EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0787

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den 17 april 2019 om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker, användning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruksprodukter i alkoholhaltiga drycker samt om upphävande av förordning (EG) nr 110/2008

PE/75/2018/REV/1

EUT L 130, 17.5.2019, p. 1–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/oj

17.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 130/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/787

av den 17 april 2019

om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker, användning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruksprodukter i alkoholhaltiga drycker samt om upphävande av förordning (EG) nr 110/2008

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 43.2 och 114.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 (3) har visat sig framgångsrik när det gäller att reglera spritdryckssektorn. Mot bakgrund av den senaste tidens erfarenheter och tekniska utveckling, marknadsutveckling och förändrade förväntningar från konsumenterna är det emellertid nödvändigt att uppdatera bestämmelserna om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker samt att se över villkoren för registrering och skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker.

(2)

Syftet med bestämmelserna om spritdrycker bör vara att få ett högt konsumentskydd, att sätta stopp för informationsasymmetri, att förhindra vilseledande förfaranden, samt att uppnå en marknad som kännetecknas av öppenhet och sund konkurrens. De bör värna om det anseende som unionsspritdrycker har i unionen och på världsmarknaden, genom att även i fortsättningen beakta traditionella framställningsmetoder och ett växande behov av konsumentskydd och konsumentinformation. Tekniska innovationer bör också beaktas med avseende på spritdrycker när de leder till högre kvalitet utan att det påverkar den berörda dryckens traditionella karaktär.

(3)

Spritdrycker utgör en viktig avsättningsmöjlighet för unionens jordbruksproduktion och framställningen av spritdrycker har stark koppling till den sektorn. Den kopplingen bestämmer kvaliteten, säkerheten och anseendet hos de spritdrycker som framställs i unionen. Denna starka koppling till den jordbruksbaserade livsmedelssektorn bör därför framhävas genom regelverket.

(4)

De regler som är tillämpliga på spritdrycker utgör ett specialfall i förhållande till de allmänna bestämmelserna för den jordbruksbaserade livsmedelssektorn och bör också beakta de traditionella framställningsmetoder som används i de olika medlemsstaterna.

(5)

Denna förordning bör innehålla tydliga kriterier för definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker samt för skydd av geografiska beteckningar, och bör inte påverka den mångfald av officiella språk och alfabet som finns i unionen. Den bör även omfatta bestämmelser om användningen av jordbruksalkohol och destillat av jordbruksprodukter i framställningen av alkoholhaltiga drycker och om användningen av föreskrivna beteckningar för spritdrycker i presentationen och märkningen av livsmedel.

(6)

För att tillgodose konsumenternas förväntningar och slå vakt om traditionella framställningsmetoder, bör den etanol och de destillat som används i framställningen av spritdrycker uteslutande vara framställda av jordbruksprodukter.

(7)

För att tillgodose konsumenternas intressen, bör denna förordning gälla samtliga typer av spritdrycker som släpps ut på unionsmarknaden, oavsett om de framställts i medlemsstaterna eller i länder utanför unionen. För att bevara och förbättra anseendet på världsmarknaden för de spritdrycker som framställs inom unionen bör denna förordning också tillämpas på spritdrycker som framställs i unionen men som är avsedda för export.

(8)

Definitionerna av spritdrycker och de tekniska kraven på dessa samt kategoriseringen av spritdrycker bör även fortsättningsvis ta hänsyn till traditionella framställningsmetoder. Särskilda bestämmelser för vissa spritdrycker som inte ingår i förteckningen över kategorier bör också fastställas.

(9)

Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1333/2008 (4) och (EG) nr 1334/2008 (5) gäller också spritdrycker. Det är emellertid nödvändigt att fastställa ytterligare bestämmelser om färgämnen och aromer som endast bör vara tillämpliga på spritdrycker. Det är också nödvändigt att fastställa ytterligare bestämmelser om utspädning och upplösning av aromer, färgämnen och andra godkända ingredienser som endast bör vara tillämpliga på framställning av alkoholhaltiga drycker.

(10)

Regler bör fastställas för de föreskrivna beteckningar som ska användas för spritdrycker som släpps ut på unionsmarknaden, för att säkerställa att dessa föreskrivna beteckningar används på ett harmoniserat sätt i unionen och skydda insyn i fråga om information till konsumenter.

(11)

Med tanke på spritdryckssektorns betydelse och komplexitet är det lämpligt att fastställa särskilda bestämmelser om beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, i synnerhet när det gäller utnyttjandet av föreskrivna beteckningar, geografiska beteckningar, sammansatta beteckningar och anspelningar vid beskrivning, presentation och märkning.

(12)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 (6) bör vara tillämplig på beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, om inte annat föreskrivs i den här förordningen. I det avseendet bör det, med tanke på spritdryckssektorns betydelse och komplexitet, i den här förordningen fastställas särskilda bestämmelser om beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker som går utöver förordning (EU) nr 1169/2011. Sådana särskilda bestämmelser bör även förhindra att beteckningen ”spritdryck” och de föreskrivna beteckningarna för spritdrycker används på ett felaktigt sätt avseende produkter som inte uppfyller definitionerna och kraven i den här förordningen.

(13)

För att garantera en enhetlig användning av sammansatta beteckningar och anspelningar i medlemsstaterna, och för att konsumenterna ska få adekvat information och således skyddas från att vilseledas, är det nödvändigt att anta bestämmelser om deras användning i syfte att presentera spritdrycker och andra livsmedel. Syftet med dessa bestämmelser är också att skydda anseendet hos de spritdrycker som används i detta sammanhang.

(14)

För att konsumenterna ska få adekvat information, bör bestämmelser om beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker som uppfyller villkoren för blandningar eller en blend fastställas.

(15)

Samtidigt som det är viktigt att se till att den lagringsperiod eller ålder som anges i beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker i allmänhet endast avser den yngsta alkoholingrediensen, för att ta hänsyn till traditionella lagringsmetoder i medlemsstaterna, bör undantag kunna göras från den allmänna regeln och lämpliga kontrollmekanismer inrättas genom delegerade akter när det gäller brandy som framställts med hjälp av den dynamiska lagringsprocessen ”criaderas y solera” eller ”solera e criaderas”.

(16)

Av skäl som rör rättssäkerheten och för att säkerställa att adekvat information tillhandahålls konsumenterna bör användningen av råvarunamn eller adjektiv som föreskrivna beteckningar för vissa spritdrycker inte utesluta att sådana råvaror eller adjektiv används i presentationen och märkningen av andra livsmedel. Av samma skäl bör användningen av det tyska ordet ”-geist” som den föreskrivna beteckningen för en kategori av spritdrycker inte utesluta användningen av det ordet som ett fantasinamn för att komplettera den föreskrivna beteckningen för andra spritdrycker eller namnet på andra alkoholhaltiga drycker, under förutsättning att sådan användning inte vilseleder konsumenterna.

(17)

För att säkerställa att konsumenterna tillhandahålls adekvat information och för att förbättra kvaliteten på framställningsmetoderna bör det vara möjligt att komplettera den föreskrivna beteckningen för en spritdryck med ordet ”torr” eller ”dry”, det vill säga det ordet antingen översatt till den relevanta medlemsstatens språk (ett eller flera), eller oöversatt såsom anges i kursiv stil i denna förordning, om den spritdrycken inte har sötats. I linje med principen om att livsmedelsinformation inte får vara vilseledande, särskilt inte genom att antyda att livsmedlet har särskilda egenskaper trots att alla liknande livsmedel har sådana egenskaper, bör denna bestämmelse dock inte tillämpas på spritdrycker som enligt denna förordning inte får sötas, inte ens för att avrunda smaken, och särskilt på whisky eller whiskey. Denna bestämmelse bör inte heller tillämpas på gin, destillerad gin och London gin, för vilka särskilda sötnings- och märkningsbestämmelser bör fortsätta att tillämpas. Vidare bör det vara möjligt att märka likörer, i synnerhet likörer som kännetecknas av en syrlig, bitter, skarp, sträv, sur eller citrusaktig smak, oavsett sötningsgrad, som ”torr” eller ”dry”. Det är inte sannolikt att sådan märkning vilseleder konsumenten, eftersom likörer måste ha en lägsta sockerhalt. Följaktligen bör ordet ”torr” eller ”dry” inte anses ange att spritdrycken inte har sötats.

(18)

För att ta hänsyn till konsumenternas förväntningar på de råvaror som används för framställning av vodka, särskilt i de traditionellt vodkaproducerande medlemsstaterna, bör adekvat information lämnas om vilken råvara som använts, i de fall då vodkan framställts av andra jordbruksråvaror än spannmål eller potatis, eller båda delarna.

(19)

För att upprätthålla och kontrollera tillämpningen av den lagstiftning som rör bestämmelser om lagring och märkning, och för att bekämpa bedrägerier, bör det bli obligatoriskt att ange den föreskrivna beteckningen och lagringsperioden för varje spritdryck i elektroniska administrativa dokument.

(20)

I vissa fall vill livsmedelsföretagare ange härkomstplatsen för spritdrycker på ett annat sätt än genom att ange geografiska beteckningar och varumärken för att fästa konsumenternas uppmärksamhet på varans kvaliteter. Därför bör särskilda bestämmelser införas om angivande av härkomstplats i beskrivningen, presentationen och märkningen av spritdrycker. Vidare bör skyldigheten enligt förordning (EU) nr 1169/2011 att ange ursprungsland eller härkomstplats för en primär ingrediens inte gälla för spritdrycker, även om ursprungslandet eller härkomstplatsen för den primära ingrediensen i en spritdryck inte är samma som den härkomstplats som anges i beskrivningen, presentationen eller märkningen av spritdrycken i fråga.

(21)

För att skydda vissa spritdryckers anseende bör en bestämmelse fastställas om översättning, transkribering och translitterering av föreskrivna beteckningar för exportändamål.

(22)

För att säkerställa att denna förordning tillämpas enhetligt bör unionsreferensmetoder för analys av spritdrycker och etanol som används vid framställningen av spritdrycker fastställas.

(23)

Bruket av blybaserade kapsyler och blybaserad folie för att täcka förslutningar av kärl med spritdrycker bör även fortsättningsvis förbjudas för att undvika risken för kontaminering, särskilt genom oavsiktlig kontakt med detta slag av kapsyler eller folie, och för miljöföroreningar från avfall som innehåller bly från detta slag av kapsyler eller folie.

(24)

Vad gäller skyddet av geografiska beteckningar, är det viktigt att ta hänsyn till avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat Tripsavtalet), särskilt artiklarna 22 och 23, och till det allmänna tull- och handelsavtalet (nedan kallat Gatt-avtalet), inbegripet artikel V i detta om fri transitering, som godkändes genom rådets beslut 94/800/EG (7). För att stärka skyddet av geografiska beteckningar och bekämpa förfalskning mer effektivt inom ramen för ett sådant regelverk bör detta skydd även gälla för varor som förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning och som hänförts till särskilda tullförfaranden, såsom de som avser transitering, lagring, specifik användning eller bearbetning.

(25)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (8) gäller inte spritdryckssektorn. Därför bör bestämmelser om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker fastställas. Geografiska beteckningar bör registreras av kommissionen.

(26)

Förfaranden för registrering, ändring och eventuell avregistrering av geografiska beteckningar för unionen eller ett tredjeland i enlighet med Tripsavtalet bör fastställas samtidigt som status för befintliga geografiska beteckningar som skyddas i unionen automatiskt erkänns. För att göra förfaranderegler avseende geografiska beteckningar konsekventa inom alla berörda sektorer bör sådana förfaranden för spritdrycker utformas utifrån de mer uttömmande och beprövade förfarandena för jordbruksprodukter och livsmedel som fastställs i förordning (EU) nr 1151/2012, med samtidig hänsyn till särdragen hos spritdrycker. För att förenkla registreringsförfarandena och säkerställa att information till livsmedelsföretagare och konsumenter är elektroniskt tillgänglig bör ett elektroniskt register över geografiska beteckningar upprättas. Geografiska beteckningar som skyddas enligt förordning (EG) nr 110/2008 bör automatiskt skyddas enligt den här förordningen och förtecknas i det elektroniska registret. Kommissionen bör slutföra verifieringen av de geografiska beteckningar som ingår i bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008, i enlighet med artikel 20 i den förordningen.

(27)

Av skäl som rör överensstämmelse med de regler som är tillämpliga på geografiska beteckningarna för livsmedel, vin och aromatiserade vinprodukter, bör namnet på det dokument som innehåller specifikationerna för spritdrycker som är registrerade som en geografisk beteckning ändras från ”kravspecifikation” till ”produktspecifikation”. Kravspecifikationer som lämnas in som en del av en ansökan enligt förordning (EG) nr 110/2008 bör anses som produktspecifikationer.

(28)

Förhållandet mellan varumärken och geografiska beteckningar för spritdrycker bör förtydligas avseende kriterierna för avslag, ogiltigförklarande och samexistens. Detta förtydligande bör inte påverka de rättigheter som förvärvas av innehavare av geografiska beteckningar på nationell nivå eller som föreligger på grund av internationella avtal som ingåtts av medlemsstaterna för perioden före inrättandet av unionens skyddssystem genom rådets förordning (EEG) nr 1576/89 (9).

(29)

Om spritdryckssektorns anseende och värde ska kunna upprätthållas är det mycket viktigt med en hög kvalitetsnivå. Medlemsstaternas myndigheter bör ha ansvaret för att en den kvalitetsnivån upprätthålls genom att säkerställa att denna förordning följs. Kommissionen bör kunna övervaka och verifiera efterlevnaden för att säkerställa att denna förordning tillämpas enhetligt. Därför bör kommissionen och medlemsstaterna dela relevanta uppgifter med varandra.

(30)

Med tillämpning av en kvalitetspolicy och särskilt för att uppnå hög kvalitet på spritdrycker och mångfald inom spritdryckssektorn, bör medlemsstaterna få lov att införa striktare bestämmelser om framställning, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker som framställs på det egna territoriet än de som fastställs i denna förordning.

(31)

För att beakta förändringar som rör konsumentefterfrågan, tekniska framsteg, utvecklingen av relevanta internationella normer, behovet att förbättra de ekonomiska villkoren för framställning och saluföring, traditionella lagringsmetoder och lagstiftningen i det importerande tredjelandet samt för att skydda producenternas och livsmedelsföretagarnas berättigade intressen vad gäller skyddet av geografiska beteckningar, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat fördraget) delegeras till kommissionen avseende ändringar av och undantag från de tekniska definitionerna och kraven på spritdrycker; godkännande av nya sötningsmedel; undantag för specifikationen av lagringsperioden för brandy och upprättandet av ett offentligt register över de organ som ansvarar för övervakningen av lagringsprocesserna; upprättandet av ett elektroniskt register över geografiska beteckningar för spritdrycker och närmare bestämmelser om registrets utformning och innehåll; ytterligare villkor för ansökningar om skydd av en geografisk beteckning och preliminära nationella förfaranden, granskning av kommissionen, invändningsförfarandet och avregistrering av geografiska beteckningar; villkor för och krav på förfarandet för ändringar av produktspecifikationer och ändringar av och undantag från vissa definitioner och bestämmelser om beskrivning, presentation och märkning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (10). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelsen av delegerade akter.

(32)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter som avser offentliggörandet av det sammanfattande dokumentet i Europeiska unionens officiella tidning och som avser beslut om registrering av namn som geografiska beteckningar om det inte inkommit något meddelande om invändningar eller någon motiverad invändning som kan tas upp till prövning, eller om en motiverad invändning som kan tas upp till prövning har inkommit och en överenskommelse har nåtts.

(33)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende reglerna om användningen av sötningsmedel; den information som medlemsstaterna ska tillhandahålla när det gäller de organ som har utsetts att övervaka lagringsprocesser; angivandet av ursprungsland eller härkomstplats i beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker; användningen av en unionssymbol för skyddade geografiska beteckningar; närmare tekniska bestämmelser om unionsreferensmetoder för analys av jordbruksalkohol, destillat av jordbruksprodukter och spritdrycker; beviljande av en övergångsperiod för användningen av geografiska beteckningar och en förlängning av sådana perioder; avslag på ansökningar då villkoren för registrering inte redan har uppfyllts före offentliggörandet av invändningen; registreringar av eller avslag på geografiska beteckningar som offentliggjorts för invändning om en invändning har lämnats in och ingen överenskommelse har nåtts; godkännanden av eller avslag på unionsändringar av en produktspecifikation; godkännanden av eller avslag på en begäran om att avregistrera en registrering av en geografisk beteckning; utformningen av produktspecifikationen och bestämmelser om den information som ska tillhandahållas i produktspecifikationen såvitt avser sambandet mellan det geografiska området och slutprodukten; förfarande, utformning och framställan av ansökningar, av invändningar, av ansökningar om ändringar och meddelanden angående ändringar och förfarandet för avregistrering såvitt avser geografiska beteckningar; de kontroller och verifieringar som medlemsstaterna ska genomföra såväl som den information som måste utbytas för tillämpningen av den här förordningen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (11).

(34)

För att säkerställa genomförandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt partnerskap (12), var det nödvändigt att föreskriva ett undantag från de nominella mängderna i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/45/EG (13) för spritdrycker, för att enkeldestillerad shochu, framställd i enkelpanna och buteljerad i Japan, ska kunna släppas ut på unionsmarknaden i traditionella japanska flaskstorlekar. Detta undantag infördes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1670 (14) och bör fortsätta att tillämpas.

(35)

Mot bakgrund av arten och omfattningen av de ändringar av förordning (EG) nr 110/2008 som behöver göras, behövs en ny rättslig ram inom detta område för att förbättra rättssäkerheten, tydligheten och transparensen. Förordning (EG) nr 110/2008 bör därför upphävas.

(36)

För att skydda berörda producenters eller aktörers berättigade intressen med avseende på fördelarna med offentliggörandet av sammanfattande dokument enligt den nya rättsliga ramen bör det vara möjligt att på de berörda medlemsstaternas begäran offentliggöra sammanfattande dokument avseende geografiska beteckningar som registrerats i enlighet med förordning (EG) nr 110/2008.

(37)

Eftersom bestämmelserna om geografiska beteckningar stärker skyddet för aktörerna bör de bestämmelserna vara tillämpliga två veckor från denna förordnings ikraftträdande. Det bör dock föreskrivas lämpliga arrangemang för att underlätta en smidig övergång från bestämmelserna i förordning (EG) nr 110/2008 till bestämmelserna i den här förordningen.

(38)

När det gäller bestämmelser som inte avser geografiska beteckningar bör tillräcklig tid säkerställas för att underlätta en smidig övergång från bestämmelserna i förordning (EG) nr 110/2008 till bestämmelserna i den här förordningen.

(39)

Det bör vara tillåtet att fortsättningsvis saluföra befintliga lager av spritdrycker efter det att denna förordning börjat tillämpas, till dess att dessa lager är uttömda.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE, DEFINITIONER OCH KATEGORIER AV SPRITDRYCKER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs bestämmelser om:

definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker,

den jordbruksalkohol och de destillat som används i framställningen av alkoholhaltiga drycker, och

användning av föreskrivna beteckningar för spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel än spritdrycker.

2.   Denna förordning tillämpas både på produkter som avses i punkt 1 som släpps ut på unionsmarknaden, oavsett om de framställts inom unionen eller i tredjeländer, och de produkter som inom unionen framställs för export.

3.   Vad gäller skyddet av geografiska beteckningar ska kapitel III i denna förordning även gälla för varor som förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning där.

Artikel 2

Definitioner av och krav på spritdrycker

Enligt denna förordning är en spritdryck en alkoholhaltig dryck som uppfyller följande krav:

a)

Den är avsedd att konsumeras av människor.

b)

Den har särskilda organoleptiska egenskaper.

c)

Den har en alkoholhalt på lägst 15 volymprocent, med undantag för spritdrycker som uppfyller kraven för kategori 39 i bilaga I.

d)

Den har framställts på något av nedanstående sätt:

i)

Direkt med hjälp av, någon av följande metoder, enskilt eller i kombination:

Destillering av jästa produkter, med eller utan tillsats av aromämnen eller livsmedel som används som aromer.

