Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0609

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/609 av den 11 april 2019 om ändring av genomförandebeslut 2014/709/EU vad gäller användning av test för identifiering av patogener med avseende på förekomst av afrikansk svinpest, avsändning av svinen genom de områden som förtecknas i bilagan och beslutets tillämpning [delgivet med nr C(2019) 2739] (Text av betydelse för EES.)

C/2019/2739

OJ L 104, 15.4.2019, p. 92–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/609/oj

15.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 104/92


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/609

av den 11 april 2019

om ändring av genomförandebeslut 2014/709/EU vad gäller användning av test för identifiering av patogener med avseende på förekomst av afrikansk svinpest, avsändning av svinen genom de områden som förtecknas i bilagan och beslutets tillämpning

[delgivet med nr C(2019) 2739]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom unionen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU (4) fastställs djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i de medlemsstater eller områden i dessa medlemsstater som förtecknas i bilagan till det beslutet (de berörda medlemsstaterna). Det gemenförandebeslutet innehåller förbud mot avsändning av sändningar av tamsvin och svinprodukter och sändningar av viltlevande svin och produkter från viltlevande svin från de områden som förtecknas i bilagan till det beslutet. Där fastställs också andra regler för att förhindra att afrikansk svinpest sprids, inklusive informationskrav för medlemsstaterna. De djurhälsoåtgärder som fastställs i genomförandebeslut 2014/709/EU ska tillämpas parallellt med dem som fastställs i rådets direktiv 2002/60/EG (5) och är avsedda att bekämpa spridning av afrikansk svinpest framför allt på unionsnivå.

(2)

Genomförandebeslut 2014/709/EU innehåller också undantag från förbudet att sända levande svin från vissa områden som förtecknas i bilagan till det genomförandebeslutet, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

(3)

Test för identifiering av patogener (nämligen påvisande av virusgenom genom PCR enligt EU:s referenslaboratorium för afrikansk svinpest) med avseende på förekomst av afrikansk svinpest är det effektivaste verktyget för tidig identifiering av sjukdomen, vilket framkommit av medlemsstaternas erfarenheter i samband med sjukdomens utveckling i unionen och dokumenterats av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) i Efsas vetenskapliga rapporter Epidemiological analyses on African swine fever in the Baltic countries and Poland av den 23 mars 2017, Epidemiological analyses of African swine fever in the Baltic States and Poland av den 8 november 2017 och Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union av den 29 november 2018 (6). Därför bör test för identifiering av patogener med avseende på förekomst av afrikansk svinpest ersätta de laboratorietester som för närvarande krävs enligt genomförandebeslut 2014/709/EU. Artiklarna 3 och 8 i det genomförandebeslutet bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Förutsatt att vissa djurhälsovillkor som fastställs i genomförandebeslut 2014/709/EU genomförs och tillämpas korrekt utgör avsändning av levande svin från de områden som förtecknas i del II i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU till de områden i en annan medlemsstat som förtecknas i del II eller III i bilagan genom angränsande områden som redan förtecknas i bilagan och som utgör en territoriell kontinuitet med restriktioner på grund av afrikansk svinpest, inte någon risk för ytterligare överföring av viruset eftersom svinen endast transporteras genom restriktionsområden. Därför bör det inte ställas krav på att de behöriga myndigheterna i transit- och bestämmelsemedlemsstaterna har godkänt denna handel, och det bör i vissa fall inte krävas att ursprungsmedlemsstaten lämnar information till kommissionen och de övriga medlemsstaterna. Artikel 3.4 i genomförandebeslut 2014/709/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Vid fastställandet av tillämpningsperioden för de åtgärder som föreskrivs i genomförandebeslut 2014/709/EU bör hänsyn tas till epidemiologin hos afrikansk svinpest och till den tidsram för att återfå sjukdomsfri status som anges i kapitlet om afrikansk svinpest i Terrestrial Animal Health Code från Världsorganisationen för djurhälsa. Med tanke på den aktuella epidemiologiska situationen i unionen och angränsande tredjeländer och de insatser som krävs för att bekämpa sjukdomen, samtidigt som handeln inte åläggs onödiga restriktioner, bör tillämpningsperioden för genomförandebeslut 2014/709/EU förlängas till och med den 21 april 2021. Det datumet tar hänsyn till tillämpningsdatumet för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (7), som innehåller skyddsåtgärder vid djursjukdomar och som ska tillämpas från och med den 21 april 2021. Det är viktigt med kontinuerliga åtgärder mot afrikansk svinpest på unionsnivå mot bakgrund av den nuvarande epidemin av den sjukdomen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandebeslut 2014/709/EU ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

svinen har genomgått ett test för identifiering av patogener med negativa resultat med avseende på förekomst av afrikansk svinpest på prover som tagits i enlighet med de provtagningsförfaranden som föreskrivs i den plan för utrotning av afrikansk svinpest som avses i artikel 1 andra stycket i detta beslut inom sju dagar före förflyttningen och en officiell veterinär har utfört en klinisk undersökning med avseende på förekomst av afrikansk svinpest av varje sändning av svin inom 24 timmar före förflyttningen i enlighet med förfarandena för kontroll och provtagning i kapitel IV del A i bilagan till kommissionens beslut 2003/422/EG (*1), eller

