EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0625

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/625 av den 4 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel (Text av betydelse för EES.)

C/2019/11

OJ L 131, 17.5.2019, p. 18–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/625/oj

17.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 131/18


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/625

av den 4 mars 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (1), särskilt artikel 126.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2017/625 fastställs bestämmelser för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, bland annat för fastställande av krav för införsel till unionen av sändningar av djur och varor från tredjeländer eller regioner i dessa och offentlig kontroll av sådana sändningar som är avsedda att användas som livsmedel i syfte att säkerställa att de överensstämmer med unionens lagstiftning i fråga om livsmedel och livsmedelssäkerhet.

(2)

Förordning (EU) 2017/625 utgör den rättsliga grunden för att anta delegerade akter för att komplettera villkoren i den förordningen för införsel till unionen av vissa djur och varor. Dessa kompletterande krav omfattar garantier beträffande kontrollen av efterlevnaden av följande:

Åtgärderna för att övervaka ämnen och grupper av restsubstanser i djur och varor som är avsedda att användas som livsmedel enligt rådets direktiv 96/23/EG (2).

Bestämmelserna för förebyggande, kontroll och utrotning av transmissibel spongiform encefalopati (TSE) hos levande djur och produkter av animaliskt ursprung i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 (3).

De allmänna principerna och kraven som gäller för livsmedel i allmänhet, och för livsmedelssäkerhet i synnerhet, på unionsnivå och på nationell nivå i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (4).

De allmänna bestämmelserna om livsmedelshygien för livsmedelsföretagare i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (5).

De särskilda bestämmelserna om särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung för livsmedelsföretagare i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (6).

De särskilda bestämmelserna om offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel och åtgärder som utförs av medlemsstaternas behöriga myndigheter i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 (7) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 (8).

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 (9) fastställs särskilda villkor för införseln till unionen av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, medan Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (10) fastställde de allmänna villkoren för införseln av livsmedel till unionen. I förordning (EU) 2017/625 fastställs bestämmelser för områden som för närvarande omfattas av de båda förordningarna och den upphäver och ersätter dessa med verkan från och med den 14 december 2019.

(4)

De krav som fastställs i denna förordning bör säkerställa en fortsatt tillämpning av kraven i förordningarna (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004 för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för att undvika ett avbrott i införseln till unionen av sändningar av vissa djur och varor som är avsedda att användas som livsmedel. Samtidigt bör de erfarenheter som vunnits vid tillämpningen av bestämmelserna i dessa två förordningar beaktas med hjälp av en riskbaserad metod.

(5)

I förordning (EG) nr 853/2004 fastställs krav för livsmedelsföretagare som importerar produkter av animaliskt ursprung till unionen. De ytterligare krav som fastställs i denna förordning för offentlig kontroll bör därför vara förenliga med dem som redan fastställs i förordning (EG) nr 853/2004.

(6)

I kommissionens förordning (EU) 2017/185 (11) föreskrivs undantag från förordning (EG) nr 854/2004 vad gäller folkhälsokrav för import av vissa produkter av animaliskt ursprung (t.ex. insekter och reptilkött) och av livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung (sammansatta produkter) till och med den 31 december 2020. För att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa, bör krav för införsel till unionen av sådana produkter också fastställas före övergångsbestämmelserna för att verifiera efterlevnaden av de unionsbestämmelser som omfattar dessa produkter löpt ut.

(7)

Insekter produceras alltmer för att användas som livsmedel. Man bör se till att importerade insekter uppfyller unionens krav för livsmedel och livsmedelssäkerhet. De ytterligare krav som fastställs i denna förordning för införseln till unionen av sändningar av produkter av animaliskt ursprung bör därför också gälla för insekter. Insekter kan även omfattas av krav på godkännande som nytt livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 (12).

(8)

Den 18 oktober 2007 antog Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ett yttrande om risker för folkhälsan som förknippas med konsumtionen av reptilkött (13). Ett antal risker såsom Salmonella och Trichinella konstaterades. Kraven för införsel till unionen bör även omfatta kontroll av överensstämmelse med unionens krav för att minska den risk som följer på dessa riskfaktorer i sändningar med reptilkött.

(9)

Sammansättningen av sammansatta produkter påverkar de fysikalisk-kemiska egenskaperna hos dessa livsmedel, vilket leder till olika risker. Därför bör endast de sändningar av sammansatta produkter som uppfyller tillämpliga krav, särskilt vad gäller ursprunget för de bearbetade produkter av animaliskt ursprung som ingår i dessa livsmedel, själva livsmedlets ursprung, eller de garantier som åtföljer sändningar av sammansatta produkter godkännas för införsel till unionen. För sammansatta produkter som innebär en låg risk för människors hälsa, bör denna förordning föreskriva undantag från kontroller vid gränskontrollstationer.

(10)

Vid fastställande av krav för införsel till unionen av sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel, ska det hänvisas till KN-nummer i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (14) för att tydligt identifiera dessa varor och djur.

(11)

Sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel får endast föras in i unionen, baserat på en riskanalys, om de tredjeländer eller regioner i dessa, från vilka djuren och varorna har sitt ursprung, kan säkerställa överensstämmelse med kraven för livsmedelssäkerhet för dessa djur och varor och om dessa djur och varor förtecknas i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/626 (15).

