EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0359

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/359 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter som ska lämnas i ansökningar om registrering och utvidgning av registrering som transaktionsregister (Text av betydelse för EES.)

C/2018/8331

OJ L 81, 22.3.2019, p. 45–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/359/oj

22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/45


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/359

av den 13 december 2018

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter som ska lämnas i ansökningar om registrering och utvidgning av registrering som transaktionsregister

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 5.7, och

av följande skäl:

(1)

Det bör fastställas vilka uppgifter som ska lämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) i en ansökan om registrering eller utvidgning av registrering som transaktionsregister.

(2)

Fastställandet av en övergripande ram för registrering och utvidgning av registrering av transaktionsregister är nödvändigt för att uppnå målen i förordning (EU) 2015/2365 och för ett effektivt tillhandahållande av transaktionsregistertjänster.

(3)

Reglerna och standarderna för registrering och utvidgning av registrering av transaktionsregister för tillämpningen av förordning (EU) 2015/2365 bör bygga på redan existerande infrastrukturer, operativa förfaranden och format som infördes för rapporteringen av derivatkontrakt till transaktionsregister, i syfte att minimera ytterligare operativa kostnader för marknadsaktörerna.

(4)

Erfarenheterna av tillämpningen av bestämmelserna i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 150/2013 (2) har visat att bestämmelserna om registrering av transaktionsregister i enlighet med förordning (EU) nr 648/2012 utgör en god grund för att skapa en ram för registrering av transaktionsregister i enlighet med förordning (EU) 2015/2365. För att ytterligare stärka den ramen bör den här förordningen återspegla förändringar i branschen.

(5)

En ansökan om registrering som transaktionsregister bör innehålla uppgifter om de interna kontrollernas struktur och ledningsorganens oberoende, så att Esma kan bedöma om styrningsstrukturen garanterar transaktionsregistrets oberoende och om denna struktur och rapporteringsrutinerna är tillräckliga för att säkerställa överensstämmelse med de krav för transaktionsregister som anges i förordning (EU) 2015/2365. Närmare uppgifter om relevanta interna kontrollmekanismer och strukturer, internrevisionsfunktionen samt revisionsplanen bör ingå i ansökan om registrering för att göra det möjligt för Esma att bedöma hur dessa faktorer bidrar till ett väl fungerande transaktionsregister.

(6)

Transaktionsregister som bedriver verksamhet via filialer är visserligen inte separata juridiska personer, men separata uppgifter om filialerna bör ändå lämnas in så att Esma förstår var de befinner sig i transaktionsregistrets organisationsstruktur, kan bedöma dugligheten och lämpligheten hos filialernas högsta ledning och om kontrollmekanismerna, funktionen för regelefterlevnad och andra funktioner är tillräckligt robusta för att identifiera, utvärdera och hantera filialernas risker på ett effektivt sätt.

(7)

För att göra det möjligt för Esma att bedöma om styrelsemedlemmarna och den högsta ledningen för ett blivande transaktionsregister har gott anseende, erfarenhet och kompetens, bör den som ansöker om registrering som transaktionsregister lämna relevanta uppgifter om dessa personer, till exempel meritförteckningar, uppgifter om eventuella fällande domar, egen försäkran om gott anseende och försäkran om potentiella intressekonflikter.

(8)

En ansökan om registrering bör innehålla information som visar att sökanden har de finansiella medel som krävs för att fortlöpande utföra sina funktioner som transaktionsregister samt ett ändamålsenligt system för att bedriva kontinuerlig verksamhet.

(9)

Artikel 5.2 i förordning (EU) 2015/2365 ålägger transaktionsregister att kontrollera att de uppgifter som rapporteras enligt artikel 4 i samma förordning är fullständiga och korrekta. För att registreras eller beviljas en utvidgning av registreringen i enlighet med förordning (EU) 2015/2365 bör transaktionsregister visa att de har inrättat system och förfaranden som säkerställer deras förmåga att kontrollera att uppgifterna om transaktioner för värdepappersfinansiering är fullständiga och korrekta.

(10)

Användning av gemensamma resurser inom ett transaktionsregister för rapportering av transaktioner för värdepappersfinansiering å ena sidan och verksamhetsanknutna tjänster eller tjänster för rapportering av derivatkontrakt å andra sidan, kan leda till spridning av operativa risker mellan tjänsterna. Även om kontroll, avstämning, bearbetning och dokumentation av uppgifter kan kräva en ändamålsenlig operativ åtskillnad för att undvika sådan riskspridning, kan en gemensam frontend för system, en gemensam åtkomstpunkt till uppgifter för myndigheter eller utnyttjande av samma personal som arbetar med försäljning, regelefterlevnad eller en helpdesk för kundtjänst minska sannolikheten för riskspridning och därmed inte nödvändigtvis kräva operativ åtskillnad. Transaktionsregister bör därför fastställa en lämplig nivå av operativ åtskillnad mellan de resurser, system och förfaranden som används i olika affärsområden, även i fall där dessa affärsområden omfattar tillhandahållande av tjänster som lyder under annan unionslagstiftning eller lagstiftning i tredjeland, och se till att detaljerade och tydliga uppgifter om de verksamhetsanknutna tjänster, eller andra affärsområden som transaktionsregistret erbjuder utanför sin kärnverksamhet som transaktionsregister i enlighet med förordning (EU) 2015/2365, lämnas till Esma i ansökan om registrering eller utvidgning av registrering.

