EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019O0018

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2019/1386 av den 7 juni 2019 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik (ECB/2019/18)

OJ L 232, 6.9.2019, p. 1–454 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2022; tyst upphävande genom 32021O0835

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2019/1386/oj

6.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 232/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2019/1386

av den 7 juni 2019

om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik (ECB/2019/18)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.3,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (1),

av följande skäl:

(1)

Europeiska centralbankens förordning (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) (2) fastställer kraven avseende insamling och rapportering av statistik om pensionsinstitut. Insamlingen av denna information behövs för ECB:s penningmängds- och finansanalys samt för Europeiska centralbankssystemets (ECBS) bidrag till det finansiella systemets stabilitet. Den första rapporteringen enligt förordning (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) börjar i princip med kvartalsvisa uppgifter om tillgångar för tredje kvartalet 2019 och årsvisa uppgifter om skulder och antal medlemmar i pensionssystemen avseende 2019. Det är därför nödvändigt att uppdatera ramverket för rapportering av statistik om pensionsinstitut som framgår av Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2014/15 (3).

(2)

Av riktlinje ECB/2014/15 framgår redan att de nationella centralbankerna ska rapportera statistik om pensionsinstitut. Uppgifter avseende pensionsinstitut överförs till ECB med utgångspunkt i de uppgifter som aktuellt finns tillgängliga på nationell nivå. Mot bakgrund av de krav som framgår av förordning (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) bör de relevanta bestämmelserna i riktlinje ECB/2014/15 ersättas. För att säkerställa en smidig övergång, under tredje och fjärde kvartalen 2019, bör de nationella centralbankerna rapportera statistik om pensionsinstitut både i enlighet med riktlinje ECB/2014/15 och de krav som framgår av förordning (EU) 2018/231 (ECB/2018/2).

(3)

För att beakta uppdateringar i Europeiska bankmyndighetens klassifikation är det nödvändigt att ändra tabellerna 1.B, 1.H, 2.B och 2.G i bilaga II del 9. Tabellerna 1.B, 1.D, 1.E, 1.F, 1.G, 1.H, 1.J, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 2.F, 2.G och 2.I i bilaga II del 9 bör ändras för att ändra de nationella centralbankernas rapporteringsfrekvens till ECB i enlighet med artikel 12.2 i riktlinje ECB/2014/15. Därutöver är det nödvändigt att göra en smärre ändring av tabellen i bilaga II del 22 för att tabellen ska stämma överens med definitionerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 (4). En smärre ändring av tabell 2a i bilaga II del 23 är nödvändig för att ge en mer komplett bild av de tillgångar som uppgiftslämnarna innehar.

(4)

Riktlinje ECB/2014/15 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Riktlinje ECB/2014/15 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande punkt 5 läggas till:

”5.

pensionsinstitut (PI): samma betydelse som enligt definitionen i artikel 1.1 i Europeiska centralbankens förordning (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) (*1).

(*1)  Europeiska centralbankens förordning (EU) 2018/231 av den 26 januari 2018 om statistikkrav för pensionsinstitut (ECB/2018/2) (EUT L 45, 17.2.2018, s. 3).”"

2.

Artikel 26 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”Artikel 26

Statistik om pensionsinstitut (PI)”.

b)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.    Vilka uppgifter som ska rapporteras fram t.o.m. fjärde kvartalet 2019

a)   Allmänt

De nationella centralbankerna ska rapportera statistik om pensionsinstitut till ECB fram t.o.m. fjärde kvartalet 2019 enligt vad som föreskrivs i punkterna 1–5 i denna artikel och i enlighet med bilaga II del 22. Överföringen av uppgifter avseende pensionsinstitut ska ske med utgångspunkt från uppgifter som i nuläget finns tillgängliga på nationell nivå. Om faktiska uppgifter inte finns tillgängliga ska de skattas efter bästa förmåga.