(12)

Utöver kraven i artikel 127.3 i förordning (EU) 2017/625, bör särskilda krav fastställas för vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel i syfte att skapa garantier vad gäller effektiva offentliga kontroller av livsmedelssäkerhet i tredjeländer eller regioner i dessa. Tredjeländer eller regioner i dessa bör endast finnas med i förteckningar efter att belägg och garantier har lämnats för att berörda djur och varor från tredjeländer eller regioner i dessa uppfyller unionens krav för säkra livsmedel, eller krav som konstaterats vara åtminstone likvärdiga, i direktiv 96/23/EG, förordningarna (EG) nr 999/2001, (EG) nr 178/2002, (EG) nr 852/2004, (EG) nr 853/2004, (EU) 2017/625 och delegerad förordning (EU) 2019/624 och genomförandeförordning (EU) 2019/627.

(13)

Sändningar av vissa varor avsedda att användas som livsmedel får endast föras in i unionen om dessa sändningar avsänts från och kommit från eller beretts i anläggningar som finns med i förteckningar som upprättas och uppdateras i enlighet med artikel 127.3 e (EU) 2017/625. För att säkerställa överensstämmelse med unionens regler för livsmedelshygien, eller med regler som konstaterats vara åtminstone likvärdiga, är det dessutom lämpligt att föreskriva att när förteckningarna över sådana anläggningar som avses i artikel 127.3 e i förordning (EU) 2017/625 upprättas och uppdateras bör det tredjelandet ge garantier utöver dem som avses i artikel 127.3 e i och iv i förordning (EU) 2017/625.

(14)

Kommissionen bör offentliggöra de förteckningar över anläggningar som föreskrivs i artikel 127 i förordning (EU) 2017/625 för att säkerställa insyn för livsmedelsföretagare och konsumenter i när det gäller från vilka anläggningar dessa varor får föras in till unionen för att släppas ut på marknaden. För att se till att dessa krav blir verkningsfulla bör medlemsstaterna tillåta införsel till unionen av dessa sändningar av varor under förutsättning att de officiella intyg som måste åtfölja sådana sändningar i enlighet med tillämpliga unionsbestämmelser utfärdats av de behöriga myndigheterna i det tredjelandet från och med dagen för kommissionens offentliggörande av förteckningarna.

(15)

Sådana krav bör inte fastställas när det gäller varor avsedda för transitering, eftersom de utgör en låg risk sett till livsmedelssäkerheten och det inte förekommer något utsläppande på marknaden av djur och varor inom unionen. Dessutom bör sådana krav inte fastställas för anläggningar som endast utför primärproduktion, transporter, lagring av produkter av animaliskt ursprung vilka inte kräver temperaturreglerade lagringsförhållanden eller produktion av högförädlat kondroitinsulfat, högförädlad hyaluronsyra, högförädlade andra hydrolyserade broskprodukter, högförädlat kitosan, glukosamin, löpe och husbloss samt högförädlade aminosyror som avses i avsnitt XVI i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

(16)

Enligt kommissionens förordning (EU) nr 210/2013 (16) ska anläggningar som producerar groddar godkännas av de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 852/2004. För att säkerställa överensstämmelse med unionens regler för livsmedelshygien, eller regler som konstaterats vara åtminstone likvärdiga, får groddar endast föras in till unionen om de har producerats i anläggningar som finns med i förteckningar som upprättas och uppdateras i enlighet med denna förordning.

(17)

För att säkerställa överensstämmelse med unionens regler för livsmedelshygien, eller regler som konstaterats vara åtminstone likvärdiga, får produkter från anläggningar som tillverkar färskt kött, malet kött, köttberedningar, köttprodukter och maskinurbenat kött samt råvaror avsedda för framställning av gelatin och kollagen, endast föras in till unionen om dessa anläggningar finns med i förteckningar som upprättas och uppdateras i enlighet med artikel 127.3 e i förordning (EU) 2017/625 och som offentliggörs av kommissionen. Dessutom bör de råvaror som dessa produkter tillverkas av komma från anläggningar (slakterier, vilthanteringsanläggningar, styckningsanläggningar och anläggningar som hanterar fiskeriprodukter) som finns med i förteckningar som upprättas och uppdateras i enlighet med artikel 127.3 e i förordning (EU) 2017/625 och som offentliggörs av kommissionen.

(18)

Sändningar av levande musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor får endast föras in till unionen från de produktionsområden i tredjeländer eller regioner i dessa som finns med i förteckningar som upprättas och uppdateras i enlighet med artikel 127.3 e i förordning (EU) 2017/625 och som offentliggörs av kommissionen, i syfte att se till att de tillämpliga särskilda kraven för dessa produkter i enlighet med förordning (EG) nr 853/2004 och genomförandeförordning (EU) 2019/627 eller bestämmelser som konstaterats vara åtminstone likvärdiga efterföljs. Offentliggörandet av dessa förteckningar bör säkerställa insyn för livsmedelsföretagare och konsumenter när det gäller från vilka produktionsområden levande musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor får föras in till unionen.

