EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0039

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/2195 av den 5 december 2019 om ändring av beslut ECB/2010/14 om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar (ECB/2019/39)

EUT L 330, 20.12.2019, p. 91–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2195/oj

20.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 330/91


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2019/2195

av den 5 december 2019

om ändring av beslut ECB/2010/14 om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar (ECB/2019/39)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 128.1,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 16, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska centralbanken (ECB) har ensamrätt att tillåta utgivning av eurosedlar inom unionen. Denna rätt innefattar behörigheten att vidta åtgärder för att skydda eurosedlarnas ställning som betalningsmedel. I Europeiska centralbankens beslut ECB/2010/14 (1) fastställs gemensamma regler och förfaranden för äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar. Mot bakgrund av erfarenheterna av att tillämpa och tolka beslut ECB/2010/14 krävs ett antal tekniska ändringar och klargöranden samt att vissa regler, förfaranden och definitioner förbättras. Det behövs framför allt tydligare instruktioner och definitioner avseende de uppgifter som ska rapporteras om det antal eurosedlar som behandlats, sorterats som obrukbara och återcirkulerats.

(2)

För närvarande måste sedlar i sedelkategori 3 omedelbart överlämnas till de nationella centralbankerna, eller senast 20 arbetsdagar efter det att de har satts in i en sedelhanteringsmaskin. Eftersom sedlar i sedelkategori 3 ibland blandas med sedlar i sedelkategori 4a och 4b, medför detta att ett högre antal äkta sedlar i onödan skickas vidare till ytterligare analys. Man måste därför göra det möjligt att återbehandla sedlar i sedelkategori 3 så att de kan separeras från sedlar i sedelkategori 4a och 4b.

(3)

Vilka uppgifter som ska samlas in från kontanthanterare framgår av bilaga IV till beslut ECB/2010/14. För ökad tydlighet bör detaljerna kring vilka uppgifter som ska rapporteras specificeras ytterligare så att dessa blir så uttömmande och exakta som möjligt.

(4)

Genom Europeiska centralbankens beslut ECB/2013/10 (2) infördes nya regler för att beakta framtida serier av eurosedlar och för att klargöra samt förbättra vissa förfaranden avseende reproducering, inlösen och indragning av eurosedlar. Till följd av detta måste även vissa ändringar göras av beslut ECB/2010/14.

(5)

Beslut ECB/2010/14 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Beslut ECB/2010/14 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.13 ska ersättas med följande:

”13.   eurosedlar: sedlar som uppfyller kraven i Europeiska centralbankens beslut ECB/2013/10 (*1) eller en annan rättsakt som ersätter eller kompletterar det beslutet samt de tekniska specifikationer som antagits av ECB-rådet.

(*1)  )Europeiska centralbankens beslut ECB/2013/10 av den 19 april 2013 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar (EUT L 118, 30.4.2013, s. 37).”"

2.

Bilaga I ska ersättas med bilaga I till detta beslut.

3.

Bilaga IIa ska ersättas med bilaga II till detta beslut.

4.

Bilaga IV ska ersättas med bilaga III till detta beslut.

Artikel 2

Slutbestämmelser

1.   Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Kontanthanterare i medlemsstater som inför euron efter dagen då detta beslut antas ska tillämpa detta beslut från det datum då euron införs i den medlemsstat där de är belägna.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 5 december 2019.

På ECB-rådets vägnar

Christine LAGARDE

ECB:s ordförande


(1)  Europeiska centralbankens beslut ECB/2010/14 av den 16 september 2010 om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar (EUT L 267, 9.10.2010, s. 1).

(2)  Europeiska centralbankens beslut ECB/2013/10 av den 19 april 2013 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar (EUT L 118, 30.4.2013, s. 37).


BILAGA I

‘BILAGA I

SEDELHANTERINGSMASKINER

1.   Allmänna tekniska krav

1.1

För att en maskin ska uppfylla kraven för en sedelhanteringsmaskin måste den kunna behandla eurosedlar, klassificera de enskilda eurosedlarna och separera dem beroende på klassificering utan att maskinoperatören måste ingripa, om inte annat följer av bilaga IIa eller IIb. Med undantag för myntrulleväxlare (CDM) behöver sedelhanteringsmaskiner ha det specificerade antalet särskilt avsedda utmatningsfack och/eller andra metoder för att säkerställa en tillförlitlig separering av de behandlade eurosedlarna.

