EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0772

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/772 av den 16 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1300/2014 vad gäller förteckning över tillgångar i syfte att identifiera hinder för tillgänglighet, tillhandahålla information till användarna och övervaka och utvärdera framstegen i fråga om tillgänglighet (Text av betydelse för EES.)

EUT L 139I, 27.5.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/772/oj

27.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 139/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/772

av den 16 maj 2019

om ändring av förordning (EU) nr 1300/2014 vad gäller förteckning över tillgångar i syfte att identifiera hinder för tillgänglighet, tillhandahålla information till användarna och övervaka och utvärdera framstegen i fråga om tillgänglighet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (1), särskilt artikel 5.11, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 7 i kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014 (2) ska kapitel 7 i bilagan till förordning (EU) nr 1300/2014 ändras för att specificera förteckningen över tillgångar, inklusive vad avser innehåll, dataformat, funktionell och teknisk uppbyggnad, driftssätt, regler för inmatning av och läsning av data samt regler för självbedömning och utnämning av de organ som ansvarar för tillhandahållandet av uppgifter.

(2)

I enlighet med artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 (3) och artikel 7.2 i förordning (EU) nr 1300/2014 inrättades en arbetsgrupp för att lägga fram ett förslag till rekommendation om minimikrav på struktur och innehåll när det gäller de uppgifter som ska samlas in till förteckningen över tillgångar i syfte att identifiera hinder för tillgänglighet, tillhandahålla information till användarna och övervaka och utvärdera framstegen i fråga om tillgänglighet. Arbetsgruppen fullbordade sitt arbete i maj 2017, och som en följd av detta slutförde byrån rekommendation ERA-REC-128 om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014.

(3)

Förteckningen över tillgångar är ett statiskt verktyg som anger att utrustningen finns, men är inte avsedd att ge information om utrustningens status och funktion.

(4)

Om en station, eller delar därav, genomgår en ombyggnad, modernisering eller något arbete som föreskrivs i en nationell genomförandeplan enligt artikel 8 i kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014, bör information samlas in som avser hur arbetet som utförts på stationen eller dess delar överensstämmer med kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/797.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 1300/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas som artikel 7a efter artikel 7:

”Artikel 7a

Insamling, lagring och utbyte av uppgifter om tillgänglighet

1.   Inom nio månader efter 16 juni 2019 ska varje medlemsstat besluta vilka organ som ska ha ansvaret för att samla in, lagra och utbyta uppgifter om tillgänglighet.

2.   Medlemsstaterna får be kommissionen att förlänga tidsfristen. En sådan förlängning ska endast göras i undantagsfall och den ska vara vederbörligen motiverad och tidsbegränsad. I synnerhet ska den anses vara motiverad om det datainsamlingsverktyg och de driftssätt som anges i bilagan till denna förordning inte görs tillgängliga och fullt operativa av Europeiska unionens järnvägsbyrå två månader efter dess ikraftträdande.

3.   För varje station ska det finnas ett organ som ansvarar för utbyte av uppgifter om tillgänglighet.

4.   Insamling och konvertering av uppgifter ska slutföras inom 36 månader efter ikraftträdandet av denna förordning.

5.   Till dess att den struktur för datautbyte som beskrivs i avsnitten 7.2, 7.3 och 7.4 i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 454/2011 (*1) är helt operativ ska utbyte av uppgifter om tillgänglighet utgöras av överföring av dessa uppgifter till Europeiska järnvägsbyråns databas över stationers tillgänglighet (Ersad) som sköts av Europeiska unionens järnvägsbyrå.

(*1)  Kommissionens förordning (EU) nr 454/2011 av den 5 maj 2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ’Telematikapplikationer för persontrafik’ i det transeuropeiska järnvägssystemet (EUT L 123, 12.5.2011, s. 11).”"

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014 av den 18 november 2014 om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende tillgängligheten till Europeiska unionens järnvägssystem för personer med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet (EUT L 356, 12.12.2014, s. 110).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 (EUT L 138, 26.5.2016, s. 1).


BILAGA

Bilagan till förordning (EU) nr 1300/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I kapitel 2 avsnitt 2.3 ska följande punkt införas efter den första meningen:

Uppgifter om tillgänglighet

Uppgifter om tillgänglighet: information som måste samlas in, lagras och utbytas och som visar hur tillgängliga järnvägsstationer för persontrafik är, dvs. en beskrivning av stationernas beskaffenhet och utrustning. I förekommande fall ska denna beskrivning kompletteras med information om hur stationerna överensstämmer med denna TSD.”

2.

I kapitel 7 avsnitt 7.2 underavsnitt 7.2.1 ska följande underavsnitt införas:

”7.2.1.1   Förteckning över tillgångar – infrastruktur

7.2.1.1.1   Funktionell och teknisk struktur

Förteckningen över tillgångar har följande funktioner:

1)

Att identifiera befintliga hinder och barriärer för tillgängligheten.

