EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0815

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/815 av den 17 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (Text av betydelse för EES)

OJ L 143, 29.5.2019, p. 1–792 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj

29.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 143/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/815

av den 17 december 2018

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (1), särskilt artikel 4.7, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2004/109/EG ska emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad offentliggöra sina årliga redovisningar.

(2)

Emittenterna bör upprätta hela sina årsredovisningar i XHTML-format (Extensible Hypertext Markup Language). XHTML kräver inga specifika mekanismer för att konverteras till ett läsbart format. XHTML är ett icke-skyddat elektroniskt rapporteringsformat och kan användas fritt.

(3)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (2) krävs att företag som omfattas av en medlemsstats lagstiftning och vilkas värdepapper är noterade på en reglerad marknad ska upprätta sin koncernredovisning i enlighet med internationella redovisningsstandarder, allmänt kallade IFRS (International Financial Reporting Standards), som antagits i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002. I kommissionens beslut 2008/961/EG (3) föreskrivs att tredjelandsemittenter kan upprätta sina koncernredovisningar i enlighet med IFRS-standarder som utfärdats av International Accounting Standards Board (IASB).

(4)

Syftet med att anta och tillämpa IFRS-standarder är att säkerställa en hög grad av insyn i och jämförbarhet mellan redovisningarna. För att underlätta tillgängligheten till, bedömningen av och jämförbarheten hos de konsoliderade finansiella rapporter som ingår i årsredovisningarna som upprättas antingen enligt de IFRS-standarder som antagits enligt förordning (EG) nr 1606/2002 eller de IFRS-standarder som utfärdas av IASB (båda kallas nedan IFRS-koncernredovisningar) bör de märkas upp med hjälp av XBRL (eXtensible Business Reporting Language). XBRL är maskinläsbart och möjliggör automatiserad läsning av stora informationsmängder. XBRL är väletablerat och används i många jurisdiktioner, och är för närvarande det enda märkspråket som är lämpligt för att märka upp koncernredovisningar.

(5)

En kostnads-nyttoanalys som gjordes av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) gav stöd till användningen av Inline XBRL för att integrera XBRL-märkning i XHTML-dokument. Därför bör Inline XBRL-tekniken användas.

(6)

Användningen av XBRL-märkspråket kräver ett klassificeringssystem för att konvertera text som kan läsas av människor till maskinläsbar text. IFRS-klassificeringen, som har tillhandahållits av IFRS Foundation, är ett väletablerat klassificeringssystem som har tagits fram för att märka IFRS-upplysningar. Med hjälp av IFRS-klassificeringen blir det lättare att jämföra märkningar av redovisningar som har upprättats enligt IFRS-standarderna på global nivå. Den grundläggande klassificering som ska användas för det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet bör följaktligen grundas på IFRS-klassificeringen och vara ett tillägg till denna.

(7)

För att ta hänsyn till IFRS-standarder som eventuellt antas i framtiden enligt förordning (EG) nr 1606/2002, ändringar av XBRL-specifikationer, ändringar till följd av annan teknisk utveckling eller för att utöka de lagstadgade kraven för att märka upp information i årsredovisningarna, bör bestämmelserna i denna förordning uppdateras med jämna mellanrum på grundval av de förslag till tekniska tillsynsstandarder som utarbetas av Esma.

(8)

Klassificeringen för användning av XBRL-märkspråket finns tillgänglig i form av en uppsättning elektroniska XBRL-filer (nedan kallade XBRL-klassificeringsfiler), som på ett strukturerat sätt återger de element som väsentligen utgör den grundläggande klassificeringen.. Elementens hierarki och motsvarande lämpliga datatyper bör tillhandahållas till emittenterna i ett enkelt för människan läsbart format i denna förordning. För att underlätta tillgängligheten till, bedömningen av och jämförbarheten hos årsredovisningarna i praktiken, är det mycket viktigt att emittenterna använder XBRL-klassificeringsfiler som uppfyller alla tillämpliga tekniska och rättsliga krav. För att göra det lättare att uppnå detta mål bör Esma offentliggöra XBRL-klassificeringsfilerna på sin webbplats i ett maskinläsbart format som kan laddas ned utan kostnad.

(9)

För öppenhet och för att att underlätta tillgängligheten, bedömningen och jämförbarheten – om medlemsstaternas lagstiftning tillåter eller kräver märkning av delar i andra redovisningar än IFRS-koncernredovisningar – bör emittenterna när de märker upp sådana delar använda XBRL-märkspråket och lämplig klassificering för detta ändamål som tillhandahålls av den medlemsstat där de har sitt säte.

(10)

För ökad öppenhet och för att underlätta tillgängligheten, bedömningen och jämförbarheten bör emittenterna vara fria att märka upplysningar i sina IFRS-koncernredovisningar så detaljerat som är tekniskt möjligt. Av samma skäl bör även obligatoriska standarder för lägsta detaljnivå i märkningarna fastställas. När det gäller primära redovisningar i IFRS-koncernredovisningar bör en standard för detaljerad taggning tillämpas, varigenom dessa primära redovisningar blir fullständigt märkta. Beträffande noter till IFRS-koncernredovisningar bör en standard för blocktaggning gälla, där hela avsnitt i noterna märks upp med hjälp av enhetliga klassificeringselement. Kravet på blocktaggning bör emellertid inte begränsa emittenternas möjlighet att märka noter till IFRS-koncernredovisningar på en högre detaljnivå.

(11)

För att underlätta ett ändamålsenligt genomförande av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet bör detaljerade bestämmelser om användningen av Inline XBRL-tekniken fastställas. För att hjälpa emittenter och programvaruföretag med att utveckla programvara för upprättande av årsredovisningar i enlighet med de lagstadgade kraven i denna förordning bör Esma tillhandahålla vägledning rörande vanligt förekommande problem i skapandet av Inline XBRL-instansdokument.

(12)

Såsom anges i artikel 4.7 i direktiv 2004/109/EG bör denna förordning tillämpas på årliga redovisningar som innehåller redovisningar för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare. För att underlätta ett smidigt genomförande av finansiell rapportering i maskinläsbart format, och särskilt för att ge emittenterna tillräckligt med tid för att anpassa sig till användningen av XBRL-tekniken, bör obligatorisk märkning av noter till redovisningar endast gälla för årsredovisningarna för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2022 eller senare.

(13)

Denna förordning baseras på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Esma har lagt fram för kommissionen.

(14)

Under sitt arbete med att utforma de tekniska tillsynsstandarder som denna förordning grundar sig på samarbetade Esma nära och regelbundet med Europeiska bankmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, i syfte att ta hänsyn till de särskilda egenskaperna hos banksektorn, sektorn för finansiella intermediärer och försäkringssektorn för att säkerställa att sektorerna tillämpar enhetliga förfaranden och kan enas om gemensamma ståndpunkter.

(15)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning baseras på. Den har även analyserat möjliga relaterade kostnader och fördelar samt begärt in ett yttrande av den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (4). Esma har även genomfört fälttester.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning specificeras det enhetliga elektroniska rapporteringsformat som avses i artikel 4.7 i direktiv 2004/109/EG, som emittenterna ska använda vid upprättandet av årliga redovisningar.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.    grundläggande klassificering : en kombinerad uppsättning klassificeringselement som anges i bilaga VI samt följande länksamling:

a)

En presentationslänkbas, där klassificeringselementen grupperas.

b)

En beräkningslänkbas, där de aritmetiska förhållandena mellan klassificeringselementen uttrycks.

c)

En märkningslänkbas, där varje klassificeringselements betydelse beskrivs.

d)

En länkbas med definitioner, som avspeglar de dimensionella förhållandena i de grundläggande klassificeringselementen.

2.    tilläggsklassificering : en kombinerad uppsättning klassificeringselement samt nedanstående länksamling, som båda ska skapas av emittenten:

a)

En presentationslänkbas, där klassificeringselementen grupperas.

b)

En beräkningslänkbas, där de aritmetiska förhållandena mellan klassificeringselementen uttrycks.

c)

En märkningslänkbas, där varje klassificeringselements betydelse beskrivs.

d)

En länkbas med definitioner, som säkerställer den dimensionella giltigheten hos det resulterande XBRL-instansdokumentet mot tilläggsklassificeringen.

3.    IFRS-koncernredovisningar : koncernredovisningar som har upprättats i enlighet med antingen IFRS-standarder som har antagits enligt förordning (EG) nr 1606/2002 eller enligt sådana IFRS-standarder som avses i artikel 1 a första stycket i beslut 2008/961/EG.

Artikel 3

Ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat

Emittenterna ska upprätta hela sina årsredovisningar i XHTML-format.

Artikel 4

Märkning av IFRS-koncernredovisningar

1.   Om årliga redovisningar innehåller IFRS-koncernredovisningar ska emittenterna märka upp dessa koncernredovisningar.

2.   Emittenterna ska som ett minimum märka de upplysningar som anges i bilaga II, om dessa upplysningar anges i IFRS-koncernredovisningarna.

3.   Emittenterna får märka upplysningar som anges i andra IFRS-koncernredovisningar än de som anges i punkt 2.

4.   Vad gäller de märkningar som anges i punkterna 1, 2 och 3 ska emittenterna använda XBRL-märkning och tillämpa en klassificering där elementen ska vara de som anges i den grundläggande klassificeringen. I de fall där det enligt punkt 4 i bilaga IV inte är lämpligt att använda elementen i den grundläggande klassificeringen, ska emittenterna skapa tilläggselement i klassificeringen enligt vad som anges i bilaga IV.

Artikel 5

Märkning av andra delar av de årliga redovisningarna

1.   Emittenter som är registrerade i medlemsstaterna får utöver de delar som anges i artikel 4 märka alla delar av sina årliga redovisningar om de använder XBRL-märkspråket och den tillämpliga klassificeringen för dessa delar, och den klassificeringen tillhandahålls av den medlemsstat där de har sitt säte.

2.   Emittenter som är har sitt säte i tredjeländer ska inte märka några andra delar av sina årliga redovisningar än IFRS-koncernredovisningar.

Artikel 6

Gemensamma regler för märkning

För märkningar som görs i enlighet med artiklarna 4 och 5 ska emittenterna uppfylla följande:

a)

Integrering av märkningar i emittentens årliga redovisningar i XHTML-format med hjälp av de Inline XBRL-specifikationer som anges i bilaga III.

b)

Kraven för märkning och arkivering som anges i bilaga IV.

Artikel 7

XBRL-klassificeringsfiler

Esma får publicera maskinläsbara och nedladdningsbara XBRL-klassificeringsfiler som grundas på den grundläggande klassificeringen. Dessa filer ska uppfylla de kriterier som anges i bilaga V.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas på årliga redovisningar som innehåller redovisningar för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).

(3)  Kommissionens beslut 2008/961/EG av den 12 december 2008 om tredjelandsemittenters användning av vissa tredjeländers redovisningsstandarder och internationella redovisningsstandarder vid upprättandet av sina koncernredovisningar (EUT L 340, 19.12.2008, s. 112).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


BILAGA I

Förklaring till tabellerna 1 och 2 i bilaga II samt till tabellerna i bilagorna IV och VI

DATA/ATTRIBUTTYP/PREFIX

DEFINITION

text block

betecknar att elementtypen är ett textblock. Detta element används för att märka större informationssamlingar, såsom noter, redovisningsprinciper eller tabeller. Textblock är icke numeriska poster.

text

betecknar att elementtypen är en text (en sekvens av alfanumeriska tecken). Detta element används för att märka korta stycken av kommenterande information. Textelement är icke numeriska poster.

åååå-mm-dd

betecknar att elementtypen är ett datum. Dessa element är icke numeriska poster.

X

betecknar att elementtypen är monetär (en siffra i en angiven valuta). Dessa element är numeriska poster.

X.XX

betecknar att elementtypen är ett decimalvärde (t.ex. ett procentvärde eller ett värde per aktie. Dessa element är numeriska poster.

shares

betecknar att elementtypen är ett antal aktier. Dessa element är numeriska poster.

table

betecknar början av en struktur som återges i form av en tabell, där rader och kolumner bidrar till att definiera ett finansiellt koncept i skärningspunkten.

axis

betecknar en dimensionell egenskap i tabellform.

member

betecknar ett element i en dimension på en axel.

guidance

betecknar ett element som stöder sökningar efter klassificeringsinnehåll.

role

betecknar ett element som återger ett avsnitt av klassificeringen, t.ex. rapport över finansiell ställning, resultaträkning, varje individuell not etc.

abstract

betecknar ett grupperande element eller en rubrik.

instant eller duration

betecknar att det monetära värdet återger en stock (instant) eller ett flöde (duration).

credit eller debit

betecknar den ”naturliga” balansen i upplysningen.

esef_cor

prefix som används i tabellerna i bilagorna IV och VI för element som definieras i namnfältet ”http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_cor”.

esef_all

prefix som används i tabellerna i bilaga VI för element som definieras i namnfältet ”http:// www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_all”.

esma_technical

prefix som används i tabellen i bilaga VI för element som definieras i namnfältet ”http:// www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical”.

ifrs-full

prefix som används i tabellerna i bilagorna IV och VI för element som definieras i namnfältet ”http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2017.3.9/ifrs-full”.


BILAGA II

Obligatoriska märkningar

1.

Emittenterna ska märka alla siffror i en deklarerad valuta som anges i rapporten över finansiell ställning, rapporten över resultat och övrigt totalresultat, redogörelsen för förändringar i eget kapital och rapporten över kassaflöden i IFRS-koncernredovisningarna.

2.

Emittenterna ska märka alla upplysningar i IFRS-koncernredovisningar eller alla korshänvisningar till andra delar av årsredovisningar för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare och som motsvarar elementen i tabell 1 i denna bilaga.

3.

Emittenterna ska märka alla upplysningar i IFRS-koncernredovisningar eller alla korshänvisningar till andra delar av årsredovisningar för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2022 eller senare och motsvarar elementen i tabell 2 i denna bilaga.

Tabell 1

Obligatoriska element i den grundläggande klassificeringen som ska märkas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare

Beteckning

Datatyp och andra attribut

Hänvisningar till IFRS-standarder

Namn på det rapporterande företaget eller annan identifiering av detta

text

IAS 1 51 a

Förklaring av förändringen av namnet på det rapporterande företaget eller en annan typ av identifiering sedan den föregående rapportperiodens slut.

text

IAS 1 51 a

Företagets hemvist

text

IAS 1 138 a

Företagets rättsliga form

text

IAS 1 138 a

Registreringsland

text

IAS 1 138 a

Adress till företagets huvudkontor

text

IAS 1 138 a

Företagets huvudsakliga verksamhet

text

IAS 1 138 a

Beskrivning av verksamhetens karaktär och huvudsakliga aktiviteter

text

IAS 1 138 b

Namn på moderföretag

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Namn på yttersta moderföretag för koncernen

text

IAS 24 13, IAS 1 138 c

Tabell 2

Obligatoriska element i den grundläggande klassificeringen som ska märkas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2022 eller senare

Beteckning

Typ

Hänvisningar till IFRS-standarder

Namn på det rapporterande företaget eller annan identifiering av detta

text

IAS 1 51 a

Förklaring av förändringen av namnet på det rapporterande företaget eller en annan typ av identifiering sedan den föregående rapportperiodens slut.

text

IAS 1 51 a

Företagets hemvist

text

IAS 1 138 a

Företagets rättsliga form

text

IAS 1 138 a

Registreringsland

text

IAS 1 138 a

Adress till företagets huvudkontor

text

IAS 1 138 a

Företagets huvudsakliga verksamhet

text

IAS 1 138 a

Beskrivning av verksamhetens karaktär och huvudsakliga aktiviteter

text

IAS 1 138 b

Namn på moderföretag

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Namn på yttersta moderföretag för koncernen

text

IAS 24 13, IAS 1 138 c

Livslängd för företag med begränsad livslängd

text

IAS 1 138 d

Uttalande om att IFRS iakttas [text block]

text block

IAS 1 16

Förklaring av avvikelse från IFRS

text

IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

Förklaring av finansiell effekt av avvikelse från IFRS

text

IAS 1 20 d

Upplysning om osäkerhet i fråga om företagets förmåga att fortsätta verksamheten [text block]

text block

IAS 1 25

Förklaring av fakta och grund för upprättande av finansiella rapporter när fortlevnadsprincipen inte uppfylls

text

IAS 1 25

Förklaring av varför företaget inte betraktas som pågående verksamhet

text

IAS 1 25

Beskrivning av skäl till användning av längre eller kortare rapporteringsperioder

text

IAS 1 36 a

Beskrivning av det faktum att beloppen som redovisas i finansiella rapporter inte är helt jämförbara

text

IAS 1 36 b

Upplysningar om omklassificeringar eller ändringar i utformningen [text block]

text block

IAS 1 41

Förklaring av källor till osäkerhet i uppskattningar som kan riskera att leda till en väsentlig justering

text

IFRIC 14 10, IAS 1 125

Upplysning om tillgångar och skulder med risk för väsentlig justering [text block]

text block

IAS 1 125

Utdelning som redovisas som värdeöverföring till ägare per aktie

X, duration

IAS 1 107

Utdelningar till aktieägare som föreslagits eller beslutats innan de finansiella rapporterna godkändes för utfärdande, men som inte redovisas som värdeöverföring till ägarna

X duration

IAS 10 13, IAS 1 137

Utdelningar till aktieägare som föreslagits eller beslutats innan de finansiella rapporterna godkändes för utfärdande, men som inte redovisas som värdeöverföring till ägarna per aktie

