Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0856

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/856 av den 26 februari 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller driften av innovationsfonden (Text av betydelse för EES.)

C/2019/1492

OJ L 140, 28.5.2019, p. 6–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/856/oj

28.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/6


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/856

av den 26 februari 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller driften av innovationsfonden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 10a.8 fjärde stycket, och

av följande skäl:

(1)

Närmare bestämmelser om driften av innovationsfonden bör fastställas med hänsyn till tidigare erfarenheter från NER 300-programmet, som inrättades genom direktiv 2003/87/EG och genomfördes på grundval av kommissionens beslut 2010/670/EU (2), och särskilt med beaktande av slutsatserna i revisionsrättens rapport (3).

(2)

För att kompensera för den lägre lönsamheten och de större tekniska riskerna med de stödberättigade projekten jämfört med konventionella tekniker bör en betydande del av innovationsfondens finansiering tillhandahållas i form av ett bidrag. Närmare bestämmelser för utbetalning av bidrag bör därför fastställas.

(3)

Eftersom riskerna och lönsamheten för de stödberättigade projekten kan variera mellan olika sektorer och verksamheter, och eftersom de även kan utvecklas över tid, bör det vara möjligt att tillhandahålla en del av stödet från innovationsfonden som bidragande delar till blandfinansieringsinsatser inom ramen för unionens instrument för investeringsstöd, såväl som andra former som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (4) (budgetförordningen).

(4)

Det är lämpligt att betrakta skillnaden mellan de totala kostnaderna för ett stödberättigat projekt och de totala kostnaderna för ett motsvarande projekt som baseras på konventionell teknik som relevanta kostnader som kan finansieras genom innovationsfonden. För att undvika en alltför stor administrativ börda för småskaliga projekt och för att bemöta svårigheterna att erhålla finansiering för dessa bör emellertid de relevanta kostnaderna för ett småskaligt projekt vara de totala kapitalkostnaderna för ett sådant projekt.

(5)

För att göra tillräckliga ekonomiska resurser tillgängliga i lämplig tid för de stödberättigade projekten bör utbetalningen av bidrag baseras på de delmål som har uppnåtts. För alla projekt bör delmålen omfatta finansiellt avslut och idrifttagande. Eftersom vissa projekt kan behöva sina bidrag vid en annan tidpunkt bör det vara möjligt att fastställa ytterligare delmål i avtalshandlingarna.

(6)

För att öka sannolikheten för att projekten ska bli framgångsrika bör det vara möjligt att betala ut en del av bidraget innan ett projekt tas i drift. Utbetalningen av bidrag bör i princip påbörjas när det finansiella avslutet är klart och fortsätta under utvecklingen och driften av projektet.

(7)

Huvuddelen av stödet från innovationsfondens bör baseras på projektets verifierade mängd växthusgaser som kan undvikas. Om projektet misslyckas allvarligt med det planerade undvikandet av växthusgasutsläpp bör därför stödet minskas och bidragen krävas tillbaka i motsvarande omfattning. Mekanismen för stödminskning och återkrav bör emellertid vara tillräckligt flexibel för att ta hänsyn till den innovativa karaktären hos projekt som får stöd från innovationsfonden.

(8)

Bidragen från innovationsfonden bör tilldelas efter en konkurrensstyrd urvalsprocess via ansökningsomgångar. För att minska den administrativa bördan för projektens initiativtagare bör ett ansökningsförfarande i två steg införas i form av en intresseanmälan och en fullständig ansökan.

(9)

Projekt som ansöker om stöd från innovationsfonden bör bedömas på grundval av kvalitativa och kvantitativa kriterier. Kombinationen av sådana kriterier bör säkerställa en fullständig bedömning av projektet när det gäller dess tekniska och kommersiella potential. För att säkerställa ett rättvist och meritbaserat urval bör projekten väljas ut på grundval av samma urvalskriterier, men först utvärderas och rangordnas gentemot andra projekt inom samma sektor och därefter gentemot projekt i andra sektorer.

(10)

Om projektets planering, affärsmodell och ekonomiska och rättsliga struktur inte verkar vara färdigutvecklad, särskilt om projektet saknar stöd från den berörda medlemsstaten eller inte har de nödvändiga nationella tillstånden, bör projektet inte beviljas stöd från innovationsfonden. Sådana projekt kan ändå vara lovande. Därför bör det vara möjligt att ge utvecklingsstöd till sådana projekt. Utvecklingsstödet bör framför allt gynna småskaliga projekt och projekt i medlemsstater med lägre inkomstnivå för att uppnå en jämn geografisk fördelning av stödet från innovationsfonden.

(11)

Det är viktigt att stödet från innovationsfonden har en geografiskt balanserad fördelning. För att förhindra en situation där vissa av medlemsstaterna inte får tillräckligt stöd bör det vara möjligt att fastställa ytterligare urvalskriterier i syfte att uppnå en geografisk balans i nästa eller senare ansökningsomgångar.

