av ledamotens relevanta utbildning,

(ii)

en fullständig redogörelse för ledamotens arbetslivserfarenhet med relevanta datum, innehavda befattningar och en beskrivning av dessa befattningar,

(iii)

ledamotens yrkeskvalifikationer med angivande av datum då dessa kvalifikationer förvärvats och, i tillämpliga fall, status för eventuellt medlemskap i en relevant yrkesorganisation.

b)

Uppgifter om eventuella fällande domar i brottmål, i första hand i form av ett officiellt belastningsregisterutdrag,

c)

En av ledamoten undertecknad deklaration som anger huruvida denne

i)

har befunnits ansvarig inom ramen för en tillsynsmyndighets, ett statligt organs, en byrås eller en yrkesorganisations disciplinförfarande,

ii)

har befunnits ansvarig inom ramen för civilrättsliga förfaranden vid domstol, inbegripet för oegentligheter eller bedrägeri i samband med ledningen för ett företag,

iii)

har varit del av ledningsorganet (styrelse eller verkställande ledning) i ett företag vars registrering eller auktorisation återkallats av en tillsynsmyndighet, ett statligt organ eller en byrå,

iv)

har nekats rätt att bedriva verksamhet som kräver registrering eller auktorisering av en tillsynsmyndighet, ett statligt organ, en byrå eller en yrkesorganisation,

v)

har varit ledamot i ledningsorganet för ett företag som hamnat på obestånd eller blivit föremål för likvidation, antingen när personen i fråga ingick i företagets ledningsgrupp eller inom ett år från det att vederbörande upphört att vara ledamot i ledningsorganet,

vi)

har varit ledamot i ledningsorganet för ett företag som har befunnits ansvarigt eller belagts med vite av en tillsynsmyndighet, ett statligt organ, en byrå eller en yrkesorganisation,

vii)

till följd av tjänstefel eller försummelse har olämpligförklarats som direktör eller företagsledare, har entledigats från annan ledande befattning eller entledigats från anställning eller annan befattning på ett företag,

viii)

på annat sätt har vitesbelagts, suspenderats, olämpligförklarats eller varit föremål för någon annan sanktion, inbegripet med avseende på bedrägeri eller förskingring, av en tillsynsmyndighet, ett statligt organ, en byrå eller en yrkesorganisation,

ix)

är föremål för en pågående utredning eller domstols-, förvaltnings- disciplinförfarande eller annat förfarande, inbegripet med avseende på bedrägeri eller förskingring, av en tillsynsmyndighet, ett statligt organ, en byrå eller en yrkesorganisation.

d)

En undertecknad deklaration om eventuella intressekonflikter som ledamoten kan vara föremål för vid utövandet av sina uppdrag och hur dessa konflikter hanteras, inbegripet en förteckning över alla befattningar som innehas i andra företag.

e)

Om det inte redan omfattas av led a, en beskrivning av ledamotens kunskap och erfarenhet av uppgifter som är relevanta för den tredje partens tillhandahållande av tjänster avseende uppfyllande av STS-kriterierna, och i synnerhet kunskap om och erfarenhet av olika typer av värdepapperisering eller värdepapperiseringar av olika underliggande exponeringar.

5.   Ansökan i artikel 1 ska innehålla följande uppgifter om varje oberoende direktör:

a)

Bevis för direktörens oberoende inom ledningsorganet.

b)

Upplysningar om alla pågående och tidigare affärsrelationer, anställningsrelationer eller andra relationer som potentiellt kan ge upphov till en intressekonflikt.

c)

Upplysningar om alla förbindelser avseende affärsengagemang, familj eller andra förbindelser med den tredje parten, dess kontrollerande aktieägare eller ledningen för någon av dessa, som innebär eller kan ge upphov till en intressekonflikt.

Artikel 3

Företagsstyrning

Om den tredje parten följer en uppförandekod för företagsstyrning när det gäller tillsättning av de oberoende direktörerna och deras roller samt för hantering av intressekonflikter, ska denna kod anges i ansökan i artikel 1 med en redogörelse för den tredje partens eventuella avvikelser från denna kod.