Den uppgiftslämnande populationen ska omfatta pensionsinstitut med hemvist i euroområdets medlemsstater.

b)   Utestående belopp och finansiella transaktioner

De nationella centralbankerna ska rapportera utestående belopp vid slutet av referensperioden och finansiella transaktioner under kvartalet, beräknat i enlighet med ENS 2010.”

c)

Följande punkter 6 till 15 ska läggas till:

”6.    Rapporteringens omfattning i enlighet med förordning (EU) 2018/231 (ECB/2018/2)

a)   Allmänt

Enligt förordning (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) ska de nationella centralbankerna rapportera statistik om pensionsinstitutens tillgångar och skulder till ECB tillsammans med uppgifter om antalet medlemmar i pensionssystemen i enlighet med vad som framgår av punkterna 6–15 i denna artikel och i enlighet med del 24 i bilaga II till denna riktlinje. Denna rapporteringsskyldighet ska omfatta stockuppgifter vid kvartalsslut och kvartalsvisa flödesjusteringar av pensionsinstitutens tillgångar och skulder samt årsvisa uppgifter om antalet medlemmar. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12.2 i förordning (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) börjar den första rapporteringen enligt förordning (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) med kvartalsvisa uppgifter om tillgångar för tredje kvartalet 2019 och årsvisa uppgifter om skulder och antal medlemmar i pensionssystemen avseende 2019.

b)   Flödesjusteringar

De nationella centralbankerna ska rapportera separata uppgifter till ECB om justeringar för omvärderingar (som omfattar både pris- och valutakursförändringar) samt justeringar för omklassificeringar, i enlighet med del 24 i bilaga II och i enlighet med bilaga IV.

Finansiella transaktioner, inbegripet justeringar, ska beräknas i enlighet med ENS 2010.

De nationella centralbankerna får göra avsteg från ENS 2010 på grund av avvikande nationell praxis vid tillämpningen av artikel 5 b och 5 c i förordning (EU) 2018/231 (ECB/2018/2). Om uppgifter tillgång för tillgång finns tillgängliga får omvärderingsjusteringar beräknas i enlighet med en gemensam metod för Eurosystemet, dvs. metoden för härledning av flöden i enlighet med del 7 i bilaga IV.

Approximeringar av finansiella transaktioner som avser skulder får beräknas i enlighet med del 7 i bilaga IV.

7.    Rapporteringsfrekvens och tidsfrister

a)   De nationella centralbankerna ska till ECB rapportera kvartalsvisa uppgifter före stängningsdags den tionde arbetsdagen efter den tidsfrist som framgår av artikel 8.1 i förordning (EU) 2018/231 (ECB/2018/2). Under en övergångsperiod som omfattar rapporteringen av uppgifter avseende tredje kvartalet 2019, fjärde kvartalet 2019 och första kvartalet 2020 förlängs denna tidsfrist till den trettiofemte arbetsdagen efter ovannämnda tidsfrist för referensperioden tredje kvartalet 2019, till den trettionde arbetsdagen efter ovannämnda tidsfrist för referensperioden fjärde kvartalet 2019 och till den tjugofemte arbetsdagen efter ovannämnda tidsfrist för referensperioden första kvartalet 2020.

b)   De nationella centralbankerna ska rapportera årsvisa uppgifter till ECB före stängningsdags den tionde arbetsdagen efter den tidsfrist som framgår av artikel 8.2 i förordning (EU) 2018/231 (ECB/2018/2). Under en övergångsperiod som omfattar den första rapporteringen av årsvisa uppgifter avseende 2019 förlängs denna tidsfrist till den trettiofemte arbetsdagen efter ovannämnda tidsfrist.

c)   Senast i september varje år ska ECB meddela de nationella centralbankerna de exakta överföringsdagarna i form av en rapporteringskalender.

d)   Vid sin första rapportering av kvartalsvisa uppgifter till ECB ska de nationella centralbankerna lämna uppgifter om utestående belopp. Flödesjusteringar ska rapporteras efter bästa förmåga.

8.    Revideringspolicy

Följande allmänna regler ska gälla för revideringar av kvartalsvisa och årliga uppgifter:

a)

Under de reguljära produktionsperioderna för kvartalsvisa uppgifter, dvs. från den tidsfrist som anges i punkt 7 a för ett visst referenskvartal till den dag då uppgifterna sänds tillbaka till de nationella centralbankerna, får de nationella centralbankerna revidera de uppgifter som avser föregående referenskvartal.

b)

Under de reguljära produktionsperioderna för årsvisa uppgifter, dvs. från den tidsfrist som anges i punkt 7 b för ett visst referensår till den dag då uppgifterna sänds tillbaka till de nationella centralbankerna, får de nationella centralbankerna revidera de uppgifter som avser föregående referensår.

c)

Utanför de normala produktionsperioderna enligt punkterna a och b ovan, får de nationella centralbankerna även revidera uppgifter som avser tidigare referensperioder om detta i betydande grad förbättrar uppgifternas kvalitet.