Maceration eller liknande bearbetning av växtmaterial i jordbruksalkohol, destillat av jordbruksprodukter, spritdrycker eller en kombination av dessa.

Tillsats till jordbruksalkohol, destillat av jordbruksprodukter eller spritdrycker av något av följande, enskilt eller i kombination med varandra:

Aromämnen som används i enlighet med förordning (EG) nr 1334/2008.

Färgämnen som används i enlighet med förordning (EG) nr 1333/2008.

Andra godkända ingredienser som används i enlighet med förordningarna (EG) nr 1333/2008 och (EG) nr 1334/2008.

Sötningsmedel.

Andra jordbruksprodukter.

Livsmedel.

ii)

Genom att tillsätta något av följande, enskilt eller i kombination, till spritdrycken:

Andra spritdrycker.

Jordbruksalkohol.

Destillat av jordbruksprodukter.

Andra livsmedel.

e)

Den omfattas inte av KN-numren 2203, 2204, 2205, 2206 och 2207.

f)

Om vatten, som får ha destillerats, demineraliserats, avjoniserats eller avhärdats, har tillsatts i framställningen av spritdrycken ska

i)

vattenkvaliteten uppfylla kraven i rådets direktiv 98/83/EG (15) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG (16), och

ii)

spritdryckens alkoholhalt, efter tillsatsen av vatten, fortfarande uppfylla kraven på lägsta alkoholhalt som föreskrivs i led c i denna artikel eller kraven enligt den relevanta kategori spritdrycker som anges i bilaga I.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.    föreskriven beteckning : den beteckning under vilken en spritdryck släpps ut på marknaden, i den mening som avses i artikel 2.2 n i förordning (EU) nr 1169/2011.

2.    sammansatt beteckning : i samband med beskrivning, presentation och märkning av en alkoholhaltig dryck, kombinationen av antingen en föreskriven beteckning som anges i de kategorier av spritdrycker som fastställs i bilaga I eller den geografiska beteckningen för en spritdryck, från vilken all den färdiga produktens alkohol har sitt ursprung, och en eller flera av följande:

a)

Namnet på ett eller flera andra livsmedel än en alkoholhaltig dryck eller livsmedel som används för framställning av denna spritdryck i enlighet med bilaga I, eller adjektiv som avletts av dessa namn.

b)

Ordet ”likör” eller ”grädde”.

3.    antydning : direkt eller indirekt referens till en eller flera föreskrivna beteckningar som anges i de kategorier av spritdrycker som fastställs i bilaga I eller till en eller flera andra geografiska beteckningar för spritdrycker än en referens i en sammansatt beteckning eller i en förteckning över ingredienser som avses i artikel 13.2, 13.3 och 13.4 i beskrivningen, presentationen eller märkningen av

a)

ett annat livsmedel än en spritdryck, eller

b)

en spritdryck som uppfyller kraven på kategorierna 33–40 i bilaga I.

4.    geografisk beteckning : en beteckning som anger att en spritdryck har sitt ursprung i ett land, eller i en region eller en plats i ett land, i fall då spritdryckens kvalitet, anseende eller andra egenskaper i allt väsentligt kan tillskrivas dess geografiska ursprung.

5.    produktspecifikation : dokument som bifogats ansökan om skydd av en geografisk beteckning i vilken de specifikationer som spritdrycken måste överensstämma med anges och som betecknades kravspecifikation i förordning (EG) nr 110/2008.

6.    grupp : en sammanslutning som, oberoende av dess juridiska form, huvudsakligen består av producenter eller bearbetningsföretag som arbetar med spritdryckerna i fråga.

7.    generiskt namn : ett namn på en spritdryck som har blivit generiskt och som, även om det avser den plats eller region där spritdrycken i fråga en gång började framställas eller säljas, har blivit den allmänna benämningen på den spritdrycken i unionen.

8.    synfält : ett synfält i enlighet med artikel 2.2 k i förordning (EU) nr 1169/2011.

9.    att blanda : att kombinera en spritdryck som antingen ingår i en kategori av spritdrycker som anges i bilaga I eller till en geografisk beteckning med en eller flera av följande:

a)

Andra spritdrycker som inte ingår i samma kategori av spritdrycker som fastställs i bilaga I.

b)

Destillat av jordbruksprodukter.

c)

Jordbruksalkohol.

10.    blandning : en spritdryck som har blandats.

11.    att egalisera : att kombinera två eller flera spritdrycker av samma kategori som endast kan åtskiljas genom små skillnader i sammansättningen som beror på en eller flera av följande faktorer:

a)

Framställningsmetod.

b)

De destillationsapparater som används.

c)

Lagringsperiod.

d)

Geografiskt framställningsområde.

Den spritdryck som framställs på detta sätt ska ingå i samma kategori av spritdrycker som de ursprungliga spritdryckerna före egalisering.

12.    blend : en spritdryck som har egaliserats.

Artikel 4

Tekniska definitioner och krav

I denna förordning gäller följande tekniska definitioner och krav:

1.    beskrivning : de ord som används i märkningen, i presentationen och på förpackningen till en spritdryck, i följedokument vid transport av en spritdryck, i handelsdokument, särskilt fakturor och följesedlar, och i reklamen för en spritdryck.

2.    presentation : de ord som används i märkningen och på ytterförpackningen, såväl som i reklam och marknadsföring av en produkt, i bilder eller liknande och på behållarna, inklusive på flaskan eller förslutningen.

3.    märkning : varje ord, uppgift, varumärke, märkesnamn, illustration eller symbol i samband med en produkt som anbringas på förpackning, dokumentation, meddelande, etikett, ring eller hylsa som medföljer eller avser sådana produkter.

4.    etikett : varje påskrift, märke, illustration eller annan beskrivning som återges i skrift, tryck, stencil, prägling, relief eller stämpel på en förpackning eller behållare som innehåller livsmedel eller som fästs på dessa.

5.    förpackning : skyddsomslag, kartonger, lådor, behållare och flaskor som används vid transport eller försäljning av spritdrycker.

6.    destillering : en termisk separation med en eller flera separationssteg som syftar till att uppnå vissa organoleptiska egenskaper eller en högre alkoholhalt eller båda, oavsett om sådana steg sker under normalt tryck eller i vakuum, beroende på den destilleringsutrustning som används, och som kan vara enkel eller fraktionerad destillering eller omdestillering.

7.    destillat av jordbruksprodukter : en alkoholhaltig vätska som erhålls genom destillering, efter alkoholjäsning, av de jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till fördraget och som inte har samma egenskaper som etanol och som har kvar arom och smak av de råvaror som använts.

8.    att söta : att använda en eller flera sötningsmedel i framställningen av spritdrycker.

9.    sötningsmedel :

a)

halvvitt socker, vitt socker, extravitt socker, dextros, fruktos, stärkelsesirap, sockerlösning, flytande invertsockerlösning, invertsockersirap, enligt definitionerna i del A i bilagan till rådets direktiv 2001/111/EG (17),

b)

renad koncentrerad druvmust, koncentrerad druvmust och färsk druvmust,

c)

karamelliserat socker, dvs. den produkt som erhålls uteslutande genom kontrollerad uppvärmning av sackaros utan baser, mineralsyror eller andra kemiska tillsatser,

d)

honung enligt definitionen i punkt 1 i bilaga I till rådets direktiv 2001/110/EG (18),

e)

johannesbrödssirap,

f)

andra naturliga kolhydrater som har en liknande effekt som de produkter som avses i leden a–e.

10.    tillsats av alkohol : en tillsats av jordbruksalkohol, destillat av jordbruksprodukter eller båda till en spritdryck; en sådan tillsats omfattar inte användningen av alkohol för att späda ut eller lösa färgämnen, aromer eller andra godkända ingredienser som används i framställningen av spritdrycker.

11.    lagring : lagring av en spritdryck i lämpliga behållare under en viss tid för att på naturlig väg framkalla reaktioner hos spritdrycken som ger den dess särskilda egenskaper.

12.    att smaksätta : att tillsätta aromer eller livsmedel som används som aromer i framställningen av en spritdryck genom en eller flera av följande metoder: tillsats, infusion, maceration, alkoholjäsning eller destillering av alkohol tillsammans med aromer eller livsmedel som används som aromer.

13.    aromer : aromer enligt definitionen i artikel 3.2 a i förordning (EG) nr 1334/2008.

14.    aromämne : ett aromämne enligt definitionen i artikel 3.2 b i förordning (EG) nr 1334/2008.

15.    naturligt aromämne : ett naturligt aromämne enligt definitionen i artikel 3.2 c i förordning (EG) nr 1334/2008.

16.    aromberedning : en aromberedning enligt definitionen i artikel 3.2 d i förordning (EG) nr 1334/2008.

17.    annan arom : en annan arom enligt definitionen i artikel 3.2 h i förordning (EG) nr 1334/2008.

18.    livsmedel som används som aromer : livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (19) och som används i framställningen av spritdrycker med det huvudsakliga syftet att smaksätta spritdryckerna.

19.    att färga : att använda en eller flera färgämnen i framställningen av en spritdryck.

20.    färgämnen : färgämnen enligt definitionen i punkt 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 1333/2008.

21.    sockerkulör : en livsmedelstillsats som motsvarar E-nummer E 150a, E 150b, E 150c eller E 150d och som avser mer eller mindre starkt brunfärgade produkter som är avsedda som färgämnen, enligt vad som avses i del B i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008; det är inte den söta aromatiska produkt som erhålls genom upphettning av sockerarter och som används som smaksättning.

22.    andra godkända ingredienser : livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper som godkänts enligt förordning (EG) nr 1334/2008 och andra livsmedelstillsatser än färgämnen som godkänts enligt förordning (EG) nr 1333/2008.

23.    alkoholhalt i volymprocent : den andel ren alkohol i en produkt vid 20 oC, uttryckt i volym ren alkohol, i förhållande till produktens totala volym vid samma temperatur.

24.    halt av flyktiga ämnen : den mängd andra flyktiga ämnen än etanol och metanol som finns i en spritdryck som uteslutande framställts genom destillering.

Artikel 5

Definition av och krav på jordbruksalkohol

I denna förordning avses med jordbruksalkohol en vätska som uppfyller följande krav:

a)

Den har erhållits uteslutande från de produkter som förtecknas i bilaga I till fördraget.

b)

Den har ingen annan påvisbar smak än av den råvara som använts i framställningen.

c)

Den lägsta alkoholhalten är 96,0 volymprocent.

d)

De högsta tillåtna halterna av restsubstanser överstiger inte följande värden:

i)

Total syrahalt (uttryckt i ättiksyra): 1,5 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

ii)

Estrar (uttryckt i etylacetat): 1,3 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

iii)

Aldehyder (uttryckt i acetaldehyd): 0,5 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

iv)

Högre alkoholer (uttryckt i 2-metyl-1-propanol): 0,5 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

v)

Metanol: 30 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

vi)

Torrsubstans: 1,5 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

vii)

Flyktiga kvävehaltiga baser (uttryckt i kväve): 0,1 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

viii)

Furfural: ej påvisbart.

Artikel 6

Etanol och destillat som används i alkoholhaltiga drycker

1.   Den etanol och de destillat som används i framställningen av spritdrycker ska vara framställda uteslutande av jordbruksprodukter, i den mening som avses i bilaga I till fördraget.

2.   Ingen annan alkohol än jordbruksalkohol, destillat av jordbruksprodukter eller spritdrycker i kategorierna 1–14 i bilaga I får användas för att späda ut eller lösa upp färgämnen, aromämnen eller andra godkända ingredienser som används i framställningen av alkoholhaltiga drycker. Den alkohol som används för att späda ut eller lösa upp färgämnen, aromämnen eller andra godkända ingredienser får endast användas i den mängd som är absolut nödvändig för ändamålet.

3.   Alkoholhaltiga drycker får inte innehålla alkohol av syntetiskt ursprung eller annan alkohol framställd av något annat än jordbruksprodukter i enlighet med bilaga I till fördraget.

Artikel 7

Kategorier av spritdrycker

1.   Spritdrycker ska kategoriseras i enlighet med de allmänna bestämmelser som anges i denna artikel och de särskilda bestämmelser som anges i bilaga I.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda bestämmelserna för var och en av kategorierna av spritdrycker 1–14 i bilaga I, ska följande gälla spritdrycker i dessa kategorier:

a)

De ska vara framställda genom alkoholjäsning och destillering och uteslutande erhållas från de råvaror som anges i motsvarande kategori av spritdrycker i bilaga I.

b)

De får inte innehålla tillsatser av alkohol, oavsett om denna är utspädd eller inte.

c)

De får inte smaksättas.

d)

De får inte färgas av något annat än sockerkulör som uteslutande används för att justera färgen på dessa spritdrycker.

e)

De får inte sötas annat än för att runda av den slutliga smaken; den högsta tillåtna halten av sötningsmedel, uttryckt som invertsocker, får inte överskrida de tröskelvärden för respektive kategori som anges i bilaga I.

f)

De får inte innehålla andra komplement än hela obearbetade objekt av de råvaror som används för att erhålla alkoholen, och som i första hand används för dekorativa ändamål.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda bestämmelserna för var och en av kategorierna av spritdrycker 15–44 i bilaga I, ska följande gälla spritdrycker i dessa kategorier:

a)

De får framställas av sådana jordbruksråvaror som förtecknas i bilaga I till fördraget.

b)

De får innehålla tillsatser av alkohol.

c)

De får innehålla aromämnen, naturliga aromämnen, aromberedningar och livsmedel som används som aromer.

d)

De får färgas.

e)

De får sötas.

4.   Utan att det påverkar de särskilda bestämmelserna i bilaga II, ska följande gälla övriga spritdrycker som inte uppfyller de särskilda bestämmelserna för var och en av de kategorier som fastställs i bilaga I:

a)

De får framställas av sådana jordbruksråvaror som förtecknas i bilaga I till fördraget och av någon annan typ av livsmedel eller båda.

b)

De får innehålla tillsatser av alkohol.

c)

De får smaksättas.

d)

De får färgas.

e)

De får sötas.

Artikel 8

Delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter

1.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 46 med avseende på ändring av denna förordning genom att införa ändringar av de tekniska definitioner och krav som anges i artikel 2 f och artiklarna 4 och 5.

De delegerade akter som avses i första stycket ska strikt inskränkas till att tillgodose påvisade behov som följer av förändringar i konsumentefterfrågan, tekniska framsteg eller behovet av produktinnovation.

Kommissionen ska anta en separat delegerad akt avseende varje teknisk definition eller tekniskt krav som avses i första stycket.

2.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 46 som kompletterar denna förordning genom att i undantagsfall, om lagstiftningen i det importerande tredjelandet så kräver, införa undantag från kraven i artikel 2 f och artiklarna 4 och 5, från kraven på kategorier av spritdrycker i bilaga I och från de särskilda bestämmelserna om vissa spritdrycker i bilaga II.

3.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 46 som kompletterar den här förordningen genom att specificera vilka andra naturliga ämnen eller jordbruksråvaror med en liknande effekt som de produkter som avses i artikel 4.9 a–e, som är tillåtna i hela unionen som sötningsmedel i framställningen av spritdrycker.

4.   Kommissionen får genom genomförandeakter anta enhetliga bestämmelser om användningen av andra naturliga ämnen eller jordbruksråvaror som genom en delegerad akt är godkända som sötningsmedel i framställningen av sådana spritdrycker som avses i punkt 3, och som framför allt bestämmer respektive omvandlingsfaktorer för sötningsmedel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 47.2.

KAPITEL II

BESKRIVNING, PRESENTATION OCH MÄRKNING AV SPRITDRYCKER OCH ANVÄNDNING AV NAMN PÅ SPRITDRYCKER I PRESENTATIONEN OCH MÄRKNINGEN AV ANDRA LIVSMEDEL

Artikel 9

Presentation och märkning

Spritdrycker som släpps ut på unionsmarknaden ska uppfylla kraven för presentation och märkning i förordning (EU) nr 1169/2011, om inte annat föreskrivs i denna förordning.

Artikel 10

Föreskrivna beteckningar för spritdrycker

1.   Namnet på en spritdryck ska vara dess föreskrivna beteckning.

Spritdrycker ska förses med en föreskriven beteckning vid beskrivning, presentation och märkning.

Dessa föreskrivna beteckningar ska klart och tydligt anges på spritdryckens etikett och får inte ersättas eller ändras.

2.   Spritdrycker som uppfyller kraven på en kategori av spritdrycker i bilaga I ska använda namnet på den kategorin som sin föreskrivna beteckning, såvida inte den kategorin tillåter användningen av en annan föreskriven beteckning.

3.   En spritdryck som inte uppfyller kraven på spritdrycker i någon av de kategorier av spritdrycker som anges i bilaga I ska använda den föreskrivna beteckningen ”spritdryck”.

4.   En spritdryck som uppfyller kraven på spritdrycker i mer än en kategori av spritdrycker i bilaga I, får släppas ut på marknaden under en eller flera av de föreskrivna beteckningar som fastställs för dessa kategorier i bilaga I.

5.   Utan hinder av punkterna 1 och 2 i denna artikel får den föreskrivna beteckningen för en spritdryck

a)

kompletteras eller ersättas med en geografisk beteckning som det hänvisas till i kapitel III. I sådana fall får den geografiska beteckningen kompletteras ytterligare med sådana ord som tillåts enligt den relevanta produktspecifikationen, under förutsättning att detta inte vilseleder konsumenten, och

b)

ersättas av en sammansatt beteckning som innehåller ordet ”likör” eller ”grädde”, förutsatt att slutprodukten uppfyller kraven på kategori 33 i bilaga I.

6.   Utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EU) nr 1169/2011 och de särskilda bestämmelserna för kategorierna av spritdrycker i bilaga I till den här förordningen, får den föreskrivna beteckningen för en spritdryck kompletteras med

a)

ett namn eller en geografisk hänvisning som anges i de lagar och andra författningar som är tillämpliga i den medlemsstat där spritdrycken släpps ut på marknaden, under förutsättning att detta inte vilseleder konsumenten,

b)

en vedertagen beteckning enligt definitionen i artikel 2.2 o i förordning (EU) nr 1169/2011, under förutsättning att detta inte vilseleder konsumenten,

c)

en sammansatt beteckning eller en antydning i enlighet med artiklarna 11 och 12,

d)

ordet ”blend”, ”blending” eller ”blended”, under förutsättning att spritdrycken har egaliserats,

e)

ordet ”blandning”, ”blandad” eller ”blandad spritdryck”, under förutsättning att spritdrycken har blandats,

f)

ordet ”torr” eller ”dry”, med undantag för de spritdrycker som uppfyller kraven enligt kategori 2 i bilaga I, utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda kraven i kategorierna 20–22 i bilaga I, och under förutsättning att spritdrycken inte har sötats, inte ens för att avrunda smaken. Med avvikelse från första stycket i denna punkt får ordet ”torr” eller ”dry” komplettera den föreskrivna beteckningen för sådana spritdrycker som uppfyller kraven i kategori 33 och som därför har sötats.

7.   Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 11, 12, 13.2, 13.3 och 13.4 ska användningen av de föreskrivna beteckningar som avses i punkt 2 i den här artikeln eller geografiska beteckningar i beskrivningen, presentationen eller märkningen av drycker som inte uppfyller kraven enligt den berörda kategorin i bilaga I eller den berörda geografiska beteckningen vara förbjuden. Det förbudet ska också tillämpas då dessa föreskrivna beteckningar eller geografiska beteckningar används tillsammans med ord eller uttryck som ”typ”, ”sort”, ”stil”, ”framställd av”, ”smak” eller andra beteckningar som liknar dessa.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12.1 får aromer som imiterar en spritdryck eller dess användning i framställningen av andra livsmedel än drycker, i deras presentation och märkning hänvisa till de föreskrivna beteckningar som avses i punkt 2 i den här artikeln, under förutsättning att dessa föreskrivna beteckningar är kompletterade med ordet ”smak” eller andra liknande uttryck. Geografiska beteckningar får inte användas för att beskriva sådana aromer.