(19)

Sändningar av fiskeriprodukter får endast föras in till unionen när de avsänds från och kommer från eller bereds i en anläggning på land eller på kylfartyg, fabriksfartyg eller frysfartyg som för flagg från ett tredjeland som finns med på förteckningar som upprättas och uppdateras i enlighet med artikel 127.3 e i förordning (EU) 2017/625 och som offentliggörs av kommissionen, i syfte att se till att unionens krav efterföljs, framför allt de särskilda kraven för fiskeriprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 853/2004 och genomförandeförordning (EU) 2019/627 eller bestämmelser som konstaterats vara åtminstone likvärdiga. Offentliggörandet av dessa förteckningar bör säkerställa insyn för livsmedelsföretagare och konsumenter när det gäller fartyg från vilka fiskeriprodukter får föras in till unionen.

(20)

De villkor för införsel till unionen av produkter av animaliskt ursprung som föreskrivs i förordning (EG) nr 853/2004 bör inte tillämpas på sammansatta produkter. Emellertid kräver den förordningen att livsmedelsföretagare som importerar sammansatta produkter ska se till att de bearbetade produkter av animaliskt som ingår i dessa livsmedel uppfyller de krav som fastställts i den förordningen.

(21)

Risker relaterade till sammansatta produkter beror på typen av beståndsdelar och deras lagringsförhållanden. Krav som rör sändningar av sammansatta produkter bör därför fastställas för att säkerställa att de sammansatta produkter som utgör en risk exporteras från länder som har befogenheter att exportera till unionen enligt kommissionens beslut 2007/777/EG (17), kommissionens beslut 2006/766/EG (18), kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 (19), kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 (20) och kommissionens beslut 2011/163/EU (21).

(22)

Utgående från antalet inkomna anmälningar via systemet för snabb varning för livsmedel och foder som inrättades genom förordning (EG) nr 178/2002 utgör sändningar av vissa djur och varor som släpps ut på marknaden för att användas som livsmedel en ökad risk för bristande efterlevnad av unionens krav på livsmedelssäkerhet. Sändningar av sådana djur och varor avsedda att användas som livsmedel och som släpps ut på marknaden bör därför vara föremål för certifiering av varje enskild sändning för införsel till unionen för utsläppande på marknaden. Certifiering av överensstämmelse med unionens krav kan också bidra till att påminna livsmedelsföretagare och behöriga myndigheter i tredjeländer eller regioner i dessa om unionens tillämpliga krav. När det gäller transitering bör användningen av de nuvarande transiteringscertifikaten med djurhälsointyg bibehållas.

(23)

Eftersom förordning (EU) 2017/625 ska tillämpas från och med den 14 december 2019 bör denna förordning också tillämpas från och med det datumet. Övergångsbestämmelser om undantag från förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004, som rör folkhälsokrav för import av sammansatta produkter har fastställts i förordning (EU) 2017/185 och kommer att förlängas till och med den 20 april 2021 i enlighet med kommissionens förordning (EU) 2019/759 (22). De importkrav som fastställs i denna förordning bör därför tillämpas från och med den 20 april 2021 för sammansatta produkter i syfte att säkerställa en smidig övergång.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Denna förordning kompletterar förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av vissa djur och varor som är avsedda att användas som livsmedel och som kommer från tredjeländer eller regioner i dessa för att se till att de uppfyller de tillämpliga kraven i bestämmelserna i artikel 1.2 a i förordning (EU) 2017/625 eller andra krav som konstaterats vara åtminstone likvärdiga.

2.   De krav som avses i punkt 1 omfattar följande:

a)

Identifiering av djur och varor som omfattas av följande krav för införsel till unionen:

i)

Krav på att dessa djur och varor ska komma från ett tredjeland eller en region i detta som förtecknas i enlighet med artikel 126.2 a i förordning (EU) 2017/625.

ii)

Krav på att dessa djur och varor ska avsändas från och komma från eller beredas i anläggningar som uppfyller de tillämpliga krav som avses i artikel 126.1 i förordning (EU) 2017/625, eller krav som konstaterats vara åtminstone likvärdiga, och som finns med i förteckningar som upprättas och uppdateras i enlighet med artikel 127.3 e ii och iii i förordning (EU) 2017/625.

iii)

Krav på att varje sändning av djur och varor ska åtföljas av ett officiellt intyg eller en officiell attestering eller varje annat bevis på efterlevnad av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 a i förordning (EU) 2017/625, exempelvis ett privat intyg i enlighet med artikel 126.2 c i förordning (EU) 2017/625.

b)

Krav för införsel till unionen av vissa djur och varor från ett tredjeland eller en region i detta som förtecknas i enlighet med artikel 127.2 a i förordning (EU) 2017/625.

c)

Krav på att sändningar av vissa varor från tredjeländer ska avsändas från och komma från eller beredas i anläggningar som uppfyller de tillämpliga krav som avses i artikel 126.1 i förordning (EU) 2017/625, eller krav som konstaterats vara åtminstone likvärdiga, och som finns med i förteckningar som upprättas och uppdateras i enlighet med artikel 127.3 e ii och iii i förordning (EU) 2017/625.

d)

Krav för införsel till unionen för utsläppande på marknaden av följande specifika varor utöver de krav som fastställs i enlighet med artikel 126 i förordning (EU) 2017/625:

i)

Färskt kött, malet kött, köttberedningar, köttprodukter, maskinurbenat kött och råvaror avsedda för framställning av gelatin och kollagen.

ii)

Levande musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor.

iii)

Fiskeriprodukter.

iv)

Sammansatta produkter.

e)

Ytterligare krav för de officiella intyg, officiella attesteringar och privata intyg som ska åtfölja vissa djur och varor för införsel till unionen.