9.    Undantag och uppräkning

För att säkerställa kvaliteten på statistiken över pensionsinstitut ska de nationella centralbankerna, om de beviljar undantag för de minsta pensionsinstituten i enlighet med artikel 7.1 i förordning (EU) 2018/231 (ECB/2018/2), räkna upp till 100 procents täckning för de kvartalsvisa uppgifterna om pensionsinstitut som rapporteras till ECB.

De nationella centralbankerna får välja ett förfarande för uppräkning till 100 procents täckning på grundval av de uppgifter som samlas in i enlighet med artikel 7.1 a–d i förordning (EU) 2018/231 (ECB/2018/2).

10.    Härledning av aggregerade uppgifter för värdepapper

De nationella centralbankerna ska härleda aggregerade kvartalsvisa uppgifter om tillgångar och skulder för pensionsinstitut enligt tabellerna 1a–1c i bilaga II del 24 enligt följande:

a)

För värdepapper med ISIN-koder ska de nationella centralbankerna sammanlänka den information som tillhandahålls värdepapper för värdepapper med den information som härleds från den centrala värdepappersdatabasen (CSDB) som referensdatabas. Den sammanlänkade informationen värdepapper för värdepapper ska användas för att beräkna värdet på tillgångar och skulder i euro samt härleda nödvändiga uppdelningar för varje individuellt värdepapper som innehas eller emitteras av pensionsinstitutet. Om identifieringskoderna inte finns i CSDB, eller om den information som behövs för att sammanställa tillgångar och skulder enligt tabellerna 1a–1c i bilaga II del 24 inte kan erhållas från CSDB, ska den nationella centralbanken skatta de uppgifter som saknas.

b)

De nationella centralbankerna ska aggregera uppgifterna om de värdepapper som härletts under a) och lägga dem till den information som rapporteras för värdepapper som saknar ISIN-koder för att ta fram aggregat för i) skuldebrev uppdelade efter löptid (ursprunglig) och motpart (sektor och hemvist), ii) ägarandelar, uppdelade efter instrument och motpart (sektor och hemvist) samt iii) aktier/andelar i investeringsfonder (IF), uppdelade efter typ av investeringsfond och motpartens hemvist.

11.    Uppdelning av innehav av aktier/andelar i investeringsfonder efter huvudsakligt investeringsmål

De nationella centralbankerna ska till ECB rapportera de bästa skattningarna av pensionsinstitutens innehav av aktier/andelar i investeringsfonder, uppdelat efter huvudsakligt investeringsmål (dvs. obligationsfonder, aktiefonder, blandfonder, fastighetsfonder, hedgefonder och övriga fonder). Dessa uppgifter får härledas genom sammanlänkning av den information som tillhandahålls värdepapper för värdepapper i enlighet med förordning (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) med den information som härleds från CSDB som referensdatabas.

Om innehavet av aktier/andelar i investeringsfonder inte finns i CSDB, ska de nationella centralbankerna skatta de uppgifter som saknas eller använda alternativa källor för att härleda uppgifterna.

12.    Rapportering av kvartalsvisa estimat för skulder

De nationella centralbankerna ska överföra kvartalsvisa estimat för pensionsinstitutens skulder till ECB som härletts i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EU) 2018/231 (ECB/2018/2).

13.    Värderingsmetoder och/eller redovisningsregler

Värderingsmetoderna enligt ENS 2010 och/eller redovisningsreglerna i artikel 6 i förordning (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) ska också gälla när de nationella centralbankerna rapporterar uppgifter om pensionsinstitut till ECB.

14.    Förklaringar

De nationella centralbankerna ska förklara orsakerna bakom större revideringar samt sådana revideringar som görs utanför de reguljära produktionsperioderna som framgår av punkt 8 c i denna artikel. Därutöver ska de nationella centralbankerna förse ECB med förklaringar till justeringar för omklassificering.

15.    Sammanställningsmetod

De nationella centralbankerna ska samla in uppgifter från alla pensionsinstitut med hemvist i deras medlemsstat i enlighet med artikel 2.1 i förordning (EU) 2018/231 (ECB/2018/2).”

3.

Bilagorna II, III och IV ska ändras i enlighet med bilagan till den här riktlinjen.