Artikel 11

Sammansatta beteckningar

1.   Vid beskrivning, presentation och märkning av en alkoholhaltig dryck får användningen i en sammansatt beteckning av antingen en föreskriven beteckning som fastställs i de kategorier av spritdrycker som anges i bilaga I eller en geografisk beteckning för spritdrycker godkännas på villkor att

a)

den alkohol som används vid framställningen av en alkoholhaltig dryck härrör endast från den spritdryck som avses i den sammansatta beteckningen, förutom när det gäller den alkohol som kan förekomma i aromer, färgämnen eller godkända ingredienser som används för framställning av denna alkoholhaltiga dryck, och

b)

spritdrycken inte har spätts ut genom tillsats av enbart vatten, så att alkoholhalten är under den lägsta halt som anges i relevant kategori av spritdrycker i bilaga I.

2.   Utan att det påverkar de föreskrivna beteckningar som anges i artikel 10, ska orden ”alkohol”, ”sprit”, ”dryck”, ”spritdryck” och ”vatten” inte ingå i en sammansatt beteckning som beskriver en alkoholhaltig dryck.

3.   Sammansatta beteckningar som beskriver en alkoholhaltig dryck ska

a)

anges med enhetliga bokstäver av samma typsnitt, storlek och färg,

b)

inte avbrytas av något text- eller bildinslag som inte ingår i dem, och

c)

inte anges med ett typsnitt som är större än det typsnitt som används för namnet på den alkoholhaltiga drycken.

Artikel 12

Anspelningar

1.   I presentationen och märkningen av ett annat livsmedel än en alkoholhaltig dryck ska en antydning till föreskrivna beteckningar för en eller flera kategorier av spritdrycker i bilaga I, eller en eller flera geografiska beteckningar för spritdrycker godkännas, förutsatt att den alkohol som används i framställningen av livsmedlet endast härrör från den spritdryck eller de spritdrycker som avses med antydningen, med undantag för den alkohol som kan förekomma i aromer, färgämnen eller andra godkända ingredienser som används i framställningen av det livsmedlet.

2.   Med avvikelse från punkt 1 i denna artikel och utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1308/2013 (20) och (EU) nr 251/2014 (21) ska en antydning i presentationen och märkningen av en annan alkoholhaltig dryck än en spritdryck, till de föreskrivna beteckningar som fastställs i en eller flera kategorier av spritdrycker i bilaga I till den här förordningen eller till en eller flera geografiska beteckningar för spritdrycker, godkännas på följande villkor:

a)

Den tillsatta alkoholen härrör endast från den spritdryck eller de spritdrycker som avses i antydningen.

b)

Andelen för varje alkoholingrediens ska anges minst en gång i samma synfält som antydningen, i fallande ordning efter de kvantiteter som använts. Denna andel ska motsvara den andel ren alkohol i volymprocent som den utgör av slutproduktens totala halt av ren alkohol i volymprocent.

3.   Med avvikelse från punkt 1 i denna artikel och från artikel 13.4, ska, i beskrivningen, presentationen och märkningen av en spritdryck som uppfyller kraven på kategorierna 33–40 i bilaga I, antydningen till de föreskrivna beteckningar som föreskrivs i en eller flera kategorier av spritdrycker i den bilagan eller till en eller flera geografiska beteckningar för spritdrycker, godkännas om de följande villkoren är uppfyllda:

a)

Den tillsatta alkoholen härrör endast från den spritdryck eller de spritdrycker som avses med antydningen.

b)

Andelen för varje alkoholingrediens ska anges minst en gång i samma synfält som antydningen, i fallande ordning efter de kvantiteter som använts. Denna andel ska motsvara den andel ren alkohol i volymprocent som den utgör av slutproduktens totala halt av ren alkohol i volymprocent.

c)

Ordet ”cream” förekommer inte i den föreskrivna beteckningen för den spritdryck som uppfyller kraven på kategorierna 33–40 i bilaga I, eller i den föreskrivna beteckningen för den eller de spritdrycker som avses med antydningen.

4.   De anspelningar som avses i punkterna 2 och 3 ska

a)

inte anges på samma rad som namnet på den alkoholhaltiga drycken,

b)

anges med en teckenstorlek som inte är större än hälften av den teckenstorlek som används för namnet på den alkoholhaltiga drycken och, i de fall då sammansatta beteckningar används, i en teckenstorlek som inte är större än hälften av den teckenstorlek som används för sådana sammansatta beteckningar, i enlighet med artikel 11.3 c.

Artikel 13

Ytterligare bestämmelser om beskrivning, presentation och märkning

1.   Beskrivningen, presentationen eller märkningen av en spritdryck får hänvisa till de råvaror som använts för att framställa den jordbruksalkohol eller de destillat av jordbruksprodukter som används i framställningen av spritdrycken endast då jordbruksalkoholen eller destillaten uteslutande har erhållits från dessa råvaror. I sådana fall ska varje typ av jordbruksalkohol eller destillat av jordbruksprodukter anges i fallande ordning efter den kvantitet ren alkohol i volymprocent som använts.

2.   De föreskrivna beteckningar som avses i artikel 10 får ingå i en förteckning över ingredienser i livsmedel, under förutsättning att förteckningen överensstämmer med artiklarna 18–22 i förordning (EU) nr 1169/2011.

3.   När det är fråga om en blandning eller en blend får de föreskrivna beteckningar som anges i de kategorier av spritdrycker som anges i bilaga I eller geografiska beteckningar för spritdrycker endast anges i en förteckning över alkoholingredienser som anges i samma synfält som den föreskrivna beteckningen för spritdrycken.

I det fall som avses i första stycket ska förteckningen över alkoholingredienser åtföljas av minst ett av de ord som avses i artikel 10.6 d och e. Både förteckningen över alkoholingredienser och det åtföljande ordet ska anges i samma synfält som spritdryckens föreskrivna beteckning, med enhetliga bokstäver av samma typsnitt och färg samt med en teckenstorlek som inte är större än hälften av den teckenstorlek som används för den föreskrivna beteckningen.

Dessutom ska andelen för varje alkoholingrediens i förteckningen över alkoholingredienser uttryckas minst en gång i procent, i fallande ordning efter de kvantiteter som använts. Denna andel ska motsvara den andel ren alkohol i volymprocent som den utgör av blandningens totala halt av ren alkohol i volymprocent.

Denna punkt ska inte tillämpas när det är fråga om en blend gjord av spritdrycker som tillhör samma geografiska beteckning eller när det är fråga om en blend i vilken ingen av spritdryckerna tillhör en geografisk beteckning.

4.   Med avvikelse från punkt 3 i denna artikel ska en blandning som uppfyller kraven enligt en av kategorierna av spritdrycker i bilaga I, ha den föreskrivna beteckningen enligt den relevanta kategorin.

I det fall som avses i första stycket får beskrivningen, presentationen eller märkningen av blandningen innehålla de föreskrivna beteckningar som anges i bilaga I eller de geografiska beteckningar som motsvarar de spritdrycker som har blandats, förutsatt att dessa beteckningar anges

a)

uteslutande i en förteckning över alla de alkoholingredienser som ingår i blandningen, som ska anges med enhetliga bokstäver av samma typsnitt och färg samt med en teckenstorlek som inte är större än hälften av den teckenstorlek som används för den föreskrivna beteckningen,

b)

minst en gång i samma synfält som den föreskrivna beteckningen för blandningen.

Dessutom ska andelen för varje alkoholingrediens i förteckningen över alkoholingredienser uttryckas minst en gång i procent, i fallande ordning efter de kvantiteter som använts. Denna andel ska motsvara den andel ren alkohol i volymprocent som den utgör av blandningens totala halt av ren alkohol i volymprocent.

5.   Användningen av namnen på vegetabiliska råvaror som föreskrivna beteckningar för vissa spritdrycker ska inte påverka användningen av namnen på dessa vegetabiliska råvaror i presentationen och märkningen av andra livsmedel. Namnen på sådana råvaror får användas i beskrivningen, presentationen eller märkningen av andra spritdrycker, under förutsättning att användningen inte vilseleder konsumenten.

6.   En lagringsperiod eller ålder får anges i beskrivningen, presentationen eller märkningen av en spritdryck endast med avseende på den yngsta alkoholkomponenten i spritdrycken, och förutsatt att alla åtgärder för att få spritdrycken att åldras har skett under officiell tillsyn av en medlemsstat eller under tillsyn som ger likvärdiga garantier. Kommissionen ska upprätta ett offentligt register över de organ som respektive medlemsstat har utsett för uppgiften att övervaka lagringsprocesser.

7.   Den föreskrivna beteckningen för en spritdryck ska anges i det elektroniska administrativa dokument som avses i kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 (22). Om en lagringsperiod eller ålder anges i beskrivningen, presentationen eller märkningen av spritdrycken ska den också nämnas i det administrativa dokumentet.

Artikel 14

Angivande av härkomstplats

1.   När härkomstplatsen för en spritdryck anges i beskrivningen, presentationen eller märkningen på något annat sätt än genom en geografisk beteckning eller ett varumärke ska detta motsvara den plats eller region där den fas i framställningsprocessen ägde rum som gav den färdiga spritdrycken dess karaktär och väsentliga, slutliga egenskaper.

2.   Angivande av ursprungsland eller härkomstplats för den primära ingrediens som avses i förordning (EU) nr 1169/2011 ska inte krävas för spritdrycker.

Artikel 15

Språk som används för namn på spritdrycker

1.   De ord som anges med kursiverad stil i bilagorna I och II och geografiska beteckningar får inte översättas vare sig på etiketten eller i beskrivningen och presentationen av spritdrycker.

2.   Med avvikelse från punkt 1, när det gäller spritdrycker som framställs i unionen och är avsedda för export, får de ord som avses i punkt 1 och geografiska beteckningar åtföljas av översättning, transkribering eller translitterering, förutsatt att dessa ord och geografiska beteckningar på originalspråket inte är dolda.

Artikel 16

Användning av en unionssymbol för geografiska beteckningar

Unionssymbolen för de skyddade geografiska beteckningar som fastställts enligt artikel 12.7 i förordning (EU) nr 1151/2012 får användas i beskrivningen, presentationen och märkningen av spritdrycker vars namn är geografiska beteckningar.

Artikel 17

Förbud mot blybaserade kapsyler och blybaserad folie

Spritdrycker som är avsedda att säljas eller släppas ut på marknaden får inte marknadsföras i förpackningar med förslutningar som täcks av blybaserade kapsyler eller blybaserad folie.

Artikel 18

Unionsreferensmetoder för analys

1.   Om jordbruksalkohol, destillat av jordbruksprodukter eller spritdrycker ska analyseras för att verifiera att de uppfyller kraven i denna förordning, ska en sådan analys göras enligt unionsreferensmetoder för analys för att bestämma deras kemiska och fysikaliska sammansättning samt organoleptiska egenskaper.

Andra analysmetoder ska tillåtas på laboratoriechefens ansvar och på villkor att metodernas tillförlitlighet, repeterbarhet och reproducerbarhet är åtminstone likvärdiga med dessa egenskaper hos de relevanta unionsreferensmetoderna för analys.

2.   Om unions metoder för analys inte har fastställts för påvisande och kvantifiering av ämnen i en viss spritdryck, ska en eller flera av följande metoder användas:

a)

Analysmetoder som har validerats genom internationellt erkända förfaranden och som framför allt uppfyller kriterierna i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (23).

b)

Analysmetoder som följer de standarder som rekommenderas av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO).

c)

Analysmetoder som erkänts och offentliggjorts av Internationella vinorganisationen (OIV).

d)

I avsaknad av en sådan metod som avses i led a, b eller c ska någon av följande metoder användas, förutsatt att den karakteriseras av tillförlitlighet, repeterbarhet och reproducerbarhet:

En analysmetod som godkänts av den berörda medlemsstaten.

Vid behov, en annan lämplig analysmetod.

Artikel 19

Delegerade befogenheter

1.   För att ta hänsyn till den traditionella dynamiska lagringsprocessen för brandy i medlemsstaterna, de så kallade systemen ”criaderas y solera” eller ”solera e criaderas” enligt bilaga III, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 46 som kompletterar denna förordning genom att

a)

fastställa avvikelser från artikel 13.6 när det gäller specifikationen för en lagringsperiod eller ålder i beskrivningen, presentationen eller märkningen av sådan brandy, och

b)

inrätta lämpliga kontrollmekanismer för sådan brandy.

2.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 46 som kompletterar den här förordningen avseende upprättandet av ett offentligt register över de organ som respektive medlemsstat har utsett för uppgiften att övervaka de lagringsprocesser i enlighet med vad som anges i artikel 13.6.

Artikel 20

Genomförandebefogenheter

Kommissionen får genom genomförandeakter anta

a)

bestämmelser som är nödvändiga för meddelanden från medlemsstaterna när det gäller de organ som har utsetts att övervaka lagringsprocesser i enlighet med artikel 13.6,

b)

enhetliga bestämmelser för att ange ursprungsland eller härkomstplats i beskrivningen, presentationen eller märkningen av spritdrycker i enlighet med vad som anges i artikel 14,

c)

bestämmelser om användningen av den unionssymbol som avses i artikel 16 i beskrivningen, presentationen och märkningen av spritdrycker,

d)

närmare tekniska bestämmelser om de unionsreferensmetoder för analys som avses i artikel 18.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 47.2.

KAPITEL III

GEOGRAFISKA BETECKNINGAR

Artikel 21

Skydd av geografiska beteckningar

1.   Geografiska beteckningar som är skyddade enligt den här förordningen får användas av alla aktörer som saluför en spritdryck som framställs i enlighet med motsvarande produktspecifikationer.

2.   Geografiska beteckningar som är skyddade enligt den här förordningen ska skyddas mot följande:

a)

Varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk av ett registrerat namn för produkter som inte omfattas av registreringen om produkterna är jämförbara med de produkter som är registrerade under namnet i fråga eller om användningen av namnet innebär att det skyddade namnets anseende utnyttjas, inklusive när produkterna i fråga används som en ingrediens.

b)

Varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när produkternas eller tjänsternas verkliga ursprung anges eller det skyddade namnet har översatts eller åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, ”metod”, ”sådan som framställs i”, ”imitation”, ”smak”, ”liknande” eller dylikt, inbegripet när produkterna i fråga används som en ingrediens.

c)

Varje annan osann eller vilseledande uppgift om härkomst, ursprung, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper hos produkten i produktens beskrivning, presentation eller märkning som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens ursprung.

d)

Alla andra förfaranden som kan vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung.

3.   Geografiska beteckningar, som är skyddade enligt den här förordningen får inte vara generiska i unionen.

4.   Det skydd som avses i punkt 2 ska även gälla för varor som förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning där.

Artikel 22

Produktspecifikation

1.   En geografisk beteckning som är skyddad enligt den här förordningen ska överensstämma med en produktspecifikation som åtminstone ska innehålla följande:

a)

Det namn som ska skyddas som geografisk beteckning, så som det används, antingen i handeln eller i vardagsspråket, endast på de språk som används eller tidigare använts för att beskriva den specifika produkten i det bestämda geografiska området, på originalspråket och transkriberad till det latinska alfabetet om avvikande.

b)

Kategori av spritdryck eller beteckningen ”spritdryck” om spritdrycken inte uppfyller kraven enligt de kategorier av spritdrycker som anges i bilaga I.

c)

En beskrivning av spritdryckens egenskaper, däribland de råvaror som den framställts av, om lämpligt, samt produktens viktigaste fysikaliska, kemiska, eller organoleptiska egenskaper samt särskilda egenskaper vid jämförelse med andra spritdrycker i samma kategori.

d)

En definition av det avgränsade geografiska området med avseende på det samband som avses i led f.

e)

En beskrivning av den metod som används för framställning av spritdrycken, och, när det är lämpligt, uppgift om de ursprungliga, hävdvunna lokala framställningsmetoderna.

f)

Uppgifter om sambandet mellan en viss kvalitet, anseendet eller en annan egenskap hos spritdrycken och dess geografiska ursprung.

g)

Uppgift om namn på och adress till de behöriga myndigheterna eller, om de är tillgängliga, namn på och adress till de organ som kontrollerar överensstämmelsen med bestämmelserna i produktspecifikationen enligt artikel 38 samt uppgift om deras särskilda uppdrag.

h)

Eventuella märkningsregler för den aktuella geografiska beteckningen.

I tillämpliga fall ska krav avseende förpackning ingå i produktspecifikationen tillsammans med en motivering som visar varför produkten måste förpackas i det avgränsade geografiska området i syfte att trygga kvaliteten, säkerställa ursprung eller kontroll, med beaktande av unionsrätten, särskilt unionsrätten om den fria rörligheten för varor och det fria tillhandahållandet av tjänster.

2.   Kravspecifikationer som lämnas in som en del av en ansökan före den 8 juni 2019 enligt förordning (EG) nr 110/2008, ska betraktas som produktspecifikationer enligt denna artikel.

Artikel 23

Innehållet i ansökan om registrering av en geografisk beteckning

1.   En ansökan om registrering av en geografisk beteckning enligt artikel 24.5 eller 24.8 ska minst innehålla följande:

a)

Den ansökande gruppens namn och adress samt namn på och adress till de behöriga myndigheter eller, om de är tillgängliga, de organ som kontrollerar överensstämmelsen med bestämmelserna i produktspecifikationen.

b)

Den produktspecifikation som avses i artikel 22.

c)

Ett sammanfattande dokument som innehåller

i)

de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationen, inklusive det namn som ska skyddas, den kategori till vilken spritdrycken hör eller beteckningen ”spritdryck”, framställningsmetod, en beskrivning av spritdryckens egenskaper, en kortfattad definition av det geografiska området och i förekommande fall de särskilda regler som gäller för förpackning och märkning.

ii)

en beskrivning av sambandet mellan spritdrycken och dess geografiska ursprung som avses i artikel 3.4, däribland vid behov uppgift om de särskilda inslag i produktbeskrivningen eller framställningsmetoden som stöder detta samband.

En sådan ansökan som avses i artikel 24.8 ska dessutom innehålla en hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen och bevis för att produktnamnet är skyddat i sitt ursprungsland.

2.   Ett ansökningsärende enligt artikel 24.7 ska innehålla följande:

a)

Uppgift om den ansökande gruppens namn och adress.

b)

Det sammanfattande dokument som avses i punkt 1 c i den här artikeln.

c)

En förklaring från medlemsstaten om att den anser att ansökan uppfyller kraven i den här förordningen och de bestämmelser som antagits i enlighet med den.

d)

En hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen.

Artikel 24

Ansökan om registrering av en geografisk beteckning

1.   Ansökningar om registrering av en geografisk beteckning inom ramen för detta kapitel får endast lämnas in av grupper som arbetar med den spritdryck vars namn föreslås för registrering.

2.   En myndighet som utsetts av en medlemsstat får anses vara en grupp vid tillämpningen av detta kapitel om det inte är möjligt för de berörda producenterna att bilda en grupp på grund av sitt antal, sina geografiska lägen eller sin organisatoriska karaktär. I sådana fall ska ett sådant ansökningsärende som avses i artikel 23.2 innehålla dessa skäl.

3.   En enskild fysisk eller juridisk person kan anses vara en grupp vid tillämpningen av detta kapitel om följande båda villkor är uppfyllda:

a)

Personen i fråga är den enda producent som är beredd att lämna in en ansökan.

b)

Det avgränsade geografiska området har egenskaper som märkbart skiljer sig från dem i angränsande områden, spritdryckens egenskaper skiljer sig från de produkter som framställs i angränsande områden eller spritdrycken har en särskild kvalitet, ett särskilt anseende eller andra egenskaper som klart och tydligt kan hänföras till dess geografiska ursprung.