1.2

Sedelhanteringsmaskiner måste kunna anpassas så att de kan upptäcka nya förfalskningar på ett tillförlitligt sätt. De måste även kunna anpassas för att skapa mer eller mindre restriktiva kvalitetssorteringsstandarder, i tillämpliga fall.

2.   Olika typer av sedelhanteringsmaskiner

Sedelhanteringsmaskiner är maskiner som antingen är kundstyrda eller personalstyrda:

Tabell 1

Kundstyrda maskiner

A.

Kundstyrda maskiner där kontanter sätts in med kundspårning

1.

Cash-in-maskiner (CIM)

Cash-in-maskiner gör det möjligt för kunder sätta in eurosedlar på sina bankkonton med hjälp av ett bankkort eller på annat sätt, men saknar kontantuttagsfunktion. Dessa maskiner kontrollerar eurosedlarnas äkthet och gör det möjligt att spåra kontohavaren; kvalitetskontroller är valfria.

2.

Cash-recycling-automater (CRM)

Cash-recycling-automater (automater för återcirkulering) gör det möjligt för kunder att sätta in eurosedlar på sina bankkonton eller ta ut eurosedlar från sina bankkonton med hjälp av ett bankkort eller på annat sätt. Dessa automater kontrollerar eurosedlarnas äkthet och kvalitet och gör det möjligt att spåra kontohavaren Vid uttag kan de använda äkta, brukbara eurosedlar som har satts in av andra kunder vid tidigare transaktioner.

3.

Kombinerade cash-in-maskiner (CCM)

Kombinerade cash-in-maskiner gör det möjligt för kunder att sätta in eurosedlar på sina bankkonton eller ta ut eurosedlar från sina bankkonton med hjälp av ett bankkort eller på annat sätt. Dessa maskiner kontrollerar eurosedlarnas äkthet och gör det möjligt att spåra kontohavaren; kvalitetskontroller är valfria. Vid uttag använder maskinerna inte eurosedlar som har satts in av andra kunder vid tidigare transaktioner, utan endast eurosedlar som de har laddats med separat.

B.

Cash-out-maskiner (COM)

4.

Cash-out-maskiner (COM)

Cash-out-maskiner är uttagsautomater som kontrollerar eurosedlarnas äkthet och kvalitet innan de matas ut till kunderna. Dessa maskiner använder eurosedlar som har laddats av kontanthanterare eller andra automatiska system (t.ex. varuautomater).

C.

Myntrulleväxlare

5.

Myntrulleväxlare (CDM)

Myntrulleväxlare ger kunden möjlighet att växla sedlar till mynt. Innan mynten lämnas ut kontrolleras eurosedelns äkthet av maskinen. Dessa eurosedlar återcirkuleras ej.

En CRM får användas som CIM eller CCM om dess detekteringssystem, program och andra komponenter för att utföra de viktigaste funktionerna är desamma som CRM-typen som finns upptagen på ECB:s webbplats (*1).

En CCM får användas som CIM om dess detekteringssystem, program och andra komponenter för att utföra de viktigaste funktionerna är desamma som CCM-typen som finns upptagen på ECB:s webbplats.

Tabell 2

Personalstyrda maskiner

1.

Sedelhanterare (BPM)

Sedelhanterare kontrollerar eurosedlarnas äkthet och kvalitet.

2.

Maskiner för äkthetskontroll av sedlar (BAM)

Dessa maskiner kontrollerar eurosedlarnas äkthet.

3.

Sedelsorteringsmaskiner med återvinningsfunktion (TARM)

Dessa maskiner är cash-recycling-automater som drivs av kontanthanterare och som kontrollerar eurosedlarnas äkthet och kvalitet. Vid uttag kan de använda äkta, brukbara eurosedlar som har satts in av andra kunder vid tidigare transaktioner. De håller dessutom eurosedlar i säkert förvar och gör det möjligt för kontanthanterare att kreditera eller debitera kunders bankkonton.

