EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0565

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/565 av den 28 mars 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2205, delegerad förordning (EU) 2016/592 och delegerad förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt (Text av betydelse för EES.)

C/2019/2533

OJ L 99, 10.4.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/565/oj

10.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/6


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/565

av den 28 mars 2019

om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2205, delegerad förordning (EU) 2016/592 och delegerad förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 5.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den dag då ett avtal om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter anmälan, om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket enhälligt beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(2)

Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/396 (2) ändras kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 (3), kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 (4) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 (5) vad gäller den dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt. I enlighet med artikel 4 i delegerad förordning (EU) 2019/396 ska den förordningen tillämpas från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på och i Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen, såvida inte ett utträdesavtal har trätt i kraft senast vid den tidpunkten eller den tvåårsperiod som avses i artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen har förlängts.

(3)

Genom en skrivelse av den 20 mars 2019 ansökte Förenade kungariket om en förlängning av den period som föreskrivs i artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen till och med den 30 juni 2019, i syfte att slutföra ratificeringen av utträdesavtalet (6). Den 21 mars 2019 godkände Europeiska rådet en förlängning till och med den 22 maj 2019, förutsatt att utträdesavtalet godkänns av det brittiska underhuset påföljande vecka. Om så inte sker samtyckte Europeiska rådet till en förlängning till och med den 12 april 2019. Följaktligen kommer delegerad förordning (EU) 2019/396 inte att bli tillämplig.

(4)

De skäl som ligger till grund för delegerad förordning (EU) 2019/396 kommer dock att kvarstå, oavsett om den period som avses i artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen förlängs. Framför allt kommer riskerna när det gäller en smidigt fungerande marknad och lika villkor för motparter som är etablerade i unionen att kvarstå i händelse av att Förenade kungarikets utträder ur unionen utan ett avtal efter den förlängda perioden. Dessa risker förväntas finnas kvar under överskådlig framtid.

(5)

De delegerade förordningarna (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 och (EU) 2016/1178 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Denna förordning grundas på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har lagt fram för kommissionen.

(7)

Det är nödvändigt att underlätta marknadsaktörernas genomförande av effektiva lösningar så snabbt som möjligt. Därför har Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten gjort en kostnads-nyttoanalys, men inte genomfört något öppet offentligt samråd i enlighet med artikel 10.1 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (7). Av samma skäl bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2205

Delegerad förordning (EU) 2015/2205 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3 ska följande punkt läggas till:

”3.   I fråga om kontrakt som gäller en klass av OTC-derivat som anges i bilagan ska clearingkravet – genom undantag från punkterna 1 och 2 – få verkan 12 månader från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas om följande villkor är uppfyllda:

a)

Clearingkravet har inte utlösts per den 11 april 2019.

b)

Novationen av kontraktet har som enda syfte att ersätta den motpart som är etablerad i Förenade kungariket med en motpart etablerad i en medlemsstat.”

2.

Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

”3.   För finansiella motparter i kategori 3 och för transaktioner enligt artikel 3.2 och 3.3 i denna förordning som ingås mellan finansiella motparter ska följande minimigränser gälla med avseende på regeln om återstående löptid enligt artikel 4.1 b ii) i förordning (EU) nr 648/2012 den dag då clearingkravet får verkan:

a)

50 år för kontrakt som tillhör de klasser som anges i tabell 1 eller tabell 2 i bilagan.

b)

3 år för kontrakt som tillhör de klasser som anges i tabell 3 eller tabell 4 i bilagan.”

Artikel 2

Ändring av delegerad förordning (EU) 2016/592

Delegerad förordning (EU) 2016/592 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3 ska följande punkt läggas till:

”3.   I fråga om kontrakt som gäller en klass av OTC-derivat som anges i bilagan ska clearingkravet – genom undantag från punkterna 1 och 2 – få verkan 12 månader från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas om följande villkor är uppfyllda:

a)

Clearingkravet har inte utlösts per den 11 april 2019.

b)

Novationen av kontraktet har som enda syfte att ersätta den motpart som är etablerad i Förenade kungariket med en motpart etablerad i en medlemsstat.”

2.

Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

”3.   För finansiella motparter i kategori 3 och för transaktioner enligt artikel 3.2 och 3.3 i denna förordning som ingås mellan finansiella motparter ska minimigränsen med avseende på regeln om återstående löptid på den dag då clearingkravet får verkan enligt artikel 4.1 b ii i förordning (EU) nr 648/2012 vara 5 år och 3 månader.”

Artikel 3

Ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1178

Delegerad förordning (EU) 2016/1178 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3 ska följande punkt läggas till:

”3.   I fråga om kontrakt som gäller en klass av OTC-derivat som anges i bilagan ska clearingkravet – genom undantag från punkterna 1 och 2 – få verkan 12 månader från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas om följande villkor är uppfyllda:

a)

Clearingkravet har inte utlösts per den 11 april 2019.

b)

Novationen av kontraktet har som enda syfte att ersätta den motpart som är etablerad i Förenade kungariket med en motpart etablerad i en medlemsstat.”

2.

Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

”3.   För finansiella motparter i kategori 3 och för transaktioner enligt artikel 3.2 och 3.3 i denna förordning som ingås mellan finansiella motparter ska följande minimigränser gälla med avseende på regeln om återstående löptid enligt artikel 4.1 b ii) i förordning (EU) nr 648/2012 den dag då clearingkravet får verkan:

a)

15 år för kontrakt som hör till en av de klasser som anges i tabell 1 i bilaga I.

b)

3 år för kontrakt som hör till en av de klasser som anges i tabell 2 i bilaga I.”

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på och i Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen.

Denna förordning ska emellertid inte tillämpas i något av följande fall:

a)

Ett utträdesavtal som ingåtts med Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.2 i fördraget om Europeiska unionen har trätt i kraft den dag som avses i andra stycket i denna artikel.

b)

Ett beslut har fattats om att förlänga den tvåårsperiod som avses i artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen till efter den 31 december 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/396 av den 19 december 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2205, delegerad förordning (EU) 2016/592 och delegerad förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt (EUT L 71, 13.3.2019, s. 11).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 av den 6 augusti 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet (EUT L 314, 1.12.2015, s. 13).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den 1 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearingkravet (EUT L 103, 19.4.2016, s. 5).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearingkravet (EUT L 195, 20.7.2016, s. 3).

(6)  Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT C 66 I, 19.2.2019, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


Top