(11)

Att transaktionsregistrens it-system är sunda, motståndskraftiga och skyddade är viktigt för att säkerställa överensstämmelse med målen i förordning (EU) 2015/2365. Transaktionsregister bör därför tillhandahålla omfattande och detaljerad information om dessa system så att Esma kan bedöma it-systemens sundhet och motståndskraft. Om funktioner i ett transaktionsregister har utkontrakterats till tredje parter, antingen inom eller utanför koncernen, bör transaktionsregistret lämna detaljerade uppgifter om de berörda arrangemangen för utkontraktering för att göra det möjligt att bedöma efterlevnaden av villkoren för registrering, inklusive uppgifter om alla servicenivåavtal, om indikatorer och om hur dessa indikatorer övervakas på ett effektivt sätt. Slutligen bör transaktionsregistren tillhandahålla information om de mekanismer och kontroller som de inför för att effektivt hantera potentiella it-risker och skydda sina uppgifter från it-angrepp.

(12)

Olika typer av användare kan rapportera, få tillgång till eller ändra de uppgifter som finns i transaktionsregistret. Egenskaperna, liksom rättigheterna och skyldigheterna, för de olika typerna av användare bör vara klart definierade av transaktionsregistret och bör ingå som en del av ansökan om registrering. I de uppgifter som transaktionsregistren tillhandahåller bör det även tydligt framgå vilka olika kategorier av tillgång som kan ges. För att säkerställa sekretessen för uppgifterna, men också att de är tillgängliga för tredje part, bör transaktionsregistren lämna information om hur de säkerställer att endast de uppgifter för vilka de berörda motparterna har gett sitt uttryckliga, återkalleliga och oinskränkta medgivande görs tillgängliga för tredje parter. Slutligen bör transaktionsregister lämna information i sin ansökan om de kanaler och metoder som de använder för att offentliggöra information om sina regler för tillgång för att säkerställa att användarna av tjänsterna fattar välgrundade beslut.

(13)

Information om avgifterna för de tjänster som tillhandahålls av transaktionsregistren är nödvändig för att marknadsaktörerna ska kunna fatta välgrundade beslut och bör därför ingå i ansökan om registrering som transaktionsregister.

(14)

Eftersom marknadsaktörer och myndigheter är beroende av transaktionsregistrens uppgifter bör det klart framgå av ett transaktionsregisters ansökan om registrering vilka strikta och ändamålsenliga regler som tillämpas när det gäller operativ verksamhet och dokumentation. För att visa hur sekretessen och skyddet av uppgifter i transaktionsregistret upprätthålls samt möjliggöra spårbarhet behöver en särskild uppgift om inrättandet av en rapporteringsjournal ingå i ansökan om registrering.

(15)

För att uppnå målen i förordning (EU) 2015/2365 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering bör transaktionsregister kunna visa att de tillämpar ett förfarande för villkoren för tillgång i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/357 (3), att integritet hos uppgifter som lämnas till myndigheter säkerställs och att de är i stånd att ge tillgång till uppgifter i enlighet med relevanta krav som ingår i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/358 (4).

(16)

Att transaktionsregister har betalat registreringsavgifterna vid tidpunkten för ansökan är avgörande för att täcka Esmas nödvändiga utgifter i samband med registrering eller utvidgning av registrering av ett transaktionsregister.

(17)

Ett förenklat förfarande för ansökan om utvidgning av registrering bör fastställas för att göra det möjligt för de transaktionsregister som redan har registrerats enligt förordning (EU) nr 648/2012 att utvidga denna registrering i enlighet med förordning (EU) 2015/2365. För att undvika dubbla krav bör den information som ska tillhandahållas av transaktionsregister som en del av en utvidgning av registrering innehålla närmare uppgifter om de anpassningar som krävs för att säkerställa att kraven i förordning (EU) 2015/2365 uppfylls.

(18)

Denna förordning grundar sig på de förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten lämnat till Europeiska kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (5).

(19)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om utkasten till tekniska tillsynsstandarder, har analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget och har begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Identitet, rättslig ställning och typer av transaktioner för värdepappersfinansiering

1.   Vid tillämpningen av artikel 5.5 a i förordning (EU) 2015/2365 ska ansökan om registrering som transaktionsregister innehålla följande uppgifter:

(a)

Sökandens företagsnamn och registrerade adress inom EU.

(b)

Ett utdrag ur relevant bolags- eller domstolsregister, eller andra handlingar som intygar var det ansökande företaget registrerades och dess verksamhetsinriktning och som är giltiga vid tidpunkten för ansökan.

(c)

Uppgifter om de typer av transaktioner för vilka sökanden önskar bli registrerad.

(d)

Uppgifter om huruvida sökanden är auktoriserad eller registrerad av en behörig myndighet i den medlemsstat där sökanden är etablerad och, i så fall, namnet på myndigheten och eventuellt referensnummer för auktoriseringen eller registreringen.

