EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0411

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/411 av den 29 november 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som fastställer tekniska krav för utveckling, drift och underhåll av det elektroniska centrala registret på området för betaltjänster och för tillgång till den information som finns i detta (Text av betydelse för EES.)

C/2018/7666

OJ L 73, 15.3.2019, p. 84–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/411/oj

15.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 73/84


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/411

av den 29 november 2018

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som fastställer tekniska krav för utveckling, drift och underhåll av det elektroniska centrala registret på området för betaltjänster och för tillgång till den information som finns i detta

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (1), särskilt artikel 15.4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 15.1 i direktiv (EU) 2015/2366 ska Europeiska bankmyndigheten (EBA) utveckla, driva och underhålla ett elektroniskt centralt register som innehåller den information som lämnas av de behöriga myndigheterna i enlighet med punkt 2 i den artikeln.

(2)

För att säkerställa att den information som finns i det elektroniska centrala registret presenteras på ett korrekt sätt bör EBA säkerställa att införanden eller ändringar av information sker på ett säkert sätt. För detta ändamål bör EBA bevilja vissa av de behöriga myndigheternas anställda personlig tillgång till registerapplikationen. EBA och de behöriga myndigheter som beslutat att överföra informationen till EBA automatiskt bör säkerställa att säker och proportionerlig krypteringsteknik används i ändpunkterna och genom hela processen för informationsöverföring.

(3)

Med tanke på att det är nödvändigt att det elektroniska centrala registret innehåller standardiserad och konsekvent information för alla betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar som är etablerade i unionen, och att denna presenteras i samma format, bör datavalidering ske genom registerapplikationen innan någon information som förs in eller ändras av de behöriga myndigheterna görs allmänt tillgänglig.

(4)

Det är nödvändigt att säkerställa autenticiteten, integriteten och oavvisligheten i den information som finns i det elektroniska centrala registret. EBA bör därför garantera att informationen förvaras säkert och att all införd eller ändrad information har registrerats på lämpligt sätt.

(5)

För att göra det möjligt för betaltjänstanvändare och andra berörda parter att använda det elektroniska centrala registret på ett ändamålsenligt sätt är det nödvändigt att registerapplikationen utvecklas på ett sätt som garanterar tillförlitlig drift och tillgänglighet utan avbrott.

(6)

Det är önskvärt att användarna av det elektroniska centrala registret har möjlighet att på ett effektivt sätt söka efter information i registret. Därför bör informationen vara sökbar på grundval av ett antal olika sökkriterier.

(7)

För att tillgodose betaltjänstbranschens behov bör EBA göra det möjligt att ladda ned registrets innehåll genom en standardiserad fil. Detta skulle göra det möjligt för alla berörda parter att automatiskt söka information i den filen.

(8)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som EBA har överlämnat till kommissionen.

(9)

EBA har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning grundar sig på, gjort en analys av de möjliga kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Interna användare av registret

1.   I denna förordning avses med intern användare en anställd vid den behöriga myndighet som är ansvarig för att manuellt föra in och ändra information i Europeiska bankmyndighetens (EBA) elektroniska centrala register (nedan kallat det elektroniska centrala registret).

2.   Varje behörig myndighet ska utse minst två anställda som interna användare.

3.   De behöriga myndigheterna ska underrätta EBA om vilka personer som utsetts enligt punkt 2.

Artikel 2

Förvaltning av registret

EBA ska förvalta förteckningen över interna användare, förse de interna användarna med autentiseringsuppgifter samt ge tekniskt stöd till de behöriga myndigheterna.

Artikel 3

Interna användares tillgång

1.   Applikationen för det elektroniska centrala registret ska endast vara tillgänglig för interna användare genom tvåfaktorsautentisering.

2.   EBA ska tillhandahålla ett standardanvändarnamn och -lösenord samt andra säkerhetsbehörighetsuppgifter till de interna användarna så att dessa kan få tillgång till applikationen för det elektroniska centrala registret.

3.   Interna användare ska vara skyldiga att ändra sina standardanvändarnamn och -lösenord första gången de loggar in på applikationen för det elektroniska centrala registret.