4.

Sedelsorteringsmaskiner (TAM)

Dessa maskiner drivs av kontanthanterare och kontrollerar eurosedlarnas äkthet. De håller dessutom eurosedlar i säkert förvar och gör det möjligt för kontanthanterare att kreditera eller debitera kunders bankkonton.

Personalstyrda maskiner ska hantera eurosedlar i buntar.

En maskin har testats och finns upptagen på ECB:s webbplats som CRM eller CIM/CCM kan användas som TARM respektive TAM. I sådana fall får maskinen endast hanteras av kontanthanterarnas anställda.

3.   Typer av sedelhanteringsmaskiner

Eurosystemet testar olika typer av sedelhanteringsmaskiner. De olika typerna av sedelhanteringsmaskiner kan särskiljas från varandra genom sina specifika detekteringssystem, program och andra komponenter för att utföra de viktigaste funktionerna. Dessa omfattar: a) äkthetskontroll för äkta eurosedlar, b) upptäckt och separering av eurosedlar som misstänks vara förfalskningar, c) upptäckt och separering av obrukbara och brukbara eurosedlar, i tillämpliga fall, samt d) spårning av objekt som identifierats som misstänkt förfalskade eurosedlar och av eurosedlar som inte klart har visats vara äkta, i tillämpliga fall.


(*1)  www.ecb.europa.eu.’


BILAGA II

”BILAGA IIA

KLASSIFICERING OCH BEHANDLING AV EUROSEDLAR SOM UTFÖRS AV KUNDSTYRDA MASKINER

Eurosedlar ska klassificeras i en av följande kategorier och separeras efter kategori. För maskiner som inte kvalitetskontrollerar eurosedlar behöver det inte göras någon åtskillnad mellan eurosedlar av kategori 4a och 4b.

Tabell 1

Klassificering och behandling av eurosedlar som utförs av kundstyrda maskiner där kontanter sätts in med kundspårning

Kategori

Egenskaper

Åtgärder

1.

Objekt identifieras inte som eurosedel

Identifieras inte som eurosedel av något av följande skäl:

Maskinen stöder inte eurosedlar

Ej eurosedlar

Eurosedelliknande objekt

Fel bild eller format

Stora hundöron eller delar av sedeln fattas

Matnings- eller transportfel i maskinen

Returneras till kunden av maskinen

2.

Misstänkt falsk eurosedel

Bild och format identifierade, men en eller flera säkerhetsdetaljer som har kontrollerats av maskinen kan ej upptäckas eller ligger utanför toleransvärdena.

Ska tas ur omlopp.

Ska snarast överlämnas för äkthetskontroll, med information om kontohavaren, till behöriga nationella myndigheter. Detta ska ske senast 20 arbetsdagar efter maskininsättningen. Kontohavarens konto krediteras ej.

3.

Eurosedlar som inte helt godkänns

Bild och format identifierade men en eller flera säkerhetsdetaljer som har kontrollerats av maskinen saknas p.g.a. kvalitets- eller toleransavvikelser. I de flesta fall obrukbara eurosedlar.

Ska tas ur omlopp.

Eurosedlarna ska snarast överlämnas för äkthetskontroll till den nationella centralbanken. Detta ska ske senast 20 arbetsdagar efter maskininsättningen.

Information om kontohavaren ska lagras åtta veckor efter det att eurosedlarna har upptäckts av maskinen. Informationen ska göras tillgänglig för den nationella centralbanken. Alternativt, enligt överenskommelse med den nationella centralbanken, ska information som gör det möjligt att spåra kontohavaren lämnas över till den nationella centralbanken tillsammans med eurosedlarna.

Kontohavarens konto får krediteras.

4a.

Eurosedlarna identifieras som äkta och brukbara

Alla äkthets- och kvalitetskontroller som har utförts av maskinen har gett positiva resultat.

Får återcirkuleras.

Kontohavaren krediteras.

4b.

