EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0003(01)

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/166 av den 25 januari 2019 om styrelsen för marknadsinfrastruktur och upphävande av beslut ECB/2012/6 om inrättande av en styrelse för TARGET2-Securities (ECB/2019/3)

OJ L 32, 4.2.2019, p. 14–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/166/oj

4.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/14


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2019/166

av den 25 januari 2019

om styrelsen för marknadsinfrastruktur och upphävande av beslut ECB/2012/6 om inrättande av en styrelse för TARGET2-Securities (ECB/2019/3)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.3,

med beaktande av Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2012/13 av den 18 juli 2012 om TARGET2-Securities (1), och

av följande skäl:

(1)

Eurosystemet tillhandahåller marknadsinfrastrukturer, plattformar, applikationer och tillhörande tjänster inom områdena för kontant avveckling, värdepappersavveckling och hantering av säkerheter, som bl.a. omfattar TARGET-tjänsterna TARGET2, T2S och TIPS-tjänsten.

(2)

Den 16 mars 2016 godkände ECB-rådet inrättandet av styrelsen för marknadsinfrastruktur, ledningsorganet med ansvar för tekniska och operativa ledningsuppgifter vad gäller marknadsinfrastruktur och plattformar.

(3)

Tidigare har styrelsen för marknadsinfrastruktur sammanträtt i olika sammansättningar i enlighet med de olika marknadsinfrastrukturer, plattformar och projekt för vilka den ansvarar. Sedan inrättandet av styrelsen för marknadsinfrastruktur har T2S-styrelsen, som ursprungligen inrättades genom Europeiska centralbankens beslut ECB/2012/6 (2), utgjort en av de särskilda sammansättningarna för styrelsen för marknadsinfrastruktur, enligt vad som framgår av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/1403 (ECB/2017/20) (3).

(4)

T2S-styrelsen inrättades inte uteslutande genom beslut ECB/2012/6 utan grundar sig också på ett T2S-protokoll som har undertecknats av centralbankerna i Eurosystemet.

(5)

En översyn av arbetet inom styrelsen för marknadsinfrastruktur har visat att det inte krävs några särskilda sammansättningar för att den ska fungera effektivt. Därför bör beslut ECB/2012/6 upphävas och formatet för styrelsen för marknadsinfrastruktur bör förändras så att styrelsen struktureras och fungerar i enlighet med vad som anges i detta beslut.

(6)

I sin förändrade form bör styrelsen för marknadsinfrastruktur stödja ECB-rådet genom att säkerställa att Eurosystemets marknadsinfrastrukturer, plattformar, applikationer och tillhörande tjänster inom områdena för kontant avveckling, värdepappersavveckling och hantering av säkerheter upprätthålls och vidareutvecklas tillsammans med projekt inom ovannämnda områden i enlighet med fördragsmålen för Europeiska centralbankssystemet (ECBS), verksamhetsbehoven för ECBS, de tekniska framstegen samt de reglerings- och tillsynskrav som är tillämpliga vid denna tidpunkt.

(7)

Bilaga III till detta beslut (Uppförandekod) får rättslig kraft först när ledamöterna i styrelsen för marknadsinfrastruktur skrivit under de försäkringar som återfinns i tilläggen 1 och 2 i bilaga III.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

Alla hänvisningar till T2S-styrelsen i riktlinje ECB/2012/13, Europeiska centralbankens beslut ECB/2011/20 (4) och ECB/2011/05 (5) ska anses som hänvisningar till styrelsen för marknadsinfrastruktur. Alla andra begrepp som används i detta beslut ska ha samma innebörd som begreppen i Europeiska centralbankens riktlinjer ECB/2012/27 (6) och ECB/2012/13.

Artikel 2

Styrelsen för marknadsinfrastruktur

1.   Mandatet för styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB), inklusive mål, ansvarsområden och uppgifter, framgår av bilaga I till detta beslut.

2.   Arbetsordningen för styrelsen för marknadsinfrastruktur, inklusive dess sammansättning och arbetsrutiner, framgår av bilaga II till detta beslut.

3.   Uppförandekoden för MIB-ledamöterna som framgår av bilaga III till detta beslut har godkänts av ECB-rådet.

4.   Förfaranden och krav för urval, utnämning och utbyte av sådana ledamöter i styrelsen för marknadsinfrastruktur som inte är centralbanker framgår av bilaga IV till detta beslut.

5.   Detta beslut skapar inte någon presumtion av att varje nytt infrastrukturprojekt som faller inom ramen för den definition av Eurosystemets infrastrukturprojekt som framgår av detta beslut automatiskt ska anförtros styrelsen för marknadsinfrastruktur. Endast sådana projekt som ECB-rådet uttryckligen anförtror styrelsen för marknadsinfrastruktur ska ledas av denna.

Artikel 3

Upphävande

Beslut ECB/2012/6 ska upphöra att gälla.

Artikel 4

Övergångsbestämmelser

För att säkerställa en smidig övergång till styrelsen för marknadsinfrastruktur, inrättad i enlighet med detta beslut, inklusive utnämningen av ledamöter, ska mandatperioden för aktuella MIB-ledamöter, när detta beslut träder i kraft, förlängas med fyra månader.

Artikel 5

Slutbestämmelser

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 25 januari 2019.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 215, 11.8.2012, s. 19.

(2)  Europeiska centralbankens beslut ECB/2012/6 av den 29 mars 2012 om inrättande av en styrelse för TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Board) samt om upphävande av beslut ECB/2009/6 (EUT L 117, 1.5.2012, s. 13).

(3)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/1403 av den 23 juni 2017 om ändring av beslut ECB/2012/6 om inrättande av en styrelse för TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Board) (ECB/2017/20) (EUT L 199, 29.7.2017, s. 24).

(4)  Europeiska centralbankens beslut ECB/2011/20 av den 16 november 2011 om detaljerade regler och förfaranden för att genomföra de kriterier enligt vilka värdepapperscentraler ges tillträde till de tjänster som TARGET2-Securities erbjuder (EUT L 319, 2.12.2011, s. 117).

(5)  Europeiska centralbankens beslut ECB/2011/5 av den 20 april 2011 om urval av leverantörer av nätverkstjänster till TARGET2-Securities (EUT L 134, 21.5.2011, s. 22).

(6)  Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2012/27 av den 5 december 2012 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (EUT L 30, 30.1.2013, s. 1).


BILAGA I

STYRELSEN FÖR MARKNADSINFRASTRUKTUR

MANDAT

INLEDNING

Eurosystemet tillhandahåller marknadsinfrastrukturer, plattformar, applikationer och tillhörande tjänster inom områdena för kontant avveckling, värdepappersavveckling och hantering av säkerheter, som bl.a. omfattar TARGET-tjänsterna TARGET2, T2S och TIPS-tjänsten samt i framtiden även ECMS (Eurosystemets infrastrukturtjänster).

Styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB) är det ledningsorgan som stöder ECB-rådet när det gäller att säkerställa att Eurosystemets infrastrukturtjänster upprätthålls och vidareutvecklas, samt även att projekt som berör Eurosystemets infrastrukturtjänster (Eurosystemets infrastrukturprojekt eller projekt) hanteras, i enlighet med fördragsmålen för Europeiska centralbankssystemet (ECBS), verksamhetsbehoven, de tekniska framstegen samt reglerings- och tillsynskrav tillämpliga på Eurosystemets infrastrukturtjänster och projekt, med beaktande av mandaten för ECBS-kommittéerna som inrättats med stöd av artikel 9 i ECB:s arbetsordning. Styrelsen för marknadsinfrastruktur rapporterar till ECB:s beslutsfattande organ.

Detta beslut skapar inte någon presumtion av att varje nytt infrastrukturprojekt som faller inom ramen för den definition av Eurosystemets infrastrukturprojekt som framgår av detta beslut automatiskt ska anförtros styrelsen för marknadsinfrastruktur. Endast sådana projekt som ECB-rådet uttryckligen anförtror styrelsen för marknadsinfrastruktur ska ledas av denna.

1.   Roll för styrelsen för marknadsinfrastruktur

ECB-rådet anförtror härmed styrelsen för marknadsinfrastruktur att utföra de uppgifter som framgår av detta mandat.

Utan att det påverkar ECB-rådets slutliga befogenhet att fatta beslut har ECB-rådet anförtrott styrelsen för marknadsinfrastruktur att utföra klart definierade uppgifter som avser driften av Eurosystemets infrastrukturtjänster och Eurosystemets infrastrukturprojekt. Utan att det påverkar de nationella centralbankernas befogenheter enligt stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, får ECB-rådet tilldela styrelsen för marknadsinfrastruktur ytterligare klart definierade uppgifter, utöver dem som framgår av punkt 2, som annars faller inom ECB-rådets ansvarsområde. Mot bakgrund av ECB-rådets slutgiltiga befogenhet avseende frågor som rör Eurosystemets infrastruktur får varje uppgift som har anförtrotts styrelsen för marknadsinfrastruktur tas över och utföras av ECB-rådet.

2.   Ansvarsområden och uppgifter för styrelsen för marknadsinfrastruktur

2.1   Utarbetande av förslag till ECB-rådets beslut avseende Eurosystemets infrastrukturtjänster och infrastrukturprojekt

Utan att det påverkar ECB-direktionens ansvar för att förbereda ECB-rådets möten och ECB:s löpande verksamhet, ska styrelsen för marknadsinfrastruktur ta fram förslag som ECB-rådet ska fatta beslut om inom nedanstående områden, i den utsträckning som ECB-rådet har anförtrott styrelsen för marknadsinfrastruktur ett specifikt projekt/infrastruktur, och med beaktande av mandaten för ECBS-kommittéerna som inrättats med stöd av artikel 9 i ECB:s arbetsordning:

a)

den övergripande strategin, inbegripet definitionen av tjänsters omfattning och tjänsters beskrivning,

b)

projektledningsfrågor,

c)

frågor som rör finansiering, inklusive:

i)

att ta fram huvuddragen i finansieringssystemet (särskilt budget, belopp, tidsperiod som omfattas, finansiering),

ii)

regelbunden analys av de finansiella risker som Eurosystemet är exponerat för,

iii)

förvaltningsreglerna för konton som ska föras hos ECB och förvaltas av styrelsen för marknadsinfrastruktur för Eurosystemets räkning,

iv)

kostnadsmetod,

v)

prissättningspolicy, och

vi)

analyser av ansvarsfrågor.

d)

den övergripande planeringen,

e)

den rättsliga ramen med de nationella centralbankerna som tillhandahåller marknadsinfrastrukturtjänster till Eurosystemet eller som genomför Eurosystemets infrastrukturprojekt med Eurosystemet (tillhandahållande centralbanker) och med kunder, samt även avtal eller villkor som ska undertecknas mellan Eurosystemet och externa aktörer,

f)

ramverket för riskhantering,

g)

avtal om servicenivå med relevanta parter,

h)

godkännande och prioritering av ändringsbegäranden samt provnings-/ övergångsstrategier,

i)

strategier för nätverksanslutningar,

j)

strategier för krishantering,

k)

strategier och ramverk för IT-säkerhet,

l)

skadeståndskrav och andra krav, samt

m)

att deltagarna i Eurosystemets infrastrukturtjänster uppfyller tillämpliga godtagbarhetskriterier.

2.2   Ledningen av Eurosystemets infrastrukturtjänster och infrastrukturprojekt

2.2.1   Ledning och styrning

Styrelsen för marknadsinfrastruktur har den övergripande ledningen av Eurosystemets infrastrukturtjänster och infrastrukturprojekt, i den utsträckning som ECB-rådet har anförtrott styrelsen för marknadsinfrastruktur ett specifikt projekt/infrastruktur, och med beaktande av mandaten för ECBS-kommittéerna som inrättats med stöd av artikel 9 i ECB:s arbetsordning. I detta sammanhang ska styrelsen för marknadsinfrastruktur

a)

säkerställa att Eurosystemets infrastrukturtjänster och infrastrukturprojekt tillgodoser marknadsbehoven,

b)

genomföra och/eller leda de övergripande strategierna, inbegripet definitionen av tjänsters omfattning och/eller tjänsters beskrivning,

c)

genomföra och/eller leda organisationsstyrningen,

d)

genomföra och/eller leda de ekonomiska arrangemangen och strategierna,

e)

leda den relevanta verksamheten för förändrings- och versionshantering,

f)

leda, inom de parametrar som har fastställts av ECB-rådet, framtagandet, driften och underhåll av simuleringsverktyg och genomförbarhetsstudier i samråd med Eurosystemets kommitté för marknadsinfrastruktur och betalningar (MIPC) och i förekommande fall andra relevanta ECBS-kommittéer, efter ett beslut av ECB-rådet,

g)

samordna förändringsarbete och prioritera tillåtna ändringar avseende nya versioner, upprätta testscenarion för Eurosystemets acceptanstester, samordna tester som inbegriper olika typer av berörda aktörer samt samordna användares provningsförfaranden,

h)

leda den detaljerade planeringen av Eurosystemets infrastrukturtjänster och infrastrukturprojekt på basis av de övergripande programplanerna, i den form som godkänts av ECB-rådet,

i)

genomföra och/eller leda det relevanta ramverket för riskhantering, inom de parametrar som har fastställts av ECB-rådet,

j)

genomföra och/eller leda relevanta övergångsstrategier, inom de parametrar som har fastställts av ECB-rådet,

k)

genomföra och/eller leda relevanta driftsramar, inklusive strategin för incident- och krishantering, inom de parametrar som har fastställts av ECB-rådet,

l)

säkerställa kvalitet och funktion på Eurosystemets infrastrukturtjänster,

m)

genomföra och/eller leda strategierna för nätverksanslutningar,

n)

genomföra och/eller leda strategierna för krishantering,

o)

genomföra och/eller leda strategier och ramverk för IT-säkerhet, samt

p)

säkerställa att reglerings- och tillsynskrav uppfylls.