2)

Att tillhandahålla information till användarna.

3)

Att övervaka och utvärdera framstegen i fråga om tillgänglighet.

Strukturen för utbyte av uppgifter om tillgänglighet föreskrivs i förordning (EU) nr 454/2011 (TSD ’Telematikapplikationer för persontrafik’).

Följande standarder ska gälla för formatering och utbyte av uppgifter om tillgänglighet:

1)

CEN/TS 16614-1:2014 Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 1: Public transport network topology exchange format 2014-05-14

2)

EN 12896-1:2016 Kollektivtransporter – Referensdatamodell – Common concepts (Transmodel)

För den avsedda särskilda användningen, en harmoniserad särskild profil enligt Transmodel såsom anges i de tekniska dokument som avses i tillägg O index 1.

7.2.1.1.2   Regler för inmatning och självbedömning av uppgifter om tillgänglighet

Följande regler gäller för inmatning och självbedömning av uppgifter om tillgänglighet:

1)

De organ som samlar in uppgifter om tillgänglighet avseende tillgångarna måste inte vara oberoende från den dagliga förvaltningen av dessa tillgångar.

2)

Vid den första insamlingen av uppgifter om tillgänglighet efter ikraftträdandet av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/772 (*1) får stationernas överensstämmelse med denna TSD registreras som icke bedömd.

3)

Om en station, eller delar därav, genomgår en ombyggnad, modernisering eller någon typ av arbete som föreskrivs i en nationell genomförandeplan för denna TSD, ska motsvarande uppgifter om tillgänglighet uppdateras, inklusive uppgifter om överensstämmelse med denna TSD, i tillämpliga fall.

4)

Överensstämmelsen med denna TSD får uppdateras på grundval av ett mellanliggande kontrollintyg enligt vad som beskrivs i punkt 6.2.4 i denna TSD.

5)

Utrustningens driftsskick behöver inte inventeras.

Ett datainsamlingsverktyg, vars driftssätt beskrivs i de tekniska dokument som avses i tillägg O index 2, ska göras tillgängligt av kommissionen.

Alternativt, om strukturerade uppgifter om tillgänglighet finns och kan konverteras till den harmoniserade profilen, får dessa uppgifter överföras i konverterat skick. Metoden för konvertering av befintliga uppgifter om tillgänglighet och kommunikationsprotokollet anges i de tekniska dokument som avses i tillägg O index 3.

7.2.1.1.3   Regler för åtkomst

Från Ersad:

1)

Allmänheten ska kunna komma åt informationen från en offentlig webbplats som sköts av Europeiska unionens järnvägsbyrå.

2)

Registrerade nationella myndigheter ska kunna hämta alla uppgifter om tillgänglighet som är relevanta för den aktuella medlemsstaten.

3)

Kommissionen och järnvägsbyrån ska kunna hämta alla uppgifter om tillgänglighet.

Ersad-databasen som sköts av järnvägsbyrån ska inte vara kopplad till en eller flera andra databaser.

7.2.1.1.4   Regler för hantering av återkoppling från användare

Återkoppling från användarna kan vara av följande slag:

1)

Institutionell återkoppling från användarorganisationer, däribland organisationer som företräder personer med funktionshinder: befintliga strukturer kan användas så länge de inbegriper företrädare för organisationer för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet och återspeglar situationen på lämplig nivå, som inte behöver vara nationell nivå. Rutiner för återkoppling från användarna ska läggas upp så att alla organisationer kan delta på lika villkor.

2)

Individuell återkoppling från enskilda: Webbplatsens besökare ska kunna anmäla felaktigheter i uppgifterna om tillgänglighet för en viss station och få bekräftelse på att deras kommentar har mottagits.

I båda fallen ska återkoppling från användarna beaktas på vederbörligt sätt av det eller de organ som ansvarar för att samla in, lagra och utbyta uppgifter.

(*1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/772 av den 16 maj 2019 om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014 vad gäller förteckning över tillgångar i syfte att identifiera hinder för tillgänglighet, tillhandahålla information till användarna och övervaka och utvärdera framstegen i fråga om tillgänglighet (EUT L 139 I, 27.5.2019, s. 1).”"

3.

Följande ska läggas till:

”Tillägg O

Lista över tekniska dokument

Index nr

Beteckning

1

Harmoniserad särskild profil enligt Network and Timetable Exchange (NeTEx) som används för beskrivning av stationer

2

Driftssätt för datainsamlingsverktyget

3

Metod för konvertering av befintliga uppgifter om tillgänglighet, med en beskrivning av det yttre gränssnittet och kommunikationsprotokollet


(*1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/772 av den 16 maj 2019 om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014 vad gäller förteckning över tillgångar i syfte att identifiera hinder för tillgänglighet, tillhandahålla information till användarna och övervaka och utvärdera framstegen i fråga om tillgänglighet (EUT L 139 I, 27.5.2019, s. 1).””


Top