3.   Denna förordning ska inte tillämpas på följande:

a)

Djur och varor som inte är avsedda att användas som livsmedel, men om destinationen för dessa djur och varor inte har beslutats vid införseln till unionen, omfattas de av denna förordning.

b)

Djur och varor som är avsedda att användas som livsmedel och endast transiteras genom unionen utan att släppas ut på marknaden.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.    likvärdig : likvärdig enligt definitionen i artikel 2.1 e i förordning (EG) nr 852/2004.

2.    utsläppande på marknaden : utsläppande på marknaden enligt definitionen i artikel 3.8 i förordning (EG) nr 178/2002.

3.    anläggning : anläggning enligt definitionen i artikel 2.1 c i förordning (EG) nr 852/2004.

4.    privat intyg : intyg undertecknat av den importerande livsmedelsföretagaren.

5.    färskt kött : färskt kött enligt definitionen i punkt 1.10 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

6.    malet kött : malet kött enligt definitionen i punkt 1.13 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

7.    köttberedningar : köttberedningar enligt definitionen i punkt 1.15 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

8.    köttprodukter : köttprodukter enligt definitionen i punkt 7.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

9.    maskinurbenat kött : maskinurbenat kött enligt definitionen i punkt 1.14 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

10.    gelatin : gelatin enligt definitionen i punkt 7.7 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

11.    kollagen : kollagen enligt definitionen i punkt 7.8 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

12.    musslor : musslor enligt definitionen i punkt 2.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

13.    fiskeriprodukter : fiskeriprodukter enligt definitionen i punkt 3.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

14.    sammansatt produkt : livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung.

15.    reptiler : djur som tillhör arterna Alligator mississippiensis, Crocodylus johnstoni, Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus, Timon Lepidus, Python reticulatus, Python molurus bivittatus eller Pelodiscus sinensis.

16.    reptilkött : obearbetade eller bearbetade ätbara delar av reptiler uppfödda i fångenskap som i tillämpliga fall är godkända i enlighet med förordning (EU) 2015/2283 och förtecknas i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (23).

17.   insekter: livsmedel som består av, isolerats ur eller framställts av insekter eller delar av dem, inbegripet alla levnadsstadier av insekter avsedda att användas som livsmedel och som, i tillämpliga fall, är godkända i enlighet med förordning (EU) 2015/2283 och förtecknas i genomförandeförordning (EU) 2017/2470.

18.    groddar : groddar enligt definitionen i artikel 2 a i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 208/2013 (24).

19.    primärproduktion : primärproduktion enligt definitionen i artikel 3.17 i förordning (EG) nr 178/2002.

20.    slakteri : slakteri enligt definitionen i punkt 1.16 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

21.    vilthanteringsanläggning : vilthanteringsanläggning enligt definitionen i punkt 1.18 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

22.    styckningsanläggning : styckningsanläggning enligt definitionen i punkt 1.17 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

23.    produktionsområde : produktionsområde enligt definitionen i punkt 2.5 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

24.    fabriksfartyg : fabriksfartyg enligt definitionen i punkt 3.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

25.    frysfartyg : frysfartyg enligt definitionen i punkt 3.3 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

26.    kylfartyg : fartyg som är utrustat för lagring och transport av varor på lastpallar eller som lösgods (bulk) i temperaturreglerade lastrum eller behållare.

27.    livsmedelsföretagare : livsmedelsföretagare enligt definitionen i artikel 3.3 i förordning (EG) nr 178/2002.

Artikel 3

Djur och varor som måste komma från tredjeländer eller regioner i dessa som ingår i den förteckning som avses i artikel 126.2 a i förordning (EU) 2017/625

Sändningar av följande djur och varor som är avsedda att användas som livsmedel får endast föras in till unionen från ett tredjeland eller en region i detta som ingår i förteckningen över dessa djur och varor som anges i artiklarna 3–22 i genomförandeförordning (EU) 2019/626:

a)

Produkter av animaliskt ursprung, däribland reptilkött och hela, döda insekter och delar av insekter eller bearbetade insekter, för vilka varukoder i Kombinerade nomenklaturen (nedan kallade KN-nummer) fastställs i kapitlen 2–5, 15 och 16, liksom koder enligt Harmoniserade systemet (nedan kallade HS-nummer) under rubrikerna 1702, 1806, 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2822, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103, 4110 och 9602 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87, när dessa produkter är avsedda att användas som livsmedel.

b)

Levande insekter som avses enligt KN-nummer 0106 49 00 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87.

