EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0517

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/517 av den 19 mars 2019 om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu och om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 (Text av betydelse för EES.)

PE/84/2018/REV/2

OJ L 91, 29.3.2019, p. 25–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/517/oj

29.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/25


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/517

av den 19 mars 2019

om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu och om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 874/2004

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 172,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Toppdomänen .eu inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 733/2002 (3) och kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 (4). Sedan dessa förordningar antogs har den politiska och rättsliga situationen i unionen, onlinemiljön och onlinemarknaden förändrats avsevärt.

(2)

Den snabba utvecklingen på toppdomänmarknaden och det dynamiska digitala landskapet kräver en framtidssäker och flexibel lagstiftning. Toppdomänen .eu är en av de största landskodstoppdomänerna. Toppdomänen .eu används av unionens alla institutioner, byråer och organ, bland annat för EU-projekt och EU-initiativ. Syftet med toppdomänen .eu är att genom god förvaltning bidra till att stärka unionens identitet och främja unionens värden online, till exempel flerspråkighet, respekt för användarnas integritet och säkerhet och respekt för de mänskliga rättigheterna, samt särskilda online-prioriteringar.

(3)

Toppdomänerna är en viktig del av den hierarkiska strukturen i domännamnssystemet (DNS) som säkerställer ett interoperabelt system av unika identifierare, som är tillgängliga i hela världen, för varje tillämpning och varje nät.

(4)

Toppdomänen .eu bör främja användningen av och tillgången till internet i enlighet med artiklarna 170 och 171 i EUF-fördraget, genom att erbjuda registrering som kompletterar de befintliga landskodstoppdomänerna och den globala registreringen av generiska toppdomäner.

(5)

Toppdomänen .eu, som är en tydlig och lättigenkännlig beteckning, bör fungera som en lättidentifierad länk till unionen och den europeiska marknadsplatsen. Den bör göra det möjligt för företag, organisationer och fysiska personer i unionen att registrera ett domännamn under toppdomänen .eu. Det är viktigt att det finns ett sådant domännamn för att stärka unionens identitet online. Förordning (EG) nr 733/2002 bör därför ändras för att göra det möjligt för unionens medborgare att registrera ett .eu-toppdomännamn, oberoende av sin hemvist, från och med den 19 oktober 2019.

(6)

Domännamn i toppdomänen .eu bör tilldelas behöriga parter i mån av tillgång.

(7)

Kommissionen bör främja samarbete mellan registreringsenheten, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och andra unionsorgan i syfte att bekämpa spekulativ och oegentlig registrering av domännamn, inbegripet domänregistrering i ond tro, och tillhandahålla enkla administrativa förfaranden, särskilt för små och medelstora företag.

(8)

För att säkerställa ett bättre skydd av parternas rätt att ingå avtal med registreringsenheten respektive ombuden bör tvister om registrering av domännamn i toppdomänen .eu lösas av organ som är belägna inom unionen och som tillämpar relevant nationell rätt, utan att detta påverkar de rättigheter och skyldigheter som erkänns av medlemsstaterna eller av unionen och som följer av internationella instrument.

(9)

Kommissionen bör, på grundval av ett öppet, transparent och icke-diskriminerande urvalsförfarande, med hänsyn tagen till kostnadseffektivitet och förenklad administration, utse en registreringsenhet för toppdomänen .eu. I syfte att stödja den digitala inre marknaden, bygga en europeisk identitet online och främja gränsöverskridande online-verksamhet bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på behörighets- och urvalskriterierna samt förfarandet för att utse registreringsenheten. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (5). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(10)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter att anta förteckningarna över de domännamn som reserverats och spärrats av medlemsstaterna, att fastställa de principer som ska ingå i avtalet mellan kommissionen och registreringsenheten och att utse registreringsenheten när det föreligger vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet, i synnerhet för att säkra driftskontinuitet. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (6). Sådana förteckningar bör sammanställas beroende på tillgången till domännamn och med beaktande av de domännamn på huvuddomännivå som redan reserverats eller registrerats av medlemsstaterna.