Artikel 4

Oberoende och undvikande av intressekonflikter

1.   Ansökan i artikel 1 ska innehålla detaljerad information om sökandes interna kontrollsystem för hantering av intressekonflikter, inklusive en beskrivning av den tredje partens efterlevnadsfunktion och dess riskbedömningsarrangemang.

2.   Ansökan i artikel 1 ska innehålla information om riktlinjer och förfaranden för identifiering, hantering, undanröjande, mildring och redovisning av befintliga eller potentiella intressekonflikter och hot mot den tredje partens oberoende när det gäller tillhandahållande av tjänster avseende uppfyllande av STS-kriterierna.

3.   Ansökan i artikel 1 ska innehålla en beskrivning av alla eventuella andra åtgärder och kontroller som tillämpats för att säkerställa en korrekt och snabb identifiering, hantering och redovisning av intressekonflikter.

4.   Den ansökan som avses i artikel 1 ska innehålla en uppdaterad förteckning över alla potentiella eller befintliga intressekonflikter som identifierats av den tredje parten i enlighet med artikel 28.1 f i förordning (EU) 2017/2402, och ska innehålla följande:

a)

En beskrivning av alla befintliga eller potentiella intressekonflikter som inbegriper den tredje parten, aktieägare, ägare eller ledamöter i den tredje parten, medlemmar i ledningsorganet, chefer, den tredje partens personal eller andra fysiska personer vars tjänster står till den tredje partens förfogande eller under dess kontroll.

b)

En beskrivning av eventuella befintliga eller potentiella intressekonflikter som uppstår från den tredje partens befintliga eller planerade affärsförbindelser, inbegripet eventuell befintlig eller planerad utkontraktering eller från den tredje partens övriga verksamhet.

5.   Den ansökan som avses i artikel 1 ska innehålla uppgifter om riktlinjer och förfaranden som syftar till att säkerställa att den tredje parten inte tillhandahåller någon form av rådgivning, revision eller motsvarande tjänster till den originator, det medverkande institut eller det specialföretag för värdepapperisering som deltar i värdepapperiseringen och vars uppfyllelse av STS-kriterierna den tredje parten bedömer.

6.   Ansökan i artikel 1 ska innehålla uppgifter om följande:

a)

Intäkter från andra icke STS-relaterade tjänster som den tredje parten tillhandahåller, uppdelade efter intäkter från icke värdepapperiseringsrelaterade tjänster och intäkter från värdepapperiseringsrelaterade tjänster för vart och en av de tre räkenskapsår som föregår dagen då ansökan lämnades in, eller om detta inte är tillgängligt, sedan den tredje partens registrering.

b)

Den beräknade andelen av intäkter från tjänster avseende uppfyllande av STS-kriterierna jämförd med de beräknade totala intäkterna för påföljande referensperiod på tre år.

7.   Ansökan i artikel 1 ska i tillämpliga fall innehålla följande information om koncentrationen av intäkter från ett enskilt företag eller en grupp av företag:

a)

Uppgifter som identifierar varje företag eller varje grupp av företag med ekonomiska band som stått för mer än 10 % av den tredje partens totala intäkter under vart och ett av de tre räkenskapsår som föregår dagen då ansökan lämnades in, eller, om detta inte är tillgängligt, sedan den tredje partens registrering.

b)

Ett angivande av huruvida ett företag eller en grupp av företag med ekonomiska band beräknas stå för minst 10 % av den tredje partens beräknade intäkter från tillhandahållande av tjänster avseende uppfyllande av STS-kriterierna under vart och ett av de kommande tre åren.

8.   I tillämpliga fall ska ansökan i artikel 1 innehålla en bedömning av hur en koncentration av intäkter från ett enskilt företag eller en grupp av företag med ekonomiska band enligt punkt 7 är förenlig med den tredje partens riktlinjer och förfaranden för det oberoende som avses i punkt 2 när det gäller tjänster avseende uppfyllande av STS-kriterierna.