2.2.2   Finansieringssystem

Styrelsen för marknadsinfrastruktur godkänner och/eller initierar:

a)

att ersättningsbeloppen betalas ut till de tillhandahållande centralbankerna enligt en fastställd betalningsplan som har godkänts av ECB-rådet när produkterna eller tjänsterna har godkänts av styrelsen för marknadsinfrastruktur,

b)

ersättning för kostnader för ytterligare stöd från de tillhandahållande centralbankerna till centralbankerna i Eurosystemet i enlighet med de relevanta nivå 2/nivå 3-avtalen och andra relaterade avtal,

c)

att ersättningsbeloppen betalas ut till ECB på grundval av dess kostnader för Eurosystemets infrastrukturtjänster och projekt, och

d)

uppbörden av avgifter från kunder samt, i förekommande fall, återbetalningen av dessa avgifter till centralbankerna i Eurosystemet. ECB tillhandahåller lämpligt stöd till styrelsen för marknadsinfrastruktur i den omfattning som det krävs.

2.2.3   Relationer med de tillhandahållande centralbankerna

Styrelsen för marknadsinfrastruktur ska

a)

säkerställa att de tillhandahållande centralbankerna involveras i alla relevanta frågor,

b)

förhandla fram ändringar i nivå 2/nivå 3-avtalet och andra relaterade avtal mellan de tillhandahållande centralbankerna och centralbankerna i Eurosystemet och lägga fram sådana ändringar för godkännande av ECB-rådet,

c)

upprätta och underhålla regelbundna kontakter med de tillhandahållande centralbankerna för att få all information som krävs för att utföra sina uppgifter enligt sådana avtal,

d)

validera förslag från de tillhandahållande centralbankerna och godkänna de tekniska och funktionella aspekterna av produkter eller tjänster (som utvecklats av de tillhandahållande centralbankerna), och

e)

hjälpa ECB-rådet i dess relationer till leverantörer av nätverkskonnektivitetstjänster, om dessa utgör en del av Eurosystemets infrastrukturtjänster.

2.2.4   Relationer till Eurosystemets ledningsorgan och externa parter

Styrelsen för marknadsinfrastruktur ska

a)

hantera relationerna till ECBS-kommittéerna, reglerings- och tillsynsmyndigheter samt andra relevanta myndigheter avseende Eurosystemets infrastrukturtjänster och projekt,

b)

interagera med kunder och centralbankerna inom ECBS för att underlätta deras övergång, diskutera, samordna och söka lösningar på tvister inom den tillämpliga rättsliga ramen och inom ramen för sitt mandat som ska godkännas av ansvariga enheter,

c)

förhandla fram utkast till samarbetsavtal (i förekommande fall tillsammans med centralbankerna i Eurosystemet) med deltagarna i Eurosystemets infrastrukturtjänster och projekt, och centralbanker utanför euroområdet som har ingått samarbetsavtal, inklusive ändringar av sådana avtal,

d)

samordna sitt arbete med ledningsorganen för Eurosystemets infrastrukturtjänster och projekt,

e)

i förekommande fall utnämna de personer som ska vara ordförande för de tekniska grupperna efter samråd med berörda ledningsorganen, samt ta emot rapporter från de tekniska grupperna,

f)

interagera med leverantörer av nätverkskonnektivitetstjänster om dessa utgör en del av Eurosystemets infrastrukturtjänster,

g)

Fastställa den tekniska kommunikationspolicyn avseende Eurosystemets infrastrukturtjänster och projekt, och

h)

säkerställa insyn genom aktuell och kontinuerlig publicering av relevant teknisk dokumentation avseende Eurosystemets infrastrukturtjänster och infrastrukturprojekt med förbehåll för de sekretesskrav som fastställs i uppförandekoden.


BILAGA II

STYRELSEN FÖR MARKNADSINFRASTRUKTUR

ARBETSORDNING

KAPITEL 1

Utnämning och ledamöter

INLEDNING

Eurosystemet tillhandahåller marknadsinfrastrukturer, plattformar, applikationer och tillhörande tjänster inom områdena för kontant avveckling, värdepappersavveckling och hantering av säkerheter, som för närvarande bl.a. omfattar TARGET-tjänsterna TARGET2, T2S och TIPS-tjänsten samt i framtiden även ECMS (Eurosystemets infrastrukturtjänster).

Styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB) är det ledningsorgan som stöder ECB-rådet när det gäller att säkerställa att Eurosystemets infrastrukturtjänster upprätthålls och vidareutvecklas, samt även att projekt som berör Eurosystemets existerande eller nya infrastrukturtjänster (Eurosystemets infrastrukturprojekt eller projekt) hanteras, i enlighet med fördragsmålen för Europeiska centralbankssystemet (ECBS), verksamhetsbehoven, de tekniska framstegen samt reglerings- och tillsynskrav tillämpliga på Eurosystemets infrastrukturtjänster och projekt, med beaktande av mandaten för ECBS-kommittéerna som inrättats med stöd av artikel 9 i ECB:s arbetsordning. Styrelsen för marknadsinfrastruktur rapporterar till ECB:s beslutsfattande organ.

Detta beslut skapar inte någon presumtion av att varje nytt infrastrukturprojekt som faller inom ramen för den definition av Eurosystemets infrastrukturprojekt som framgår av detta beslut automatiskt ska anförtros styrelsen för marknadsinfrastruktur. Endast sådana projekt som ECB-rådet uttryckligen anförtror styrelsen för marknadsinfrastruktur ska ledas av denna.

1.   Urval och utnämning

Ledamöterna i styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB) utnämns av ECB-rådet på grundval av ett förslag från ECB:s direktion.

Ansökningar presenteras för ECB:s direktion chefen/ordföranden för respektive nationella centralbank. I sitt förslag till ECB-rådet ska direktionen ge företräde åt kandidater som rapporterar direkt till det högsta ledningsorganet i sin respektive centralbank. ECB:s direktion ska i sina förslag beakta de principer som framgår av avsnitt 3 i denna bilaga II beaktas.

Ansökningar från icke-centralbanksledamöter i styrelsen för marknadsinfrastruktur samlas in av ECB:s direktion i enlighet med urvalsförfarandet för sådana ledamöter enligt bilaga IV till detta beslut.

2.   Medlemskap och mandattid – observatörers deltagande

Efter sin utnämning ska MIB-ledamöterna handla oberoende och i Eurosystemets intressen. De får inte ta emot instruktioner från något annat offentligt eller privat organ. MIB-ledamöter ska rapportera gemensamt och uteslutande till ECB:s beslutsfattande organ när de agerar i egenskap av MIB-ledamöter. Ledamöter från centralbanker i styrelsen för marknadsinfrastruktur får på eget initiativ inhämta synpunkter från andra anställda i deras centralbank, men ska inte begära eller ta emot instruktioner från sin centralbank eller förplikta sig att inta någon specifik ståndpunkt vid överläggningar och omröstningar i styrelsen för marknadsinfrastruktur.