(12)

Kommissionen bör ansvara för innovationsfondens genomförande. Kommissionen bör emellertid ha möjlighet att delegera vissa av åtgärderna i samband med genomförandet, däribland anordnandet av ansökningsomgångar, det preliminära urvalet av projekt eller förvaltningen av bidragsavtalen, till ett verkställande organ.

(13)

Innovationsfondens intäkter, däribland intäkterna från de utsläppsrätter som monetariseras via den gemensamma auktionsplattformen i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 (5), bör förvaltas i enlighet med målen i direktiv 2003/87/EG. Kommissionen bör därför utföra denna uppgift själv och ha möjlighet att delegera uppgiften till Europeiska investeringsbanken.

(14)

Kommissionen bör tillämpa olika bestämmelser beroende på metoden för genomförandet av innovationsfonden. När innovationsfonden genomförs genom direkt förvaltning bör bestämmelserna i denna förordning vara fullt ut anpassade till bestämmelserna i budgetförordningen.

(15)

Medlemsstaterna bör ha en viktig roll i genomförandet av innovationsfonden. Framför allt bör kommissionen rådfråga medlemsstaterna i samband med de viktigaste besluten för genomförandet och utvecklingen av innovationsfonden.

(16)

Innovationsfonden bör genomföras i enlighet med de principer för sund ekonomisk förvaltning som fastställs i budgetförordningen.

(17)

Tydliga regler för rapportering, redovisningsskyldighet och finansiell kontroll bör fastställas för att säkerställa att kommissionen får fullständig information i lämplig tid om hur de projekt som fått stöd genom innovationsfonden framskrider, att de enheter som förvaltar innovationsfonden tillämpar principer för sund ekonomisk förvaltning och att medlemsstaterna får information i lämplig tid om genomförandet av innovationsfonden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning fastställs närmare bestämmelser som kompletterar direktiv 2003/87/EG vad gäller

a)

de operativa mål för innovationsfonden som fastställs genom artikel 10a.8 i direktiv 2003/87/EG,

b)

de former av stöd som tillhandahålls genom innovationsfonden,

c)

förfarandet för ansökan om stöd från innovationsfonden,

d)

förfarandet och kriterierna för urval av projekt som kan få stöd från innovationsfonden,

e)

utbetalning av stöd från innovationsfonden,

f)

styrningen av innovationsfonden,

g)

rapportering, övervakning, utvärdering, kontroll och offentliggörande avseende driften av innovationsfonden.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1.    finansiellt avslut : det skede i projektets utvecklingscykel när alla överenskommelser om projektet och dess finansiering har undertecknats och alla bindande villkor för projektet är uppfyllda.

2.    idrifttagande : det skede i projektets utvecklingscykel när alla delar och system som krävs för driften av projektet har provats och verksamhet som leder till ett faktiskt undvikande av utsläpp av växthusgaser har påbörjats.

3.    småskaligt projekt : ett projekt med en total kapitalkostnad som inte överstiger 7 500 000 euro.

Artikel 3

Operativa mål

Innovationsfonden ska ha följande operativa mål:

a)

Att stödja projekt som demonstrerar mycket innovativa tekniker, processer eller produkter, som är tillräckligt mogna och som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser.

b)

Att erbjuda finansiellt stöd som är skräddarsytt för de stödberättigade projektens marknadsbehov och riskprofiler, och samtidigt locka ytterligare offentliga och privata medel.

c)

Att säkerställa att innovationsfondens intäkter förvaltas i enlighet med målen i direktiv 2003/87/EG.

Artikel 4

Former av stöd från innovationsfonden

Stöd från innovationsfonden till projekten kan delas ut i följande former:

a)

Bidrag.

b)

Bidragande delar till blandfinansieringsinsatser inom ramen för unionens instrument för investeringsstöd.

c)

Finansiering i någon av de andra former som fastställs i förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (budgetförordningen), i synnerhet pristävlingar och upphandlingar, om detta är nödvändigt för att uppnå målen i direktiv 2003/87/EG.

KAPITEL II

Särskilda bestämmelser för bidrag

Artikel 5

Relevanta kostnader

1.   I enlighet med artikel 10a.8 tredje stycket fjärde meningen i direktiv 2003/87/EG ska de relevanta kostnaderna vara de merkostnader som bärs av projektets initiativtagare som ett resultat av tillämpningen av den innovativa teknik som används för att minska eller undvika utsläppen av växthusgaser. De relevanta kostnaderna ska beräknas som skillnaden mellan den bästa uppskattningen av de totala kapitalkostnaderna, det gällande nuvärdet för driftskostnaderna och de vinster som uppstår under 10 år efter projektets idrifttagande jämfört med resultatet av samma beräkning för en konventionell produktion med samma kapacitet för en effektiv tillverkning av respektive slutprodukt.