4.   När det gäller geografiska beteckningar som avser ett geografiskt område som skär över nationella gränser får flera grupper från olika medlemsstater eller tredjeländer lämna in en gemensam ansökan om registrering.

Om en gemensam ansökan lämnas in ska den lämnas till kommissionen av en berörd medlemsstat eller av en ansökande grupp i ett berört tredjeland, direkt eller via myndigheterna i det tredjelandet, efter samråd med alla berörda myndigheter och ansökande grupper. Den gemensamma ansökan ska inbegripa den förklaring som avses i artikel 23.2 c från alla de berörda medlemsstaterna. Kraven i artikel 23 ska vara uppfyllda i samtliga berörda medlemsstater och tredjeländer.

Vid gemensamma ansökningar ska de tillhörande nationella invändningsförfarandena genomföras i alla berörda medlemsstater.

5.   Om ansökan berör ett geografiskt område beläget i en medlemsstat ska den överlämnas till myndigheterna i den medlemsstaten.

Medlemsstaten ska granska ansökan på lämpligt sätt för att avgöra om den är motiverad och uppfyller kraven i detta kapitel.

6.   Vid den granskning som avses i punkt 5 ska medlemsstaten inleda ett nationellt invändningsförfarande, för att se till att den ansökan som avses i punkt 5 offentliggörs på ett tillfredsställande sätt och att en rimlig tidsfrist föreskrivs så att fysiska eller juridiska personer som har ett berättigat intresse och är bosatta eller etablerade på den medlemsstatens territorium kan lämna in en invändning mot ansökan.

Medlemsstaten ska undersöka om en invändning som mottagits i enlighet med kriterierna i artikel 28 kan tas upp till prövning.

7.   Om medlemsstaten efter bedömning av eventuella invändningar anser att kraven i detta kapitel är uppfyllda, får medlemsstaten tillstyrka ansökan och lämna in ansökningsärendet till kommissionen. I sådana fall ska medlemsstaten informera kommissionen om invändningar som kan tas upp till prövning vilka mottagits från fysiska eller juridiska personer som lagligt har salufört produkterna i fråga och som kontinuerligt använt de berörda beteckningarna under minst fem år före den dag för offentliggörande som avses i punkt 6. Medlemsstaterna ska även informera kommissionen om eventuella nationella rättsliga förfaranden som kan påverka registreringsförfarandet.

Medlemsstaten ska se till att ett positivt beslut som den fattar enligt första stycket offentliggörs och att fysiska eller juridiska personer som har ett berättigat intresse i ärendet ges tillfälle att överklaga.

Medlemsstaten ska se till att den version av produktspecifikationen som ligger till grund för dess positiva beslut offentliggörs och att den finns tillgänglig i elektronisk form.

Medlemsstaten ska också se till att den version av produktspecifikationen som ligger till grund för kommissionens beslut enligt artikel 26.2 offentliggörs på tillfredsställande sätt.

8.   Om ansökan avser ett geografiskt område i ett tredjeland ska ansökan lämnas till kommissionen, antingen direkt eller via myndigheterna i det berörda tredje landet.

9.   De handlingar som avses i denna artikel och som skickas till kommissionen ska avfattas på ett av unionens officiella språk.

Artikel 25

Tillfälligt nationellt skydd

1.   Medlemsstaten får på nationell nivå, endast tillfälligt och med verkan från och med den dag då ansökan inkom till kommissionen, bevilja skydd för ett namn enligt detta kapitel.

2.   Sådant nationellt skydd ska upphöra den dag då det antingen fattas beslut om registrering enligt detta kapitel eller den inlämnade ansökan dras tillbaka.

3.   Om namnet inte registreras enligt detta kapitel ska den berörda medlemsstaten bära hela ansvaret för följderna av ett sådant nationellt skydd.

4.   Åtgärder som medlemsstaterna vidtar med stöd av punkt 1 ska endast ha verkan nationellt och får inte påverka handeln inom unionen eller den internationella handeln.

Artikel 26

Kommissionens granskning och offentliggörande med avseende på eventuella invändningar

1.   Kommissionen ska på lämpligt sätt granska ansökningar som mottas enligt artikel 24 för att avgöra om de är motiverade och uppfyller kraven i detta kapitel, och att de intressen som företräds av aktörer utanför den ansökande medlemsstaten har beaktats. Sådan granskning ska baseras på det sammanfattande dokument som avses i artikel 23.1 c, bestå av en kontroll av att det inte finns några uppenbara felaktigheter i ansökan och som regel slutföras inom sex månader. Om denna tidsfrist överskrids ska kommissionen dock omedelbart skriftligen informera sökanden om orsakerna till förseningen.

Kommissionen ska minst varje månad offentliggöra en förteckning över namn för vilka registreringsansökningar har inlämnats, med uppgift om vilken dag de lämnats in. Förteckningen ska även innehålla namnet på den medlemsstat eller det tredjeland varifrån ansökan kom.

2.   Om kommissionen, på grundval av den granskning som genomförts i enlighet med punkt 1 första stycket, anser att kraven i detta kapitel är uppfyllda ska den i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra det sammanfattande dokument som avses i artikel 23.1 c tillsammans med en hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen.

Artikel 27

Invändningsförfarande

1.   Inom tre månader från dagen för offentliggörande av en ansökan i Europeiska unionens officiella tidning får myndigheterna i en medlemsstat eller i ett tredjeland, eller en fysisk eller juridisk person med ett berättigat intresse och som är bosatt eller etablerad i ett tredjeland, lämna in ett meddelande om invändningar till kommissionen.

En fysisk eller juridisk person som har ett berättigat intresse och som är bosatt eller etablerad i en annan medlemsstat än den från vilken ansökan lämnades in, får lämna in ett meddelande om invändningar till den medlemsstat där personen är bosatt eller etablerad inom en tidsfrist som tillåter att en invändning lämnas in enligt första stycket.

Ett meddelande om invändningar ska innehålla en förklaring om att ansökan kan innebära en överträdelse av kraven i detta kapitel.

Ett meddelande om invändningar som inte innehåller en sådan förklaring ska vara ogiltigt.

Kommissionen ska utan dröjsmål vidarebefordra meddelandet om invändningar till den myndighet eller det organ som lämnade in ansökan.

2.   Om ett meddelande om invändningar lämnas in till kommissionen och inom två månader följs av en motiverad invändning ska kommissionen kontrollera om den motiverade invändningen kan tas upp till prövning.

3.   Inom två månader från mottagandet av en motiverad invändning som kan tas upp till prövning ska kommissionen uppmana den myndighet eller den person som har lämnat in invändningen och den myndighet eller det organ som har lämnat in ansökan att inleda lämpliga samråd i ärendet under en tidsperiod på högst tre månader. Denna frist ska börja löpa den dag uppmaningen överlämnas elektroniskt till de berörda parterna.

Den myndighet eller den person som har lämnat in invändningen och den myndighet eller det organ som har lämnat in ansökan ska utan dröjsmål inleda sådana lämpliga samråd. De ska ge varandra den relevanta informationen för att bedöma om ansökan om registrering uppfyller kraven i detta kapitel. Om ingen överenskommelse nås ska den informationen även överlämnas till kommissionen.

Om en överenskommelse nås mellan de berörda parterna, ska myndigheterna i den medlemsstat eller det tredjeland där ansökan lämnades in anmäla alla faktorer som har möjliggjort överenskommelsen till kommissionen, inbegripet yttrandena från sökanden och från myndigheterna i en medlemsstat eller i ett tredjeland eller från andra fysiska och juridiska personer som har lämnat in en invändning.

Oavsett om en överenskommelse nåtts eller ej ska anmälan till kommissionen ske inom en månad från det att samrådet avslutades.

Kommissionen får när som helst under dessa tre månader på den sökandes begäran förlänga tidsfristen för samråden med högst tre månader.

4.   Om det till följd av de lämpliga samråd som avses i punkt 3 i denna artikel görs väsentliga ändringar av de uppgifter som har offentliggjorts i enlighet med artikel 26.2 ska kommissionen upprepa den granskning som avses i artikel 26.

5.   Meddelandet om invändningar, den motiverade invändningen och tillhörande handlingar som skickas till kommissionen i enlighet med punkterna 1–4 ska avfattas på ett av unionens officiella språk.

Artikel 28

Skäl för invändningar

1.   En motiverad invändning som avses i artikel 27.2 ska endast anses giltig om den inkommer till kommissionen inom den tidsfrist som anges i den artikeln och om den visar att

a)

den föreslagna geografiska beteckningen inte uppfyller definitionen i artikel 3.4 eller de krav som avses i artikel 22,

b)

registreringen av den föreslagna geografiska beteckningen strider mot artikel 34 eller 35,

c)

registreringen av den föreslagna geografiska beteckningen skulle äventyra överlevnaden för ett identiskt eller delvis identiskt namn eller varumärke eller för produkter som lagligen har saluförts under minst fem år före det offentliggörande som avses i artikel 26.2, eller

d)

de krav som avses i artiklarna 31 och 32 inte är uppfyllda.

2.   Skälen för invändningen ska bedömas med avseende på unionens territorium.

Artikel 29

Övergångsperiod för användningen av geografiska beteckningar

1.   Kommissionen får anta genomförandeakter som ger rätt att under en övergångsperiod på upp till fem år för spritdrycker som har sitt ursprung i en medlemsstat eller ett tredjeland och vars beteckning består av eller innehåller ett namn som innebär en överträdelse av artikel 21.2 fortsätta använda den beteckning som de saluförts under, på villkor att en godkänd motiverad invändning enligt artikel 24.6 eller artikel 27 visar att registreringen av namnet skulle äventyra överlevnaden för

a)

ett helt identiskt namn eller för en sammansatt beteckning i vilken ett av orden är identiskt med det namn som ska registreras, eller

b)

andra namn som liknar det namn som ska registreras och som hänvisar till spritdrycker som lagligen har saluförts under minst fem år före dagen för det offentliggörande som avses i artikel 26.2.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 47.2.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 36 får kommissionen anta genomförandeakter som förlänger den övergångsperiod som beviljas enligt punkt 1 upp till 15 år eller tillåter fortsatt användning i upp till 15 år i vederbörligen motiverade fall, förutsatt att det visas att

a)

den beteckning som avses i punkt 1 har använts lagligen utan uppehåll på ett rättvisande sätt i minst 25 år innan ansökan om skydd ingavs till kommissionen,

b)

användningen av den beteckning som avses i punkt 1 aldrig har syftat till att utnyttja den registrerade geografiska beteckningens anseende,

c)

konsumenterna inte har vilseletts eller har riskerat att vilseledas om produktens verkliga ursprung.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 47.2.

3.   När en beteckning som avses i punkterna 1 och 2 används ska en tydlig och väl synlig uppgift om ursprungslandet förekomma i märkningen.

Artikel 30

Beslut om registrering

1.   Om kommissionen på grundval av den information kommissionen har tillgång till från den granskning som utförts enligt artikel 26.1 anser att villkoren för registreringen av en föreslagen geografisk beteckning inte är uppfyllda, ska den informera den berörda ansökande medlemsstaten eller det berörda ansökande tredjelandet om skälen till avslaget och bevilja två månader för att inkomma med synpunkter. Om kommissionen inte mottar några synpunkter eller om den trots mottagna synpunkter anser att villkoren för registrering inte är uppfyllda, ska den genom genomförandeakter avslå ansökan, såvida inte ansökan dras tillbaka. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 47.2.

2.   Om kommissionen inte mottar något meddelande om invändningar eller någon motiverad invändning som kan tas upp till prövning enligt artikel 27, ska den utan att tillämpa förfarandet i artikel 47.2 anta genomförandeakter för att registrera namnet.

3.   Om kommissionen mottar en motiverad invändning som kan tas upp till prövning ska den, efter de lämpliga samråd som avses i artikel 27.3, och med hänsyn tagen till resultatet av dessa, göra något av följande:

a)

Om parterna har nått en överenskommelse, registrera namnet genom genomförandeakter som antas utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 47.2 och, om det är nödvändigt, ändra den information som har offentliggjorts enligt artikel 26.2, förutsatt att sådana ändringar inte är väsentliga.

b)

Om ingen överenskommelse har nåtts, anta genomförandeakter med beslut om registrering. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 47.2.

4.   Registreringsakter och beslut om avslag ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Registrering ska ge den geografiska beteckningen det skydd som avses i artikel 21.

Artikel 31

Ändring av en produktspecifikation

1.   Varje grupp som har ett berättigat intresse får ansöka om godkännande av en ändring av en produktspecifikation.

I ansökan ska anges vilka ändringar som begärs, med motiveringar.

2.   Ändringar av en produktspecifikation ska delas upp i två kategorier enligt följande, beroende på hur omfattande de är:

a)

Unionsändringar vilka kräver ett invändningsförfarande på unionsnivå.

b)

Standardändringar vilka ska behandlas av medlemsstaterna eller tredjeländer.

3.   En ändring ska anses vara en unionsändring om den

a)

innefattar en ändring av beteckningen eller någon del av den geografiska beteckningens namn som registrerats enligt denna förordning,

b)

består av en ändring av spritdryckens föreskrivna beteckning eller kategori,

c)

riskerar att ogiltigförklara spritdryckens särskilda kvalitet, anseende eller andra egenskaper som i allt väsentligt kan tillskrivas det geografiska ursprunget, eller

d)

innebär ytterligare begränsningar vad gäller marknadsföringen av produkten.

Alla andra ändringar ska anses vara standardändringar.

En standardändring ska också anses vara en tillfällig ändring när den gäller en tillfällig förändring av produktspecifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna infört obligatoriska sanitära och fytosanitära åtgärder eller som har samband med naturkatastrofer eller svåra väderförhållanden som formellt har erkänts av de behöriga myndigheterna.

4.   Unionsändringar ska godkännas av kommissionen. Godkännandeförfarandet ska, i tillämpliga delar, följa förfarandet i artikel 24 och artiklarna 26–30. Ansökningar om unionsändringar som lämnas in av tredjeländer eller av producenter i tredjeländer ska innehålla bevis på att den begärda ändringen är förenlig med de lagar i det tredjelandet som är tillämpliga på skydd av geografiska beteckningar.

5.   Standardändringar ska godkännas av de medlemsstater där det område som produktens geografiska beteckning hänvisar till är beläget. För tredjeländer ska ändringar godkännas i enlighet med tillämplig rätt i det berörda tredjelandet.

6.   Granskningen av ansökan om ändring ska endast avse den föreslagna ändringen.

Artikel 32

Avregistrering

1.   Kommissionen får, på eget initiativ eller på begäran av en fysisk eller juridisk person som har ett berättigat intresse, anta genomförandeakter för att avregistrera en geografisk beteckning i något av följande fall:

a)

Om efterlevnaden av kraven på produktspecifikationen inte längre kan säkerställas.

b)

Om det under minst sju på varandra följande år inte har funnits några produkter på marknaden under den aktuella geografiska beteckningen.

Avregistreringar ska, i tillämpliga fall, ske enligt förfarandet i artiklarna 24, 26, 27, 28 och 30.

2.   Utan hinder av punkt 1 får kommissionen, på begäran av tillverkarna av den spritdryck som saluförs under den registrerade geografiska beteckningen, anta genomförandeakter som avregistrerar motsvarande registrering.

3.   I båda de fall som avses i punkterna 1 och 2 ska kommissionen, innan den antar genomförandeakten, samråda med medlemsstatens myndigheter, myndigheterna i tredjelandet eller, om möjligt, med den producent i tredjelandet som ursprungligen ansökte om registrering av den berörda geografiska beteckningen, såvida inte avregistreringen begärs direkt av de ursprungliga sökandena.

4.   De genomförandeakter som avses i denna artikel ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 47.2.

Artikel 33

Register över skyddade geografiska beteckningar för spritdrycker

1.   Kommissionen ska, senast den 8 juni 2021, anta delegerade akter i enlighet med artikel 46 som kompletterar denna förordning genom att inrätta ett allmänt tillgängligt elektroniskt register, som hålls uppdaterat, över skyddade geografiska beteckningar för spritdrycker som erkänns enligt denna ordning (nedan kallat registret).

2.   Namnet på en geografisk beteckning ska registreras på originalspråket. Om originalspråket inte skrivs med latinska bokstäver, ska även en transkribering eller translitterering till latinska bokstäver registreras tillsammans med namnet på originalspråket.

För de geografiska beteckningar som registreras enligt detta kapitel ska registret ge direkt tillgång till de sammanfattande dokumenten och ska också innehålla en hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen.

För de geografiska beteckningar som registrerats före den 8 juni 2019 ska registret ge direkt tillgång till huvudspecifikationerna i kravspecifikationen som fastställs i artikel 17.4 i förordning (EG) nr 110/2008.

Kommissionen ska anta delegerade akter, i enlighet med artikel 46, som kompletterar denna punkt med ytterligare närmare bestämmelser om registrets utformning och innehåll.

3.   Geografiska beteckningar för spritdrycker framställda i tredjeländer, som skyddas i unionen i enlighet med ett internationellt avtal i vilket unionen är avtalsslutande part, får föras in i registret som geografiska beteckningar.

Artikel 34

Homonyma geografiska beteckningar

1.   Om ett namn som är föremål för en registreringsansökan är helt eller delvis homonymt med ett namn som redan registrerats enligt denna förordning, ska namnet registreras med vederbörlig hänsyn till lokala och traditionella seder och bruk samt den eventuella risken för förväxling.

2.   Ett homonymt namn som vilseleder konsumenten att tro att en produkt kommer från ett annat område får inte registreras, även om namnet bokstavligen är korrekt i fråga om det territorium eller den region eller plats där sådana produkter har sitt ursprung.

3.   En registrerad homonym geografisk beteckning får endast användas om det vid praktisk tillämpning finns en klar skillnad i mellan den senare registrerade homonymen och det namn som redan finns i registret, med beaktande av kraven på att producenterna ska behandlas lika och att konsumenterna inte får vilseledas.

4.   Skyddet av geografiska beteckningar för spritdrycker som avses i artikel 21 i denna förordning ska inte påverka skyddade geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för produkter enligt förordningarna (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 251/2014.

Artikel 35

Särskilda skäl att avslå en ansökan om skydd

1.   Ett generiskt namn får inte skyddas som geografisk beteckning.

När det ska fastställas om ett namn har blivit ett generiskt namn, ska hänsyn tas till samtliga relevanta faktorer och särskilt till

a)

de nuvarande förhållandena i unionen, särskilt i områden där produkten konsumeras, och

b)

relevant unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.

2.   Ett namn får inte skyddas som geografisk beteckning om detta med hänsyn till ett varumärkes anseende och renommé skulle kunna vilseleda konsumenten om spritdryckens rätta identitet.

3.   Ett namn får endast skyddas som geografisk beteckning om de steg i framställningen som ger spritdrycken den kvalitet, det anseende eller de andra egenskaper som i allt väsentligt kan tillskrivas dess geografiska ursprung utförs i det berörda geografiska området.

Artikel 36

Förhållandet mellan varumärken och geografiska beteckningar

1.   En registrering av ett varumärke vars användning motsvarar eller skulle motsvara en eller flera av de situationer som avses i artikel 21.2 ska avslås eller ogiltigförklaras.

2.   Ett varumärke vars användning motsvarar en eller flera av de situationer som avses i artikel 21.2 får fortsätta att användas och förnyas trots registreringen av en geografisk beteckning, om ansökan har lämnats in eller om varumärket har registrerats eller, om den möjligheten föreskrivs i den berörda lagstiftningen, i god tro har förvärvats genom användning inom unionen, före den dag då ansökan om skydd av den geografiska beteckningen lämnades in till kommissionen, såvida det inte finns skäl att ogiltigförklara eller upphäva varumärkesregistreringen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 (24) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 (25).

