EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0510

Rådets beslut (EU) 2019/510 av den 25 mars 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar inom ramen för konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten vad gäller den ansökan om anslutning till konventionen som lämnats in av Förenade kungariket

ST/7533/2019/INIT

OJ L 85, 27.3.2019, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/09/2020; upphävd genom 32020D1325

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/510/oj

27.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/22


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/510

av den 25 mars 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar inom ramen för konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten vad gäller den ansökan om anslutning till konventionen som lämnats in av Förenade kungariket

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten (1) (nedan kallad NEAFC-konventionen) godkändes genom rådets beslut 81/608/EEG (2) och trädde i kraft den 17 mars 1982.

(2)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen, i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den dag då ett utträdesavtal träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter anmälan, nämligen den 30 mars 2019, om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket enhälligt beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(3)

Förenade kungariket förblir fram till sitt utträde ur unionen en medlemsstat som åtnjuter alla de rättigheter och är bunden av alla de skyldigheter som följer av fördragen, inklusive efterlevnaden av lojalitetsprincipen.

(4)

I Europeiska rådets riktlinjer med anledning av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget av den 29 april 2017 framhölls behovet av att i en internationell kontext ta hänsyn till Förenade kungarikets särdrag såsom utträdande medlemsstat, under förutsättning att landet fullgör sina skyldigheter och förblir lojalt mot unionens intressen medan landet fortfarande är en medlemsstat.

(5)

Utträdesavtalet innehåller villkor som gör det möjligt att tillämpa bestämmelser i unionsrätten på och i Förenade kungariket efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket (nedan kallad övergångsperioden). Om det avtalet träder i kraft kommer unionslagstiftningen, inklusive internationella avtal som unionen är part i, att fortsätta att vara tillämplig på och i Förenade kungariket under övergångsperioden i enlighet med det avtalet och kommer att upphöra att gälla vid utgången av denna period.

(6)

NEAFC-konventionen är för närvarande tillämplig på Förenade kungariket därför att unionen är en avtalsslutande part i denna konvention, medan artikel 20.4 i NEAFC-konventionen utesluter att en medlemsstat i unionen ansluter sig till konventionen.

(7)

Enligt artikel 20.4 i NEAFC-konventionen kan en stat ansluta sig till NEAFC-konventionen, förutsatt att en ansökan om anslutning från denna stat erhåller godkännande från tre fjärdedelar av samtliga avtalsslutande parter till NEAFC-konventionen inom 90 dagar från den tidpunkt då depositarien underrättar samtliga avtalsslutande parter om mottagandet av ansökan.

(8)

Den 8 januari 2019 lämnade Förenade kungariket in en ansökan om anslutning till NEAFC-konventionen i egenskap av avtalsslutande part i den händelse det inte skulle finnas något utträdesavtal den dag då fördragen upphör att tillämpas på Förenade kungariket.

(9)

Enligt artiklarna 56, 63 och 116 i Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos) (3) har Förenade kungariket legitima fiskeintressen i NEAFC:s konventionsområde (det fria havet) och i egenskap av kuststat, i den mån vattnen i Förenade kungarikets exklusiva ekonomiska zon ingår i NEAFC:s konventionsområde.

(10)

I syfte att förhindra ohållbar fiskeverksamhet är det av intresse för unionen att Förenade kungariket samarbetar i förvaltningen av bestånd av gemensamt intresse i full överensstämmelse med bestämmelserna i Unclos och Förenta nationernas avtal om genomförande av bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd av den 4 augusti 1995 (Unfsa) (4), eller i något annat internationellt avtal eller någon annan norm i internationell rätt.

(11)

I artikel 63.2 i Unclos och i artikel 8 i Unfsa föreskrivs att då ett och samma bestånd eller flera bestånd av närbesläktade arter förekommer både inom den exklusiva ekonomiska zonen och i ett utanför zonen beläget och till denna angränsande område, ska kuststaten och stater som fiskar dessa bestånd i det angränsande området försöka komma överens om nödvändiga åtgärder för att bevara dessa bestånd i det angränsande området. Ett sådant samarbete får upprättas inom ramen för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer eller, när sådana regionala fiskeriförvaltningsorganisationer inte har behörighet för det berörda beståndet, genom ad hoc-överenskommelser mellan de länder som har ett intresse i fisket.

(12)

Förenade kungarikets anslutning till NEAFC-konventionen kommer att möjliggöra för Förenade kungariket att samarbeta om de nödvändiga fiskeriförvaltningsåtgärderna med vederbörlig hänsyn till andra länders och Europeiska unionens rättigheter, intressen och skyldigheter, i syfte att säkerställa att fiskeverksamheten sker på ett sätt som leder till ett hållbart nyttjande av det berörda beståndet eller de berörda bestånden.

(13)

Det är därför i unionens intresse att godkänna den ansökan om anslutning till NEAFC-konventionen som lämnats in av Förenade kungariket, i den händelse Förenade kungariket utträde ur unionen skulle ske utan att det finns ett utträdesavtal vid utgången av den underrättelseperiod som avses i artikel 20.4 i NEAFC-konventionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar inom ramen för konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten ska vara att godkänna Förenade kungarikets ansökan om anslutning till NEAFC-konventionen.

2.   Kommissionen ska vara bemyndigad att underrätta NEAFC-konventionens depositarie om unionens ståndpunkt endast om Förenade kungarikets utträde ur unionen sker utan att det finns ett utträdesavtal vid utgången av den underrättelseperiod som avses i artikel 20.4 i NEAFC-konventionen.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 25 mars 2019.

På rådets vägnar

G. CIAMBA

Ordförande


(1)  EGT L 227, 12.8.1981, s. 22.

(2)  Rådets beslut 81/608/EEG av den 13 juli 1981 om antagande av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten (EGT L 227, 12.8.1981, s. 21).

(3)  EGT L 179, 23.6.1998, s. 3.

(4)  EGT L 189, 3.7.1998, s. 14.


Top