4.   EBA ska säkerställa att den autentiseringsmetod som används gör det möjligt att identifiera varje intern användare.

5.   EBA ska säkerställa att applikationen för det elektroniska centrala registret inte gör det möjligt för personer som inte har tillgång till registerapplikationen eller som inte har rätt tillstånd, att föra in eller ändra information i det elektroniska centrala registret.

Artikel 4

Offentliga användare

1.   I denna förordning avses med offentliga användare av elektroniska centrala register betaltjänstanvändare och andra berörda parter som har tillgång till det elektroniska centrala registret genom EBA:s webbplats.

2.   Offentliga användare ska ha tillgång till det elektroniska centrala registret utan säkerhetsbehörighetsuppgifter.

3.   Offentliga användares tillgång till det elektroniska centrala registret ska endast göra det möjligt för dem att läsa, söka och ladda ned informationen i registret. Offentliga användare ska inte ha rätt att ändra innehållet i registret.

4.   När offentliga användare ansluter sig till det elektroniska centrala registret ska de via EBA:s webbplats kunna se de sökkriterier som anges i artikel 15.1.

KAPITEL 2

ÖVERFÖRING AV INFORMATION FRÅN BEHÖRIGA MYNDIGHETER TILL EBA

Artikel 5

Överföring av information från behöriga myndigheter till EBA

1.   Behöriga myndigheter ska till EBA överföra den information som ska finnas i det elektroniska centrala registret, manuellt via ett webbaserat användargränssnitt eller automatiskt genom ett gränssnitt mellan två tillämpningar.

2.   Behöriga myndigheter ska underrätta EBA om vilket tillvägagångssätt de föredrar för överföring av information enligt punkt 1.

3.   Behöriga myndigheter som har underrättat EBA att de föredrar automatisk informationsöverföring ska tillåtas att överföra information manuellt efter en förhandsanmälan om detta till EBA.

4.   Behöriga myndigheter ska förse EBA med en länk till sina nationella offentliga register. EBA ska göra dessa länkar allmänt tillgängliga i det elektroniska centrala registret.

Artikel 6

Manuella införanden och ändringar av information

1.   Behöriga myndigheter som har beslutat överföra information till EBA manuellt ska föra in eller ändra information för sina medlemsstater i det elektroniska centrala registrets webbapplikation. Informationen ska föras in i det format som anges i artikel 1.2–1.9 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/410 (3)

2.   Den manuellt införda eller ändrade informationen ska göras allmänt tillgänglig i det elektroniska centrala registret efter det att den validerats av registerapplikationen i enlighet med artikel 8.

3.   Om valideringen av den manuellt införda eller ändrade informationen via applikationen för det elektroniska centrala registret misslyckas ska informationen nekas och inte göras allmänt tillgänglig. Den interna användaren ska göra införandet eller ändringen på nytt med den korrekta informationen.

4.   EBA ska införa en datum- och tidsstämpel i den manuellt tillagda eller ändrade informationen i det elektroniska centrala registret. Denna datum- och tidsstämpel ska visa tidpunkten för den senaste ändringen i registret.

5.   Behöriga myndigheter ska säkerställa att alla ändringar av innehållet i deras nationella offentliga register som har att göra med beviljande eller återkallande av auktorisation eller registrering ska föras in i EBA:s elektroniska centrala register samma dag.

Artikel 7

Automatiserad informationsöverföring

1.   Behöriga myndigheter som beslutat att överföra information till EBA automatiskt ska överföra informationen direkt från applikationen för deras nationella offentliga register till applikationen för det elektroniska centrala registret.

2.   EBA och de behöriga myndigheterna ska säkerställa säker överföring av information mellan applikationerna för deras respektive register för att skydda autenticiteten, integriteten och oavvisligheten i den överförda informationen med hjälp av robust och brett erkänd krypteringsteknik.

3.   Behöriga myndigheter ska som en enda batchfil med gemensam standard och strukturerat format (nedan kallad batchfilen) överföra all den information som anges i artikel 1.2–1.9 i genomförandeförordning (EU) 2019/410 från deras nationella offentliga register till EBA.

4.   Överföringen av batchfilen ska ske minst en gång varje dag då innehållet i ett nationellt offentligt register har ändrats.