Om det inte finns någon konventionell produktion i den mening som avses i det första stycket ska de relevanta kostnaderna vara den bästa uppskattningen av de totala kapitalkostnaderna, det gällande nuvärdet för driftskostnaderna och -vinsterna som uppstår under 10 år efter projektets idrifttagande.

2.   De relevanta kostnaderna för ett småskaligt projekt ska vara de totala kapitalkostnaderna för det berörda projektet.

Artikel 6

Utbetalning av bidrag

1.   Stöd från innovationsfonden, i form av ett bidrag, ska betalas ut när det stödberättigade projektet har uppnått de förutbestämda delmålen.

2.   För alla projekt ska de delmål som avses i punkt 1 vara baserade på projektets utvecklingscykel och åtminstone utgöras av följande:

a)

Finansiellt avslut.

b)

Idrifttagande.

3.   Med beaktande av den teknik som används och de specifika omständigheterna i den sektor eller de sektorer där den används kan ytterligare specifika delmål fastställas i avtalshandlingarna.

4.   Upp till 40 % av det totala beloppet av stödet från innovationsfonden, inbegripet projektutvecklingsstöd, till ett specifikt projekt ska betalas ut när det finansiella avslutet har nåtts eller när ett annat delmål som föregår det finansiella avslutet har uppnåtts om ett sådant delmål har fastställts i enlighet med punkt 3.

5.   Om det totala beloppet av stöd från innovationsfonden till ett särskilt projekt inte har betalats ut i enlighet med punkt 4 ska detta belopp betalas ut när det finansiella avslutet har nåtts. Det kan betalas ut i omgångar innan projektet tas i drift och som årliga delbetalningar efter idrifttagandet.

6.   Vid tillämpning av punkterna 4 och 5 i denna artikel ska det totala beloppet av stöd från innovationsfonden till ett specifikt projekt omfatta det belopp av stöd från innovationsfonden som det berörda projektet har fått i form av projektutvecklingsstöd i enlighet med artikel 13.

Artikel 7

Allmänna regler för återkrav

1.   Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att innovationsfondens ekonomiska intressen skyddas vid genomförandet av insatser som finansieras enligt denna förordning genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda belopp samt vid behov genom effektiva, proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska sanktioner.

2.   Återkrav ska genomföras i enlighet med budgetförordningen.

3.   Grunderna för återkrav och förfarandena vid återkrav ska specificeras ytterligare i avtalshandlingarna.

Artikel 8

Särskilda regler för återkrav

1.   Beloppet av stödet från innovationsfonden i enlighet med artikel 6.5 efter det finansiella avslutet ska bero på den mängd utsläpp av växthusgaser som undvikits, verifierat på grundval av årliga rapporter som lämnats in av projektets initiativtagare under en period på mellan 3 och 10 år efter idrifttagandet. Den slutliga årliga rapport som lämnas in av projektets initiativtagare ska innehålla uppgifter om den totala mängd utsläpp av växthusgaser som har undvikits under hela rapporteringsperioden.

2.   Om den totala mängd utsläpp av växthusgaser som har undvikits under hela rapporteringsperioden är mindre än 75 % av den totala mängd av växthusgaser som skulle undvikas enligt planeringen ska det belopp som har betalats ut eller ska betalas ut till projektets initiativtagare i enlighet med artikel 6.5 återkrävas eller minskas i motsvarande omfattning.

3.   Om projektet inte har tagits i drift vid den förutbestämda tidpunkten, eller om projektets initiativtagare inte kan visa att utsläpp av växthusgaser faktiskt har undvikits, ska det belopp som har betalats ut efter det finansiella avslutet i enlighet med artikel 6.5 återkrävas i sin helhet.

4.   Om de situationer som avses i punkterna 2 och 3 uppstår på grund av extraordinära omständigheter som projektets initiativtagare inte kan påverka och om initiativtagaren kan visa att projektet har potential att uppnå ett undvikande av växthusgasutsläpp som överstiger den rapporterade mängden, eller om projektets initiativtagare visar att projektet kan leda till betydande fördelar för koldioxidsnål innovation, kan kommissionen besluta att inte tillämpa de återkravsmekanismer som avses i punkterna 2 och 3.

5.   Grunden för återkrav och förfarandena vid återkrav ska specificeras ytterligare i avtalshandlingarna.

6.   De bestämmelser som fastställs i punkterna 3 och 4 i denna artikel ska inte påverka de allmänna regler för återkrav som föreskrivs i artikel 7.

Artikel 9

Ansökningsomgångar

1.   Projektets initiativtagare ska ha möjlighet att ansöka om stöd från innovationsfonden genom öppna ansökningsomgångar som anordnas av kommissionen.

Innan kommissionen antar ett beslut om att inleda en ansökningsomgång ska kommissionen samråda med medlemsstaterna om utkastet till beslutet.