(e)

Bolagsordning samt, i tillämpliga fall, andra lagstadgade handlingar där det fastställs att sökanden ska bedriva verksamhet som transaktionsregister.

(f)

Protokoll från det möte där sökandens styrelse godkände ansökan.

(g)

Namn och kontaktuppgifter för den eller de personer som är ansvariga för regelefterlevnad eller annan personal som deltar i bedömningen av regelefterlevnad för sökandens räkning.

(h)

Verksamhetsplan, inklusive uppgifter om var den huvudsakliga verksamheten är belägen.

(i)

Uppgifter om eventuella dotterbolag samt i tillämpliga fall koncernstruktur.

(j)

Varje tjänst som sökanden tillhandahåller eller har för avsikt att tillhandahålla utöver funktionen som transaktionsregister.

(k)

Uppgifter om pågående domstols-, förvaltnings- och skiljedomsförfaranden eller andra rättsliga processer, oavsett slag, som sökanden är part i, framför allt skatte- och insolvensärenden, och som kan ge upphov till betydande ekonomiska kostnader eller skada företagets anseende, samt avslutade rättsliga förfaranden som fortfarande i väsentlig grad kan påverka transaktionsregistrets kostnader.

2.   På Esmas begäran ska sökanden dessutom tillhandahålla ytterligare uppgifter i samband med prövningen av ansökan om registrering, om uppgifterna är nödvändiga för att bedöma sökandens förmåga att uppfylla de krav som anges i kapitel III i förordning (EU) 2015/2365 och för att Esma ska kunna tolka och analysera de handlingar som ska lämnas in eller redan har lämnats in.

3.   Om sökanden anser att ett krav i denna förordning inte är tillämpligt för denne ska sökanden tydligt ange detta krav i ansökan samt lämna en förklaring om varför det inte är tillämpligt.

Artikel 2

Riktlinjer och rutiner

Om uppgifter lämnas om riktlinjer och rutiner som en del av en ansökan ska sökanden se till att ansökan innehåller följande uppgifter:

(a)

Uppgift om att styrelsen har godkänt riktlinjerna, att den högsta ledningen har godkänt rutinerna och att den högsta ledningen har ansvaret för genomförande och upprätthållande av riktlinjer och rutiner.

(b)

En beskrivning av hur kommunikationen av riktlinjer och rutiner är organiserad hos sökanden, hur efterlevnaden av riktlinjerna säkerställs och kontrolleras på daglig basis, och den eller de personer som ansvarar för efterlevnaden i detta avseende.

(c)

Eventuell dokumentation som visar att anställda och personal som arbetar med just dessa uppgifter är medvetna om riktlinjerna och rutinerna.

(d)

En beskrivning av de åtgärder som vidtas om riktlinjer och rutiner inte följs.

(e)

Uppgift om hur väsentliga avsteg från riktlinjer och rutiner som bryter mot villkoren för den ursprungliga registreringen ska rapporteras till Esma.

Artikel 3

Ägande av transaktionsregistret

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande:

(a)

En förteckning med namn på alla personer eller enheter vars direkta eller indirekta innehav uppgår till minst 5 % av sökandens kapital eller ger motsvarande andel av rösträtterna, eller som genom sitt innehav kan utöva ett betydande inflytande över sökandens ledning.

(b)

En förteckning över alla företag i vilka en person som avses i led a har ett innehav som uppgår till minst 5 % av kapitalet eller motsvarande andel av rösträtterna, eller genom sitt innehav kan utöva ett betydande inflytande över företagets ledning.

2.   Om sökanden har ett moderbolag, ska den

(a)

uppge moderbolagets registrerade adress,

(b)

ange om moderbolaget är auktoriserat eller registrerat och är föremål för tillsyn, samt i så fall ange eventuellt referensnummer och namnet på ansvarig tillsynsmyndighet.

Artikel 4

Ägartablå

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla en tablå som visar ägarförhållandena mellan moderbolag, dotterbolag och närstående enheter eller filialer.

2.   För de företag som visas i tablån enligt punkt 1 ska fullständigt namn, rättslig ställning och registrerad adress anges.

Artikel 5

Organisationsschema

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla ett organisationsschema som visar sökandens organisationsstruktur, inbegripet verksamhetsanknutna tjänster.

2.   Organisationsschemat ska innehålla uppgifter om de personer som ansvarar för varje viktig funktion, inbegripet den högsta ledningen och personer som leder filialernas verksamhet.

Artikel 6

Företagsstyrning

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla uppgifter om sökandens interna riktlinjer när det gäller företagsstyrning, samt rutiner och direktiv som den högsta ledningen, inbegripet styrelsen, ej anställda styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsekommittéer är skyldiga att följa.

2.   Dessa uppgifter ska innehålla en beskrivning av urvalsförfarande, utnämning, prestationsbedömning och avsättning av personer i den högsta ledningen och styrelseledamöter.

3.   Om sökanden tillämpar en erkänd uppförandekod för företagsstyrning ska denna anges i ansökan om registrering som transaktionsregister och en redogörelse ges för situationer där sökanden eventuellt avviker från koden.

