EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0401

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/401 av den 19 december 2018 om ändring av förordning (EU) nr 389/2013 om upprättande av ett unionsregister (Text av betydelse för EES.)

C/2018/8871

OJ L 72, 14.3.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/401/oj

14.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 72/4


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/401

av den 19 december 2018

om ändring av förordning (EU) nr 389/2013 om upprättande av ett unionsregister

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 19.3, och

av följande skäl:

(1)

Registersystemet säkerställer tillförlitlig redovisning av transaktioner inom EU:s utsläppshandelssystem som inrättades genom direktiv 2003/87/EG, Kyotoprotokollet och beslut nr 406/2009/EG.

(2)

Vid behov och så länge som det är nödvändigt för att skydda miljönyttan av EU:s utsläppshandelssystem får luftfartsoperatörer och andra operatörer inom EU:s utsläppshandelssystem inte använda utsläppsrätter som utfärdats av en medlemsstat som har meddelat Europeiska rådet sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget). Mot bakgrund av förhandlingarna i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen, och i enlighet med artikel 12.3a i direktiv 2003/87/EG, bör kommissionen regelbundet utvärdera huruvida användningen av utsläppsrätter utfärdade av en medlemsstat som har förfallna skyldigheter för luftfartygsoperatörer och andra operatörer är tillåten, särskilt i situationer där unionslagstiftningen ännu inte har upphört att gälla i den medlemsstaten eller där det är tillräckligt säkerställt att överlämnandet av utsläppsrätter äger rum på ett sätt som är rättsligt tvingande innan fördragen upphör att gälla.

(3)

Utkastet till avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat utträdesavtalet), såsom det godkänts på förhandlarnivå den 14 november 2018, fastställer en övergångsperiod och säkerställer att operatörer i Förenade kungariket fullgör sina skyldigheter enligt direktiv 2003/87/EG vad gäller deras utsläpp under 2019 och 2020. Om utträdesavtalet träder i kraft är det inte längre nödvändigt att inskränka användningen av utsläppsrätter som utfärdas av en sådan medlemsstat under de åren.

(4)

Ingen markering av utsläppsrätter bör därför äga rum från och med dagen efter den dag då båda parter i utträdesavtalet har deponerat sina ratifikationsinstrument hos rådets generalsekreterare.

(5)

Lämpliga tekniska åtgärder bör införas för att säkerställa att denna förordning får önskad verkan vid den tidpunkt då förordningen börjar tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I förordning (EU) nr 389/2013 ska följande läggas till i artikel 41.4:

”4.   Från och med dagen efter den dag då båda ratifikationsinstrument avseende utträdesavtalet har deponerats ska utsläppsrätter som skapats för 2019 och 2020 inte identifieras med en landskod om efterlevnad av direktiv 2003/87/EG för utsläpp som uppstår under dessa år krävs enligt ett avtal som fastställer villkor för en sådan medlemsstats utträde ur Europeiska unionen.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.


Top