EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0632

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/632 av den 17 april 2019 om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 för att förlänga den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex

PE/44/2019/REV/1

EUT L 111, 25.4.2019, p. 54–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/632/oj

25.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 111/54


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/632

av den 17 april 2019

om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 för att förlänga den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 33 och artikel 207,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (2) (nedan kallad kodexen) ska alla utbyten av uppgifter mellan tullmyndigheter och mellan ekonomiska aktörer och tullmyndigheter, samt lagring av sådana uppgifter, ske med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik.

(2)

I kodexen medges dock under en övergångsperiod användning av andra metoder för utbyte och lagring av information än elektronisk databehandlingsteknik enligt artikel 6.1 i kodexen, i den mån de elektroniska system som krävs för tillämpningen av kodexens bestämmelser ännu inte är i drift. Den övergångsperioden måste upphöra senast den 31 december 2020.

(3)

I enlighet med kodexen är medlemsstaterna skyldiga att samarbeta med kommissionen för att utveckla, underhålla och använda elektroniska system för utbyte och lagring av uppgifter, och kommissionen ska upprätta ett arbetsprogram för utveckling och införande av de elektroniska systemen.

(4)

Arbetsprogrammet fastställdes genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/578 (3). Det innehåller en förteckning över 17 elektroniska system som måste utarbetas för tillämpningen av kodexen, antingen av medlemsstaterna själva (när det rör sig om system som ska förvaltas på nationell nivå – nedan kallade nationella system), eller av medlemsstaterna och kommissionen i nära samarbete (i fråga om unionsomfattande system av vilka vissa består både av unionsomfattande komponenter och av nationella komponenter – nedan kallade transeuropeiska system).

(5)

I arbetsprogrammet fastställs tidsplanen för genomförandet av dessa nationella och transeuropeiska system.

(6)

Övergången till en fullständig användning av elektroniska system för samverkan dels mellan ekonomiska aktörer och tullmyndigheter, dels mellan olika tullmyndigheter, kommer att göra det möjligt för de förenklingar som föreskrivs i kodexen att få full verkan, vilket kommer att leda till förbättrat informationsutbyte mellan olika aktörer, mer ändamålsenlig registrering av införsel, transitering och utförsel av varor, centraliserad tullklarering och harmoniserade tullkontroller i unionens hela tullområde, vilket minskar de administrativa kostnaderna, byråkratin, felaktigheter och bedrägerier i tulldeklarationerna och förekomsten av avsiktliga val av mest fördelaktiga importplats.

(7)

Införandet av elektroniska system kräver att kommissionen och medlemsstaterna harmoniserar uppgifter på grundval av internationellt godkända datamodeller enligt kodexen, gör investeringar, både i ekonomiska termer och i form av tid, och i vissa fall fullständigt omprogrammerar befintliga elektroniska system. Medlemsstaterna har olika tidsplaner för utvecklingen av dessa elektroniska system, vilket lett till att tidpunkten för genomförandet av dessa system inom unionen skiljer sig åt. Eftersom de elektroniska systemen är nära sammanlänkade, är det viktigt att införa dem i rätt ordningsföljd. Förseningar i utvecklingen av ett system kommer därför oundvikligen att leda till förseningar i utvecklingen av andra. Kodexen (inklusive slutdatum för övergångsåtgärder som fastställdes till den 31 december 2020) antogs 2013, men de regler som kompletterar och genomför den, dvs. kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (4), kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (5) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 (6) offentliggjordes först 2015 respektive 2016. Detta har orsakat en försening av de funktionella och tekniska specifikationer som krävs för att utveckla de elektroniska systemen.