X.XX duration

IAS 1 137 a

Upplysningar om bedömningar och uppskattningar i redovisningen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om upplupna kostnader och andra skulder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om avsättningar för kreditförluster [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om intresseföretag [text block]

text block

IFRS 12 B4 d, IAS 27 17 b, IAS 27 16 b

Upplysningar om ersättning till revisorer [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om godkännande av finansiella rapporter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella tillgångar som kan säljas [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om konsolideringsgrund [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om grund för upprättande av finansiella rapporter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om biologiska tillgångar, jord- och skogsbruksprodukter vid skörd och statliga bidrag hänförliga till biologiska tillgångar [text block]

text block

IAS 41 Upplysningar

Upplysningar om upplåning [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om rörelseförvärv [text block]

text block

IFRS 3 Upplysningar

Upplysningar om likvida medel och banktillgodohavanden vid centralbanker [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om likvida medel [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om redovisning av kassaflöden [text block]

text block

IAS 7 Utformning av en rapport över kassaflöden

Upplysningar om byten av redovisningsprinciper[text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om byten av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel [text block]

text block

IAS 8 Redovisningsprinciper

Upplysningar om säkerheter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om betalda fordringar och förmåner [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om åtaganden [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om åtaganden och eventualförpliktelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om eventualförpliktelser [text block]

text block

IAS 37 86

Upplysningar om kostnad för sålda varor [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om kreditrisk [text block]

text block

Ikraftträdande 2018.1.1 IFRS 7 Kreditrisk, IAS 1 10 e

Upplysningar om skuldinstrument [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om förutbetalda intäkter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om uppskjuten skatt [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om inbetalningar från banker [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om inbetalningar från kunder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om avskrivningar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om derivatinstrument [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om nedlagd verksamhet [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om utdelningar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om resultat per aktie [text block]

text block

IAS 33 Upplysningar

Upplysningar om effekten av ändrade valutakurser [text block]

text block

IAS 21 Upplysningar

Upplysningar om ersättningar till anställda [text block]

text block

IAS 19 Tillämpningsområde

Upplysningar om företagets rörelsesegment [text block]

text block

IFRS 8 Upplysningar

Upplysningar om händelser efter rapporteringsperioden [text block]

text block

IAS 10 Upplysningar

Upplysningar om kostnader [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om kostnader per typ [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om prospekterings- och utvärderingstillgångar [text block]

text block

IFRS 6 Upplysningar

Upplysningar om värdering till verkligt värde [text block]

text block

IFRS 13 Upplysningar

Upplysningar om verkligt värde av finansiella instrument [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om intäkter avseende avgifter och provision (kostnader) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansieringskostnader [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella intäkter (kostnader) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella intäkter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella tillgångar som innehas för handel [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella instrument [text block]

text block

IFRS 7 Tillämpningsområde

Upplysningar om finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultatet [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella instrument som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella instrument som innehas för handel [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om finansiella skulder som innehas för handel [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om hantering av finansiella risker [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om första gången som IFRS tillämpas [text block]

text block

IFRS 1 Redovisning och upplysningar

Upplysningar om allmänna kostnader och administrationskostnader [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om allmän information om redovisningar [text block]

text block

IAS 1 51

Upplysningar om fortlevnadsprincipen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om goodwill [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om statliga bidrag [text block]

text block

IAS 20 Upplysningar

Upplysningar om nedskrivningar av tillgångar [text block]

text block

IAS 36 Upplysningar

Upplysningar om inkomstskatt [text block]

text block

IAS 12 Upplysningar

Upplysningar om anställda [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om nyckelpersoner i ledande ställning [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om försäkringsavtal [text block]

text block

IFRS 4 Upplysningar

Upplysningar om intäkter från försäkringspremier [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om immateriella tillgångar [text block]

text block

IAS 38 Upplysningar

Upplysningar om immateriella tillgångar och goodwill [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om räntekostnader [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om ränteintäkter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om ränteintäkter (räntekostnader) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om varulager [text block]

text block

IAS 2 Upplysningar

Upplysningar om skulder för investeringsavtal [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om förvaltningsfastigheter [text block]

text block

IAS 40 Upplysningar

Upplysningar om investeringar som redovisas enligt kapitalandelsmetoden [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om andra investeringar än investeringar som redovisas enligt kapitalandelsmetoden [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om emitterat kapital [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om joint ventures [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 b, IAS 27 16 b

Upplysningar om förskottsbetalningar på leasingavgifter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om leasing [text block]

text block

Ikraftträdande 2019.1.1 IFRS 16 Redovisning, sista giltighetsdag 2019.1.1 IAS 17 Leasegivarens redovisning av leasingavtal, sista giltighetsdag 2019.1.1 IAS 17 Leasetagarens redovisning av leasingavtal, ikraftträdande 2019.1.1 IFRS 16 Upplysningar

Upplysningar om likviditetsrisk [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om lån och förskott till banker [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om lån och förskott till kunder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om marknadsrisk [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om nettoandelsvärde hänförligt till andelsägare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysning om innehav utan bestämmande inflytande [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter [text block]

text block

IFRS 5 Redovisning och upplysningar

Värdering av anläggningstillgångar (eller avyttringsgrupper) som är klassificerade som att de innehas för försäljning [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om företagets mål, riktlinjer och processer för hantering av kapital [text block]

text block

IAS 1 134

Upplysningar om övriga tillgångar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om andra omsättningstillgångar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om övriga kortfristiga skulder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om övriga skulder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om andra anläggningstillgångar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om övriga långfristiga skulder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om övriga rörelsekostnader [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om övriga rörelseintäkter (driftskostnader) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om övriga rörelseintäkter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om förskottsbetalningar och övriga tillgångar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om resultat från den löpande verksamheten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om materiella anläggningstillgångar [text block]

text block

IAS 16 Upplysningar

Upplysningar om avsättningar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om omklassificering av finansiella instrument [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om redovisade intäkter från entreprenadavtal [text block]

text block

Sista giltighetsdag 2018.1.1 IAS 11 Upplysningar

Upplysningar om återförsäkring [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om närstående parter [text block]

text block

IAS 24 Upplysningar

Upplysningar om återköpsavtal och omvända återköpsavtal [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om forsknings- och utvecklingskostnader [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om reservposter under eget kapital [text block]

text block

IAS 1 79 b

Upplysningar om bundna likvida medel [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om intäkter [text block]

text block

IAS 1 10 e, sista giltighetsdag 2018.1.1 IAS 18 Upplysningar

Upplysningar om avtal om ekonomiska eller samhälleliga tjänster [text block]

text block

SIC 29 Beslut

Upplysningar om aktiekapital, reserver och annat intresse i eget kapital [text block]

text block

IAS 1 79

Upplysningar om avtal om aktierelaterade ersättningar [text block]

text block

IFRS 2 44

Upplysningar om efterställda skulder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om dotterföretag [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 a, IAS 27 16 b

Upplysningar om väsentliga redovisningsprinciper [text block]

text block

IAS 1 117

Upplysningar om skattefordringar och skatteskulder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om leverantörsskulder och andra skulder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om kundfordringar och andra fordringar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om intäkter (kostnader) från handel med finansiella instrument [text block]

text block

IAS 1 10 e

Upplysningar om egna aktier [text block]

text block

IAS 1 10 e

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella tillgångar som kan säljas [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för biologiska tillgångar [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för lånekostnader [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för upplåning [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för rörelseförvärv [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för rörelseförvärv och goodwill [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för kassaflöden [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för säkerheter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för pågående byggnadsarbeten [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för eventualförpliktelser och eventualtillgångar [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för kundvärvningskostnader [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för kundlojalitetsprogram [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för avsättningar för nedläggning och återställande [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för uppskjuten inkomstskatt [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för avskrivningskostnader [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för borttagande av finansiella instrument [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella instrument som är derivat [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella instrument som är derivat samt säkringsinstrument [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för bestämning av likvida medels sammansättning [text block]

text block

IAS 7 46

Beskrivning av redovisningsprincip för avvecklade verksamheter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för avdrag och rabatter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för utdelningar [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för resultat per aktie [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för utsläppsrättigheter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för ersättningar till anställda [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för miljörelaterade kostnader [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för extraordinära poster [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för kostnader [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för prospekterings- och utvärderingsutgifter [text block]

text block

IFRS 6 24 a

Beskrivning av redovisningsprincip för värdering till verkligt värde [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för intäkter och kostnader avseende avgifter och provisioner [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansieringskostnader [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella intäkter och kostnader [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella tillgångar [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella garantier [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella instrument [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultatet [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för finansiella skulder [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för omräkning av utländsk valuta [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för franchiseavgifter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för funktionell valuta [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för goodwill [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för statliga bidrag [text block]

text block

IAS 20 39 a

Beskrivning av redovisningsprincip för säkringsinstrument [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för investeringar som hålls till dess de förfaller [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för nedskrivningar av tillgångar [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för nedskrivningar av finansiella tillgångar [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för inkomstskatt [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för försäkringsavtal och hänförliga tillgångar, skulder, intäkter och kostnader [text block]

text block

IFRS 4 37 a

Beskrivning av redovisningsprincip för immateriella tillgångar och goodwill [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för andra immateriella tillgångar än goodwill [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för ränteintäkter och räntekostnader [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för investeringar i intresseföretag [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för investeringar i intresseföretag och joint ventures [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för investeringar i joint ventures [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för förvaltningsfastigheter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för andra investeringar än investeringar som redovisas enligt kapitalandelsmetoden [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för emitterat aktiekapital [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för leasing [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för lån och fordringar [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för värdering av varulager [text block]

text block

IAS 2 36 a

Beskrivning av redovisningsprincip för tillgångar avseende gruvdrift [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för gruvlicenser [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som är klassificerade som att de innehas för försäljning [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som är klassificerade som att de innehas för försäljning samt nedlagd verksamhet [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för kvittning av finansiella instrument [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för olje- och gastillgångar [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för programtillgångar [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för materiella anläggningstillgångar [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för avsättningar [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för omklassificering av finansiella instrument [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för redovisning i resultatet av skillnad mellan verkligt värde vid första redovisningen och transaktionspriset [text block]

text block

IFRS 7 28 a

Beskrivning av redovisningsprincip för redovisning av intäkter [text block]

text block

Sista giltighetsdag 2018.1.1 IAS 18 35 a, IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för konton för uppskjuten reglering [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för återförsäkring [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för reparationer och underhåll [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för återköpsavtal och omvända återköpsavtal [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för forsknings- och utvecklingskostnader [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för bundna likvida medel [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för segmentrapportering [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för avtal om ekonomiska eller samhälleliga tjänster [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för transaktioner som avser aktierelaterade ersättningar [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för avrymningskostnader [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för dotterföretag [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för andra skatter än inkomstskatt [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för ersättningar vid uppsägning [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för leverantörsskulder och andra skulder [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för kundfordringar och andra fordringar [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för intäkter och kostnader från handel med finansiella instrument [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för transaktioner med närstående parter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för egna aktier [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av redovisningsprincip för teckningsoptioner [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivning av övriga redovisningsprinciper som är relevanta för förståelse av finansiella rapporter [text block]

text block

IAS 1 117 b


BILAGA III

Tillämpliga Inline XBRL-specifikationer

1.

Emittenterna ska säkerställa att Inline XBRL-instansdokumentet är giltigt med avseende på specifikationerna för Inline XBRL 1.1 och att det överensstämmer med XBRL-enhetsregistret.

2.

Emittenterna ska säkerställa att deras XBRL-tilläggsklassificeringsfiler är giltiga med avseende på specifikationerna för XBRL 2.1 och XBRL Dimensions 1.0.

3.

Emittenterna ska lämna in Inline XBRL-instansdokument och sina XBRL-tilläggsklassificeringsfiler som ett enhetligt rapporteringspaket, där XBRL-klassificeringsfilerna förpackas enligt specifikationerna för klassificeringspaket.

4.

Emittenterna ska säkerställa att både Inline XBRL-instansdokumentet och deras tilläggsklassificering uppfyller kraven för märkning och arkivering som fastställs i bilaga IV.

BILAGA IV

Regler för märkning och arkivering

1.

Emittenterna ska säkerställa att Inline XBRL-instansdokumentet innehåller uppgifter om en enda emittent, så att alla identifieringskoder, oavsett kontext, har identiskt innehåll.

2.

Emittenterna ska identifiera sig i Inline XBRL-instansdokumentet med hjälp av identifieringskoder för juridiska personer enligt ISO 17442 när det gäller identifierare för kontext och system i XBRL.

3.

När emittenterna märker upplysningar ska de använda det element i den grundläggande klassificeringen som bäst motsvarar den upplysning som märks. Om det finns flera element i den grundläggande klassificeringen att välja mellan bör emittenterna välja det element som har den snävaste redovisningsbetydelsen och/eller den snävaste omfattningen.

4.

Om det valda elementet skulle ge en missvisande bild av redovisningsbetydelsen hos den upplysning som märks enligt punkt 3 ska emittenterna skapa ett tilläggsklassificeringselement och använda det för att märka den berörda upplysningen. Följande gäller för tilläggsklassificeringselementen:

(a)

De får inte ha samma betydelse och omfattning som något element i den grundläggande klassificeringen.

(b)

Den person som har skapat elementet ska kunna identifieras.

(c)

De ska förses med ett lämpligt balansattribut.

(d)

De ska förses med märkningar på samma språk som i årsredovisningen. Tillägg i form av märkningar på andra språk rekommenderas. Alla märkningar ska motsvara redovisningsbetydelsen hos och omfattningen av de beskrivna underliggande affärskoncepten.

5.

Emittenterna ska säkerställa att varje tilläggsklassificeringselement som används för att märka en upplysning i årsredovisningen även ingår i åtminstone en hierarki i presentationslänkbasen och i länkbasen över definitioner av tilläggsklassificeringen.

6.

Emittenterna ska använda beräkningslänkbaserna för sina tilläggsklassificeringar för att dokumentera aritmetiska förhållanden mellan numeriska grundläggande klassificeringselement och/eller tilläggsklassificeringselement, i synnerhet för aritmetiska förhållanden mellan grundläggande klassificeringselement och/eller tilläggsklassificeringselement från rapporten över finansiell ställning, rapporten över resultat och övrigt totalresultat, redogörelsen för förändringar i eget kapital och rapporten över kassaflöden.

7.

För att identifiera vilken del av de finansiella rapporterna som märkningarna avser ska emittenterna i sina presentationslänkbaser över sin tilläggsklassificering använda särskilda rotklassificeringselement som utgångspunkt för de respektive delarna av de finansiella rapporterna. Elementens namn, märkningar och prefix i dessa rotklassificeringselement ska anges enligt tabell 1.

Tabell

Elementens namn, märkningar och prefix i rotklassificeringselementen

Prefix

Elementets namn

Beteckning

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Platshållare för rapport över finansiell ställning – denna post MÅSTE användas som utgångspunkt för rapporten över finansiell ställning.

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Resultatplatshållare – denna post MÅSTE användas som utgångspunkt för rapporten över resultat om rapporten över resultat redovisas separat.

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Platshållare för rapport över totalresultat – denna post MÅSTE användas som utgångspunkt för rapporten över totalresultat om den redovisas separat, eller när rapporten över resultat och övrigt totalresultat kombineras i en enda rapport.

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Platshållare för rapport över kassaflöden – denna post MÅSTE användas som utgångspunkt för rapporten över kassaflöden.

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Platshållare för redogörelse för förändringar i eget kapital – denna post MÅSTE användas som utgångspunkt för redogörelsen för förändringar i eget kapital.

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Platshållare för noter, redovisningsmetoder och obligatoriska centrala klassificeringselement – denna post MÅSTE användas som utgångspunkt för märkningar av upplysningar i noterna till de finansiella rapporterna.

De särskilda rotklassificeringselementen ska också inbegripas i de XBRL-klassificeringsfiler som tas fram av Esma.

8.

Emittenterna får inte ersätta märkningarna eller hänvisningarna till de grundläggande klassificeringselementen i sina tilläggsklassificeringar. Emittenternas märkningar får läggas till de grundläggande klassificeringselementen.

9.

Emittenterna ska säkerställa att deras tilläggsklassificeringselement för märkning av rapporter över resultat och övrigt totalresultat, redogörelser för förändringar i eget kapital och rapporter över kassaflöden i IFRS-koncernredovisningar förankras i ett eller flera grundläggande klassificeringselement. I synnerhet gäller följande:

(a)

Emittenterna ska förankra sitt tilläggsklassificeringselement i det grundläggande klassificeringselement som har den närmaste allmänna redovisningsbetydelsen och/eller omfattningen i förhållande till deras tilläggsklassificeringselement. Emittenterna ska ange förhållandet mellan det berörda tilläggsklassificeringselementet och det berörda grundläggande klassificeringselementet i sin länkbas över definitioner av tilläggsklassificeringen. Tilläggsklassificeringselementet ska visas som målet för förhållandet.

(b)

Emittenterna får förankra sitt tilläggsklassificeringselement i det eller de grundläggande klassificeringselement som har den närmaste snävare redovisningsbetydelsen och/eller omfattningen i förhållande till det berörda tilläggsklassificeringselementet. Emittenterna ska ange förhållandet mellan det berörda tilläggsklassificeringselementet och det berörda grundläggande klassificeringselementet i sin länkbas över definitioner av tilläggsklassificeringen. Tilläggsklassificeringselementet ska visas som källan för förhållandet eller förhållandena. Om tilläggsklassificeringselementet utgörs av en kombination av ett antal grundläggande klassificeringselement ska emittenterna förankra det tilläggsklassificeringselementet till vart och ett av de grundläggande klassificeringselementen, utom eventuella grundläggande klassificeringselement som rimligen kan anses vara oväsentliga.

10.

Trots vad som sägs i punkt 9 behöver emittenterna inte förankra ett tilläggsklassificeringselement som används för att märka en upplysning i rapporten över finansiell ställning, rapporten över resultat och övrigt totalresultat, redogörelsen för förändringar i eget kapital och rapporten över kassaflöden till ett annat grundläggande klassificeringselement som är en delsummering av andra upplysningar i samma rapport.

11.

Emittenterna ska säkerställa att datatypen och periodtypen för ett tilläggsklassificeringselement som används för att märka en upplysning avspeglar den märkta upplysningens redovisningsbetydelse. Emittenterna ska inte definiera och tillämpa en standardtyp för ett klassificeringselement om en lämplig typ redan definieras i XBRL-specifikationerna eller i XBRL-registret över datatyper.

12.

När emittenterna märker upplysningar ska de inte använda numeriska klassificeringselement för att märka olika värden för en viss kontext (företag, period och dimensionella uppdelningar), om inte skillnaden är följden av avrundningar i presentationen av samma information i en annan skala på fler än en plats i samma årsredovisning.

13.

När emittenterna märker upplysningar ska de använda icke-numeriska klassificeringselement på ett sätt som leder till att alla upplysningar som motsvarar definitionen av samma element märks. Emittenterna ska inte tillämpa märkningar endast delvis eller selektivt.

14.

Emittenterna ska säkerställa att Inline XBRL-instansdokumentet inte innehåller exekverbara koder.

BILAGA V

XBRL-klassificeringsfiler

Följande gäller för de XBRL-klassificeringsfiler som offentliggörs av Esma:

(a)

Alla grundläggande klassificeringselement ska identifieras som XBRL-element.

(b)

Attribut för de grundläggande klassificeringselementen ska fastställas efter typ enligt bilaga I.

(c)

Läsbara beteckningar ska tillhandahållas enligt tabellen i bilaga VI, där de grundläggande klassificeringselementens betydelse och hänvisningar dokumenteras.

(d)

Strukturer ska definieras som underlättar sökningar efter klassificeringsinnehåll och gör det lättare att förstå definitionen av ett grundläggande klassificeringselement i förhållande till andra grundläggande klassificeringselement.

(e)

Förhållanden ska definieras som gör det möjligt för emittenterna att förankra tilläggsklassificeringselement till grundläggande klassificeringselement.

(f)

De ska vara giltiga enligt specifikationerna för XBRL 2.1 och XBRL Dimensions 1.0 och ska förpackas enligt de specifikationer för klassificeringspaket som anges i bilaga III.