Artikel 7

Intern kontroll

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla detaljerade uppgifter om sökandens system för intern kontroll, inklusive information om sökandens funktion för regelefterlevnad, riskbedömning, interna kontrollmekanismer och arrangemang för internrevisionsfunktionen.

2.   De detaljerade uppgifter som avses i punkt 1 ska innehålla följande:

(a)

Sökandens riktlinjer och rutiner för intern kontroll och motsvarande rutiner för att dessa genomförs på ett konsekvent och effektivt sätt.

(b)

Riktlinjer, rutiner och manualer för kontroll och utvärdering av om sökandens system är lämpliga och effektiva.

(c)

Riktlinjer, rutiner och manualer för kontroll och skydd av sökandens informationsbehandlingssystem.

(d)

Uppgifter om de interna organ som ansvarar för att utvärdera de relevanta resultaten av den interna kontrollen.

3.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om sökandens internrevisionsverksamhet:

(a)

Sammansättningen av en eventuell internrevisionskommitté, dess befogenheter och ansvar.

(b)

Internrevisionsfunktionens stadga, metoder, standarder och rutiner.

(c)

En förklaring av hur internrevisionsfunktionens stadga, metoder och rutiner ska utarbetas och tillämpas med hänsyn till arten och omfattningen av sökandens verksamhet, komplexitet och risker.

(d)

En arbetsplan för tre år från och med tidpunkten för ansökan som behandlar arten och omfattningen av sökandens verksamhet, komplexitet och risker.

Artikel 8

Regelefterlevnad

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om sökandens riktlinjer och rutiner för att säkerställa efterlevnad av förordning (EU) 2015/2365:

(a)

En beskrivning av funktionerna för de personer som är ansvariga för regelefterlevnaden och annan personal som deltar i bedömningen av regelefterlevnad, inklusive hur sökanden säkerställer att funktionen för regelefterlevnad är oberoende i förhållande till övrig verksamhet.

(b)

Interna riktlinjer och rutiner som har till syfte att säkerställa att sökanden, inklusive dess chefer och anställda, följer samtliga bestämmelser i förordning (EU) 2015/2365, inklusive en beskrivning av styrelsens och den högsta ledningens uppgifter.

(c)

I förekommande fall, den senaste interna rapport som har utarbetats av personer som är ansvariga för regelefterlevnad eller annan personal som deltar i bedömningen av regelefterlevnad hos sökanden.

Artikel 9

Den högsta ledningen och styrelseledamöter

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om alla personer som ingår i den högsta ledningen samt alla styrelseledamöter:

(a)

En kopia av meritförteckningen.

(b)

Detaljerade uppgifter om kompetens och erfarenheter inom förvaltning, drift och utveckling på it-området.

(c)

Uppgifter om eventuella fällande domar i samband med tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster eller som avser bedrägeri eller förskingring, framför allt i form av ett officiellt intyg om sådant kan inhämtas i den berörda medlemsstaten.

(d)

En egen försäkran om gott anseende när det gäller tillhandahållandet av en finansiell eller datarelaterad tjänst, i vilken alla personer som ingår i den högsta ledningen samt alla styrelseledamöter ska ange om de

i)

har dömts för brott i samband med tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster eller som avser bedrägeri eller förskingring,

ii)

har befunnits ansvariga inom ramen för en tillsynsmyndighets eller ett statligt organs disciplinförfarande eller är föremål för sådana förfaranden som inte har avgjorts,

iii)

har befunnits ansvariga inom ramen för civilrättsliga förfaranden vid domstol med anledning av tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster eller för oegentligheter eller bedrägeri i samband med ledningen av ett företag,

iv)

har ingått i styrelsen eller den högsta ledningen i ett företag vars registrering eller auktorisering har återkallats av ett tillsynsorgan,

v)

har vägrats rätt att utöva verksamhet som kräver registrering eller auktorisering av ett tillsynsorgan,

vi)

har ingått i styrelsen eller den högsta ledningen i ett företag som hamnat på obestånd eller försatts i likvidation medan vederbörande var kopplad till företaget eller högst ett år efter att denne var kopplad till företaget,

vii)

har ingått i styrelsen eller den högsta ledningen i ett företag som har befunnits ansvarigt eller belagts med vite av ett tillsynsorgan,

viii)

på annat sätt har vitesbelagts, suspenderats, olämpligförklarats eller varit föremål för någon annan sanktion som avser bedrägeri eller förskingring eller i samband med tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster, av ett statligt organ, ett tillsyns- eller ett branschorgan,

ix)

har olämpligförklarats som direktör eller företagsledare eller har entledigats från anställning eller annan befattning på ett företag till följd av påstått tjänstefel eller försummelse.

(e)

En försäkran om potentiella intressekonflikter hos den högsta ledningen och styrelseledamöterna när de utför sina plikter och hur dessa konflikter hanteras.

Artikel 10

Personalpolitik och förfaranden

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter:

(a)

En kopia av ersättningspolicyn för den högsta ledningen, styrelseledamöter och personal som arbetar med sökandens risk- och kontrollfunktioner.

(b)

En beskrivning av de åtgärder som sökanden har infört för att begränsa risken för ett alltför stort beroende av enskilda anställda.