Artikel 4

Ytterligare krav för införsel till unionen av vissa djur och varor från ett tredjeland eller en region i detta

Utöver de krav som fastställs i artikel 127.3 i förordning (EU) 2017/625 får kommissionen endast besluta om införandet av tredjeländer eller regioner i dessa på den förteckning som avses i artikel 126.2 a i den förordningen om kommissionen konstaterat att följande krav är åtminstone likvärdiga med de relevanta kraven i unionen för de djur och varor som avses i artikel 3:

a)

Tredjelandets lagstiftning om

i)

produktion av livsmedel av animaliskt ursprung,

ii)

användning av veterinärmedicinska preparat, bland annat bestämmelser om förbud eller tillstånd, distribution, utsläppande på marknaden samt bestämmelser om administration och besiktning,

iii)

beredning och användning av foder, såväl i fråga om förfarandena för användning av fodertillsatser samt beredning och användning av foder med medicinska tillsatser, som i fråga om den hygieniska kvaliteten på de råvaror som används för att bereda fodret och själva slutprodukten,

b)

de hygienkrav som för närvarande tillämpas för produktion, tillverkning, hantering, lagring och leverans av produkter av animaliskt ursprung som är avsedda för unionen,

c)

eventuella erfarenheter från utsläppande på marknaden av produkter av animaliskt ursprung från tredjelandet och resultaten av officiella kontroller vid införseln till unionen,

d)

i de fall de är tillgängliga, resultaten av de kontroller som kommissionen genomfört i tredjelandet i samband med andra djur och varor för vilkas del tredjelandet redan har förtecknats i enlighet med artikel 127.2 i förordning (EU) 2017/625, särskilt resultaten av bedömningen av de behöriga myndigheterna i tredjelandet som varit föremål för revision samt de åtgärder som de behöriga myndigheterna har vidtagit mot bakgrund av rekommendationer som har riktats till dem efter kommissionens revisioner,

e)

förekomsten av, genomförandet av och informationen om ett program för bekämpning av zoonoser som godkänts av kommissionen i tillämpliga fall,

f)

förekomsten av, genomförandet av och informationen om ett program för kontroll av restsubstanser som i tillämpliga fall godkänts av kommissionen, i enlighet med direktiv 96/23/EG.

Artikel 5

Krav för införsel till unionen av vissa varor från ett tredjeland vad gäller anläggningar

1.   Sändningar av följande varor får endast föras in i unionen om dessa sändningar avsänts från och kommit från eller beretts i anläggningar som finns med i förteckningar som upprättas och uppdateras i enlighet med artikel 127.3 e ii och iii i förordning (EU) 2017/625:

a)

Produkter av animaliskt ursprung för vilka krav fastställs i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, medan KN-nummer för dessa fastställs i kapitlen 2–5, 15 och 16, och HS-nummer under rubrikerna 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2822, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103 och 4110 anges i del 2 i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87.

b)

Groddar som följande koder HS-nummer hänvisar till: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90 eller 1214 90 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87.

2.   Anläggningar som avses i punkt 1 i den här artikeln får upptas i de förteckningar som avses i artikel 127.3 e i förordning (EU) 2017/625 endast om tredjelandet, utöver de garantier som fastställs i artikel 127.3 e, ii och iv i förordning (EU) 2017/625, lämnar följande garantier:

a)

Att anläggningarna, samt alla anläggningar som hanterar råvaror av animaliskt ursprung som används vid tillverkningen av de berörda produkterna av animaliskt ursprung, uppfyller de tillämpliga krav som avses i artikel 126.1 i förordning (EU) 2017/625, särskilt de i förordning (EG) nr 853/2004, eller krav som konstaterats vara åtminstone likvärdiga.

b)

Att anläggningen, i tillämpliga fall, endast hanterar råvaror av animaliskt ursprung som kommer från tredjeländer med en godkänd plan för kontroll av restsubstanser för denna produktkategori i enlighet med direktiv 96/23/EG eller från medlemsstater.

c)

Att tredjelandet faktiskt har befogenhet att hindra anläggningarna från att exportera till unionen ifall anläggningarna inte uppfyller relevanta unionskrav eller krav som konstaterats vara åtminstone likvärdiga.

3.   Kommissionen ska till medlemsstaterna lämna alla nya och uppdaterade förteckningar som den får från de behöriga myndigheterna i tredjelandet i enlighet med artikel 127.3 e iii i förordning (EU) 2017/625 och offentliggöra dessa förteckningar på sin webbplats.

4.   Medlemsstaterna ska tillåta införsel till unionen av de sändningar som avses i punkt 1 under förutsättning att de officiella intyg som måste åtfölja sådana sändningar i enlighet med tillämpliga unionsbestämmelser utfärdats av de behöriga myndigheterna i det tredjelandet från och med dagen för kommissionens offentliggörande av de förteckningar som avses i punkt 1.

Artikel 6

Anläggningar som inte omfattas av kraven i artikel 5.1

De krav som fastställs i artikel 5 ska inte gälla för anläggningar som enbart utför följande verksamheter:

a)

Primärproduktion.

b)

Transporter.

c)

Lagring av produkter av animaliskt ursprung vilka inte förutsätter temperaturreglerade lagringsförhållanden.

d)

Produktion av högförädlat kondroitinsulfat, högförädlad hyaluronsyra, högförädlade andra hydrolyserade broskprodukter, högförädlat kitosan, glukosamin, löpe och husbloss samt högförädlade aminosyror som avses i avsnitt XVI i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 och som avses med KN-nummer under rubrik 2833, ex 3913, 2930, ex 2932, 3507 eller 3503 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87.