Artikel 2

Verkan och genomförande

1.   Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

2.   De nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta ska följa denna riktlinje från och med den 2 oktober 2019.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 7 juni 2019.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Europeiska centralbankens förordning (EU) 2018/231 av den 26 januari 2018 om statistikkrav för pensionsinstitut (ECB/2018/2) (EUT L 45, 17.2.2018, s. 3).

(3)  Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2014/15 av den 4 april 2014 om monetär och finansiell statistik (EUT L 340, 26.11.2014, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).


BILAGA

Bilagorna II, III och IV ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Del 9 ska ersättas med följande

”DEL 9

Konsoliderade bankuppgifter på årsbasis – Rapportörer

 

Inhemska bankgrupper (konsoliderade) och självständiga banker

Utlandskontrollerade dotterbolag utanför EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer utanför EU (självständiga)

Utlandskontrollerade dotterbolag inom EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom EU (självständiga)

SSM-kategorier

Avsnitt LE. Rapporterande population

A.

Stora

B.

Medelstora

C.

Små

Utlandskontrollerade dotterföretag inom euroområdet (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom euroområdet (självständiga)

Betydande

Mindre betydande

Antal självständiga kreditinstitut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal kreditinstitut som är konsoliderade i bankgrupper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal bankgrupper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal kreditinstitut*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konsoliderade bankuppgifter på årsbasis – Lönsamhet och effektivitet – IFRS FINREP

 

Inhemska bankgrupper (konsoliderade) och självständiga banker

Utlandskontrollerade dotterbolag utanför EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer utanför EU (självständiga)

Utlandskontrollerade dotterbolag inom EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom EU (självständiga)

SSM-kategorier

Konsoliderad resultaträkning

A.

Stora

B.

Medelstora

C.

Små

Utlandskontrollerade dotterföretag inom euroområdet (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom euroområdet (självständiga)

Betydande

Mindre betydande

Ränteintäkter*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella tillgångar som innehas för handel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella tillgångar som kan säljas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lån och fordringar*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringar som innehas till förfallodagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivat – säkringsredovisning, ränterisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ränteintäkter på skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Räntekostnader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finansiella skulder som innehas för handel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finansiella skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Derivat – säkringsredovisning, ränterisk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Övriga skulder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Räntekostnader för tillgångar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter från utdelningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgifts- och provisionsintäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Avgifts- och provisionskostnader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som inte värderats till verkligt värde via resultatet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinster eller (–) förluster av säkringsredovisning, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutakursdifferenser, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinster (förluster) för andra avförda tillgångar än de som hålls för försäljning, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga rörelseintäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Övriga rörelsekostnader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa rörelseintäkter, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Administrationkostnader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Personalkostnader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Övriga administrationskostnader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Avskrivningar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Avsättningar eller (–) återföring av avsättningar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Åtaganden och lämnade garantier)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Övriga avsättningar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finansiella tillgångar som värderas till anskaffningsvärde [onoterade värdepapper])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finansiella tillgångar som kan säljas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lån och fordringar [inklusive finansiell leasing])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Investeringar som innehas till förfallodagen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nedskrivning eller (–) återföring av nedskrivning av investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nedskrivning eller (–) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Egendom, anläggningar och utrustning)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Förvaltningsfastigheter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Goodwill)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Immateriella tillgångar [andra än goodwill])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Övriga)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andel av vinsten eller (–) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINST ELLER (–) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINST ELLER (–) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinst eller (–) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinst eller (–) förlust före skatt för avvecklade verksamheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med avvecklade verksamheter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRETS VINST ELLER (–) FÖRLUST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hänförlig till minoritetsintressen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hänförlig till moderföretagets ägare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konsoliderade bankuppgifter på årsbasis – Lönsamhet och effektivitet – GAAP FINREP

 

Inhemska bankgrupper (konsoliderade) och självständiga banker

Utlandskontrollerade dotterbolag utanför EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer utanför EU (självständiga)

Utlandskontrollerade dotterbolag inom EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom EU (självständiga)

SSM-kategorier

Konsoliderad resultaträkning

A.

Stora

B.

Medelstora

C.