Styrelsen för marknadsinfrastruktur har en ordförande som är en högre chef vid ECB.

Styrelsen för marknadsinfrastruktur har tretton (13) ledamöter enligt följande:

a)

Nio ledamöter från nationella centralbanker i Eurosystemet, däribland en ledamot från varje nationell centralbank som tillhandahåller marknadsinfrastrukturtjänster till Eurosystemet eller som genomför Eurosystemets infrastrukturprojekt med Eurosystemet (tillhandahållande centralbanker).

b)

Två ledamöter från nationella centralbanker utanför Eurosystemet som deltar i Eurosystemets infrastrukturprojekt (dvs. som undertecknat T2S-avtalet om ansluten valuta eller deltagande i TARGET2).

c)

Två ledamöter (utan rösträtt) som inte kommer från någon centralbank, en med erfarenhet som högre tjänstemän inom betalningsbranschen och en med erfarenhet som högre tjänstemän inom värdepappersbranschen.

Ordföranden stöds av en vice ordförande från styrelseledamöterna som utnämns av ECB-rådet. Vice ordförandens exklusiva uppgift är att leda styrelsemöten om ordföranden är tillfälligt frånvarande under ett möte, i enlighet med den i förväg fastställda dagordningen för det aktuella styrelsemötet.

Mandatperioden för styrelseledamöter uppgår till 36 månader och kan förnyas. ECB-rådet får besluta om ett mandat för kortare tid, bland annat när ledamöter avgår eller går i pension innan deras mandat löper ut.

För att säkerställa att alla nationella centralbanker (Eurosystemets och centralbanker som deltar i Eurosystemets infrastrukturtjänster och projekt) har möjlighet att representeras i styrelsen för marknadsinfrastruktur, bör ledamöterna från icke-tillhandahållande centralbanker rotera, normalt när den första mandatperioden för styrelseledamöter om 36 månader går ut. Rotationsschemat ska inte medföra att samma icke-tillhandahållande centralbank utesluts för mer än två rotationsperioder.

En lämplig balans ska upprätthållas mellan ledamöter med erfarenhet av projektledning, Eurosystemets marknadsinfrastrukturer och IT.

Ordföranden ska bjuda in observatörer utan rösträtt från relevanta ECBS-kommittéer för att diskutera Eurosystemets infrastrukturtjänster eller projekt inom deras kompetensområde. Ledamöter i styrelsen för marknadsinfrastruktur förväntas avsätta minst 30 procent av sin arbetskapacitet för styrelsearbetet.

Ledamöterna får inte vara direkt delaktiga i tillsynen över Eurosystemets infrastrukturtjänster eller av enheter som deltar i detta (t.ex. värdepapperscentraler som lägger ut avvecklingstransaktioner på T2S) om detta skulle kunna ge upphov till faktiska eller potentiella konflikter med deras uppdrag som styrelseledamöter i styrelsen för marknadsinfrastruktur. Lämpliga åtgärder ska vidtas för att identifiera och undvika alla sådana konflikter. Ledamöterna får inte vara med i kommittén för internrevision eller dagligen delta i nivå 3-verksamhet.

KAPITEL 2

Anvisningar för arbetet

1.   Beslutsfattande

I överensstämmelse med principerna om god förvaltning ska ledamöterna regelbundet delta i de möten som styrelsen för marknadsinfrastruktur har. Deltagande är strikt personligt; ledamöterna kan inte ersättas.

För att styrelsen för marknadsinfrastruktur ska vara beslutför måste minst sju ledamöter med rösträtt vara närvarande. Om styrelsen inte är beslutför får ordföranden kalla till ett extra möte, där beslut får fattas utan hänsyn till närvaro-regeln.

Styrelsen för marknadsinfrastruktur ska om möjligt fatta sina beslut i samförstånd. Om detta inte är möjligt beslutar styrelsen för marknadsinfrastruktur, på ordförandens initiativ, med enkel majoritet. Vid lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst.

Styrelsen för marknadsinfrastruktur genomför en omröstning på begäran av ordföranden. Ordföranden ska även inleda ett omröstningsförfarande när minst tre ledamöter med rösträtt begär detta. Om det föreligger en intressekonflikt enligt uppförandekodexen ska en ledamot avstå från att rösta. Ledamöter med rösträtt som är frånvarande får delegera sin rösträtt avseende en viss omröstning till en annan ledamot med rösträtt; dock får ingen ledamot avlägga fler än två röster i någon fråga.

Beslut kan också fattas genom skriftligt förfarande såvida inte minst tre ledamöter med rösträtt motsätter sig detta. För skriftligt förfarande krävs a) information minst två arbetsdagar i förväg (utom under exceptionella omständigheter, fastställda av styrelsens ordförande), och b) en anteckning om att beslut fattats på detta sätt i slutsatserna vid påföljande styrelsemöte.

Utnämningen av icke-centralbanksledamöter i styrelsen för marknadsinfrastruktur är personlig. De saknar rösträtt och får inte delegera sina uppgifter till en annan styrelseledamot eller tredje part.

2.   Genomförande av styrelsens möten

Styrelsen för marknadsinfrastruktur ska besluta om tidpunkten för sina möten på förslag av ordföranden. Styrelsen bör hålla regelbundna möten enligt ett schema som styrelsen förbereder i god tid inför varje år.

Ordföranden får sammankalla till extraordinarie styrelsemöten när han eller hon anser detta vara nödvändigt. Ordföranden ska sammankalla till ett extraordinarie möte om minst tre ledamöter begär ett sådant möte.

Styrelsen för marknadsinfrastruktur avhåller normalt sina möten i ECB:s lokaler.

Möten får även hållas i form av telekonferens utom om minst tre ledamöter motsätter sig detta.

Styrelsen för marknadsinfrastruktur ska anta en dagordning för varje möte.

Endast styrelseledamöter och andra personer som bjudits in av ordföranden får närvara vid styrelsens möten.

3.   Rapportering till ECB:s beslutsfattande organ

Styrelsen för marknadsinfrastruktur rapporterar regelbundet till ECB:s beslutsfattande organ. I samband med detta ska den utarbeta rapporter till ECB:s beslutsfattande organ vid behov.

4.   Interna informationsflöden och transparens

Icke-centralbanksledamöter i styrelsen för marknadsinfrastruktur får under stränga sekretesskrav ta del av all dokumentation om Eurosystemets infrastrukturtjänster och infrastrukturprojekt som har lämnats till ECB-rådet.

Nationella centralbanker i Eurosystemet som inte är representerade i styrelsen för marknadsinfrastruktur får automatiskt tillgång till all dokumentation, inklusive dagordningar och mötesprotokoll, samtidigt som styrelseledamöterna och får lämna skriftliga kommentarer inför styrelsemöten så att deras synpunkter kan beaktas. De får också inkomma med en begäran till ordföranden om att delta i styrelsens möten om de har ett särskilt intresse för en viss fråga. Ordföranden är ansvarig för att informera dessa nationella centralbanker i Eurosystemet om de anses kunna ha ett särskilt intresse och får också framföra alla frågor som har tagits upp av en sådan nationell centralbank i Eurosystemet till styrelsen för marknadsinfrastruktur.

