Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0494

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/494 av den 25 mars 2019 om vissa aspekter på flygsäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur unionen (Text av betydelse för EES.)

PE/17/2019/REV/1

OJ L 85I , 27.3.2019, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/494/oj

27.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 85/11


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/494

av den 25 mars 2019

om vissa aspekter på flygsäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur unionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att utträda ur unionen enligt artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den dag då avtalet om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter anmälan, närmare bestämt från och med den 30 mars 2019, om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket med enhällighet beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 (3) syftar i första hand till att fastställa och upprätthålla en hög och enhetlig nivå på luftfartssäkerheten i unionen. Därför har det inrättats ett certifikatsystem för olika verksamheter inom luftfarten för att uppnå de erforderliga säkerhetsnivåerna och möjliggöra nödvändiga verifieringar och ömsesidigt erkännande av utfärdade certifikat.

(3)

På området luftfartssäkerhet kan många berörda parter kompensera följderna för certifikat och godkännanden på grund av Förenade kungarikets utträde ur unionen genom olika åtgärder. Åtgärderna består till exempel av att överföra till en civil luftfartsmyndighet i en av de återstående 27 medlemsstaterna, eller att före utträdesdagen ansöka om ett certifikat utfärdat av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån), vilket får verkan enbart från och med den dagen och alltså är villkorat av att Förenade kungariket blivit ett tredjeland.

(4)

Till skillnad från andra områden av unionsrätten finns det dock vissa tillfällen där det inte är möjligt att erhålla ett certifikat från en annan medlemsstat eller från byrån, eftersom Förenade kungariket från och med utträdesdagen inom sin jurisdiktion kommer att återuppta sin roll som konstruktionsstat enligt konventionen angående internationell civil luftfart. Förenade kungariket kan i sin tur endast utfärda certifikat i den nya rollen, när landet återupptagit den, nämligen när unionsrätten upphör att vara tillämplig på Förenade kungariket efter dess utträde ur unionen.

(5)

Det är därför nödvändigt att inrätta en tillfällig mekanism för att förlänga giltigheten för vissa certifikat avseende flygsäkerhetflyg så att berörda operatörer och byrån ges tillräckligt med tid för att utfärda nödvändiga certifikat enligt artikel 68 i förordning (EU) 2018/1139, med beaktande av Förenade kungarikets status som tredjeland.

(6)

En sådan utsträckt giltighet för certifikaten bör tidsbegränsas till vad som är strikt nödvändigt för att ta hänsyn till Förenade kungarikets utträde ur unionens flygsäkerhetssystem.

(7)

För att tillåta den extra tid som kan behövas för att certifikaten enligt artikel 68 i förordning (EU) 2018/1139 ska kunna utfärdas till berörda operatörer, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att ytterligare förlänga giltighetsperioden för de certifikat som avses i avsnitt I i bilagan till den här förordningen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (4). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(8)

Dessutom påverkar certifikatens ogiltighet, till skillnad från på de flesta andra områden av unionsrätten avseende varor, inte utsläppandet på marknaden utan den faktiska användningen av luftfartsprodukter, delar och anordningar i unionen, exempelvis vid installation av delar och anordningar på ett unionsluftfartyg som används i unionen. Sådan användning av luftfartsprodukter i unionen torde inte påverkas av Förenade kungarikets utträde.

(9)

I unionens flygsäkerhetssystem är utbildningen av piloter och mekaniker strängt reglerad och utbildningsmodulerna är harmoniserade. Personer som deltar i en utbildningsmodul i en medlemsstat kan inte alltid, under den utbildningens gång, byta till en annan medlemsstat. Denna speciella situation bör beaktas i fråga om unionens beredskapsåtgärder.

(10)

Bestämmelserna i denna förordning bör träda i kraft så snart som möjligt och bör i princip tillämpas från och med den dag som följer på den dag då fördragen upphör att tillämpas på Förenade kungariket, såvida inte ett utträdesavtal med Förenade kungariket redan har trätt i kraft vid den tidpunkten. För att de nödvändiga administrativa förfarandena ska kunna genomföras så snart som möjligt bör dock vissa bestämmelser börja tillämpas från och med ikraftträdandet av denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs specifika bestämmelser, mot bakgrund av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands (nedan kallat Förenade kungariket) utträde ur Europeiska unionen, för vissa certifikat avseende flygsäkerhet som utfärdats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (5) eller förordning (EU) 2018/1139 till fysiska eller juridiska personer som har sin huvudsakliga verksamhetsort i Förenade kungariket och för vissa situationer kopplade till utbildning på luftfartsområdet.

