EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0365

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/365 av den 13 december 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller de förfaranden och former för informationsutbyte om sanktioner, åtgärder och undersökningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 (Text av betydelse för EES.)

C/2018/7659

OJ L 81, 22.3.2019, p. 128–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/365/oj

22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/128


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/365

av den 13 december 2018

om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller de förfaranden och former för informationsutbyte om sanktioner, åtgärder och undersökningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 25.4, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) får fullständig och korrekt information om de administrativa och straffrättsliga åtgärder samt brottsutredningar som genomförs avseende överträdelser av förordning (EU) 2015/2365 bör det fastställas gemensamma förfaranden och formulär för lämnandet av sådan information.

(2)

För att undvika att samma uppgifter förs in två gånger och behörighetskonflikter mellan flera rapporterande myndigheter i en medlemsstat bör en gemensam kontaktpunkt utses för informationsutbytet med Esma i varje medlemsstat.

(3)

För att Esmas årsrapporter om sanktioner, åtgärder och utredningar ska innehålla meningsfulla upplysningar bör det tydligt framgå av den information som behöriga myndigheter lämnar vilka bestämmelser i förordning (EU) 2015/2365 som har överträtts genom att denna information rapporteras i särskilda formulär.

(4)

Den behöriga myndigheten bör ge Esma en kopia av beslutet om införande av en administrativ sanktion eller åtgärd och en tydlig sammanfattning av de viktigaste delarna av detta beslut. För att begränsa rapporteringsbördan bör en behörig myndighet, om en viss administrativ sanktion eller åtgärd redan har rapporterats till Esma enligt artikel 25.3 i förordning (EU) 2015/2365, bara behöva göra en tydlig hänvisning till den sanktionen eller åtgärden.

(5)

Denna förordning grundas på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Esma överlämnat till Europeiska kommissionen enligt förfarandet i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2).

(6)

I enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010 har Esma inte genomfört några öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning grundar sig på eller någon analys av kostnaderna och fördelarna av att införa standardiserade formulär och förfaranden för de relevanta myndigheterna, eftersom detta inte skulle ha stått i proportion till deras tillämpningsområde och konsekvenser, då de tekniska genomförandestandarderna endast riktar sig till medlemsstaternas nationella behöriga myndigheter och inte till marknadsdeltagarna.

(7)

Esma har begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kontaktpunkter

1.   Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) ska utse en enda kontaktpunkt för mottagande av de uppgifter som avses i artikel 25.1 och 25.2 i förordning (EU) 2015/2365 och för all kommunikation i frågor som rör mottagandet av dessa uppgifter. Närmare uppgifter om kontaktpunkten ska publiceras på Esmas webbplats.

2.   De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat ska utse en enda kontaktpunkt i den medlemsstaten för all kommunikation som rör lämnandet av de uppgifter som aves i artikel 25.1 och 25.2 i förordning (EU) 2015/2365. Behöriga myndigheter ska underrätta Esma om dessa kontaktpunkter.

Artikel 2

Årligt lämnande av aggregerad information

1.   De kontaktpunkter som utses av de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat enligt artikel 1.2 ska lämna de uppgifter som avses i artikel 25.1 i förordning (EU) 2015/2365 till Esma genom att använda formuläret i bilaga I till denna förordning. Kopior av beslut om administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder samt sammanfattningar av sådana beslut ska lämnas, såvida inte sanktionen eller åtgärden redan har rapporterats till Esma enligt artikel 25.3 i förordning (EU) 2015/2365. Kopior av beslut ska lämnas i e-postbilagor tillsammans med formuläret.

2.   De kontaktpunkter som utses av de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat enligt artikel 1.2 ska lämna de uppgifter som avses i artikel 25.2 i förordning (EU) 2015/2365 till Esma genom att använda formuläret i bilaga II till denna förordning.

3.   De formulär som avses i punkterna 1 och 2 ska omfatta en rapporteringsperiod på ett kalenderår och tillsammans med eventuella bilagor fyllas i elektroniskt och skickas med e-post till Esmas kontaktpunkt senast den 31 mars påföljande år.

De formulär som avses i punkterna 1 och 2 ska lämnas in första gången 2018 för kalenderåren 2016 och 2017.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


BILAGA I

Image 1 Text av bilden Image 2 Text av bilden

BILAGA II

Image 3 Text av bilden Image 4 Text av bilden

Top