Artikel 11

Duglighet och lämplighet

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om sökandens personal:

(a)

En allmän förteckning över den personal som är direkt anställd av transaktionsregistret, inklusive funktion och kvalifikationer för varje funktion.

(b)

En särskild beskrivning av den it-personal som är direkt anställd för att tillhandahålla transaktionsregistrets tjänster, tillsammans med funktion och kvalifikationer för varje enskild person.

(c)

En beskrivning av funktioner och kvalifikationer för varje person som är ansvarig för internrevision, interna kontroller, regelefterlevnad och riskbedömning.

(d)

Uppgifter om egen personal och personal som arbetar inom ramen för ett utkontrakteringsarrangemang.

(e)

Uppgifter om utbildning om sökandens riktlinjer och rutiner samt om transaktionsregistrets verksamhet, inklusive eventuella prov eller annan typ av formell bedömning som krävs för personalen när det handlar om att utföra transaktionsregisterverksamhet.

Den beskrivning som avses i led b ska innehålla skriftliga belägg som styrker akademisk examen och it-erfarenhet för minst en högre tjänsteman med ansvar för it-frågor.

Artikel 12

Finansiell rapportering och affärsplaner

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande finansiella och affärsrelaterade uppgifter om sökanden:

(a)

En fullständig uppsättning finansiella rapporter som har upprättats i enlighet med de internationella standarder som antogs genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (6).

(b)

De finansiella rapporterna ska även innehålla revisionsberättelsen om årsredovisningen och den konsoliderade årsredovisningen, om sökandens årsredovisningar omfattas av lagstadgad revision i den mening som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG (7).

(c)

Om sökanden omfattas av revisionsgranskning ska den externa revisorns namn och nationella registreringsnummer anges.

2.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla en finansiell affärsplan med olika verksamhetsscenarier för transaktionsregistrets tjänster sett över en referensperiod på minst tre år och som omfattar följande uppgifter:

(a)

Förväntad nivå på rapporteringsverksamheten i antal transaktioner.

(b)

Relevanta fasta och rörliga kostnader som fastställts med avseende på tillhandahållandet av transaktionsregistertjänster enligt förordning (EU) 2015/2365.

(c)

Positiva och negativa variationer på minst 20 % från det fastställda grundscenariot för verksamheten.

3.   Om den historiska finansiella information som avses i punkt 1 inte är tillgänglig, ska en ansökan om registrering som transaktionsregister innehålla följande uppgifter om sökanden:

(a)

Proforma-sammanställning över lämpliga resurser och förväntad verksamhetsstatus sex månader efter beviljad registrering.

(b)

En delårsrapport om det ännu inte finns några finansiella rapporter för den begärda tidsperioden.

(c)

En rapport över finansiell ställning, t.ex. balansräkning, resultaträkning, förändringar i eget kapital, förändringar i kassaflöden, anmärkningar med en sammanfattning av redovisningspolicyn och andra förklarande anmärkningar.

4.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla reviderade årsredovisningar för varje moderbolag för de tre räkenskapsår som föregår tidpunkten för ansökan.

5.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska även innehålla följande finansiella uppgifter om sökanden:

(a)

Uppgift om framtida planer att registrera dotterbolag och var de ska ligga.

(b)

En beskrivning av den affärsverksamhet som sökanden planerar att bedriva, med närmare uppgifter om dotterbolags eller filialers verksamhet.

Artikel 13

Hantering av intressekonflikter

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om de riktlinjer och rutiner som sökanden har infört för hantering av risker för intressekonflikter:

(a)

Riktlinjer och rutiner för att upptäcka, hantera och upplysa om intressekonflikter samt en beskrivning av det förfarande som tillämpas för att säkerställa att relevanta personer känner till riktlinjer och rutiner.

(b)

Alla andra åtgärder och kontrollmekanismer som har införts för att kraven i led a i fråga om hantering av intressekonflikter ska vara uppfyllda.

Artikel 14

Sekretess

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla interna riktlinjer, rutiner och mekanismer för att, när det gäller uppgifter i det blivande transaktionsregistret, förhindra

(a)

att de används i olagliga syften,

(b)

att sekretessbelagda uppgifter lämnas ut,

(c)

att de används för kommersiella ändamål.

2.   De interna riktlinjerna, rutinerna och mekanismerna ska innehålla de interna rutinerna när det gäller personalens användning av lösenord för att få tillgång till uppgifterna, med angivande av personalens syfte, vilken uppgiftsgrupp som visas och eventuella restriktioner för hur uppgifterna får användas, samt detaljerade uppgifter om de mekanismer och kontroller som finns för att effektivt hantera potentiella it-risker och skydda uppgifterna från it-angrepp.

3.   Sökanden ska lämna uppgifter till Esma om sina rutiner för registrering av varje tillfälle en anställd får tillgång till uppgifterna, tidpunkten för tillgång, vilken typ av uppgifter som tillgången omfattar samt syfte.

Artikel 15

Förteckning över och begränsning av intressekonflikter

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla en vid ansökningstidpunkten aktuell förteckning över befintliga väsentliga intressekonflikter när det gäller verksamhetsanknutna eller andra relaterade tjänster som sökanden tillhandahåller samt en beskrivning av hur dessa konflikter hanteras.