För att säkerställa att Eurosystemets kommitté för marknadsinfrastruktur och betalningar (MIPC) har kännedom om arbetet inom styrelsen för marknadsinfrastruktur, kommer det alltid att finnas en punkt på dagordning inför MIPC-möten om rapportering från styrelsen för marknadsinfrastruktur. Om det anses nödvändigt kan gemensamma möten arrangeras mellan MIPC och styrelsen för marknadsinfrastruktur.

Styrelsen för marknadsinfrastruktur ska kommunicera skriftligen med de andra ESCB-kommittéerna.

Styrelsens verksamhet ska granskas av IAC.

5.   Externa informationsflöden, transparens och representation

Ordföranden ska regelbundet informera relevanta aktörer om alla relevanta frågor som berör Eurosystemets infrastrukturtjänster och infrastrukturprojekt som faller inom ansvarsområdet för styrelsen för marknadsinfrastruktur. Ordföranden ska säkerställa insyn genom aktuell och kontinuerlig publicering av relevant teknisk dokumentation avseende Eurosystemets infrastrukturtjänster och infrastrukturprojekt på ECB:s webbplats där det finns en sida för arbetet inom styrelsen för marknadsinfrastruktur.

Ledamöterna ska på förhand informera ordföranden innan de på ett relevant och mer omfattande sätt genomför aktiviteter/kommunicerar avseende styrelsens ansvarsområden och uppgifter externt, t.ex. genom att tala om Eurosystemets infrastrukturtjänster och infrastrukturprojekt som faller inom MIB-styrelsens ansvarsområde vid konferenser eller möten med relevanta aktörer samt ska ge styrelsen en skriftlig sammanfattning inom fem arbetsdagar efter evenemanget. Mer omfattande extern aktivitet/kommunikation ska vara i Eurosystemets intresse och ska stämma överens med eventuella beslut av ECB-rådet.

6.   Stöd

ECB ska ge styrelsen för marknadsinfrastruktur administrativt stöd, bl.a. för att förbereda styrelsemötena, inklusive mötesdokumentationen.

I regel ska ECB skicka ut diskussionsunderlag till ledamöterna fem arbetsdagar före ett möte. Kortare dokument får emellertid skickas ut en arbetsdag i förväg. Handlingar som skickas ut mindre än två arbetsdagar i förväg anses vara sammanträdeshandlingar som inte kan leda till styrelsebeslut, utom om samtliga ledamöter är av annan åsikt.

Efter varje styrelsemöte ska ECB ta fram ett utkast till protokoll där det anges vilka frågor som behandlats, resultatet av diskussionerna samt vilka aspekter som ska följas upp. Utkastet till protokoll ska på begäran ange de ståndpunkter som enskilda ledamöter uttryckt under mötet. Utkastet till protokoll ska skickas ut till ledamöterna inom fem arbetsdagar efter mötet.

Efter varje styrelsemöte ska ECB också ta fram ett utkast till lista över åtgärder som mötet beslutade om, där det även anges det datum då dessa åtgärder ska vara färdigställda. Detta utkast ska skickas ut till ledamöterna inom fem arbetsdagar efter mötet.

Utkastet till protokoll och åtgärdslista ska lämnas till styrelsen för godkännande vid nästkommande möte (eller vid behov tidigare genom skriftligt förfarande) och undertecknas av ordföranden.

Styrelsen för marknadsinfrastruktur ska utse, och få input, från en controller som kan vara en styrelseledamot.

Efter överenskommelse med ECB får styrelsen för marknadsinfrastruktur skapa understrukturer. Understrukturer får ha en annan sammansättning än styrelsen för marknadsinfrastruktur och alla nationella centralbanker i Eurosystemet och, i förekommande fall, nationella centralbanker utanför Eurosystemet, får delta.

7.   Översyn av mandat

Uppdraget för styrelsen för marknadsinfrastruktur kan ses över var femte år mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts.


BILAGA III

STYRELSEN FÖR MARKNADSINFRASTRUKTUR

UPPFÖRANDEKOD

INLEDNING

Styrelsen för marknadsinfrastruktur består av ledamöter som utnämnts av ECB-rådet. Ledamöterna ska uteslutande verka för Eurosystemet intressen och ska avsätta tillräckligt med tid för sitt aktiva arbete inom styrelsen för marknadsinfrastruktur.

Styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB) är det ledningsorgan som stöder ECB-rådet när det gäller att säkerställa att Eurosystemets marknadsinfrastrukturer, plattformar, applikationer och tillhörande tjänster inom områdena för kontant avveckling, värdepappersavveckling och hantering av säkerheter (Eurosystemets infrastrukturtjänster) upprätthålls och vidareutvecklas, samt även att projekt som berör existerande eller nya infrastrukturtjänster inom Eurosystemet (Eurosystemets infrastrukturprojekt eller projekt) hanteras, i enlighet med fördragsmålen för Europeiska centralbankssystemet (ECBS), verksamhetsbehoven, de tekniska framstegen samt reglerings- och tillsynskrav tillämpliga på Eurosystemets infrastrukturtjänster och projekt, med beaktande av mandaten för ECBS-kommittéerna som inrättats med stöd av artikel 9 i ECB:s arbetsordning. Styrelsen för marknadsinfrastruktur rapporterar till ECB:s beslutsfattande organ.

För att ECB-rådet ska kunna fatta informerade och oberoende beslut är det avgörande att styrelsens arbete inte påverkas av några omständigheter som kan komma att ge upphov till en intressekonflikt för någon av dess ledamöter. För att bevara Eurosystemets och ECBS goda rykte och trovärdighet samt för Eurosystemets infrastrukturtjänsters och projekts juridiska hållbarhet är det också viktigt att styrelseledamöterna på ett synligt sätt följer vägledande principer som är i Eurosystemets allmänna intresse. Ledamöterna ska därför a) undvika situationer där intressekonflikter förekommer eller förefaller förekomma, b) endast agera i Eurosystemets intressen i sina kontakter med offentliga myndigheter, centralbanker, branschrepresentanter och andra externa parter som deltar i konstruktion, utveckling och drift av marknadsinfrastruktur, samt c) säkerställa objektivitet, neutralitet och sund konkurrens mellan leverantörer som har ett intresse i de marknadsinfrastrukturer, plattformar, applikationer och tillhörande tjänster som Eurosystemet tillhandahåller.

Tystnadsplikten enligt artikel 37.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) gäller för såväl ECB:s personal som de nationella centralbankernas personal som utför ECBS-uppgifter, och omfattar bl.a. sekretessbelagd information om affärshemligheter och annan information av kommersiellt värde. En motsvarande skyldighet gäller för icke-centralbanksledamöter i styrelsen för marknadsinfrastruktur. Icke-centralbanksledamöter ska även uppfylla andra uppföranderegler som framgår av deras utnämningsbrev och deras avtal med ECB.