(g)

De ska innehålla den tekniska information som krävs för att utveckla it-lösningar som stöder framtagandet av harmoniserade årsredovisningar.

(h)

De ska identifiera vilka perioder de hänför sig till.


BILAGA VI

Schema över den grundläggande klassificeringen

Tabell

Schema över den grundläggande klassificeringen för att märka IFRS-koncernredovisningar

Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Onormalt stora förändringar i priser på tillgångar eller i valutakurser [member]

Detta element står för onormalt stora förändringar i priser på tillgångar eller i valutakurser.

exempel: IAS 10 22 g

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Uppskattningar och bedömningar [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Uppskattningar och bedömningar [member]

Detta element står för en tillgång, en skuld eller en tillgångs periodiska förbrukning, som justeras till följd av bedömningen av aktuell status för, och förväntade framtida fördelar och förpliktelser som sammanhänger med, tillgångar och skulder. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Uppskattningar och bedömningar”, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration credit

Redovisat resultat

Beloppet för periodens resultat före skatteavdrag. [Se: Rörelseresultat]

upplysningar: IAS 12 81 c ii, upplysning: IAS 12 81 c i

ifrs-full

Upplupna kostnader/intäkter

X instant credit

Upplupna kostnader/intäkter

Beloppet för skulder för varor eller tjänster som har mottagits respektive utförts men som ännu inte betalats, fakturerats eller blivit föremål för formell överenskommelse med leverantören. Hit hör vissa ersättningar till anställda.

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant credit

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Beloppet för upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. [Se: Upplupna kostnader/intäkter Förutbetalda intäkter]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant credit

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter klassificerade som kortfristiga

Beloppet för upplupna kostnader och förutbetalda intäkter som är klassificerade som kortfristiga. [Se: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter klassificerade som kortfristiga [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Upplupna kostnaderoch förutbetalda intäkter klassificerade som långfristiga

Beloppet för upplupna kostnader och förutbetalda intäkter som är klassificerade som långfristiga. [Se: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Upplupna kostnaderoch förutbetalda intäkter klassificerade som långfristiga [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant credit

Upplupna kostnader/intäkter som klassificeras som kortfristiga

Beloppet för upplupna kostnader/intäkter som klassificeras som kortfristiga. [Se: Upplupna kostnader/intäkter]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Upplupna kostnader/intäkter som klassificeras som långfristiga

Beloppet för upplupna kostnader/intäkter som klassificeras som långfristiga. [Se: Upplupna kostnader/intäkter]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant debit

Upplupna intäkter

Beloppet för tillgångar som utgör intjänade intäkter som ännu inte har mottagits.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AccumulatedAllowanceForUncollectibleMinimumLeasePaymentsReceivable

X instant credit

Reserven för osäkra fordringar för minimileaseavgifter

Beloppet för reserven för osäkra fordringar avseende minimileaseavgifter. Minimileaseavgifter är de betalningar, exklusive variabla avgifter, serviceutgifter och skatter, som ska erläggas av leasetagaren till leasegivaren under leasingperioden med tillägg av a) för en leasetagare, eventuellt belopp som garanteras av leasetagaren eller av ett till leasetagaren närstående företag, eller b) för en leasegivare, eventuellt restvärde som garanteras leasegivaren av i) leasetagaren, ii) till leasetagaren närstående part, eller iii) en från leasegivaren fristående tredje part som har finansiella förutsättningar att infria de avtalade förpliktelserna.

upplysningar: IFRS 17 47 d – sista giltighetsdag 2019.1.1

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Ackumulerad ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultaträkningen, hänförliga till förändringar i kreditrisken för finansiella tillgångar

Den ackumulerade ökningen (minskningen) i verkligt värde för finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultaträkningen som härrör från förändringar i kreditrisken för tillgångarna bestämd antingen a) som värdet av den förändring i dess verkliga värde som inte härrör från förändringar i marknadsförhållanden som ger upphov till marknadsrisk, eller b) enligt en alternativ metod som företaget bedömer mer korrekt återger värdet av den förändring i dess verkliga värde som härrör från förändringar i kreditrisken för tillgången. [Se: Kreditrisk [member]; Marknadsrisk [member]; Ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultaträkningen, hänförliga till förändringar i kreditrisken för finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 9 c – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Ackumulerad ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde genom relaterade kreditderivat eller liknande instrument i resultaträkningen

Ackumulerad ökning (minskning) i verkligt värde för kreditderivat eller liknande instrument relaterade till finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultaträkningen. [Se: Derivat [member]; Ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde genom relaterade kreditderivat eller liknande instrument i resultaträkningen. Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 9 d – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant credit

Ackumulerad ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella skulder, hänförliga till förändringar i skuldens kreditrisk

Den ackumulerade ökningen (minskningen) i verkligt värde för finansiella skulder som är hänförliga till förändringar i skuldernas kreditrisk. [Se: Kreditrisk [member]; Marknadsrisk [member]; Ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella skulder, hänförliga till ändringar i skuldens kreditrisk]

upplysningar: IFRS 7 10 a, upplysningar: IFRS 7 10A a – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Ackumulerad ökning (minskning) i verkligt värde för lån eller fordringar, hänförliga till förändringar i kreditrisken för finansiella tillgångar

Den ackumulerade ökningen (minskningen) i verkligt värde för lån och fordringar som härrör från förändringar i kreditrisken för tillgången som bestämts antingen a) som värdet av den förändring i dess verkliga värde som inte härrör från förändringar i marknadsförhållanden som gav upphov till marknadsrisk, eller b) enligt en alternativ metod som företaget bedömer mer korrekt återger värdet av den förändring i dess verkliga värde som härrör från förändringar i kreditrisken för tillgången. [Se: Marknadsrisk [member]]

upplysningar: IFRS 7 9 c – sista giltighetsdag 2018.1.1

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Ackumulerad ökning (minskning) i verkligt värde för lån och fordringar relaterade till kreditderivat eller liknande instrument

Den ackumulerade ökningen (minskningen) i verkligt värde för kreditderivat eller liknande instrument relaterade till lån eller fordringar. [Se: Derivat [member]; Ökning (minskning) i verkligt värde för lån och fordringar relaterade till kreditderivat eller liknande instrument]

upplysningar: IFRS 7 9 d – sista giltighetsdag 2018.1.1

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar [member]

Detta element står för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. [Se: Nedskrivning; Avskrivningar]

upplysningar: IAS 16 73 d vii, upplysningar: IAS 16 75 b, upplysningar: IAS 17 32 - sista giltighetsdag 2019.1.1, upplysningar: IAS 38 118 c, upplysningar: IAS 40 79 c, upplysningar: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Ackumulerade avskrivningar [member]

Detta element står för ackumulerade avskrivningar. [Se: Avskrivningar]

allmän praxis: IAS 16 73 d vii, upplysningar: IAS 16 75 b, allmän praxis: IAS 17 32 – Sista giltighetsdag 2019.1.1, allmän praxis: IAS 38 118 c, allmän praxis: IAS 40 79 c, allmän praxis: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant debit

Upplupet belopp för justeringar av säkring av verkligt värde för den säkrade post som ingår i det redovisade värdet, tillgångar

Det upplupna beloppet för justeringar av säkring av verkligt värde för den säkrade post som ingår i det redovisade värdet av den säkrade posten som redovisas i rapporten över finansiell ställning som en tillgång. [Se: Säkrade poster [member]]

upplysningar: IFRS 7 24B a ii – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant credit

Upplupet belopp för justeringar av säkring av verkligt värde för den säkrade post som ingår i det redovisade värdet, skulder

Det upplupna beloppet för justeringar av säkring av verkligt värde för den säkrade post som ingår i det redovisade värdet av den säkrade posten, som redovisas i rapporten över finansiell ställning som en skuld. [Se: Säkrade poster [member]]

upplysningar: IFRS 7 24B a ii – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant debit

Upplupet återstående belopp för justeringar av säkring av verkligt värde i rapporten över finansiell ställning för en säkrad post som man har upphört att justera för att säkra vinster och förluster, tillgångar

Det upplupna återstående beloppet för justeringar av säkring av verkligt värde i rapporten över finansiell ställning för en säkrad post som är en finansiell tillgång värderad till upplupet anskaffningsvärde, som man har upphört att justera för att säkra vinster och förluster. [Se: Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde; Säkrade poster [member]]

upplysningar: IFRS 7 24B a i – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant credit

Upplupet återstående belopp för justeringar av säkring av verkligt värde i rapporten över finansiell ställning för en säkrad post som man har upphört att justera för att säkra vinster och förluster, skulder

Det upplupna återstående beloppet för justeringar av säkring av verkligt värde i rapporten över finansiell ställning för en säkrad post som är en finansiell skuld värderad till upplupet anskaffningsvärde, som man har upphört att justera för att säkra vinster och förluster. [Se: Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde; Säkrade poster [member]]

upplysningar: IFRS 7 24B a i – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Ackumulerad nedskrivning [member]

Detta element står för ackumulerad nedskrivning. [Se: Nedskrivning]

allmän praxis: IAS 16 73 d, allmän praxis: IAS 17 32 – Sista giltighetsdag 2019.1.1, allmän praxis: IAS 38 118 c, allmän praxis: IAS 40 79 c, allmän praxis: IAS 41 54 f, upplysningar: IFRS 3 B67 d, upplysningar: IFRS 7 35H – ikraftträdande 2018.1.1, exempel: IFRS 7 35N – ikraftträdande 2018.1.1, exempel: IFRS 7 IG29 b – sista giltighetsdag 2018.1.1, exempel: IFRS 7 37 b – sista giltighetsdag 2018.1.1

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant credit

Ackumulerat övrigt totalresultat

Beloppet för ackumulerade intäkts- och kostnadsposter (inklusive omklassificeringsjusteringar) som inte redovisas i resultaträkningen enligt vad som krävs eller tillåts enligt andra IFRS-standarder. [Se: IFRS-standarder [member]; Övrigt totalresultat]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Ackumulerat övrigt totalresultat [member]

Detta element står för ackumulerat övrigt totalresultat. [Se: Övrigt totalresultat]

allmän praxis: IAS 1 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration debit

Förvärvs- och administrationskostnader relaterade till försäkringsavtal

Beloppet för förvärvs- och administrationskostnader relaterade till försäkringsavtal. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant credit

Verkligt värde per förvärvstidpunkten på förvärvarens innehav av egetkapitalandelar i ett förvärvat företag omedelbart före förvärvstidpunkten

Det verkliga värdet per förvärvstidpunkten på förvärvarens innehav av egetkapitalandelar i det förvärvade företaget omedelbart före förvärvstidpunkten, i ett rörelseförvärv som genomförs i steg. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 p i

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant credit

Överförd ersättning, verkligt värde per förvärvstidpunkt

Verkligt värde per förvärvstidpunkten för den ersättning som överförs i ett rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 f

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Verkligt värde per förvärvstidpunkten för total överförd ersättning [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Förvärvsrelaterade kostnader för transaktioner som redovisas separat från förvärv av tillgångar och övertagande av skulder vid rörelseförvärv

Beloppet för förvärvsrelaterade kostnader för transaktioner som redovisas separat från förvärvet av tillgångar och övertagandet av skulder vid rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Förvärvsrelaterade kostnader som redovisas som kostnader för transaktion som redovisas separat från förvärv av tillgångar och övertagande av skulder vid rörelseförvärv

Beloppet för förvärvsrelaterade kostnader som redovisas som en kostnad för transaktioner som redovisas separat från förvärvet av tillgångar och övertagandet av skulder vid rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Företagsförvärv via samgåenden, biologiska tillgångar

De ökningar i biologiska tillgångar som uppkommit vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 50 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Företagsförvärv via samgåenden, förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal

Den ökning i förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal till följd av företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal]

allmän praxis: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration debit

Företagsförvärv via samgåenden, immateriella tillgångar och goodwill

De ökningar i immateriella tillgångar och goodwill som uppkommit vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Immateriella anläggningstillgångar och goodwill]

allmän praxis: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Företagsförvärv via samgåenden, andra immateriella tillgångar än goodwill

De ökningar i andra immateriella tillgångar än goodwill som uppkommit vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Immateriella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Företagsförvärv via samgåenden, förvaltningsfastigheter

De ökningar i förvaltningsfastigheter som uppkommit vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 76 b, upplysningar: IAS 40 79 d ii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Företagsförvärv via samgåenden, skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal

Ökningen i skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal till följd av företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal]

allmän praxis: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration credit

Företagsförvärv via samgåenden, övriga avsättningar

De ökningar i övriga avsättningar som uppkommit vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Övriga avsättningar]

allmän praxis: IAS 37 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Företagsförvärv via samgåenden, materiella anläggningstillgångar

De ökningar i materiella anläggningstillgångar som uppkommit vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 73 e iii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Företagsförvärv via samgåenden, återförsäkringstillgångar

De ökningar i återförsäkringstillgångar som uppkommit vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Återförsäkringstillgångar]

allmän praxis: IFRS 4 37 e

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Aktuariella antaganden om diskonteringssatser

Den diskonteringssats som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Aktuariella antaganden om diskonteringssatser [member]

Detta element står för de diskonteringssatser som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Aktuariellt antagande om förväntad inflationstakt

Den förväntade inflationstakt som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Förmånsbestämda planer [member]; Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Aktuariellt antagande om förväntad inflationstakt [member]

Detta element står för den förväntade inflationstakt som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Aktuariellt antagande om förväntade pensionsökningar

De förväntade pensionsökningar som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Förmånsbestämda planer [member]; Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Aktuariellt antagande om förväntade pensionsökningar [member]

Detta element står för de förväntade pensionsökningar som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Aktuariellt antagande om förväntade löneökningar

Den förväntade löneökning som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Förmånsbestämda planer [member]; Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Aktuariellt antagande om förväntade löneökningar [member]

Detta element står för de förväntade löneökningar som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement

 

Aktuariellt antagande om förväntad livslängd efter pensionering

Den förväntade livslängd efter pensionering som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Aktuariellt antagande om förväntad livslängd efter pensionering [member]

Detta element står för den förväntade livslängd efter pensionering som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Aktuariellt antagande om förändringar av sjukvårdskostnader

De förändringar av sjukvårdskostnader som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Aktuariellt antagande om förändringar av sjukvårdskostnader [member]

Detta element står för de förändringar av sjukvårdskostnader som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

 

Aktuariella antaganden om dödlighet

Den dödlighet som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Aktuariella antaganden om dödlighet [member]

Detta element står för den dödlighet som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge

 

Aktuariella antaganden om pensionsålder

Den pensionsålder som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Aktuariella antaganden om pensionsålder [member]

Detta element står för den pensionsålder som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Aktuariella antaganden [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Aktuariella antaganden [member]

Detta element står för alla aktuariella antaganden. Aktuariella antaganden är företagets neutrala och ömsesidigt förenliga bästa uppskattningar av de faktorer som avgör de slutliga demografiska och finansiella variablerna för att lämna ersättningar efter avslutad anställning. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Aktuariella antaganden”, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i demografiska antaganden, förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång)

Den minskning (ökning) av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) som beror på aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i demografiska antaganden som leder till omvärderingar av den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången). Demografiska antaganden omfattar a) dödlighet, b) personalomsättning samt omfattningen av arbetsoförmåga och förtidspensionering, c) andelen nuvarande och tidigare deltagare i planen som har anhöriga som blir berättigade till ersättningar, d) andelen nuvarande och tidigare deltagare i planen som kommer att välja varje form av betalningsalternativ som är tillgängligt enligt planens villkor, och e) utnyttjandet av sjukvård som omfattas av planen. [Se: Förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång)]

upplysningar: IAS 19 141 c ii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Aktuariella vinster och förluster som uppstår till följd av förändringar i finansiella antaganden, förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång)

Den minskning (ökning) av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) som beror på aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i finansiella antaganden som leder till omvärderingar av den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången). Finansiella antaganden rör bland annat a) diskonteringsräntan, b) ersättningsnivåer, exklusive eventuella kostnader för ersättningen som ska betalas av anställda samt framtida lön, c) beträffande sjukvårdsersättningar: framtida sjukvårdskostnader, inklusive kostnader för anspråkshantering (dvs. kostnader som kommer att uppstå när anspråk handläggs och regleras, inklusive arvoden för jurist och reglerare), och d) skatter för avgifter som hänför sig till tjänstgöring före redovisningsdagen eller för ersättningar som följer av denna tjänstgöring. [Se: Förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång)]

upplysningar: IAS 19 141 c iii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Aktuariella vinster (förluster) från erfarenhetsbaserade justeringar, förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång)

Den minskning (ökning) av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) som beror på aktuariella vinster och förluster som uppstår till följd av erfarenhetsbaserade justeringar som leder till omvärderingar av den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången). Erfarenhetsbaserade justeringar handlar om effekterna av skillnader mellan tidigare aktuariella antaganden och vad som faktiskt har inträffat. [Se: Förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång)]

allmän praxis: IAS 19 141 c

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant credit

Nuvärdet av framtida pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder

Nuvärdet av förväntade betalningar av en pensionsstiftelse till befintliga och tidigare anställda, som är hänförligt till redan utförda tjänster.

upplysningar: IAS 26 35 d

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Ytterligare avsättningar som redovisas i resultaträkningen, avsättningskonto för kreditförluster för finansiella tillgångar

Beloppet för ytterligare avsättningar för kreditförluster för finansiella tillgångar som redovisas i resultaträkningen. [Se: Avsättningskonto för kreditförluster för finansiella tillgångar]

allmän praxis: IFRS 7 16 – sista giltighetsdag 2018.1.1

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Ytterligare upplysningar avseende belopp som redovisats per förvärvstidpunkten för varje större slag av förvärvade tillgångar och övertagna skulder [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Ytterligare upplysningar om konton för uppskjuten reglering[abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Ytterligare upplysningar om företagets exponering för risker

Ytterligare upplysningar om företagets exponering för risker när de kvantitativa uppgifter som lämnas inte är representativa.

upplysningar: IFRS 7 35

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Ytterligare upplysningar om karaktär på och finansiell effekt av rörelseförvärv

Ytterligare upplysningar om karaktär på och finansiell effekt av rörelseförvärv som är nödvändiga för att uppfylla målen för IFRS 3. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Ytterligare upplysningar om arten av och förändringar i de risker som är förknippade med intressen i strukturerade företag [text block]

Ytterligare upplysningar om arten av och förändringar i de risker som är förknippade med intressen i strukturerade företag.

upplysningar: IFRS 12 B25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Ytterligare upplysningar om avtal om aktierelaterade ersättningar [text block]

Ytterligare upplysningar om avtal om aktierelaterade ersättningar som är nödvändiga för att uppfylla upplysningskraven i IFRS 2. [Se: Avtal om aktierelaterade ersättningar [member]]

upplysningar: IFRS 2 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Ytterligare upplysningar [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration credit