Artikel 5

Avgiftsstruktur

1.   Den ansökan som avses i artikel 1 ska innehålla information om prissättningspolicyerna vid tillhandahållande av tjänster avseende uppfyllande av STS-kriterierna och ska innehålla alla följande uppgifter:

a)

Prissättningskriterier och en avgiftsstruktur eller ett avgiftsschema för tjänster avseende uppfyllande av STS-kriterierna för varje typ av värdepapperisering för vilken sådana tjänster tillhandahålls (med åtskillnad mellan värdepapperisering som inte är ABCP och ABCP-värdepapperiseringar och -program) inbegripet eventuella interna riktlinjer eller förfaranden som styr hur prissättningskriterierna används för att räkna ut eller fastställa enskilda avgifter.

b)

Uppgifter om de metoder som används för att registrera särskilda kostnader som uppkommer vid tillhandahållande av tjänster avseende uppfyllande av STS-kriterierna, inbegripet ytterligare tillfälliga utgifter kopplade till tillhandahållandet av tjänster avseende uppfyllande av STS-kriterierna, inbegripet transporter och inkvartering, samt en beskrivning av hur utkontraktering ska beaktas i prissättningskriterierna i det fall den tredje parten avser att utkontraktera delar av tillhandahållandet av tjänster avseende uppfyllande av STS-kriterierna.

c)

En detaljerad beskrivning av alla fastställda förfaranden för ändring av avgifter eller för avsteg från avgiftsschemat, inklusive inom ramen för program för frekvent användning.

d)

En detaljerad beskrivning av alla fastställda förfaranden eller interna kontroller som säkerställer och övervakar att prissättningspolicyerna efterlevs, inbegripet alla förfaranden eller interna kontroller som övervakar utvecklingen av individuella avgifter över tid och mellan olika kunder till vilka tjänster avseende uppfyllande av STS-kriterierna tillhandahålls.

e)

En detaljerad beskrivning av alla förfaranden för granskning och uppdatering av såväl kostnadsmodellen som prissättningspolicyer.

f)

En detaljerad beskrivning av alla förfaranden och interna kontroller för bevarande av dokumentation avseende avgiftsscheman, individuella avgifter som tillämpas eller ändringar av den tredje partens prissättningspolicyer.

2.   Ansökan i artikel 1 ska innehålla uppgifter om följande:

a)

Huruvida avgifterna fastställs innan tjänsterna avseende kontroll av STS-kraven tillhandahålls.

b)

Huruvida förbetalda avgifter ej kan återbetalas.

c)

Uppgifter om eventuella operativa skyddsåtgärder för att säkerställa att avtalen mellan den tredje parten och en originator, ett medverkande institut eller ett specialföretag för värdepapperisering om tillhandahållande av tjänster avseende uppfyllande av STS-kriterierna inte innehåller hävningsklausuler eller gör det möjligt att hävda kotraktsbrott eller bristande fullgörande av avtalet om resultatet av bedömningen av STS-kriterierna ger vid handen att värdepapperiseringen inte uppfyller STS-kriterierna.

Artikel 6

Operativa skyddsåtgärder och interna rutiner för att bedöma uppfyllandet av STS-kriterierna

1.   Ansökan i artikel 1 ska innehålla en detaljerad sammanfattning av alla riktlinjer, förfaranden och manualer avseende kontroller och operativa skyddsåtgärder som inrättats för att säkerställa oberoendet och integriteten i den tredje partens bedömning av uppfyllandet av STS-kriterierna.

2.   Ansökan i artikel 1 ska innehålla alla sådana uppgifter som visar att den tredje parten har inrättat operativa skyddsåtgärder och interna rutiner som gör det möjligt för den att bedöma uppfyllandet av STS-kriterierna på ett korrekt sätt, inbegripet följande uppgifter:

a)

Personalantal, beräknat i heltidsekvivalenter och uppdelat efter typ av befattning inom den tredje parten.

b)

Uppgifter om de riktlinjer och förfaranden som den tredje parten fastställt avseende

i)

oberoendet hos enskilda anställda,

ii)

uppsägning av anställningsavtal, inbegripet alla åtgärder för att säkerställa oberoende och integritet i STS-bedömningsprocessen när det gäller uppsägning av anställningsavtal, inklusive riktlinjer och förfaranden som avser förhandling om framtida anställningsavtal med andra företag för personal som deltar direkt i STS-bedömningen,

iii)

kvalifikationskraven för personal som deltar direkt i tillhandahållandet av tjänster avseende uppfyllande av STS-kriterierna, uppdelade efter typ av befattning,

iv)

utbildning och utveckling av personal som deltar direkt i tillhandahållandet av tjänster avseende uppfyllande av STS-kriterierna,

v)

prestationsutvärdering och ersättningspolitik för personal som är direkt engagerad i tjänster avseende uppfyllande av STS-kriterierna.