2.   Denna förordning ska tillämpas på certifikat som förtecknas i bilagan till denna förordning och som är giltiga dagen före denna förordnings tillämpningsdag och som utfärdats av

a)

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) till fysiska eller juridiska personer som har sin huvudsakliga verksamhetsort i Förenade kungariket så som fastställs i avsnitt 1 i bilagan, eller

b)

fysiska eller juridiska personer som certifierats av behöriga myndigheter i Förenade kungariket så som fastställs i avsnitt 2 i bilagan.

3.   Förutom i fråga om de certifikat som förtecknas i punkt 2, ska denna förordning tillämpas på de utbildningsmoduler som avses i artikel 5.

Artikel 2

Definitioner

Vid tillämpningen av denna förordning, ska motsvarande definitioner i förordning (EU) 2018/1139 och de genomförandeakter och delegerade akter som antas enligt den förordningen samt enligt förordning (EG) nr 216/2008 tillämpas.

Artikel 3

Certifikat som avses i artikel 1.2 a

De certifikat som avses i artikel 1.2 a ska fortsätta vara giltiga för en period av nio månader från och med dagen för tillämpning av denna förordning.

Om det behövs extra tid för att certifikaten som avses i artikel 68 i förordning (EU) 2018/1139 ska kunna utfärdas till berörda operatörer, får kommissionen förlänga den giltighetsperiod som avses i första stycket i denna artikel genom delegerade akter.

Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

Artikel 4

Certifikat som avses i artikel 1.2 b

De certifikat som avses i artikel 1.2 b som rör användningen av produkter, delar och anordningar ska fortsätta vara giltiga.

Artikel 5

Överföring av utbildningsmoduler

Genom undantag från kommissionens förordningar (EU) nr 1178/2011 (6) och (EU) nr 1321/2014 (7), ska medlemsstaternas behöriga myndigheter eller byrån, beroende på vad som är tillämpligt, beakta de examinationer som genomförts i utbildningsorganisationer som den brittiska behöriga myndigheten utövar tillsyn över, men som ännu inte har lett till att en licens har utfärdats, före det tillämpningsdatum som avses i artikel 10.2 andra stycket i denna förordning, som om de genomförts i en utbildningsorganisation som en behörig myndighet i en medlemsstat utövar tillsyn över.

Artikel 6

Regler och skyldigheter i fråga om certifikat som regleras av artikel 3 eller 4

1.   Certifikat som regleras av artikel 3 eller 4 i denna förordning lyder under de regler som gäller för dem i enlighet med förordning (EU) 2018/1139 och de genomförandeakter och delegerade akter som antagits genom den förordningen eller förordning (EG) nr 216/2008. Byrån ska ha de befogenheter som fastställs i förordning (EU) 2018/1139 och i de genomförandeakter och delegerade akter som antagits enligt den förordningen och enligt förordning (EG) nr 216/2008 i fråga om organ som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i ett tredjeland.

2.   På byråns begäran ska innehavarna av de certifikat som avses i artikel 3 och de utfärdare av certifikat som avses i artikel 4 lämna in kopior av alla revisionsrapporter, slutsatser och planer för korrigerande åtgärder som är relevanta för certifikaten, och som utfärdats inom en treårsperiod före begäran. Om dessa dokument inte lämnats in inom de tidsramar byrån fastställt i sin begäran, kan den dra tillbaka de förmåner som erhållits enligt artikel 3 eller 4, beroende på vad som är tillämpligt.

3.   Innehavare av certifikat som avses i artikel 3 och de utfärdare av certifikat som avses i artikel 4 i denna förordning ska utan dröjsmål informera byrån om alla åtgärder från Förenade kungarikets sida som kan komma att stå i konflikt med landets skyldigheter enligt denna förordning eller förordning (EU) 2018/1139.

Artikel 7

Behörig myndighet

Vid tillämpningen av denna förordning och för tillsynen av de innehavare och utfärdare av de certifikat som avses i artikel 1.2 i denna förordning, ska byrån agera som den behöriga myndighet som avses för organ i tredjeland enligt förordning (EU) 2018/1139 och de genomförandeakter och delegerade akter som antagits enligt den förordningen eller enligt förordning (EG) nr 216/2008.