Artikel 7

Krav för sändningar av färskt kött, malet kött, köttberedningar, köttprodukter, maskinurbenat kött och råvaror avsedda för framställning av gelatin och kollagen

Sändningar av följande produkter av animaliskt ursprung ska införas till unionen endast om de har framställts från råvaror som kommit från sådana slakterier, vilthanteringsanläggningar, styckningsanläggningar och anläggningar som hanterar fiskeriprodukter, som finns med i förteckningar över anläggningar upprättas och uppdateras i enlighet med artikel 127.3 e i förordning (EU) 2017/625:

a)

Färskt kött.

b)

Malet kött.

c)

Köttberedningar.

d)

Köttprodukter och maskinurbenat kött.

e)

Råvaror avsedda för framställning av gelatin och kollagen som avses i avsnitt XIV kapitel I punkt 4 a och i avsnitt XV kapitel I punkt 4 a i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

Artikel 8

Krav för sändningar av levande musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor

1.   Utan hinder av artikel 6 får sändningar av levande musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor för vilka KN-nummer fastställs i rubrik 0307 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 föras in till unionen endast från produktionsområden i tredjeländer som finns med i förteckningar som upprättas av de behöriga myndigheterna i tredjelandet i enlighet med artikel 127.3 e i förordning (EU) 2017/625 och som offentliggörs av kommissionen.

2.   Följande produkter får föras in till unionen från produktionsområden som inte har klassificerats av de behöriga myndigheterna i tredjelandet i enlighet med artikel 18.6 i förordning (EU) 2017/625:

a)

Kammusslor (Pectinidae), utom när uppgifter från officiella övervakningsprogram i enlighet med artikel 57 i genomförandeförordning (EU) 2019/627 gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att klassificera fiskevattnen enligt vad som anges i avsnitt VII kapitel IX punkt 2 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

b)

Marina snäckor som inte är filtrerare och sjögurkor (Holothuroidea) som inte är filtrerare.

Artikel 9

Förteckning över produktionsområden

1.   Före de förteckningar som avses i artikel 8.1 upprättas av de behöriga myndigheterna i tredjeland, ska särskild hänsyn tas till de garantier som de behöriga myndigheterna i tredjelandet kan lämna om efterlevnaden av kraven i artikel 52 i genomförandeförordning (EU) 2019/627 i fråga om klassificering och kontroll av produktionsområden.

Kommissionen ska genomföra ett kontrollbesök på plats innan sådana förteckningar upprättas.

2.   När förteckningar som avses i artikel 8.1 upprättas, och om de behöriga myndigheterna i tredje land kan lämna tillräckliga garantier om förvaltning och kontroller av produktionsområden under deras ansvar, behöver kommissionens kontrollbesök på plats inte genomföras före införandet av ett nytt produktionsområde i en befintlig förteckning som upprättats i enlighet med artikel 5.

Artikel 10

Särskilda krav för fiskeriprodukter

Sändningar av fiskeriprodukter för vilka KN-nummer fastställs under rubrikerna 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504, 1516, 1603, 1604, 1605 och 2106 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87, får föras in i unionen för att släppas ut på marknaden endast om de har kommit från eller under någon del av sin produktion har beretts i en anläggning på land, i ett fabriks- eller frysfartyg eller lagrats i ett fryslager eller ett kylfartyg som finns med på en förteckning som upprättas och uppdateras i enlighet med artikel 127.3 e i förordning (EU) 2017/625 och offentliggörs av kommissionen.

Artikel 11

1.   Ett fartyg får föras in på de förteckningar över anläggningar som avses i artikel 127.3 e ii i förordning (EU) 2017/625, förutsatt att de behöriga myndigheterna i det tredjeland vars flagg fartyget för och de behöriga myndigheterna i ett annat tredjeland, till vilket de behöriga myndigheterna i det tredjeland vars flagg fartyget för har delegerat ansvaret för inspektionen av det berörda fartyget, ger kommissionen ett gemensamt meddelande om att alla fyra av följande krav är uppfyllda:

a)

Att båda tredjeländer finns med i den förteckning över tredjeländer eller regioner i dessa som upprättats i enlighet med artikel 127.3 i förordning (EU) 2017/625, från vilka införsel till unionen av fiskeriprodukter är tillåten.

b)

Att alla fiskeriprodukter från fartyget i fråga som är avsedda att släppas ut på marknaden i unionen landas direkt i det tredjeland till vilket det tredjeland vars flagg fartyget för har delegerat ansvaret för inspektionen av de berörda fartygen.

c)

Att de delegerade behöriga myndigheterna har inspekterat fartyget och förklarat att det uppfyller de tillämpliga unionskraven.

d)

Att de delegerade behöriga myndigheterna har förklarat att de regelbundet kommer att inspektera fartyget för att se till att det fortsätter att uppfylla de tillämpliga unionskraven.