Artikel 37

Befintliga registrerade geografiska beteckningar

Geografiska beteckningar för spritdrycker som är registrerade i bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008 och därmed skyddade enligt den förordningen ska automatiskt skyddas som geografiska beteckningar enligt den här förordningen. Kommissionen ska föra in dem i det register som avses i artikel 33 i den här förordningen.

Artikel 38

Kontroll av överensstämmelse med produktspecifikationen

1.   Medlemsstaterna ska upprätta och kontinuerligt uppdatera en förteckning över aktörer som framställer spritdrycker med en geografisk beteckning som registrerats enligt denna förordning.

2.   Vad gäller geografiska beteckningar som avser spritdrycker med ursprung inom unionen och som registrerats enligt denna förordning ska, innan produkten släpps ut på marknaden, kontroll av överensstämmelsen med produktspecifikationen i enlighet med vad som avses i artikel 22 utföras av

a)

en eller flera behöriga myndigheter som avses i artikel 43.1, eller

b)

kontrollorgan i den mening som avses i artikel 2 andra stycket led 5 i förordning (EG) nr 882/2004, som utför produktcertifieringar.

Om en medlemsstat tillämpar artikel 24.2 ska en sådan kontroll av överensstämmelse med produktspecifikationen säkerställas av en annan myndighet än den som anses utgöra en grupp enligt den punkten.

Utan hinder av medlemsstaternas nationella rätt får kostnaderna för en sådan kontroll av överensstämmelsen med produktspecifikationen bäras av de aktörer som omfattas av kontrollerna.

3.   Vad gäller geografiska beteckningar som avser spritdrycker med ursprung i ett tredjeland och som registrerats enligt denna förordning ska, innan produkten släpps ut på marknaden, kontrollen av överensstämmelsen med produktspecifikationen utföras av

a)

en behörig myndighet som utsetts av tredjelandet, eller

b)

ett produktcertifieringsorgan.

4.   Medlemsstaterna ska offentliggöra namn på och adress till de behöriga myndigheter och organ som avses i punkt 2 och regelbundet uppdatera uppgifterna.

Kommissionen ska offentliggöra namn på och adress till de behöriga myndigheter och organ som avses i punkt 3 och regelbundet uppdatera uppgifterna.

5.   De kontrollorgan som avses i punkt 2 b och de produktcertifieringsorgan som avses i punkt 3 b ska vara förenliga med och ackrediterade enligt den europeiska standarden ISO/IEC 17065:2012 eller eventuella tillämpliga framtida översyner eller ändrade versioner av denna.

6.   De behöriga myndigheter som avses i punkterna 2 och 3 som kontrollerar överensstämmelsen mellan den geografiska beteckning som skyddas enligt denna förordning och produktspecifikationen ska vara objektiva och opartiska. De ska förfoga över den kvalificerade personal och de resurser som är nödvändiga för att kunna utföra sina uppgifter.

Artikel 39

Tillsyn över användningen av namn på marknaden

1.   Medlemsstaterna ska genomföra riskanalysbaserade kontroller av användningen på marknaden av geografiska beteckningar som är registrerade enligt denna förordning och ska vidta alla nödvändiga åtgärder vid överträdelser av kraven i detta kapitel.

2.   Medlemsstaterna ska vidta lämpliga administrativa och rättsliga åtgärder för att förhindra eller stoppa olaglig användning av namn på produkter eller tjänster som framställs eller saluförs på deras territorium och som omfattas av geografiska beteckningar som är registrerade enligt denna förordning.

Medlemsstaterna ska i detta syfte utse myndigheter som ansvarar för dessa åtgärder i enlighet med förfaranden som varje enskild medlemsstat fastställer.

Dessa myndigheter ska erbjuda tillräckliga garantier för objektivitet och opartiskhet och förfoga över den kvalificerade personal och de resurser som är nödvändiga för att de ska kunna utföra sina uppgifter.

3.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om namn på och adress till de behöriga myndigheter som ska ansvara för kontroller av användningen av namn på marknaden och som utsetts i enlighet med artikel 43. Kommissionen ska offentliggöra dessa myndigheters namn och adresser.

Artikel 40

Förfarande och krav samt planering och rapportering av kontrollverksamheten

1.   De förfaranden och krav som fastställs i förordning (EG) nr 882/2004 ska gälla i tillämpliga delar för de kontroller som föreskrivs i artiklarna 38 och 39 i denna förordning.

2.   Medlemsstaterna ska se till att verksamheter avseende kontroll av skyldigheterna enligt detta kapitel förs in i ett separat avsnitt av de fleråriga nationella kontrollplanerna i enlighet med artiklarna 41–43 i förordning (EG) nr 882/2004.

3.   De årliga rapporter som avses i artikel 44.1 i förordning (EG) nr 882/2004 ska innehålla ett separat avsnitt med de uppgifter som anges i den bestämmelsen rörande kontrollen av att de skyldigheter som fastställs i den här förordningen efterlevs.

Artikel 41

Delegerade befogenheter

1.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 46 som kompletterar denna förordning med ytterligare villkor, däribland när ett geografiskt område omfattar mer än ett land, med avseende på

a)

ansökan om registrering av en geografisk beteckning som avses i artiklarna 23 och 24, och

b)

inledande nationella förfaranden som avses i artikel 24, kommissionens granskning, invändningsförfarande och avregistrering av skyddade geografiska beteckningar.

2.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 46 som kompletterar denna förordning med villkor och krav på förfarandet för unionsändringar och standardändringar, inklusive tillfälliga ändringar, av produktspecifikationer enligt artikel 31.

Artikel 42

Genomförandebefogenheter

1.   Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa närmare bestämmelser avseende

a)

utformning av den specifikation som avses i artikel 22 och de uppgifter som produktspecifikationen ska innehålla om sambandet mellan det geografiska området och slutprodukten enligt artikel 22.1 f,

b)

förfarande, utformning och framställan av invändningar enligt artiklarna 27 och 28,

c)

utformning och framställan av ansökningar om unionsändringar och meddelanden avseende standarändringar och tillfälliga ändringar enligt artikel 31.4 respektive 31.5,

d)

förfarande och utformning av avregistreringsförfarandet enligt artikel 32, samt bestämmelser om framställan av begäran om avregistrering, och

e)

vilka kontroller som medlemsstaterna ska utföra, inbegripet provtagning, enligt artikel 38.

2.   Kommissionen ska senast den 8 juni 2021 anta genomförandeakter för att fastställa närmare bestämmelser om förfaranden för, och utformning och framställan av, ansökningar som avses i artiklarna 23 och 24, inbegripet ansökningar som rör mer än ett nationellt territorium.

3.   De genomförandeakter som avses i punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 47.2.

KAPITEL IV

KONTROLLER, INFORMATIONSUTBYTE, MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNING

Artikel 43

Kontroller av spritdrycker

1.   Medlemsstaterna ska ha ansvaret för kontrollen av spritdrycker. De ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att denna förordning efterlevs och utse den myndighet som ska ansvara för att se till att denna förordning efterlevs.

2.   Kommissionen ska säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning och ska, om så krävs, genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om de administrativa och fysiska kontroller som medlemsstaterna ska utföra för att se till att skyldigheterna enligt denna förordning fullgörs. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 47.2.

Artikel 44

Informationsutbyte

1.   Medlemsstaterna och kommissionen ska utbyta den information som behövs för tillämpningen av den här förordningen.

2.   Kommissionen får anta genomförandeakter om vad för slags information som ska utbytas samt metoderna för informationsutbytet.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 47.2.

Artikel 45

Medlemsstaternas egen lagstiftning

1.   Medlemsstaterna får fastställa bestämmelser om framställning, beskrivning, presentation och märkning som är strängare än bestämmelserna i bilagorna I och II vid tillämpningen av en kvalitetspolicy för spritdrycker framställda i det egna landet, och särskilt för geografiska beteckningar som förtecknas i registret eller för skyddet av nya geografiska beteckningar, under förutsättning att sådana bestämmelser är förenliga med unionsrätten.

2.   Utan hinder av punkt 1 får medlemsstaterna dock inte förbjuda eller begränsa import, försäljning eller konsumtion av spritdrycker framställda i andra medlemsstater eller tredjeländer som är förenliga med denna förordning.

KAPITEL V

DELEGERING AV BEFOGENHETER, GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER, ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

AVSNITT 1

Delegering av befogenheter och genomförandebestämmelser

Artikel 46

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 8 och 19 ska ges till kommissionen för en period på sju år från och med den 24 maj 2019. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på sju år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 33 och 41 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 24 maj 2019. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

4.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 50 ska ges till kommissionen för en period på sex år från och med den 24 maj 2019.

5.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 8, 19, 33, 41 och 50 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallande innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

6.   Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

7.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

8.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 8, 19, 33, 41 och 50 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 47

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté för spritdrycker som inrättats genom förordning (EEG) nr 1576/89. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

AVSNITT 2

Undantag, övergångsbestämmelser och slutbestämmelser

Artikel 48

Undantag från krav avseende nominella mängder i direktiv 2007/45/EG

Med avvikelse från artikel 3 i direktiv 2007/45/EG, och från den sjätte raden i punkt 1 i bilagan till det direktivet, får enkeldestillerad shochu (26), framställd i enkelpanna och buteljerad i Japan, släppas ut på unionsmarknaden i nominella mängder på 720 ml och 1 800 ml.

Artikel 49

Upphävande

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 50 ska förordning (EG) nr 110/2008 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 25 maj 2021. Kapitel III i den förordningen ska dock upphöra att gälla med verkan från och med den 8 juni 2019.

2.   Med avvikelse från punkt 1 gäller följande:

a)

Artikel 17.2 i förordning (EG) nr 110/2008 ska fortsätta att gälla till och med den 25 maj 2021.

b)

Artikel 20 i förordning (EG) nr 110/2008 och, utan att det påverkar tillämpligheten av de andra bestämmelserna i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 716/2013 (27), artikel 9 i den genomförandeförordningen, ska fortsätta att gälla till dess att de förfaranden som föreskrivs i artikel 9 i den genomförandeförordningen avslutats, men under alla omständigheter inte senare än den 25 maj 2021.

c)

Bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008 ska fortsätta att gälla till dess att det register som avses i artikel 33 i den här förordningen har upprättats.

3.   Hänvisningar till förordning (EG) nr 110/2008 ska betraktas som hänvisningar till den här förordningen och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga IV till den här förordningen.

Artikel 50

Övergångsbestämmelser

1.   Spritdrycker som inte uppfyller kraven i denna förordning men som uppfyller kraven i förordning (EG) nr 110/2008 och som framställdes innan den 25 maj 2021 får fortsätta att släppas ut på marknaden till dess att lagren har tömts.

2.   Utan hinder av punkt 1 i denna artikel får spritdrycker där beskrivning, presentation eller märkning inte är förenliga med artiklarna 21 och 36 i den här förordningen men som är förenliga med artiklarna 16 och 23 i förordning (EG) nr 110/2008 och som märktes innan den 8 juni 2019 fortsätta att släppas ut på marknaden till dess att lagren har tömts.

3.   Till och med den 25 maj 2025 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 46 som ändrar artikel 3.2, 3.3, 3.9, 3.10, 3.11 och 3.12, artikel 10.6 och 10.7 samt artiklarna 11, 12 och 13 eller som kompletterar denna förordning genom att avvika från de bestämmelserna.

De delegerade akter som avses i första stycket ska strikt begränsas till att tillgodose påvisade behov som följer av marknadsomständigheter.

Kommissionen ska anta en separat delegerad akt för varje definition, teknisk definition eller krav i de bestämmelser som avses i första stycket.

4.   Artiklarna 22–26, 31 och 32 i denna förordning ska inte vara tillämpliga på ansökningar om registrering eller ändring eller begäranden om avregistrering som är under behandling den 8 juni 2019. Artiklarna 17.4, 17.5 och 17.6, 18 och 21 i förordning (EG) nr 110/2008 ska fortsätta att tillämpas på sådana ansökningar och begäranden om avregistrering.

Bestämmelserna om invändning enligt artiklarna 27, 28 och 29 i denna förordning ska inte vara tillämpliga på de ansökningar om registrering eller de ansökningar om ändring med avseende på vilka huvudspecifikationerna i kravspecifikationen respektive en ansökan om ändring redan offentliggjorts för invändning i Europeiska unionens officiella tidning den 8 juni 2019. Artikel 17.7 i förordning (EG) nr 110/2008 ska fortsätta att tillämpas på sådana ansökningar.

Bestämmelserna om invändningsförfarandet enligt artiklarna 27, 28 och 29 i denna förordning ska inte vara tillämpliga på en begäran om avregistrering som är under behandling den 8 juni 2019. Artikel 18 i förordning (EG) nr 110/2008 ska fortsätta att tillämpas på sådana begäranden om avregistrering.

5.   För de geografiska beteckningar som registrerats enligt kapitel III i denna förordning, och vars ansökan om registrering ännu inte har behandlats den dag då de genomförandeakter med närmare regler om förfaranden, utformning och framställan av ansökningar enligt artikel 23 som föreskrivs i artikel 42.2 i denna förordning börjar tillämpas, får registret ge direkt tillgång till huvudspecifikationerna i kravspecifikationen i enlighet med artikel 17.4 i förordning (EG) nr 110/2008.

6.   När det gäller geografiska beteckningar som registrerats i enlighet med förordning (EG) nr 110/2008 ska kommissionen, på en medlemsstats begäran, offentliggöra ett sammanfattande dokument som lämnats in av den medlemsstaten i Europeiska unionens officiella tidning. Offentliggörandet ska åtföljas av en hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen och ska inte följas av ett invändningsförfarande.

Artikel 51

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 25 maj 2021.

2.   Utan hinder av punkt 1 ska artikel 16, artikel 20 c, artiklarna 21, 22 och 23, artikel 24.1, 24.2 och 24.3, artikel 24.4 första och andra styckena, artikel 24.8 och 24.9, artiklarna 25–42 samt 46 och 47, artikel 50.1, 50.4 och 50.6, punkterna 39 d och 40 d i bilaga I och definitionerna i artikel 3 avseende de bestämmelserna tillämpas från och med den 8 juni 2019.

3.   De delegerade akter som föreskrivs i artiklarna 8, 19 och 50, som antas i enlighet med artikel 46, och de genomförandeakter som föreskrivs i artiklarna 8.4 samt 20, 43 och 44, som antas i enlighet med artikel 47, ska tillämpas från och med den 25 maj 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 17 april 2019.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

G. CIAMBA

Ordförande


(1)  EUT C 209, 30.6.2017, s. 54.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 mars 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 9 april 2019.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 (EUT L 39, 13.2.2008, s. 16).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 354, 31.12.2008, s. 16).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG (EUT L 354, 31.12.2008, s. 34).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, s. 18).

(7)  Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

(9)  Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker (EGT L 160, 12.6.1989, s. 1).

(10)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(12)  EUT L 330, 27.12.2018, s. 3.

(13)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/45/EG av den 5 september 2007 om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder, om upphävande av rådets direktiv 75/106/EEG och 80/232/EEG samt om ändring av rådets direktiv 76/211/EEG (EUT L 247, 21.9.2007, s. 17).

(14)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1670 av den 23 oktober 2018 om ändring av förordning (EG) nr 110/2008 vad gäller nominella mängder för utsläppandet på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochu som framställts i enkelpanna och buteljerats i Japan (EUT L 284, 12.11.2018, s. 1).

(15)  Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (EGT L 330, 5.12.1998, s. 32).

(16)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG av den 18 juni 2009 om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten (EUT L 164, 26.6.2009, s. 45).

(17)  Rådets direktiv 2001/111/EG av den 20 december 2001 om vissa former av socker avsedda som livsmedel (EGT L 10, 12.1.2002, s. 53).

(18)  Rådets direktiv 2001/110/EG av den 20 december 2001 om honung (EGT L 10, 12.1.2002, s. 47).

(19)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

(20)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

(21)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91 (EUT L 84, 20.3.2014, s. 14).

(22)  Kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov (EUT L 197, 29.7.2009, s. 24).

(23)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1).

(24)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (omarbetning) (EUT L 336, 23.12.2015, s. 1).

(25)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 16.6.2017, s. 1).

(26)  Enligt vad som avses i bilaga 2-D till avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt partnerskap.

(27)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 716/2013 av den 25 juli 2013 om tillämpningsbestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker (EUT L 201, 26.7.2013, s. 21).


BILAGA I

KATEGORIER AV SPRITDRYCKER

1.   Rom

a)

Rom är en spritdryck som framställts uteslutande genom destillering av den produkt som erhålls genom alkoholjäsning av melass eller sirap som framställts vid tillverkning av rörsocker eller av själva rörsockersaften, som destillerats till mindre än 96 volymprocent, så att destillatet i märkbar grad har de specifika organoleptiska kännetecknen för rom.

b)

Alkoholhalten i rom ska vara lägst 37,5 volymprocent.

c)

Alkohol får inte tillsättas, oavsett om denna är utspädd eller ej.

d)

Rom får inte smaksättas.

e)

Rom får endast innehålla tillsats av sockerkulör för att anpassa färgen.

f)

Rom får sötas för att runda av den slutliga smaken. Slutprodukten får emellertid inte innehålla mer än 20 gram sötningsmedel per liter, uttryckt som invertsocker.

g)

I fråga om geografiska beteckningar som registrerats enligt denna förordning får den föreskrivna beteckningen rom kompletteras med

i)

ordet ”traditionnel” eller ”tradicional”, under förutsättning att rommen i fråga

har framställts genom destillering till en alkoholhalt som är lägre än 90 volymprocent efter alkoholjäsning av alkoholproducerande råvaror som uteslutande har sitt ursprung på framställningsplatsen, och

har en halt av flyktiga ämnen på minst 225 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent), och

inte är sötad.

ii)

ordet ”jordbruks-”, förutsatt att rommen i fråga uppfyller kraven i led i och uteslutande har framställts genom destillering efter alkoholjäsning av rörsockersaft. Ordet ”jordbruks-” får endast användas i fråga om en geografisk beteckning för ett franskt utomeuropeiskt departement eller den autonoma regionen Madeira.

Detta led ska inte påverka användningen av ordet ”jordbruks-”, ”traditionnel” eller ”tradicional” i samband med produkter som inte omfattas av denna kategori, i enlighet med de särskilda kriterierna för sådana produkter.

2.    Whisky eller whiskey

a)

Whisky eller whiskey är en spritdryck som uteslutande framställts genom att utföra samtliga av följande framställningsmoment:

i)

Destillering av mäsk från mältad spannmål, med eller utan hela korn av omältad spannmål

som försockrats genom diastas från den malt som använts, med eller utan andra naturliga enzymer,

som jästs med hjälp av jäst.

ii)

Varje destillering har gjorts till en alkoholhalt som är lägre än 94,8 volymprocent, så att destillatet fått en arom och smak som härrör från de råvaror som använts.

iii)

Det slutliga destillatet har lagrats i minst tre år på träfat med en volym på högst 700 liter.

Det slutliga destillatet, till vilket endast vatten och sockerkulör (för färgning) får tillsättas, ska ha den färg, arom och smak som är ett resultat av den framställningsprocess som beskrivs i leden i, ii och iii.

b)

Alkoholhalten i whisky eller whiskey ska vara lägst 40 volymprocent.

c)

Alkohol får inte tillsättas, oavsett om denna är utspädd eller ej.

d)

Whisky eller whiskey får inte sötas, inte ens för att runda av smaken, eller smaksättas, och får inte heller innehålla några andra tillsatser än sockerkulör (E 150a) som används för att justera färgen.

e)

Den föreskrivna beteckningen ”whisky” eller ”whiskey” får kompletteras med orden ”single malt” endast om den destillerats uteslutande från mältat korn på ett enda destilleri.