c)

En beskrivning av alla åtgärder som den tredje parten fastställt för att mildra risken för alltför stort beroende av enskilda anställda när det gäller tillhandahållande av tjänster avseende uppfyllande av STS-kriterierna.

d)

Om den tredje parten i samband med en STS-bedömning använder sig av utkontraktering eller externa experter ska följande uppgifter anges:

i)

Uppgifter om riktlinjer och förfaranden avseende utkontraktering av verksamhet och anlitande av externa experter.

ii)

En beskrivning av alla utkontrakteringsarrangemang som den tredje parten ingått eller planerar att ingå, åtföljd av en kopia av det avtal som reglerar dessa.

iii)

En beskrivning av de tjänster som ska tillhandahållas av externa experter, inbegripet omfattningen av dessa tjänster samt under vilka villkor de ska utföras.

iv)

En detaljerad redogörelse för hur den tredje parten avser att identifiera, hantera och övervaka eventuella risker som följer av utkontrakteringen, och en beskrivning av de skyddsåtgärder som vidtagits för att säkerställa oberoendet i STS-bedömningsprocessen.

e)

En beskrivning av alla åtgärder som ska vidtas i fall av överträdelse av någon av de riktlinjer eller förfaranden som avses i punkt 2 b och punkt 2 d i.

f)

En beskrivning av alla riktlinjer avseende rapportering till den behöriga myndigheten om eventuella väsentliga överträdelser av riktlinjerna och förfarandena i punkt 2 b och punkt 2 d i eller något annat faktum eller annan händelse eller omständighet som kan utgöra en överträdelse av villkoren för den tredje partens tillstånd.

g)

En beskrivning av alla arrangemang som inrättats för att säkerställa att relevanta personer är medvetna om de riktlinjer och förfaranden som avses i punkt 2 b och punkt 2 d i, och en beskrivning av alla arrangemang för övervakning, granskning och uppdatering av dessa riktlinjer och förfaranden.

3.   Ansökan i artikel 1 ska innehålla följande för varje värdepapperiseringstyp för vilken den tredje parten avser att tillhandahålla tjänster avseende uppfyllande av STS-kriterierna:

a)

En beskrivning av den metod för STS-bedömning som ska tillämpas, inbegripet alla förfaranden och metoder för kvalitetssäkring av bedömningen.

b)

En mall till den STS-kontrollrapport som ska lämnas till originatorn, det medverkande institutet eller specialföretaget för värdepapperisering.

Artikel 7

Format för ansökan

1.   En tredje part ska ge varje handling som den lämnar till den behöriga myndigheten som en del av sin ansökan ett unikt referensnummer.

2.   En tredje part ska i sin ansökan lämna en motiverad förklaring avseende varje krav i denna förordning som den inte anser vara tillämpligt.

3.   Ansökan i artikel 1 ska åtföljas av en skrivelse undertecknad av den tredje partens ledningsorgan som bekräftar att

a)

de inlämnade uppgifterna per dagen för ansökans inlämnande såvitt denne vet är korrekta och fullständiga,

b)

den sökande varken är en reglerad enhet enligt definitionen i artikel 2.4 i direktiv 2002/87/EG (5) eller ett kreditvärderingsinstitut enligt definitionen i artikel 3.1 b i förordning (EG) nr 1060/2009 (6).

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 februari 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 28.12.2017, s. 35.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 av den 3 november 2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (EUT L 320, 29.11.2008, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG (EUT L 35, 11.2.2003, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut (EUT L 302, 17.11.2009, s. 1).


BILAGA

Dokumenthänvisningar

Artikel i denna förordning

Dokumentets unika referensnummer

Dokumentets titel

Kapitel, avsnitt eller sida i dokumentet där uppgifterna lämnas eller skälet till att uppgifterna inte lämnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top