(11)

Kommissionen bör ingå ett avtal med den utsedda registreringsenheten, vilket bör innehålla en detaljerad beskrivning av principer och förfaranden som är tillämpliga på registreringsenheten när det gäller organisationen, administrationen och förvaltningen av toppdomänen .eu. Avtalet bör vara tidsbegränsat och bör kunna förlängas en gång utan ett nytt urvalsförfarande.

(12)

Principerna och förfarandena för driften av toppdomänen .eu bör bifogas avtalet mellan kommissionen och den utsedda registreringsenheten.

(13)

Denna förordning påverkar inte tillämpningen av konkurrensreglerna enligt artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget.

(14)

Registreringsenheten bör följa principerna om icke-diskriminering och öppenhet och bör vidta åtgärder för att säkerställa sund konkurrens, vilka ska förhandsgodkännas av kommissionen, i synnerhet när registreringsenheten tillhandahåller tjänster åt företag med vilka den konkurrerar på marknader i senare led.

(15)

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) har i dag ansvaret för samordningen av delegeringen av koder för landskodstoppdomäner till registreringsenheterna. Registreringsenheten bör ingå erforderliga avtal med ICANN om delegering av koden för landskodstoppdomänen .eu, med beaktande av de relevanta principer som antagits av den mellanstatliga rådgivande kommittén (GAC).

(16)

Registreringsenheten bör ingå ett lämpligt depositionsavtal för att säkra driftskontinuitet och, i synnerhet, se till att man kan fortsätta att erbjuda det lokala internetsamhället tjänster med minimala störningar vid en eventuell vidaredelegering eller andra oförutsedda omständigheter. Registreringsenheten bör dagligen lämna en elektronisk kopia av det aktuella innehållet i toppdomänen .eu:s databas till depositarie.

(17)

De förfaranden för alternativ tvistlösning som ska antas bör uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU (7) och beakta bästa internationella praxis på detta område och i synnerhet tillämpliga rekommendationer från Världsorganisationen för immateriell äganderätt (Wipo), för att i möjligaste mån förhindra spekulativ och oegentlig registrering. Dessa förfaranden för alternativ tvistlösning bör följa enhetliga procedurregler som är i linje med de regler som anges i ICANN:s enhetliga tvistlösningsriktlinjer för domännamn.

(18)

Riktlinjerna i fråga om oegentlig registrering av .eu-domännamn bör föreskriva att registreringsenheten verifierar de data som inkommer till den, i synnerhet data avseende de sökandes identitet, och återkallar och från framtida registrering spärrar domännamn som i en lagakraftvunnen dom från en domstol i en medlemsstat förklarats vara kränkande eller rasistiska eller på annat sätt strida mot medlemsstatens rätt. Registreringsenheten bör göra sitt yttersta för att säkerställa att de data som den tar emot och innehar är korrekta. Innehavaren av domännamnet bör inom ramen för förfarandet för återkallande ges rimlig möjlighet att korrigera eventuella överträdelser av behörighetskriterierna, registreringskraven eller utestående skulder innan återkallandet träder i kraft.

(19)

Ett domännamn som är identiskt med eller lätt kan sammanblandas med ett namn för vilket en rättighet fastställts i unionsrätten eller nationell rätt och som har registrerats utan rättigheter eller legitimt intresse i namnet, bör i princip återkallas och, när så är nödvändigt, överföras till den rättmätiga innehavaren. Om det konstaterats att ett sådant domännamn har använts i ond tro bör det alltid återkallas.

(20)

Registreringsenheten bör anta tydliga riktlinjer för att se till att oegentlig registrering av domännamn identifieras i rätt tid och bör vid behov samarbeta med behöriga myndigheter och andra offentliga organ verksamma inom cybersäkerhet och informationssäkerhet och som är särskilt delaktiga i kampen mot sådana registreringar, såsom nationella it-incidenthanteringsorganisationer (Computer Emergency Response Teams, CERT).