Eurosedlarna identifieras som äkta och obrukbara

Alla äkthetskontroller som har utförts av maskinen har gett positiva resultat. Minst ett av de kontrollerade kvalitetskriterierna gav negativt resultat.

Får inte återcirkuleras utan återlämnas till den nationella centralbanken.

Kontohavaren krediteras.

Särskilda regler avseende tabell 1:

1.

Sedelhanteringsmaskinen returnerar inte eurosedlar i kategori 2 och 3 till kunden om det är möjligt att annullera en insättningstransaktion i maskinen. Om en transaktion annulleras kan dessa eurosedlar kvarhållas genom att de förvaras i ett tillfälligt lagringsutrymme i maskinen.

2.

Eurosedlar i kategori 3 behöver inte fysiskt separeras från eurosedlar i kategori 4a eller 4b. Om de inte separeras fysiskt ska den tidsfrist som gäller för att överlämna de blandade eurosedlarna av kategorierna 3, 4a och 4b till den nationella centralbanken och kraven på kundspårning för eurosedlar i kategori 3 fortsätta att gälla.

3.

Sedlar av kategori 3 får behandlas på nytt i valfri godkänd typ av sedelhanteringsmaskin, även om de är blandade med sedlar av kategori 4a eller 4b. Dessa sedlar behandlas sedan som att de har klassificerats av den andra sedelhanteringsmaskinen, varvid den information som gör det möjligt att spåra de ursprungliga sedlarna av kategori 3 till den ursprungliga kontohavaren måste upprätthållas utifall dessa sedlar klassificeras av den andra maskinen som eurosedlar som inte klart har visats vara äkta.

Tabell 2

Klassificering och behandling av eurosedlar som utförs av cash-out-maskiner (COM)

Kategori

Egenskaper

Åtgärder

1.

Objekt identifieras inte som eurosedel

Identifieras inte som eurosedel av något av följande skäl:

Maskinen stöder inte eurosedlar

Ej eurosedlar

Eurosedelliknande objekt

Fel bild eller format

Stora hundöron eller delar av sedeln fattas

Matnings- eller transportfel i maskinen

Får inte lämnas ut till kunder.

2.

Misstänkt falsk eurosedel

Bild och format identifierade, men en eller flera säkerhetsdetaljer som har kontrollerats av maskinen kan ej upptäckas eller ligger utanför toleransvärdena.

Får inte lämnas ut till kunder.

Ska snarast överlämnas till behöriga nationella myndigheterna för äkthetskontroll tillsammans med tillgänglig information om kontohavaren. Detta ska senast 20 arbetsdagar efter det att sedlarna har upptäckts av maskinen.

3.

Eurosedlar som inte helt godkänns

Bild och format identifierade men en eller flera säkerhetsdetaljer som har kontrollerats av maskinen saknas p.g.a. kvalitets- eller toleransavvikelser. I de flesta fall obrukbara eurosedlar.

Får inte lämnas ut till kunder.

Eurosedlarna ska omedelbart överlämnas till den nationella centralbanken för äkthetskontroll, senast 20 arbetsdagar efter maskininsättningen.

4a.

Eurosedlarna identifieras som äkta och brukbara

Alla äkthets- och kvalitetskontroller som har utförts av maskinen har gett positiva resultat.

Får lämnas ut till kunder.

4b.

Eurosedlarna identifieras som äkta och obrukbara

Alla äkthetskontroller som har utförts av maskinen har gett positiva resultat.

Minst ett av de kontrollerade kvalitetskriterierna gav negativt resultat.

Ska inte lämnas ut till kunder, utan återlämnas till den nationella centralbanken.

Särskilda regler avseende tabell 2:

1.

Eurosedlar i kategorierna 1, 2 och 3 behöver inte separeras fysiskt. När de blandats ska dessa tre kategorier behandlas som eurosedlar i kategori 2. Om eurosedlar i kategorierna 1, 2 och 3 kan separeras med hjälp av en annan sedelhanteringsmaskin eller, om detta överenskommits med en nationell centralbank, av utbildad personal, ska de behandlas enligt tabell 2.

2.

