EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0835

Rådets beslut (EU) 2019/835 av den 8 april 2019 om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

ST/10219/2016/INIT

OJ L 138, 24.5.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/835/oj

Related international agreement

24.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 138/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/835

av den 8 april 2019

om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217 jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av anslutningsakten för Republiken Kroatien, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan (2), (nedan kallat avtalet) undertecknades i Luxemburg den 25 juni 2001. Avtalet trädde i kraft den 1 juni 2004.

(2)

Republiken Kroatien blev medlem i Europeiska unionen den 1 juli 2013.

(3)

I enlighet med artikel 6.2 i Republiken Kroatiens anslutningsakt ska Republiken Kroatiens anslutning till avtalet godkännas genom ingående av ett protokoll till avtalet ingås mellan rådet, som agerar enhälligt på medlemsstaternas vägnar, och Arabrepubliken Egypten.

(4)

Den 14 september 2012 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Arabrepubliken Egypten. Förhandlingarna slutfördes framgångsrikt.

(5)

I enlighet med rådets beslut (EU) 2017/768 (3) undertecknades protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen på unionens och dess medlemsstaters vägnar i Bryssel den 10 april 2017.

(6)

Protokollet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen godkänns härmed på unionens och dess medlemsstaters vägnar (4).

Artikel 2

Rådets ordförande ska, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, göra den anmälan som avses i artikel 8.1 i protokollet för att uttrycka unionens och dess medlemsstaters samtycke till att bli bundna av protokollet (5).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 8 april 2019.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Godkännande av den 12 mars 2019 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 304, 30.9.2004, s. 39.

(3)  EUT L 115, 4.5.2017, s. 1.

(4)  Texten till protokollet har offentliggjorts i EUT L 115 av den 4 maj 2017 tillsammans med beslutet om undertecknande.

(5)  Dagen för protokollets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


Top