Ytterligare skulder, eventualförpliktelser redovisade i rörelseförvärv

Beloppet för ytterligare skulder, eventualförpliktelser redovisade i rörelseförvärv. [Se: Eventualförpliktelser redovisade i rörelseförvärv; Rörelseförvärv [member]; Eventualförpliktelser [member]]

upplysningar: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Ytterligare skulder, eventualförpliktelser redovisade i rörelseförvärv [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant credit

Överkurs

Det belopp som har erhållits eller ska erhållas från emissioner av företagets aktier som överstiger det nominella värdet, och belopp som erhållits från andra transaktioner som involverar företagets aktieinnehav eller aktieägare.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Överkurs [member]

Detta element står för belopp som har erhållits från emissioner av företagets aktier som överstiger det nominella värdet, och belopp som erhållits från andra transaktioner som involverar företagets aktieinnehav eller aktieägare.

allmän praxis: IAS 1 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration credit

Ytterligare avsättningar, övriga avsättningar

Beloppet för ytterligare avsättningar och övriga avsättningar. [Se: Övriga avsättningar]

upplysningar: IAS 37 84 b

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Ytterligare avsättningar, övriga avsättningar [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration debit

Ytterligare redovisning, goodwill

Beloppet för goodwill som tillkommit, utom sådan goodwill som ingår i en avyttringsgrupp som vid förvärvstidpunkten uppfyller villkoren för att klassificeras som att den innehas för försäljning i enlighet med IFRS 5. [Se: Goodwill; Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för försäljning [member]]

upplysningar: IFRS 3 B67 d ii

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration debit

Tillägg från förvärv, förvaltningsfastigheter

Beloppet för tillägg till förvaltningsfastigheter till följd av förvärv. [Se: Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 76 a, upplysningar: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration debit

Tillägg från inköp, biologiska tillgångar

Beloppet för tillägg till biologiska tillgångar till följd av inköp. [Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 50 b

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration debit

Tillägg från efterföljande utgifter som redovisas som en tillgång, biologiska tillgångar

Beloppet för tillägg till biologiska tillgångar till följd av efterföljande utgifter som redovisas som en tillgång. [Se: Biologiska tillgångar]

allmän praxis: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration debit

Tillägg från efterföljande utgifter som redovisas som en tillgång, förvaltningsfastigheter

Beloppet för tillägg till förvaltningsfastigheter till följd av efterföljande utgifter som redovisas som en tillgång. [Se: Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 76 a, upplysningar: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Tillägg, förvaltningsfastigheter [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Andra tillägg än via rörelseförvärv, skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal

Ökningen i skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal till följd av andra tillägg än rörelseförvärv. [Se: Skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal; Rörelseförvärv [member]]

exempel: IFRS 4 IG37 b, exempel: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Andra tillägg än via rörelseförvärv, biologiska tillgångar

Beloppet för tillägg till biologiska tillgångar, andra än sådana som förvärvats via rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]; Biologiska tillgångar]

allmän praxis: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Andra tillägg än via rörelseförvärv, biologiska tillgångar [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Andra tillägg än via rörelseförvärv, andra immateriella tillgångar än goodwill

Beloppet för tillägg till andra immateriella tillgångar än goodwill, andra än sådana som förvärvats via rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]; Immateriella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Andra tillägg än via rörelseförvärv, förvaltningsfastigheter

Beloppet för tillägg till förvaltningsfastigheter, andra än sådana som förvärvats via rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]; Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 76 a, upplysningar: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Andra tillägg än via rörelseförvärv, materiella anläggningstillgångar

Beloppet för tillägg till materiella anläggningstillgångar, andra än sådana som förvärvats via rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]; Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 73 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Andra tillägg än via rörelseförvärv, återförsäkringstillgångar

Beloppet för tillägg till återförsäkringstillgångar, andra än sådana som förvärvats via rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]; Återförsäkringstillgångar]

allmän praxis: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration debit

Tillägg avseende investeringar i anläggningstillgångar som inte är finansiella instrument, uppskjutna skattefordringar, förmånsbestämda nettotillgångar eller rättigheter som uppkommer enligt försäkringsavtal

Beloppet för tillägg avseende investeringar i anläggningstillgångar som inte är finansiella instrument, uppskjutna skattefordringar, förmånsbestämda nettotillgångar eller rättigheter som uppkommer enligt försäkringsavtal. [Se: Uppskjutna skattefordringar; finansiella instrument, klass [member]; Anläggningstillgångar; Typer av försäkringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 8 24 b, upplysningar: IFRS 8 28 e

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration debit

Tillägg till nyttjanderätt

Beloppet för tillägg till nyttjanderätt. [Se: Nyttjanderätt]

upplysningar: IFRS 16 53 h – ikraftträdande 2019.1.1

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Adress till företagets huvudkontor

Adressen till företagets huvudkontor.

upplysningar: IAS 1 138 a

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Adress där koncernredovisningar kan erhållas

Adress till moderföretagets yttersta eller något mellanvarande moderföretag som upprättar koncernredovisning som följer reglerna i IFRS kan erhållas. [Se: Koncernredovisning [member]; IFRS-standarder [member]]

upplysningar: IAS 27 16 a

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Justerat vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier

Det vägda genomsnittet av periodens utestående stamaktier plus det vägda genomsnittet av de stamaktier som skulle ha emitterats vid en konvertering av samtliga potentiella stamaktier till stamaktier. [Se: Stamaktier [member]; Vägt genomsnitt [member]]

upplysningar: IAS 33 70 b

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration debit

Justeringar för avskrivningar

Justeringar för avskrivningskostnader för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat; Avskrivningar]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration debit

Belopp som tagits bort från eget kapital och inkluderats i redovisat värde på en icke-finansiell tillgång (skuld) vars förvärv eller uppkomst varit föremål för en säkrad mycket sannolik prognostiserad transaktion, netto efter skatt

De belopp som tagits bort från eget kapital och inkluderats i anskaffningsvärdet vid anskaffningstidpunkten eller annat redovisat värde på en icke-finansiell tillgång (skuld) vars förvärv eller uppkomst varit föremål för en säkrad mycket sannolik prognostiserad transaktion, netto efter skatt. [Se: Redovisat värde [member]]

upplysningar: IFRS 7 23 e – sista giltighetsdag 2018.1.1

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration debit

Justeringar för aktuell skatt för tidigare perioder

Justeringar av skattekostnader (skatteintäkter) redovisade under perioden för aktuell skatt för tidigare perioder.

exempel: IAS 12 80 b

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration debit

Justeringar för minskning (ökning) i biologiska tillgångar

Justeringar för en minskning (ökning) i biologiska tillgångar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Biologiska tillgångar; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration debit

Justeringar för minskning (ökning) i finansiella tillgångar som är derivat

Justeringar för en minskning (ökning) i finansiella tillgångar som är derivat för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Finansiella tillgångar som är derivat; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration debit

Justeringar för minskning (ökning) i finansiella tillgångar som innehas för handel

Justeringar för en minskning (ökning) i finansiella tillgångar som innehas för handel för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Finansiella tillgångar; Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, klassificerade som att de innehas för handel; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration debit

Justeringar för minskning (ökning) i varulager

Justeringar för en minskning (ökning) i varulager för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Varulager; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration debit

Justeringar för minskning (ökning) i lån och förskott till banker

Justeringar för en minskning (ökning) i lån och förskott till banker för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Lån och förskott till banker; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration debit

Justeringar för minskning (ökning) i lån och förskott till kunder

Justeringar för en minskning (ökning) i lån och förskott till kunder för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Lån och förskott till kunder; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration debit

Justeringar för minskning (ökning) i övriga tillgångar

Justeringar för en minskning (ökning) i övriga tillgångar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Övriga tillgångar; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration debit

Justeringar för minskning (ökning) i andra omsättningstillgångar

Justeringar för en minskning (ökning) i övriga omsättningstillgångar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Andra omsättningstillgångar; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration debit

Justeringar för minskning (ökning) i övriga kundfordringar

Justeringar för en minskning (ökning) i övriga kundfordringar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration debit

Justeringar för minskning (ökning) i omvända återköpsavtal och kontantsäkerhet för lånade säkerheter;

Justeringar för minskning (ökning) i omvända återköpsavtal och kontantsäkerhet för lånade säkerheter för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Omvända återköpsavtal och kontantsäkerhet för lånade säkerheter; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration debit

Justeringar för minskning (ökning) i kundfordringar

Justeringar för en minskning (ökning) i kundfordringar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Justeringar för minskning (ökning) i kundfordringar och andra fordringar

Justeringar för en minskning (ökning) i kundfordringar och andra fordringar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Kundfordringar och andra fordringar; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration debit

Justeringar för uppskjutna skattekostnader

Justeringar för uppskjutna skattekostnader för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Uppskjuten skattekostnad (skatteintäkt)]; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration debit

Justeringar för uppskjuten skatt från tidigare perioder

Justeringar av skattekostnader (skatteintäkter) som har redovisats under perioden för uppskjuten skatt från tidigare perioder.

allmän praxis: IAS 12 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration debit

Justeringar för avskrivningar

Justeringar för avskrivningskostnader för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Avskrivningar; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Justeringar för avskrivningskostnader och nedskrivningsförluster (återföring av nedskrivningsförluster) som redovisas i resultaträkningen

Justeringar för avskrivningskostnader och nedskrivningsförluster (återföring av nedskrivningsförluster) för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Nedskrivning; Avskrivningar; Nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultaträkningen; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration debit

Justeringar för avskrivningar

Justeringar för avskrivningskostnader för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration credit

Justeringar för intäkter från utdelningar

Justeringar för intäkter från utdelningar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Utdelningsintäkter. Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration debit

Justeringar för förluster (vinster) av verkligt värde

Justeringar för förluster (vinster) av verkligt värde för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration debit

Justeringar för finansieringskostnader

Justeringar för finansieringskostnader för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Finansieringskostnader; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 c

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration credit

Justeringar för finansiella intäkter

Justeringar för finansieringsintäkter för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Finansiella intäkter; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration credit

Justeringar för finansiella intäkter (kostnader)

Justeringar för nettofinansieringsintäkter eller finansieringskostnader för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Finansiella intäkter (kostnader); Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration credit

Justeringar för vinster (förluster) vid avyttring av investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag

Justeringar för vinster (förluster) vid avyttring av investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag för avstämning av vinst (förlust) mot nettokassaflöde från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Intresseföretag [member]; Joint ventures [member]; Dotterföretag [member]; Innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Justeringar för vinst (förlust) från avyttringar och materiella anläggningstillgångar

Justeringar för vinster (förluster) vid avyttring av materiella anläggningstillgångar för avstämning av vinst (förlust) mot nettokassaflöde från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat; Materiella anläggningstillgångar; Avyttringar, materiella anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration credit

Justeringar för vinster (förluster) vid förändring i verkligt värde minus försäljningskostnader, biologiska tillgångar

Justeringar för vinster (förluster) från förändringar i verkligt värde minus försäljningskostnader för biologiska tillgångar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Biologiska tillgångar; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration credit

Justeringar för vinster (förluster) vid förändring av det verkliga värdet för derivat

Justeringar för vinster (förluster) från förändringar i verkligt värde för derivat för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Till verkligt värde [member]; Derivat [member]; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration credit

Justeringar för vinster (förluster) vid justeringar av verkligt värde, förvaltningsfastigheter

Justeringar för vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i verkligt värde för förvaltningsfastigheter i syfte att stämma av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Förvaltningsfastigheter; Vinster (förluster) vid justeringar av verkligt värde, förvaltningsfastigheter; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration debit

Justeringar för nedskrivningar som redovisas i resultaträkningen, goodwill

Justeringar för nedskrivningar av goodwill som redovisas i resultaträkningen för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Goodwill; Nedskrivning; Nedskrivning som redovisas i resultaträkningen]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultaträkningen

Justeringar för nedskrivningar (återföring av nedskrivningsförluster) som redovisas i resultaträkningen för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultaträkningen]

allmän praxis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration debit

Justeringar för nedskrivningar (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultaträkningen, prospekterings- och utvärderingstillgångar

Justeringar för nedskrivningar (återföring av nedskrivningsförluster) av prospekterings- och utvärderingstillgångar som redovisas i resultaträkningen för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Prospekterings- och utvärderingstillgångar [member]; Nedskrivning; Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultaträkningen; Nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultaträkningen]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration debit

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultaträkningen, varulager

Justeringar för nedskrivningar (återföring av nedskrivningsförluster) för varulager som redovisas i resultaträkningen för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Varulager; Nedskrivning; Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultaträkningen; Nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultaträkningen]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration debit

Justeringar för nedskrivningar (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultaträkningen, lån och förskott

Justeringar för nedskrivningar (återföring av nedskrivningsförluster) av lån och fordringar som redovisas i resultaträkningen för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultaträkningen]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Justeringar för nedskrivningar (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultaträkningen, materiella anläggningstillgångar

Justeringar för nedskrivningar (återföring av nedskrivningsförluster) av materiella anläggningstillgångar som redovisas i resultaträkningen för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultaträkningen; Materiella anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultaträkningen, kundfordringar och andra fordringar

Justeringar för nedskrivningar (återföring av nedskrivningsförluster) av kundfordringar och andra fordringar som redovisas i resultaträkningen för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Kundfordringar och andra fordringar; Nedskrivning; Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultaträkningen; Nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultaträkningen]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration debit

Justeringar för skattekostnad eller skatteintäkt

Justeringar för skattekostnader för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

upplysningar: IAS 7 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration debit

Justeringar för ökning (minskning) i uppskjutna intäkter

Justeringar för en ökning (minskning) i uppskjutna intäkter för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Förutbetalda intäkter; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration debit

Justeringar för ökning (minskning) i inbetalningar från banker

Justeringar för en ökning (minskning) i inbetalningar från banker för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Inbetalningar från banker; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration debit

Justeringar för ökning (minskning) i inbetalningar från kunder

Justeringar för en ökning (minskning) i inbetalningar från kunder för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Inbetalningar från kunder; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration debit

Justeringar för minskning (ökning) i finansiella skulder som är derivat

Justeringar för en minskning (ökning) i finansiella skulder som är derivat för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Finansiella skulder som är derivat; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration debit

Justeringar för minskning (ökning) i skulder i form av ersättningar till anställda

Justeringar för en minskning (ökning) i skulder i form av ersättningar till anställda för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration debit

Justeringar för minskning (ökning) i finansiella skulder som innehas för handel

Justeringar för en minskning (ökning) i finansiella skulder som innehas för handel för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Finansiella skulder; Finansiella skulder som värderas till verkligt värde via resultaträkningen som kan definieras som att de innehas för handel; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration debit

Justeringar för en minskning (ökning) i skulder i form av försäkrings- och återförsäkringsavtal samt investeringskapital

Justeringar för en minskning (ökning) i skulder i form av försäkrings- och återförsäkringsavtal samt investeringskapital för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Skulder för investeringsavtal; Skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration debit

Justeringar för minskning (ökning) i andra kortfristiga skulder

Justeringar för en minskning (ökning) i andra kortfristiga skulder för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Övriga kortfristiga skulder; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration debit

Justeringar för minskning (ökning) i andra skulder

Justeringar för en minskning (ökning) i andra skulder för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Övriga skulder; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration debit

Justeringar för ökning (minskning) i andra leverantörsskulder

Justeringar för en ökning (minskning) i andra leverantörsskulder för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration debit

Justeringar för minskning (ökning) i återköpsavtal och kontantsäkerhet för utlånade värdepapper

Justeringar för minskning (ökning) i återköpsavtal och kontantsäkerhet för utlånade värdepapper för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Återköpsavtal och kontantsäkerhet för utlånade värdepapper; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration debit

Justeringar för ökning (minskning) i leverantörsskulder

Justeringar för en ökning (minskning) i leverantörsskulder för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration debit

Justeringar för ökning (minskning) i leverantörsskulder och andra skulder

Justeringar för en ökning (minskning) i leverantörsskulder och andra skulder för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Leverantörsskulder och andra skulder; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration debit

Justeringar för ökning av övriga avsättningar på grund av den tid som förflutit

Justeringar för en ökning (minskning) i andra avsättningar på grund av den tid som förflutit för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat; Övriga avsättningar [member]]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration debit

Justeringar för räntekostnader

Justeringar för räntekostnader för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Räntekostnader; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration credit

Justeringar för ränteintäkter

Justeringar för ränteintäkter för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Ränteintäkter Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration debit

Justeringar för förlust (vinst) från avyttring av långfristiga tillgångar

Justeringar för förluster (vinster) från avyttring av långfristiga tillgångar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Anläggningstillgångar; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration debit

Justeringar för avsättningar

Justeringar för avsättningar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Avsättningar; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration debit

Justeringar för avstämning av rörelseresultat

Justeringar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

upplysningar: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Justeringar för avstämning av rörelseresultat [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration debit

Justeringar för aktierelaterade ersättningar

Justeringar för aktierelaterade ersättningar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration credit

Justeringar för icke utdelade resultatandelar i intresseföretag

Justeringar för icke utdelade resultatandelar i intresseföretag för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Intresseföretag [member]; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration credit

Justeringar för icke utdelade resultatandelar för investeringar redovisade enligt kapitalandels-metoden

Justeringar för icke utdelade resultatandelar för investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration debit

Justeringar för orealiserade valutakursförluster (vinster)

Justeringar för orealiserade valutakursförluster (vinster) för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration debit

Justeringar för avstämning av rörelseresultat, annat än förändringar i rörelsekapital

Justeringar, annat än förändringar i rörelsekapital, för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant debit

Summa av justeringar av redovisade värden som redovisades enligt tidigare redovisningsprinciper

Summan av justeringarna av de redovisade värden som redovisades enligt tidigare redovisningsprinciper för investeringar i dotterföretag, joint ventures eller intresseföretag i företagets första finansiella rapporter enligt IFRS. [Se: Intresseföretag [member]; Redovisat värde [member]; Joint ventures [member]; Tidigare redovisningsprinciper [member]; Dotterföretag [member]; Innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag; IFRS-standarder [member]]

upplysningar: IFRS 1 31 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsAssets

X.XX duration

Justeringar för genomsnittligt konsensuspris (icke-bindande pris), betydande icke observerbara indata, tillgångar

Justeringar för ett genomsnittligt konsensuspris (icke-bindande pris) som används som betydande icke observerbara indata på nivå 3 för tillgångar. [Se: Nivå 3 i verkligt värde-hierarki [member]]

exempel: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X.XX duration

Justeringar för genomsnittligt konsensuspris (icke-bindande pris), betydande icke observerbara indata, företagets egetkapitalinstrument