2.   Kommissionens beslut om att inleda en ansökningsomgång ska åtminstone innehålla följande uppgifter:

a)

Det totala belopp av stöd från innovationsfonden som finns tillgängligt för ansökningsomgången.

b)

Det högsta belopp av stöd från innovationsfonden som finns tillgängligt för projektutvecklingsstöd.

c)

De olika typerna av behöriga projekt eller sektorer.

d)

En beskrivning av ansökningsförfarandet och en detaljerad förteckning över den information och dokumentation som ska lämnas in i varje skede av ansökningsförfarandet.

e)

Detaljerad information om urvalsförfarandet, inbegripet metoderna för utvärdering och rangordning.

f)

Bestämmelserna för särskilda ansöknings- och urvalsförfaranden om sådana tillämpas för småskaliga projekt i enlighet med artikel 10.4 och artikel 12.6.

g)

Beloppet för den andel av det totala beloppet av stödet från innovationsfonden som kommissionen har reserverat för småskaliga projekt, om ett sådant belopp har reserverats.

h)

Ytterligare urvalskriterier i syfte att uppnå en jämn geografisk fördelning av stödet från innovationsfonden i enlighet med artikel 11.2, om sådana kriterier tillämpas.

Artikel 10

Ansökningsförfarande

1.   Det verkställande organet ska samla in ansökningarna och organisera ansökningsförfarandet i två på varandra efterföljande faser:

a)

Intresseanmälan.

b)

Fullständig ansökan.

2.   Vid intresseanmälan ska det krävas att projektets initiativtagare lämnar in en beskrivning av projektets huvuddrag i linje med de krav som fastställts i den relevanta ansökningsomgången, inbegripet en beskrivning av projektets effektivitet, graden av innovation och projektets mognadsgrad i enlighet med artikel 11.1 a–c.

3.   Vid en fullständig ansökan ska det krävas att projektets initiativtagare lämnar in en detaljerad beskrivning av projektet tillsammans med alla styrkande handlingar, inbegripet planen för kunskapsutbyte.

4.   Ett förenklat ansökningsförfarande får tillämpas för småskaliga projekt.

Artikel 11

Urvalskriterier

1.   Urvalet av projekt som ska tilldelas stöd från innovationsfonden ska baseras på följande kriterier:

a)

Projektens effektivitet när det gäller deras potential att undvika utsläpp av växthusgaser, i tillämpliga fall, jämfört med de riktmärken som avses i artikel 10a.2 i direktiv 2003/87/EG.

b)

Projektens grad av innovation i förhållande till tidigare känd teknik.

c)

Projektens mognadsgrad när det gäller planering, affärsmodell, ekonomisk och rättslig struktur såväl som förutsättningarna för att uppnå ett finansiellt avslut inom en förutbestämd tidsperiod som inte är längre än fyra år efter beslutet om tilldelning av stöd.

d)

Projektens tekniska potential och marknadspotential för bredare tillämpning eller reproducerbarhet, eller för framtida kostnadsminskningar.

e)

Projektens kostnadseffektivitet uttryckt som relevanta kostnader minus eventuella bidrag till dessa kostnader från projektets initiativtagare, jämfört med den totala förväntade mängden av undvikande av växthusgasutsläpp eller mängden av energi som kommer att produceras eller lagras eller koldioxid som kommer att lagras under de första 10 åren efter idrifttagandet.

2.   Ytterligare kriterier i syfte att uppnå en jämn geografisk fördelning av stödet från innovationsfonden får också tillämpas i samband med urvalet av projekt.

Artikel 12

Urvalsförfarande

1.   På grundval av de ansökningar som tagits emot under fasen för intresseanmälan ska det verkställande organet bedöma vilka projekt som är berättigade till stöd i enlighet med artikel 10a.8 i direktiv 2003/87/EG. Det verkställande organet ska därefter gå vidare med urvalet av stödberättigade projekt enligt punkterna 2 och 3 i denna artikel.

2.   På grundval av de ansökningar som tagits emot under fasen för intresseanmälan ska det verkställande organet upprätta en förteckning över de projekt som uppfyller de urvalskriterier som fastställs i artikel 11.1 a–c och därefter uppmana initiativtagarna till dessa projekt att lämna in en fullständig ansökan.

Om det verkställande organet kommer fram till att ett projekt uppfyller de urvalskriterier som fastställs i artikel 11.1 a och b, men inte uppfyller det kriterium som fastställs i artikel 11.1 c, ska det verkställande organet bedöma huruvida det berörda projektet har potential att uppfylla alla urvalskriterier om det utvecklas ytterligare. Om projektet har en sådan potential kan det verkställande organet bevilja utvecklingsstöd till det berörda projektet eller, om kommissionen utför denna uppgift, föreslå att kommissionen beviljar projektutvecklingsstöd till projektet.

3.   På grundval av den fullständiga ansökan som tagits emot i enlighet med punkt 2 i denna artikel ska det verkställande organet gå vidare med utvärderingen och rangordningen av projekten baserat på alla urvalskriterier som fastställs i artikel 11. I samband med denna utvärdering ska det verkställande organet jämföra projekten med projekt i samma sektor, såväl som med projekt i andra sektorer, och upprätta en förteckning över det första urvalet av projekt.