Små

Utlandskontrollerade dotterföretag inom euroområdet (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom euroområdet (självständiga)

Betydande

Mindre betydande

Ränteintäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Räntekostnader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter från utdelningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgifts- och provisionsintäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Avgifts- och provisionskostnader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som inte värderats till verkligt värde via resultatet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinster eller (–) förluster från finansiella tillgångar och skulder som inte är förenade med handel, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinster eller (–) förluster av säkringsredovisning, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutakursdifferenser, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinster eller (–) förluster av borttagande från rapporten över finansiell ställning av investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinster (förluster) för andra avförda tillgångar än de som hålls för försäljning, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga rörelseintäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Övriga rörelsekostnader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa rörelseintäkter, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Administrationkostnader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Personalkostnader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Övriga administrationskostnader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Avskrivningar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Avsättningar eller (–) återföring av avsättningar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Åtaganden och lämnade garantier)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Övriga avsättningar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ökningar eller (–) minskningar av allmänna bankriskfonden, netto)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nedskrivning eller (–) återföring av nedskrivning av investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nedskrivning eller (–) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Egendom, anläggningar och utrustning)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Förvaltningsfastigheter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Goodwill)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Immateriella tillgångar [andra än goodwill])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Övriga)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andel av vinsten eller (–) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINST ELLER (–) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINST ELLER (–) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraordinär vinst eller (–) förlust efter skatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraordinär vinst eller (–) förlust före skatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skattekostnader eller (–) skatteintäkter avseende extraordinär vinst eller förlust)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRETS VINST ELLER (–) FÖRLUST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hänförlig till minoritetsintressen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hänförlig till moderföretagets ägare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konsoliderade bankuppgifter på årsbasis – Lönsamhet och effektivitet – EJ FINREP

 

Inhemska bankgrupper (konsoliderade) och självständiga banker

Utlandskontrollerade dotterbolag utanför EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer utanför EU (självständiga)

Utlandskontrollerade dotterbolag inom EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom EU (självständiga)

SSM-kategorier

Konsoliderad resultaträkning

A.

Stora

B.

Medelstora

C.

Små

Utlandskontrollerade dotterföretag inom euroområdet (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom euroområdet (självständiga)

Betydande

Mindre betydande

Ränteintäkter netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ränteintäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Räntekostnader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter från utdelningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgifts- och provisionsintäkter netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgifts- och provisionsintäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Avgifts- och provisionskostnader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rörelse- och valutakursresultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga rörelseintäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Övriga rörelsekostnader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa rörelseintäkter, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Administrationkostnader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Personalkostnader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Övriga administrationskostnader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Avskrivningar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Avsättningar eller (–) återföring av avsättningar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nedskrivning eller (–) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINST ELLER (–) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINST ELLER (–) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRETS VINST ELLER (–) FÖRLUST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konsoliderade bankuppgifter på årsbasis – Lönsamhet och effektivitet – FULLSTÄNDIGT URVAL

 

Inhemska bankgrupper (konsoliderade) och självständiga banker

Utlandskontrollerade dotterbolag utanför EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer utanför EU (självständiga)

Utlandskontrollerade dotterbolag inom EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom EU (självständiga)

SSM-kategorier

Konsoliderad resultaträkning

A.

Stora

B.

Medelstora

C.

Små

Utlandskontrollerade dotterföretag inom euroområdet (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom euroområdet (självständiga)

Betydande

Mindre betydande

Ränteintäkter netto*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter från utdelningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgifts- och provisionsintäkter netto*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rörelse- och valutakursresultat*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga rörelseintäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa rörelseintäkter, netto*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Summa rörelsekostnader)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINST ELLER (–) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRETS VINST ELLER (–) FÖRLUST*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konsoliderade bankuppgifter på årsbasis – Lönsamhet och effektivitet – IFRS FINREP

 

Inhemska bankgrupper (konsoliderade) och självständiga banker

Utlandskontrollerade dotterbolag utanför EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer utanför EU (självständiga)

Utlandskontrollerade dotterbolag inom EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom EU (självständiga)

SSM-kategorier

Avkastning på eget kapital (RoE)

A.

Stora

B.

Medelstora

C.

Små

Utlandskontrollerade dotterföretag inom euroområdet (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom euroområdet (självständiga)

Betydande

Mindre betydande

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konsoliderade bankuppgifter på årsbasis – Lönsamhet och effektivitet – GAAP FINREP

 

Inhemska bankgrupper (konsoliderade) och självständiga banker

Utlandskontrollerade dotterbolag utanför EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer utanför EU (självständiga)

Utlandskontrollerade dotterbolag inom EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom EU (självständiga)

SSM-kategorier

Avkastning på eget kapital (RoE)

A.

Stora

B.

Medelstora

C.