Eurosedlar i kategori 3 behöver inte fysiskt separeras från eurosedlar i kategori 4a eller 4b. Om de inte separeras fysiskt ska den tidsfrist som gäller för att överlämna de blandade eurosedlarna av kategorierna 3, 4a och 4b till den nationella centralbanken vara densamma som för eurosedlar av kategori 3.

3.

Sedlar av kategori 3 får behandlas på nytt i valfri godkänd typ av sedelhanteringsmaskin, även om de är blandade med sedlar av kategori 4a eller 4b. Dessa sedlar behandlas sedan som att de har klassificerats av den andra sedelhanteringsmaskinen.

Tabell 3

Klassificering och behandling av eurosedlar som utförs av myntrulleväxlare (CDM)

Myntrulleväxlare ska äkthetskontrollera alla sedlar och behålla dem som misstänks vara förfalskningar, men behöver inte separera dem fysiskt i olika kategorier.

Sedlar som misstänks vara förfalskningar ska snarast överlämnas till de behöriga nationella myndigheterna för äkthetskontroll tillsammans med tillgänglig information om kontohavaren. Detta ska senast 20 arbetsdagar efter det att sedlarna har upptäckts av maskinen.

Alternativt kan sedlarna som en myntrulleväxlare tagit emot kontrolleras på nytt i valfri godkänd typ av sedelhanteringsmaskin och sedan behandlas som om de hade klassificerats av denna maskin. Informationen om kontoinnehavaren till de sedlar som har klassificerats som kategori 2 eller 3 vid den förnyade kontrollen ska om möjligt sparas.


BILAGA III

“BILAGA IV

UPPGIFTSINSAMLING FRÅN KONTANTHANTERARE

1.   Syfte

Syftet med uppgiftsinsamlingen är att göra det möjligt för de nationella centralbankerna och Europeiska centralbanken (ECB) att kontrollera kontanthanterarnas verksamhet inom detta område samt att övervaka kontantcykelns utveckling.

2.   Allmänna principer

2.1

Uppgifter om sedelhanteringsmaskiner måste rapporteras när maskinerna används enligt detta beslut. Myntrulleväxlare (CDM) är undantagna från rapporteringsskyldigheter.

2.2

Kontanthanterare ska regelbundet förse den nationella centralbanken i respektive medlemsstat med följande:

Information om inrättningar där kontanter hanteras, t.ex. filialer.

Information om sedelhanteringsmaskiner och uttagsautomater.

2.3

Kontanthanterare som återcirkulerar eurosedlar genom sedelhanteringsmaskiner och uttagsautomater ska dessutom regelbundet förse den nationella centralbanken i respektive medlemsstat med följande:

Information om kontanttransaktionernas volym (antalet behandlade eurosedlar) inklusive sedelhanteringsmaskiner och uttagsautomater.

Information om kreditinstitutets distansfilialer med en låg volym kontanttransaktioner där kvalitetskontroller görs manuellt.

3.   Typ av uppgifter och rapporteringskrav

3.1

Uppgifterna kan delas in i stamdata och operativa data beroende på typen av information.

Stamdata

3.2

Stamdata omfattar information om a) de enskilda kontanthanterarna och vilka sedelhanteringsmaskiner och uttagsautomater de har i drift samt b) kreditinstitutens distansfilialer.

3.3

Stamdata lämnas till den nationella centralbanken den dag då detta beslut börjar gälla och därefter var sjätte månad. De uppgifter som anges i mallen i tillägg 1 måste lämnas, men den nationella centralbanken kan kräva att de ska lämnas i ett annat format.

3.4

I kontrollsyfte kan en nationell centralbank besluta att uppgifterna ska samlas in på lokal nivå, t.ex. för filialer.

3.5

En nationell centralbank får kräva att kontanthanterarna anger vilka cash-recycling-automater (CRM) som används som kombinerade cash-in-maskiner (CCM) respektive cash-in-maskiner (CIM), samt vilka CCM som används som CIM.

3.6

De uppgifter om distansfilialer som anges i mallen i tillägg 3 måste lämnas, men den nationella centralbanken kan kräva att de ska lämnas i ett annat format.

Operativa data

3.7

De uppgifter som uppstår när kontanthanterare behandlar och återcirkulerar eurosedlar klassificeras som operativa data.