3.   Sädessprit

a)

Sädessprit är en spritdryck som uteslutande framställts genom destillering av jäst mäsk från spannmål med hela korn och som har organoleptiska egenskaper som härrör från de råvaror som använts.

b)

Alkoholhalten i sädessprit ska vara lägst 35 volymprocent med undantag för ”Korn”.

c)

Alkohol får inte tillsättas, oavsett om denna är utspädd eller ej.

d)

Sädessprit får inte smaksättas.

e)

Sädessprit får endast innehålla tillsats av sockerkulör för att anpassa färgen.

f)

Sädessprit får sötas för att runda av den slutliga smaken. Slutprodukten får emellertid inte innehålla mer än 10 gram sötningsmedel per liter, uttryckt som invertsocker.

g)

Sädessprit får ha den föreskrivna beteckningen ”sädesbrandy” om den har framställts genom att jäst mäsk från spannmål med hela korn destillerats till en alkoholhalt som är lägre än 95 volymprocent, och har organoleptiska egenskaper som härrör från de råvaror som använts.

h)

I den föreskrivna beteckningen ”sädessprit” eller ”sädesbrandy” får ordet ”sädes-” ersättas med namnet på det spannmålslag som uteslutande använts i framställningen av spritdrycken.

4.   Vinsprit

a)

Vinsprit är en spritdryck som uppfyller följande krav:

i)

Den har uteslutande framställts genom destillering till en alkoholhalt som är lägre än 86 volymprocent av vin, vin som är uppspritat för destillering eller vindestillat som destillerats till en alkoholhalt som är lägre än 86 volymprocent.

ii)

Den har en halt av flyktiga ämnen på minst 125 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

iii)

Den har en metanolhalt på högst 200 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

b)

Alkoholhalten i vinsprit ska vara lägst 37,5 volymprocent.

c)

Alkohol får inte tillsättas, oavsett om denna är utspädd eller ej.

d)

Vinsprit får inte smaksättas. Detta utesluter inte traditionella framställningsmetoder.

e)

Vinsprit får endast innehålla tillsats av sockerkulör för att anpassa färgen.

f)

Vinsprit får sötas för att runda av den slutliga smaken. Slutprodukten får emellertid inte innehålla mer än 20 gram sötningsmedel per liter, uttryckt som invertsocker.

g)

Om vinsprit har lagrats får den fortsätta att släppas ut på marknaden som ”vinsprit”, under förutsättning att den har lagrats lika länge eller längre än den lagringsperiod som föreskrivs avseende spritdrycker enligt definitionen i kategori 5.

h)

Denna förordning påverkar inte användningen av beteckningen ”Branntwein” i kombination med ordet ”essig” i presentationen och märkningen av vinäger.

5.    Brandy eller Weinbrand

a)

Brandy eller Weinbrand är en spritdryck som uppfyller följande krav:

i)

Den har framställts av vinsprit till vilken vindestillat får tillsättas, under förutsättning att vindestillatet har destillerats till en alkoholhalt som är lägre än 94,8 volymprocent och högst utgör 50 procent av den slutliga produktens alkoholhalt.

ii)

Den har lagrats i minst

ett år i ekbehållare med en volym på minst 1 000 liter, eller

sex månader på ekfat med en volym på mindre än 1 000 liter.

iii)

Den har en halt av flyktiga ämnen på minst 125 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent), som uteslutande härrör från destillering av de råvaror som använts.

iv)

Den har en metanolhalt på högst 200 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

b)

Alkoholhalten i brandy eller Weinbrand ska vara lägst 36 volymprocent.

c)

Alkohol får inte tillsättas, oavsett om denna är utspädd eller ej.

d)

Varken brandy eller Weinbrand får smaksättas. Detta utesluter inte traditionella framställningsmetoder.

e)

Brandy eller Weinbrand får endast innehålla tillsats av sockerkulör för att anpassa färgen.

f)

Brandy eller Weinbrand får sötas för att runda av den slutliga smaken. Slutprodukten får emellertid inte innehålla mer än 35 gram sötningsmedel per liter, uttryckt som invertsocker.

6.   Druvsprit eller sprit av druvrester

a)

Druvsprit eller sprit av druvrester är en spritdryck som uppfyller följande krav:

i)

Den har uteslutande framställts av druvrester som jästs och destillerats, antingen direkt genom vattenånga eller efter det att vatten tillsatts, och båda följande villkor har uppfyllts:

Varje destillering har gjorts till en alkoholhalt som är lägre än 86 volymprocent.

Den första destilleringen har gjorts tillsammans med själva fruktresterna.

ii)

En kvantitet jäsningsrester får tillsättas, dock högst 25 kilogram per 100 kilogram använda druvrester.

iii)

Den andel alkohol som erhållits från jäsningsresterna får uppgå till högst 35 procent av den totala andelen alkohol i den slutliga produkten.

iv)

Den har en halt av flyktiga ämnen på minst 140 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent), och har en metanolhalt på högst 1 000 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

b)

Alkoholhalten i druvsprit eller sprit av druvrester ska vara lägst 37,5 volymprocent.

c)

Alkohol får inte tillsättas, oavsett om denna är utspädd eller ej.

d)

Druvsprit eller sprit av druvrester får inte smaksättas. Detta utesluter inte traditionella framställningsmetoder.

e)

Druvsprit eller sprit av druvrester får endast innehålla tillsats av sockerkulör för att anpassa färgen.

f)

Druvsprit eller sprit av druvrester får sötas för att runda av den slutliga smaken. Slutprodukten får emellertid inte innehålla mer än 20 gram sötningsmedel per liter, uttryckt som invertsocker.

7.   Sprit av fruktrester

a)

Sprit av fruktrester är en spritdryck som uppfyller följande krav:

i)

Den har uteslutande framställts genom att andra fruktrester än druvrester jästs och destillerats, och båda följande villkor har uppfyllts:

Varje destillering har gjorts till en alkoholhalt som är lägre än 86 volymprocent.

Den första destilleringen har gjorts tillsammans med själva fruktresterna.

ii)

Den har en halt av flyktiga ämnen på lägst 200 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

iii)

Den har en metanolhalt på högst 1 500 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

iv)

Den har, i fråga om sprit av stenfruktrester, en cyanvätesyrahalt på högst 7 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

b)

Alkoholhalten i sprit av fruktrester ska vara lägst 37,5 volymprocent.

c)

Alkohol får inte tillsättas, oavsett om denna är utspädd eller ej.

d)

Sprit av fruktrester får inte smaksättas.

e)

Sprit av fruktrester får endast innehålla tillsats av sockerkulör för att anpassa färgen.

f)

Sprit av fruktrester får sötas för att runda av den slutliga smaken. Slutprodukten får emellertid inte innehålla mer än 20 gram sötningsmedel per liter, uttryckt som invertsocker.

g)

Den föreskrivna beteckningen ska bestå av namnet på frukten följt av ”sprit av fruktrester”. Om rester av flera olika frukter använts ska den föreskrivna beteckningen vara ”sprit av fruktrester” och får kompletteras med namnet på varje frukt i fallande ordning efter den kvantitet som använts

8.   Russinsprit eller raisin brandy

a)

Russinsprit eller raisin brandy är en spritdryck som uteslutande framställts genom destillering av den produkt som erhållits genom alkoholjäsning av extrakt av torkade druvor av sorterna ”Corinth Black” eller ”Moscatel d'Alexandrie”, och som har destillerats till en alkoholhalt som är lägre än 94,5 volymprocent, så att destillatet fått en arom och smak som härrör från de råvaror som använts.

b)

Alkoholhalten i russinsprit eller raisin brandy ska vara lägst 37,5 volymprocent.

c)

Alkohol får inte tillsättas, oavsett om denna är utspädd eller ej.

d)

Russinsprit eller raisin brandy får inte smaksättas.

e)

Russinsprit eller raisin brandy får endast innehålla tillsats av sockerkulör för att anpassa färgen.

f)

Russinsprit eller raisin brandy får sötas för att runda av den slutliga smaken. Slutprodukten får emellertid inte innehålla mer än 20 gram sötningsmedel per liter, uttryckt som invertsocker.

9.   Fruktsprit

a)

Fruktsprit är en spritdryck som uppfyller följande krav:

i)

Den har uteslutande framställts genom alkoholjäsning och destillering, med eller utan kärnor, av färska frukter med fruktkött, inklusive bananer, eller saft av sådana frukter, bär eller grönsaker.

ii)

Varje destillering har gjorts till en alkoholhalt som är lägre än 86 volymprocent, så att destillatet fått en arom och smak som härrör från de råvaror som använts.

iii)

Den har en halt av flyktiga ämnen på minst 200 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

iv)

Den har, i fråga om stenfruktsprit, en cyanvätesyrahalt på högst 7 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

b)

Fruktspritens metanolhalt får vara högst 1 000 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent); dock gäller följande:

i)

I fråga om fruktsprit som framställts av följande frukter eller bär, med avseende på vilken metanolhalten högst får uppgå till 1 200 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent):

Äpple (Malus domestica Borkh.),

Aprikos (Prunus armeniaca L.),

Plommon (Prunus domestica L.),

Quetsch (Prunus domestica L.),

Mirabell (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

Persika (Prunus persica (L.) Batsch),

Päron (Pyrus communis L.), dock ej Williamspäron (Pyrus communis L. cv ”Williams”),

Björnbär (Rubus sect. Rubus),

Hallon (Rubus idaeus L.).

ii)

I fråga om fruktsprit som framställts av frukter eller bär, med avseende på vilken metanolhalten högst får uppgå till 1 350 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent):

Kvitten (Cydonia oblonga Mill.),

Enbär (Juniperus communis L. eller Juniperus oxycedrus L.),

Williamspäron (Pyrus communis L. cv ”Williams”),

Svarta vinbär (Ribes nigrum L.),

Röda vinbär (Ribes rubrum L.),

Nypon (Rosa canina L.),

Fläderbär (Sambucus nigra L.),

Rönnbär (Sorbus aucuparia L.),

Äppelrönnbär (Sorbus domestica L.),

Oxelbär (Sorbus torminalis (L.) Crantz).

c)

Alkoholhalten i fruktsprit ska vara lägst 37,5 volymprocent.

d)

Fruktsprit får inte färgas.

e)

Utan hinder av led d i denna kategori och med avvikelse från livsmedelskategori 14.2.6 i del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 får dock sockerkulör användas för att justera färgen på fruktsprit som åldrats minst ett år i kontakt med trä.

f)

Alkohol får inte tillsättas, oavsett om denna är utspädd eller ej.

g)

Fruktsprit får inte smaksättas.

h)

Fruktsprit får sötas för att runda av den slutliga smaken. Slutprodukten får emellertid inte innehålla mer än 18 gram sötningsmedel per liter, uttryckt som invertsocker.

i)

Den föreskrivna beteckningen för fruktsprit ska vara ”sprit”, kompletterat med namnet på frukten, bäret eller grönsaken. På bulgariska, grekiska, kroatiska, polska, rumänska, slovakiska, slovenska och tjeckiska får den föreskrivna beteckningen anges med namnet på frukten, bäret eller grönsaken, kompletterat med ett suffix.

Alternativt får

i)

den föreskrivna beteckningen som avses i första stycket vara ”wasser”, använt tillsammans med namnet på frukten, eller

ii)

följande föreskrivna beteckningar användas i följande fall:

kirsch” för körsbärssprit (Prunus avium (L.) L.),

”plommon”, ”quetsch” eller ”slivovitz” för plommonsprit (Prunus domestica L.),

”mirabell” för mirabellsprit (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

”frukt av smultronträd” för sprit från frukt av smultronträd (Arbutus unedo L.),

”Golden Delicious” för äppelsprit (Malus domestica var. ”Golden Delicious”),

Obstler” för fruktsprit som framställts av frukt, med eller utan bär, förutsatt att minst 85 procent av mäsken erhållits från olika sorters äpplen, päron eller båda.

Namnet ”Williams” eller ”williams” får endast användas för utsläppande på marknaden av päronsprit som uteslutande framställts av päron av sorten ”Williams”.

Föreligger det risk för att slutkonsumenten kan ha svårt att förstå en av de föreskrivna beteckningarna som inte innehåller ordet ”sprit” som avses i detta led, ska beskrivningen, presentationen och märkningen innehålla ordet ”sprit”, eventuellt kompletterat med en förklaring.

j)

Om två eller flera frukter, bär eller grönsaker destilleras tillsammans ska produkten i förekommande fall släppas ut på marknaden under den föreskrivna beteckningen

”fruktsprit” för spritdrycker som uteslutande framställts genom destillering av frukt eller bär eller båda, eller

”grönsaksprit” för spritdrycker som uteslutande framställts genom destillering av grönsaker, eller

”frukt- och grönsakssprit” för spritdrycker som framställts genom destillering av en kombination av frukt, bär och grönsaker.

Den föreskrivna beteckningen får kompletteras med namnen på varje frukt, bär eller grönsak i fallande ordning efter den kvantitet som har använts.

10.   Äppelcidersprit, päroncidersprit samt äppel- och päroncidersprit

a)

Äppelcidersprit, päroncidersprit samt äppel- och päroncidersprit är spritdrycker som uppfyller följande krav:

i)

De har uteslutande framställts genom att äppel- eller päroncider destillerats till en alkoholhalt som är lägre än 86 volymprocent så att destillatet fått en arom och smak som härrör från frukterna.

ii)

De har en halt av flyktiga ämnen på minst 200 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

iii)

De har en metanolhalt på högst 1 000 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

b)

Alkoholhalten i äppelcidersprit, päroncidersprit samt äppel- och päroncidersprit ska vara lägst 37,5 volymprocent.

c)

Alkohol får inte tillsättas, oavsett om denna är utspädd eller ej.

d)

Äppelcidersprit, päroncidersprit samt äppel- och päroncidersprit får inte smaksättas. Detta utesluter inte traditionella framställningsmetoder.

e)

Äppelcidersprit, päroncidersprit samt äppel- och päroncidersprit får endast innehålla tillsats av sockerkulör för att anpassa färgen.

f)

Äppelcidersprit, päroncidersprit samt äppel- och päroncidersprit får sötas för att runda av den slutliga smaken. Slutprodukten får emellertid inte innehålla mer än 15 gram sötningsmedel per liter, uttryckt som invertsocker.

g)

Den föreskrivna beteckningen ska vara

”äppelcidersprit” för spritdrycker som uteslutande framställts genom destillering av äppelcider,

”päroncidersprit” för spritdrycker som uteslutande framställts genom destillering av päroncider, eller

”äppel- och päroncidersprit” för spritdrycker som framställts genom destillering av äppel- och päroncider.

11.   Honungssprit

a)

Honungssprit är en spritdryck som uppfyller följande krav:

i)

Den har uteslutande framställts genom jäsning och destillering av mäsk från honung.

ii)

Den har destillerats till en alkoholhalt som är lägre än 86 volymprocent, så att destillatet fått organoleptiska egenskaper som härrör från de råvaror som använts.

b)

Alkoholhalten i honungssprit ska vara lägst 35 volymprocent.

c)

Alkohol får inte tillsättas, oavsett om denna är utspädd eller ej.

d)

Honungssprit får inte smaksättas.

e)

Honungssprit får endast innehålla tillsats av sockerkulör för att anpassa färgen.

f)

Honungssprit får enbart sötas med honung för att runda av den slutliga smaken. Slutprodukten får emellertid inte innehålla mer än 20 gram honung per liter, uttryckt som invertsocker.

12.    Hefebrand eller sprit av jäsnings- eller pressrester

a)

Hefebrand eller sprit av jäsnings- eller pressrester är en spritdryck som uteslutande framställts genom destillering till en alkoholhalt som är lägre än 86 volymprocent av jäsningsrester av vin, jäsningsrester av öl eller jäsningsrester av jäst frukt.

b)

Alkoholhalten i Hefebrand eller sprit av jäsnings- eller pressrester ska vara lägst 38 volymprocent.

c)

Alkohol får inte tillsättas, oavsett om denna är utspädd eller ej.

d)

Hefebrand eller sprit av jäsnings- eller pressrester får inte smaksättas.

e)

Hefebrand eller sprit av jäsnings- eller pressrester får endast innehålla tillsats av sockerkulör för att anpassa färgen.

f)

Hefebrand eller sprit av jäsnings- eller pressrester får sötas för att runda av den slutliga smaken. Slutprodukten får emellertid inte innehålla mer än 20 gram sötningsmedel per liter, uttryckt som invertsocker.

g)

Den föreskrivna beteckningen ”Hefebrand” eller ”sprit av jäsnings- eller pressrester” ska kompletteras med namnet på den använda råvaran.

13.   Ölsprit

a)

Ölsprit är en spritdryck som uteslutande framställts genom direkt destillering av färskt öl under normalt tryck till en alkoholhalt som är lägre än 86 volymprocent, så att det erhållna destillatet fått organoleptiska egenskaper som härrör från ölet.

b)

Alkoholhalten i ölsprit ska vara lägst 38 volymprocent.

c)

Alkohol får inte tillsättas, oavsett om denna är utspädd eller ej.

d)

Ölsprit får inte smaksättas.

e)

Ölsprit får endast innehålla tillsats av sockerkulör för att anpassa färgen.

f)

Ölsprit får sötas för att runda av den slutliga smaken. Slutprodukten får emellertid inte innehålla mer än 20 gram sötningsmedel per liter, uttryckt som invertsocker.

14.    Topinambur eller jordärtskockssprit

a)

Topinambur eller jordärtskockssprit är en spritdryck som uteslutande framställts genom jäsning och destillering till en alkoholhalt som är lägre än 86 volymprocent av jordärtskockor (Helianthus tuberosus L.).

b)

Alkoholhalten i topinambur eller jordärtskockssprit ska vara lägst 38 volymprocent.

c)

Alkohol får inte tillsättas, oavsett om denna är utspädd eller ej.

d)

Topinambur eller jordärtskockssprit får inte smaksättas.

e)

Topinambur eller jordärtskockssprit får endast innehålla tillsats av sockerkulör för att anpassa färgen.

f)

Topinambur eller jordärtskockssprit får sötas för att runda av den slutliga smaken. Slutprodukten får emellertid inte innehålla mer än 20 gram sötningsmedel per liter, uttryckt som invertsocker.

15.   Vodka

a)

Vodka är en spritdryck som framställts av jordbruksalkohol som erhållits genom jäsning med hjälp av jäst från antingen

potatis eller spannmål eller båda,

andra jordbruksråvaror,

som destillerats så att de organoleptiska egenskaperna hos råvarorna och hos de biprodukter som erhållits genom jäsningen selektivt minskas.

Efter detta kan ytterligare destillering eller behandling med lämpliga processhjälpmedel eller båda, däribland behandling med aktivt kol, utföras för att ge drycken särskilda organoleptiska egenskaper.

De högsta halterna av restsubstanser för den jordbruksalkohol som används för att framställa vodka ska överensstämma med de halter som anges i artikel 5 d, metanolhalten får emellertid inte vara högre än 10 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

b)

Alkoholhalten i vodka ska vara lägst 37,5 volymprocent.

c)

Endast sådana naturliga aromämnen eller aromberedningar som finns i destillat som erhållits från de jästa råvarorna får tillsättas. Dessutom får drycken ges särskilda organoleptiska egenskaper, dock inte en dominerande arom.

d)

Vodka får inte färgas.

e)

Vodka får sötas för att runda av den slutliga smaken. Slutprodukten får emellertid inte innehålla mer än 8 gram sötningsmedel per liter, uttryckt som invertsocker.

f)

I beskrivningen, presentationen eller märkningen av vodka som inte enbart framställts av potatis eller spannmål eller båda ska det tydligt anges ”framställd av …” med tillägg av namnet på de råvaror som använts för att framställa jordbruksalkoholen. Denna uppgift ska anges i samma synfält som den föreskrivna beteckningen.

g)

Alternativt får den föreskrivna beteckningen vara ”vodka” i samtliga medlemsstater.