2.   Ett fartyg kan föras in på förteckningen över anläggningar som avses i artikel 127.3 i förordning (EU) 2017/625 på basis av ett gemensamt meddelande från de behöriga myndigheterna i det tredjeland vars flagg fartyget för och de behöriga myndigheterna i en medlemsstat, till vilken de behöriga myndigheterna i det tredjeland vars flagg fartyget för har delegerat ansvaret för inspektionen av det berörda fartyget, om alla tre av följande krav är uppfyllda:

a)

Alla fiskeriprodukter från fartyget i fråga som är avsedda att släppas ut på marknaden i unionen landas direkt i den medlemsstaten.

b)

De behöriga myndigheterna i den medlemsstaten har inspekterat fartyget och förklarat att det uppfyller de tillämpliga unionskraven.

c)

De behöriga myndigheterna i den medlemsstaten har förklarat att de regelbundet kommer att inspektera fartyget för att se till att det fortsätter att uppfylla de tillämpliga unionskraven.

3.   När sändningar av fiskeriprodukter förs in till unionen direkt från ett kylfartyg, fabriksfartyg eller frysfartyg som för ett tredjelands flagg, får det officiella intyg som avses i artikel 13.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/628 (25) undertecknas av befälhavaren.

Artikel 12

Krav för sändningar av sammansatta produkter

1.   Sändningar av sammansatta produkter som avses i HS-nummer under rubrikerna 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1901, 1902, 1905, 2004, 2005, 2103, 2104, 2105 och 2106 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 ska föras in i unionen för utsläppande på marknaden endast om varje bearbetad produkt av animaliskt ursprung som ingår i de sammansatta produkterna antingen producerats i anläggningar som är belägna i tredjeländer eller regioner i dessa och som får exportera dessa bearbetade produkter av animaliskt ursprung till unionen i enlighet med artikel 5, eller i anläggningar i medlemsstaterna.

2.   I avvaktan på att kommissionen inrättar en särskild förteckning över tredjeländer eller regioner i dessa som får exportera sammansatta produkter till unionen kan sändningar av sammansatta produkter från tredjeländer eller regioner i dessa föras in till unionen, i enlighet med följande regler:

a)

Sammansatta produkter som avses i punkt 1 och behöver transporteras eller lagras under kontrollerade temperaturförhållanden ska komma från tredjeländer eller regioner i dessa som till unionen får exportera varje bearbetad produkt av animaliskt ursprung som ingår i den slutliga produkten i enlighet med kommissionens beslut 2007/777/EG, kommissionens förordning (EU) nr 605/2010, kommissionens beslut 2006/766/EG, förordning (EG) nr 798/2008 och beslut 2011/163/EU.

b)

Sammansatta produkter som avses i punkt 1 som inte behöver transporteras eller lagras under kontrollerade temperaturförhållanden och som innehåller någon kvantitet av bearbetat kött ska komma från tredjeländer eller regioner i dessa som till unionen får exportera köttprodukter som ingår i den sammansatta produkten i enlighet med kommissionens beslut 2007/777/EG och kommissionens beslut 2011/163/EU.

c)

Sammansatta produkter som avses i punkt 1 som inte behöver transporteras eller lagras under kontrollerade temperaturförhållanden och som innehåller andra bearbetade produkter av animaliskt ursprung än bearbetat kött för vilka krav fastställs i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 ska komma från tredjeländer eller regioner i dessa som har tillstånd att exportera köttprodukter, mejeriprodukter, råmjölksprodukter, fiskeriprodukter och äggprodukter till unionen på grundval av unionens djur- och folkhälsokrav och som ingår i förteckningen för minst en av dessa produkter av animaliskt ursprung i enlighet med kommissionens beslut 2007/777/EG, kommissionens förordning (EU) nr 605/2010, kommissionens beslut 2006/766/EG och kommissionens förordning (EG) nr 798/2008, och i bilagan till kommissionens beslut 2011/163/EU på grundval av en plan för kontroll av restsubstanser som godkänts i enlighet med direktiv 96/23/EG.

Artikel 13

Officiella intyg

1.   Varje sändning av följande produkter ska föras in till unionen endast om sändningen åtföljs av ett officiellt intyg:

a)

Produkter av animaliskt ursprung för vilka KN-nummer fastställs i kapitlen 2–5, 15 och 16, och HS-nummer under rubrikerna 1506, 1521, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103, 4110 och 9602 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87, när dessa produkter är avsedda att användas som livsmedel.

b)

Levande insekter som avses med KN-nummer 0106 49 00 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87.

c)

Groddar och frön avsedda för produktion av groddar och som avses med följande HS-nummer: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0712 35, 0713 39, 0713 40, 0712 50, 0712 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 eller 1214 90 i del 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87.

2.   De officiella intyg som avses i punkt 1 ska intyga att produkterna överensstämmer med

a)

de krav som fastställs i förordningarna (EG) nr 178/2002, (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004 eller bestämmelser som konstaterats vara likvärdiga med dessa krav,

b)

de särskilda krav för införsel till unionen som anges i den här förordningen.

3.   Det officiella intyg som avses i punkt 1 kan innehålla uppgifter som krävs enligt annan unionslagstiftning om människors och djurs hälsa.

4.   Det officiella intyget för groddar och frön avsedda för produktion av groddar som avses i punkt 1 c ska åtfölja sändningen tills den når den bestämmelseort som anges i det officiella intyget. Om sändningen delas upp ska en kopia av det officiella intyget åtfölja varje del av sändningen.