(21)

Registreringsenheten bör stödja de rättsvårdande myndigheterna i kampen mot brottslighet genom att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder som syftar till att ge de behöriga myndigheterna åtkomst till data hos registreringsenheten i syfte att förebygga, avslöja, utreda och lagföra brott, i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt.

(22)

Denna förordning bör genomföras i överensstämmelse med principerna om personlig integritet och skydd av personuppgifter. Registreringsenheten bör också följa unionens tillämpliga regler, principer och riktlinjer för dataskydd, i synnerhet relevanta säkerhetskrav samt principerna om nödvändighet, proportionalitet, ändamålsbegränsning och proportionerlig lagringstid för data. Likaså bör inbyggt skydd av personuppgifter och dataskydd som standard finnas i alla databehandlingssystem och databaser som utvecklas och drivs.

(23)

För att säkerställa effektiv periodisk tillsyn bör registreringsenheten på egen bekostnad minst vartannat år granskas av ett oberoende organ som, i en rapport om bedömning av överensstämmelse, ska fastställa om registreringsenheten uppfyller de krav som fastställs i denna förordning. Registreringsenheten bör lämna den rapporten till kommissionen i enlighet med sitt avtal med kommissionen.

(24)

Det avtal som ingås mellan kommissionen och registreringsenheten bör omfatta förfaranden för att förbättra registreringsenhetens organisation, administration och förvaltning av toppdomänen .eu, i enlighet med kommissionens anvisningar till följd av kommissionens tillsynsverksamhet enligt denna förordning.

(25)

I sina slutsatser av den 27 november 2014 om förvaltning av internet bekräftade rådet unionens engagemang för att främja förvaltningsstrukturer enligt en flerpartsmodell som baseras på en sammanhängande uppsättning globala principer för förvaltningen av internet. Inkluderande internetförvaltning avser utveckling och tillämpning av gemensamma principer, normer, regler, beslutsförfaranden och program som formar internets utveckling och användning av myndigheterna, den privata sektorn, det civila samhället, internationella organisationer och det tekniska samfundet, alla inom ramen för sina respektive roller.

(26)

Det bör inrättas en rådgivande .eu-flerpartsgrupp med uppgift att ge kommissionen råd i syfte att stärka och bredda underlaget för goda styrelseformer för registreringsenheten. Gruppen bör återspegla flerpartsmodellen för förvaltning av internet, och dess medlemmar – med undantag för de som kommer från medlemsstaternas myndigheter och internationella organisationer – bör utses av kommissionen genom ett öppet, icke-diskriminerande och transparent förfarande. Företrädare som kommer från medlemsstaternas myndigheter bör utses på grundval av ett rotationssystem som säkerställer tillräcklig kontinuitet i deltagandet i gruppen.

(27)

Kommissionen bör utvärdera toppdomänen .eu:s ändamålsenlighet och drift. Denna utvärdering bör beakta den utsedda registreringsenhetens arbetsmetoder och relevansen i registreringsenhetens uppgifter. Kommissionen ska även lämna regelbundna rapporter till Europaparlamentet och rådet om driften av toppdomänen .eu.

(28)

Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) i enlighet med fördragen, särskilt skyddet av personuppgifter, yttrandefriheten och informationsfriheten samt konsumentskyddet. Lämpliga unionsförfaranden bör iakttas vid säkerställande av att bestämmelser i nationell rätt som påverkar denna förordning är förenliga med unionsrätten och särskilt med stadgan. Registreringsenheten bör begära vägledning från kommissionen om det råder tvivel avseende efterlevnaden av unionsrätten.

(29)

Eftersom målen för denna förordning, nämligen att genomföra en europeisk toppdomän som kompletterar de nationella toppdomänerna, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning och verkan, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(30)

För att begränsa risken för störning av toppdomänen .eu:s tjänster under genomförandet av det nya regelverket omfattar denna förordning övergångsbestämmelser.

