EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0799

Kommissionens förordning (EU) 2019/799 av den 17 maj 2019 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagande av aromämnet furan-2(5H)-on från unionsförteckningen (Text av betydelse för EES.)

C/2019/3688

EUT L 132, 20.5.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/799/oj

20.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 132/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/799

av den 17 maj 2019

om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagande av aromämnet furan-2(5H)-on från unionsförteckningen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG (1), särskilt artikel 11.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2), särskilt artikel 7.6, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 fastställs en unionsförteckning över aromer och ursprungsmaterial som är godkända för användning i och på livsmedel samt villkoren för användningen av dessa.

(2)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 872/2012 (3) antogs en förteckning över aromämnen, och förteckningen infördes i del A i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008.

(3)

Bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008, antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan från en medlemsstat eller en berörd part.

(4)

Del A i unionsförteckningen innehåller både utvärderade aromämnen och aromämnen under utvärdering.

(5)

Aromämnet furan-2(5H)-on (FL-nr 10.066) är upptaget i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 som ett aromämne under utvärdering för vilket Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) begärt ytterligare vetenskapliga uppgifter. Sökanden har lämnat in dessa uppgifter.

(6)

Myndigheten har utvärderat uppgifterna och konstaterade i sitt vetenskapliga yttrande av den 11 december 2018 (4) att furan-2(5H)-on (FL-nr 10.066) utgör en hälsorisk med avseende på genotoxicitet eftersom det är genotoxiskt in vivo.

(7)

Följaktligen uppfyller användningen av furan-2(5H)-on (FL-nr 10.066) inte de allmänna villkoren för användning av aromer i artikel 4 a i förordning (EG) nr 1334/2008. Ämnet bör därför utan dröjsmål tas bort från förteckningen för att skydda människors hälsa.

(8)

Vad gäller identifieringsuppgifterna för furan-2(5H)-on (FL-nr 10.066) lämnar myndigheten i sitt yttrande ytterligare uppgifter om detta ämnes identitet och karaktärisering som inte ingår i den nuvarande posten för ämnet i del A i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008. För att säkerställa tydlighet och säkerhet gällande ämnets identitet och hjälpa aktörer att identifiera ämnet korrekt bör det påpekas att myndigheten lämnat följande ytterligare identifieringsuppgifter för furan-2(5H)-on (FL-nr 10.066) i sitt yttrande: CAS-nr är 497-23-4, JECFA-nr är 2000 och JECFA-namn är 4-hydroxi-2-butensyra-gamma-lakton.

(9)

Eftersom ämnet utgör en hälsorisk bör kommissionen använda det skyndsamma förfarandet för att ta bort furan-2(5H)-on från unionsförteckningen. Del A i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del A i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 872/2012 av den 1 oktober 2012 om antagande av den förteckning över aromämnen som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96, om dess införande i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1565/2000 och kommissionens beslut 1999/217/EG (EUT L 267, 2.10.2012, s. 1).

(4)  EFSA FAF Panel (EFSA Panel on Food Additives and Flavourings). ”Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 217 Revision 2 (FGE.217Rev2), consideration of genotoxicity potential for alpha, beta unsaturated ketones and precursors from chemical subgroup 4.1 of FGE.19: lactones”. EFSA Journal, vol. 17(2019):1, artikelnr 5568.


BILAGA

I del A avsnitt 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 ska följande post utgå:

”10.066

furan-2(5H)-on

 

 

 

 

 

2

Efsa”


Top