EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0039

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/39 av den 10 januari 2019 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (Text av betydelse för EES.)

C/2019/7

EUT L 9, 11.1.2019, p. 106–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; tyst upphävande genom 32021R2306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/39/oj

11.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/106


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/39

av den 10 januari 2019

om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artikel 33.2 och 33.3 samt artikel 38 d, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 (2) innehåller en förteckning över tredjeländer vars produktionssystem och kontrollåtgärder för ekologisk produktion av jordbruksprodukter har erkänts som likvärdiga med dem som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007.

(2)

Enligt den information som lämnats av Australien har namnet på och webbadressen till landets behöriga myndighet ändrats.

(3)

Enligt information som lämnats av Kanada har webbadresserna till kontrollorganen Oregon Tilth Incorporated och TransCanada Organic Certification Services ändrats. Dessutom har erkännandet av kontrollorganet Organic Certifiers återkallats.

(4)

Enligt den information som lämnats av Indien har namnet på landets behöriga myndighet ändrats.

(5)

Enligt den information som lämnats av Japan har erkännandet av kontrollorganen Japan Eco-system Farming Association och The Mushroom Research Institute of Japan återkallats.

(6)

Enligt den information som lämnats av Nya Zeeland har namnet på kontrollorganet BioGro New Zealand och webbadresserna till alla kontrollorgan ändrats.

(7)

Enligt den information som lämnats av Sydkorea har webbadresserna till kontrollorganen Jeonnam bioindustry foundation och Green Environmentally-Friendly certification center ändrats. Dessutom har erkännandet av kontrollorganet Controlunion återkallats.

(8)

Enligt den information som lämnats av Schweiz har namnet på och webbadressen till kontrollorganet IMOswiss AG ändrats.

(9)

I bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 finns en förteckning över de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som är behöriga att genomföra kontroller och utfärda intyg om likvärdighet i tredjeländer.

(10)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för Agricert-Certificação de Produtos Alimentares lda. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet vad gäller produktkategorierna A och D till att även omfatta Egypten, Guinea och Moçambique.

(11)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för Albinspekt. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet vad gäller produktkategorierna A, B och D till att även omfatta Armenien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien, och vad gäller produktkategori B till att även omfatta Iran, Kazakstan, Moldavien, Turkiet och Ukraina.

(12)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för Bioagricert S.r.l. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet vad gäller produktkategorierna A, D och E till att även omfatta Kazakstan, vad gäller produktkategori B till att även omfatta Franska Polynesien och vad gäller produktkategorierna A och D till att även omfatta Filippinerna.

(13)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för Bio.inspecta AG. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet vad gäller produktkategorierna A och D till att även omfatta Algeriet, Kambodja, Tchad och Tunisien.

(14)

Den 6 september 2018 underrättade IOAS, ett ackrediteringsorgan på området ekologisk produktion, kommissionen om sitt beslut att återkalla ackrediteringen för Bolicert Ltd, eftersom det kontrollorganet inte uppfyllt kraven på överensstämmelse inom det högsta antalet ansökningsperioder som tillåts enligt IOAS bedömningsförfarande. Dessutom avslöjade den revision som kommissionen gjorde hos Bolicert Ltd i Bolivia i maj 2017 brister i normen och kontrollåtgärderna för ekologisk produktion. Kommissionen uppmanade därför Bolicert Ltd att tillhandahålla ett giltigt ackrediteringsbevis och att vidta ändamålsenliga åtgärder för att åtgärda bristerna. Mot bakgrund av att Bolicert Ltd inte vidtagit ändamålsenliga och korrigerande åtgärder i tid för att åtgärder bristerna och inte tillhandahållit kommissionen något giltigt ackrediteringsbevis har kommissionen i enlighet med artikel 12.2 d, e och f i förordning (EG) nr 1235/2008 beslutat att ta bort Bolicert Ltd från förteckningen över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller likvärdighet.