(31)

Förordning (EG) nr 733/2002 bör därför ändras och upphävas och förordning (EG) nr 874/2004 bör upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och mål

1.   Genom denna förordning genomförs landskodstoppdomänen .eu och dess tillgängliga varianter i andra alfabet, i syfte att stödja den digitala inre marknaden, bygga en unionsidentitet online och främja gränsöverskridande online-verksamhet. Den fastställer också villkoren för dess genomförande, inklusive bestämmelser om hur registreringsenheten ska utses och om registreringsenhetens egenskaper. Genom förordningen fastställs också en rättslig och allmän ram för den utsedda registreringsenhetens verksamhet.

2.   Tillämpningen av denna förordning påverkar inte medlemsstaternas ordningar för sina nationella toppdomäner.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.    registreringsenhet : den enhet som har fått i uppdrag att organisera, administrera och förvalta toppdomänen .eu, vilket omfattar driften av tillhörande databaser och offentliga söktjänster, registreringen av domännamn, driften av registreringsenheten för domännamn, driften av toppdomänen eu:s registreringsenhets namnservrar samt fördelningen av zonfiler för toppdomänen på namnservrar.

2.    ombud : en fysisk eller juridisk person som genom ett avtal med registreringsenheten tillhandahåller tjänster till den som ansöker om registrering av domännamn.

3.    internationaliserade domännamnsprotokoll (IDN): standarder och protokoll som stöder användningen av domännamn med hjälp av tecken som inte är ASCII-tecken (American Standard Code for Information Interchange).

4.    Whois-databas : en datasamling som innehåller uppgifter om tekniska och administrativa aspekter av toppdomänen .eu-registreringar.

5.    principer och förfaranden för drift av toppdomänen .eu : närmare bestämmelser om drift och förvaltning av toppdomänen .eu.

6.    registrering : ett antal handlingar och etapper i ett förfarande, från inledningen till slutförandet, som ett ombud eller en registreringsenhet utför på begäran av en fysisk eller juridisk person för att registrera ett domännamn för en angiven tidsperiod.

KAPITEL II

GENOMFÖRANDE AV TOPPDOMÄNEN .eu

AVSNITT 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 3

Behörighetskriterier

Registrering av ett eller flera domännamn under toppdomänen .eu kan begäras av

a)

unionsmedborgare, oberoende av hemvist,

b)

fysiska personer som inte är unionsmedborgare men som har sin hemvist i en medlemsstat,

c)

företag som är etablerade i unionen, och

d)

organisationer som är etablerade i unionen, utan att det påverkar tillämpningen av nationell rätt.

Artikel 4

Registrering och återkallande av domännamn

1.   Ett domännamn ska tilldelas den part som uppfyller behörighetskriterierna och vars ansökan inkommer först till registreringsenheten i tekniskt korrekt form i enlighet med förfarandena för registreringsansökningar på grundval av artikel 11 b.

2.   Ett registrerat domännamn ska upphöra att vara tillgängligt för ytterligare registrering till dess att registreringen löper ut utan att förnyas eller domännamnet återkallas.

3.   Registreringsenheten får återkalla ett domännamn på eget initiativ, utan alternativ tvistlösning eller rättsligt förfarande, på följande grunder:

a)

Det finns utestående skulder till registreringsenheten som inte betalats.

b)

Domännamnsinnehavaren uppfyller inte de allmänna behörighetskriterierna enligt artikel 3.

c)

Domännamnsinnehavaren överträder de krav för registreringsansökningar som fastställts på grundval av artikel 11 b och c.

4.   Ett domännamn får också återkallas, och när så är nödvändigt överföras till en annan part, efter ett lämpligt alternativt tvistlösningsförfarande eller rättsligt förfarande, i enlighet med de principer och förfaranden för drift av toppdomänen .eu som fastställs i artikel 11, om det namnet är identiskt med eller lätt kan sammanblandas med ett namn för vilket en rättighet fastställs i unionsrätten eller nationell rätt, och om det

a)

har registrerats av innehavaren utan att vederbörande har rätten till eller ett legitimt intresse av namnet, eller

b)

har registrerats eller används i ond tro.