Justeringar för ett genomsnittligt konsensuspris (icke-bindande pris) som används som betydande icke observerbara indata på nivå 3 för företagets egetkapitalinstrument. [Se: Nivå 3 i verkligt värde-hierarki [member]; Företagets egetkapitalinstrument [member]]

exempel: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsLiabilities

X.XX duration

Justeringar för genomsnittligt konsensuspris (icke-bindande pris), betydande icke observerbara indata, skulder

Justeringar för ett genomsnittligt konsensuspris (icke-bindande pris) som används som betydande icke observerbara indata på nivå 3 för skulder. [Se: Nivå 3 i verkligt värde-hierarki [member]]

exempel: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration debit

Justeringar för rörelseresultat för utdelningar på preferensaktier

Justeringar för rörelseresultat för utdelningar på preferensaktier i syfte att beräkna den vinst (förlust) som är hänförlig till innehavare av stamaktier i moderföretaget. [Se: Preferensaktier [member]; Rörelseresultat]

exempel: IAS 33 Exempel 12 Beräkning och redovisning av resultat per aktie före och efter utspädning (omfattande exempel), exempel: IAS 33 70 a

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration debit

Administrativa kostnader

De utgifter som företaget klassificerar som administrativa kostnader.

exempel: IAS 1 103, upplysningar: IAS 1 99, upplysningar: IAS 26 35 b vi

ifrs-full

Förskott

X instant credit

Mottagna förskott

Betalningsbelopp som mottagits för varor och tjänster som ska tillhandahållas i framtiden.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

AdvancesReceivedForContractsInProgress

X instant credit

Mottagna förskott för uppdrag enligt entreprenadavtal

Beloppet för förskott som företaget mottagit innan motsvarande arbete utförts enligt entreprenadprojekt.

upplysningar: IFRIC 15 21 b – sista giltighetsdag 2018.1.1, upplysningar: IAS 11 40 b – sista giltighetsdag 2018.1.1

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration debit

Reklamkostnader

Beloppet för kostnader i samband med reklam.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Summan av justeringarna av de redovisade värden som redovisades enligt tidigare redovisningsprinciper [member]

Detta element står för summan av justeringarna av de redovisade värden som redovisades enligt tidigare redovisningsprinciper. [Se: Redovisat värde [member]; Tidigare redovisningsprinciper [member]]

upplysningar: IFRS 1 30 b

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Kvarvarande och nedlagd verksamhet [member]

Detta element står för sammanlagd kvarvarande och nedlagd verksamhet. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Kvarvarande och nedlagd verksamhet”, om inget annat element används. [Se: Nedlagd verksamhet [member]; Kvarvarande verksamheter [member]]

upplysningar: IFRS 5 Redovisning och upplysningar

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Ackumulerad skillnad mellan verkligt värde vid första redovisningen och det transaktionspris som ännu inte har redovisats i resultaträkningen

Den ackumulerade skillnaden mellan verkligt värde vid första redovisningen och det transaktionspris för finansiella instrument som ännu inte har redovisats i resultaträkningen. [Se: Finansiella instrument, klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 28 b

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Sammanlagda upplysningar för alla intresseföretag som är enskilt oväsentliga [member]

Detta element står för sammanlagda upplysningar för alla intresseföretag som är enskilt oväsentliga. [Se: Intresseföretag [member]]

upplysningar: IFRS 12 21 c ii, upplysningar: IFRS 4 39M b – ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Sammanlagda upplysningar för alla rörelseförvärv som är enskilt oväsentliga [member]

Detta element står för sammanlagda upplysningar för alla rörelseförvärv som är enskilt oväsentliga. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Sammanlagda upplysningar för alla joint ventures som är enskilt oväsentliga [member]

Detta element står för sammanlagda upplysningar för alla joint ventures som är enskilt oväsentliga. [Se: Joint ventures [member]]

upplysningar: IFRS 12 21 c i, upplysningar: IFRS 4 39M b – ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Sammanställd värdering [member]

Detta element står för alla typer av värderingar. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Värdering”, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 40 32A, upplysningar: IAS 41 50, upplysningar: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Sammanlagda tidsintervall [member]

Detta element står för sammanlagda tidsintervall. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Löptid”, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 1 61, upplysningar: IAS 17 31 b – sista giltighetsdag 2019.1.1, upplysningar: IAS 17 35 a – sista giltighetsdag 2019.1.1, upplysningar: IAS 17 47 a – sista giltighetsdag 2019.1.1, upplysningar: IAS 17 56 a – sista giltighetsdag 2019.1.1, upplysningar: IFRS 15 120 b i – ikraftträdande 2018.1.1, upplysningar: IFRS 16 97 – ikraftträdande 2019.1.1, upplysningar: IFRS 16 94 – ikraftträdande 2019.1.1, exempel: IFRS 7 B11, exempel: IFRS 7 B35, upplysningar: IFRS 7 23B a – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Sammanlagda kassagenererande enheter för vilka det redovisade värdet för goodwill eller immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder inte är betydande [member]

Detta element står för de sammanlagda kassagenererande enheter för vilka det redovisade värdet för goodwill eller immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder inte är betydande. [Se: Kassagenererande enheter [member]; Goodwill; Immateriella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 36 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Sammanlagda verkliga värden [member]

Detta element står för sammanlagda verkliga värden. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Verkligt värde som antagen kostnad”, om inget annat element används.

upplysningar: IFRS 1 30 a

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Jord- och skogsbruksprodukter per grupp [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

allmän praxis: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Jord- och skogsbruksprodukter, grupp [member]

Detta element står för alla jord- och skogsbruksprodukter när de delas upp per grupp. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Jord- och skogsbruksprodukter per grupp”, om inget annat element används. [Se: Kortfristiga ord- och skogsbruksprodukter]

allmän praxis: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

Luftfartyg

X instant debit

Luftfartyg

Värdet på materiella anläggningstillgångar i form av luftfartyg som används i företagets verksamhet.

exempel: IAS 16 37 e

ifrs-full

AircraftMember

member

Luftfartyg [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstillgångar som utgör luftfartyg som används i företagets verksamhet. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

exempel: IAS 16 37 e

ifrs-full

AircraftUnderFinanceLeaseMember

member

Luftfartyg som omfattas av finansiell leasing [member]

Detta element står för luftfartyg som innehas av företaget enligt ett finansiellt leasingavtal. [Se: Luftfartyg [member]]

allmän praxis: IAS 16 37 e – sista giltighetsdag 2019.1.1

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Landningsrättigheter [member]

Detta element står för landningsrättigheter.

allmän praxis: IAS 38 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Alla nivåer i verkligt värde-hierarki [member]

Detta värde står för alla nivåer i verkligt värde-hierarkin. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Nivåer i verkligt värde-hierarkin”, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 19 142, upplysningar: IFRS 13 93 b

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Övriga rörelsesegment [member];

Detta element står för affärsverksamhet och rörelsesegment för vilka information inte ska lämnas.

upplysningar: IFRS 15 115 – ikraftträdande 2018.1.1, upplysningar: IFRS 8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant credit

Avsättningskonto för kreditförluster för finansiella tillgångar

Belopp i det avsättningskonto som används för registrering av nedskrivning av finansiella tillgångar på grund av kreditförluster. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 16 – sista giltighetsdag 2018.1.1

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Avsättning för kreditförluster [member]

Detta element står för ett avsättningskonto som används för registrering av nedskrivning av finansiella tillgångar på grund av kreditförluster.

allmän praxis: IAS 12 81 g

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration debit

Avskrivningar, tillgångar redovisade från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder

Avskrivningsbelopp för tillgångar redovisade från kostnaderna för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder. [Se: Tillgångar redovisade från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder; Avskrivningskostnader]

upplysningar: IFRS 15 128 b - ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration credit

Avskrivningar, förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal

Avskrivningsbelopp för förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal. [Se: Förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal; Avskrivningar; Typer av försäkringsavtal [member]]

exempel: IFRS 4 IG39 c, exempel: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration debit

Avskrivnings-kostnader

Beloppet för avskrivningskostnader. Avskrivning är en systematisk fördelning av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Avskrivningar, andra immateriella tillgångar än goodwill

Beloppet för avskrivningar andra immateriella tillgångar än goodwill. [Se: Avskrivningar; Immateriella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 118 e vi

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Avskrivningsmetod, immateriella tillgångar andra än goodwill

De avskrivningsmetoder som används för andra immateriella tillgångar än goodwill med bestämbara nyttjandeperioder. [Se: Andra immateriella tillgångar än goodwill; Avskrivningar]

upplysningar: IAS 38 118 b

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration debit

Avskrivning av förluster (vinster) som uppstår vid köp av återförsäkringar

Avskrivningsbelopp för uppskjutna förluster (vinster) som härrör från köp av återförsäkringar. [Se: Avskrivningar; Vinster och förluster som redovisats i resultatet vid köp av återförsäkringar]

upplysningar: IFRS 4 37 b ii

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Värde på finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde genom relaterade kreditderivat eller liknande instrument i resultaträkningen som motverkar den maximala exponeringen för kreditrisk

Värdet på kreditderivat eller liknande instrument relaterade till finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultaträkningen som motverkar den maximala exponeringen för kreditrisk. [Se: Lån och fordringar; Kreditrisk [member]; Derivat [member]; Maximal kreditriskexponering; Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 9 b – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Värdet på lån eller fordringar relaterade till kreditderivat eller liknande instrument som motverkar maximal exponering för kreditrisk

Värdet på kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till lån eller fordringar som motverkar den maximala exponeringen för kreditrisk. [Se: Lån och fordringar; Kreditrisk [member]; Maximal kreditriskexponering; Derivat [member]]

upplysningar: IFRS 7 9 b – sista giltighetsdag 2018.1.1

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant debit

Belopp med vilket kreditsaldon på konton för uppskjuten reglering har minskats på grund av att det inte längre är fullständigt reversibelt.

Det belopp med vilket kreditsaldon på konton för uppskjuten reglering har minskats på grund av att det inte längre är fullständigt reversibelt. [Se: Kreditsaldon på konton för uppskjuten reglering]

upplysningar: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant credit

Belopp med vilket debetsaldon på konton för uppskjuten reglering har minskats på grund av att det inte längre är fullständigt återvinningsbart.

Det belopp med vilket debetsaldon på konton för uppskjuten reglering har minskats på grund av att det inte längre är fullständigt återvinningsbart. [Se: Debetsaldon på konton för uppskjuten reglering]

upplysningar: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant debit

Belopp med vilket enhetens återvinningsvärde överstiger dess redovisade värde

Det belopp med vilket en kassagenererande enhets återvinningsvärde överstiger dess redovisade värde. [Se: Redovisat värde [member]; Kassagenererande enheter [member]]

upplysningar: IAS 36 134 f i, upplysningar: IAS 36 135 e i

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Belopp med vilket det värde som innefattas i viktiga antaganden måste ändras för att enhetens återvinningsbara belopp ska motsvara redovisat värde

Det belopp med vilket det värde som har innefattats i viktiga antaganden måste ändras för att en enhets återvinningsbara belopp ska motsvara det redovisade värdet. [Se: Redovisat värde [member]]

upplysningar: IAS 36 134 f iii, upplysningar: IAS 36 135 e iii

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration debit

Företagets kostnader för anskaffandet av tjänster som brukar utföras av nyckelpersoner i ledande ställning, vilka tillhandahållits av särskilda ledningsföretag

Företagets kostnader för anskaffandet av tjänster som brukar utföras av nyckelpersoner i ledande ställning, vilka tillhandahållits av ett särskilt ledningsföretag. [Se: Nyckelpersoner i ledande ställning i företaget eller dess moderföretag [member]; Separata ledningsföretag [member]]

upplysningar: IAS 24 18A

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Beloppet för omklassificeringar eller ändringar i presentationen

Det belopp som omklassificeras när företaget ändrar klassificerings- eller presentationsmetod i sina finansiella rapporter.

upplysningar: IAS 1 41 b

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Belopp som redovisas i övrigt totalresultat vid borttagande av finansiella skulder

Det belopp som redovisas i övrigt totalresultat vid borttagande av finansiella skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 10 d – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration debit

Belopp som omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat genom tillämpning av överlappnings-metoden

Det belopp som omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat genom tillämpning av överlappningsmetoden, redovisat som en separat post i resultatet.

upplysningar: IFRS 4 35D a – ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration debit

Belopp som omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat genom tillämpning av överlappningsmetoden, nyligen identifierad finansiell tillgång

Det belopp som omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat som är hänförligt till nyligen identifierade finansiella tillgångar genom tillämpning av överlappningsmetoden.

upplysningar: IFRS 4 39L f i – ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration credit

Belopp som omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat genom tillämpning av överlappnings-metoden, före skatt

Det belopp som redovisas i övrigt totalresultat vid omklassificering från resultatet vid tillämpning av överlappningsmetoden, före skatt. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 4 35D b – ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration credit

Belopp som omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat genom tillämpning av överlappnings-metoden, netto efter skatt

Det belopp som redovisas i övrigt totalresultat vid omklassificering från resultatet vid tillämpning av överlappningsmetoden, netto efter skatt. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 4 35D b – ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

AmountRecognisedAsIncomeFromArrangementInvolvingLegalFormOfLease

X duration credit

Belopp som redovisas som intäkter från upplägg som innefattar leasingavtal

Det belopp som redovisas som intäkter från upplägg som innefattar leasingavtal.

upplysningar: SIC 27 10 b - sista giltighetsdag 2019.1.1

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant credit

Belopp som redovisas i övriga totalresultat och ackumuleras i eget kapital, hänförligt till långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning

Det belopp som redovisas i övriga totalresultat och ackumuleras i eget kapital och är hänförligt till långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning. [Se: Långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning; Övriga reserver; Övrigt totalresultat; Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för försäljning [member]]

upplysningar: IFRS 5 38, exempel: IFRS 5, Exempel 12:

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Belopp som redovisas i övriga totalresultat och ackumuleras i eget kapital och är hänförligt till långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning [member]

Detta element står för egetkapitaldelen från belopp som redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i eget kapital som är hänförligt till långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning. [Se: Långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 5 38, exempel: IFRS 5, Exempel 12:

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Belopp som avlägsnas från kassaflödessäkringsreserven och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas

Det belopp som avlägsnas från kassaflödessäkringsreserven och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas. [Se: Kassaflödessäkringsreserv]

upplysningar: IFRS 9 6.5.11 d i – ikraftträdande 2018.1.1, upplysningar: IFRS 7 24E a – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från förändringar i värdet av valutabasisspreaden och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas

Det belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från förändringar i värdet av valutabasisspreaden och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas. [Se: Reserv av förändring i värdet på valutabasisspread]

upplysningar: IFRS 9 6.5.16 – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från terminsdelar i terminskontrakt och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas

Det belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från terminsdelar i terminskontrakt och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas. [Se: Reserv av förändring i värdet på terminsdelar i terminskontrakt]

upplysningar: IFRS 9 6.5.16 – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från förändringar i värdet av en options tidsvärde och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas

Det belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från förändringar i värdet av en options tidsvärde och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas. [Se: Reserv av förändring i värdet på optioners tidsvärde]

upplysningar: IFRS 9 6.5.15 b i – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Belopp som redovisas i resultatet vid tillämpning av IFRS 9, finansiella tillgångar som omfattas av tillämpning av överlappnings-metoden

Det belopp som redovisas i resultatet vid tillämpning av IFRS 9 för finansiella tillgångar som omfattas av tillämpning av överlappningsmetoden.

upplysningar: IFRS 4 39L d i – ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Belopp som härrör från försäkringsavtal [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

allmän praxis: IFRS 4 Upplysningar

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Kostnader, förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal

Den ökning i förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal till följd av sådana kostnader. [Se: Förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal]

exempel: IFRS 4 IG39 b, exempel: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant credit

Skulder, transaktioner med närstående

De skulder som ska betalas till följd av transaktioner med närstående. [Se: Närstående parter [member]]

upplysningar: IAS 24 20, upplysningar: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant credit

Andra skulder till mottagare beträffande överförda tillgångar

Andra skulder till mottagare beträffande överförda finansiella tillgångar än de ej diskonterade utbetalningar som skulle eller kan behövas för att återköpa finansiella tillgångar som har tagits bort från rapporten över finansiell ställning (till exempel lösenpriset i ett optionsavtal). [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42E d

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant debit

Fordringar, transaktioner med närstående

Fordringar till följd av transaktioner med närstående. [Se: Närstående parter [member]]

upplysningar: IAS 24 20, upplysningar: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Belopp som redovisats per förvärvstidpunkten för varje större slag av förvärvade tillgångar och övertagna skulder [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Beloppet för transaktioner som är redovisade skilt från förvärvet av tillgångar och övertagandet av skulder i rörelseförvärvet

De belopp för transaktioner som är redovisade skilt från förvärvet av tillgångar och övertagandet av skulder i rörelseförvärvet. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 l iii

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration debit

Belopp som tas bort från eget kapital och justeras mot finansiella tillgångars verkliga värde vid omklassificering från värderingskategorin verkligt värde via resultatet till värderingskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat, före skatt

De belopp som tas bort från eget kapital och justeras mot finansiella tillgångars verkliga värde vid omklassificering från värderingskategorin verkligt värde via resultatet till värderingskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat, före skatt. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 9 5.6.5 – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration debit

Belopp som tas bort från eget kapital och justeras mot finansiella tillgångars verkliga värde vid omklassificering från värderingskategorin verkligt värde via resultatet till värderingskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat, netto efter skatt

De belopp som tas bort från eget kapital och justeras mot finansiella tillgångars verkliga värde vid omklassificering från värderingskategorin verkligt värde via resultatet till värderingskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat, netto efter skatt. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 9 5.6.5 – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration debit

Belopp som tagits bort från eget kapital och inkluderats i redovisat värde på en icke-finansiell tillgång (skuld) vars förvärv eller uppkomst varit föremål för en säkrad mycket sannolik prognostiserad transaktion, före skatt

De belopp som tagits bort från eget kapital under perioden och inkluderats i anskaffningsvärdet vid anskaffningstidpunkten eller annat redovisat värde på en icke-finansiell tillgång eller icke-finansiell skuld vars förvärv eller uppkomst varit föremål för en säkrad mycket sannolik prognostiserad transaktion, före skatt. [Se: Redovisat värde [member]]

upplysningar: IFRS 7 23 e – sista giltighetsdag 2018.1.1

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Belopp som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas mot finansiella tillgångar

De belopp som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal och som inte avräknas mot finansiella tillgångar. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Belopp som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas mot finansiella tillgångar [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Belopp som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas mot finansiella skulder

De belopp som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal och som inte avräknas mot finansiella skulder. [Se: Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Belopp som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas mot finansiella skulder [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration debit

Belopp som skulle ha omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat genom tillämpning av överlappningsmetoden om finansiella tillgångar inte hade upphört att identifieras

De belopp som skulle ha omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat om de finansiella tillgångarna inte hade upphört att identifieras genom tillämpning av överlappningsmetoden.