16.   Sprit (kompletterat med namnet på frukten, bäret eller nöten) som erhållits genom maceration och destillering

a)

Sprit (kompletterat med namnet på frukten, bäret eller nöten) som erhållits genom maceration och destillering är en spritdryck som uppfyller följande krav:

i)

Den har framställts genom

maceration av såväl delvis jästa som ojästa frukter, bär eller nötter enligt led ii, eventuellt med tillsats av högst 20 liter jordbruksalkohol eller tillsats av sprit eller destillat som härrör från samma frukt, bär eller nöt eller en kombination därav, per 100 kilogram jästa frukter, bär eller nötter,

följt av destillering; varje destillering ska göras till en alkoholhalt som är lägre än 86 volymprocent.

ii)

Den har framställts av följande frukter, bär eller nötter:

Aronia (Aronia Medik. nom cons.),

Svart aronia (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott),

Kastanj (Castanea sativa Mill.),

Citrusfrukter (Citrus spp.),

Hasselnöt (Corylus avellana L.),

Kråkbär (Empetrum nigrum L.),

Jordgubbar (Fragaria spp.),

Havtorn (Hippophae rhamnoides L.),

Järneksbär (Ilex aquifolium och Ilex cassine L.),

Körsbärskornell (Cornus mas),

Valnöt (Juglans regia L.),

Banan (Musa spp.),

Myrten (Myrtus communis L.),

Kaktusfikon (Opuntia ficus-indica (L.) Mill),

Passionsfrukt (Passiflora edulis Sims),

Hägg (Prunus padus L.),

Slånbär (Prunus spinosa L.),

Svarta vinbär (Ribes nigrum L.),

Vita vinbär (Ribes niveum Lindl.),

Röda vinbär (Ribes rubrum L.),

Krusbär (Ribes uva-crispa L. syn. Ribes grossularia),

Nypon (Rosa canina L.),

Åkerbär (Rubus arcticus L.),

Hjortron (Rubus chamaemorus L.),

Björnbär (Rubus sect. Rubus),

Hallon (Rubus idaeus L.),

Fläderbär (Sambucus nigra L.),

Rönnbär (Sorbus aucuparia L.),

Äppelrönnbär (Sorbus domestica L.),

Oxelbär (Sorbus torminalis (L.) Crantz),

Sött balsamplommon (Spondias dulcis Parkinson),

Gult balsamplommon (Spondias mombin L.),

Amerikanskt blåbär (Vaccinium corymbosum L.),

Vilt tranbär (Vaccinium oxycoccos L.),

Blåbär (Vaccinium myrtillus L.),

Lingon (Vaccinium vitis-idaea L.).

b)

Alkoholhalten i sprit (kompletterat med namnet på frukten, bäret eller nöten) som erhållits genom maceration och destillering ska vara lägst 37,5 volymprocent.

c)

Sprit (kompletterat med namnet på frukten, bäret eller nöten) som erhållits genom maceration och destillering får inte smaksättas.

d)

Sprit (kompletterat med namnet på frukten, bäret eller nöten) som erhållits genom maceration och destillering får inte färgas.

e)

Utan hinder av led d och med avvikelse från livsmedelskategori 14.2.6 i del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 får dock sockerkulör användas för att justera färgen på sprit (kompletterat med namnet på frukten, bäret eller nöten) som erhållits genom maceration och destillering och som åldrats minst ett år i kontakt med trä.

f)

Sprit (kompletterat med namnet på frukten, bäret eller nöten) som erhållits genom maceration och destillering får sötas för att runda av den slutliga smaken. Slutprodukten får emellertid inte innehålla mer än 18 gram sötningsmedel per liter, uttryckt som invertsocker.

g)

I beskrivningen, presentationen och märkningen av sprit (kompletterat med namnet på frukten, bäret eller nöten) som erhållits genom maceration och destillering ska ”erhållen genom maceration och destillering” anges i beskrivningen, presentationen eller märkningen, samt på flaskans framsidesetikett, med bokstäver av samma typsnitt, storlek och färg, och i samma synfält som ”sprit (kompletterat med namnet på frukten, bäret eller nöten)”.

17.    Geist (kompletterat med namnet på den frukt eller den råvara som använts)

a)

Geist (kompletterat med namnet på den frukt eller den råvara som använts) är en spritdryck som framställts genom att ojästa frukter och bär som förtecknas i led a ii) i kategori 16 eller grönsaker, nötter, andra växtdelar, såsom örter eller rosenblad, eller svamp fått macerera i jordbruksalkohol, följt av destillering till lägre än 86 volymprocent.

b)

Alkoholhalten i Geist (kompletterat med namnet på den frukt eller den råvara som använts) ska vara lägst 37,5 volymprocent.

c)

Geist (kompletterat med namnet på den frukt eller den råvara som använts) får inte smaksättas.

d)

Geist (kompletterat med namnet på den frukt eller den råvara som använts) får inte färgas.

e)

Geist (kompletterat med namnet på den frukt eller den råvara som använts) får sötas för att runda av den slutliga smaken. Slutprodukten får emellertid inte innehålla mer än 10 gram sötningsmedel per liter, uttryckt som invertsocker.

f)

Ordet ”-geist” som föregås av ett annat ord än namnet på en frukt, en växt eller en annan råvara får komplettera den föreskrivna beteckningen för andra spritdrycker och alkoholhaltiga drycker, under förutsättning att sådan användning inte vilseleder konsumenten.

18.   Gentiana

a)

Gentiana är en spritdryck som har framställts av ett destillat av gentiana, som i sin tur erhållits genom jäsning av gentianarot, med eller utan tillsats av jordbruksalkohol.

b)

Alkoholhalten i gentiana ska vara lägst 37,5 volymprocent.

c)

Gentiana får inte smaksättas.

19.   Enbärskryddad spritdryck

a)

En enbärskryddad spritdryck är en spritdryck som har framställts genom att jordbruksalkohol, sädessprit, sädesdestillat eller en kombination därav smaksatts med enbär (Juniperus communis L. eller Juniperus oxycedrus L.).

b)

Alkoholhalten i enbärskryddad spritdryck ska vara lägst 30 volymprocent.

c)

Aromämnen, aromberedningar, växter med aromgivande egenskaper eller delar av växter med aromgivande egenskaper eller en kombination därav får användas utöver enbär, men de organoleptiska egenskaperna för enbär ska kunna urskiljas, även om de ibland är försvagade.

d)

En enbärskryddad spritdryck får ha de föreskrivna beteckningarna ”Wacholder” eller ”genebra”.

20.    Gin

a)

Gin är en enbärskryddad spritdryck som har framställts genom att jordbruksalkohol smaksatts med enbär (Juniperus communis L.).

b)

Alkoholhalten i gin ska vara lägst 37,5 volymprocent.

c)

Aromämnen, aromberedningar eller båda ska användas i framställningen av gin så att smaken av enbär dominerar.

d)

Beteckningen ”gin” får kompletteras med ordet ”dry” om den inte innehåller tillsatser i form av sötningsmedel som överstiger 0,1 gram sötningsmedel per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker.

21.   Destillerad gin

a)

Destillerad gin är en av följande:

i)

En enbärskryddad spritdryck som framställts uteslutande genom att jordbruksalkohol med en ursprunglig alkoholhalt om lägst 96 volymprocent, destillerats tillsammans med enbär (Juniperus communis L.) och andra växter, under förutsättning att enbärssmaken dominerar.

ii)

En kombination av den produkt som erhållits genom en sådan destillering och jordbruksalkohol med samma sammansättning, renhet och alkoholhalt. Aromämnen, sådana aromberedningar som avses i kategori 20.c eller båda får användas för att smaksätta destillerad gin.

b)

Alkoholhalten i destillerad gin ska vara lägst 37,5 volymprocent.

c)

Sådan gin som framställts genom att endast essenser eller aromämnen tillsatts i jordbruksalkohol ska inte betraktas som destillerad gin.

d)

Beteckningen ”destillerad gin” får kompletteras med eller innehålla ordet ”dry” om den inte innehåller tillsatser i form av sötningsmedel som överstiger 0,1 gram sötningsmedel per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker.

22.    London gin

a)

London gin är destillerad gin som uppfyller följande krav:

i)

Den har uteslutande framställts av jordbruksalkohol, har en metanolhalt på högst 5 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent), och dess arom härrör uteslutande från jordbruksalkohol som destillerats tillsammans med allt naturligt växtmaterial som använts.

ii)

Det erhållna destillatet har en alkoholhalt på lägst 70 volymprocent.

iii)

Om ytterligare jordbruksalkohol eventuellt tillsätts ska denna uppfylla kraven i artikel 5 men ge en metanolhalt på högst 5 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

iv)

Den är inte färgad.

v)

Den får inte sötas med mer än 0,1 gram sötningsmedel per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker.

vi)

Den får inte innehålla några andra ingredienser än de ingredienser som avses i leden i, iii och v samt vatten.

b)

Alkoholhalten i London gin ska vara lägst 37,5 volymprocent.

c)

Beteckningen ”London gin” får kompletteras med eller innehålla ordet ”dry”.

23.   Kumminkryddad spritdryck eller Kümmel

a)

Kumminkryddad spritdryck eller Kümmel är en spritdryck som framställts genom att jordbruksalkohol smaksatts med kummin (Carum carvi L.).

b)

Alkoholhalten i kumminkryddad spritdryck eller Kümmel ska vara lägst 30 volymprocent.

c)

Aromämnen, aromberedningar eller båda får dessutom användas, men smaken av kummin ska dominera.

24.    Akvavit eller aquavit

a)

Akvavit eller aquavit är en spritdryck som smaksatts med kummin, dillfrö eller båda och som framställts genom användning av jordbruksalkohol som smaksatts med ett destillat av växter eller kryddor.

b)

Alkoholhalten i akvavit eller aquavit ska vara lägst 37,5 volymprocent.

c)

Naturliga aromämnen, aromberedningar eller båda får dessutom användas, men smaken ska till stor del härröra från destillat av kummin (Carum carvi L.), dillfrön (Anethum graveolens L.) eller båda; eteriska oljor får inte användas.

d)

Bitterämnena får inte tydligt dominera smaken. Torrsubstanshalten får vara högst 1,5 gram per 100 milliliter.

25.   Aniskryddad spritdryck

a)

Aniskryddad spritdryck är en spritdryck som framställts genom att jordbruksalkohol smaksatts med naturliga extrakt av stjärnanis (Illicium verum Hook f.), anis (Pimpinella anisum L.), fänkål (Foeniculum vulgare Mill.) eller andra växter som innehåller samma aromatiska huvudbeståndsdelar, samt enligt en av följande processer eller en kombination av dessa:

i)

Maceration, destillering eller båda.

ii)

Destillering tillsammans med frön eller andra delar av de växter som anges ovan.

iii)

Tillsats av naturliga, destillerade extrakt av växter med smak av anisfrön.

b)

Alkoholhalten i aniskryddad spritdryck ska vara lägst 15 volymprocent.

c)

Aniskryddad spritdryck får endast smaksättas med aromberedningar och naturliga aromämnen.

d)

Andra naturliga växtextrakt eller aromatiska frön får också användas, men anissmaken ska dominera.

26.    Pastis

a)

Pastis är en spritdryck som smaksatts med anisfrön och som innehåller naturliga extrakt av lakritsrot (Glycyrrhiza spp.), vilket innebär att den också innehåller sådana färgämnen som kallas ”chalkoner” samt glycyrrhizinsyra, med halter på lägst 0,05 och högst 0,5 gram per liter.

b)

Alkoholhalten i pastis ska vara lägst 40 volymprocent.

c)

Pastis får endast smaksättas med aromberedningar och naturliga aromämnen.

d)

Pastis ska innehålla mindre än 100 gram sötningsmedel per liter, uttryckt i invertsocker, och ha en anetolhalt på lägst 1,5 och högst 2 gram per liter.

27.    Pastis de Marseille

a)

Pastis de Marseille är en pastis med en utpräglad anissmak med en anetolhalt på mellan 1,9 och 2,1 gram per liter.

b)

Alkoholhalten i pastis de Marseille ska vara lägst 45 volymprocent.

c)

Pastis de Marseille får endast smaksättas med aromberedningar och naturliga aromämnen.

28.    Anis eller janeževec

a)

Anis eller janeževec är en aniskryddad spritdryck, vars karakteristiska arom uteslutande härrör från anis (Pimpinella anisum L.), stjärnanis (Illicium verum Hook f.) eller fänkål (Foeniculum vulgare Mill.) eller en kombination av dessa.

b)

Alkoholhalten i anis eller janeževec ska vara lägst 35 volymprocent.

c)

Anis or janeževec får endast smaksättas med aromberedningar och naturliga aromämnen.

29.   Destillerad anis

a)

Destillerad anis är en anis som innehåller alkohol som destillerats tillsammans med frön som avses i kategori 28.a och, i fråga om geografiska beteckningar, mastix och andra aromatiska frön, växter och frukter; denna alkohol ska utgöra minst 20 procent av alkoholhalten i destillerad anis.

b)

Alkoholhalten i destillerad anis ska vara lägst 35 volymprocent.

c)

Destillerad anis får endast smaksättas med aromberedningar och naturliga aromämnen.

30.   Bittra spritdrycker eller bitter

a)

Bittra spritdrycker eller bitter är spritdrycker med en dominerande bitter smak, som framställts genom att jordbruksalkohol eller destillat av jordbruksprodukter eller båda smaksatts med aromämnen eller aromberedningar eller båda.

b)

Alkoholhalten i bittra spritdrycker eller bitter ska vara lägst 15 volymprocent.

c)

Utan att det påverkar användningen av sådana beteckningar i presentationen och märkningen av andra livsmedel än spritdrycker får bittra spritdrycker eller bitter också släppas ut på marknaden under namnen ”bitter” eller ”bitter”, med eller utan ytterligare en beteckning.

d)

Utan hinder av led c får beteckningen ”bitter” eller ”bitter” användas i beskrivningen, presentationen och märkningen av bittra likörer.

31.   Smaksatt vodka

a)

Smaksatt vodka är en vodka som har getts en annan dominerande arom än den som härrör från de råvaror som använts för att framställa vodkan.

b)

Alkoholhalten i smaksatt vodka ska vara lägst 37,5 volymprocent.

c)

Smaksatt vodka får sötas, egaliseras, smaksättas, lagras eller färgas.

d)

När smaksatt vodka sötas ska slutprodukten innehålla mindre än 100 gram sötningsmedel per liter, uttryckt som invertsocker.

e)

Den föreskrivna beteckningen för smaksatt vodka får också utgöras av namnet på en dominerande arom i kombination med ordet ”vodka”. Beteckningen ”vodka” på ett officiellt EU-språk får ersättas av ”vodka”.

32.   Spritdryck med slånbärsarom eller pacharán

a)

Spritdryck med slånbärsarom eller pacharán är en spritdryck som har en dominerande slånbärssmak och som framställts genom maceration av slånbär (Prunus spinosa) i jordbruksalkohol, med tillsats av naturliga extrakt av anis, destillat av anis eller båda,

b)

Den lägsta alkoholhalten för en spritdryck med slånbärsarom eller pacharán ska vara 25 volymprocent.

c)

För framställning av en spritdryck med slånbärsarom eller pacharán ska en minimikvantitet på 125 gram slånbär per liter slutprodukt ha använts.

d)

En spritdryck med slånbärsarom eller pacharán ska ha en halt av sötningsmedel, uttryckt som invertsocker, på mellan 80 och 250 gram per liter slutprodukt.

e)

De organoleptiska egenskaperna, färgen och smaken för en spritdryck med slånbärsarom eller pacharán ska uteslutande härröra från den frukt som använts och anis.

f)

Beteckningen ”pacharán” får användas som föreskriven beteckning endast om produkten framställts i Spanien. Om produkten framställts utanför Spanien får ”pacharán” endast användas för att komplettera den föreskrivna beteckningen ”Spritdryck med slånbärsarom”, förutsatt att detta åtföljs av orden ”framställd i …”, följt av namnet på den medlemsstat eller det tredjeland där produkten framställts.

33.   Likör

a)

Likör är en spritdryck

i)

som har en lägsta halt av sötningsmedel, uttryckt som invertsocker, på

70 gram per liter, i fråga om körsbärs- eller surkörsbärslikör vars alkohol uteslutande utgörs av körsbärs- eller surkörsbärssprit,

80 gram per liter, i fråga om likörer som enbart smaksätts med gentiana eller någon liknande växter eller malört,

100 gram per liter, i fråga om övriga likörer.

ii)

som har framställts av jordbruksalkohol, destillat av jordbruksprodukter eller en eller flera spritdrycker eller en kombination av dessa produkter, som har sötats och där en eller flera aromer, jordbruksprodukter eller livsmedel har tillsatts.

b)

Alkoholhalten i likör ska vara lägst 15 volymprocent.

c)

Aromämnen och aromberedningar får användas i framställningen av likör.

Följande likörer får emellertid endast smaksättas med livsmedel som används som aromer, aromberedningar och naturliga aromämnen:

i)

Fruktlikörer av

ananas (Ananas),

citrusfrukt (Citrus L.),

havtorn (Hippophae rhamnoides L.),

mullbär (Morus alba, Morus rubra),

surkörsbär (Prunus cerasus),

körsbär (Prunus avium),

svarta vinbär (Ribes nigrum L.),

åkerbär (Rubus arcticus L.),

hjortron (Rubus chamaemorus L.),

hallon (Rubus idaeus L.),

vilt tranbär (Vaccinium oxycoccos L.),

blåbär (Vaccinium myrtillus L.),

lingon (Vaccinium vitis-idaea L.).

ii)

Örtlikörer av

malört (Artemisia genepi),

gentiana (Gentiana L.),

mynta (Mentha L.),

anisfrö (Pimpinella anisum L.).

d)

Den föreskrivna beteckningen får vara ”liqueur” i samtliga medlemsstater, och

för likörer som framställts genom maceration av surkörsbär eller körsbär (Prunus cerasus eller Prunus avium) i jordbruksalkohol, får den föreskrivna beteckningen vara ”guignolet” eller ”češnjevec”, med eller utan ordet ”likör”,

för likörer som framställts genom maceration av surkörsbär (Prunus cerasus) i jordbruksalkohol, får den föreskrivna beteckningen vara ”ginja” eller ”ginjinha” eller ”višnjevec”, med eller utan ordet ”likör”,

för likörer vars innehåll av alkohol uteslutande kommer från rom, får den föreskrivna beteckningen vara ”punch au rhum”, med eller utan ordet ”likör”,

utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3.2, artikel 10.5 b och artikel 11 i fråga om likörer som innehåller mjölk eller mjölkprodukter, får den föreskrivna beteckningen vara ”grädde”, kompletterat med namnet på den råvara som använts för att ge likören dess dominerande arom, med eller utan ordet ”likör”.

e)

Följande sammansatta beteckningar får användas i beskrivningen, presentationen och märkningen av likörer som framställts inom unionen när jordbruksalkohol eller destillat av jordbruksprodukter används enligt etablerade framställningsmetoder:

prune brandy.

orange brandy.

apricot brandy.

cherry brandy.

solbaerrom eller svartvinbärsrom.

I fråga om beskrivning, presentation och märkning av de likörer som avses i detta led ska den sammansatta beteckningen anges på en och samma rad med enhetliga bokstäver av samma typsnitt och färg, och ordet ”likör” ska anges alldeles intill och med minst lika stora bokstäver. Om alkoholen inte kommer från spritdrycken i fråga ska dess ursprung anges på etiketten, i samma synfält som den sammansatta beteckningen och ordet ”likör”, antingen genom att antingen typen av jordbruksalkohol eller ordet ”jordbruksalkohol” anges, i båda fallen föregånget av ”framställd av” eller ”framställd med användande av”.

f)

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 11, 12 och 13.4 får den föreskrivna beteckningen ”likör” kompletteras med namnet på en arom eller ett livsmedel som ger spritdrycken dess dominerande arom, under förutsättning att spritdrycken får sin smak genom livsmedel som används som aromer, aromberedningar och naturliga aromämnen, som härrör från den råvara som anges i aromens eller livsmedlets namn, kompletterat med aromämnen endast om det är nödvändigt för att förstärka smaken av den råvaran.