5.   Om en medlemsstats domstol i ett domstolsbeslut slagit fast att ett namn är kränkande, rasistiskt eller kan anses strida mot allmän ordning eller allmän säkerhet enligt unionsrätten eller nationell rätt som är förenlig med unionsrätten, ska registreringsenheten spärra detta domännamn när den delges domen eller, om det är en lagakraftvunnen dom, återkalla det. Registreringsenheten ska spärra domännamn som varit föremål för ett sådant domstolsbeslut för framtida registrering så länge det beslutet gäller.

6.   Domännamn som registrerats under toppdomänen .eu får endast överföras till parter som är behöriga för registrering av namn i toppdomänen .eu.

Artikel 5

Språk, tillämplig rätt och jurisdiktion

1.   Domännamn ska registreras med användning av alla tecken i unionsinstitutionernas officiella språk, i enlighet med tillgängliga internationella standarder som är förenliga med relevanta internationaliserade domännamnsprotokoll.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 (8) eller de rättigheter och skyldigheter som erkänns av medlemsstaterna eller unionen och som följer av internationella instrument, får varken avtal mellan registreringsenheten och ombud eller avtal mellan ombud och de som ansöker om registrering av domännamn föreskriva att annan rätt än rätten i en av medlemsstaterna ska vara tillämplig eller att en domstol, skiljedomstol eller annat organ beläget utanför unionen utses till relevant tvistlösningsorgan.

Artikel 6

Reservation av domännamn

1.   Registreringsenheten får reservera eller registrera ett antal domännamn som anses nödvändiga för dess operativa funktioner enligt det avtal som avses i artikel 8.4.

2.   Kommissionen får uppmana registreringsenheten att reservera eller registrera ett domännamn som ska användas av unionens institutioner och organ direkt under toppdomänen .eu.

3.   Utan att det påverkar domännamn som redan reserverats eller registrerats får medlemsstaterna meddela kommissionen en förteckning över domännamn som

a)

inte får registreras, enligt deras nationella rätt, eller

b)

får registreras eller reserveras endast på huvuddomännivå av medlemsstaterna.

Vad gäller första stycket led b ska sådana domännamn begränsas till allmänt erkända geografiska eller geopolitiska begrepp som berör medlemsstaternas politiska eller territoriella organisation.

4.   Kommissionen ska genom genomförandeakter anta de förteckningar som medlemsstaterna meddelar. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 17.2.

Artikel 7

Ombud

1.   Registreringsenheten ska ackreditera ombud i enlighet med skäliga, transparenta och icke-diskriminerande ackrediteringsförfaranden som har förhandsgodkänts av kommissionen. Registreringsenheten ska se till att ackrediteringsförfarandena är allmänt tillgängliga i lättillgänglig form.

2.   Registreringsenheten ska tillämpa likvärdiga villkor under likvärdiga omständigheter när det gäller ackrediterande .eu-ombud som tillhandahåller likvärdiga tjänster. Registreringsenheten ska erbjuda dessa ombud tjänster och information på samma villkor och med samma kvalitet som för sina egna likvärdiga tjänster.

AVSNITT 2

Registreringsenheten

Artikel 8

Utnämning av registreringsenheten

1.   Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 för att komplettera denna förordning genom att fastställa behörighets- och urvalskriterierna och förfarandet för att utse registreringsenheten.

2.   Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa de principer som ska ingå i avtalet mellan kommissionen och registreringsenheten. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 17.2.

3.   Kommissionen ska utse en enhet som registreringsenhet efter slutförandet av det förfarande som avses i punkterna 1 och 2.

4.   Kommissionen ska ingå ett avtal med den utsedda registreringsenheten. Avtalet ska specificera reglerna, riktlinjerna och förfarandena för registreringsenhetens tillhandahållande av tjänster samt villkoren för kommissionens tillsyn över registreringsenhetens organisation, administration och förvaltning av toppdomänen .eu. Avtalet ska vara tidsbegränsat och ska kunna förlängas en gång utan ett nytt urvalsförfarande. Avtalet ska återspegla registreringsenhetens skyldigheter och omfatta de principer och förfaranden för drift av toppdomänen .eu som fastställts på grundval av artiklarna 10 och 11.

