EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1915

Rådets beslut (EU) 2019/1915 av den 14 oktober 2019 om undertecknande på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om förenklat utfärdande av viseringar

ST/12361/2019/INIT

OJ L 297, 18.11.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1915/oj

18.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 297/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/1915

av den 14 oktober 2019

om undertecknande på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om förenklat utfärdande av viseringar

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 77.2 a jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 28 februari 2011 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Republiken Vitryssland om ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om förenklat utfärdande av viseringar (nedan kallat avtalet), parallellt med förhandlingarna om ett avtal om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet. Förhandlingarna slutfördes genom att avtalet paraferades den 17 juni 2019 genom en skriftväxling via e-post.

(2)

I sin förklaring vid toppmötet om det östliga partnerskapet den 7 maj 2009 uttryckte unionen och partnerländerna sitt politiska stöd för en liberalisering av viseringssystemet i en trygg och säker miljö, och bekräftade på nytt sin avsikt att vid en lämplig tidpunkt stegvis införa ett viseringsfritt system för sina medborgare.

(3)

Syftet med avtalet är att ömsesidigt förenkla utfärdandet av viseringar för planerade vistelser på högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod för unionsmedborgare och vitryska medborgare.

(4)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar, i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG (1). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.

(5)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG (2). Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(6)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

(7)

Rådet bör besluta om avtalets ingående mot bakgrund av en bedömning från kommissionen av Vitrysslands system för utfärdande av biometriska diplomatpass och deras tekniska specifikationer vad gäller säkerhet och dataintegritet.

(8)

Avtalet bör undertecknas och de gemensamma förklaringar som åtföljer avtalet godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om förenklat utfärdande av viseringar bemyndigas härmed, med förbehåll för att avtalet ingås (3).

Artikel 2

De gemensamma förklaringar som åtföljer avtalet godkänns på unionens vägnar.

Artikel 3

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar.

Artikel 4

Kommissionen ska göra en bedömning av Vitrysslands system för utfärdande av biometriska diplomatpass och deras tekniska specifikationer vad gäller säkerhet och dataintegritet och ska överlämna denna bedömning till rådet. Rådet ska, mot bakgrund av en sådan bedömning, besluta om avtalets ingående.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 14 oktober 2019.

På rådets vägnar

Ordförande

J. LEPPÄ


(1)  Rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 131, 1.6.2000, s. 43).

(2)  Rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 64, 7.3.2002, s. 20).

(3)  Texten till avtalet kommer att offentliggöras tillsammans med beslutet om avtalets ingående.


Top