EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0014(01)

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/976 av den 29 maj 2019 om principerna för att uppställa mål och ge feedback i de gemensamma tillsynsgrupperna och om upphävande av beslut (EU) 2017/274 (ECB/2019/14)

OJ L 157, 14.6.2019, p. 61–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/976/oj

14.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 157/61


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2019/976

av den 29 maj 2019

om principerna för att uppställa mål och ge feedback i de gemensamma tillsynsgrupperna och om upphävande av beslut (EU) 2017/274 (ECB/2019/14)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 6.1 och 6.7, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 6.1 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska Europeiska centralbanken (ECB) vara ansvarig för att den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt. I skäl 79 i den förordningen fastställs att effektiv tillsyn kräver välmotiverad, välutbildad och opartisk personal.

(2)

I enlighet med artiklarna 3–6 i Europeiska centralbankens förordning (EU) 468/2014 (2) ska ECB ansvara för inrättande och sammansättning av de gemensamma tillsynsgrupperna, som ska bestå av personal från ECB och från de nationella behöriga myndigheterna. Den gemensamma tillsynsgruppens samordnare, biträdd av en eller flera delsamordnare vid de nationella behöriga myndigheterna, säkerställer samordningen av arbetet inom den gemensamma tillsynsgruppen.

(3)

Eftersom de gemensamma tillsynsgruppernas samordnare och de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare har en viktig funktion för att samordna den gemensamma tillsynsgruppens medlemmar från den nationella behöriga myndigheten, är det nödvändigt och rimligt att införa en enhetlig process för att uppställa mål och ge feedback inom de gemensamma tillsynsgrupperna.

(4)

Feedback om det arbete som utförs av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare gavs tidigare under en försöksperiod i enlighet med Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/3 (ECB/2015/36) (3) och därefter under en ytterligare försöksperiod i enlighet med de principer som framgår av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/274 (ECB/2017/6) (4). I slutet av den försöksperioden konstaterades att beslut (EU) 2017/274 (ECB/2017/6) bör upphävas av rättssäkerhetsskäl.

(5)

Erfarenheterna under den senare försöksperioden visar att en feedbackmekanism inom de gemensamma tillsynsgrupperna kan vara värdefull för att säkerställa att de fungerar på ett effektivt sätt, att samarbetet och dialogen förbättras samt att öppenheten och förtroendet inom grupperna fortsätter att öka. Feedbackmekanism bör därför även fortsättningsvis användas regelbundet. För att beakta de ändringar som behöver göras av feedbackmekanismen är det nödvändigt att anta ett nytt beslut. Beslut (EU) 2017/274 (ECB/2017/6) bör därför upphävas och ersättas av detta beslut.

(6)

De nationella myndigheterna är ensamt ansvariga för prestationsbedömningen av sin personal, och ECB är ensamt ansvarig för prestationsbedömningen av sin personal. För sin personalledning kan de nationella behöriga myndigheterna använda feedback från de gemensamma tillsynsgruppernas samordnare till de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare om detta är tillåtet enligt tillämplig nationell rätt, och ECB får använda den feedback den gemensamma tillsynsgruppens samordnare får, alltid i enlighet med detta beslut.

(7)

Europeiska datatillsynsmannen som har hörts i enlighet med artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (5) lämnade sitt yttrande den 7 april 2015 och bekräftade där att feedback är nödvändig för att leda de gemensamma tillsynsgrupperna varför datatillsynsmannen godkände feedbackmekanismen, men rekommenderade att dess närmare funktionssätt fastställs i ett lämpligt rättsligt instrument.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut ska definitionerna i artikel 2 i förordning (EU) nr 1024/2013 samt artikel 2 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) gälla.

Artikel 2

Att uppställa mål och dela feedback

1.   Utan att det påverkar det ensamansvar som de nationella behöriga myndigheterna har som arbetsgivare för de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare, ska de gemensamma tillsynsgruppernas samordnare, efter samråd med alla nationella behöriga myndigheters delsamordnare, fastställa de väsentliga uppgifterna och målen för varje delsamordnare från en nationell behörig myndighet.

2.   Målsättningar och behörigheter för den gemensamma tillsynsgruppens samordnare fastställs inom ramen för ECB:s processer för arbetsledning och vidareutveckling. Vad gäller feedback inom den gemensamma tillsynsgruppen, ska de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare informeras om de kompetenser som framgår av, och definieras i, ECB:s kompetensramverk (6) och som gäller för rollen som den gemensamma tillsynsgruppens samordnare.

3.   Feedback ska vara ömsesidig – de gemensamma tillsynsgruppernas samordnare ska ge de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare feedback, och de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare ska ge de gemensamma tillsynsgruppernas samordnare feedback, i enlighet med de principer som anges i bilaga I.

4.   Den berörda gemensamma tillsynsgruppens samordnare och de berörda nationella behöriga myndigheternas delsamordnare ska tillsammans ge feedback till hela sin gemensamma tillsynsgrupp om vilka mål gruppen uppnått i enlighet med de principer som framgår i bilaga I.