5.   Med avvikelse från punkterna 1, 2 och 3 får kommissionen, om det är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, utse registreringsenheten genom omedelbart tillämpliga genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 17.3.

Artikel 9

Registreringsenhetens egenskaper

1.   Registreringsenheten ska vara en ideell organisation. Den ska ha sitt säte, sitt huvudkontor och sin huvudsakliga verksamhet på unionens territorium.

2.   Registreringsenheten får införa avgifter. Dessa avgifter ska stå i direkt samband med kostnaderna.

Artikel 10

Registreringsenhetens skyldigheter

Registreringsenheten ska vara skyldig att

a)

främja toppdomänen .eu i hela unionen och i tredjeländer,

b)

följa de regler, riktlinjer och förfaranden som fastställs i denna förordning och i de avtal som avses i artikel 8.4, och i synnerhet unionens dataskyddslagstiftning,

c)

organisera, administrera och förvalta toppdomänen .eu i allmänhetens intresse och – i förhållande till alla aspekter av administrationen och förvaltningen av toppdomänen .eu – sörja för hög kvalitet, öppenhet, säkerhet, stabilitet, förutsägbarhet, tillförlitlighet, tillgänglighet, effektivitet, icke-diskriminering, rättvisa konkurrensvillkor och konsumentskydd,

d)

ingå ett lämpligt avtal om delegering av .eu-toppdomänkoden efter kommissionens förhandsgodkännande,

e)

registrera domännamn under toppdomänen .eu på begäran av varje part som uppfyller behörighetskriterierna enligt artikel 3,

f)

utan att det påverkar eventuella domstolsförfaranden och under former som ger de berörda parterna adekvata förfarandegarantier, se till att det är möjligt för ombud och de som ansöker om registrering att lösa eventuella avtalstvister med registreringsenheten genom alternativ tvistlösning,

g)

säkerställa tillgängligheten och integriteten för databaserna över domännamn,

h)

på egen bekostnad och med kommissionens samtycke ingå avtal med en ansedd förvaltare eller annan depositarie som är etablerad på unionens territorium, där kommissionen utses till depositionsavtalets förmånstagare, och dagligen lämna en uppdaterad elektronisk kopia av innehållet i toppdomänen .eu:s databas till respektive förvaltare eller depositarie,

i)

upprätta de förteckningar som avses i artikel 6.3,

j)

främja unionens mål på området internetförvaltning, bland annat genom att delta i internationella forum,

k)

på unionsinstitutionernas samtliga officiella språk offentliggöra de principer och förfaranden för drift av toppdomänen .eu som fastställts på grundval av artikel 11,

l)

på egen bekostnad låta sig granskas av ett oberoende organ minst vartannat år för att kontrollera sin efterlevnad av denna förordning och skicka resultatet av sådana granskningar till kommissionen,

m)

på begäran av kommissionen delta i den rådgivande .eu-flerpartsgruppens arbete och samarbeta med kommissionen för att förbättra drift och förvaltning av toppdomänen .eu.

Artikel 11

Principer och förfaranden för drift av toppdomänen .eu

Det avtal som ingås mellan kommissionen och den utsedda registreringsenheten i enlighet med artikel 8.4 ska innehålla principerna och förfarandena för drift av toppdomänen .eu, i enlighet med denna förordning, inklusive

a)

riktlinjer för alternativ tvistlösning,

b)

krav och förfaranden för ansökningar om registrering, riktlinjer för verifiering av registreringskriterier, riktlinjer för verifiering av de sökandes data och riktlinjer i fråga om spekulativ registrering av domännamn,

c)

riktlinjer i fråga om oegentlig registrering av domännamn och riktlinjer för identifiering i rätt tid av domännamn som har registrerats och används i ond tro, i enlighet med artikel 4,

d)

riktlinjer för återkallande av domännamn,

e)

hantering av immateriella rättigheter,

f)

åtgärder för att ge de behöriga myndigheterna åtkomst till data hos registreringsenheten i syfte att förebygga, avslöja, utreda och lagföra brott, i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt som är förenlig med unionslagstiftningen, och som är föremål lämpliga kontrollmekanismer,

g)

detaljerade förfaranden för ändring av avtalet.