3.8

En nationell centralbank kan besluta att kravet att rapportera operativa data inte ska omfatta andra ekonomiska aktörer enligt artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1338/2001 (1), om det antal eurosedlar som dessa aktörer återcirkulerar via uttagsautomater ligger under en viss nivå som fastställs av den nationella centralbanken.

3.9

Uppgifterna ska lämnas in var sjätte månad. Uppgifterna ska rapporteras till den nationella centralbanken senast två månader efter respektive rapporteringsperiod, dvs. sista februari och sista augusti. Uppgifterna kan lämnas med hjälp av mallen i tillägg 2. Under en övergångsperiod får de nationella centralbankerna begära månadsvis rapportering, om detta var deras tillvägagångssätt innan detta beslut trädde i kraft, eller kvartalsvis rapportering.

3.10

Uppgifterna ska lämnas av kontanthanterare som står för den fysiska hanteringen av eurosedlar. Om en kontanthanterare har lagt ut äkthets- och kvalitetskontrollen på entreprenad till en annan kontanthanterare, ska uppgifterna lämnas av den kontanthanterare som har utsetts enligt artikel 3.2.

3.11

Uppgifterna ska rapporteras av kontanthanterare med antal sedlar (volym), aggregerat på nationell nivå och uppdelat på eurovalör. Det krävs ingen uppdelning efter sedelserie. För distansfilialer av kreditinstitut ska operativa data rapporteras separat.

3.12

I kontrollsyfte kan en nationell centralbank besluta att uppgifterna ska samlas in på lokal nivå, t.ex. för filialer.

3.13

Kontanthanterare som har lagt ut äkthets- och kvalitetskontrollen på entreprenad till andra kontanthanterare kan uppmanas att lämna detaljerad information om dessa till den nationella centralbanken, inklusive uppgifter om entreprenadförhållandena.

3.14

Det är obligatoriskt att lämna uppgifter om distansfilialer enligt mallen i tillägg 3, även om den nationella centralbanken kan kräva att de ska lämnas i ett annat format och kan komma överens med kontanthanterare att mer ingående uppgifter ska samlas in.

4.   Sekretess och publicering av uppgifter

4.1

Såväl stamdata som operativa data ska behandlas konfidentiellt.

4.2

De nationella centralbankerna och ECB kan besluta om att publicera rapporter eller statistik med uppgifter insamlade enligt denna bilaga. Innan dessa uppgifter publiceras ska de vara aggregerade på ett sådant sätt att inga uppgifter kan hänföras till en viss rapporterande enhet.

Tillägg 1

RAPPORTERINGSMALL

Stamdata

Denna information ska lämnas till:

[Nationella centralbankens namn, kontaktuppgifter för förfrågningar, adress]

1.   Information om kontanthanteraren

Kontanthanterarens namn:

Huvudkontorets adress:

Postnummer:

Stad:

Gatuadress:

Typ av företag:

Kreditinstitut

Växlingskontor

Kontanter i transitföretag som inte är ett betalningsinstitut

Återförsäljare (detaljist)

Kasino

Övriga, inklusive betalningsinstitut som inte hör till någon av ovanstående kategorier (specificera)

Kontaktpersoner:

Namn:

Telefonnummer:

Faxnummer:

E-postadresser:

Entreprenadpartner (i förekommande fall)

Namn:

Adress:

Postnummer:

Stad:

2.   Kundstyrda maskiner

Maskinkategori

ID-nummer (2)

Tillverkare (2)

Maskinens namn (2)

Identifiering (2)

(detekteringssystem/programversioner)

Totalt antal i drift

CIM

 

 

 

 

 

CRM

 

 

 

 

 

CCM

 

 

 

 

 

COM

 

 

 

 

 

3.   Personalstyrda maskiner

Maskinkategori

ID-nummer (3)

Tillverkare (3)

Maskinens namn (3)

Identifiering (3)

(detekteringssystem/programversioner)

Totalt antal i drift

BPM

 

 

 

 

 

BAM

 

 

 

 

 

TARM

 

 

 

 

 

TAM

 

 

 

 

 

4.   Uttagsautomater som inte finns upptagna i tabellen ovan om kundstyrda maskiner

 

Totalt antal i drift

ATM

 

SCoTs

 

Övriga

 

Tillägg 2

RAPPORTERINGSMALL

Operativa data

1.   Information om kontanthanteraren

Kontanthanterarens namn

 

Rapporteringsperiod

 

2.   Uppgifter

Nedanstående uppgifter måste aggregeras på nationell eller regional nivå, beroende på vad den nationella centralbanken har beslutat – exklusive distansfilialer.