5.   De gemensamma tillsynsgruppernas samordnare och delsamordnarna från de nationella behöriga myndigheterna ska om möjligt ge feedback i samband med möten med berörda personer.

6.   Referensperioden för vilka målsättningar uppställs och feedback ges ska omfatta perioden från den 1 januari till den 31 december varje år.

7.   Endast personer som uppfyller kriteriet om behovsprövning som framgår av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (7) bör ha tillgång till feedback som läggs in i systemverktyget som används för att handlägga feedbackprocessen. Specifika kategorier av berörda aktörer som behöver tillgång till feedbacken ska fastställas i det relevanta registret avseende behandlingen och i den information som ges registrerade personer.

Artikel 3

Upphävande

Beslut (EU) 2017/274 (ECB/2017/6) upphävs härmed.

Artikel 4

Slutbestämmelser

1.   Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Med avvikelse från vad som sägs i artikel 2.6 ska den första referensperioden för vilka målsättningar uppställs och feedback ges starta den dag då detta beslut träder i kraft och sluta den 31 december samma år.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 29 maj 2019.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen [SSM]) (ECB/2014/17) (EUT L 141, 14.5.2014, s. 1).

(3)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/3 av den 18 november 2015 om principerna för feedback om det arbete som utförs av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare i de gemensamma tillsynsgrupperna inom den gemensamma tillsynsmekanismen (ECB/2015/36) (EUT L 1, 5.1.2016, s. 4).

(4)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/274 av den 10 februari 2017 om principerna för feedback om det arbete som utförs av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare och om upphävande av beslut (EU) 2016/3 (ECB/2017/6) (EUT L 40, 17.2.2017, s. 72).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Se dokumentet The ECB capability framework: the competencies, finns på https://www.ecb.europa.eu/careers/pdf/leadership_competencies.en.pdf.

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).


BILAGA I

Principer för att uppställa mål och ge feedback i de gemensamma Tillsynsgrupperna inom den gemensamma Tillsynsmekanismen

Princip 1

Att uppställa mål

1.

Utan att det påverkar det ensamansvar som de nationella behöriga myndigheterna har som arbetsgivare för de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare ska den gemensamma tillsynsgruppens samordnare, i början av varje referensperiod eller då en delsamordnare från en nationell behörig myndighet har blivit medlem i en gemensam tillsynsgrupp, efter samråd med den nationella behöriga myndighetens delsamordnare, fastställa de väsentliga uppgifterna och målen för varje delsamordnare från en nationell behörig myndighet.

2.

Den gemensamma tillsynsgruppens samordnare och den nationella behöriga myndighetens delsamordnare ska tillsammans definiera gruppens mål och varje år informera den gemensamma tillsynsgruppen om dem vid ett möte som ska anordnas i början av varje referensperiod eller när en ny gemensam tillsynsgrupp har inrättats.

3.

Den överenskomna uppgifterna och målen för delsamordnaren från en nationell behörig myndighet får läggas in i systemverktyget som används för att handlägga feedbackprocessen.

Princip 2

Hur feedback ska ges

1.

Den gemensamma tillsynsgruppens samordnare ska minst en gång per år, efter referensperiodens utgång, vid ett personligt möte ge feedback till de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare om huruvida de och deras grupper har nått sina respektive mål. Denna feedback ska beakta de kompetenser som framgår av bilaga II.

2.

Den nationella behöriga myndighetens delsamordnare ska minst en gång per år, efter referensperiodens utgång, vid ett personligt möte ge feedback till den gemensamma tillsynsgruppens samordnare om samordningen av den gemensamma tillsynsgruppen. Denna feedback ska beakta de kompetenser som framgår av ECB:s kompetensramverk.

3.

Feedback som ges mellan den gemensamma tillsynsgruppens samordnare och den nationella behöriga myndighetens delsamordnare enligt vad som beskrivs i principen 2.1 och 2.2 får, om den part som erhåller feedback begär det i systemverktyget, läggas in i systemverktyget som används för att handlägga feedbackprocessen.

4.

Den gemensamma tillsynsgruppens samordnare och den nationella behöriga myndighetens delsamordnare ska tillsammans ge feedback till sin gemensamma tillsynsgrupp om hur gruppen uppnått sina mål. Den gemensamma tillsynsgruppen ska få denna feedback minst en gång per år, efter referensperiodens utgång, vid ett av den gemensamma tillsynsgruppens möten.

5.

För att säkerställa en kontinuerlig dialog ska den gemensamma tillsynsgruppens samordnare ge varje delsamordnare från en nationell behörig myndighet riktlinjer och kontinuerlig feedback under årets gång.

6.

Den gemensamma tillsynsgruppens samordnare och den nationella behöriga myndighetens delsamordnare ger sin grupp riktlinjer och kontinuerlig feedback under årets gång.

Princip 3

Tillgång till feedback som lagts in i systemverktyget

1.

Den gemensamma tillsynsgruppens samordnare och den nationella behöriga myndighetens delsamordnare ska ha tillgång till den feedback som lagts in i systemverktyget som används för att handlägga feedbackprocessen.