4.   Den förteckning över det första urvalet av projekt som avses i punkt 3 och, i tillämpliga fall, det förslag som avses i punkt 2 andra stycket ska meddelas till kommissionen och åtminstone innehålla följande uppgifter:

a)

En bekräftelse av uppfyllande av kriterierna för stödberättigande och urval.

b)

Uppgifter om utvärderingen och rangordningen av projekten.

c)

De totala projektkostnaderna och de relevanta kostnader som avses i artikel 5, i euro.

d)

Det totala beloppet av begärt stöd från innovationsfonden, i euro.

e)

Den beräknade mängden utsläpp av växthusgaser som kommer att undvikas.

f)

Den beräknade mängden energi som kommer att produceras eller lagras.

g)

Den beräknade mängden koldioxid som kommer att lagras.

h)

Information om den rättsliga formen av det stöd från innovationsfonden som begärs av projektets initiativtagare.

5.   På grundval av de uppgifter som har meddelats enligt punkt 4 i denna artikel ska kommissionen, efter samråd med medlemsstaterna i enlighet med artikel 21.2, fatta beslut om tilldelning av stöd till de utvalda projekten och, i förekommande fall, upprätta en reservförteckning.

6.   Ett särskilt urvalsförfarande får tillämpas för småskaliga projekt.

Artikel 13

Projektutvecklingsstöd

1.   Kommissionen ska, efter samråd med medlemsstaterna i enlighet med artikel 21.2 c, fastställa det högsta belopp av stöd från innovationsfonden som ska kunna ges som projektutvecklingsstöd.

2.   Projektutvecklingsstödet ska tilldelas av kommissionen eller av det verkställande organet i enlighet med artikel 12.2 i form av ett bidrag.

3.   Följande verksamheter får finansieras med hjälp av projektutvecklingsstöd:

a)

Förbättring och utveckling av projektets dokumentation, eller av komponenter i projektets utformning, i syfte att säkerställa att projektet har en tillräcklig mognadsgrad.

b)

Bedömning av projektets genomförbarhet, inbegripet tekniska och ekonomiska studier.

c)

Rådgivning om projektets finansiella och rättsliga struktur.

d)

Kapacitetsuppbyggnad för projektets initiativtagare.

4.   Vid tilldelning av projektutvecklingsstöd ska de relevanta kostnaderna vara alla kostnader som rör projektutvecklingen. Innovationsfonden får finansiera upp till 100 % av de relevanta kostnaderna.

KAPITEL III

Särskilda bestämmelser om stöd från innovationsfonden i andra former än bidrag

Artikel 14

Stöd från innovationsfonden som en del av blandfinansieringsinsatser inom ramen för unionens instrument för investeringsstöd

1.   Om kommissionen beslutar att stödet från innovationsfonden ska betalas ut som en del av blandfinansieringsinsatser inom ramen för unionens instrument för investeringsstöd ska stödet från innovationsfonden genomföras i enlighet med de bestämmelser som är tillämpliga för det instrumentet för investeringsstöd. Projektens stödberättigande ska emellertid bedömas i enlighet med artikel 10a.8 i direktiv 2003/87/EG.

2.   Kommissionen ska, efter samråd med medlemsstaterna, anta ett beslut för att fastställa om den bidragande delen till blandfinansieringsinsatserna ska ha formen av ett icke-återbetalningsbart stöd eller återbetalningsbart stöd, eller en kombination av båda, och ange det belopp av stödet från innovationsfonden som finns tillgängligt för utbetalning genom unionens instrument för investeringsstöd.

Artikel 15

Stöd från innovationsfonden genom andra former som fastställs i budgetförordningen

1.   Om kommissionen beslutar att stödet från innovationsfonden i stället för bidrag ska betalas ut i någon annan form som fastställs i budgetförordningen ska kommissionen, efter samråd med medlemsstaterna, anta ett beslut om det belopp av stöd från innovationsfonden som finns tillgängligt för utbetalning i en sådan form, såväl som vilka bestämmelser som är tillämpliga för ansökan om sådant stöd, urvalet av projekt och utbetalning av stödet.

2.   Projekt som får stöd från innovationsfonden enligt denna artikel ska vara förenliga med unionens bestämmelser om statligt stöd.

KAPITEL IV

Styrning

Artikel 16

Genomförande av innovationsfonden

1.   Kommissionen ska genomföra innovationsfonden genom direkt förvaltning i enlighet med relevanta bestämmelser i artiklarna 125–153 i budgetförordningen eller genom indirekt förvaltning genom de organ som avses i artikel 62.1 c i budgetförordningen.

2.   De kostnader som uppstår i samband med genomförandet av innovationsfonden, däribland kostnaderna för administration och förvaltning, ska finansieras av innovationsfonden.

