EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0031

Europeiska Centralbankens Beslut (EU) 2019/1743 av den 15 oktober 2019 om förräntningen av innehav av överskottsreserver och viss inlåning (omarbetning) (ECB/2019/31)

OJ L 267, 21.10.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1743/oj

21.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 267/12


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2019/1743

av den 15 oktober 2019

om förräntningen av innehav av överskottsreserver och viss inlåning (omarbetning) (ECB/2019/31)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första strecksatsen samt artiklarna 17 och 19, och

av följande skäl:

(1)

Beslut ECB/2014/23 (1) har ändrats på viktiga punkter (2). Eftersom ytterligare ändringar måste göras bör det beslutet omarbetas så att det blir mer översiktligt.

(2)

ECB-rådet får ändra förräntningen på hela eller delar av institutens innehav av överskottsreserver. Den 12 september 2019 beslutade ECB-rådet att införa ett tvåstegssystem för förräntningen av överskottsreserver, som undantar en del av institutens innehav av överskottslikviditet, dvs. kassakravsmedel som överstiger kassakraven, från negativ förräntning till den räntesats som tillämpas för inlåningsfaciliteten. ECB-rådet beslutade också att undanta en multipel avseende institutionernas kassakravsmedel. ECB-rådet beslutade att fastställa den initiala multiplikatorn ”m” för institutens tillämpliga kassakrav som används för att beräkna den undantagna andelen av institutens innehav av överskottsreserver till sex för alla godkända institut och den initiala räntesatsen som gäller för undantagna innehav av överskottsreserver till noll procent. ECB-rådet kan i framtiden ändra multiplikatorn ”m” och räntesatsen som gäller för undantagna innehav av överskottsreserver.

(3)

Beslutet att införa ett tvåstegssystem för förräntningen av överskottsreserver är avsett att främja den bankbaserade transmissionen av penningpolitiken, och samtidigt bibehålla det positiva bidraget som negativa räntor har för den expansiva inriktningen på penningpolitiken och för att även fortsättningsvis bidra till att inflationstakten varaktigt konvergerar mot Europeiska centralbankens mål. Tvåstegssystemet säkerställer alltså att de kostnader som de negativa räntorna medför för instituten inte har negativt konsekvenser för en väl fungerande, primärt bankbaserad, transmission av penningpolitiken i hela euroområdet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Förräntning av innehav av överskottsreserver

1.   Instituts innehav av reserver som omfattas av artikel 2 i Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) (3) som överstiger de reserver som krävs enligt förordning (EG) nr 2531/98 (4) och förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) (nedan kallade överskottsreserver) ska förräntas till den lägre räntan av antingen noll procents ränta eller räntan på inlåningsfaciliteten.

2.   Den andel av ett instituts innehav av överskottsreserver på institutets kassakravskonto enligt definitionen i artiklarna 1 och 6 i förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) upp till en multipel av institutets obligatoriska reserver (nedan kallat fribelopp) ska undantas från den regel om förräntning som framgår av punkt 1. Multiplikatorn ”m” som används för att beräkna fribeloppet och den räntesats som tillämpas på undantagna innehav av överskottsreserver ska fastställas av ECB-rådet och därefter publiceras på ECB:s webbplats. Om inget annat meddelas ska varje ändring av multiplikatorn ”m” och/eller räntesatsen som gäller för undantagna innehav av överskottsreserver gälla fr.o.m. den uppfyllandeperiod som följer på ECB-rådets beslut. Det undantagna innehavet av överskottsreserver ska fastställas utifrån det genomsnittliga saldot på institutets kassakravskonto vid kalenderdagens slut under en uppfyllandeperiod enligt definitionen i artiklarna 1 och 6 i förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9). Innehav hos Eurosystemets inlåningsfacilitet ska ej betraktas som överskottsreserver.

3.   Den ränta som utgår för undantagna och ej undantagna innehav av överskottsreserver ska antingen debiteras det relevanta institutets kassakravskonto direkt eller, i förekommande fall, betalas den andra NCB- bankdagen efter utgången av den uppfyllandeperiod för vilken räntan beräknats.

4.   Om institut innehar kassakravsmedel genom en mellanhand enligt artiklarna 10 eller 11 i förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9), ska fribeloppet beräknas enligt vad som framgår i denna punkt. Multiplikatorn ”m” som används för att beräkna fribeloppet ska tillämpas på de aggregerade minimireserverna som måste innehas av den berörda mellanhanden för egen räkning och för alla institut för vilka denne innehar minimireserver i enlighet med artiklarna 10 eller 11 i förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9). Den räntesats som gäller för undantagna innehav av överskottsreserver ska endast gälla för överskottsreserver som innehas på den relevanta mellanhandens kassakravskonto enligt definitionen i artiklarna 1 och 6 i förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9).

Artikel 2

Förräntning av viss inlåning hos ECB

Konton som innehas hos ECB i enlighet med beslut ECB/2003/14 (5), beslut ECB/2010/31 (6) och beslut ECB/2010/17 (7) ska även fortsättningsvis förräntas med räntesatsen för inlåningsfaciliteten. I fall då medel måste hållas på dessa konton före det datum då en betalning ska effektueras i enlighet med rättsliga eller avtalsbaserade villkor som gäller för den aktuella faciliteten, ska sådan inlåning under denna tidsperiod dock förräntas till det högre värdet av räntan på inlåningsfaciliteten eller noll procent.

Artikel 3

Upphävande

1.   Beslut ECB/2014/23 ska upphöra att gälla.

2.   Hänvisningar till det upphävda beslutet ska gälla som hänvisningar till det här beslutet och ska läsas i enlighet med tabellen i bilaga II.

Artikel 4

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med den sjunde uppfyllandeperioden under 2019 som startar den 30 oktober 2019.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 15 oktober 2019.

På ECB-rådets vägnar

ECB:s ordförande

Mario DRAGHI


(1)  Beslut ECB/2014/23 av den 5 juni 2014 om förräntningen av inlåning, saldon och innehav av överskottsreserver (EUT L 168, 7.6.2014, s. 115).

(2)  Se bilaga I.

(3)  Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1745/2003 av den 12 september 2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9) (EUT L 250, 2.10.2003, s. 10).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver (EGT L 318, 27.11.1998, s. 1).

(5)  Beslut ECB/2003/14 av den 7 november 2003 om administrationen av Europeiska gemenskapens upplåning och utlåning enligt systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd (EUT L 297, 15.11.2003, s. 35).

(6)  Beslut ECB/2010/31 av den 20 december 2010 om öppnandet av konton för hantering av betalningar som rör EFSF-lån till medlemsstater som har euron som valuta (EUT L 10, 14.1.2011, s. 7).

(7)  Beslut ECB/2010/17 av den 14 oktober 2010 om administrationen av EU:s upplåning och utlåning inom ramen för den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EUT L 275, 20.10.2010, s. 10).


BILAGA I

Upphävt beslut och ändringen av detta

Beslut ECB/2014/23

EUT L 168, 7.6.2014, s. 115.

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/509 (ECB/2015/9)

EUT L 91, 2.4.2015, s. 1.


BILAGA II

Jämförelsetabell

Beslut ECB/2014/23

Detta beslut

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 1

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 6

Artikel 4

Bilaga I

Bilaga II


Top