5.   Om behöriga myndigheter ändrar innehållet i sina nationella offentliga register i fråga om beviljande eller återkallande av auktorisation eller registrering, och om de inte har möjlighet att överföra dessa förändringar automatiskt, ska de föra in dem manuellt samma dag.

6.   EBA ska tillåta de behöriga myndigheterna att överföra batchfilen en gång per dag oavsett om innehållet i deras nationella offentliga register har ändrats eller inte.

7.   Den information som överförs automatiskt till det elektroniska centrala registret ska göras allmänt tillgänglig i registret så snart som möjligt efter det att batchfilen har behandlats och validerats av applikationen för det elektroniska centrala registret i enlighet med artikel 8 och senast vid slutet av den dag då batchfilen behandlades och validerades. All information som tidigare överförts, eller som förts in manuellt av en behörig myndighet, som är offentligt tillgänglig i det elektroniska centrala registret ska ersättas av den information som därefter överförts av den behöriga myndigheten.

8.   EBA får inte tillåta behöriga myndigheter att överföra en ny batchfil innan de har fått resultatet av valideringen av deras tidigare överförda batchfil.

9.   Om valideringen av automatiskt överförd information via applikationen för det elektroniska centrala registret misslyckas ska all information i batchfilen nekas och inte offentliggöras i registret.

10.   EBA ska införa en datum- och tidsstämpel i den information som överförs automatiskt till applikationen för det elektroniska centrala registret. Datum- och tidsstämpeln ska visa tidpunkten för den senaste synkroniseringen mellan det elektroniska centrala registret och de nationella offentliga registren.

Artikel 8

Informationsvalidering

1.   Applikationen för det elektroniska centrala registret ska validera den information som de behöriga myndigheterna överför till EBA för att undvika eventuella luckor eller dupliceringar i information.

2.   För att säkerställa att ingen information saknas ska applikationen för det elektroniska centrala registret genomföra en datavalidering av de fält som fyllts i eller överförts av de behöriga myndigheterna till EBA med undantag för fältet för den fysiska eller juridiska personens firmanamn.

3.   För att undvika att informationen dupliceras ska registerapplikationen genomföra datavalidering av de fält som avser följande:

a)

För betalningsinstitut, fysiska eller juridiska personer som omfattas av ett undantag i enlighet med artikel 32 i direktiv (EU) 2015/2366, leverantörer av kontoinformationstjänster, institut för elektroniska pengar, juridiska personer som omfattas av ett undantag i enlighet med artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG (4), de institut som avses i artikel 2.5.4–2.5.23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (5) och de personer vars auktorisation eller registrering återkallats,

i)

det nationella identifieringsnumret,

ii)

relevant typ av fysisk eller juridisk person, som avses i artikel 1.2–1.9 i genomförandeförordning (EU) 2019/410,

iii)

auktorisations- eller registreringsdatum.

b)

För ombud för betalningsinstitut, fysiska eller juridiska personer som omfattas av ett undantag i enlighet med artikel 32 i direktiv (EU) 2015/2366, leverantörer av kontoinformationstjänster, institut för elektroniska pengar, juridiska personer som omfattas av ett undantag i enlighet med artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG,

i)

ombudets nationella identifieringsnummer,

ii)

det nationella identifieringsnumret för den fysiska eller juridiska person på vars vägnar ombudet tillhandahåller betaltjänster,

iii)

registreringsdatum.

c)

För tjänsteleverantörer som utför tjänster i enlighet med artikel 3 k i och ii och 3 l i och ii i direktiv (EU) 2015/2366,

i)

tjänsteleverantörens nationella identifieringsnummer,

ii)

det undantag enligt vilket tjänsteleverantören bedriver verksamhet,

iii)

registreringsdatum.

4.   Om auktorisations- eller registreringsstatusen för en fysisk eller juridisk person, som har ett ombud som tillhandahåller betaltjänster på dess vägnar, har ändrat status från ”auktoriserad” eller ”registrerad” till ”återkallad”, får applikationen för det elektroniska centrala registret inte genomföra datavalidering för den personens ombud.