34.   Crème de (kompletterat med namnet på den frukt eller annan råvara som använts)

a)

Crème de (kompletterat med namnet på en frukt eller annan råvara som använts) är en likör som har en lägsta halt av sötningsmedel på 250 gram per liter, uttryckt som invertsocker.

b)

Alkoholhalten i crème de (kompletterat med namnet på en frukt eller annan råvara som använts) ska vara lägst 15 volymprocent.

c)

Aromämnen och aromberedningar för denna spritdryck ska användas enligt reglerna för kategori 33.

d)

De råvaror som använts ska inte omfatta mjölkprodukter.

e)

Den frukt eller annan råvara som används i den föreskrivna beteckningen ska vara den frukt eller den råvara som ger spritdrycken dess dominerande arom.

f)

Den föreskrivna beteckningen får kompletteras med ordet ”likör”.

g)

Den föreskrivna beteckningen ”crème de cassis” får endast användas för likörer som framställts av svarta vinbär och som har en halt av sötningsmedel på mer än 400 gram per liter, uttryckt som invertsocker.

35.    Sloe gin

a)

Sloe gin är en likör som framställts genom att slånbär fått macerera i gin, eventuellt med tillsats av slånbärssaft.

b)

Alkoholhalten i sloe gin ska vara lägst 25 volymprocent.

c)

Endast naturliga aromämnen och aromberedningar får användas i framställningen av sloe gin.

d)

Den föreskrivna beteckningen får kompletteras med ordet ”likör”.

36.    Sambuca

a)

Sambuca är en färglös aniskryddad likör som uppfyller följande krav:

i)

Den innehåller destillat av anis (Pimpinella anisum L.), stjärnanis (Illicium verum L.) eller andra aromatiska örter.

ii)

Den har en lägsta halt av sötningsmedel på 350 gram per liter, uttryckt som invertsocker.

iii)

Den har en naturlig anetolhalt på lägst 1 och högst 2 gram per liter.

b)

Alkoholhalten i sambuca ska vara lägst 38 volymprocent.

c)

Aromämnen och aromberedningar för sambuca ska användas enligt reglerna för kategori 33.

d)

Sambuca får inte färgas.

e)

Den föreskrivna beteckningen får kompletteras med ordet ”likör”.

37.    Maraschino, marrasquino eller maraskino

a)

Maraschino, marrasquino eller maraskino är en färglös likör som i första hand fått sin smaksättning från ett destillat av marascakörsbär, eller från den produkt som framställts genom att körsbär eller delar av körsbär fått macerera i jordbruksalkohol eller i ett destillat av marascakörsbär, med en halt av sötningsmedel som ska vara lägst 250 gram per liter, uttryckt som invertsocker.

b)

Alkoholhalten i maraschino, marrasquino eller maraskino ska vara lägst 24 volymprocent.

c)

Aromämnen och aromberedningar för maraschino, marrasquino eller maraskino ska användas enligt reglerna för kategori 33.

d)

Maraschino, marrasquino eller maraskino får inte färgas.

e)

Den föreskrivna beteckningen får kompletteras med ordet ”likör”.

38.    Nocino eller orehovec

a)

Nocino eller orehovec är en likör som fått sin smak från i första hand maceration, eller av maceration och destillering, av hela gröna valnötter (Juglans regia L.), med en halt av sötningsmedel som ska vara lägst 100 gram per liter, uttryckt som invertsocker.

b)

Alkoholhalten i nocino eller orehovec ska vara lägst 30 volymprocent.

c)

Aromämnen och aromberedningar för nocino eller orehovec ska användas enligt reglerna för kategori 33.

d)

Den föreskrivna beteckningen får kompletteras med ordet ”likör”.

39.   Ägglikör eller advocaat eller avocat eller advokat

a)

Ägglikör eller advocaat eller avocat eller advokat är en likör, smaksatt eller inte, som framställts från jordbruksalkohol, destillat av jordbruksprodukter eller spritdryck, eller en kombination av dessa, och vars ingredienser är kvalitetsäggula, äggvita och socker eller honung eller båda. Socker- eller honungshalten ska vara lägst 150 gram per liter, uttryckt som invertsocker. Halten av ren äggula ska vara lägst 140 gram per liter i slutprodukten. Om ägg från hönor av andra raser än Gallus gallus används ska detta anges på etiketten.

b)

Alkoholhalten i ägglikör eller advocaat eller avocat eller advokat ska vara lägst 14 volymprocent.

c)

Endast livsmedel som används som aromer, aromämnen och aromberedningar får användas i framställningen av ägglikör eller advocaat eller avocat eller advokat.

d)

Mjölkprodukter får användas i framställningen av ägglikör eller advocaat eller avocat eller advokat.

40.   Likör med ägg

a)

Likör med ägg är en likör, smaksatt eller inte, som framställts från jordbruksalkohol, från ett destillat av jordbruksprodukter, från en spritdryck eller en kombination av dessa, och vars karakteristiska ingredienser är kvalitetsäggula, äggvita och socker eller honung eller båda. Socker- eller honungshalten ska vara lägst 150 gram per liter, uttryckt som invertsocker. Halten av äggula ska vara lägst 70 gram per liter i slutprodukten.

b)

Alkoholhalten i likör med ägg ska vara lägst 15 volymprocent.

c)

Endast livsmedel som används som aromer, naturliga aromämnen och aromberedningar får användas i framställningen av likör med ägg.

d)

Mjölkprodukter får användas i framställningen av likör med ägg.

41.    Mistrà

a)

Mistrà är en färglös spritdryck som smaksatts med anisfrö eller naturlig anetol och som uppfyller följande krav:

i)

Den har en anetolhalt på lägst 1 och högst 2 gram per liter.

ii)

Den får också innehålla ett destillat av aromatiska örter.

iii)

Den har inte sötats.

b)

Alkoholhalten i mistrà ska vara lägst 40 och högst 47 volymprocent.

c)

Mistrà får endast smaksättas med aromberedningar och naturliga aromämnen.

d)

Mistrà får inte färgas.

42.    Väkevä glögi eller spritglögg

a)

Väkevä glögi eller spritglögg är en spritdryck som framställts genom att vin eller vinprodukter och jordbruksalkohol smaksatts med kryddnejlika, kanel eller båda genom en av följande processer eller en kombination av dessa:

i)

maceration eller destillering,

ii)

destillering av alkoholen tillsammans med delar av ovannämnda kryddor,

iii)

tillsats av naturliga aromämnen av kryddnejlika eller kanel.

b)

Alkoholhalten i väkevä glögi eller spritglögg ska vara lägst 15 volymprocent.

c)

Väkevä glögi eller spritglögg får endast smaksättas med aromämnen, aromberedningar eller andra aromer men aromen av de kryddor som anges i led a ska dominera.

d)

Halten av vin eller vinprodukter får vara högst 50 procent i slutprodukten.

43.    Berenburg eller Beerenburg

a)

Berenburg eller Beerenburg är en spritdryck som uppfyller följande krav:

i)

Den har framställts av jordbruksalkohol.

ii)

Den har framställts genom maceration av frukt eller växter, eller delar därav.

iii)

Den har smaksatts med ett destillat av gentianarot (Gentiana lutea L.), enbär (Juniperus communis L.) och lagerblad (Laurus nobilis L.).

iv)

Dess färg varierar från ljusbrun till mörkbrun.

v)

Den får sötas till en högsta halt på 20 gram sötningsmedel per liter, uttryckt som invertsocker.

b)

Alkoholhalten i Berenburg eller Beerenburg ska vara lägst 30 volymprocent.

c)

Berenburg eller Beerenburg får endast smaksättas med aromberedningar och naturliga aromämnen.

44.   Honungsnektar eller mjödnektar

a)

Honungsnektar eller mjödnektar är en spritdryck som framställts genom smaksättning av en blandning av jäst honungsmäsk och honungsdestillat, jordbruksalkohol eller båda med ett innehåll av jäst honungsmäsk på minst 30 volymprocent.

b)

Alkoholhalten i honungsnektar eller mjödnektar ska vara lägst 22 volymprocent.

c)

Honungsnektar eller mjödnektar får endast smaksättas med aromberedningar och naturliga aromämnen, under förutsättning att honungssmaken är dominerande.

d)

Honungsnektar eller mjödnektar får endast sötas med honung.


BILAGA II

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VISSA ANDRA SPRITDRYCKER

1.   Rum-Verschnitt framställs i Tyskland och erhålls genom att rom och jordbruksalkohol blandas på ett sådant sätt att minst 5 procent av alkoholen i slutprodukten kommer från rom. Alkoholhalten i Rum-Verschnitt ska vara lägst 37,5 volymprocent. Ordet ”Verschnitt” ska finnas med i beskrivningen, presentationen eller märkningen, och det ska anges med bokstäver av samma typsnitt, storlek och färg samt på samma rad som ordet ”Rum” och, när det gäller flaskor, på framsidesetiketten. Den föreskrivna beteckningen för denna produkt ska vara ”spritdryck”. I fall då Rum-Verschnitt släpps ut på marknaden utanför Tyskland ska alkoholsammansättningen anges på etiketten.

2.   Slivovice framställs i Tjeckien och erhålls genom att jordbruksalkohol blandas in i plommondestillat före den sista destilleringen på ett sådant sätt att minst 70 procent av alkoholen i slutprodukten kommer från plommondestillat. Den föreskrivna beteckningen för denna produkt ska vara ”spritdryck”. Namnet slivovice får läggas till om det anges i samma synfält på framsidesetiketten. Om ”slivovice” släpps ut på marknaden utanför Tjeckien ska alkoholsammansättningen anges på etiketten. Denna bestämmelse påverkar inte användningen av de föreskrivna beteckningarna för fruktsprit i kategori 9 i bilaga I.

3.   Guignolet Kirsch framställs i Frankrike och erhålls genom att guignolet och kirsch blandas, varvid minst 3 procent av den totala halten av ren alkohol i slutprodukten ska komma från kirsch. Ordet ”guignolet” ska finnas med i beskrivningen, presentationen och märkningen, och det ska anges med bokstäver av samma typsnitt, storlek och färg samt på samma rad som ordet ”kirsch” och, när det gäller flaskor, på framsidesetiketten. Den föreskrivna beteckningen för denna produkt ska vara ”likör”. Alkoholsammansättningen ska ange halten av ren alkohol i volymprocent som guignolet och kirsch utgör av den totala halten av ren alkohol i volymprocent i guignolet kirsch.


BILAGA III

LAGRINGSSYSTEMET DYNAMISK LAGRING ELLER ”CRIADERAS Y SOLERA” ELLER ”SOLERA E CRIADERAS

Lagringssystemet dynamisk lagring eller ”criaderas y solera” eller ”solera e criaderas” går ut på regelbunden extraktion av en del av den brandy som finns i de olika ekfat eller behållare som utgör en lagringsskala och motsvarande påfyllningar av brandy som extraherats från den föregående lagringsskalan.

Definitioner

Lagringsskala : var och en av de uppsättningar ekfat eller behållare med samma mognadsgrad, mellan vilka brandyn förflyttas under lagringsprocessen. Varje skala kallas ”criadera”, utom den sista, som används innan brandyn tappas, vilken kallas ”solera”.

Extraktion : den delvolym brandy som tappas från respektive ekfat och behållare i en lagringsskala för att sedan föras över i de ekfat och behållare som tillhör nästa lagringsskala eller – i fallet med solera – för att fraktas.

Påfyllning : den volym brandy från ekfat och behållare i en viss lagringsskala som förs över i och blandas med innehållet i ekfat och behållare i nästa lagringsskala baserat på ålder.

Genomsnittsålder : den tidsperiod som motsvarar rotationen av det totala lagret av brandy som finns i lagringsprocessen, beräknad genom att dividera den totala volymen av brandy som finns i samtliga lagringsskalor med volymen av de extraktioner som gjorts från den sista skalan – solera – under ett år.

Genomsnittsåldern för den brandy som tappas från soleran ska beräknas enligt följande formel: t = Vt/Ve, där

t är genomsnittsåldern, utryckt i år,

Vt är den totala lagervolymen i lagringssystemet, uttryckt i liter ren alkohol,

Ve är den totala produktvolym som under ett år extraheras för frakt, uttryckt i liter ren alkohol.

I fallet med ekfat eller behållare med en volym på mindre än 1 000 liter ska antalet årliga extraktioner och påfyllningar vara lika många eller färre än det dubbla antalet skalor i systemet, för att säkerställa att den yngsta komponenten har lagrats i sex månader eller mer.

I fallet med ekfat och behållare med en volym på minst 1 000 liter ska antalet årliga extraktioner och påfyllningar vara lika många eller färre än antalet skalor i systemet, för att säkerställa att den yngsta komponenten har lagrats i ett år eller mer.


BILAGA IV

Jämförelsetabell

Denna förordning

Förordning (EG) nr 110/2008

Artikel 1.1 och 1.2

Artikel 1.1 och 1.2

Artikel 2 a–d

Artikel 2.1 och 2.3

Artikel 2 e

Artikel 2.2

Artikel 2 f

Bilaga I, punkt 6

Artikel 3.1

Artikel 8

Artikel 3.2 och 3.3

Artikel 10

Artikel 3.4

Artikel 15.1

Artikel 3.5

Artikel 3.6

Artikel 3.7

Artikel 15.3 tredje stycket

Artikel 3.8

Artikel 3.9 och 3.10

Artikel 11.2 och bilaga I, punkt 4

Artikel 3.11 och 3.12

Bilaga I, punkt 7

Artikel 4.1

Artikel 7 och bilaga I, punkt 14

Artikel 4.2

Artikel 7 och bilaga I, punkt 15

Artikel 4.3

Artikel 7 och bilaga I, punkt 16

Artikel 4.4

Artikel 4.5

Bilaga I, punkt 17

Artikel 4.6

Artikel 4.7

Bilaga I, punkt 2

Artikel 4.8

Bilaga I, punkt 3

Artikel 4.9

Bilaga I, punkt 3

Artikel 4.10

Bilaga I, punkt 5

Artikel 4.11

Bilaga I, punkt 8

Artikel 4.12

Bilaga I, punkt 9

Artikel 4.13

Artikel 4.14

Artikel 4.15

Artikel 4.16

Artikel 4.17

Artikel 4.18

Artikel 4.19 och 4.20

Bilaga I, punkt 10

Artikel 4.21

Artikel 4.22

Artikel 4.23

Bilaga I, punkt 11

Artikel 4.24

Bilaga I, punkt 12

Artikel 5

Bilaga I, punkt 1

Artikel 6.1

Artikel 3.1

Artikel 6.2

Artikel 3.3

Artikel 6.3

Artikel 3.4

Artikel 7.1

Artikel 4

Artikel 7.2

Artikel 5.1

Artikel 7.3

Artikel 5.2

Artikel 7.4

Artikel 5.3

Artikel 8.1

Artikel 26

Artikel 8.2

Artikel 1.3

Artikel 8.3

Artikel 8.4

Artikel 9

Artikel 10.1

Artikel 10.2

Artikel 9.1

Artikel 10.3

Artikel 9.2

Artikel 10.4

Artikel 9.3

Artikel 10.5

Artikel 9.5 och 9.6

Artikel 10.6 a–c, e och f

Artikel 10.6 d

Artikel 12.2

Artikel 10.7 första stycket

Artikel 9.4 och 9.7

Artikel 10.7 andra stycket

Artikel 11.1

Artikel 10.1 och 10.2

Artikel 11.2 och 11.3

Artikel 12.1

Artikel 10.1

Artikel 12.2, 12.3 och 12.4

Artikel 13.1

Artikel 12.1

Artikel 13.2

Artikel 9.9

Artikel 13.3 första och andra stycket

Artikel 11.4

Artikel 13.3 tredje stycket

Artikel 11.5

Artikel 13.3 fjärde stycket

Artikel 13.4 första stycket

Artikel 11.3

Artikel 13.4 andra stycket

Artikel 11.4

Artikel 13.4 tredje stycket

Artikel 11.5

Artikel 13.5

Artikel 13.6

Artikel 12.3

Artikel 13.7

Artikel 14.1

Bilaga I, punkt 13

Artikel 14.2

Artikel 15.1

Artikel 14.2

Artikel 15.2

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 13

Artikel 18

Artikel 19.1

Artikel 12.3

Artikel 19.2

Artikel 20 a

Artikel 20 b

Artikel 28.2

Artikel 20 c

Artikel 20 d

Artikel 21.1

Artikel 21.2

Artikel 16

Artikel 21.3

Artikel 15.3 första stycket

Artikel 21.4

Artikel 22.1 första stycket

Artikel 17.4

Artikel 22.1 andra stycket

Artikel 22.2

Artikel 23.1, inledningen och leden a, b och c

Artikel 23.1 andra stycket

Artikel 17.3

Artikel 23.2

Artikel 17.1 andra meningen

Artikel 24.1–24.4

Artikel 24.5, 24.6 och 24.7

Artikel 17.2

Artikel 24.8

Artikel 17.3

Artikel 24.9

Artikel 17.1 första meningen

Artikel 25

Artikel 26.1 första stycket

Artikel 17.5

Artikel 26.1 andra stycket

Artikel 26.2

Artikel 17.6

Artikel 27.1

Artikel 17.7 första meningen

Artikel 27.2, 27.3 och 27.4

Artikel 27.5

Artikel 17.7 andra meningen

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30.1, 30.2 och 30.3

Artikel 17.8 första meningen

Artikel 30.4 första stycket

Artikel 17.8 andra meningen

Artikel 30.4 andra stycket

Artikel 31

Artikel 21

Artikel 32

Artikel 18

Artikel 33.1

Artikel 15.2

Artikel 33.2 och 33.3

Artikel 34.1, 34.2 och 34.3

Artikel 19

Artikel 34.4

Artikel 35.1 första stycket

Artikel 15.3 andra stycket

Artikel 35.1 andra stycket

Artikel 35.2

Artikel 23.3

Artikel 35.3

Artikel 36.1

Artikel 23.1

Artikel 36.2

Artikel 23.2

Artikel 37

Artikel 38.1

Artikel 38.2

Artikel 22.1

Artikel 38.3

Artikel 22.2

Artikel 38.4

Artikel 38.5

Artikel 22.3

Artikel 38.6

Artikel 22.4

Artikel 39.1

Artikel 39.2 och 39.3

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43.1

Artikel 24.1

Artikel 43.2

Artikel 24.3

Artikel 44.1

Artikel 24.2

Artikel 44.2

Artikel 45

Artikel 6

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 25

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 29

Artikel 50

Artikel 28

Artikel 51

Artikel 30

Bilaga I, kategorierna 1–31

Bilaga II, kategorierna 1–31

Bilaga I, kategori 32

Bilaga II, kategori 37a

Bilaga I, kategori 33

Bilaga II, kategori 32

Bilaga I, kategori 34

Bilaga II, kategori 33

Bilaga I, kategori 35

Bilaga II, kategori 37

Bilaga I, kategori 36

Bilaga II, kategori 38

Bilaga I, kategori 37

Bilaga II, kategori 39

Bilaga I, kategori 38

Bilaga II, kategori 40

Bilaga I, kategori 39

Bilaga II, kategori 41

Bilaga I, kategori 40

Bilaga II, kategori 42

Bilaga I, kategori 41

Bilaga II, kategori 43

Bilaga I, kategori 42

Bilaga II, kategori 44

Bilaga I, kategori 43

Bilaga II, kategori 45

Bilaga I, kategori 44

Bilaga II, kategori 46

Bilaga II

Bilaga II, delen under rubriken ”Övriga spritdrycker”

Bilaga III

Bilaga IV


Top