(8)

Även om artikel 278 i kodexen fastställer den 31 december 2020 som enda slutdatum för införande av alla system som avses i den artikeln, och trots de ansträngningar som unionen och vissa medlemsstater gjort på budgetnivå och på driftsnivå för att slutföra arbetet inom den angivna tidsfristen, har det blivit uppenbart att vissa system endast kan vara delvis införda vid detta datum. Detta innebär att vissa befintliga system kommer att behöva fortsätta att användas efter det datumet. I frånvaro av lagstiftningsändringar som förlänger tidsfristen kommer företag och tullmyndigheter inte att kunna utföra sina uppgifter och uppfylla sina rättsliga skyldigheter avseende tullverksamheten.

(9)

Arbetet bör fortsätta efter den 31 december 2020 med tre grupper av system. Den första gruppen består av de nationella elektroniska system som används för anmälningar av ankomst, anmälan av varors ankomst, deklarationer för tillfällig lagring av varor och tulldeklarationer för varor som förs in i unionens tullområde (inbegripet de särskilda förfarandena med undantag för passiv förädling) som måste uppgraderas eller byggas upp för att ta hänsyn till vissa krav i kodexen, såsom harmonisering av kraven på de uppgifter som ska föras in i systemen. Den andra gruppen består av befintliga elektroniska system som måste uppgraderas för att beakta vissa krav i kodexen, såsom harmonisering av kraven på de uppgifter som ska föras in i systemen. Denna grupp består av tre transeuropeiska system (systemet för att hantera summariska införseldeklarationer, systemet för extern och intern transitering och systemet för varor som förs ut ur unionens tullområde) samt det nationella exportsystemet (inklusive exportdelen i det nationella systemet för särskilda förfaranden). Den tredje gruppen består av tre nya transeuropeiska elektroniska system (system som gäller garantier för potentiella eller befintliga tullskulder, varornas tullstatus och centraliserad klarering). Kommissionen har i partnerskap med medlemsstaterna utarbetat en detaljerad tidsplan i syfte att införa dessa system under perioden fram till slutet av 2025.

(10)

I enlighet med den nya planeringen för utvecklingen av elektroniska system bör den period som föreskrivs i kodexen under vilken andra metoder för utbyte och lagring av information än elektronisk databehandlingsteknik enligt artikel 6.1 i kodexen får användas på övergångsbasis förlängas till 2022 för den första gruppen och till 2025 för den andra och den tredje gruppen av elektroniska system.

(11)

När det gäller andra system som ska inrättas för genomförandet av kodexen ska det generella slutdatumet den 31 december 2020, för användningen av andra metoder för utbyte och lagring av information än elektronisk databehandlingsteknik enligt artikel 6.1 i kodexen, fortsätta att tillämpas.

(12)

För att göra det möjligt för Europaparlamentet och rådet att övervaka införandet av alla de elektroniska system som krävs för tillämpning av de bestämmelser i kodexen som avses i artikel 278 i kodexen, bör kommissionen regelbundet rapportera om de framsteg som gjorts och om uppnåendet av delmål inom den planerade tidsplanen. Medlemsstaterna bör två gånger om året lämna lämplig information till kommissionen för detta ändamål. När alla elektroniska system är i drift bör kommissionen bedöma om dessa system fyller sitt syfte, genom att inleda en kontroll av ändamålsenligheten inom ett år från och med det datum då samtliga dessa system är i drift.

(13)

Kodexen bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) nr 952/2013

Förordning (EU) nr 952/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 278 ska ersättas med följande:

”Artikel 278

Övergångsbestämmelser

1.   Till och med, som längst, den 31 december 2020 får andra metoder för utbyte och lagring av information än elektronisk databehandlingsteknik enligt artikel 6.1 användas på övergångsbasis i fall då andra elektroniska system som krävs för tillämpningen av kodexens bestämmelser än de som avses i punkterna 2 och 3 i den här artikeln ännu inte är i drift.