5.   Behöriga myndigheter ska från applikationen för det elektroniska centrala registret så snart som möjligt erhålla ett tydligt och otvetydigt svar avseende resultatet av datavalideringsprocessen. Resultatet av datavalideringen ska också innehålla den procentuella förändringen jämfört med den information som tidigare överförts.

6.   Om den överförda informationen inte går igenom valideringsprocessen ska EBA i sitt svar till behöriga myndigheter ange alla skäl för avslaget.

7.   Vid misslyckad validering där ändringarna av innehållet i nationella offentliga register har att göra med beviljande eller återkallande av auktorisation eller registrering, ska behöriga myndigheter som överför information automatiskt senast vid slutet av den dag då valideringen misslyckades överföra en korrigerad eller uppdaterad batchfil med all information, eller manuellt föra in de nya ändringar som gjorts av innehållet i sina nationella offentliga register som har att göra med beviljande eller återkallande av auktorisation eller registrering.

8.   Vid validering av nationella identifieringsnummer ska behöriga myndigheter meddela EBA typerna av och formaten på de nationella identifieringsnummer som de använder i sina nationella register.

9.   Applikationen för det elektroniska centrala registret ska göra det möjligt för behöriga myndigheter att föra in ett ombud i registret mer än en gång om ombudet tillhandahåller betaltjänster på fler än en fysisk eller juridisk persons vägnar. Varje införande ska betraktas som en separat post.

Artikel 9

Information avseende ombud

1.   EBA och de behöriga myndigheterna ska säkerställa att de ombud som förs in i det elektroniska centrala registret är kopplade till den fysiska eller juridiska person på vars vägnar de tillhandahåller betaltjänster.

2.   Om en fysisk eller juridisk person, vars ombud tillhandahåller betaltjänster på dess vägnar, får sin registrerings- eller auktorisationsstatus ändrad från ”auktoriserad” eller ”registrerad” till ”återkallad” ska statusen för den fysiska eller juridiska personens ombud ändras från ”aktiv” till ”inaktiv”

Artikel 10

Behöriga myndigheters ansvar

1.   Behöriga myndigheter ska ansvara för att den information som förs in manuellt eller som överförs automatiskt till applikationen för det elektroniska centrala registret är korrekt i fråga om de fysiska eller juridiska personer som auktoriserats eller registrerats av dem, samt i fråga om ombuden och de tjänsteleverantörer som utför tjänster enligt artikel 3 k i och ii och 3 l i och ii i direktiv (EU) 2015/2366 som finns förtecknade i deras nationella offentliga register.

2.   Applikationen för det elektroniska centrala registret ska göra det möjligt för interna användare av och applikationer för de nationella offentliga registren att föra in eller ändra sådan information som deras respektive behöriga myndighet är ansvarig för.

3.   Behöriga myndigheter ska inte ha möjlighet att ändra sådan information som andra behöriga myndigheter är ansvariga för.

4.   Behöriga myndigheter ska inte ha möjlighet att föra in information avseende betalningsinstitut eller fysiska eller juridiska personer som omfattas av ett undantag i enlighet med artikel 32 i direktiv (EU) 2015/2366 och deras ombud, leverantörer av kontoinformationstjänster, de institut som avses i artikel 2.5.4–2.5.23 i direktiv 2013/36/EU, institut för elektroniska pengar, juridiska personer som omfattas av ett undantag i enlighet med artikel 9 i direktiv 2009/110/EG och deras ombud, eller tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster enligt artikel 3 k i och ii och 3 l i och ii i direktiv (EU) 2015/2366 och som är etablerade i en annan medlemsstat.

KAPITEL 3

ICKE FUNKTIONSMÄSSIGA KRAV

Artikel 11

Säkerhetskrav

1.   Det elektroniska centrala registrets applikationsdata ska säkerhetskopieras, och säkerhetskopiorna ska lagras för att kunna användas för att återställa driften efter en katastrof.

2.   Om säkerhetsproblem upptäcks ska EBA omedelbart kunna stänga ned applikationen för det elektroniska centrala registret och hindra all tillgång till servern.