(15)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för Ecocert SA. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet vad gäller produktkategorierna A och D till att även omfatta Libanon, vad gäller produktkategori B till att även omfatta Haiti, Moldavien och Tanzania, vad gäller produktkategori E till att även omfatta Sri Lanka och vad gäller produktkategori F till att även omfatta Kenya. Dessutom förefaller det som om erkännandet för produktkategori C måste återkallas för Brunei, Chile, Ecuador, Förenta staterna, Honduras, Hongkong, Indien, Japan, Kina, Madagaskar, Marocko, Moçambique, Monaco, Peru, Sydkorea, Thailand, Tunisien, Turkiet och Vietnam.

(16)

Kommissionen uppmanade Ekoagros att lämna ytterligare information om åtgärderna i dess årsrapport i enlighet med artikel 12.1 b i förordning (EG) nr 1235/2008. Framför allt uppmanades Ekoagros att lämna information om hur fallen av bristande efterlevnad har åtgärdats av de aktörer som tagits över av andra kontrollorgan i Ukraina i enlighet med artikel 92 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 (3). Ekoagros ombads dessutom att redogöra för hur ytterligare kontroller av vissa produkter med ursprung i Kazakstan, Ryssland och Ukraina genomförts. De svar som Ekoagros lämnade till kommissionen var inte tillfredsställande. Därför bör avsnittet om Ekoagros i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 avlägsnas för Ukraina tills tillfredsställande information tillhandahållits.

(17)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för IBD Certificações Ltda. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet vad gäller produktkategorierna A, D och E till att omfatta även Ryssland och att återkalla erkännandet vad gäller produktkategori C för Brasilien.

(18)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna och adressen för Letis SA På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet vad gäller produktkategori A till att även omfatta Uzbekistan, vad gäller produktkategorierna A och D till att även omfatta Azerbajdzjan, Egypten, Elfenbenskusten, Förenade Arabemiraten, Kirgizistan, Marocko, Turkmenistan och Vitryssland, vad gäller produktkategorierna B och C till att även omfatta Costa Rica och vad gäller produktkategorierna A, B, C och D till att även omfatta Belize, Brasilien, Colombia, Dominikanska republiken, El Salvador, Guatemala, Honduras och Panama.

(19)

Kommissionen har tagit emot en begäran från Oregon Tilth om återkallande av erkännandet för Kina.

(20)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för Organic Control System. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet vad gäller produktkategorierna A, D och E till att även omfatta f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

(21)

Kommissionen har tagit emot en begäran från ORSER om återkallande av dess erkännande för Nepal.

(22)

Soil Association Certification Limited har underrättat kommissionen om sin adressändring.

(23)

Bilagorna III och IV till förordning (EG) nr 1235/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(24)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga III ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga IV ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 januari 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (EUT L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (EUT L 250, 18.9.2008, s. 1).


BILAGA I

Bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I texten avseende Australien ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.

Behörig myndighet: Department of Agriculture and Water Resources,

http://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic”.

2.

I texten avseende Kanada ska punkt 5 ändras på följande sätt:

a)

Raderna avseende kodnumren CA-ORG-011 och CA-ORG-021 ska ersättas med följande:

”CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://www.tilth.org

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/”

b)

Raden med kodnummer CA-ORG-012 ska utgå.

3.

I texten avseende Indien ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.

Behörig myndighet: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp”.

4.

I texten avseende Japan ska raderna med kodnumren JP-BIO-019 och JP-BIO-33 utgå.

5.

I texten avseende Nya Zeeland ska punkt 5 ersättas med följande:

”5.

Kontrollorgan:

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz”

6.

I texten avseende Republiken Korea ska punkt 5 ändras på följande sätt:

a)

Raderna avseende kodnumren KR-ORG-017 och KR-ORG-020 ska ersättas med följande:

”KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279”

b)

Raden med kodnummer KR-ORG-018 ska utgå.

7.

I texten avseende Schweiz ska den rad i punkt 5 som avser kodnummer CH-BIO-004 ersättas med följande:

”CH-BIO-004

Ecocert IMOswiss AG

http://www.ecocert-imo.ch”


BILAGA II

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I texten avseende Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LD ska följande rader föras in i kodnummerordning i punkt 3:

”EG-BIO-172

Egypten

x

x

GN-BIO-172

Guinea

x

x

MZ-BIO-172

Moçambique

x

x

—”

2.