Artikel 12

Whois-databasen

1.   Registreringsenheten ska, med tillbörlig aktsamhet, inrätta och förvalta Whois-databasen i syfte att säkerställa toppdomänen .eu:s säkerhet, stabilitet och resiliens genom att tillhandahålla tillförlitliga och aktuella registreringsuppgifter om domännamnen under toppdomänen .eu.

2.   Whois-databasen ska innehålla relevanta uppgifter om kontaktpunkter som administrerar domännamnen under toppdomänen .eu och om domännamnsinnehavarna. Uppgifterna i Whois-databasen ska inte gå utöver vad som behövs med avseende på databasens syften. Registreringsenheten ska uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (9).

AVSNITT 3

Tillsyn över registreringsenheten

Artikel 13

Tillsyn

1.   Kommissionen ska övervaka och utöva tillsyn över registreringsenhetens organisation, administration och förvaltning av toppdomänen .eu.

2.   Kommissionen ska förvissa sig om att registreringsenheten har en sund ekonomisk förvaltning och att den agerar i enlighet med denna förordning och med de principer och förfaranden för drift av toppdomänen .eu som avses i artikel 11. Kommissionen får begära information från registreringsenheten i detta syfte.

3.   I enlighet med sin tillsynsverksamhet får kommissionen lämna särskilda anvisningar till registreringsenheten för att korrigera eller förbättra organisationen, administrationen och förvaltningen av toppdomänen .eu.

4.   Kommissionen får, efter behov, samråda med den rådgivande .eu-flerpartsgruppen och andra relevanta intressenter och får begära råd från sakkunniga om resultatet av tillsynsverksamheten enligt denna artikel och om sätt att förbättra registreringsenhetens organisation, administration och förvaltning av toppdomänen .eu.

Artikel 14

Den rådgivande .eu-flerpartsgruppen

1.   Kommissionen ska inrätta en rådgivande .eu-flerpartsgrupp. Den rådgivande .eu-flerpartsgruppen ska ha i uppgift att

a)

ge kommissionen råd om genomförandet av denna förordning,

b)

avge yttranden till kommissionen om strategiska frågor som rör förvaltningen, organisationen och administrationen av toppdomänen .eu, inbegripet frågor som rör cybersäkerhet och dataskydd,

c)

ge kommissionen råd i frågor som rör övervakningen och tillsynen av registreringsenheten, särskilt med avseende på den granskning som avses i artikel 10 l,

d)

ge kommissionen råd om bästa praxis när det gäller riktlinjer i fråga om och åtgärder mot oegentlig registrering av domännamn, särskilt registreringar utan rättigheter eller legitima intressen och registreringar som används i ond tro.

2.   Kommissionen ska ta hänsyn till alla råd från den rådgivande .eu-flerpartsgruppen vid genomförandet av denna förordning.

3.   Den rådgivande .eu-flerpartsgruppen ska bestå av företrädare för intressenter som är etablerade i unionen. Dessa företrädare ska komma från den privata sektorn, det tekniska samfundet, det civila samhället och den akademiska världen samt från medlemsstaternas myndigheter och internationella organisationer. Alla företrädare utom företrädarna för medlemsstaternas myndigheter och internationella organisationer ska utses av kommissionen genom ett öppet, icke-diskriminerande och transparent förfarande och med största möjliga hänsyn till jämställdhetsprincipen.

4.   Trots vad som sägs i punkt 3 får den rådgivande .eu-flerpartsgruppen inbegripa en företrädare för intressenter som är etablerade utanför unionen.