Artikel 14

Privat intyg

1.   Ett privat intyg, utarbetat och undertecknat av den importerande livsmedelsföretagaren ska åtfölja sändningar av sammansatta produkter som avses i artikel 12.2 c och som bekräftar att sändningarna uppfyller de tillämpliga krav som avses i artikel 126.1 i förordning (EU) 2017/625.

2.   Genom undantag från punkt 1 för de produkter som är undantagna från offentliga kontroller vid gränskontrollstationerna, i enlighet med artikel 48 h i förordning (EU) 2017/625, ska det privata intyget åtfölja produkterna vid tidpunkten för utsläppandet på marknaden.

3.   Det privata intyg som avses i punkt 1 ska säkerställa sändningens spårbarhet och innehålla

a)

uppgifter om avsändaren och mottagaren av de importerade varorna,

b)

en förteckning över de produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung som ingår i de sammansatta produkterna, angivna i fallande ordning efter den vikt som de hade vid tidpunkten för användning vid tillverkning av den sammansatta produkten,

c)

godkännandenummer för den (de) anläggning(ar) som tillverkar de bearbetade produkter av animaliskt ursprung som ingår i den sammansatta produkten, som avses i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 853/2004 och anges av den importerande livsmedelsföretagaren.

4.   Det privata intyg som avses i punkt 1 ska styrka

a)

att det tredjeland eller den region i detta som producerar den sammansatta produkten är med på förteckningen för minst en av följande kategorier av produkter av animaliskt ursprung:

i)

Köttprodukter.

ii)

Mjölkprodukter eller råmjölksbaserade produkter.

iii)

Fiskeriprodukter.

iv)

Äggprodukter.

b)

att anläggningen som producerar de sammansatta produkterna uppfyller hygienstandarder som konstaterats vara likvärdiga med dem som krävs enligt förordning (EG) nr 852/2004,

c)

att den sammansatta produkten inte behöver lagras eller transporteras under kontrollerade temperaturförhållanden,

d)

att de bearbetade produkter av animaliskt ursprung som ingår i den sammansatta produkten kommer från tredjeländer eller regioner i dessa som har godkänts för export av varje bearbetad produkt av animaliskt ursprung till unionen eller från unionen och kommer från förtecknad(e) anläggning(ar),

e)

att de bearbetade produkter av animaliskt ursprung som används i den sammansatta produkten har genomgått minst den behandling som föreskrivs för dessa produkter i enlighet med kommissionens beslut 2007/777/EG och kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 med en kortfattad beskrivning över alla genomgångna processer och temperaturer som tillämpats för produkten.

Artikel 15

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 december 2019. Dock ska de krav som fastställs i artikel 12 och artikel 14.1 och 14.2 tillämpas från och med den 21 april 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG (EGT L 125, 23.5.1996, s. 10).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55).

(7)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 av den 8 februari 2018 om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (se sidan 1 i detta nummer av EUT).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 av den 15 mars 2019 om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll (se sidan 51 i detta nummer av EUT).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 139, 30.4.2004, s. 206).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1).

(11)  Kommissionens förordning (EU) 2017/185 av den 2 februari 2017 om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 (EUT L 29, 3.2.2017, s. 21).

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (EUT L 327, 11.12.2015, s. 1).

(13)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/578

(14)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(15)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/626 av den 5 mars 2019 om förteckningar över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel till Europeiska unionen och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/759 vad gäller dessa förteckningar (se sidan 31 i detta nummer av EUT).

(16)  Kommissionens förordning (EU) nr 210/2013 av den 11 mars 2013 om godkännande av anläggningar som producerar groddar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (EUT L 68, 12.3.2013, s. 24).

(17)  Kommissionens beslut 2007/777/EG av den 29 november 2007 om djur- och folkhälsovillkor och förlagor till hälsointyg för import från tredjeländer av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av beslut 2005/432/EG (EUT L 312, 30.11.2007, s. 49).

(18)  Kommissionens beslut 2006/766/EG av den 6 november 2006 om fastställande av en förteckning över de tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import av musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och fiskeriprodukter är tillåten (EUT L 320, 18.11.2006, s. 53).

(19)  Kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 av den 8 augusti 2008 om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt kraven för veterinärintyg (EUT L 226, 23.8.2008, s. 1).

(20)  Kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 av den 2 juli 2010 om djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter avsedda att användas som livsmedel (EUT L 175, 10.7.2010, s. 1).

(21)  Kommissionens beslut 2011/163/EU av den 16 mars 2011 om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG (EUT L 70, 17.3.2011, s. 40).

(22)  Kommissionens förordning (EU) 2019/759 av den 13 maj 2019 om övergångsbestämmelser för tillämpning av folkhälsokraven för import av livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung (sammansatta produkter) (EUT L 125, 14.5.2019, s. 11).

(23)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 av den 20 december 2017 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 72).

(24)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 208/2013 av den 11 mars 2013 om spårbarhetskrav för groddar och för frön avsedda för produktion av groddar (EUT L 68, 12.3.2013, s. 16).

(25)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/628 av den 8 april 2019 om förlagor till officiella intyg för vissa djur och varor, och om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 och genomförandeförordning (EU) 2016/759 vad gäller dessa förlagor till intyg (se sidan 101 i detta nummer av EUT).


Top