Det är lämpligt, och i enlighet med god administrativ praxis, att möjligheter till rättslig prövning för överträdelser av denna uppförandekod (nedan kallad uppförandekoden) ska fastställas i de anställningsvillkor som gäller för ordföranden i styrelsen för marknadsinfrastruktur, samt de bestämmelser som gäller för styrelseledamöter som är anställda vid en nationell centralbank. En motsvarande bestämmelse gäller för icke-centralbanksledamöter i styrelsen för marknadsinfrastruktur enligt vad som framgår av bilaga IV.

Denna uppförandekod påverkar inte tillämpningen av krav som uppstår till följd av andra etikbestämmelser som gäller för ledamöter av styrelsen för marknadsinfrastruktur i egenskap av ledamöter som anställd vid ECB eller en nationell centralbank.

1.   Definitioner

I denna uppförandekod gäller följande definitioner:

a)    ordförande : den person som av ECB-rådet utnämnts att leda styrelsen för marknadsinfrastruktur.

b)    vice ordförande : den person som stöder ordförande och som utnämns av ECB-rådet bland styrelseledamöterna. Vice ordförandens exklusiva uppgift är att leda styrelsemöten om ordföranden är tillfälligt frånvarande under ett möte, i enlighet med den i förväg fastställda dagordningen för det aktuella styrelsemötet.

c)    sekretessbelagd information : betyder, utan att detta påverkar tystnadsplikten enligt artikel 37.1 i ECBS-stadgan eller handlingar som har klassificerats enligt ECB:s föreskrifter om insynsskydd och som lämnas ut till samtliga styrelseledamöter, i) Eurosystemets eller tredje parts affärshemligheter samt all information som har ett kommersiellt värde för annat än när det gäller MIB-styrelsens verksamhet, ii) all information vars obehöriga röjande skulle kunna medföra betydande men för Eurosystemet, och iii) all information som en omdömesgill person skulle anse vara sekretessbelagd; sekretessbelagd information omfattar inte information som i) är eller blir generellt tillgänglig för allmänheten, på annat sätt än genom en överträdelse av denna uppförandekod, eller ii) som har tagits fram på oberoende väg av en tredje part som saknar tillgång till sekretessbelagd information, eller iii) som enligt avsnitt 3 måste röjas enligt lag.

d)    icke-centralbanksledamot : ledamot av styrelsen för marknadsinfrastruktur som inte är anställd vid ECB eller en nationell centralbank.

e)    mandat : det mandat som fastställs i bilaga I.

f)    ledamot : ledamot av styrelsen för marknadsinfrastruktur, inklusive ordföranden.

g)    leverantörer : affärsenheter som för närvarande tillhandahåller, eller har intresse av att tillhandahålla, varor och/eller tjänster avseende sådana marknadsinfrastrukturer, plattformar, applikationer och tillhörande tjänster som Eurosystemet erbjuder.

2.   Undvikande av intressekonflikter

a)

När det gäller tillhandahållande av varor och/eller tjänster som är relevanta för MIB-styrelsens mandat uppstår det en intressekonflikt när de förutsättningar som framgår av artikel 0.2.1.2 i ECB:s personalföreskrifter är uppfyllda, och särskilt när en ledamot har ett kommersiellt eller yrkesmässigt intresse, eller en andel, i en leverantör, genom ägande, kontroll, investering, personliga relationer eller på annat sätt, som påverkar eller kan påverka att de utför sina uppgifter som ledamot opartiskt och objektivt.

b)

Ledamöterna ska verka för Eurosystemets allmänna bästa och MIB:s ansvarsområden och uppgifter. De ska undvika varje situation som kan leda till en intressekonflikt.

c)

Om det uppstår eller sannolikt kan uppstå en intressekonflikt i samband med MIB-styrelsens uppgifter, ska den berörda ledamoten informera regelefterlevnadsfunktionen vid den ledamotens centralbank (eller ECB:s compliance-avdelning om det rör sig om en icke-centralbanksledamot) om denna faktiska eller potentiella intressekonflikt med hjälp av formuläret i tillägg 2 och samtidigt informera ordföranden om detta. Om regelefterlevnadsfunktionen (eller ECB:s compliance-avdelning om det rör sig om en icke-centralbanksledamot) konstaterar att det föreligger en intressekonflikt, lämnar den en rekommendation till chefen för den berörda centralbanken (eller till ECB:s ordförande om det rör sig om en icke-centralbanksledamot) om hur intressekonflikten bör hanteras på lämpligt sätt.

d)

Om en ledamot under ett MIB-styrelsemöte har skäl att tro att en annan ledamots deltagande i styrelsens överläggningar, omröstning eller skriftliga förfarande skulle kunna leda till en intressekonflikt, ska han eller hon omgående informera ordföranden om detta.

e)

Ordföranden ska ge den ledamot som kan vara berörd av en intressekonflikt enligt punkterna c och d möjlighet att ta ställning till om det föreligger en faktisk eller potentiell intressekonflikt. Ordföranden ska utan onödigt dröjsmål informera regelefterlevnadsfunktionen vid den berörda centralbanken (eller ECB:s compliance-avdelning om det rör sig om en icke-centralbanksledamot) om varje sådant ärende samt, om detta bedöms nödvändigt, även ECB-rådet.

f)

Om ordföranden är den berörda personen enligt punkterna c, d eller e, ska ordföranden informera ECB:s compliance-avdelning.

g)

En ledamot ska omedelbart avstå från att delta i varje diskussion, överläggning eller omröstning av varje fråga som berör ledamotens intressekonflikt och ledamoten ska heller ej erhålla någon relaterad dokumentation.

3.   Korrekt användning av sekretessbelagd information

a)

Ledamöter får endast använda sekretessbelagd information för Eurosystemets och MIB-styrelsens syften och intressen, i enlighet med MIB-styrelsens mandat.

b)

Ledamöterna ska under inga omständigheter, utanför sitt mandat, avslöja sekretessbelagd information för tredje part och/eller enheter inom eller utanför Eurosystemet. Vad gäller ordföranden för styrelsen för marknadsinfrastruktur, och anställda hos de nationella centralbankerna, får dessa endast röja sekretessbelagd information för andra anställda vid sin egen centralbank under strikt förutsättning att dessa personer behöver informationen för att kunna rådge när man ska ta ställning i en viss fråga. När det gäller sekretessbelagd information som är märkt ”endast ledamöter” ska ledamöterna i princip inte röja denna för anställda vid sin egen centralbank utom om MIB-styrelsen har godkänt detta.

c)

Ledamöter ska vidta alla åtgärder som krävs för att förhindra oavsiktligt röjande av eller otillåten tillgång till sekretessbelagd information.

d)

Ledamöter får inte använda sekretessbelagd information för egen eller annans vinning i enlighet med artikel 4.1.3 i ECB:s etiska regler och nationella genomförandebestämmelser av artikel 7.2 i riktlinje Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/855 (1). Det är uttryckligen förbjudet att dra nytta av sådan sekretessbelagd information i privata finansiella transaktioner eller att rekommendera eller avråda andra från sådana transaktioner.