2.   Om sökanden ingår i en koncern ska förteckningen omfatta väsentliga intressekonflikter som uppstår till följd av andra företag inom koncernen samt en uppgift om hur dessa konflikter hanteras.

Artikel 16

It-resurser och utkontraktering

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter om it-resurser:

(a)

En detaljerad beskrivning av it-systemet, inklusive relevanta verksamhetskrav, funktionella och tekniska specifikationer, systemarkitektur och teknisk utformning, datamodell och dataflöden samt operativa och administrativa rutiner och manualer.

(b)

Användartjänster som sökanden har utvecklat för att tillhandahålla tjänster till de berörda användarna, inklusive en kopia av alla användarmanualer och interna rutiner.

(c)

Investerings- och förnyelsepolicy för sökandens it-resurser.

(d)

Utkontrakteringsarrangemang som sökanden har ingått, inklusive

i)

detaljerade definitioner av de tjänster som ska tillhandahållas, inbegripet den mätbara omfattningen av tjänsterna, detaljer om verksamheten och villkoren för utförandet av verksamheten samt dess tidsramar,

ii)

servicenivåavtal med tydliga roller och ansvarsområden, indikatorer och mål för varje grundläggande krav på det transaktionsregister som har utkontrakterats, metoderna för att övervaka servicenivån för de utkontrakterade funktionerna samt de åtgärder eller aktiviteter som ska vidtas i händelse av att servicenivåmålen inte uppfylls,

iii)

en kopia av de kontrakt som reglerar dessa arrangemang.

Artikel 17

Verksamhetsanknutna tjänster

Om en sökande, ett företag inom sökandens koncern eller ett företag med vilket sökanden har ett avtal om handels- eller efterhandelstjänster erbjuder eller planerar att erbjuda verksamhetsanknutna tjänster, ska ansökan om registrering som transaktionsregister innehålla följande uppgifter:

(a)

En beskrivning av de verksamhetsanknutna tjänster som sökanden eller företaget i dess koncern utför samt en beskrivning av alla avtal som transaktionsregistret kan tänkas ha med företag som erbjuder handelstjänster, efterhandelstjänster eller andra tillhörande tjänster samt kopior av dessa avtal.

(b)

De rutiner och riktlinjer som säkerställer nödvändig grad av operativ åtskillnad när det gäller resurser, system och förfaranden mellan sökandens transaktionsregistertjänster enligt förordning (EU) 2015/2365 och andra affärsområden, även sådana affärsområden som omfattar tillhandahållande av tjänster som lyder under unionslagstiftning eller lagstiftning i tredjeland, oavsett om det separata affärsområdet drivs av transaktionsregistret, av ett företag som ingår i dess holdingföretag eller ett företag med vilket sökanden har ett avtal som rör handels- eller efterhandelskedjan eller detta affärsområde.

Artikel 18

Öppenhet när det gäller regler för åtkomst

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter:

(a)

De riktlinjer och rutiner enligt vilka olika typer av användare rapporterar och får tillgång till uppgifter i ett transaktionsregister, inklusive processer för berörda användare som kan behöva ha tillgång till, inhämta eller ändra uppgifterna i transaktionsregistret.

(b)

En kopia av villkoren som anger rättigheterna och skyldigheterna för de olika typerna av användare när det gäller uppgifterna i transaktionsregistret.

(c)

En beskrivning av de olika kategorierna av tillgång för användarna.

(d)

Riktlinjer och rutiner för när andra tjänsteleverantörer på icke-diskriminerande grunder ska få tillgång till transaktionsregistrets uppgifter i de fall då berörda motparter har gett sitt skriftliga, frivilliga och återkalleliga medgivande.

(e)

En beskrivning av kanaler och mekanismer som används av transaktionsregistret för att offentliggöra information om tillgång till transaktionsregistret.

2.   Den information som avses i punkt 1 a, b och c ska anges för följande typer av användare:

(a)

Interna användare.

(b)

Rapporterande motparter.

(c)

Rapporterande enheter.

(d)

Enheter som ansvarar för rapportering.

(e)

Icke-rapporterande motparter.

(f)

Icke-rapporterande tredje parter.

(g)

Enheter som förtecknas i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365.

(h)

Andra typer av användare, i tillämpliga fall.

Artikel 19

Kontroll av om uppgifterna är fullständiga och korrekta

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter:

(a)

Förfaranden för autentisering av identiteten för användare med åtkomst till transaktionsregistret i enlighet med artikel 1 i delegerad förordning (EU) 2019/358.

(b)

Förfaranden för kontroll av användningen av en XML-mall som överensstämmer med ISO 20022-metodiken i enlighet med artikel 1 i delegerad förordning (EU) 2019/358.

(c)

Förfaranden för kontroll av auktoriseringen och it-behörigheten för den enhet som rapporterar på den rapporterande motpartens vägnar i enlighet med artikel 1 i delegerad förordning (EU) 2019/358.

(d)

Förfaranden för kontroll av att den logiska följden för rapporterade transaktioner för värdepappersfinansiering upprätthålls vid varje given tidpunkt i enlighet med artikel 1 i delegerad förordning (EU) 2019/358.