I texten avseende Albinspekt ska följande rader föras in i kodnummerordning i punkt 3:

”AM-BIO-139

Armenien

x

x

x

BA-BIO-139

Bosnien och Hercegovina

x

x

x

IR-BIO-139

Iran

x

KZ-BIO-139

Kazakstan

x

MD-BIO-139

Moldavien

x

ME-BIO-139

Montenegro

x

x

x

MK-BIO-139

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

x

x

x

RS-BIO-139

Serbien

x

x

x

TR-BIO-139

Turkiet

x

UA-BIO-139

Ukraina

x

—”

3.

I texten avseende Bioagricert S.r.l. ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

Följande rader ska införas i kodnummerordning:

”KZ-BIO-132

Kazakstan

x

x

x

PH-BIO-132

Filippinerna

x

x

—”

b)

I raden avseende Franska Polynesien ska ett kryss läggas till i kolumn B.

4.

I texten avseende Bio.inspecta AG ska följande rader föras in i kodnummerordning i punkt 3:

”DZ-BIO-161

Algeriet

x

x

KH-BIO-161

Kambodja

x

x

TD-BIO-161

Tchad

x

x

TN-BIO-161

Tunisien

x

x

—”

5.

Avsnittet avseende Bolicert Ltd ska utgå.

6.

I texten avseende Ecocert SA ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

Följande rad ska föras in i kodnummerordning:

”LB-BIO-154

Libanon

x

x

—”

b)

I raderna avseende Haiti, Moldavien och Tanzania ska ett kryss läggas till i kolumn B.

c)

I raderna avseende Chile, Ecuador, Honduras, Hongkong, Indien, Japan, Kina, Madagaskar, Marocko, Moçambique, Monaco, Peru, Sydkorea, Thailand, Tunisien, Turkiet och Vietnam ska krysset i kolumn C utgå.

d)

I raden avseende Sri Lanka ska ett kryss läggas till i kolumn E.

e)

I raden avseende Kenya ska ett kryss läggas till i kolumn F.

f)

Raderna avseende Brunei och Förenta staterna ska utgå.

7.

I texten avseende Ekoagros ska raden avseende Ukraina i punkt 3 utgå.

8.

I texten avseende IBD Certificações Ltda ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

Följande rad ska föras in i kodnummerordning:

”RU-BIO-122

Ryssland

x

x

x

—”

b)

I raden avseende Brasilien ska krysset i kolumn C utgå.

9.

Avsnittet avseende Letis SA ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Adress: Urquiza 1285 planta alta, Rosario, Santa Fe, Argentina”.

b)

I punkt 3 ska följande rader föras in i kodnummerordning:

”AZ-BIO-135

Azerbajdzjan

x

x

BY-BIO-135

Vitryssland

x

x

BZ-BIO-135

Belize

x

x

x

x

BR-BIO-135

Brasilien

x

x

x

x

CI-BIO-135

Elfenbenskusten

x

x

CO-BIO-135

Colombia

x

x

x

x

CR-BIO-135

Costa Rica

x

x

DO-BIO-135

Dominikanska republiken

x

x

x

x

EG-BIO-135

Egypten

x

x

GT-BIO-135

Guatemala

x

x

x

x

HN-BIO-135

Honduras

x

x

x

x

KG-BIO-135

Kirgizistan

x

x

MA-BIO-135

Marocko

x

x

PA-BIO-135

Panama

x

x

x

x

SV-BIO-135

El Salvador

x

x

x

x

TM-BIO-135

Turkmenistan

x

x

AE-BIO-135

Förenade Arabemiraten

x

x

VN-BIO-135

Uzbekistan

x

—”

10.

I texten avseende Oregon Tilth ska raden avseende Kina i punkt 3 utgå.

11.

I texten avseende Organic Control System ska följande rad föras in i kodnummerordning i punkt 3:

”MK-BIO-162

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

x

x

x

—”

12.

I texten avseende ORSER ska raden avseende Nepal utgå.

13.

I texten avseende Soil Association Certification Limited ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.

Adress: Spear House 51 Victoria Street, Bristol BS1 6AD, Förenade kungariket”.

Top