Artikel 8

Tillämpning av kommissionens förordning (EU) nr 319/2014

Kommissionens förordning (EU) nr 319/2014 (8) ska tillämpas på juridiska och fysiska personer som innehar eller som utfärdar certifikat som avses i artikel 1.2 i denna förordning på samma villkor som gäller för innehavare av motsvarande certifikat utfärdade till juridiska eller fysiska personer i tredjeland.

Artikel 9

Godtagbara sätt att uppfylla kraven och vägledande material

Byrån får utfärda godtagbara sätt att uppfylla kraven och vägledande material för tillämpningen av denna förordning i enlighet med artikel 76.3 i förordning (EU) 2018/1139.

Artikel 10

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket enligt artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen.

Artikel 5 ska dock tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet av denna förordning.

3.   Denna förordning ska inte tillämpas om ett utträdesavtal med Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.2 i fördraget om Europeiska unionen har trätt i kraft den dag som avses i punkt 2 första stycket.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 25 mars 2019.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

G. CIAMBA

Ordförande


(1)  Yttrande av den 20 februari 2019 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 mars 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 19 mars 2019.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (EUT L 212, 22.8.2018, s. 1).

(4)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (EUT L 79, 19.3.2008, s. 1).

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygande personal inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 311, 25.11.2011, s. 1).

(7)  Kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 av den 26 november 2014 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och anordningar och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter (EUT L 362, 17.12.2014, s. 1).

(8)  Kommissionens förordning (EU) nr 319/2014 av den 27 mars 2014 om de certifikatavgifter och tjänsteavgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, och om upphävande av förordning (EG) nr 593/2007 (EUT L 93, 28.3.2014, s. 58).


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER CERTIFIKAT SOM AVSES I ARTIKEL 1

Avsnitt 1:

Certifikat som utfärdats av europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) till fysiska eller juridiska personer som har sin huvudsakliga verksamhetsort i Förenade kungariket, och för luftfartyg, som avses i

1.1

kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 (1), bilaga I, del 21, avsnitt A, kapitel B (Typcertifikat och begränsade typcertifikat)

1.2

förordning (EU) nr 748/2012, bilaga I, del 21, avsnitt A, kapitel D (Ändringar i typcertifikat och begränsade typcertifikat)

1.3

förordning (EU) nr 748/2012, bilaga I, del 21, avsnitt A, kapitel E (Kompletterande typcertifikat)

1.4

förordning (EU) nr 748/2012, bilaga I, del 21, avsnitt A, kapitel M (Reparationer)

1.5

förordning (EU) nr 748/2012, bilaga I, del 21, avsnitt A, kapitel O (Etso-tillstånd)

1.6

förordning (EU) nr 748/2012, bilaga I, del 21, avsnitt A, kapitel J (Godkännande av konstruktionsorganisation)

Avsnitt 2:

Certifikat för produkter, delar och anordningar som utfärdats av fysiska eller juridiska personer som certifierats av behöriga myndigheter i Förenade kungariket som avses i

2.1

förordning (EU) nr 748/2012, bilaga I, avsnitt A, kapitel G, punkt 21.A.163.c (Intyg om auktoriserat underhåll av produkter, delar och anordningar)

2.2

förordning (EU) nr 1321/2014, bilaga II, del-145, punkt 145.A.75.e (Underhållsintyg efter slutfört underhåll)

2.3

förordning (EU) nr 1321/2014, bilaga II, del-145, punkt 145.A.75.f (Granskningsbevis avseende luftvärdighet för ELA 1-luftfartyg)

2.4

förordning (EU) nr 1321/2014, bilaga I, del M, avsnitt A, kapitel F, punkt M.A.615.d (Underhållsintyg efter slutfört underhåll)

2.5

förordning (EU) nr 1321/2014, bilaga I, del M, avsnitt A, kapitel F, punkt M.A.615.e (Granskningsbevis avseende luftvärdighet för ELA 1-luftfartyg)

2.6

förordning (EU) nr 1321/2014, bilaga I, del M, avsnitt A, kapitel G, punkt M.A.711a.4 eller b.1 (Granskningsbevis avseende luftvärdighet och förlängningar av dem)

2.7

förordning (EU) nr 1321/2014, bilaga I, del-M, avsnitt A, kapitel H, punkterna M.A.801 b 2 och 3 och c (Underhållsintyg efter slutfört underhåll).


(1)  Kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 av den 3 augusti 2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (EUT L 224, 21.8.2012, s. 1).


Top