(*1)  Kommissionens beslut av den 26 maj 2003 om godkännande av en diagnostikhandbok för afrikansk svinpest (EUT L 143, 11.6.2003, s. 35).”"

b)

Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

i)

Led a ii ska ersättas med följande:

”ii)

omfattar en klinisk undersökning av svinen på anläggningen i enlighet med förfarandena för kontroll och provtagning i kapitel IV del A i bilagan till beslut 2003/422/EG,”

ii)

Led b ska ersättas med följande:

”b)

där de krav på biosäkerhet med avseende på afrikansk svinpest som fastställs av den behöriga myndigheten tillämpas och där det säkerställs att åtminstone de två första döda svinen i varje produktionsenhet som är äldre än 60 dagar har genomgått ett test för identifiering av patogener med avseende på förekomst av afrikansk svinpest som är förenligt med de allmänna förfaranden och kriterier för insamling och transport av prover som fastställs i kapitel V i bilagan till beslut 2003/422/EG.”

c)

I punkt 4 ska leden a och b ersättas med följande:

”a)

Svinen ska uppfylla alla sådana andra tillräckliga djurhälsogarantier på grundval av ett positivt resultat av en riskbedömning av åtgärder mot spridning av afrikansk svinpest som den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten kräver och som de behöriga myndigheterna i transitmedlemsstaterna och bestämmelsemedlemsstaterna ska ha godkänt innan svinen förflyttas; det ska dock inte krävas godkännande från de behöriga myndigheterna i transitmedlemsstaterna och bestämmelsemedlemsstaterna när svinens ursprungs-, transit- och bestämmelseområden i samtliga fall förtecknas i bilagan och gränsar till varandra, vilket säkerställer att svinen endast förflyttas genom sådana områden som förtecknas i bilagan.

b)

Ursprungsmedlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om de djurhälsogarantier och de godkännanden från de behöriga myndigheterna som avses i led a, och ska godkänna en förteckning över anläggningar som uppfyller djurhälsogarantierna; denna information från ursprungsmedlemsstaten ska dock inte krävas när svinens ursprungs-, transit- och bestämmelseområden i samtliga fall förtecknas i bilagan och gränsar till varandra, vilket säkerställer att svinen endast förflyttas genom sådana områden som förtecknas i bilagan.”

2.

Artikel 8.2 ska ändras på följande sätt:

a)

Leden b och c ska ersättas med följande:

”b)

kommer från en anläggning som tillämpar de krav på biosäkerhet med avseende på afrikansk svinpest som fastställts av den behöriga myndigheten och där det säkerställs att åtminstone de två första döda svinen i varje produktionsenhet som är äldre än 60 dagar har genomgått ett test för identifiering av patogener med avseende på förekomst av afrikansk svinpest som är förenligt med de allmänna förfaranden och kriterier för insamling och transport av prover som fastställs i kapitel V i bilagan till beslut 2003/422/EG,

c)

har genomgått ett test för identifiering av patogener med negativa resultat med avseende på förekomst av afrikansk svinpest på prover som tagits i enlighet med de provtagningsförfaranden som föreskrivs i den plan för utrotning av afrikansk svinpest som avses i artikel 1 andra stycket i detta beslut inom sju dagar före förflyttningen och en officiell veterinär har utfört en klinisk undersökning med avseende på förekomst av afrikansk svinpest av varje sändning av levande svin inom 24 timmar före förflyttningen i enlighet med förfarandena för kontroll och provtagning i kapitel IV del A i bilagan till beslut 2003/422/EG, eller”

b)

I led d ska ii och iii ersättas med följande:

”ii)

omfattar en klinisk undersökning av svinen på anläggningen i enlighet med förfarandena för kontroll och provtagning i kapitel IV del A i bilagan till beslut 2003/422/EG,

iii)

omfattar en kontroll av den faktiska tillämpningen av åtgärderna i artikel 15.2 b andra och fjärde till sjunde strecksatserna i direktiv 2002/60/EG.”

3.

I artikel 21 ska datumet ”31 december 2019” ersättas med ”21 april 2021”.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 april 2019.

På kommissionens vägnar

Jyrki KATAINEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU (EUT L 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  Rådets direktiv 2002/60/EG av den 27 juni 2002 om särskilda bestämmelser för bekämpning av afrikansk svinpest och om ändring av direktiv 92/119/EEG beträffande Teschensjuka och afrikansk svinpest (EGT L 192, 20.7.2002, s. 27).

(6)  EFSA Journal, vol. 15(2017):3, artikelnr 4732. EFSA Journal, vol. 15(2017):11, artikelnr 5068. EFSA Journal, vol. 16(2018):11, artikelnr 5494.

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1).


Top