Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1832

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1832 av den 24 oktober 2019 om ändring av bilagorna I, II och III till rådets direktiv 89/656/EEG vad gäller rent tekniska justeringar

C/2019/7529

OJ L 279, 31.10.2019, p. 35–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1832/oj

31.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 279/35


KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2019/1832

av den 24 oktober 2019

om ändring av bilagorna I, II och III till rådets direktiv 89/656/EEG vad gäller rent tekniska justeringar

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/656/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen (1), särskilt artikel 9, och

av följande skäl:

(1)

Princip 10 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter (2), som proklamerades i Göteborg den 17 november 2017, innebär att varje arbetstagare har rätt till en hälsosam, säker och välanpassad arbetsmiljö. Arbetstagarnas rätt till ett gott skydd för hälsa och säkerhet i arbetet och till en arbetsmiljö som passar för deras yrkesverksamhet och gör att de kan stanna kvar i arbetslivet längre inkluderar användning av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen om risker inte kan undvikas eller inte kan begränsas tillräckligt mycket genom andra medel eller arbetsorganisatoriska åtgärder.

(2)

Genomförandet av de direktiv som rör arbetstagarnas hälsa och säkerhet i arbetet, bl.a. direktiv 89/656/EEG, var föremål för en efterhandsutvärdering, en så kallad Refit-utvärdering. Vid utvärderingen bedömdes direktivens relevans, forskning och nya vetenskapliga rön på de olika aktuella områdena. I Refit-utvärderingen, som redovisas i kommissionens arbetsdokument (3), dras bland annat slutsatsen att användningen av personlig skyddsutrustning berör ca 40 % av EU:s arbetskraft, då riskerna på arbetsplatsen inte kan undvikas på annat sätt, och att det finns ett behov av att ta itu med svårigheter i genomförandet av direktiv 89/656/EEG.

(3)

I sitt meddelande Säkrare och hälsosammare arbetsplatser för alla – modernisering av EU:s lagstiftning och politik på arbetsmiljöområdet (4) upprepade kommissionen att även om Refit-utvärderingen av EU:s regelverk om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen bekräftade att lagstiftningen på detta område generellt sett är effektiv och ändamålsenlig, finns det utrymme att uppdatera föråldrade bestämmelser och säkerställa bättre och mer omfattande skydd, efterlevnad och tillsyn i praktiken. Kommissionen betonar särskilt behovet av att se över definitionen av personlig skyddsutrustning och dess användning av olika tjänster och sektorer enligt artikel 2 i direktiv 89/656/EEG.

(4)

I direktiv 89/656/EEG fastställs minimikrav för användning av personlig skyddsutrustning av arbetstagare på arbetsplatsen, som ska användas när risker inte kan undvikas eller inte kan begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller genom arbetsorganisatoriska åtgärder. För att underlätta införandet av de allmänna regler som krävs enligt artikel 6 i direktiv 89/656/EEG tillhandahåller bilagorna I, II och III till direktiv 89/656/EEG icke-bindande riktlinjer i syfte att underlätta och stödja valet av lämplig personlig skyddsutrustning för de berörda riskerna, verksamheterna och sektorerna.

(5)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 (5) fastställs bestämmelser om konstruktion, tillverkning och saluföring av personlig skyddsutrustning. Genom förordning (EU) 2016/425 ändrades riskklassificeringen av produkter för att göra det lättare för arbetsgivare att förstå och därmed kunna tillhandahålla personlig skyddsutrustning, såsom förklaras närmare i riktlinjerna om personlig skyddsutrustning (6) som klargör de förfaranden och frågor som avses i förordning (EU) 2016/425. Det är lämpligt att uppdatera bilagorna I, II och III till direktiv 89/656/EEG för att säkerställa överensstämmelse med den riskklassificering som fastställs i förordning (EU) 2016/425 och anpassa dem till den terminologi som används och de typer av personlig skyddsutrustning som avses i förordning (EU) 2016/425.

(6)

I artikel 4.1 i direktiv 89/656/EEG föreskrivs att arbetsgivaren ska tillhandahålla personlig skyddsutrustning som uppfyller tillämpliga unionsbestämmelser om utformning och tillverkning med hänsyn till säkerhet och hälsa. Enligt samma artikel måste arbetsgivare som tillhandahåller personlig skyddsutrustning till sina anställda säkerställa att sådan personlig skyddsutrustning uppfyller de krav som fastställs i förordning (EU) 2016/425.

(7)

Bilaga I till direktiv 89/656/EEG innehåller ett vägledande riskschema för användning av personlig skyddsutrustning och fastställer vilka typer av risker som kan uppstå på arbetsplatser i förhållande till olika delar av kroppen som ska skyddas genom personlig skyddsutrustning. Bilaga I bör ändras för att ta hänsyn till nya typer av risker som förekommer på arbetsplatser och för att säkerställa överensstämmelse med den riskklassificering och den terminologi som används, särskilt i förordning (EU) 2016/425.

(8)

Bilaga II till direktiv 89/656/EEG som innehåller en vägledande ej fullständig förteckning över typer av personlig skyddsutrustning bör ändras för att ta hänsyn till de nya typer av risker som anges i bilaga I till det direktivet. Bilaga II bör också kompletteras med exempel på personlig skyddsutrustning som för närvarande finns på marknaden i överensstämmelse med förordning (EU) 2016/425 och den terminologi som används i den förordningen.

(9)

Bilaga III till direktiv 89/656/EEG innehåller en vägledande ej fullständig lista över arbeten och arbetsmoment där det kan vara nödvändigt att använda personlig skyddsutrustning, som sammanför de klassificeringar som anges i bilaga I till det direktivet och de typer av personlig skyddsutrustning som beskrivs i bilaga II till det direktivet. Bilaga III till direktiv 89/656/EEG bör omstruktureras för att säkerställa överensstämmelse mellan de termer och klassificeringar som används i de tre bilagorna och förordning (EU) 2016/425. Detta gör det möjligt för arbetsgivare från olika sektorer och branscher att bättre identifiera och tillhandahålla personlig skyddsutrustning som motsvarar specifika arbeten och de specifika typer av risker som arbetstagare utsätts för enligt riskbedömningen.

(10)

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor har hörts om de åtgärder som till följd av antagandet av kommissionens meddelande Säkrare och hälsosammare arbetsplatser för alla – modernisering av EU:s lagstiftning och politik på arbetsmiljöområdet krävs för att hålla unionens arbetsmiljölagstiftning effektiv och ändamålsenlig.

(11)

I sitt yttrande om moderniseringen av sex arbetsmiljödirektiv (7) av den 6 december 2017 rekommenderar den rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor att direktiv 89/656/EEG ändras för att förbättra dess relevans och ändamålsenlighet.

(12)

I ett senare yttrande om tekniska uppdateringar av bilagorna till direktiv 89/656/EEG (8) av den 31 maj 2018 rekommenderar rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor specifika uppdateringar av bilagorna I, II och III till direktiv 89/656/EEG, med beaktande av den senaste tekniska utvecklingen på området och för att säkerställa överensstämmelse med förordning (EU) 2016/425.

(13)

Vid utarbetandet av den föreliggande uppdateringen av bilagorna I, II och III till direktiv 89/656/EEG biträddes kommissionen av experter som företräder medlemsstater som lämnat tekniskt och vetenskapligt stöd.

(14)

I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument av den 28 september 2011 (9), har medlemsstaterna åtagit sig att, när det är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i direktivet och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 17 i rådets direktiv 89/391/EEG (10).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, II och III till direktiv 89/656/EEG ska ersättas med texten i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 20 november 2021 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 oktober 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 393, 30.12.1989, s. 18.

(2)  Europeiska pelaren för sociala rättigheter, november 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_sv.pdf

(3)  SWD(2017) 10 final.

(4)  COM(2017) 12.

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG (EUT L 81, 31.3.2016, s. 51).

(6)  PPE Regulation Guidelines – Guide to application of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29201

(7)  Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor, dok 1718/2017: Opinion on the Modernisation of Six OSH Directives to Ensure Healthier and Safer Work for All.

(8)  Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor, dok 443/18: Opinion on technical updates to the annexes of the Personal Protective Equipment Directive (89/656/EEC).

(9)  EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.

(10)  Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1).


BILAGA

(1)   

Bilaga 1 till direktiv 89/656/EEG ska ersättas med följande:

”BILAGA I

RISKER I FÖRHÅLLANDE TILL DE KROPPSDELAR SOM SKA SKYDDAS AV PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING (*)

(*) Denna förteckning över risker/kroppsdelar kan inte antas vara uttömmande.

Riskbedömningen kommer att avgöra om det är nödvändigt att tillhandahålla en personlig skyddsutrustning och dessegenskaper enligt bestämmelserna i detta direktiv.

Image 1

(2)   

Bilaga 2 till direktiv 89/656/EEG ska ersättas med följande:

”BILAGA II

ICKE UTTÖMMANDE FÖRTECKNING ÖVER TYPER AV PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING MED BEAKTANDE AV DE RISKER DE GER SKYDD MOT

Utrustning för HUVUDSKYDD

Hjälmar och/eller mössor/huvor/huvudbonader mot:

Islag av fallande eller flygande föremål

Kollision med ett hinder

Mekaniska risker (perforering, skrapning)

Statisk kompression (sidokross)

Termiska risker (brand, värme, kyla, varma fasta ämnen inklusive smält metall)

Elchock och arbete med spänning

Kemiska risker

Icke-joniserande strålning (UV, IR, sol- eller svetsstrålning)

Hårnät mot risk för insnärjning

Utrustning för HÖRSELSKYDD

Hörselkåpor (exempelvis fästa till en hjälm, hörselkåpor med aktiv bullerdämpning, hörselkåpor med elektrisk ljudingång)

Öronproppar (t.ex. nivåberoende öronproppar, individuellt anpassade öronproppar)

Utrustning för ÖGON- OCH ANSIKTSSKYDD

Glasögon, skyddsglasögon och ansiktsvisir (förskrivna linser i förekommande fall) mot:

Mekaniska risker

Termiska risker

Icke-joniserande strålning (UV, IR, sol- eller svetsstrålning)

Joniserande strålning

Fasta aerosoler och vätskor av kemiska och biologiska agens

Utrustning för ANDNINGSSKYDD

Filteranordningar mot:

Partiklar

Gaser

Partiklar och gaser

Fasta och/eller flytande aerosoler

Isolerande utrustning, inbegripet med lufttillförsel

Hjälpmedel för självräddning

Dykutrustning

Utrustning för HAND- OCH ARMSKYDD

Handskar (inklusive tumvantar och armskydd) mot:

Mekaniska risker

Termiska risker (värme, flammor och kyla)

Elchock och arbete med spänning (antistatiska, ledande, isolerande)

Kemiska risker

Biologiska agens

Joniserande strålning och radioaktiv kontamination

Icke-joniserande strålning (UV, IR, sol- eller svetsstrålning)

Vibrationsrisker

Fingerhättor

Utrustning för FOT- OCH BENSKYDD och halkskydd

Skodon (t.ex. skor, inklusive under vissa omständigheter träskor, stövlar som kan ha tåhättor i stål) för skydd mot:

Mekaniska risker

Halkrisker

Termiska risker (värme, flammor och kyla)

Elchock och arbete med spänning (antistatiska, ledande, isolerande)

Kemiska risker

Vibrationsrisker

Biologiska risker

Avtagbara vristskydd mot mekaniska risker

Knäskydd mot mekaniska risker

Damasker mot mekaniska, termiska och kemiska risker och biologiska agens

Tillbehör (t.ex. dubbar, broddar)

HUDSKYDD – SKYDDSKRÄMER (1)

Det kan finnas skyddskrämer mot:

Icke-joniserande strålning (UV, IR, sol- eller svetsstrålning)

Joniserande strålning

Kemikalier

Biologiska agens

Termiska risker (värme, flammor och kyla)

Utrustning för KROPPSKYDD/ANDRA HUDSKYDD

Personlig skyddsutrustning för fallskydd, t.ex. säkerhetsblock, helselar, sittselar, stödbälten och fallhindrande kopplingslinor och för stödutrustning, falldämpare, styrda glidlås på förankringslina, repjusteringsanordningar, förankringsanordningar som inte är utformade för att vara permanent fästa och vilka inte kräver något fastsättningsarbete innan de används, anslutningar, kopplingslinor, räddningsselar

Skyddskläder, inbegripet skydd för hela kroppen (t.ex. dräkter, overaller) och delar av kroppen (dvs. damasker, byxor, jackor, västar, förkläden, knäskydd, huvor) mot:

Mekaniska risker

Termiska risker (värme, flammor och kyla)

Kemikalier

Biologiska agens

Joniserande strålning och radioaktiv kontamination

Icke-joniserande strålning (UV, IR, sol- eller svetsstrålning)

Elchock och arbete med spänning (antistatiska, ledande, isolerande)

Insnärjning och fastnande

Räddningsvästar för förebyggande av drunkningsolyckor och flythjälpmedel

Personlig skyddsutrustning som visuellt varslar om att en människa är närvarande

(3)   

Bilaga 3 till direktiv 89/656/EEG ska ersättas med följande:

”BILAGA III

ICKE UTTÖMMANDE FÖRTECKNING ÖVER VERKSAMHETER OCH SEKTORER DÄR DET KAN VARA NÖDVÄNDIGT ATT ANVÄNDA PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING (*)

(*) Riskbedömningen kommer att avgöra om det är nödvändigt att tillhandahålla en personlig skyddsutrustning och dess egenskaper enligt bestämmelserna i detta direktiv.

I.   FYSISKA RISKER

Risker

Berörd kroppsdel

Typ av personlig skyddsutrustning

Exempel på verksamheter där användningen av motsvarande typ av personlig skyddsutrustning kan behövas (*)

Branscher och sektorer

FYSISKA – MEKANISKA

Islag av fallande eller flygande föremål, kollision med hinder och högtrycksstrålar

Kraniet

Skyddshjälm

Arbete på, under eller i närheten av byggnadsställningar och högt belägna arbetsplatser

Arbete med byggnadsstommar och vägarbeten

Uppsättning och nedtagning av formar

Montering och installation av byggnadsställningar

Montering och installation

Rivning

Sprängning

Arbete i gruvor, diken, schakt och tunnlar

Arbete i närheten av hissar, lyftdon, kranar och transportörer

Arbete under jord, i stenbrott, i grustäkter

Arbete med industriugnar, behållare, maskiner, silon och rörledningar

Slakt och styckning vid slakterier

Hantering av last eller transport och lagring

Skogsarbete

Arbete på stålbroar, på stålbyggnadskonstruktioner, hydrauliska stålkonstruktioner, masugnar, stålverk och valsverk, stora behållare, stora rörledningar, ångpanneanläggningar och kraftstationer

Jord- och bergarbete

Arbete med bultpistol

Arbete med masugnar, direktreduktionsanläggningar, stålverk, valsverk, metallsmältverk, smide, hammarsmide och gjuterier

Arbete som innebär färd med cyklar och cyklar med mekanisk framdrivningsanordning

Byggarbeten

Anläggningsarbeten

Tillverkning, installation och underhåll av maskiner

Varvsindustri

Gruvindustri

Energiproduktion

Uppbyggnad och underhåll av infrastruktur

Järn- och stålindustrin

Slakterier

Tågrangering

Hamnar, transport och logistik

Skogsindustri

Ögon och/eller ansikte

Glasögon, skyddsglasögon och ansiktsvisir

Svetsning, slipning, skärningsarbete

Manuellt hamrande

Borrning och mejsling

Huggning och bearbetning av sten

Arbete med bultpistol

Användning av svarv, fräs och borr

Hammarsmide

Slipning och slaggning

Blästring

Användning av röjsåg eller motorsåg

Tandvård och kirurgiska ingrepp

Byggarbeten

Anläggningsarbeten

Tillverkning, installation och underhåll av maskiner

Varvsindustri

Gruvindustri

Energiproduktion

Uppbyggnad och underhåll av infrastruktur

Järn- och stålindustrier

Metall- och träindustrier

Stenhuggning

Trädgårdsskötsel

Hälso- och sjukvård

Skogsbruk

Fot och ben (delar)

Skodon (skor/stövlar, etc.) med skyddståhättor

Skodon med mellanfotsskydd

Arbete med byggnadsstommar och vägarbeten

Uppsättning och nedtagning av formar

Montering och installation av byggnadsställningar

Rivning

Sprängning

Bearbetning av sten

Slakt och styckning

Transport och lagring

Hantering av formar inom keramisk industri

Hantering av fryst kött och förpackningar med konserverad mat

Tillverkning, hantering och bearbetning av planglas och glaskärl

Ombyggnads- och underhållsarbete

Skogsarbete

Arbete med betong och prefabricerade element inklusive montering och nedtagning av formar

Arbete på byggarbetsplatser och lager

Takarbete

Arbete på stålbroar, stålbyggnader, master, torn, hissar, vattenbyggnadskonstruktioner av stålkraftsstationer, masugnar, stålverk och valsverk, stora behållare, stora rörledningar, kranar, ångpannor och kraftstationer

Konstruktion av ugnar, installation av värme- och ventilationsanläggningar och metallkonstruktioner

Arbete vid masugnar, direktreduktionsanläggningar, stålverk, valsverk, metallsmältverk, smide, hammarsmide, anläggningar för varmpressning och kalldragning.

Arbete i stenbrott och grustäkter

Hantering av formar inom keramisk industri

Arbete med infodring av ugn inom keramisk industri

Tågrangering

Byggarbeten

Anläggningsarbeten

Tillverkning, installation och underhåll av maskiner

Varvsindustri

Gruvindustri

Energiproduktion

Uppbyggnad och underhåll av infrastruktur

Järn- och stålindustrin

Slakterier

Logistikföretag

Tillverkningsindustrin

Glasindustri

Skogsindustri

Fall orsakade av halka

Fot

Halkfria skodon

Arbeten på hala ytor

Arbeten i miljöer med hög luftfuktighet

Byggarbeten

Anläggningsarbeten

Varvsindustri

Slakteri

Rengöring

Livsmedelsbranschen

Trädgårdsskötsel

Fiskerinäringen

Fall från hög höjd

Hel kropp

Personlig skyddsutrustning som är avsedd att hindra eller dämpa fall från hög höjd

Arbete på byggnadsställningar

Montering av prefabricerade element

Arbete i master

Takarbete

Arbete på vertikala eller lutande ytor

Arbete i högt belägna kranskötarhytter

Arbete i högt belägna kranförarhytter till gaffeltruckar

Arbete högt uppe i borrtorn

Arbete i schakt och avloppsbrunnar

Byggarbeten

Anläggningsarbeten

Varvsindustri

Underhåll av infrastruktur

Vibrationer

Händer

Skyddshandskar

Arbete med handstyrda verktyg

Tillverkningsindustrin

Byggnadsarbete

Anläggningsarbeten

Statisk kompression av delar av kroppen

Knä (delar av ben)

Knäskydd

Installation av block, plattor och marktegel på golvet

Byggarbeten

Anläggningsarbeten

Fot

Skodon med tåhättor

Rivning

Lasthantering

Byggarbeten

Anläggningsarbeten

Transport och lagring

Underhåll

Mekaniska skador (skrap-, stick- och skärsår, sår eller huggskador)

Ögon och/eller ansikte

Glasögon, skyddsglasögon och ansiktsvisir

Arbete med handstyrda verktyg

Svetsning och smide

Sllipning och skärningsarbete

Mejsling

Huggning och bearbetning av sten

Användning av svarv, fräs och borr

Hammarsmide

Slipning och slaggning

Blästring

Användning av röjsåg eller motorsåg

Byggarbeten

Anläggningsarbeten

Varvsindustri

Gruvindustri

Energiproduktion

Underhåll av infrastruktur

Järn- och stålindustrier

Metall- och träindustrier

Stenhuggning

Trädgårdsskötsel

Skogsbruk

Händer

Mekaniska skyddshandskar

Arbete med stålramar

Hantering av vassa föremål, dock inte vid maskinarbete där det finns risk att handsken fastnar i maskinen.

Normalt förekommande arbete med kniv inom tillverkning och styckning

Byte av knivar i skärmaskiner

Skogsarbete

Trädgårdsarbete

Byggarbeten

Anläggningsarbeten

Varvsindustri

Underhåll av infrastruktur

Tillverkningsindustrin

Livsmedelsindustri

Slakt

Skogsindustri

Underarmar

Armskydd

Urbenings- och styckningsarbete

Livsmedelsindustri

Slakt

Bål/Underkropp/Ben

Skyddsförkläden, damasker

Byxor med penetrationsskydd (byxor med skydd mot skärskador)

Normalt förekommande arbete med kniv inom tillverkning och styckning

Skogsarbete

Livsmedelsindustri

Slakt

Skogsindustri

Fot

Skodon med penetrationsskydd

Arbete med byggnadsstommar och vägarbeten

Rivning

Uppsättning och nedtagning av formar

Skogsarbete

Byggarbeten

Anläggningsarbeten

Varvsindustri

Gruvindustri

Skogsindustri

Insnärjning och fastnande

Hel kropp

Skyddskläder som används där risk föreligger att fastna i rörliga delar

Snärja in sig i delar av maskiner

Fastna i delar av maskiner

Fastna med kläder i delar av maskiner

Svepas iväg

Maskintillverkning

Tillverkning av tunga maskiner

Anläggningsarbeten

Byggarbeten

Jordbruk

FYSISKA – BULLER

Buller

Öron

Hörselskydd

Arbete vid metallpressar

Arbete med tryckluftsborrar

Markpersonalens arbete på flygplatser

Arbete med motordrivna verktyg

Sprängning

Pålningsarbete

Trä- och textilarbete

Metallindustri

Tillverkningsindustri

Byggarbeten

Anläggningsarbeten

Flygindustri

Gruvindustri

FYSISKA – TERMISKA

Hetta och/eller brand

Ansikte/Hela huvudet

Huvudskydd för svetsning,

hjälmar/mössor mot hetta eller brand, skyddshuvor mot hetta och/eller flammor

Förekomst av höga temperaturer, utstrålande värme eller brand i arbetet

Arbete med och i närheten av smält material

Arbete med plastsvetsningspistoler

Järn- och stålindustri

Metallindustri

Underhållstjänster

Tillverkningsindustrin

Bål/Underkropp/Ben

Skyddsförkläden, damasker

Svetsning och smide

Gjutning

Järn- och stålindustri

Metallindustri

Underhållstjänster

Tillverkningsindustri

Hand

Skyddshandskar mot hetta och/eller flammor

Svetsning och smide

Förekomst av höga temperaturer, utstrålande värme eller brand i arbetet

Arbete med och i närheten av smält material

Järn- och stålindustri

Metallindustri

Underhållstjänster

Tillverkningsindustri

Underarmar

Armskydd

Svetsning och smide

Arbete med och i närheten av smält material

Järn- och stålindustri

Metallindustri

Underhållstjänster

Tillverkningsindustri

Fot

Skodon mot hetta och/eller flammor

Arbete med och i närheten av smält material

Järn- och stålindustri

Metallindustri

Underhållstjänster

Tillverkningsindustri

Hela kroppen/delar av kroppen

Kläder för skydd mot hetta och/eller flammor

Förekomst av höga temperaturer, utstrålande värme eller brand i arbetet

Järn- och stålindustri

Metallindustri

Skogsindustri

Kyla

Hand

Skyddshandskar mot kyla

Fot

Skodon mot kyla

Arbete utomhus i extrem kyla

Arbete i frysrum

Arbete med kryogena vätskor

Byggarbeten

Anläggningsarbeten

Varvsindustri

Gruvindustri

Livsmedelsbranschen

Jordbruk och fiskeri

Hela kroppen/delar av kroppen inklusive huvudet

Skyddsklädsel mot kyla

Arbete utomhus i kyla

Arbete i frysrum

Byggarbeten

Anläggningsarbeten

Varvsindustri

Gruvindustri

Livsmedelsbranschen

Jordbruk och fiskeri

Transport och lagring

FYSISKA – ELEKTRISKA

Elektrisk stöt (direkt eller indirekt)

Hela huvudet

Elektriskt isolerande hjälmar

Händer

Elektriskt isolerande handskar

Fot

Elektriskt isolerande skodon

Hela kroppen/Händer/Fot

Ledande personlig skyddsutrustning avsedd att bäras av utbildad personal under arbete med en nominell spänning upp till 800 kV AC och 600 kV DC

Arbete med spänning eller nära spänningsförande delar under elektrisk spänning

Arbete med elektriska system

Energiproduktion

Överföring och distribution av elenergi

Underhåll av industrianläggningar

Byggarbeten

Anläggningsarbeten

Statisk elektricitet

Händer

Antistatiska handskar

Hantering av plast och gummi

Ihällning, insamling eller påfyllning i behållare

Arbete i närheten av delar med hög laddning, som transportbälten

Hantering av sprängämnen

Tillverkningsindustri

Foderindustri

Förpacknings- och emballeringsanläggningar

Tillverkning, lagring eller transport av sprängämnen

Fot

Antistatiska/ledande skodon

Hel kropp

Antistatiska kläder

FYSISKA – STRÅLNING

Icke-joniserande strålning, inklusive solljus (förutom direkt observation)

Huvud

Mössor och hjälmar

Arbete utomhus

Fiske och jordbruk

Byggarbeten

Anläggningsarbeten

Ögon

Glasögon, skyddsglasögon och ansiktsvisir

Arbete vid värmestrålning

Ugnsverksamhet

Arbete med laser

Arbete utomhus

Svetsning och skärning med gas

Glasblåsning

Bakteriedödande lampor

Järn- och stålindustri

Tillverkningsindustri

Fiske och jordbruk

Hela kroppen (hud)

Personlig skyddsutrustning mot

naturlig och artificiell UV-ljus

Arbete utomhus

Elektrisk svetsning

Bakteriedödande lampor

Xenonlampor

Byggarbeten

Anläggningsarbeten

Varvsindustri

Gruvindustri

Energiproduktion

Underhåll av infrastruktur

Fiske och jordbruk

Skogsindustri

Trädgårdsskötsel

Livsmedelsindustri

Plastindustri

Grafisk industri

Joniserande strålning

Ögon

Glasögon/skyddsglasögon mot joniserande strålning

Händer

Skyddshandskar mot joniserande strålning

Verksamhet i röntgenanläggningar

Verksamhet på området för medicinsk radiodiagnos

Arbete med radioaktiva produkter

Hälso- och sjukvård

Veterinärvård

Anläggning för hantering av radioaktivt avfall

Energiproduktion

Bål/underkropp/del av kropp

Skyddsförkläde mot röntgen

/Jacka/Väst/Kjol mot röntgenstrålar

Verksamhet i röntgenanläggningar

Verksamhet på området för medicinsk radiodiagnos

Hälso- och sjukvård

Veterinärvård

Tandvård

Urologi

Kirurgi

Interventionell radiologi

Laboratorier

Huvud

Huvudbonader & Mössor

Personlig skyddsutrustning för skydd mot t.ex. utveckling av hjärntumörer

Arbetsplatser och anläggningar för medicinsk röntgen

Hälso- och sjukvård

Veterinärvård

Tandvård

Urologi

Kirurgi

Interventionell radiologi

Del av kropp

Personlig skyddsutrustning för skydd av sköldkörteln

Personlig skyddsutrustning för skydd av könskörtlar

Verksamhet i röntgenanläggningar

Verksamhet på området för medicinsk radiodiagnos

Hälso- och sjukvård

Veterinärvård

Hel kropp

Skyddskläder mot joniserande strålning

Verksamhet på området för medicinsk radiodiagnos

Arbete med radioaktiva produkter

Energiproduktion

Anläggning för hantering av radioaktivt avfall

II.   KEMISKA RISKER (inklusive nanomaterial) *

Risker

Berörd kroppsdel

Typ av personlig skyddsutrustning

Exempel på verksamheter där användningen av motsvarande typ av personlig skyddsutrustning kan behövas (*)

Branscher och sektorer

KEMISKA – AEROSOLER

Fasta (damm, ångor, rök, fiber

och nanomaterial)

Andningsorganen

Andningsskydd mot partiklar

Rivning

Sprängning

Slipning och polering av ytor

Förekomst av asbest i arbetet

Användning av material som består av eller som innehåller nanopartiklar

Svetsning

Skorstensfejning

Arbete med infodring av masugnar och skänkar där det kan finnas damm

Arbete i närheten av masugnstappning där det kan finnas ångor av tungmetall

Arbete i närheten av en masugns chargeringsutrustning

Byggarbeten

Anläggningsarbeten

Varvsindustri

Gruvindustri

Järn- och stålindustrier

Metall- och träindustrier

Bilindustrin

Stenhuggning

Läkemedelsindustrin

Sjukvårdstjänster

Beredning av läkemedel för cytostatikabehandling

Händer

Kemiska skyddshandskar

och skyddskrämer som tillbehör till skydd

Förekomst av asbest i arbetet

Användning av material som består av eller som innehåller nanopartiklar

Byggarbeten

Anläggningsarbeten

Varvsindustri

Underhåll av industrianläggningar

Hel kropp

Skyddskläder mot fasta partiklar

Rivning

Förekomst av asbest i arbetet

Användning av material som består av eller som innehåller nanopartiklar

Skorstensfejning

Beredning av växtskyddsmedel

Byggarbeten

Anläggningsarbeten

Varvsindustri

Underhåll av industrianläggningar

Jordbruk

Ögon

Glasögon, skyddsglasögon och ansiktsvisir

Träarbeten

Vägarbeten

Gruvindustri

Metall- och träindustri

Anläggningsarbeten

Vätska

(dimmor och ångor)

Andningsorganen

Andningsskydd mot partiklar

Ytbehandling (t.ex. lackering/målning, blästring)

Ytrengöring

Metallindustri

Tillverkningsindustri

Bilindustri

Händer

Kemiska skyddshandskar

Ytbehandling

Ytrengöring

Arbete med sprutande vätskor

Arbete med syror och lut, desinfektionsmedel och frätande rengörningsmedel

Metallindustri

Tillverkningsindustri

Bilindustri

Hel kropp

Kemiska skyddskläder

Ytbehandling

Ytrengöring

Metallindustri

Tillverkningsindustri

Bilindustri

KEMISKA – VÄTSKOR

Nedsänkning

Stänk, duschar och strålar

Händer

Kemiska skyddshandskar

Arbete med sprutande vätskor

Arbete med syror och lut, desinfektionsmedel och frätande rengörningsmedel

Arbete med ytbeläggningar

Garvning

Arbete i frisörsalonger och skönhetssalonger

Textil- och konfektionsindustri

Rengöringsindustri

Bilindustri

Skönhetsvård och hårvård

Underarmar

Kemiska armskydd

Arbete med syror och lut, desinfektionsmedel och frätande rengörningsmedel

Rengöring

Kemisk industri

Rengöringsindustri

Bilindustri

Fot

Kemiska skyddsskor

Arbete med sprutande vätskor

Arbete med syror och lut, desinfektionsmedel och frätande rengörningsmedel

Textil- och konfektionsindustri

Rengöringsindustri

Bilindustri

Hel kropp

Kemiska skyddskläder

Arbete med sprutande vätskor

Arbete med syror och lut, desinfektionsmedel och frätande rengörningsmedel

Rengöring

Kemisk industri

Rengöringsindustri

Bilindustri

Jordbruk

KEMISKA – GASER OCH ÅNGOR

Gaser och ångor

Andningsorganen

Andningsskydd mot gaser

Ytbehandling (t.ex. lackering/målning, blästring)

Ytrengöring

Arbete i lokaler för fermentering och destillering

Arbete inne i tankar och rötkammare

Arbete i behållare, små utrymmen och vid gaseldade industriugnar där det kan vara risk för gasutsläpp eller syrebrist

Skorstensfejning

Desinfektionsmedel och frätande rengöringsmedel

Arbete i närheten av gaskonvertrar och gasledningar på masugnar

Metallindustri

Bilindustri

Tillverkningsindustri

Rengöringsindustri

Tillverkning av alkoholhaltiga drycker

Avloppsreningsverk

Avfallsbehandlingsanläggning

Kemisk industri

Petrokemisk industri

Händer

Kemiska skyddshandskar

Ytbehandling

Ytrengöring

Arbete i lokaler för fermentering och destillering

Arbete inne i tankar och rötkammare

Arbete i behållare, små utrymmen och vid gaseldade industriugnar där det kan vara risk för gasutsläpp eller syrebrist

Metallindustri

Bilindustri

Tillverkningsindustri

Tillverkning av alkoholhaltiga drycker

Avloppsreningsverk

Avfallsbehandlingsanläggning

Kemisk industri

Petrokemisk industri

Hel kropp

Kemiska skyddskläder

Ytbehandling

Ytrengöring

Arbete i lokaler för fermentering och destillering

Arbete inne i tankar och rötkammare

Arbete i behållare, små utrymmen och vid gaseldade industriugnar där det kan vara risk för gasutsläpp eller syrebrist

Metallindustri

Bilindustri

Tillverkningsindustri

Tillverkning av alkoholhaltiga drycker

Avloppsreningsverk

Avfallsbehandlingsanläggning

Kemisk industri

Petrokemisk industri

Ögon

Glasögon, skyddsglasögon och ansiktsvisir

Sprutmålning

Träarbeten

Gruvdrift

Bilindustri

Tillverkningsindustri

Gruvindustri

Kemisk industri

Petrokemisk industri

III.   BIOLOGISKA AGENS

Risker

Berörd kroppsdel

Typ av personlig skyddsutrustning

Exempel på verksamheter där användningen av motsvarande typ av personlig skyddsutrustning kan behövas (*)

Branscher och sektorer

BIOLOGISKA AGENS (innefattade i) - AEROSOLER

Fasta ämnen och vätskor

Andningsorganen

Andningsskydd mot partiklar

Arbete som innebär kontakt med vätskor och vävnader från människor och djur

Förekomst av biologiska agens i arbetet

Hälso- och sjukvård

Veterinärmottagningar

Kliniska laboratorier

Forskningslaboratorier.

Ålderdomshem

Servicehem

Avloppsreningsverk

Avfallsbehandlingsanläggning

Livsmedelsbranschen

Biokemisk produktion

Händer

Skyddshandskar mot mikroorganismer

Hela kroppen/delar av kroppen

Skyddskläder mot biologiska agens

Ögon och/eller ansikte

Glasögon, skyddsglasögon och ansiktsvisir

Arbete som innebär kontakt med vätskor och vävnader från människor och djur

Förekomst av biologiska agens i arbetet

Hälso- och sjukvård

Veterinärmottagningar

Kliniska laboratorier

Forskningslaboratorier.

Ålderdomshem

Servicehem

Avloppsreningsverk

Avfallsbehandlingsanläggning

Livsmedelsbranschen

BIOLOGISKA AGENS (innefattade i) - VÄTSKOR

Direkt och indirekt kontakt

Händer

Skyddshandskar mot mikroorganismer

Hela kroppen/delar av kroppen

Skyddskläder mot biologiska agens

Ögon och/eller ansikte

Skyddsglasögon och ansiktsvisir

Arbete som innebär kontakt med vätskor och vävnader från människor och djur (bett och stick)

Förekomst av biologiska agens i arbetet

Hälso- och sjukvård

Veterinärmottagningar

Kliniska laboratorier

Forskningslaboratorier.

Ålderdomshem

Servicehem

Avloppsreningsverk

Avfallsbehandlingsanläggning

Livsmedelsbranschen

Skogsindustri

Stänk, duschar och strålar

Händer

Skyddshandskar mot mikroorganismer

Arbete som innebär kontakt med vätskor och vävnader från människor och djur

Förekomst av biologiska agens i arbetet

Hälso- och sjukvård

Veterinärmottagningar

Kliniska laboratorier

Forskningslaboratorier.

Ålderdomshem

Servicehem

Avloppsreningsverk

Avfallsbehandlingsanläggning

Livsmedelsbranschen

Underarmar

Armskydd mot mikroorganismer

Arbete som innebär kontakt med vätskor och vävnader från människor och djur

Förekomst av biologiska agens i arbetet

Hälso- och sjukvård

Veterinärmottagningar

Kliniska laboratorier

Forskningslaboratorier.

Ålderdomshem

Servicehem

Avloppsreningsverk

Avfallsbehandlingsanläggning

Livsmedelsbranschen

Fot/ben

Skyddande överdragsstövlar och damasker

Arbete som innebär kontakt med vätskor och vävnader från människor och djur

Förekomst av biologiska agens i arbetet

Hälso- och sjukvård

Veterinärmottagningar

Kliniska laboratorier

Forskningslaboratorier.

Ålderdomshem

Servicehem

Avloppsreningsverk

Avfallsbehandlingsanläggning

Livsmedelsbranschen

Hel kropp

Skyddskläder mot biologiska agens

Arbete som innebär kontakt med vätskor och vävnader från människor och djur

Förekomst av biologiska agens i arbetet

Hälso- och sjukvård

Veterinärmottagningar

Kliniska laboratorier

Forskningslaboratorier.

Ålderdomshem

Servicehem

Avloppsreningsverk

Avfallsbehandlingsanläggning

Livsmedelsbranschen

BIOLOGISKA AGENS (innefattade i) - MATERIAL, PERSONER, DJUR OSV.

Direkt och indirekt kontakt

Händer

Skyddshandskar mot mikroorganismer

Hela kroppen/delar av kroppen

Skyddskläder mot biologiska agens

Ögon och/eller ansikte

Skyddsglasögon och ansiktsvisir

Arbete som innebär kontakt med vätskor och vävnader från människor och djur (bett och stick)

Förekomst av biologiska agens i arbetet

Hälso- och sjukvård

Veterinärmottagningar

Kliniska laboratorier

Forskningslaboratorier.

Ålderdomshem

Servicehem

Avloppsreningsverk

Avfallsbehandlingsanläggning

Livsmedelsbranschen

Skogsindustri

IV.   ÖVRIGA RISKER

Risker

Berörd kroppsdel

Typ av personlig skyddsutrustning

Exempel på verksamheter där användningen av motsvarande typ av personlig skyddsutrustning kan behövas (*)

Branscher och sektorer

Icke-synlighet

Hel kropp

Personlig skyddsutrustning som visuellt varslar om att en människa är närvarande

Arbete i närheten av fordon i rörelse

Asfaltering och vägmarkering

Järnvägsarbeten

Framförande av transportmedel

Markpersonalens arbete på flygplatser

Byggarbeten

Anläggningsarbeten

Varvsindustri

Gruvindustri

Transporttjänster och passagerartransporter

Syrebrist

Andningsorganen

Isolerande andningsskydd

Arbete i slutna utrymmen

Arbete i lokaler för fermentering och destillering

Arbete inne i tankar och rötkammare

Arbete i behållare, små utrymmen och vid gaseldade industriugnar där det kan vara risk för gasutsläpp eller syrebrist

Arbete i brunnar, kanaler och andra platser under jord i anslutning till avloppssystemet

Tillverkning av alkoholhaltiga drycker

Anläggningsarbeten

Kemisk industri

Petrokemisk industri

Andningsorganen

Dykutrustning

Undervattensarbeten

Anläggningsarbeten

Drunkning

Hel kropp

Räddningsväst

Arbete på eller vid vatten

Arbete i havet

Arbete i flygplan

Fiskerinäringen

Flygteknikindustri

Byggarbeten

Anläggningsarbeten

Varvsindustri

Hamnar


(1)  Som ett resultat av riskbedömningen kan under vissa omständigheter skyddskrämer användas tillsammans med annan personlig skyddsutrustning i syfte att skydda arbetstagares hud från risker. Skyddskrämer är personlig skyddsutrustning som omfattas av direktiv 89/656/EEG, eftersom denna typ av utrustning under vissa omständigheter kan betraktas som tillbehör i den mening som avses i artikel 2 i direktiv 89/656/EEG. Skyddskrämer är emellertid inte personlig skyddsutrustning enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) 2016/425.


Top