3.   Applikationen för det elektroniska centrala registret ska utan onödigt dröjsmål kunna återgå till att fungera igen efter ett haveri, varpå driften ska kunna fortsätta normalt.

4.   Om applikationen för det elektroniska centrala registret ligger nere och inte kan behandla batchfiler som överförs från de behöriga myndigheterna ska applikationen behandla de senast överförda filerna från varje behörig myndighet så snart normal drift återställts.

5.   EBA ska underrätta de behöriga myndigheterna om eventuella fel på applikationen för det elektroniska centrala registret eller all eventuell tid då den ligger nere.

6.   Om ett fel i applikationen för det elektroniska centrala registret har påverkat behandlingen av en batchfil som överförts av en behörig myndighet ska EBA begära att den behöriga myndigheten översänder en ny batchfil. Om den behöriga myndigheten inte har möjlighet att göra detta ska den begära att EBA återställer datan till den version som översändes med den senast validerade batchfilen före felet.

7.   EBA ska utforma sitt register i enlighet med internationella standarder för cybersäkerhet.

Artikel 12

Tillgänglighets- och prestandakrav

1.   Det elektroniska centrala registret ska kunna rymma de ursprungliga data som för närvarande finns i de offentliga registren och som underhålls av de behöriga myndigheterna.

2.   Applikationen för det elektroniska centrala registret ska kunna rymma en ökning av volymen på den information som mottas av behöriga myndigheter. En sådan ökning får inte påverka registrets tillgänglighet.

3.   EBA ska säkerställa att det elektroniska centrala registret blir tillgängligt omedelbart efter det att normal drift har återställts efter ett fel i registerapplikationen.

4.   Den automatiserade informationsöverföring som avses i artikel 7 får inte påverka det elektroniska centrala registrets tillgänglighet.

5.   EBA ska via sin webbplats informera offentliga användare om alla tillfällen då det elektroniska centrala registret inte är tillgängligt samt om orsakerna till detta och om återställandet av registret.

Artikel 13

Krav på underhåll och stöd

1.   EBA ska övervaka driften av applikationen för registret, analysera dess prestanda och, om det är nödvändigt, göra ändringar som säkerställer att applikationen uppfyller kraven i denna förordning.

2.   EBA ska övervaka att informationen i det elektroniska centrala registret regelbundet överförs och uppdateras av behöriga myndigheter.

3.   EBA ska regelbundet granska lämpligheten i de icke funktionsmässiga krav som anges i detta kapitel.

4.   EBA ska tillhandahålla stöd till de behöriga myndigheterna avseende driften av det elektroniska centrala registret. För detta ändamål ska EBA införa en funktion i registerapplikationen som ger behöriga myndigheter möjlighet att skicka in frågor. EBA ska placera alla sådana frågor i en kö.

5.   EBA ska besvara de frågor som avses i punkt 4 utan onödigt dröjsmål senast vid slutet av den dag då frågan ställdes. EBA ska besvara frågor i den ordning de mottas.

6.   EBA ska tillhandahålla de behöriga myndigheterna en testmiljö och stöd för denna tekniska miljö.

7.   EBA ska inrätta en särskild kanal för kommunikation om incidenter avseende driften av det elektroniska centrala registret.

Artikel 14

Logginformation

1.   Det elektroniska centrala registret ska möjliggöra registrering av all den information som behöriga myndigheter överför till EBA.

2.   Det elektroniska centrala registret ska möjliggöra registrering av alla automatiserade eller manuella handlingar som utförs av applikationen för det nationella offentliga registret eller av interna användare, samt tidpunkten för dessa handlingar.

3.   EBA ska kunna komma åt de data som registreras i enlighet med punkterna 1 och 2.

4.   EBA ska kunna ta fram rapporter från de data som registrerats i enlighet med punkterna 1 och 2, som gör det möjligt för EBA att övervaka och tolka den information som de behöriga myndigheterna överför.