e)

Om en ledamot genom beslut från domstol eller en reglerings- eller tillsynsmyndighet eller annan behörig myndighet för denna ledamot beordras att röja eller tillgängliggöra sekretessbelagd information, ska ledamoten

i)

om detta är tillåtet enligt lag, omgående skriftligen underrätta styrelsens ordförande och regelefterlevnadsfunktionen vid sin centralbank (eller ECB:s compliance-avdelning om det rör sig om en icke-centralbanksledamot) om detta beslut och beskriva ärendet så ingående som möjligt,

ii)

söka juridisk rådgivning om huruvida ett sådant beslut är lagligt och verkställbart, om ordföranden bedömer att detta är nödvändigt,

iii)

samarbeta med alla berörda centralbanker och tillhandahålla den hjälp som ordföranden rimligtvis kan begära för att MIB-styrelsen eller den berörda ledamotens nationella centralbank ska kunna vidta rättsliga åtgärder för att skydda den sekretessbelagda informationen,

iv)

underrätta domstolen eller den berörda myndigheten om uppgifternas sekretess och begära att domstolen eller myndigheten håller uppgifterna sekretessbelagda, i den omfattning som är tillåtet enligt lag.

Om ordföranden berörs av detta avsnitt ska ordföranden informera ECB:s compliance-avdelning.

4.   Principer för kommunikation med externa parter

a)

Om inte annat följer av kraven för sekretessbelagd information ska ledamöterna i sina kontakter med leverantörer eller branschorganisationer som företräder leverantörer eftersträva att upprätthålla en sund konkurrens samt tillhandahålla objektiv och relevant information till alla sådana leverantörer eller företrädare på ett samordnat och icke-diskriminerande sätt. Beroende på vilken information som ska lämnas kan detta mål uppnås genom att de engageras i en konstruktiv dialog och tar del av dokumentationen i samrådsgrupper.

b)

Ledamöter ska beakta all skriftlig kommunikation som de erhåller från leverantörer eller branschorganisationer som företräder leverantörer. Ledamöterna ska behandla sådan kommunikation som sekretessbelagd, om inte motsatsen uttryckligen anges av leverantören eller företrädaren.

c)

Punkterna 4 a och 4 b ska inte tolkas som att de förhindrar kontakter mellan MIB-styrelsen och leverantörer eller branschorganisationer som företräder leverantörer.

5.   Råd i etiska frågor

Om en ledamot har någon fråga om tillämpningen av denna uppförandekod ska ledamoten rådgöra med ECB:s compliance-avdelning.

6.   Sanktioner och slutbestämmelser

a)

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om disciplinåtgärder i ledamotens anställningsvillkor eller tillämpliga straffrättsliga, disciplinära, administrativa eller avtalsenliga påföljder, ska en ledamot som bryter mot denna uppförandekod kunna avsättas från MIB-styrelsen och ersättas.

b)

Skyldigheten enligt avsnitten 2 och 3 ska fortsätta att gälla även efter det att en ledamot har lämnat sitt uppdrag som styrelseledamot.

c)

En tidigare ledamot får inte utnyttja sekretessbelagd information för att få anställning hos en leverantör, eller röja eller använda någon sekretessbelagd information som de har erhållit genom att delta i MIB-styrelsen som anställd hos en leverantör.

d)

Under det första året efter det att ledamöterna har lämnat sitt uppdrag ska de fortsätta att undvika alla intressekonflikter som skulle kunna uppstå till följd av en ny yrkesverksamhet eller utnämning. Om de avser att ägna sig åt någon yrkesverksamhet eller tacka ja till en utnämning ska de dessförinnan skriftligen underrätta ordföranden om detta och inhämta MIB:s råd innan de förbinder sig till något. Om så är lämpligt hänvisar styrelsen för marknadsinfrastruktur ärendet till compliance-avdelningen.

e)

Om en tidigare ledamot inte följer kraven i punkterna c och d, får styrelsen för marknadsinfrastruktur informera en tidigare ledamotens arbetsgivare om att det uppstår eller sannolikt kan uppstå en intressekonflikt mellan den tidigare ledamotens nya och den tidigare ställningen.

7.   Mottagare och spridning

Denna uppförandekod riktar sig till ledamöterna. Ett exemplar lämnas till varje nuvarande ledamot samt till nya ledamöter i samband med utnämningen. Ledamöter ska underteckna tillägg 1 och 2 innan de deltar i MIB-styrelsens möten.


(1)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/855 av den 12 mars 2015 om principerna för Eurosystemets etiska ramverk och om upphävande av riktlinje ECB/2002/6 om minimistandarder för Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna vid genomförandet av penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner med ECB:s valutareserver och vid förvaltningen av ECB:s reservtillgångar (ECB/2015/11) (EUT L 135, 2.6.2015, s. 23).

Tillägg 1

FÖRSÄKRAN OM EFTERLEVNAD AV UPPFÖRANDEKODEN

Genom denna försäkran godtar jag den bifogade uppförandekoden och erkänner mina skyldigheter enligt denna uppförandekod, särskilt skyldigheten att a) upprätthålla sekretessen för sekretessbelagd information som jag har tagit del av, även i enlighet med ECB:s sekretessföreskrifter, b) undvika och informera om situationer som kan innebära en intressekonflikt när jag fullgör mina skyldigheter som ledamot av styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB) i förhållande till MIB:s befogenheter, och c) inte använda sekretessbelagd information för egen eller annans vinning; det är uttryckligen förbjudet att dra nytta av sekretessbelagd information i privata finansiella transaktioner eller att rekommendera eller avråda andra från sådana transaktioner.

(Namnteckning och datum)

(Fullständigt namn)

(Adress)

Tillägg 2

INTRESSEFÖRSÄKRAN (1)

(Fullständigt namn)

(Adress)

(Yrke/sysselsättning)

De befogenheter som styrelsen för marknadsinfrastruktur har, påverkas direkt eller indirekt (t.ex. genom en familjemedlem) av följande ekonomiska och/eller icke-ekonomiska intressen, som skulle kunna medföra en intressekonflikt i den mening som avses i denna uppförandekod (2):

Investeringar (t.ex. direkt eller indirekt i en affärsenhet, inklusive dotterbolag eller andra enheter som ingår i samma koncern, som har ett intresse som leverantör, utom om det gäller ett innehav via värdepappersfond, pensionsfond eller liknande):

Tjänst (t.ex. nuvarande eller tidigare, avlönad eller oavlönad, för en affärsenhet som har ett intresse som leverantör):

Inkomster eller gåvor (t.ex. nuvarande, tidigare eller förväntad ersättning, inklusive uppskjutna förmåner, optioner som ska lösas in längre fram, överföringar av pensionsrätter eller gåvor som erhållits av en affärsenhet som har ett intresse som leverantör):

Övrigt:

Härmed intygar jag på heder och samvete att jag såvitt jag känner till har lämnat korrekta och fullständiga uppgifter.