Artikel 17

Utnämning av verkställande organ

1.   Om kommissionen beslutar att vissa uppgifter i samband med genomförandet av innovationsfonden ska delegeras till ett verkställande organ ska kommissionen anta ett beslut om utnämning av ett sådant verkställande organ.

Kommissionen och det utnämnda verkställande organet ska ingå ett avtal för att fastställa de specifika villkor som gäller när det verkställande organet utför sina uppgifter.

2.   Om kommissionen genomför innovationsfonden genom direkt förvaltning och beslutar att vissa uppgifter i genomförandet ska delegeras till ett verkställande organ ska kommissionen utnämna ett genomförandeorgan som verkställande organ.

3.   Om kommissionen genomför innovationsfonden genom indirekt förvaltning ska kommissionen utnämna ett sådant organ som avses i artikel 62.1 c i budgetförordningen som verkställande organ.

4.   Om vissa uppgifter i samband med genomförandet av innovationsfonden inte delegeras till ett verkställande organ ska kommissionen utföra dessa uppgifter.

Artikel 18

Det verkställande organets uppgifter

Det verkställande organ som har utnämnts i enlighet med artikel 17.1 får ges i uppdrag att utföra den övergripande hanteringen av ansökningsomgångarna, utbetalningen av stöd från innovationsfonden och övervakningen av genomförandet av utvalda projekt. I detta syfte kan det verkställande organet få i uppdrag att utföra följande uppgifter:

a)

Att organisera ansökningsomgångarna.

b)

Att organisera ansökningsförfarandet, däribland att samla in ansökningar och analysera alla styrkande handlingar.

c)

Att organisera projekturvalet, däribland utvärdering av projekten eller due diligence-bedömning av projektens bärkraft och rangordning.

d)

Att ge kommissionen råd om vilka projekt som ska tilldelas stöd från innovationsfonden och vilka projekt som ska ingå i reservförteckningen.

e)

Att tilldela eller tillhandahålla projektutvecklingsstöd.

f)

Att underteckna bidragsavtalen och andra kontrakt beroende på formen av stöd från innovationsfonden.

g)

Att utarbeta och hantera avtalshandlingarna för de projekt som har tilldelats stöd.

h)

Att kontrollera om villkoren för finansieringen är uppfyllda och betala ut innovationsfondens intäkter till projektens initiativtagare.

i)

Att övervaka projektens genomförande.

j)

Att kommunicera med projektens initiativtagare.

k)

Att rapportera till kommissionen, däribland om den allmänna inriktningen för den framtida utvecklingen av innovationsfonden.

l)

Att rapportera finansiella uppgifter.

m)

Att vidta åtgärder för information, kommunikation och marknadsföring, däribland att utarbeta marknadsföringsmaterial och utforma innovationsfondens logotyp.

n)

Att administrera kunskapsutbytet.

o)

Att ge stöd åt medlemsstaterna i deras arbete med att marknadsföra innovationsfonden och kommunicera med projektens initiativtagare.

p)

Att utföra andra uppgifter i samband med genomförandet av innovationsfonden.

Artikel 19

Särskilda bestämmelser för genomförandet av innovationsfonden genom direkt förvaltning

1.   Om kommissionen utser ett genomförandeorgan som verkställande organ enligt artikel 17.1 i den här förordningen ska ett sådant beslut fattas av kommissionen på grundval av resultatet av den kostnads- och lönsamhetsanalys som avses i artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 58/2003 (6), och det avtal som avses i artikel 17.1 andra stycket i den här förordningen ska ha formen av ett delegeringsbeslut i enlighet med förordning (EG) nr 58/2003.

2.   Om belopp som betalats ut genom direkt förvaltning ska återkrävas enligt artiklarna 7 och 8 i denna förordning ska de belopp som återkrävs utgöra inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen och användas för att finansiera innovationsfondens verksamhet.

3.   För alla uppgifter som kommissionen utför i samband med genomförandet, även med hjälp av ett genomförandeorgan, ska innovationsfondens intäkter utgöra externa inkomster avsatta för särskilda ändamål i den mening som avses i artiklarna 21.1 och 21.5 i budgetförordningen. Dessa inkomster avsatta för särskilda ändamål ska även täcka alla administrativa kostnader i samband med genomförandet av innovationsfonden. Kommissionen får använda högst 5 % av innovationsfondens anslag för att täcka sina förvaltningskostnader.

4.   Ett projekt som har fått stöd från innovationsfonden får också erhålla ett bidrag från något annat unionsprogram, inbegripet fonder inom ramen för delad förvaltning, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader. Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala bidragsberättigande kostnaderna för projektet och stödet från olika unionsprogram får beräknas på en proportionell grund.

Artikel 20

Förvaltning av innovationsfondens intäkter

1.   Kommissionen ska säkerställa att de utsläppsrätter som är avsedda för innovationsfonden auktioneras ut i enlighet med de principer och villkor som fastställs i artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG och förvalta innovationsfondens intäkter i enlighet med målen i direktiv 2003/87/EG.

2.   Kommissionen ska säkerställa att de intäkter som avses i punkt 1 förs vidare till det verkställande organet i god tid för finansiering av kostnaderna i samband med genomförandet och för utbetalning av stöd till de stödberättigade projekten.

3.   Kommissionen får delegera monetariseringen av utsläppsrätterna och förvaltningen av innovationsfondens intäkter till Europeiska investeringsbanken (EIB). Om kommissionen delegerar dessa uppgifter ska kommissionen och EIB ingå ett avtal för att fastställa vilka specifika villkor som måste vara uppfylla för att EIB ska kunna utföra sina uppgifter i samband med förvaltningen av innovationsfondens intäkter.

4.   Utan att det påverkar bestämmelserna i direktiv 2003/87/EG ska de intäkter som återstår i innovationsfonden i slutet av den stödberättigade perioden för de projekt som tilldelats stöd användas för att stödja nya projekt som uppfyller de kriterier för stödberättigande som fastställs i artikel 10a.8 i direktiv 2003/87/EG fram till dess att alla intäkter har använts för innovationsfondens syften. Sådana nya projekt ska väljas ut genom nya ansökningsomgångar i enlighet med artikel 9 eller tilldelas stöd i enlighet med artikel 14 eller 15.

Artikel 21

Medlemsstaternas roll

1.   I samband med genomförandet av innovationsfonden ska kommissionen rådfråga och få stöd av medlemsstaterna.

2.   Medlemsstaterna ska rådfrågas vad gäller

a)

förteckningen över det första urvalet av projekt, inklusive reservförteckningen, och förteckningen över projekt som föreslagits för projektutvecklingsstöd i enlighet med artikel 12.2 innan stödet tilldelas,

b)

de utkast till kommissionens beslut som aves i artikel 9.1, artikel 14.2 och artikel 15.1,

c)

det högsta belopp av stöd från innovationsfonden som ska göras tillgängligt för projektutvecklingsstöd.

3.   Medlemsstaterna ska, på begäran av kommissionen, ge kommissionen råd och stöd i fråga om

a)

fastställandet av den allmänna inriktningen för innovationsfonden,

b)

hanteringen av befintliga eller nya problem vid genomförandet av projekten,

c)

hanteringen av andra frågor i samband med genomförandet av projekten.

4.   Kommissionen ska rapportera till medlemsstaterna om hur genomförandet av denna förordning framskrider, i synnerhet genomförandet av de beslut om tilldelning av stöd som avses i artikel 12.5.

Artikel 22

De berörda parternas roll

Kommissionen får bjuda in berörda parter till diskussionerna om genomförandet av innovationsfonden, inbegripet om de frågor som ingår i förteckningen i artikel 21.3.

KAPITEL V

Övervakning, rapportering och utvärdering

Artikel 23

Övervakning och rapportering

1.   Det verkställande organet ska övervaka driften av innovationsfonden, inbegripet beloppen av utbetalt stöd från innovationsfonden.

2.   För att säkerställa att uppgifter för övervakning enligt punkt 1 och resultaten samlas in på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i rätt tid får proportionerlig rapportering krävas in av projektens initiativtagare. Rapporterna från projektens initiativtagare ska innehålla information om de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa kunskapsutbyte enligt artikel 27.

3.   Det verkställande organet ska regelbundet rapportera till kommissionen om utförandet av sina uppgifter.

4.   Det verkställande organet ska rapportera till kommissionen om hela cykeln av utbetalning av stöd, och i synnerhet om anordnandet av ansökningsomgångar och undertecknandet av avtal med projektens initiativtagare.

5.   När en ansökningsomgång har avslutats ska kommissionen rapportera till medlemsstaterna om genomförandet av denna ansökningsomgång.

6.   Kommissionen ska årligen rapportera till rådet och Europaparlamentet om hur genomförandet av innovationsfonden fortskrider.

7.   De verkställande organ, vid sidan av genomförandeorgan, och enheter till vilka förvaltningen av innovationsfondens intäkter har delegerats i enlighet med artikel 20.3 ska lämna följande uppgifter till kommissionen:

a)

Senast den 15 februari ska oreviderade redovisningar för det föregående räkenskapsåret, vilket ska börja den 1 januari och sluta den 31 december, lämnas in med avseende på de verksamheter som har delegerats till dessa verkställande organ och enheter.

b)

Senast den 15 mars under samma år som de oreviderade redovisningarna lämnades in ska reviderade redovisningar för det föregående räkenskapsåret, vilket ska börja den 1 januari och sluta den 31 december, lämnas in med avseende på de verksamheter som har delegerats till dessa verkställande organ och enheter.

Kommissionen ska sammanställa innovationsfondens årsredovisningar för varje räkenskapsår, vilka ska börja den 1 januari och sluta den 31 december, på grundval av de redovisningar som lämnats in i enlighet med det första stycket. Dessa årsredovisningar ska vara föremål för en oberoende extern revision.