KAPITEL 4

TILLGÅNG TILL INFORMATION

Artikel 15

Informationssökning

1.   Det elektroniska centrala registret ska göra det möjligt för användare av registret att söka information i registret på grundval av olika sökkriterier inbegripet vart och ett av följande:

a)

Relevant typ av fysisk eller juridisk person, som avses i artikel 1.2–1.9 i genomförandeförordning (EU) 2019/410,

b)

Namn på den fysiska eller juridiska personen.

c)

Nationellt identifieringsnummer för den fysiska eller juridiska personen.

d)

Namn på den behöriga myndighet som ansvarar för driften av det nationella offentliga registret.

e)

Land där den fysiska eller juridiska personen är etablerad.

f)

Ort där den fysiska eller juridiska personen är etablerad.

g)

Betaltjänst eller tjänst för elektroniska pengar som tillhandahålls.

h)

Värdmedlemsstat där det auktoriserade eller registrerade betalningsinstitutet, institutet för elektroniska pengar eller leverantören av kontoinformationstjänster tillhandahåller tjänster eller har meddelat sin avsikt att tillhandahålla tjänster.

i)

Betaltjänst eller tjänst för elektroniska pengar som tillhandahålls i värdmedlemsstaten.

j)

Auktorisations- eller registreringsstatus.

k)

Auktorisations- eller registreringsdatum.

l)

Datum för återkallande av auktorisation eller registrering.

2.   Det elektroniska centrala registret ska utföra informationssökningen om minst ett av sökkriterierna anges.

3.   Det elektroniska centrala registret ska göra det möjligt för registeranvändare att kombinera alla de kriterier som anges i punkt 1.

4.   Det elektroniska centrala registret ska göra det möjligt för användare att välja informationen i punkt 1 a, d, e och j från en rullmeny.

5.   Det elektroniska centrala registret ska göra det möjligt för användare att välja de sökkriterier som avses i punkt 1 g, h och i från en flervalsmeny.

6.   EBA ska säkerställa att användarna av registret har möjlighet att använda symboler eller specialtecken för att ersätta enskilda tecken och/eller ord (sökning med jokertecken) vid sökningar, så att sökomfånget ökas.

7.   EBA ska informera användarna av registret hur de symboler som avses i punkt 6 ska användas genom att visa information om detta på sin webbplats.

Artikel 16

Visning av sökresultat

1.   Det elektroniska centrala registret ska som sökresultat visa alla fysiska och juridiska personer som uppfyller de sökkriterier som fylls i av registeranvändaren.

2.   Den information som visas om de fysiska och juridiska personerna ska innehålla följande:

a)

Personens namn.

b)

Personens nationella identifieringsnummer.

c)

Land där personen är etablerad.

d)

Ort där personen är etablerad.

e)

Relevant typ av fysisk eller juridisk person, som avses i artikel 1.2–1.9 i genomförandeförordning (EU) 2019/410,

f)

Betaltjänst eller tjänst för elektroniska pengar som tillhandahålls.

3.   Vid valet av namn på en fysisk eller juridisk person från de visade sökresultaten ska den information som avses i artikel 1.2–1.9 i genomförandeförordning (EU) 2019/410 visas för respektive person, inklusive den senaste datum- och tidsstämpel som EBA fört in.

4.   Ombud ska visas både som en separat post och som en del av posten för den fysiska eller juridiska person på vars vägnar de tillhandahåller betaltjänster.

5.   EBA ska i det elektroniska centrala registret korrekt visa den information som överförts av de behöriga myndigheterna och säkerställa att den visade informationen är fullständig.

Artikel 17

Nedladdning av information

1.   EBA ska tillse att innehållet i det elektroniska centrala registret kan laddas ned manuellt och automatiskt av offentliga användare av registret genom att kopiera innehållet till en standardiserad fil.

2.   EBA ska uppdatera den standardiserade fil som avses i punkt 1 minst två gånger per dag enligt förutbestämda intervall. EBA ska offentliggöra de förutbestämda intervallen för dessa uppdateringar.

KAPITEL 6

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 18

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 november 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 337, 23.12.2015, s. 35.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) och om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/410 av den 29 november 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller detaljerna och strukturen i den information som behöriga myndigheter ska lämna på området för betaltjänster till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 (se sidan 20 i detta nummer av EUT).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG av den 16 september 2009 om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om upphävande av direktiv 2000/46/EG (EUT L 267, 10.10.2009, s. 7).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).


Top