upplysningar: IFRS 4 39L f ii – ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Belopp som skulle ha redovisats i resultatet om IAS 39 hade tillämpats, finansiella tillgångar som omfattas av tillämpning av överlappnings-metoden

De belopp som skulle ha redovisats i resultatet för finansiella tillgångar som omfattas av tillämpning av överlappningsmetoden om IAS 39 hade tillämpats.

upplysningar: IFRS 4 39L d ii – ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Åldersanalys av finansiella tillgångar som är förfallna, men inte nedskrivna [text block]

En åldersanalys av de finansiella tillgångarna som är förfallna, men inte nedskrivna. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 37 a - sista giltighetsdag 2018.1.1

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analys av kreditexponering med användning av externt kreditvärderings-system [text block]

Upplysningar om analysen av kreditexponering med användning av ett externt kreditvärderingssystem. [Se: Kreditexponering; Externa kreditbetyg [member]]

exempel: IFRS 7 IG23 a – sista giltighetsdag 2018.1.1, exempel: IFRS 7 36 c – sista giltighetsdag 2018.1.1

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analys av kreditexponering med användning av internt kreditvärderings-system [text block]

Upplysningar om analysen av kreditexponering med användning av ett internt kreditvärderingssystem. [Se: Kreditexponering; Interna kreditbetyg [member]]

exempel: IFRS 7 IG23 a – sista giltighetsdag 2018.1.1, exempel: IFRS 7 36 c – sista giltighetsdag 2018.1.1

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Analys av finansiella tillgångar som efter individuell bedömning anses vara nedskrivna [text block]

En analys av finansiella tillgångar som efter individuell bedömning har bestämts såsom nedskrivningsbara, inklusive de faktorer som företaget har beaktat för att avgöra om tillgångarna ska skrivas ned. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 37 b – sista giltighetsdag 2018.1.1

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Analys av intäkter och kostnader [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Tillkännagivande av plan för nedlagd verksamhet [member]

Detta element står för tillkännagivandet av en plan för nedlagd verksamhet.

exempel: IAS 10 22 b

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Meddelande om, eller påbörjande av, en större omstrukturering [member]

Detta element står för meddelanden om, eller påbörjande av, en större omstrukturering.

exempel: IAS 10 22 e

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Tillämplig skattesats

Den tillämpliga inkomstskattesatsen.

upplysningar: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

Markareal använd för jordbruk

Den markareal som används för jordbruk.

allmän praxis: IAS 41 46 b i

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseAxis

axis

Upplägg som innefattar leasingavtal [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: SIC 27 10 - sista giltighetsdag 2019.1.1

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseMember

member

Upplägg som innefattar leasingavtal [member]

Detta element står för alla upplägg som omfattar leasingavtal. Ett företag kan exempelvis leasa ut tillgångar till en finansiär och leasa tillbaka samma tillgångar eller, alternativt, sälja tillgångarna och därefter leasa tillbaka samma tillgångar. Formen för dessa upplägg, liksom avtalsvillkoren, kan skilja sig kraftigt åt. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Upplägg som omfattar leasingavtal”, om inget annat element används.

upplysningar: SIC 27 10 - sista giltighetsdag 2019.1.1

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Innehav av skuldinstrument med bakomliggande tillgångar

Storleken på innehavet av skuldinstrument med bakomliggande tillgångar. [Se: Skuldebrev]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Finansiering med bakomliggande tillgångar [member]

Detta element står för finansiering med bakomliggande tillgångar.

exempel: IFRS 12 B23 b

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Värdepapper med bakomliggande tillgångar, andel av förvaltningstillgångarnas verkliga värde

Det belopp som värdepapper med bakomliggande tillgångar utgör av det verkliga värdet för tillgångar i förmånsbestämda planer. [Se: Förvaltningstillgångar, till verkligt värde; Förmånsbestämda planer [member]]

exempel: IAS 19 142 g

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant debit

Tillgångar som redovisas för förväntad återbetalning, eventualförpliktelser i rörelseförvärv

Beloppet för de tillgångar som har redovisats för förväntad återbetalning av eventualförpliktelser som redovisas i ett rörelseförvärv. [Se: Eventualförpliktelser [member]; Förväntad återbetalning, eventualförpliktelser i rörelseförvärv; Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B67 c, upplysningar: IFRS 3 B64 j

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant debit

Tillgång som redovisas för förväntad återbetalning, övriga avsättningar

Beloppet för de tillgångar som har redovisats för förväntad återbetalning av övriga avsättningar. [Se: Förväntad återbetalning, övriga avsättningar; Övriga avsättningar]

upplysningar: IAS 37 85 c

ifrs-full

Tillgångar

X instant debit

Tillgångar

Värdet på de resurser som a) företaget har kontroll över till följd av inträffade händelser och som b) förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden.

upplysningar: IAS 1 55, upplysningar: IFRS 13 93 a, upplysningar: IFRS 13 93 b, upplysningar: IFRS 13 93 e, upplysningar: IFRS 8 28 c, upplysningar: IFRS 8 23

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Tillgångar [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Tillgångar och skulder [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Tillgångar och skulder klassificerade som innehav för försäljning [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Tillgångar och skulder klassificerade som innehav för försäljning [member]

Detta element står för tillgångar och skulder som är klassificerade som innehav för försäljning. [Se: Anläggningstillgångar som innehas för försäljning [member]; Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning; Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för försäljning [member]]

upplysningar: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Tillgångar och skulder [member]

Detta element står för tillgångar och skulder. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Tillgångar och skulder”, om inget annat element används. [Se: Tillgångar; Skulder]

upplysningar: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Tillgångar och skulder ej klassificerade som innehav för försäljning [member]

Detta element står för tillgångar och skulder som inte är klassificerade som innehav för försäljning. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Tillgångar och skulder klassificerade som innehav för försäljning”, om inget annat element används. [Se: Anläggningstillgångar som innehas för försäljning [member]; Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning; Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för försäljning [member]]

upplysningar: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant debit

Tillgångar och debetsaldon på konton för uppskjuten reglering

Beloppet för tillgångar och debetsaldon på konton för uppskjuten reglering. [Se: Tillgångar; Debetsaldon på konton för uppskjuten reglering]

upplysningar: IFRS 14 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant debit

Tillgångar som härrör från prospektering och utvärdering av mineraltillgångar

Värdet på tillgångar från prospektering av mineraltillgångar, däribland mineraler, olja, naturgas och andra liknande icke-förnybara naturtillgångar, efter det att företaget har erhållit lagliga rättigheter att prospektera ett visst område, samt fastställandet av den tekniska möjligheten och kommersiella genomförbarheten i att utvinna en mineraltillgång.

upplysningar: IFRS 6 24 b

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant debit

Tillgångar som härrör från försäkringsavtal

Värdet för redovisade tillgångar som härrör från försäkringsavtal. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 4 37 b

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant debit

Säkerhet som kan säljas eller pantsättas även om ägaren av säkerheten inte underlåtit att betala, till verkligt värde

Det verkliga värdet på en säkerhet som kan säljas eller pantsättas även om ägaren av säkerheten inte underlåtit att betala. [Se: Till verkligt värde [member]]

upplysningar: IFRS 7 15 a

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Tillgångar som innehas för att säkra skulder hänförliga till finansierings-verksamheten [member]

Detta element står för tillgångar som innehas för att säkra skulder hänförliga till finansieringsverksamheten. [Se: Tillgångar; Förändringar i skulder hänförliga till finansieringsverksamheten

exempel: IAS 7 C Avstämning av skulder till följd av finansieringsverksamhet, exempel: IAS 7 44C

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant debit

Tillgångar minus kortfristiga skulder

Beloppet för tillgångar minus beloppet för kortfristiga skulder.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Tillgångar minus kortfristiga skulder [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant credit

Tillgångar (skulder) i pensionsplaner

Beloppet för tillgångar i en pensionsplan minus skulder utöver nuvärdet av framtida pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder.

upplysningar: IAS 26 35 a

ifrs-full

AssetsObtained

X instant debit

Tillgångar som erhållits genom kontroll över säkerheter eller anspråk på andra former av kreditförstärkning

Värdet på de tillgångar som företagit har erhållit genom att ta kontroll över säkerheter eller ta i anspråk andra former av kreditförstärkning (till exempel garantier). [Se: Garantier [member]]

upplysningar: IFRS 7 38 a

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant debit

Tillgångar i pensionsplan

Värdet på tillgångar som innehas av pensionsstiftelser. [Se: Förmånsbestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 26 35 a i

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Tillgångar som inte är likvida medel eller motsvarigheter till likvida medel i dotterföretag eller företag som förvärvats respektive avyttrats

Värdet på tillgångar som inte är likvida medel eller motsvarigheter till likvida medel i dotterföretagen eller andra verksamheter över vilka bestämmande inflytande erhålls eller förloras. [Se: Dotterföretag [member]]

upplysningar: IAS 7 40 d

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant debit

Tillgångar redovisade från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder

Beloppet för tillgångar redovisade från kostnaderna för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder. Utgifterna för att erhålla ett avtal med kunder är de tillkommande utgifter som ett företag ådrar sig för att erhålla ett avtal med en kund som det inte skulle ha ådragit sig om avtalet inte hade erhållits. Utgifterna för att fullgöra ett avtal med en kund är utgifter som har direkt samband med ett avtal eller ett förväntat avtal som företaget specifikt kan identifiera.

upplysningar: IFRS 15 128 a – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant debit

Tillgångar redovisade i företagets finansiella rapporter avseende strukturerade företag

Värdet för tillgångar som redovisas i företagets finansiella rapporter avseende dess andelar i strukturerade företag. [Se: Tillgångar; Icke-konsoliderade strukturerade företag [member]]

upplysningar: IFRS 12 29 a

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant debit

Säkerhet som säljs eller pantsätts även om ägaren av säkerheten inte underlåtit att betala, till verkligt värde

Det verkliga värdet på en säkerhet som säljs eller pantsätts även om ägaren av säkerheten inte har underlåtit att betala. [Se: Till verkligt värde [member]]

upplysningar: IFRS 7 15 b

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant debit

Tillgångar som företaget fortsätter att redovisa

Beloppet för överförda finansiella tillgångar som företaget fortsätter att redovisa i sin helhet. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant debit

Tillgångar som företaget fortsätter att redovisa i en omfattning motsvarande företagets fortsatta engagemang

Värdet för överförda finansiella tillgångar som företaget fortsätter att redovisa i en omfattning motsvarande företagets fortsatta engagemang. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant debit

Tillgångar som omfattas av betydande begränsningar

Det belopp i koncernredovisningen för koncernens tillgångar som omfattas av betydande begränsningar (exempelvis lagstadgade, avtalsbetingade och tillsynsmässiga begränsningar) för dess förmåga att få åtkomst till eller använda tillgångarna.

upplysningar: IFRS 12 13 c

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration credit

Tillgångar överförda till strukturerade företag, vid tiden för överlåtelsen

Värde, vid tiden för överlåtelsen, på alla tillgångar som överförs till strukturerade företag. [Se: Icke-konsoliderade strukturerade företag [member]]

upplysningar: IFRS 12 27 c

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant debit

Tillgångar som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal

De tillgångar som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]

exempel: IAS 1 55, exempel: IFRS 4 IG20 b, exempel: IFRS 4 37 b

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant debit

Överlåtna tillgångar som omfattas av återförsäkring

Värdet på tillgångar som omfattas av återförsäkringsavtal där företaget är försäkringstagare.

exempel: IAS 1 55, exempel: IFRS 4 IG20 c, exempel: IFRS 4 37 b

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant debit

Tillgångar med betydande risk för väsentlig justering under nästkommande räkenskapsår

De tillgångar som är föremål för antaganden som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av värdena av dessa tillgångar under nästkommande räkenskapsår.

upplysningar: IAS 1 125 b

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant credit

Skulder som är knutna till överförda finansiella tillgångar som företaget fortsätter att redovisa

Beloppet för skulder som är knutna till överförda finansiella tillgångar som företaget fortsätter att redovisa i sin helhet. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant credit

Skulder knutna till tillgångar som företaget fortsätter att redovisa i en omfattning motsvarande företagets fortsatta engagemang

Beloppet för skulder knutna till överförda finansiella tillgångar som företaget fortsätter att redovisa i en omfattning motsvarande företagets fortsatta engagemang. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssociatesMember

member

Intresseföretag [member]

Detta element står för företag över vilka ägarföretaget har ett betydande inflytande.

upplysningar: IAS 24 19 d vii, upplysningar: IAS 27 17 b, upplysningar: IAS 27 16 b, upplysningar: IFRS 12 B4 d, upplysningar: IFRS 4 39M a – ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

AtCostMember

member

Till anskaffningsvärde [member]

Detta element står för värderingar baserade på kostnader. Anskaffningsvärde är det belopp i likvida medel som erläggs eller det verkliga värdet för annan ersättning som lämnas vid förvärv av en tillgång vid tidpunkten för dess förvärv eller uppförande, eller, i tillämpliga fall, det belopp som hänförs till denna tillgång vid första redovisningstillfället i enlighet med de särskilda kraven i andra IFRS-standarder.

upplysningar: IAS 40 32A, upplysningar: IAS 41 50, upplysningar: IAS 41 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

Till anskaffningsvärdet eller i enlighet med IFRS 16 inom ramen för modellen med verkligt värde [member]

Detta element står för värderingar som baseras på kostnader eller IFRS 16 när modellen med verkligt värde allmänt används av företaget för att mäta tillgångsklasser. [Se: Till anskaffningsvärde [member]]

upplysningar: IAS 40 78 – ikraftträdande 2019.1.1

ifrs-full

AtCostWithinFairValueModelMember

member

Till anskaffningsvärdet inom ramen för modellen med verkligt värde [member]

Detta element står för värderingar som baseras på kostnader när modellen med verkligt värde allmänt används av företaget för att mäta tillgångsklasser. [Se: Till anskaffningsvärde [member]]

upplysningar: IAS 40 78 – sista giltighetsdag 2019.1.1

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Till verkligt värde [member]

Detta element står för värderingar baserade på verkligt värde. Verkligt värde är det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer.

upplysningar: IAS 40 32A, upplysningar: IAS 41 50, upplysningar: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration debit

Ersättning till revisorer

Beloppet för de avgifter som betalas eller ska betalas till företagets revisorer.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Ersättning till revisorer [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration debit

Ersättning till revisorer för revisionstjänster

Beloppet för de avgifter som betalas eller ska betalas till företagets revisorer för revisionstjänster.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration debit

Ersättning till revisorer för andra tjänster

Beloppet för de avgifter som betalas eller ska betalas till företagets revisorer för tjänster som företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration debit

Ersättning till revisorer för skattetjänster

Beloppet för de avgifter som betalas eller ska betalas till företagets revisorer för skattetjänster.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant credit

Kapitalåtaganden som godkänts men inte avtalats

Beloppet för kapitalåtaganden som har godkänts av företaget men som företaget inte har ingått ett avtal om. [Se: Kapitalåtaganden]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Finansiella tillgångar som kan säljas [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

Genomsnittlig effektiv skattesats

Skattekostnad (skatteintäkt) dividerat med redovisat resultat. [Se: Redovisat resultat]

upplysningar: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Genomsnittlig valutakurs

Den genomsnittliga växelkurs som används av företaget. Valutakurs är den växlingskurs till vilken växling sker mellan två valutor.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Medelantalet anställda

Medelantalet personer som är anställda av företaget under en viss period.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Genomsnittligt pris för säkringsinstrument

Det genomsnittliga priset för ett säkringsinstrument. [Se: säkringsinstrument [member]]

upplysningar: IFRS 7 23B b – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Genomsnittlig sats för säkringsinstrument

Den genomsnittliga satsen för ett säkringsinstrument. [Se: säkringsinstrument [member]]

upplysningar: IFRS 7 23B b – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant credit

Medel på checkkonton från kunder

Beloppet för medel på de kunders checkkonton som innehas av företaget.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant credit

Medel i form av avistainlåning från kunder

Beloppet för medel på de kunders avistainlåning som innehas av företaget.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant credit

Medel i form av andra inbetalningar från kunder

Beloppet för medel på kunders checkkonton som innehas av företaget och som företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant credit

Saldon på inlåningskonton med fast löptid från kunder

Beloppet för medel i form av inlåning med fast löptid från kunder som innehas av företaget.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant debit

Banktillgodohavanden hos banker

Beloppet för kontanta medel som innehas hos banker.

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant debit

Tillgångar i form av bankaccepter

Beloppet för bankaccepter som redovisas som tillgångar.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant credit

Skulder i form av bankaccepter

Beloppet för bankaccepter som redovisas som skulder.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration debit

Bankavgifter och liknande avgifter

De bankavgifter och liknande avgifter som företaget redovisar som en utgift.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant debit

Andra banktillgodohavanden vid centralbanker än obligatorisk kassakravsinlåning

Det belopp för andra banktillgodohavanden än obligatorisk kassakravsinlåning som innehas hos centralbanker. [Se: Obligatorisk kassakravsinlåning på centralbanker]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant credit

Upplåning från banker, odiskonterade kassaflöden

Beloppet för avtalade odiskonterade kassaflöden i förhållande till upplåning från banker. [Se: Upplåning]

exempel: IFRS 7 IG31A – ikraftträdande 2019.1.1, exempel: IFRS 7 B11D

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Innehav av bankskuldinstrument

Värdet på skuldinstrument som innehas av företaget vilka utfärdades av en bank. [Se: Skuldebrev]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant debit

Andra överenskommelser med banker, klassificerade som likvida medel

En klassificering av likvida medel som utgörs av överenskommelser med banker som företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Likvida medel]

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant credit

Bankövertrasseringar

Det belopp som har tagits ut från ett konto utöver befintliga kontanta medel. Detta anses utgöra en kortfristig kreditförlängning från bankens sida. [Se: Likvida medel]

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning

Beloppet för resultat per aktie när värderingarna före och efter utspädning är samma. [Se: Resultat (förlust) per aktie före utspädning; Resultat (förlust) per aktie efter utspädning]

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning från kvarvarande verksamheter.

Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning från kvarvarande verksamheter. [Se: Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning]

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning från kvarvarande verksamheter, inklusive nettorörelser i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettorörelser i relaterad uppskjuten skatt

Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning från kvarvarande verksamheter som omfattar nettorörelserna i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettorörelserna i relaterad uppskjuten skatt. [Se: Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning; Nettorörelser i saldona på konton för uppskjuten reglering hänförliga till resultat och nettorörelser i relaterad uppskjuten skatt; Kvarvarande verksamheter [member]]

upplysningar: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning från nedlagda verksamheter

Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning från nedlagda verksamheter. [Se: Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning]

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning från nedlagda verksamheter, inklusive nettorörelser i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettorörelser i relaterad uppskjuten skatt

Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning från nedlagda verksamheter som omfattar nettorörelserna i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettorörelserna i relaterad uppskjuten skatt. [Se: Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning; Nettorörelser i saldona på konton för uppskjuten reglering hänförliga till resultat och nettorörelser i relaterad uppskjuten skatt; Avvecklade verksamheter [member]]

upplysningar: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning, inklusive nettorörelser i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettorörelser i relaterad uppskjuten skatt

Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning, inklusive nettorörelserna i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettorörelserna i relaterad uppskjuten skatt. [Se: Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning; Nettorörelser i saldona på konton för uppskjuten reglering hänförliga till resultat och nettorörelser i relaterad uppskjuten skatt]

upplysningar: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Resultat (förlust) per aktie före utspädning

Beloppet för vinst (förlust) hänförlig till innehavare av stamaktier i moderföretaget (täljaren), dividerat med det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier (nämnaren) under perioden.

upplysningar: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Resultat (förlust) per aktie före utspädning från kvarvarande verksamheter

Resultat (förlust) per aktie före utspädning från kvarvarande verksamheter. [Se: Resultat (förlust) per aktie före utspädning; Kvarvarande verksamheter [member]]

upplysningar: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Resultat (förlust) per aktie före utspädning från kvarvarande verksamheter, inklusive nettorörelser i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettorörelser i relaterad uppskjuten skatt

Resultat (förlust) per aktie före utspädning från kvarvarande verksamheter, som inbegriper nettorörelserna i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettorörelserna i relaterad uppskjuten skatt. [Se: Resultat (förlust) per aktie före utspädning; Nettorörelser i saldona på konton för uppskjuten reglering hänförliga till resultat och nettorörelser i relaterad uppskjuten skatt; Kvarvarande verksamheter [member]]

upplysningar: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Resultat (förlust) per aktie före utspädning från nedlagda verksamheter

Resultat (förlust) per aktie före utspädning från nedlagda verksamheter. [Se: Resultat (förlust) per aktie före utspädning; Avvecklade verksamheter [member]]

upplysningar: IAS 33 68

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Resultat (förlust) per aktie före utspädning från nedlagda verksamheter, inklusive nettorörelser i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettorörelser i relaterad uppskjuten skatt

Resultat (förlust) per aktie före utspädning från nedlagda verksamheter, som inbegriper nettorörelserna i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettorörelserna i relaterad uppskjuten skatt. [Se: Resultat (förlust) per aktie före utspädning; Nettorörelser i saldona på konton för uppskjuten reglering hänförliga till resultat och nettorörelser i relaterad uppskjuten skatt; Avvecklade verksamheter [member]]

upplysningar: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Resultat (förlust) per aktie före utspädning, inklusive nettorörelser i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettorörelser i relaterad uppskjuten skatt

Resultat (förlust) per aktie före utspädning, som inbegriper nettorörelserna i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettorörelserna i relaterad uppskjuten skatt. [Se: Resultat (förlust) per aktie före utspädning; Nettorörelser i saldona på konton för uppskjuten reglering hänförliga till resultat och nettorörelser i relaterad uppskjuten skatt]

upplysningar: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Resultat per aktie före utspädning [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Beskrivning av på vilken grund intäkter från externa kunder är hänförliga till enskilda länder

Beskrivningen av på vilken grund intäkter från externa kunder är hänförliga till enskilda länder. [Se: intäkter]

upplysningar: IFRS 8 33 a

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Producerande biologiska tillgångar [member]

Detta element står för producerande biologiska tillgångar. Producerande biologiska tillgångar är biologiska tillgångar förutom biologiska tillgångar som kan konsumeras. [Se: Biologiska tillgångar; Biologiska tillgångar som kan konsumeras [member]]

exempel: IAS 41 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant debit

Producerande växter

Beloppet för materiella anläggningstillgångar som motsvarar producerande växter. Producerande växter är levande växter som a) används vid produktion eller tillhandahållande av jord- och skogsbruksprodukter, b) som förväntas producera under mer än en period, och c) beträffande vilken sannolikheten för att den ska säljas som jord- och skogsbruksprodukt är ytterst liten, utom enstaka försäljning som restprodukt. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

exempel: IAS 16 37 i

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Producerande växter [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstillgångar som motsvarar producerande växter. Producerande växter är levande växter som a) används vid produktion eller tillhandahållande av jord- och skogsbruksprodukter, b) som förväntas producera under mer än en period, och c) beträffande vilken sannolikheten för att den ska säljas som jord- och skogsbruksprodukt är ytterst liten, utom enstaka försäljning som restprodukt. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

exempel: IAS 16 37 i

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration debit

Erlagd och erhållen ersättning

Värdet på de ersättningar som erlagts eller erhållits för pensionsstiftelser.

upplysningar: IAS 26 35 b v

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant debit

Bästa uppskattning per förvärvstidpunkt för de avtalade kassaflöden som inte väntas bli uppburna för erhållna fordringar

Den bästa uppskattningen per förvärvstidpunkten för de avtalade kassaflöden som inte väntas bli uppburna för erhållna fordringar som förvärvats i rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 h iii

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant debit

Biologiska tillgångar

Mängden levande djur eller växter som redovisas som tillgångar.

upplysningar: IAS 1 54 f, upplysningar: IAS 41 50, exempel: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biologiska tillgångar, ålder [member]

Detta element står för alla biologiska tillgångar när de delas upp per ålder. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Biologiska tillgångar per ålder”, om inget annat element används. [Se: Biologiska tillgångar]

exempel: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Biologiska tillgångar [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

allmän praxis: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biologiska tillgångar per ålder [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

exempel: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biologiska tillgångar per grupp [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Biologiska tillgångar per typ [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

exempel: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Biologiska tillgångar, grupp [member]

Detta element står för alla biologiska tillgångar när de delas upp per grupp. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Biologiska tillgångar per grupp”, om inget annat element används. [Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biologiska tillgångar [member]

Detta element står för levande djur eller växter. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Biologiska tillgångar”, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 17 31 a – Sista giltighetsdag 2019.1.1, allmän praxis: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant debit

Biologiska tillgångar ställda som säkerhet för skulder

Värdet på biologiska tillgångar ställda som säkerhet för skulder. [Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 49 a

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biologiska tillgångar, typ [member]

Detta element står för alla biologiska tillgångar när de delas upp per typ. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Biologiska tillgångar per typ”, om inget annat element används. [Se: Biologiska tillgångar]

exempel: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant debit

Biologiska tillgångar för vilka äganderätten är inskränkt

Värdet på biologiska tillgångar för vilka äganderätten är inskränkt. [Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 49 a

ifrs-full

BondsIssued

X instant credit

Emitterade obligationer

Värdet på de obligationer som emitteras av företaget.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant credit

Emitterade obligationer, ej diskonterade utbetalningar

Beloppet för avtalade odiskonterade kassaflöden i förhållande till emitterade obligationer. [Se: Emitterade obligationer]

exempel: IFRS 7 IG31A – ikraftträdande 2019.1.1, exempel: IFRS 7 B11D

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Lånekostnader [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Kapitaliserade lånekostnader

De räntekostnader och andra kostnader som ett företag ådrar sig i samband med upplåning av medel som direkt kan tillskrivas förvärv, konstruktion eller produktion av en kvalificerad tillgång och som ingår i kostnaden för den tillgången.

upplysningar: IAS 23 26 a

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Uppkomna lånekostnader

Beloppet för ränta och andra kostnader som uppkommer när ett företag lånar kapital.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration debit

Lånekostnader som redovisas som utgifter

Beloppet för ränta och andra kostnader som uppkommer när ett företag lånar kapital som redovisas som en utgift.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

Upplåning

X instant credit

Upplåning

Värdet för utestående medel som företaget är skyldigt att återbetala.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Upplåning [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Upplåning, justerad för räntesats

Justering för den räntesats (referenssats) som används för beräkning av ränta för upplåning. [Se: Upplåning]

allmän praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Upplåning per namn [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

allmän praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Upplåning per namn [member]

Detta element står för all upplåning när den delas upp per namn. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Upplåning per namn”, om inget annat element används. [Se: Upplåning]

allmän praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Upplåning per typ [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Upplåning, ränta

Räntan för upplåning. [Se: Upplåning]

allmän praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Upplåning, räntesats

Den räntesats (referenssats) som används för beräkning av ränta på upplåning. [Se: Upplåning]

allmän praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Upplåning, löptid

Upplåningens löptid. [Se: Upplåning]

allmän praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Upplåning, ursprungsvaluta

Den valuta i vilken upplåningen är noterad. [Se: Upplåning]

allmän praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Upplåning som redovisas per förvärvstidpunkten

Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för upplåning som övertagits i ett rörelseförvärv. [Se: Upplåning; Rörelseförvärv [member]]

allmän praxis: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Lägsta klass [member]

Detta element står för lägsta klass.

exempel: IFRS 13 IE63, exempel: IFRS 13 B6, upplysningar: IFRS 14 33 b, upplysningar: IFRS 2 45 d, allmän praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

BrandNames

X instant debit

Namn på varumärken

Värdet för immateriella tillgångar som utgör rättigheter för en grupp inbördes kompletterande tillgångar, som det inregistrerade varumärket (servicemärket) och motsvarande handelsnamn, modeller, recept och know-how. [Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]

exempel: IAS 38 119 a

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Namn på varumärken [member]

Detta element står för en klass av immateriella tillgångar som utgör rättigheter för en grupp inbördes kompletterande tillgångar, som det inregistrerade varumärket (servicemärket) och motsvarande handelsnamn, modeller, recept och know-how. [Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]

exempel: IAS 38 119 a

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Sändningsrättigheter [member]

Detta element står för sändningsrättigheter.

allmän praxis: IAS 38 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration debit

Utgifter för mäklararvoden

Det utgiftsbelopp som redovisas för mäklararvoden som tas ut av företaget.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration credit

Intäkter för mäklararvoden

Det intäktsbelopp som redovisas för mäklararvoden som företaget tar ut.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

Byggnader

X instant debit

Byggnader

Värdet på materiella anläggningstillgångar i form av avskrivningsbara byggnader och liknande strukturer för användning i verksamheten. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 16 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Byggnader [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstillgångar som utgör avskrivningsbara byggnader och liknande strukturer för användning i verksamheten. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 16 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Rörelseförvärv [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 3 B64

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Rörelseförvärv [member]

Detta element står för transaktioner eller andra händelser i vilka en förvärvare erhåller det bestämmande inflytandet i en eller flera verksamheter/rörelser. Transaktioner mellan jämbördiga parter är också rörelseförvärv såsom termen används i IFRS 3.

upplysningar: IFRS 3 B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration credit

Annullering av egna aktier

Värdet för egna aktier som annullerats under perioden. [Se: Egna aktier]

allmän praxis: IAS 1 106 d

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant credit

Kapitalåtaganden

Värdet på framtida kapitalåtaganden som företaget har åtagit sig.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Kapitalåtaganden [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Räntesats för lånekostnader som inräknas i anskaffningsvärdet

Det vägda genomsnittet av företagets ränteutgifter och andra utgifter som det ådrar sig när det lånar kapital som är tillämpligt på företagets utestående lån under perioden, exklusive låneutgifter som är hänförliga till lån som upptagits särskilt i syfte att förvärva en tillgång för vilken låneutgifter kan aktiveras. [Se: Vägt genomsnitt [member]; Upplåning]

upplysningar: IAS 23 26 b

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Kapitaliserade utvecklingsutgifter [member]

Detta element står för en klass av immateriella tillgångar som uppkommer från utvecklingsutgifter som har kapitaliserats innan kommersiell produktion eller användning inleds. En immateriell tillgång ska redovisas endast om företaget kan påvisa att samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda: a) Det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan användas eller säljas. b) Företagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången och använda eller sälja den. c) Företaget har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella tillgången. d) Företaget har visat hur den immateriella tillgången kommer att generera troliga framtida ekonomiska fördelar för företaget. Företaget kan bland annat påvisa att det finns en marknad för det som produceras med den immateriella tillgången eller för den immateriella tillgången som sådan, eller, om tillgången är avsedd att användas internt, dess användbarhet. e) Det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella tillgången. f) Företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till den immateriella tillgången under dess utveckling.

allmän praxis: IAS 38 119

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant credit

Kapitalreserv för inlösen

En komponent i eget kapital som utgör reserven för inlösen av företagets egna aktier.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Kapitalreserv för inlösen [member]

Detta element står för en komponent i eget kapital som utgör reserven för inlösen av företagets egna aktier.

allmän praxis: IAS 1 108

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Kapitalkrav [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Kapitalkrav [member]

Detta element står för de kapitalkrav som företaget omfattas av. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Kapitalkrav”, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant credit

Kapitalreserv

En komponent i eget kapital som utgör kapitalreserverna.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Kapitalreserv [member]

Detta element står för en del av det egna kapitalet som utgör kapitalreserver.

allmän praxis: IAS 1 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Redovisat värde, ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar samt redovisat bruttovärde [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 16 73 d vii, upplysningar: IAS 16 73 e, upplysningar: IAS 17 32 - sista giltighetsdag 2019.1.1, upplysningar: IAS 38 118 c, upplysningar: IAS 38 118 e, upplysningar: IAS 40 76, upplysningar: IAS 40 79 c, upplysningar: IAS 40 79 d vii, upplysningar: IAS 41 50, upplysningar: IAS 41 54 f, upplysningar: IFRS 3 B67 d, upplysningar: IFRS 7 35H – ikraftträdande 2018.1.1, upplysningar: IFRS 7 35I – ikraftträdande 2018.1.1, allmän praxis: IFRS 7 IG29 – sista giltighetsdag 2018.1.1, allmän praxis: IFRS 7 37 b – sista giltighetsdag 2018.1.1

ifrs-full

CarryingAmountAtTimeOfSaleOfInvestmentPropertyCarriedAtCostWithinFairValueModel

X instant debit

Förvaltningsfastigheter som redovisas till anskaffningsvärde inom ramen för modellen med verkligt värde, vid försäljningstidpunkten

Värdet, vid tidpunkten för försäljningen, på förvaltningsfastigheter som redovisas till anskaffningsvärde inom ramen för modellen med verkligt värde. [Se: Till anskaffningsvärdet inom ramen för modellen med verkligt värde [member]; Redovisat värde [member]; Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 78 d ii – sista giltighetsdag 2019.1.1

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Redovisat värde [member]

Detta element står för det belopp till vilket en tillgång redovisas i rapporten över finansiell ställning första gången (före avdrag för ackumulerad avskrivning och ackumulerad nedskrivning på tillgången). Det utgör även standardvärdet för axeln ”Redovisat värde, ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar samt redovisat bruttovärde” om inget annat element används. [Se: Avskrivningar; Nedskrivning]

upplysningar: IAS 16 73 e, upplysningar: IAS 17 32 - sista giltighetsdag 2019.1.1, upplysningar: IAS 38 118 e, upplysningar: IAS 40 76, upplysningar: IAS 40 79 d vii, upplysningar: IAS 41 50, upplysningar: IFRS 3 B67 d, upplysningar: IFRS 7 35H – ikraftträdande 2018.1.1, upplysningar: IFRS 7 35I – ikraftträdande 2018.1.1, exempel: IFRS 7 IG29 a – sista giltighetsdag 2018.1.1, exempel: IFRS 7 37 b – sista giltighetsdag 2018.1.1

ifrs-full

Kassa

X instant debit

Kassa

Beloppet för kassamedel samt disponibla tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut. [Se: Kassabehållning]

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

CashAbstract

 

Likvida medel [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration debit

Likviditetsförskott och lån från närstående parter

Kassainflödet från likviditetsförskott och lån från närstående parter. [Se: Närstående parter [member]; Mottagna förskott]

allmän praxis: IAS 7 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Utbetalning av förskott och lån till utomstående, klassificerade som investeringsverksamheter

Beloppet för utbetalningar av förskott och lån till utomstående (med undantag för dylika betalningar av finansiella institut), klassificerade som investeringsverksamheter.

exempel: IAS 7 16 e

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration credit

Likviditetsförskott och lån till närstående parter

Kassautflödet för lån och förskott till närstående parter. [Se: Närstående parter [member]]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant debit

Kontanta medel och kassabehållning hos centralbanker

Beloppet för kontanta medel och kassabehållning hos centralbanker.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant debit

Kontanter och andra likvida medel

Beloppet för in- och utflöden av likvida medel tillsammans med kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp av kassa och bank och som är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. [Se: Likvida medel Likvida medel]

upplysningar: IAS 1 54 i, upplysningar: IAS 7 45, upplysningar: IFRS 12 B13 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Likvida medel [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Likvida medel, andel av förvaltningstillgångarnas verkliga värde

Det belopp som likvida medel utgör som andel av det verkliga värdet för förmånsbestämda förvaltningstillgångar. [Se: Likvida medel; Förvaltningstillgångar, till verkligt värde; Förmånsbestämda planer [member]]

exempel: IAS 19 142 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant debit

Likvida medel klassificerade som del av en avyttringsgrupp som innehas för försäljning

Beloppet för likvida medel som är klassificerade som en del av en avyttringsgrupp som innehas för försäljning. [Se: Likvida medel; Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för försäljning [member]]

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant debit

Likvida medel som innehas av ett företag som inte finns tillgängliga för användning av koncernen

Beloppet för likvida medel av betydande omfattning som inte är tillgängliga för användning av koncernen. [Se: Likvida medel]

upplysningar: IAS 7 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant debit

Likvida medel om de skiljer sig från rapporten över finansiell ställning

Beloppet för likvida medel i rapporten över kassaflöden om det skiljer sig från beloppet för likvida medel i rapporten över finansiell ställning. [Se: Likvida medel]

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Likvida medel om de skiljer sig från rapporten över finansiell ställning [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Likvida medel i dotterföretag eller företag som förvärvats respektive avyttrats

Beloppet för likvida medel i dotterföretag eller andra verksamheter över vilka bestämmande inflytande erhålls eller förloras. [Se: Dotterföretag [member]; Likvida medel]

upplysningar: IAS 7 40 c

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Likvida medel som redovisas per förvärvstidpunkt

Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för likvida medel som förvärvats i ett rörelseförvärv. [Se: Likvida medel; Rörelseförvärv [member]]

allmän praxis: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Pantsatt kontantsäkerhet som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas mot finansiella skulder

Värdet på en pantsatt kontantsäkerhet som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal och som inte avräknas mot finansiella skulder. [Se: Finansiella skulder]

exempel: IFRS 7 IG40D, exempel: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Mottagen kontantsäkerhet som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas mot finansiella tillgångar

Värdet på en mottagen kontantsäkerhet som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal och som inte avräknas mot finansiella tillgångar. [Se: Finansiella tillgångar]

exempel: IFRS 7 IG40D, exempel: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashEquivalents

X instant debit

Likvida medel

Beloppet för kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp av kassa och bank och som är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Likvida medel [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Kassaflödessäkringar [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Kassaflödessäkringar [member]

Detta element står för säkringar av exponeringen för variationer i kassaflöden som a) är hänförliga till en viss risk som är kopplad till en redovisad tillgång eller skuld (såsom alla eller vissa framtida räntebetalningar på en skuld med rörlig ränta) eller en mycket sannolik prognostiserad transaktion, och b) kan påverka resultatet. [Se: Säkringar [member]]

upplysningar: IAS 39 86 b, upplysningar: IFRS 7 24A – ikraftträdande 2018.1.1, upplysningar: IFRS 7 24B – ikraftträdande 2018.1.1, upplysningar: IFRS 7 24C – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Kassaflöden från kvarvarande och nedlagd verksamhet [member]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Kassaflöden till följd av förlust av bestämmande inflytande över dotterföretag eller andra verksamheter, klassificerade som investeringsverksamheter

Sammanlagda kassaflöden till följd av förlust av bestämmande inflytande över dotterföretag eller andra verksamheter, klassificerade som investeringsverksamheter. [Se: Dotterföretag [member]]

upplysningar: IAS 7 39

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration debit

Minskningar (ökningar) i kassaflöden från (som används i) bundna likvida medel

Kassaflöden (kassautflöden) på grund av en minskning (ökning) i bundna likvida medel. [Se: Bundna likvida medel]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration debit

Minskningar (ökningar) av kassaflöden från (som används i) kortsiktig inlåning och kortsiktiga investeringar

Kassaflöden (kassautflöden) på grund av en minskning (ökning) i kortsiktig inlåning och kortsiktiga investeringar.