Alla redovisningar och årsredovisningar som föreskrivs i denna punkt ska utarbetas i överensstämmelse med de redovisningsregler som avses i artikel 80 i budgetförordningen.

Artikel 24

Utvärdering

1.   Med början 2025 och därefter vart femte år ska kommissionen utföra en utvärdering av driften av innovationsfonden. Utvärderingen ska vara inriktad på, men inte begränsad till, en bedömning av synergieffekterna mellan innovationsfonden och andra relevanta unionsprogram, såväl som förfarandet för utbetalning av stöd från innovationsfonden.

2.   På grundval av resultaten av utvärderingen i punkt 1 ska kommissionen, i tillämpliga fall, utarbeta förslag för att säkerställa att innovationsfonden uppnår de mål som föreskrivs i direktiv 2003/87/EG och i artikel 3 i denna förordning.

3.   När genomförandet av innovationsfonden har avslutats, men inte senare än 2035, ska kommissionen utföra en slutlig utvärdering av driften av innovationsfonden.

4.   Kommissionen ska offentliggöra resultaten av de utvärderingar som har utförts i enlighet med punkterna 1, 2 och 3.

KAPITEL VI

Revisioner, offentliggörande och kunskapsutbyte

Artikel 25

Revisioner

1.   Revisioner av användningen av stödet från innovationsfonden som utförs av oberoende externa revisorer, inbegripet andra än sådana som görs på uppdrag av unionens institutioner eller organ, ska ligga till grund för den övergripande försäkran i enlighet med artikel 26.

2.   Alla personer eller enheter som tar emot stöd från innovationsfonden ska samtycka skriftligen till att bevilja de nödvändiga rättigheter och den åtkomst som föreskrivs i artikel 129 i budgetförordningen.

Artikel 26

Ömsesidig tillit till revisioner

Om en revision baserad på internationellt vedertagna revisionsstandarder som ger rimliga garantier har utförts av en oberoende revisor i fråga om redovisningar och rapporter där användningen av ett bidrag från unionen beskrivs, ska denna revision, utan att det påverkar befintliga möjligheter att utföra ytterligare revisioner, utgöra grundvalen för den övergripande försäkran som i tillämpliga fall beskrivs ytterligare i sektorsspecifika regler, förutsatt att det finns tillräckliga belägg för revisorns oberoende och kompetens. Den oberoende revisorns rapport samt tillhörande revisionsdokumentation ska på begäran göras tillgängliga för Europaparlamentet, kommissionen, revisionsrätten och medlemsstaternas revisionsmyndigheter.

Artikel 27

Kommunikation, kunskapsutbyte och offentliggörande

1.   Projektens initiativtagare ska på ett proaktivt och systematiskt sätt offentliggöra information på sina webbplatser om de projekt som fått stöd enligt denna förordning. Sådan information ska omfatta en uttrycklig hänvisning till det stöd som har erhållits från innovationsfonden.

2.   Projektens initiativtagare ska säkerställa att enhetlig, koncis och målinriktad information om det stöd som har erhållits från innovationsfonden finns tillgänglig för olika mottagare, inbegripet media och allmänheten.

3.   Innovationsfondens logotyp och annat marknadsföringsmaterial som krävs enligt avtalshandlingarna ska användas vid all kommunikation och allt kunskapsutbyte och visas på anslagstavlor på strategiska platser som är tillgängliga för allmänheten.

4.   Projektens initiativtagare ska tillhandahålla detaljerad information om de planerade åtgärderna i enlighet med punkterna 1 och 2 i denna artikel i den plan för kunskapsutbyte som ska lämnas in i enlighet med artikel 10.3.

5.   Det verkställande organet ska vidta informations-, kommunikations- och marknadsföringsåtgärder med avseende på stödet från innovationsfonden och resultaten. Det verkställande organet ska anordna särskilda seminarier, workshoppar eller, om tillämpligt, andra aktiviteter för att främja ett utbyte av erfarenheter, kunskap och bästa praxis om utformning, utarbetande och genomförande av projekt samt om effektiviteten i den finansiering som tillhandahålls genom projektutvecklingsstöd.

KAPITEL VII

Slutbestämmelser

Artikel 28

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 februari 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens beslut 2010/670/EU av den 3 november 2010 om kriterier och åtgärder för finansiering av kommersiella demonstrationsprojekt som syftar till miljösäker avskiljning och geologisk lagring av CO2 samt demonstrationsprojekt för innovativa tekniker för förnybar energi inom ramen för det system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen som infördes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 290, 6.11.2010, s. 39).

(3)  Särskild rapport nr 24/2018 av den 5 september 2018: Demonstration av avskiljning och lagring av koldioxid och innovativa förnybara energikällor i kommersiell skala i EU: utvecklingen har inte gått framåt som planerat under det senaste årtiondet, tillgänglig på revisionsrättens webbplats på adressen: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_SV.pdf

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (EUT L 302, 18.11.2010, s. 1).

(6)  Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1).


Top