2.

Annan ECB-personal än den gemensamma tillsynsgruppens samordnare och processadministratören ska endast ha tillgång till den feedback som lagts in i systemverktyget som används för att handlägga feedbackprocessen om detta är nödvändigt i enlighet med förordning (EU) 2018/1725.

3.

Den berörda nationella behöriga myndigheten kan ansöka om att få tillgång till, samt att få använda, den feedback om delsamordnaren för den nationella behöriga myndigheten som lagts in i systemverktyget som används för att handlägga feedbackprocessen i syfte att

a)

underlätta dess personalledning, om detta är tillåtet enligt tillämplig nationell rätt.

b)

identifiera områden för kompetensutveckling, inklusive vidareutbildning, av den gemensamma tillsynsgruppens delsamordnare, i enlighet med den nationella behöriga myndighetens interna regler.

c)

ta fram/förbereda personalutvärderingar, om detta är tillåtet enligt tillämplig nationell rätt.

4.

De nationella behöriga myndigheterna ska få tillgång till feedback, vilket också inbegriper överföring av denna feedback, i enlighet med artikel 9.1 a i förordning (EG) 2018/1725. Om feedback efterfrågas och en överföring sker kommer den berörda nationella behöriga myndighetens delsamordnare att informeras om detta.

Princip 4

Skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för feedback

1.

ECB behandlar alla personuppgifter i samband med uppställda mål och feedback om huruvida dessa uppnåtts i enlighet med förordning (EU) 2018/1725.

2.

Personuppgifter i samband med uppställda mål och feedback om huruvida dessa uppnåtts används endast för de ändamål som beskrivs i princip 3 och får lagras i högst fem år.

BILAGA II

Förteckning över kompetenser som är särskilt relevanta för SSM-personal (SSM-kompetenser)

 

Fackkunskaper: Ha kännedom om tillsynspolitik, metoder och regelverk, särskilt vad gäller SSM, samt om finansinstitutens funktion. Hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom dessa områden och tillämpa dessa kunskaper på relevanta arbetsområden.

 

Kommunikation: Förmedla information till grupper eller enskilda personer på ett klart och tydligt sätt, antingen i muntlig eller skriftlig form, så att informationen och budskapet säkert går fram. Kunna lyssna på andra och ge lämplig respons.

 

Samarbete och samverkan: Skapa och upprätthålla varaktiga, samarbetsinriktade arbetsrelationer med medarbetare i syfte att uppnå de SSM-mål som uppställts för gruppen med deras europeiska dimension. Utveckla och upprätthålla effektiva relationer med andra i syfte att uppmuntra och stödja teamarbete. Proaktivt arbeta för att uppgifter, information och kunskaper utbyts inom gruppen.

 

Målmedvetenhet: Arbeta målinriktat och fokuserat, eftersträva framgångsrika lösningar genom att anpassa sitt eget agerande för att uppnå en lämplig lösning och uppnå ett framgångsrikt resultat.

 

Omdömesförmåga och enträgenhet: Analysera och bedöma situationer, uppgifter och information för att utveckla lämpliga strategier, planer och riktlinjer. Förstå och formulera olika och motsatta synsätt på en viss fråga, vid behov anpassa strategierna efterhand som förutsättningarna för en viss situation förändras, se frågeställningar utifrån nya perspektiv och kunna vidareutveckla andras tankegångar eller lösningar. Eftersträva att vara helt insatt i en fråga innan några rekommendationer utfärdas eller slutsatser dras, se till att samla in information som är så fullständig och exakt som krävs, nå fram till välgrundade bedömningar genom respektfulla, men ändå påträngande frågor och hela tiden vara uppmärksam på potentiella problem och uppgifter.

 

Brett fokus samt förmåga att tänka framåt: Se verksamheten ur ett vidare perspektiv än enbart till sin egen roll, genom att ha full förståelse för olika funktioner/områden, vara medveten om olika kulturella sammanhang och synsätt samt bedöma vilka konsekvenser som de egna besluten får för andra. Blicka framåt och förutse framtida möjligheter och hot, vidta åtgärder i syfte att skapa möjligheter eller förhindra att framtida problem uppstår.

 

Objektivt agerande, integritet och oberoende: Agera självständigt och objektivt för hela unionens bästa i enlighet med SSM:s verksamhetsstandarder samt kontrollera omständigheterna för att få en fullständig och realistisk bild av situationen. Eftersträva att minska eller eliminera förutfattade meningar, fördomar eller subjektiva bedömningar genom att utgå från kontrollerbara uppgifter och fakta.

 

Ledning av SSM-grupper (gäller endast personer i arbetsledande ställning): Leda grupper (virtuellt/på distans) och vägleda dem mot gruppens mål. Samordna gruppens verksamhet över gränserna genom att leda gruppen och använda dess kompetens och mångfald så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Arbeta för att minska och hantera oklarheter samt finna möjligheter att leda och leverera även under oklara förhållanden.


Top