Små

Utlandskontrollerade dotterföretag inom euroområdet (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom euroområdet (självständiga)

Betydande

Mindre betydande

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konsoliderade bankuppgifter på årsbasis – Lönsamhet och effektivitet – EJ FINREP

 

Inhemska bankgrupper (konsoliderade) och självständiga banker

Utlandskontrollerade dotterbolag utanför EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer utanför EU (självständiga)

Utlandskontrollerade dotterbolag inom EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom EU (självständiga)

SSM-kategorier

Avkastning på eget kapital (RoE)

A.

Stora

B.

Medelstora

C.

Små

Utlandskontrollerade dotterföretag inom euroområdet (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom euroområdet (självständiga)

Betydande

Mindre betydande

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konsoliderade bankuppgifter på årsbasis – Lönsamhet och effektivitet – FULLSTÄNDIGT URVAL

 

Inhemska bankgrupper (konsoliderade) och självständiga banker

Utlandskontrollerade dotterbolag utanför EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer utanför EU (självständiga)

Utlandskontrollerade dotterbolag inom EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom EU (självständiga)

SSM-kategorier

Avkastning på eget kapital (RoE)

A.

Stora

B.

Medelstora

C.

Små

Utlandskontrollerade dotterföretag inom euroområdet (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom euroområdet (självständiga)

Betydande

Mindre betydande

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal institut vars avkastning på eget kapital (RoE) >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% av samlade banktillgångar hos institut med avkastning på eget kapital (RoE) > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konsoliderade bankuppgifter på årsbasis – Balansräkning – IFRS FINREP

 

Inhemska bankgrupper (konsoliderade) och självständiga banker

Utlandskontrollerade dotterbolag utanför EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer utanför EU (självständiga)

Utlandskontrollerade dotterbolag inom EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom EU (självständiga)

SSM-kategorier

Tillgångar

A.

Stora

B.

Medelstora

C.

Små

Utlandskontrollerade dotterföretag inom euroområdet (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom euroområdet (självständiga)

Betydande

Mindre betydande

Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avista inlåning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella tillgångar som innehas för handel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivat som innehas för handel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktieinstrument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skuldinstrument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lån och förskott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktieinstrument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skuldinstrument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lån och förskott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella tillgångar som kan säljas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktieinstrument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skuldinstrument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lån och förskott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lån och fordringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skuldinstrument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lån och förskott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringar som innehas till förfallodagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skuldinstrument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lån och förskott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivat – säkringsredovisning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i verkligt värde för säkrade poster i portföljsäkring av ränterisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattefordringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuella skattefordringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppskjutna skattefordringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Inhemska bankgrupper (konsoliderade) och självständiga banker

Utlandskontrollerade dotterbolag utanför EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer utanför EU (självständiga)

Utlandskontrollerade dotterbolag inom EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom EU (självständiga)

SSM-kategorier

Skulder

A.

Stora

B.

Medelstora

C.

Små

Utlandskontrollerade dotterföretag inom euroområdet (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom euroområdet (självständiga)

Betydande

Mindre betydande

Finansiella skulder som innehas för handel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivat som innehas för handel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korta positioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlåning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitterade skuldinstrument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga finansiella skulder som innehas för handel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlåning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitterade skuldinstrument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga finansiella skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlåning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitterade skuldinstrument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivat – säkringsredovisning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i verkligt värde för säkrade poster i portföljsäkring av ränterisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatteskulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuella skatteskulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppskjutna skatteskulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiekapital som återbetalas på begäran (t.ex. kooperativa aktier)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Inhemska bankgrupper (konsoliderade) och självständiga banker

Utlandskontrollerade dotterbolag utanför EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer utanför EU (självständiga)

Utlandskontrollerade dotterbolag inom EU (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom EU (självständiga)

SSM-kategorier

Eget kapital och minoritetsintressen

A.

Stora

B.

Medelstora

C.

Små

Utlandskontrollerade dotterföretag inom euroområdet (delkonsoliderade eller självständiga)

Utlandskontrollerade filialer inom euroområdet (självständiga)

Betydande

Mindre betydande

Kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överkurs vid aktieemission

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra utfärdade egetkapitalinstrument än kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra ägarandelar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ackumulerat annat totalresultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej utdelade vinstmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppskrivningsfonder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga reserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Egna aktier)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinst eller förlust som kan hänföras till moderföretagets ägare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Utdelningar under verksamhetsåret)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minoritetsintressen