2.   Till och med, som längst, den 31 december 2022 får andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik enligt artikel 6.1 användas på övergångsbasis i fall då de elektroniska system som krävs för tillämpningen av följande bestämmelser i kodexen ännu inte är i drift:

a)

Bestämmelserna om anmälan av ankomst, om anmälan av varors ankomst och om deklaration för tillfällig lagring i artiklarna 133, 139, 145 och 146.

b)

Bestämmelserna om tulldeklaration för varor som förs in i unionens tullområde i artiklarna 158, 162, 163, 166, 167, 170–174, 201, 240, 250, 254 och 256.

3.   Till och med, som längst, den 31 december 2025 får andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik enligt artikel 6.1 användas på övergångsbasis, i fall då de elektroniska system som krävs för tillämpningen av följande bestämmelser i kodexen ännu inte är i drift:

a)

Bestämmelserna om garantier för potentiella eller befintliga tullskulder i artikel 89.2 b och artikel 89.6.

b)

Bestämmelserna om summariska införseldeklarationer och riskanalys i artiklarna 46, 47, 127, 128 och 129.

c)

Bestämmelserna om varors tullstatus i artikel 153.2.

d)

Bestämmelserna om centraliserad klarering i artikel 179.

e)

Bestämmelserna om transitering i artikel 210 a, artikel 215.2 och artiklarna 226, 227, 233 och 234.

f)

Bestämmelserna om passiv förädling, deklarationer före avgång, formaliteter vid utförsel av varor, export av unionsvaror, återexport av icke-unionsvaror och summariska utförseldeklarationer för utförsel ur unionens tullområde i artiklarna 258, 259, 263, 267, 269, 270, 271, 272, 274 och 275.”

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 278a

Rapporteringsskyldigheter

1.   Senast den 31 december 2019, och därefter varje år fram till den dag då de elektroniska system som avses i artikel 278 helt är i drift, ska kommissionen lägga fram en årlig rapport till Europaparlamentet och rådet om framstegen i utvecklingen av dessa elektroniska system.

2.   Den årliga rapporten ska innehålla en bedömning av kommissionens och medlemsstaternas framsteg avseende utvecklingen av vart och ett av de elektroniska systemen, med särskilt beaktande av följande delmål:

a)

Datum för offentliggörande av de tekniska specifikationerna för det elektroniska systemets externa kommunikation.

b)

Perioden för funktionstest med ekonomiska aktörer.

c)

Förväntat och faktiskt datum för införande av de elektroniska systemen.

3.   Om bedömningen visar att framstegen inte är tillfredsställande ska rapporten även beskriva de åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att de elektroniska systemen införs innan de tillämpliga övergångsperioderna löper ut.

4.   Medlemsstaterna ska två gånger om året förse kommissionen med en uppdaterad sammanställning över sina egna framsteg vad gäller att utveckla och införa de elektroniska systemen. Kommissionen ska offentliggöra sådan uppdaterad information på sin webbplats.”

3.

Artikel 279 ska ersättas med följande:

”Artikel 279

Delegering av befogenhet

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 284 för att specificera regler om utbyte och lagring av uppgifter i de situationer som avses i artikel 278.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 17 april 2019.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

G. CIAMBA

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 mars 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 9 april 2019.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/578 av den 11 april 2016 om upprättande av ett arbetsprogram för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex (EUT L 99, 15.4.2016, s. 6).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69, 15.3.2016, s. 1).


Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet

Europaparlamentet och rådet välkomnar Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 26/2018 med titeln En rad förseningar av tullens it-system: vad har gått fel? och andra aktuella rapporter på tullområdet som har gett medlagstiftarna en bättre överblick över orsakerna till förseningarna i genomförandet av de it-system som krävs för att förbättra tullverksamheten i EU.

Europaparlamentet och rådet anser att varje eventuell framtida granskning som Europeiska revisionsrätten gör av de rapporter som kommissionen utarbetat på grundval av artikel 278a i unionens tullkodex skulle kunna bidra positivt till att undvika ytterligare förseningar.

Europaparlamentet och rådet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta full hänsyn till innehållet i sådana granskningar.


Top