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Kassaflöden från (som används i) prospektering och utvärdering av mineraltillgångar, klassificerade som investeringsverksamheter

Kassaflöden från (som används i) prospektering av mineraltillgångar, däribland mineraler, olja, naturgas och andra liknande icke-förnybara naturtillgångar, efter det att företaget har erhållit lagliga rättigheter att prospektera ett visst område, samt fastställandet av den tekniska möjligheten och kommersiella genomförbarheten i att utvinna en mineraltillgång, klassificerade som investeringsverksamheter.

upplysningar: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration debit

Kassaflöden från (som används i) prospektering och utvärdering av mineraltillgångar, klassificerade som löpande verksamheter

Kassaflöden från (som används i) prospekterings- och utvärderingsutgifter Utgifter som ett företag ådragit sig i samband med prospekteringen samt utvärderingen av mineraltillgångar innan den tekniska möjligheten och kommersiella genomförbarheten i att utvinna en mineraltillgång kan påvisas, som klassificeras som löpande verksamhet.

upplysningar: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration debit

Kassaflöden från (som används i) finansieringsverksamhet

Kassaflöden från (som används i) finansieringsverksamhet som utgörs av åtgärder som medför förändringar i storleken på och sammansättningen av företagets eget kapital och upplåning.

upplysningar: IAS 7 10, upplysningar: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Kassaflöden från (som används i) finansieringsverksamhet [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Kassaflöden från (som används i) finansieringsverksamhet, kvarvarande verksamheter

Kassaflöden från (som används i) företagets finansieringsverksamhet, relaterade till kvarvarande verksamheter. [Se: Kvarvarande verksamheter [member]; Kassaflöden från (som används i) finansieringsverksamhet]

upplysningar: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Kassaflöden från (som används i) finansieringsverksamhet, nedlagd verksamhet

Kassaflöden från (som används i) företagets finansieringsverksamhet, relaterade till nedlagd verksamhet. [Se: Nedlagd verksamhet [member]; Kassaflöden från (som används i) finansieringsverksamhet]

upplysningar: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration debit

Kassaflöden från (som används inom ramen för) ökning (minskning) i av kortsiktig upplåning

Kassaflöden (kassautflöden) på grund av en minskning (ökning) i kortsiktig upplåning. [Se: Kortfristig upplåning]

allmän praxis: IAS 7 17

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration debit

Kassaflöden från (som används för) ökningar av kapacitetsnivån

Sammanlagt kassaflöde som utgör ökningar av företagets förmåga att genomföra löpande verksamhet (till exempel mätt per enhet av produktionen per dag).

exempel: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration debit

Kassaflöden från (som används i) försäkringsavtal

De kassaflöden från (som används i) försäkringsavtal. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 4 37 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration debit

Kassaflöden från (som används i) investeringsverksamhet

De kassaflöden från (som används i) investeringsverksamhet, som utgörs av förvärv och avyttring av anläggningstillgångar och sådana placeringar som inte inryms i begreppet likvida medel.

upplysningar: IAS 7 10, upplysningar: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Kassaflöden från (som används i) investeringsverksamhet [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Kassaflöde från (som används i) investeringsverksamhet, kvarvarande verksamheter

Kassaflöden från (som används i) företagets investeringsverksamhet, relaterade till kvarvarande verksamheter. [Se: Kvarvarande verksamheter [member]; Kassaflöden från (som används i) investeringsverksamhet]

upplysningar: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Kassaflöden från (som används i) investeringsverksamhet, nedlagd verksamhet

Kassaflöden från (som används i) företagets investeringsverksamhet, relaterade till nedlagd verksamhet. [Se: Nedlagd verksamhet [member]; Kassaflöden från (som används i) investeringsverksamhet]

upplysningar: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration debit

Kassaflöden relaterade till åtgärder (som används) för att bibehålla kapacitetsnivån

Sammanlagt kassaflöde som krävs för att bibehålla företagets nuvarande förmåga att genomföra löpande verksamhet (till exempel mätt per enhet av produktionen per dag).

exempel: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Kassaflöden från (som används i) rörelseverksamhet

Kassaflöden från (som används i) löpande verksamhet som utgörs av företagets huvudsakliga intäktsgenererande verksamheter samt av andra verksamheter än investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. [Se: intäkter]

upplysningar: IAS 7 10, upplysningar: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Kassaflöden från (som används i) rörelseverksamhet [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Kassaflöde från (som används i) rörelseverksamhet, kvarvarande verksamheter

Kassaflöden från (som används i) företagets rörelseverksamhet, relaterade till kvarvarande verksamheter. [Se: Kvarvarande verksamheter [member]; Kassaflöde från (som används i) rörelseverksamhet]

upplysningar: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Kassaflöde från (som används i) rörelseverksamhet, nedlagd verksamhet

Kassaflöden från (som används i) företagets rörelseverksamhet, relaterade till nedlagd verksamhet. [Se: Nedlagd verksamhet [member]; Kassaflöde från (som används i) rörelseverksamhet]

upplysningar: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Kassaflöden från (som används i) verksamhet

Kassaflöden från (som används i) företagets verksamhet.

exempel: IAS 7 A Rapport över kassaflöden för ett annat företag än ett finansinstitut, exempel: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Kassaflöden från (som används i) verksamheter före förändringar i rörelsekapital

Kassainflöde (kassautflöde) från företagets verksamheter före förändringar i rörelsekapitalet.

exempel: IAS 7 A Rapport över kassaflöden för ett annat företag än ett finansinstitut, allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration credit

Kassaflöden som används i prospekterings- och utvärderingsverksamheter

Kassautflödet för prospekterings- och utvärderingsverksamheter.

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Kassaflöden som används för att få bestämmande inflytande över dotterföretag eller andra verksamheter, klassificerade som investeringsverksamheter

De sammanlagda kassaflöden som används för att få bestämmande inflytande över dotterföretag eller andra verksamheter, klassificerade som investeringsverksamheter. [Se: Dotterföretag [member]]

upplysningar: IAS 7 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant debit

Kontanta medel

De kontanta medel som innehas av företaget. Detta innefattar inte avistainlåning.

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration credit

Kassautflöde för leasingavtal

Kassautflödet för leasingavtal.

upplysningar: IFRS 16 53 g – ikraftträdande 2019.1.1

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration debit

Utbetalningar, skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal

Minskningen i skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal till följd av utbetalningar. [Se: Skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal]

exempel: IFRS 4 IG37 c, exempel: IFRS 4 37 e

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Utbetalningar avseende termins- och optionsavtal samt swappavtal, klassificerade som investeringsverksamheter

Kassautflöde avseende termins- och optionsavtal samt swappavtal utom i de fall avtalen innehas för handel eller klassificerats som hänförliga till finansieringsverksamheten.

exempel: IAS 7 16 g

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Inbetalningar avseende termins- och optionsavtal samt swappavtal, klassificerade som investeringsverksamhet

Kassainflöde avseende termins- och optionsavtal samt swappavtal utom i de fall avtalen innehas för handel eller inbetalningarna klassificerats som hänförliga till finansieringsverksamheter.

exempel: IAS 7 16 h

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Inbetalningar från återbetalning av förskott och lån till utomstående, klassificerade som investeringsverksamheter

Kassainflödet från återbetalningar av förskott och lån till utomstående (med undantag för dylika betalningar av finansiella institut), klassificerade som investeringsverksamheter.

exempel: IAS 7 16 f

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration debit

Inbetalningar från återbetalningar av förskott och lån till närstående parter

Kassainflödet från återbetalningar från återbetalningar av förskott och lån till närstående parter. [Se: Närstående parter [member]]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration credit

Återbetalningar av likviditetsförskott och lån från närstående parter

Kassautflödet för återbetalningar av likviditetsförskott och lån från närstående parter. [Se: Närstående parter [member]; Mottagna förskott]

allmän praxis: IAS 7 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant credit

Kontantöverföringar

Verkligt värde per förvärvstidpunkten för kontanter som överförs som ersättning i ett rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 f i

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Kategorier av tillgångar redovisade från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 15 128 a – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Kategorier av tillgångar redovisade från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder [member]

Detta element står för alla kategorier av tillgångar redovisade från kostnaderna för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder. Det utgör även standardvärdet för axeln ”Tillgångar redovisade från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder”, om inget annat element används. [Se: Tillgångar redovisade från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder]

upplysningar: IFRS 15 128 a – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategorier av finansiella omsättningstillgångar [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorier av kortfristiga finansiella skulder [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Kategorier av finansiella tillgångar [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Kategorier av finansiella tillgångar [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorier av finansiella skulder [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Kategorier av finansiella skulder [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategorier av finansiella anläggningstillgångar [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorier av långsiktiga finansiella skulder [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Kategorier av närstående parter [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 24 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration debit

Ökning (minskning) av det belopp som redovisas för en uppskjuten skattefordran före förvärvet

Ökning (minskning) av en förvärvares uppskjutna skattefordran före förvärvet till följd av ett rörelseförvärv som ändrar sannolikheten för att förvärvaren kan realisera tillgången. [Se: Uppskjutna skattefordringar; Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IAS 12 81 j

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Förändring i värdet på valutabasisspread [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Förändring i värdet på terminsdelar i terminskontrakt [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Förändring i värdet på optioners tidsvärde [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Förändringar i ackumulerad skillnad mellan verkligt värde vid första redovisningen och det transaktionspris som ännu inte har redovisats i resultaträkningen [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Förändringar i avsättningskonto för kreditförluster för finansiella tillgångar [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration debit

Ökning (minskning) i biologiska tillgångar

Ökningen (minskningen) i biologiska tillgångar. [Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 50

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Förändringar i biologiska tillgångar [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Ändringar i eventualförpliktelser redovisade i rörelseförvärv [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Förändringar i förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Förändringar i uppskjuten skatteskuld (skattefordran) [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration credit

Ökning (minskning) av eget kapital

Ökning (minskning) av det egna kapitalet. [Se: Eget kapital]

upplysningar: IAS 1 106 d

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Förändringar i eget kapital [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Beskrivning av förändringar i riskexponering

En beskrivning av ändringar i exponeringen för risker som härrör från finansiella instrument. [Se: Finansiella instrument, klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Förändringar i värdering till verkligt värde, tillgångar [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Förändringar i värdering till verkligt värde, företagets egetkapitalinstrument [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Förändringar i värdering till verkligt värde, skulder [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Förändringar i kreditderivats verkliga värde [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultaträkningen, hänförliga till förändringar i kreditrisken för finansiella tillgångar

Ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella tillgångar (eller en grupp av finansiella tillgångar) som identifieras som värderade till verkligt värde via resultaträkningen, som härrör från förändringar i kreditrisk för tillgången bestämt antingen a) som värdet av den förändring i dess verkliga värde som inte härrör från förändringar i marknadsförhållanden som ger upphov till marknadsrisk, eller b) enligt en alternativ metod som företaget bedömer mer korrekt återger värdet av den förändring i dess verkliga värde som härrör från förändringar i kreditrisken för tillgången. [Se: Kreditrisk [member]; Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 9 c – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde genom relaterade kreditderivat eller liknande instrument i resultaträkningen

Ökning (minskning) i det verkliga värdet för kreditderivat eller liknande instrument relaterade till finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultaträkningen. [Se: Derivat [member]; Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 9 d – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration credit

Ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella skulder, hänförliga till ändringar i skuldens kreditrisk

En ökning (minskning) i det verkliga värdet för en finansiell skuld som är hänförlig till ändringar i den skuldens kreditrisk. [Se: Kreditrisk [member]]

upplysningar: IFRS 7 10 a – sista giltighetsdag 2018.1.1, upplysningar: IFRS 7 10A a – ikraftträdande 2018.1.1

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Ökning (minskning) i verkligt värde för lån eller fordringar, hänförliga till förändringar i kreditrisken för finansiella tillgångar

Ökningen (minskningen) i verkligt värde för lån och fordringar som härrör från förändringar i kreditrisk för lånen eller fordringarna som bestämts antingen a) som värdet av den förändring i dess verkliga värde som inte härrör från förändringar i marknadsförhållanden som ger upphov till marknadsrisk, eller b) enligt en alternativ metod som företaget bedömer mer korrekt återger värdet av den förändring i dess verkliga värde som härrör från förändringar i kreditrisken för tillgången. [Se: Kreditrisk [member]; Marknadsrisk [member]]

upplysningar: IFRS 7 9 c – sista giltighetsdag 2018.1.1

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Ökning (minskning) i verkligt värde för lån och fordringar relaterade till kreditderivat eller liknande instrument

Ökningen (minskningen) i verkligt värde för kreditderivat eller liknande instrument relaterade till lån eller fordringar. [Se: Derivat [member]]

upplysningar: IFRS 7 9 d – sista giltighetsdag 2018.1.1

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration debit

Ökning (minskning) i goodwill

Ökningen (minskningen) i goodwill. [Se: Goodwill]

upplysningar: IFRS 3 B67 d

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Ändringar i goodwill [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Ändringar i immateriella tillgångar och goodwill [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Ökning (minskning) i andra immateriella tillgångar än goodwill

Ökningen (minskningen) i andra immateriella tillgångar än goodwill. [Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 118 e

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Ändringar i andra immateriella tillgångar än goodwill [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration debit

Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete

Minskningen (ökningen) av lager av färdiga varor och produkter i arbete. [Se: Varulager; Nuvarande färdigvaror; Nuvarande produkter i arbete]

exempel: IAS 1 102, upplysningar: IAS 1 99

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration debit

Ökning (minskning) i förvaltnings-fastigheter

Ökningen (minskningen) i förvaltningsfastigheter. [Se: Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 79 d vii, upplysningar: IAS 40 76

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Ändringar i förvaltnings-fastigheter [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Ändringar i skulder hänförliga till finansierings-verksamheten [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Ändringar i skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Beskrivning av förändringar i metoder och antaganden som används vid förberedelse av känslighetsanalys

En beskrivning av förändringar i de metoder och antaganden som används vid förberedelse av en känslighetsanalys av de typer av marknadsrisk som företaget är exponerat för. [Se: Marknadsrisk [member]]

upplysningar: IFRS 7 40 c

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

Beskrivning av ändringar i de metoder som används för att mäta risk

En beskrivning av ändringar i de metoder som används för värdering av risker som härrör från finansiella instrument. [Se: Finansiella instrument, klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Ändringar i nettotillgångar tillgängliga för ersättningar [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Ändringar i förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Ändringar i kreditderivats nominella belopp [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Ändringar i antalet utestående aktier [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

Beskrivning av ändringar i mål, riktlinjer och processer för riskhantering

En beskrivning av ändringar i mål, riktlinjer och processer för hantering av risker som härrör från finansiella instrument. [Se: Finansiella instrument, klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration credit

Ökning (minskning) i övriga avsättningar

Ökningen (minskningen) i övriga avsättningar. [Se: Övriga avsättningar]

upplysningar: IAS 37 84

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

Ändringar i övriga avsättningar [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Ökning (minskning) i materiella anläggningstillgångar

Ökningen (minskningen) i materiella anläggningstillgångar. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 73 e

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

Ändringar i materiella anläggningstillgångar [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

Ändringar i kreditsaldon på konton för uppskjuten reglering [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

Ändringar i debetsaldon på konton för uppskjuten reglering [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

Ändringar i rätt till återbetalning [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration debit

Ökning (minskning) i rättigheter till ersättning, till verkligt värde

Ökningen (minskningen) i det verkliga värdet för rättigheter till ersättning. [Se: Till verkligt värde [member]; Rättigheter till ersättning, till verkligt värde]

upplysningar: IAS 19 141

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

Ändringar i återförsäkringstillgångar [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

Förändringar i skattesatser eller skattelagar som är beslutade eller i praktiken beslutade [member]

Detta element står för förändringar i skattesatser eller skattelagar som är beslutade eller i praktiken beslutade.

exempel: IAS 10 22 h

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration credit

Omsättningsintäkter

Omsättningsintäkter hänförliga till försäljning av dags-, vecko- och månadstidningar samt digitala applikationer och format. [Se: intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c, allmän praxis: IFRS 18 35 a i – sista giltighetsdag 2018.1.1

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

Beskrivning av omständigheter som leder till återföring av en nedskrivning av varulager

En beskrivning av de omständigheter eller händelser som ledde till återföring av en nedskrivning av varulager till nettoförsäljningsvärde. [Se: Varulager; Återföring av nedskrivning av varulager]

upplysningar: IAS 2 36 g

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration debit

Betalda fordringar och förmåner, netto återförsäkringsåterbäring

Beloppet för fordringar och förmåner som betalats till försäkringstagare, netto återförsäkringsåterbäring.

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant credit

Anspråk som uppstått men som inte har redovisats

Skuldbeloppet för försäkrade händelser som har inträffat, men som försäkringstagarna ännu inte har redovisat anspråk för.

exempel: IFRS 4 IG22 c, exempel: IFRS 4 37 b

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant credit

Anspråk redovisade av försäkringstagare

Skuldbeloppet för anspråk som försäkringstagarna har redovisat till följd av att försäkringshändelser har inträffat. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]

exempel: IFRS 4 IG22 b, exempel: IFRS 4 37 b

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis