EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0068

Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2019/68 av den 16 januari 2019 om fastställande av tekniska specifikationer för märkning av skjutvapen och deras väsentliga delar enligt rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen (Text av betydelse för EES.)

C/2019/109

OJ L 15, 17.1.2019, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/68/oj

17.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV (EU) 2019/68

av den 16 januari 2019

om fastställande av tekniska specifikationer för märkning av skjutvapen och deras väsentliga delar enligt rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen (1), särskilt artikel 4.2a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4.1 i direktiv 91/477/EEG ska medlemsstaterna säkerställa att skjutvapen och deras väsentliga delar, oavsett om de utgör en del av ett skjutvapen eller släpps ut på marknaden separat, har försetts med en tydlig, permanent och unik märkning. I artikel 4.2 i det direktivet anges de uppgifter som ska ingå i märkningen i syfte att öka spårbarheten för skjutvapen och deras väsentliga delar och underlätta den fria rörligheten av dessa. När det gäller mycket små väsentliga delar begränsas de uppgifter som måste ingå i märkningen till ett serienummer eller en alfanumerisk eller digital kod. Enligt artikel 4.4 i det direktivet ska medlemsstaterna föra ett register och i detta registrera alla de uppgifter som krävs för att kunna spåra och identifiera skjutvapen, däribland uppgifter om den märkning som anbringats på ett skjutvapen och dess väsentliga delar och uppgifter om omvandlingar eller ändringar av ett skjutvapen som leder till att dess kategori eller underkategori ändras, t.ex. uppgifter om den enhet som ersatt eller ändrat en väsentlig del.

(2)

Vid en överföring från en statlig depå till permanent civilt bruk måste också en identifiering av den enhet från vilken överföringen har skett ingå i märkningen. Om inte identifieringen redan ingår som en del av den befintliga märkningen måste den inkluderas när överföringen till civilt bruk sker.

(3)

Enligt direktiv 91/477/EEG ska medlemsstaterna också säkerställa att varje enskild förpackning med komplett ammunition märks på ett sådant sätt att tillverkarens namn, varupartiets identifikationsnummer, kalibern och ammunitionstypen anges. Med tanke på nuvarande marknadspraxis vid förpackning av ammunition och teknikens nuvarande nivå är det inte i detta skede nödvändigt att införa tekniska specifikationer för den märkningen. Detta direktiv bör därför endast vara tillämpligt på märkning av skjutvapen och deras väsentliga delar (inklusive mycket små väsentliga delar).

(4)

Märkningarnas tillräckliga teckenstorlek är avgörande för att uppnå målet att öka spårbarheten för skjutvapen och deras väsentliga delar. De tekniska specifikationerna bör därför fastställa en minsta teckenstorlek som medlemsstaterna bör vara skyldiga att följa när de fastställer teckenstorlek för dessa märkningar i sin nationella lagstiftning.

(5)

Med beaktande av FN:s internationella normer för kontroll av handeldvapen (Isacs) om märkning och registrering bör det krävas att stommar och lådor som är tillverkade av sådana icke-metalliska material som riskerar att försämra märkningens tydlighet och varaktighet (t.ex. stommar eller lådor tillverkade av vissa kategorier av polymer) har märkningen anbringad på en metallskylt som är permanent inbyggd i stommens eller lådans material. Det bör stå medlemsstaterna fritt att tillåta användning av någon annan teknik, t.ex. djupgående lasergravyr, som säkerställer en likvärdig nivå av tydlighet och varaktighet för märkningen av lådor och stommar tillverkade av icke-metalliska material.

(6)

För att underlätta spårbarheten av skjutvapen och deras väsentliga delar i medlemsstaternas register bör medlemsstaterna vara skyldiga att välja endast latinskt, kyrilliskt eller grekiskt alfabet när de bestämmer vilket eller vilka alfabet som får användas för att märka skjutvapen och deras väsentliga delar. På samma sätt bör de siffersystem som får användas för märkning av skjutvapen och deras väsentliga delar begränsas till arabiskt eller romerskt, enligt vad som fastställs av varje medlemsstat.

(7)

Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av artikel 3 i direktiv 91/477/EEG.

(8)

I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument av den 28 september 2011 (2), har medlemsstaterna åtagit sig att, när det är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i direktivet och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 13b.1 i direktiv 91/477/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Detta direktiv är tillämpligt på skjutvapen och deras väsentliga delar, men är inte tillämpligt på enskilda förpackningar med komplett ammunition.

Artikel 2

Tekniska specifikationer för märkning av skjutvapen och deras väsentliga delar

Medlemsstaterna ska säkerställa att den märkning som krävs enligt artikel 4 i direktiv 91/477/EEG uppfyller de tekniska specifikationer som anges i bilagan till det här direktivet.

Artikel 3

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 17 januari 2020. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 januari 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 256, 13.9.1991, s. 51.

(2)  EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.


BILAGA

Tekniska specifikationer för märkning av skjutvapen och deras väsentliga delar

1.

Den teckenstorlek som ska användas i märkningen ska fastställas av varje medlemsstat. Den storlek eller minsta storlek som fastställs av varje medlemsstat ska vara minst 1,6 mm. Om så krävs får en mindre teckenstorlek användas för märkning av väsentliga delar som är för små för att märkas enligt artikel 4 i direktiv 91/477/EEG.

2.

När det gäller stommar eller lådor som är tillverkade av ett icke-metalliskt material av en sort som anges av medlemsstaten ska märkningen anbringas på en metallskylt som är permanent inbyggd i stommens eller lådans material på ett sådant sätt att

a)

skylten inte lätt kan avlägsnas, och

b)

skylten inte kan avlägsnas utan att en del av stommen eller lådan förstörs.

Medlemsstaterna får även tillåta användningen av andra metoder för märkning av sådana stommar eller lådor, under förutsättning att dessa metoder säkerställer en likvärdig nivå av tydlighet och varaktighet för märkningen.

Vid fastställandet av vilka icke-metalliska material som ska anges vid tillämpningen av denna specifikation ska medlemsstaterna ta hänsyn till i vilken utsträckning materialet kan äventyra märkningens tydlighet och varaktighet.

3.

Det alfabet som ska användas i märkningen ska fastställas av varje medlemsstat. Det eller de alfabet som fastställs av varje medlemsstat ska vara det latinska, kyrilliska eller grekiska.

4.

Det siffersystem som ska användas i märkningen ska fastställas av varje medlemsstat. Det eller de siffersystem som fastställs av varje medlemsstat ska vara det arabiska eller romerska.

Top