(e)

Förfaranden för kontroll av att rapporterade uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering är fullständiga och korrekta i enlighet med artikel 1 i delegerad förordning (EU) 2019/358.

(f)

Förfaranden för avstämning av data mellan transaktionsregister om motparterna rapporterar till olika transaktionsregister i enlighet med artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2019/358.

(g)

Förfaranden för att ge återkoppling till motparterna för transaktionerna för värdepappersfinansiering eller tredje parter som rapporterar på deras vägnar om de kontroller som utförs enligt leden a–e och resultatet av avstämningsprocessen enligt led f, i enlighet med artikel 3 i delegerad förordning (EU) 2019/358.

Artikel 20

Öppenhet när det gäller prissättningspolicy

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla en beskrivning av sökandens

(a)

prissättningspolicy, inklusive eventuella befintliga avdrag och rabatter och villkoren för att åtnjuta dessa,

(b)

avgiftsstruktur för att tillhandahålla transaktionsregister och verksamhetsanknutna tjänster, inklusive beräknad kostnad för transaktionsregistertjänster och verksamhetsanknutna tjänster samt uppgifter om vilka metoder som används för att redovisa den separata kostnad som sökanden kan ådra sig i samband med tillhandahållande av transaktionsregistertjänster och verksamhetsanknutna tjänster,

(c)

metoder som används för att göra informationen tillgänglig för alla typer av användare, inklusive en kopia av avgiftsstrukturen där transaktionsregistertjänster och verksamhetsanknutna tjänster anges separat.

Artikel 21

Operativ risk

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande:

(a)

En detaljerad beskrivning av tillgängliga medel och rutiner som har till syfte att identifiera och begränsa operativ risk och varje annan väsentlig risk som sökanden exponeras för, inklusive en kopia av alla relevanta riktlinjer, metoder, interna rutiner och manualer.

(b)

En beskrivning av de likvida nettotillgångar som finansieras genom eget kapital för att täcka potentiella allmänna verksamhetsförluster så att det är möjligt att fortsätta att tillhandahålla tjänster vid fortsatt verksamhet, samt en bedömning av att det finns tillräckliga finansiella medel för att täcka de operativa kostnaderna vid en avveckling eller omorganisation av kritiska verksamheter och tjänster under åtminstone en sexmånadersperiod.

(c)

Sökandens kontinuitetsplan och riktlinjerna för uppdatering av den, inklusive

i)

alla affärsprocesser, resurser, eskaleringsförfaranden och relaterade system som är avgörande för att säkerställa sökandens tjänster, inklusive alla relevanta utkontrakterade tjänster samt transaktionsregistrets strategi, riktlinjer och mål för att säkra dessa processers kontinuitet,

ii)

befintliga arrangemang med andra tillhandahållare av marknadsinfrastruktur, inklusive andra transaktionsregister,

iii)

arrangemang för att säkerställa en lägsta servicenivå för de kritiska funktionerna samt förväntad tidpunkt då dessa processer ska ha återställts fullt ut,

iv)

maximalt godtagbar återställningstid för affärsprocesser och affärssystem med beaktande av den tidsfrist för rapportering till transaktionsregister som anges i artikel 4 i förordning (EU) 2015/2365 samt vilken mängd uppgifter som transaktionsregistret behöver behandla inom en dag,

v)

förfaranden för att hantera incidentloggning och incidentrapporter,

vi)

testprogram och resultaten av eventuella tester,

vii)

antal tillgängliga tekniska och operativa reservplatser, var de är belägna, resurser i förhållande till det primära driftstället, samt rutiner för kontinuerlig verksamhet som har införts för den händelse att reservplatserna måste användas,

viii)

information om tillgång till en reservplats för att personalen ska kunna säkerställa tjänstens kontinuitet om det primära driftstället inte är tillgängligt,

ix)

planer, förfaranden och arrangemang för att hantera nödsituationer och säkerställa personalens säkerhet,

x)

planer, förfaranden och arrangemang för hantering av kriser, inklusive samordning av de allmänna åtgärderna för kontinuerlig verksamhet och för snabbt och effektivt vidtagande av dem inom ett visst mål avseende återställningstid,

xi)

planer, förfaranden och arrangemang för att återställa sökandens system-, program- och infrastrukturkomponenter inom den föreskrivna tiden.

(d)

En beskrivning av arrangemangen för att säkra sökandens transaktionsregisterverksamhet vid en störning samt hur dessa involverar transaktionsregistrens användare och andra tredje parter.

2.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla förfaranden för att säkerställa en korrekt ersättning av det ursprungliga transaktionsregistret på begäran av en rapporterande motpart, eller på begäran av en tredje part som rapporterar på en icke-rapporterande motparts vägnar, eller där en sådan ersättning är resultatet av ett återkallande av registreringen, och ska omfatta förfaranden för överföring av data och omdirigering av rapporteringsflöden till ett annat transaktionsregister.