(Namnteckning och datum)

(Fullständigt namn)


(1)  Om en ledamot inte har några relevanta intressen, ska detta anges genom att ”Nej” anges i respektive fält.

(2)  Ledamöter med relevanta intressen ska beskriva samtliga relevanta fakta och omständigheter, genom att använda ytterligare utrymme om det krävs.


BILAGA IV

FÖRFARANDEN OCH KRAV FÖR URVAL, UTNÄMNING OCH UTBYTE AV ICKE-CENTRALBANKSLEDAMÖTER I STYRELSEN FÖR MARKNADSINFRASTRUKTUR

1.   Anbudsinfordran

1.1

Europeiska centralbanken (ECB) ska offentliggöra en anbudsinfordran för experter som ska utnämnas till icke-centralbanksledamöter i styrelsen för marknadsinfrastruktur samt för upprättande av en reservlista. Anbudsinfordran ska genomföras enligt Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) (1). Den ska dock avvika från artikel 22 i beslut (EU) 2016/245 (ECB/2016/2). Anbudsinfordran ska vara i linje med åtminstone huvudprinciperna för offentlig upphandling samt säkerställa en korrekt och öppen konkurrens.

1.2

I anbudsinfordran ska bland annat följande fastställas: a) MIB-styrelsens roll, b) icke-centralbanksledamöternas roll inom MIB-styrelsen, c) urvalskriterier, d) relevanta ekonomiska aspekter samt e) ansökningsförfarande, inklusive sista ansökningsdatum.

1.3

Anbudsinfordran ska offentliggöras samtidigt i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats. Vid behov får ECB använda sig av ytterligare metoder för att offentliggöra anbudsinfordran. Om det förekommer avvikelser ska den version som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning ha tolkningsföreträde.

1.4

Ansökningstiden för att inkomma med ansökan ska vara minst 35 kalenderdagar efter den dag då anbudsinfordran har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Urvalsförfarande

2.1

Icke-centralbanksledamöterna i styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB) utnämns av ECB-rådet på grundval av ett förslag från ECB:s direktion efter det att det relevanta upphandlingsförfarandet avslutats.

2.2

ECB:s direktion ska bedöma kandidaterna enligt de urvalskriterier som framgår av avsnitt 3 i bilaga IV.

2.3

Ordföranden i styrelsen för marknadsinfrastruktur, företrädare för de nationella centralbankerna i Eurosystemet samt ECB-personal får stödja direktionen i arbetet med att fylla i bedömningsformulären för kandidaterna, som innehåller en sammanfattning av deras förtjänster och brister i förhållande till urvalskriterierna för mandatet samt en rekommendation om utnämning med avseende på kandidatens lämplighet.

2.4

Med avsteg från artikel 22.6 i beslut (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) ska två kandidater utses direkt och en reservlista upprättas med potentiella kandidater för framtida vakanser.

3.   Urvalskriterier

Urvalskriterierna är som följer:

a)

Expertis som högre tjänstemän inom betalningsbranschen eller expertis som högre tjänstemän inom värdepappersbranschen, antingen som tjänsteleverantör eller som användare av tjänster inom detta område samt expertkunskaper om unionens finansiella sektor i stort.

b)

Minst tio års erfarenhet av samspelet med de större marknadsaktörerna på unionens finansmarknader.

c)

Relevant erfarenhet, helst av projektledning.

d)

Förmåga att kommunicera effektivt på engelska.

4.   Reservlista

4.1

ECB ska ha som mål att alltid ha en reservlista över kandidater som kan utnämnas som icke-centralbanksledamöter i styrelsen för marknadsinfrastruktur.

4.2

Om en vakans uppstår som icke-centralbanksledamot i styrelsen för marknadsinfrastruktur får ECB:s direktion utse en kandidat från reservlistan utifrån deras placering och föreslå för ECB-rådet att kandidaten ska utses till icke-centralbanksledamot i styrelsen för marknadsinfrastruktur med en mandatperiod på högst 36 månader. Mandatet kan förnyas för ytterligare en period om högst 36 månader så att den maximalt tillåtna tiden som icke-centralbanksledamot i styrelsen inte överstiger sex år.

4.3

Reservlistan ska vara giltig i trettiosex månader efter det att den har godkänts av ECB-rådet. ECB-rådet får vid behov förlänga reservlistans giltighet med högst 36 månader.

4.4

Med avsteg från artikel 22.7 i beslut (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) ska reservlistan inte vara öppen för nya sökande.

4.5

Med avsteg från artikel 22.8 i beslut (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) får kandidaterna tillgång till sina uppgifter och får aktualisera eller korrigera dessa, men de får inte aktualisera eller korrigera information med betydelse för att fullgöra urvalskriterierna efter sista ansökningsdatum.

5.   Utnämning

5.1

Utnämningen av icke-centralbanksledamöter i styrelsen för marknadsinfrastruktur är personlig. De får inte delegera sina uppgifter till en annan ledamot eller tredje part.

5.2

Alla personer som utnämns ska skriva under ett utnämningsbrev som undertecknats av MIB-styrelsens ordförande tillsammans med ett avtal med Europeiska centralbanken som fastställer arvode och kostnadsersättningar samt även de försäkringar som avses i avsnitt 6.1.

5.3

ECB-rådet utnämner icke-centralbanksledamöter i styrelsen för marknadsinfrastruktur utan rösträtt för en period av högst 36 månader, och detta mandat kan förnyas för ytterligare en period om högst 36 månader så att den maximalt tillåtna tiden som icke-centralbanksledamot i styrelsen inte överstiger sex år.

6.   Försäkringar

6.1

Icke-centralbanksledamöter i styrelsen för marknadsinfrastruktur ska följa styrelsens uppförandekod. De ska därför underteckna ”Försäkran om efterlevnad av uppförandekoden” i tillägg 1 till bilaga III samt fylla i och underteckna ”Intresseförsäkran” i tillägg 2 till bilaga III.

6.2

Icke-centralbanksledamöter i styrelsen för marknadsinfrastruktur ska också underteckna de försäkringar som anges i anbudsinfordran.

7.   Avslutande och ersättande

7.1

ECB-rådet får avsluta mandatet för en icke-centralbanksledamot i styrelsen för marknadsinfrastruktur i händelse av intressekonflikt, åsidosättande av skyldigheter, oförmåga att fullgöra sitt uppdrag, överträdelse av uppförandekoden och/eller allvarlig försummelse.

7.2

Mandatet för en icke-centralbanksledamot i styrelsen för marknadsinfrastruktur anses vara avslutat om icke-centralbanksledamoten avgår eller dennes mandat löper ut utan att förnyas.

7.3

Om förordnandet avslutas innan den tvååriga mandattiden har löpt ut, ska punkterna 4.2 och 4.3 tillämpas.

(1)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) av den 9 februari 2016 om regler för upphandling (ECB/2016/2) (EUT L 45, 20.2.2016, s. 15).


Top