5.   Ordförande för den rådgivande .eu-flerpartsgruppen ska vara en företrädare för kommissionen eller en person som utsetts av kommissionen. Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatstjänster åt den rådgivande .eu-flerpartsgruppen.

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 15

Reservering av rättigheter

Unionen ska behålla alla rättigheter i anslutning till toppdomänen .eu, särskilt sådana immateriella rättigheter och andra rättigheter till registreringsenhetens databaser som krävs för att säkerställa genomförandet av denna förordning samt rätten att utse en ny registreringsenhet.

Artikel 16

Utvärdering och översyn

1.   Senast den 13 oktober 2027 och därefter vart tredje år ska kommissionen bedöma toppdomänen .eu:s genomförande, ändamålsenlighet och drift, utifrån framför allt den information som registreringsenheten lämnat i enlighet med artikel 10 l.

2.   Senast den 30 juni 2020 ska kommissionen, mot bakgrund av rådande praxis, bedöma huruvida och hur registreringsenheten ska samarbeta med EUIPO och andra unionsorgan i syfte att bekämpa spekulativ och oegentlig registrering av domännamn och om enkla administrativa förfaranden ska tillhandahållas, särskilt för små och medelstora företag, och i så fall hur detta ska ske. Kommissionen får vid behov föreslå ytterligare åtgärder i detta avseende.

3.   Senast den 13 oktober 2024 ska kommissionen bedöma om det är möjligt att utvidga kriterierna i artikel 9 och får, om så är lämpligt, lägga fram ett lagstiftningsförslag.

4.   Kommissionen ska lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om resultatet av den bedömning som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 17

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommunikationskommitté som fastställts genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 (10). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011, jämförd med artikel 5 i den förordningen, tillämpas.

Artikel 18

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 18 april 2019. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.   En delegerad akt som antas enligt artikel 8.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 19

Övergångsbestämmelser

1.   Domännamnsinnehavare som registrerat domännamn i enlighet med artikel 4.2 b i förordning (EG) nr 733/2002 ska behålla sina rättigheter i förhållande till de befintliga registrerade domännamnen.

2.   Senast den 12 oktober 2021 ska kommissionen vidta de åtgärder som är nödvändiga för att utse en enhet som registreringsenhet och ingå avtal med registreringsenheten i enlighet med denna förordning. Avtalet ska gälla från och med den 13 oktober 2022.

3.   Det avtal som ingåtts mellan kommissionen och registreringsenheten i enlighet med artikel 3.1 c i förordning (EG) nr 733/2002 ska fortsättningsvis gälla till och med den 12 oktober 2022.

Artikel 20

Ändring av förordning (EU) nr 733/2002

I artikel 4.2 i förordning (EG) nr 733/2002 ska led b ersättas med följande:

”b)

registrera domännamn i toppdomänen .eu genom ackrediterade .eu-ombud på begäran av

i)

unionsmedborgare, oberoende av hemvist,

ii)

fysiska personer som inte är unionsmedborgare men som har sin hemvist i en medlemsstat,

iii)

företag som är etablerade i unionen, eller

iv)

organisationer som är etablerade i unionen, utan att det påverkar tillämpningen av nationell rätt.”

Artikel 21

Upphävande

Förordningarna (EG) nr 733/2002 och (EG) nr 874/2004 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 13 oktober 2022.

Artikel 22

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 13 oktober 2022.

Artikel 20 ska dock tillämpas från och med den 19 oktober 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 19 mars 2019.

På Europaparlamentets vägnar

G. CIAMBA

Ordförande

På rådets vägnar

G. CIAMBA

Ordförande


(1)  EUT C 367, 10.10.2018, s. 112.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 31 januari 2019 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 18 februari 2019.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 733/2002 av den 22 april 2002 om inrättande av toppdomänen .eu (EGT L 113, 30.4.2002, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 av den 28 april 2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering (EUT L 162, 30.4.2004, s. 40).

(5)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktivet om alternativ tvistlösning) (EUT L 165, 18.6.2013, s. 63).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 20.12.2012, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (EUT L 321, 17.12.2018, s. 36).


Top