EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0587

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/587 av den 11 april 2019 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 119/2009 vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och vissa av dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer eller delar därav från vilka sändningar av kött av vilda harar och kaniner, vissa vilda landlevande däggdjur och hägnade kaniner får föras in till unionen (Text av betydelse för EES.)

C/2019/2806

OJ L 100I , 11.4.2019, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; tyst upphävande genom 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/587/oj

11.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 100/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/587

av den 11 april 2019

om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 119/2009 vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och vissa av dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer eller delar därav från vilka sändningar av kött av vilda harar och kaniner, vissa vilda landlevande däggdjur och hägnade kaniner får föras in till unionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 8 inledningsfrasen, 8.1 första stycket och 8.4 samt artikel 9.4, och

av följande skäl:

(1)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Den 22 mars 2019 antog Europeiska rådet beslut (EU) 2019/476 (2) om förlängning av tidsfristen enligt artikel 50.3 i EU-fördraget i samförstånd med Förenade kungariket. Om utträdesavtalet inte godkänns av det brittiska underhuset senast den 29 mars 2019 förlängs enligt det beslutet den tidsfrist som föreskrivs i artikel 50.3 i EU-fördraget till och med den 12 april 2019. Eftersom utträdesavtalet inte hade godkänts den 29 mars 2019 kommer unionsrätten att upphöra att vara tillämplig på och i Förenade kungariket den 13 april 2019 (nedan kallat utträdesdagen).

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 119/2009 (3) fastställs folkhälso- och djurhälsovillkor samt krav för utfärdande av intyg för införsel till unionen av sändningar av kött av vilda harar och kaniner, vissa vilda landlevande däggdjur och hägnade kaniner samt en förteckning över tredjeländer och delar därav från vilka sådana sändningar får föras in till unionen.

(3)

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland har lämnat nödvändiga garantier för att det landet och vissa av dess kronbesittningar uppfyller villkoren i förordning (EG) nr 119/2009 för införsel till unionen av sändningar av kött av vilda harar och kaniner, vissa vilda landlevande däggdjur och hägnade kaniner från och med utträdesdagen genom att fortsätta att följa unionsrätten under en inledande period på minst nio månader.

(4)

Med beaktande av dessa särskilda garantier från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och för att undvika onödiga störningar i handeln efter utträdesdagen bör därför Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och vissa av dess kronbesittningar upptas i förteckningen över tredjeländer och delar därav i bilaga I till förordning (EG) nr 119/2009 från vilka sändningar av kött av vilda harar och kaniner, vissa vilda landlevande däggdjur och hägnade kaniner får föras in till unionen.

(5)

Bilaga I till förordning (EG) nr 119/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Den här förordningen bör tillämpas från och med den 13 april 2019, om inte unionsrätten fortsätter att vara tillämplig på och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland den dagen.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 119/2009 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 13 april 2019.

Den ska dock inte tillämpas om unionsrätten fortsätter att vara tillämplig på och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland den dagen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 april 2019

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Europeiska rådets beslut (EU) 2019/476 antaget i samförstånd med Förenade kungariket av den 22 mars 2019 om förlängning av tidsfristen enligt artikel 50.3 i EU-fördraget (EUT L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 119/2009 av den 9 februari 2009 om fastställande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer för import till eller transitering genom gemenskapen av kött av vilda harar och kaniner, vissa vilda landlevande däggdjur och hägnade kaniner samt om kraven för veterinärintyg (EUT L 39, 10.2.2009, p. 12).


BILAGA

Tabellen i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 119/2009 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande rader ska införas efter posten för Kanada:

”Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

GB

WL

 

RM

 

WM

 

Guernsey

GG

WL

 

RM

 

WM”

 

b)

Följande rader ska införas efter posten för Grönland:

”Jersey

JE

WL

 

RM

 

WM”

 


Top