 

Antal behandlade eurosedlar totalt

Eurosedlar som har sorterats som obrukbara

Eurosedlar som har återcirkulerats

5 euro

 

 

 

10 euro

 

 

 

20 euro

 

 

 

50 euro

 

 

 

100 euro

 

 

 

200 euro

 

 

 

500 euro

 

 

 

I tabellen ovan ska kolumnen med rubriken ’Antal behandlade eurosedlar totalt’ innehålla det totala antalet sedlar som äkthets- och kvalitetskontrollerats av sedelhanteringsmaskiner, dvs. cash-recycling-automater (CRM), Cash-out-maskiner (COM), sedelsorteringsmaskiner med återvinningsfunktion (TARM) och sedelhanteringsmaskiner (BPM), samt kombinerade cash-in and cash-out-maskiner (CCM) med möjlighet att utföra kvalitetskontroller. Följande sedlar ingår inte i dessa data: a) sedlar vars äkthets- och kvalitetskontroll utförs manuellt, t.ex. front eller back-office, b) sedlar som har äkthets- men inte kvalitetskontrollerats i sedelhanteringsmaskiner. t.ex. sedlar som kontrollerats av cash-in-maskiner (CIM), CCM (utan möjlighet att utföra kvalitetskontroller), sedelsorteringsmaskiner (TAM) och maskiner för äkthetskontroll av sedlar (BAM).

Kolumnen med rubriken ’Eurosedlar som har sorterats som obrukbara’ är ett delset av det totala antalet behandlade eurosedlar och där ska ingå det antal sedlar som maskinerna har klassat som äkta och obrukbara (dvs. kategori 4b). Dessa uppgifter avser CRM, COM, TARM och BPM, samt CCM med möjlighet att utföra kvalitetskontroller.

Kolumnen med rubriken ’Eurosedlar som har återcirkulerats’ är ett delset av det totala antalet behandlade eurosedlar och ska

a)

för CRM, COM och TARM omfatta det antal sedlar som maskinerna har klassat som äkta och brukbara (dvs. kategori 4a) och har lämnat ut till kunder enligt maskinernas statistik,

b)

för BPM och CCM med möjlighet att utföra kvalitetskontroller, innefatta det antal sedlar som maskinerna har klassat som äkta och brukbara (dvs. kategori 4a) och som inte lämnats tillbaka till den nationella centralbanken, utan behållits med avsikt att återcirkulera sedlarna i kontantcykeln.

Antal eurosedlar som distribueras via kundstyrda maskiner och uttagsautomater

 

Om en nationell centralbank tillämpar undantaget för distansfilialer enligt artikel 7, är dessa uppgifter obligatoriska för kreditinstituten i den medlemsstaten. Kreditinstituten måste kontakta sin nationella centralbank för att säkerställa huruvida dessa uppgifter ska rapporteras.

Tillägg 3

DISTANSFILIALER TILL KREDITINSTITUT

Denna information lämnas endast av kreditinstitut som har distansfilialer enligt artikel 7.1.

1.

Information om kreditinstitutet

Kreditinstitutets namn

 

Rapporteringsperiod

 


2.

Uppgifter

Distansfilialens namn

Adress

Antal eurosedlar som distribueras via kundstyrda maskiner och uttagsautomater

 

 

 


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1338/2001 av den 28 juni 2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning ( EUT L 181, 4.7.2001, s. 6).

(2)  Dessa poster fylls i enlighet med motsvarande poster på ECB:s webbplats.

(3)  Dessa poster fylls i enlighet med motsvarande poster på ECB:s webbplats.


Top