Artikel 22

Riktlinjer när det gäller dokumentation

1.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla information om mottagande och administration av uppgifter, inklusive eventuella riktlinjer och rutiner som har införts av sökanden för att säkerställa att

(a)

de rapporterade uppgifterna registreras korrekt och i tid,

(b)

alla rapporterade uppgifter om ingående, ändring eller avslutande av en transaktion för värdepappersfinansiering dokumenteras i en rapporteringsjournal,

(c)

uppgifterna finns både online och offline,

(d)

uppgifterna kopieras på ett adekvat sätt mot bakgrund av kravet på en kontinuerlig verksamhet.

2.   En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla uppgifter om system, riktlinjer och rutiner när det gäller dokumentation som tillämpas för att säkerställa att de rapporterade uppgifterna modifieras på lämpligt sätt samt att positioner beräknas korrekt i enlighet med tillämplig lagstiftning eller tillämpliga bestämmelser.

Artikel 23

Mekanismer för dataåtkomst

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla en beskrivning av de resurser, metoder och kanaler som sökanden använder för att ge tillgång till information i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 i artikel 12 i förordning (EU) 2015/2365, och omfatta följande uppgifter:

(a)

Ett förfarande för beräkning av aggregerade positioner i enlighet med artikel 6 i delegerad förordning (EU) 2019/358 och en beskrivning av de resurser, metoder och kanaler som transaktionsregistret kommer att använda för att underlätta allmänhetens tillgång till uppgifterna i registret i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EU) 2015/2365, samt en beskrivning av uppdateringsfrekvens, tillsammans med en kopia av särskilda manualer och interna riktlinjer.

(b)

En beskrivning av de resurser, metoder och funktioner som transaktionsregistret använder för att underlätta de berörda myndigheternas tillgång till uppgifterna i registret i enlighet med artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 samt uppdateringsfrekvens och de kontroller och verifieringar som transaktionsregistret kan införa för tillträdesfiltreringen, tillsammans med en kopia av särskilda manualer och interna rutiner.

(c)

Ett förfarande och en beskrivning av de resurser, metoder och kanaler som transaktionsregistret använder för att underlätta en snabb, strukturerad och uttömmande insamling av data från motparter och tillgång till uppgifter för motparter i transaktioner för värdepappersfinansiering enligt artikel 4.6 i förordning (EU) 2015/2365 och artikel 80.5 i förordning (EU) nr 648/2012, tillsammans med en kopia av särskilda manualer och interna riktlinjer.

Artikel 24

Direkt och omedelbar tillgång till uppgifter för myndigheter

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla uppgifter om följande:

(a)

De villkor enligt vilka de myndigheter som avses i artikel 12.2 i förordning (EU) 2015/2365 ges direkt och omedelbar tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering i transaktionsregistret i enlighet med delegerad förordning (EU) 2019/357.

(b)

Det förfarande genom vilket de myndigheter som avses i led a ges direkt och omedelbar tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering i transaktionsregistret i enlighet med artiklarna 4 och 5 i delegerad förordning (EU) 2019/358.

(c)

Förfarandet för att säkerställa integriteten hos de uppgifter som inhämtas från dessa myndigheters sida.

Artikel 25

Betalning av avgifter

En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla bevis på betalning av relevanta registreringsavgifter som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/360 (8).

Artikel 26

Uppgifter som ska lämnas vid utvidgning av registrering

Vid tillämpningen av artikel 5.5 b i förordning (EU) 2015/2365 ska ansökan om utvidgning av en befintlig registrering innehålla de uppgifter som anges i

(a)

artikel 1, med undantag av punkt 1 k,

(b)

artikel 2,

(c)

artikel 5,

(d)

artikel 7, med undantag av punkt 2 d,

(e)

artikel 8 b,

(f)

artikel 9.1 b och 9.1 e,

(g)

artikel 11,

(h)

artikel 12.2,

(i)

artikel 13,

(j)

artikel 14.2,

(k)

artikel 15,

(l)

artikel 16, med undantag av led c,

(m)

artikel 17,

(n)

artikel 18,

(o)

artikel 19,

(p)

artikel 20,

(q)

artikel 21,

(r)

artikel 22,

(s)

artikel 23,

(t)

artikel 24,

(u)

artikel 25,

(v)

Artikel 27.

Artikel 27

Kontroll av om ansökan är korrekt och fullständig

1.   Uppgifter som lämnas till Esma under registreringsförfarandet ska åtföljas av en skrivelse som undertecknats av en person i transaktionsregistrets styrelse och högsta ledning, som intygar att de lämnade uppgifterna såvitt de vet är korrekta och fullständiga vid ansökningstillfället.

2.   Uppgifterna ska i tillämpliga fall också åtföljas av relevant rättslig bolagsdokumentation som styrker att uppgifterna är korrekta.

Artikel 28

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 150/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska standarder för tillsyn som anger vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om registrering som transaktionsregister (EUT L 52, 23.2.2013, s. 25).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/357 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska standarder för tillsyn i fråga om tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som är registrerade i transaktionsregister (se sidan 22 i detta nummer av EUT).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/358 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för transaktionsregisters insamling, kontroll, aggregering, jämförande och offentliggörande av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering (se sidan 30 i detta nummer av EUT).

(5)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).

(8)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/360 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av transaktionsregister (se sidan 58 i detta nummer av EUT).


Top